EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0614

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 614/2011 z  23. júna 2011 , ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za hovädzie a teľacie mäso

Ú. v. EÚ L 164, 24.6.2011, p. 8–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 22/09/2011; Zrušil 32011R0945

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/614/oj

24.6.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 164/8


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 614/2011

z 23. júna 2011,

ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za hovädzie a teľacie mäso

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (1), a najmä na jeho článok 164 ods. 2 a článok 170 v spojení s článkom 4,

keďže:

(1)

V článku 162 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa stanovuje, že rozdiel medzi cenami výrobkov uvedených v časti XV prílohy I k uvedenému nariadeniu na svetovom trhu a cenami týchto výrobkov v Únii sa môže pokryť vývoznou náhradou.

(2)

Vzhľadom na súčasnú situáciu na trhu s hovädzím a teľacím mäsom by sa preto mali stanoviť vývozné náhrady v súlade s pravidlami a kritériami ustanovenými v článkoch 162, 163, 164, 167, 168 a 169 nariadenia (ES) č. 1234/2007.

(3)

V článku 164 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa stanovuje, že náhrady sa môžu meniť v závislosti od destinácie, najmä ak si to vyžiada situácia na svetovom trhu, osobitné požiadavky určitých trhov alebo povinnosti vyplývajúce z dohôd uzavretých v súlade s článkom 300 zmluvy.

(4)

Náhrady by sa mali poskytovať len za výrobky, ktoré sú oprávnené na voľný pohyb v Únii a na ktorých je uvedená zdravotná značka ustanovená v článku 5 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (2). Tieto výrobky musia byť takisto v súlade s požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (3) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu (4).

(5)

Podľa článku 7 ods. 2 tretieho pododseku nariadenia Komisie (ES) č. 1359/2007 z 21. novembra 2007 ustanovujúceho podmienky poskytovania osobitných vývozných náhrad na určité kusy vykosteného mäsa hovädzieho dobytka (5) sa osobitná náhrada znižuje, ak množstvo vykosteného mäsa určeného na vývoz predstavuje menej ako 95 %, ale najmenej 85 % celkovej hmotnosti kusov získaných vykosťovaním.

(6)

Náhrady, ktoré sa uplatňujú v súčasnosti, sa stanovili v nariadení Komisie (EÚ) č. 265/2011 (6). Vzhľadom na to, že by sa mali stanoviť nové náhrady, uvedené nariadenie by sa malo zrušiť.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Vývozné náhrady ustanovené v článku 164 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa poskytujú za výrobky a za množstvá, ktoré sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu, za podmienok ustanovených v odseku 2 tohto článku.

2.   Výrobky oprávnené na náhradu podľa odseku 1 musia spĺňať príslušné požiadavky nariadení (ES) č. 852/2004 a 853/2004; predovšetkým sa musia vyrábať v schválenom zariadení a musia byť v súlade s požiadavkami na zdravotné označovanie ustanovenými v oddiele I kapitole III prílohy I k nariadeniu (ES) č. 854/2004.

Článok 2

V prípade uvedenom v článku 7 ods. 2 treťom pododseku nariadenia (ES) č. 1359/2007 sa výška náhrady na produkty spadajúce pod kód produktu 0201 30 00 9100 znižuje o 3,5 EUR/100 kg.

Článok 3

Nariadenie (EÚ) č. 265/2011 sa týmto zrušuje.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 24. júna 2011.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. júna 2011

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55.

(3)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 206.

(5)  Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2007, s. 21.

(6)  Ú. v. EÚ L 71, 18.3.2011, s. 11.


PRÍLOHA

Vývozné náhrady za hovädzie mäso uplatniteľné od 24. júna 2011

Kód produktov

Miesto určenia

Merná jednotka

Výška náhrad

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 kg živej hmotnosti

12,9

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 kg živej hmotnosti

12,9

0201 10 00 9110 (2)

B02

EUR/100 kg čistej hmotnosti

18,3

B03

EUR/100 kg čistej hmotnosti

10,8

0201 10 00 9130 (2)

B02

EUR/100 kg čistej hmotnosti

24,4

B03

EUR/100 kg čistej hmotnosti

14,4

0201 20 20 9110 (2)

B02

EUR/100 kg čistej hmotnosti

24,4

B03

EUR/100 kg čistej hmotnosti

14,4

0201 20 30 9110 (2)

B02

EUR/100 kg čistej hmotnosti

18,3

B03

EUR/100 kg čistej hmotnosti

10,8

0201 20 50 9110 (2)

B02

EUR/100 kg čistej hmotnosti

30,5

B03

EUR/100 kg čistej hmotnosti

17,9

0201 20 50 9130 (2)

B02

EUR/100 kg čistej hmotnosti

18,3

B03

EUR/100 kg čistej hmotnosti

10,8

0201 30 00 9050

US (4)

EUR/100 kg čistej hmotnosti

3,3

CA (5)

EUR/100 kg čistej hmotnosti

3,3

0201 30 00 9060 (7)

B02

EUR/100 kg čistej hmotnosti

11,3

B03

EUR/100 kg čistej hmotnosti

3,8

0201 30 00 9100 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg čistej hmotnosti

42,4

B03

EUR/100 kg čistej hmotnosti

24,9

EG

EUR/100 kg čistej hmotnosti

51,7

0201 30 00 9120 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg čistej hmotnosti

25,4

B03

EUR/100 kg čistej hmotnosti

15,0

EG

EUR/100 kg čistej hmotnosti

31,0

0202 10 00 9100

B02

EUR/100 kg čistej hmotnosti

8,1

B03

EUR/100 kg čistej hmotnosti

2,7

0202 20 30 9000

B02

EUR/100 kg čistej hmotnosti

8,1

B03

EUR/100 kg čistej hmotnosti

2,7

0202 20 50 9900

B02

EUR/100 kg čistej hmotnosti

8,1

B03

EUR/100 kg čistej hmotnosti

2,7

0202 20 90 9100

B02

EUR/100 kg čistej hmotnosti

8,1

B03

EUR/100 kg čistej hmotnosti

2,7

0202 30 90 9100

US (4)

EUR/100 kg čistej hmotnosti

3,3

CA (5)

EUR/100 kg čistej hmotnosti

3,3

0202 30 90 9200 (7)

B02

EUR/100 kg čistej hmotnosti

11,3

B03

EUR/100 kg čistej hmotnosti

3,8

1602 50 31 9125 (6)

B00

EUR/100 kg čistej hmotnosti

11,6

1602 50 31 9325 (6)

B00

EUR/100 kg čistej hmotnosti

10,3

1602 50 95 9125 (6)

B00

EUR/100 kg čistej hmotnosti

11,6

1602 50 95 9325 (6)

B00

EUR/100 kg čistej hmotnosti

10,3

Poznámka: Kódy produktov, ako aj kódy miest určenia série A sa definujú v nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

Kódy miesta určenia sú definované v nariadení Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19).

Ostatné miesta určenia sú definované takto:

B00

:

všetky miesta určenia (tretie krajiny, iné územia, zásobovanie a miesta určenia, v súvislosti s ktorými sa vývoz považuje za vývoz von z Únie).

B02

:

B04 a miesto určenia EG.

B03

:

Albánsko, Chorvátsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Kosova (), Čierna Hora, Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko, zásobovanie a palivové zásoby [miesta určenia uvedené v článkoch 33 a 42 a v prípade potreby v článku 41 nariadenia Komisie (ES) č. 612/2009 (Ú. v. ES L 186, 17.7.2009, s. 1)].

B04

:

Turecko, Ukrajina, Bielorusko, Moldavsko, Rusko, Gruzínsko, Arménsko, Azerbajdžan, Kazachstan, Turkménsko, Uzbekistan, Tadžikistan, Kirgizsko, Maroko, Alžírsko, Tunisko, Líbya, Libanon, Sýria, Irak, Irán, Izrael, Predjordánsko/pásmo Gazy, Jordánsko, Saudská Arábia, Kuvajt, Bahrajn, Katar, Spojené arabské emiráty, Omán, Jemen, Pakistan, Srí Lanka, Mjanmarsko (Barma), Thajsko, Vietnam, Indonézia, Filipíny, Čína, Severná Kórea, Hongkong, Sudán, Mauritánia, Mali, Burkina Faso, Niger, Čad, Kapverdy, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Libéria, Pobrežie Slonoviny, Ghana, Togo, Benin, Nigéria, Kamerun, Stredoafrická republika, Rovníková Guinea, Sv. Tomáš a Princov ostrov, Gabon, Kongo, Konžská demokratická republika, Rwanda, Burundi, Svätá Helena a závislé územia, Angola, Etiópia, Eritrea, Džibutsko, Somálsko, Uganda, Tanzánia, Seychely a závislé územia, britské teritóriá v Indickom oceáne, Mozambik, Maurícius, Komory, Mayotte, Zambia, Malawi, Juhoafrická republika, Lesotho.


(1)  Ako ho definuje rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN č. 1244 z 10. júna 1999.

(2)  Zápis do tejto podpoložky podlieha predloženiu potvrdenia uvedeného v prílohe k nariadeniu Komisie (ES) č. 433/2007 (Ú. v. EÚ L 104, 21.4.2007, s. 3).

(3)  Náhrada sa udeľuje vzhľadom na dodržanie podmienok stanovených v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (ES) č. 1359/2007 (Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2007, s. 21), a ak je to uplatniteľné, v nariadení Komisie (ES) č. 1741/2006 (Ú. v. EÚ L 329, 25.11.2006, s. 7).

(4)  Uskutočnené za podmienok v zmysle nariadenia Komisie (ES) č. 1643/2006 (Ú. v. EÚ L 308, 8.11.2006, s. 7).

(5)  Uskutočnené za podmienok v zmysle nariadenia Komisie (ES) č. 1041/2008 (Ú. v. EÚ L 281, 24.10.2008, s. 3).

(6)  Udelenie náhrady podlieha dodržaniu podmienok ustanovených nariadením Komisie (ES) č. 1731/2006 (Ú. v. EÚ L 325, 24.11.2006, s. 12).

(7)  Obsah chudého hovädzieho mäsa s výnimkou tuku sa stanovuje podľa analytického postupu uvedeného v prílohe k nariadeniu Komisie (EHS) č. 2429/86 (Ú. v. ES L 210, 1.8.1986, s. 39).

Výraz „priemerný obsah“ sa vzťahuje na množstvo vzorky definovanej v článku 2 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 765/2002 (Ú. v. ES L 117, 4.5.2002, s. 6). Vzorka sa odoberá z časti príslušnej série, ktorá predstavuje najvyššie riziko.


Top