EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2011_159_R_0107_01

2011/348/ES: Rozhodnutie Rady z  10. novembra 2009 o podpise v mene Spoločenstva a o predbežnom vykonávaní Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Jordánskym hášimovským kráľovstvom o vedeckej a technologickej spolupráci
Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Jordánskym hášimovským kráľovstvom o vedeckej a technologickej spolupráci

OJ L 159, 17.6.2011, p. 107–114 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.6.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 159/107


ROZHODNUTIE RADY

z 10. novembra 2009

o podpise v mene Spoločenstva a o predbežnom vykonávaní Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Jordánskym hášimovským kráľovstvom o vedeckej a technologickej spolupráci

(2011/348/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 170 v spojení s jej článkom 300 ods. 2 prvým pododsekom prvou vetou,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Komisia dojednala v mene Spoločenstva s Jordánskym hášimovským kráľovstvom dohodu o vedeckej a technologickej spolupráci (ďalej len „dohoda“).

(2)

Výsledkom rokovaní je dohoda parafovaná 28. januára 2009.

(3)

Je potrebné podpísať dohodu s výhradou jej uzavretia k neskoršiemu dátumu,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Týmto sa v mene Spoločenstva s výhradou jej uzavretia schvaľuje podpis Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Jordánskym hášimovským kráľovstvom o vedeckej a technologickej spolupráci.

Text dohody je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu(-y) splnomocnenú(-é) podpísať dohodu v mene Spoločenstva s výhradou jej uzavretia.

Článok 3

Ako je stanovené v článku 7 ods. 2, dohoda sa predbežne vykonáva od jej podpisu do ukončenia postupov potrebných na jej formálne uzavretie.

V Bruseli 10. novembra 2009

Za Radu

predseda

A. BORG


DOHODA

medzi Európskym spoločenstvom a Jordánskym hášimovským kráľovstvom o vedeckej a technologickej spolupráci

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO, ďalej len „Spoločenstvo“,

na jednej strane a

JORDÁNSKE HÁŠIMOVSKÉ KRÁĽOVSTVO, ďalej len „Jordánsko“,

na strane druhej,

ďalej len „zmluvné strany“,

SO ZRETEĽOM NA Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 170 v spojení s jej článkom 300 ods. 2 prvým pododsekom prvou vetou a jej ods. 3 prvým pododsekom,

SO ZRETEĽOM NA význam vedy a techniky pre hospodársky a sociálny rozvoj zmluvných strán a odkaz v článku 43 Euro-stredomorskej dohody o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Jordánskym hášimovským kráľovstvom na strane druhej, ktorá nadobudla platnosť 1. mája 2002,

SO ZRETEĽOM NA európsku susedskú politiku a stratégiu EÚ v oblasti prehlbovania vzťahov so susednými krajinami, v rámci ktorých sa zmluvné strany stretli a dohodli sa na akčnom pláne, ktorého jednou z priorít bolo „posilnenie spolupráce v oblasti vedy a technológií“. Spoločný akčný plán európskej susedskej politiky je v súlade s vykonávacím programom jordánskej vlády (2007 – 2009) pre Kuluna Al Urdun/národný program, ktorý má za cieľ nastoliť trvalo udržateľný proces sociálno-ekonomickej reformy,

KEĎŽE Spoločenstvo a Jordánsko sa zaviazali na spoločnú realizáciu výskumu, technologického vývoja a demonštračných činností v rôznych oblastiach spoločného záujmu a bolo by pre nich vzájomne výhodné, keby sa každý z nich recipročne podieľal na aktivitách druhej strany v oblasti výskumu a vývoja,

ŽELAJÚC SI stanoviť formálny rámec spolupráce v oblasti vedeckého a technologického výskumu, ktorý by umožnil rozšíriť a zvýšiť spoločné úsilie v oblastiach spoločných záujmov a podporiť využívanie výsledkov tejto spolupráce vzhľadom na ich spoločné hospodárske a sociálne záujmy,

ŽELAJÚC SI otvoriť európsky výskumný priestor nečlenským krajinám, a najmä partnerským stredomorským krajinám,

SA DOHODLI TAKTO:

Článok 1

Rozsah pôsobnosti a zásady

1.   Zmluvné strany podporujú, rozvíjajú a uľahčujú spoluprácu medzi Spoločenstvom a Jordánskom v oblastiach spoločných záujmov, v ktorých sa zaoberajú vedeckým a technologickým výskumom a vývojom.

2.   Spolupráca sa riadi týmito zásadami:

podpora spoločnosti založenej na znalostiach s cieľom posilniť sociálny a hospodársky rozvoj oboch zmluvných strán,

vzájomný prospech založený na celkovej rovnováhe výhod,

recipročný prístup k aktivitám výskumných programov a projektov realizovaných každou zmluvnou stranou,

včasná výmena informácií, ktoré môžu uľahčiť činnosť spolupráce,

zodpovedajúca výmena a ochrana práv duševného vlastníctva,

účasť a financovanie v súlade s príslušnými zákonmi a inými právnymi predpismi zmluvných strán.

Článok 2

Prostriedky spolupráce

1.   Právne subjekty so sídlom v Jordánsku, ako sú vymedzené v prílohe I, vrátane fyzických osôb alebo súkromných alebo verejných právnických osôb sa podieľajú na vykonávaní nepriamych činností spolupráce rámcového programu Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technologického vývoja a demonštračných činností (ďalej len „rámcový program“) s prihliadnutím na podmienky stanovené alebo uvedené v prílohách I a II.

Právne subjekty usadené v členských štátoch Spoločenstva, ako sú vymedzené v prílohe I, sa podieľajú na jordánskych výskumných programoch a projektoch v oblastiach zodpovedajúcich rámcovému programu za rovnakých podmienok ako jordánske právne subjekty s prihliadnutím na podmienky stanovené alebo uvedené v prílohách I a II.

2.   Spolupráca môže prebiehať aj v nasledujúcej podobe a využívať nasledujúce prostriedky:

pravidelné diskusie o smerovaní a prioritách politiky v oblasti výskumu a plánovania v Jordánsku a v Spoločenstve,

diskusie o spolupráci, vývoji a vyhliadkach,

včasné poskytnutie informácií, ktoré sa týkajú realizácie programov a výskumných projektov Jordánska a Spoločenstva a výsledkov práce vykonanej v rámci tejto dohody,

spoločné stretnutia,

návštevy a výmeny výskumných pracovníkov, inžinierov a technikov aj na účely odbornej prípravy,

výmeny a spoločné využívanie vybavenia, materiálov a testovacích služieb,

kontakty medzi vedúcimi programov alebo projektov Jordánska a Spoločenstva,

účasť odborníkov na seminároch, sympóziách a pracovných poradách,

výmeny informácií o postupoch, zákonoch, iných právnych predpisoch a programoch súvisiacich so spoluprácou na základe tejto dohody,

odborná príprava v oblasti výskumu a technologického rozvoja,

recipročný prístup k informáciám z oblasti vedy a technológií v rámci tejto spolupráce,

iné formy, ktoré by prijal Spoločný výbor Európskeho spoločenstva a Jordánska pre vedeckú a technologickú spoluprácu podľa článku 4 a ktoré by sa považovali za zodpovedajúce politikám a postupom uplatňovaným oboma zmluvnými stranami.

Článok 3

Prehĺbenie spolupráce

1.   Zmluvné strany vynaložia v rámci svojich platných právnych predpisov maximálne úsilie, aby uľahčili voľný pohyb a pobyt výskumných pracovníkov zúčastňujúcich sa na činnostiach upravených touto dohodou a cezhraničný pohyb tovaru určeného na použitie pri týchto činnostiach.

2.   Ak Spoločenstvo v súlade s vlastnými pravidlami poskytne jednostranne finančné prostriedky jordánskemu právnemu subjektu, ktorý sa podieľa na nepriamej činnosti spolupráce Spoločenstva, Jordánsko zabezpečí, aby sa na takúto transakciu neuvalila žiadna daň ani poplatok.

Článok 4

Správa dohody

1.   Koordinácia a uľahčenie činnosti na základe tejto dohody sa v mene Jordánska zrealizuje prostredníctvom Vyššej rady pre vedu a technológie a v mene Spoločenstva prostredníctvom Európskej komisie, ktoré konajú ako oprávnení zástupcovia zmluvných strán (ďalej len „oprávnení zástupcovia“).

2.   Oprávnení zástupcovia zriadia spoločný výbor s názvom Spoločný výbor Európskeho spoločenstva a Jordánska pre vedeckú a technologickú spoluprácu (ďalej len „spoločný výbor“), medzi ktorého úlohy patrí:

zabezpečenie, vyhodnocovanie a prieskum vykonávania tejto dohody, ako aj úprava príloh k tejto dohode alebo prijatie nových s cieľom zohľadniť vývoj politík v oblasti vedy zmluvných strán s podmienkou, že každá zo zmluvných strán dodrží svoje vnútorné postupy na tento účel,

každoročné určovanie potenciálnych sektorov, v ktorých by sa mala rozvíjať a zlepšovať spolupráca, a preskúmanie všetkých príslušných opatrení,

pravidelná diskusia o budúcom smerovaní a prioritách politík v oblasti výskumu a výskumného plánovania v Jordánsku a Spoločenstve a o perspektívach budúcej spolupráce na základe tejto dohody,

predkladanie odporúčaní zmluvným stranám v súvislosti s vykonávaním tejto dohody vrátane určovania a odporúčania ďalších činností uvedených v článku 2 ods. 2 a konkrétnych opatrení na zlepšenie vzájomného prístupu podľa článku 1 ods. 2.

3.   Spoločný výbor, ktorý sa skladá z oprávnených zástupcov, prijme svoj rokovací poriadok.

4.   Spoločný výbor zasadá zvyčajne raz za rok striedavo na území Spoločenstva a v Jordánsku. Mimoriadne schôdze sa konajú vždy podľa potreby a po dohode zmluvných strán. Závery a odporúčania spoločného výboru budú na informačné účely zaslané Asociačnému výboru Euro-stredomorskej dohody medzi Európskou úniou a Jordánskym hášimovským kráľovstvom.

Článok 5

Financovanie

Recipročná účasť na výskumnej činnosti na základe tejto dohody sa riadi podmienkami vymedzenými v prílohe I a podlieha zákonom, iným právnym predpisom, politikám a podmienkam realizácie programov platným na území každej zmluvnej strany.

Ak jedna zmluvná strana poskytuje v súvislosti s nepriamymi činnosťami spolupráce finančnú pomoc účastníkom druhej zmluvnej strany, všetky granty a finančné alebo iné príspevky financujúcej zmluvnej strany účastníkom druhej zmluvnej strany na podporu ich činností sú oslobodené od daní a ciel.

Článok 6

Šírenie a použitie výsledkov a informácií

Na šírenie a využívanie výsledkov a informácií získaných na základe výskumných činností a/alebo výmenou v rámci tejto dohody, ako aj na riadenie, prideľovanie a uplatňovanie príslušných práv duševného vlastníctva sa vzťahujú podmienky uvedené v prílohe II.

Článok 7

Záverečné ustanovenia

1.   Prílohy I a II sú neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody. Všetky otázky alebo spory týkajúce sa výkladu alebo vykonávania tejto dohody sa riešia vzájomnou dohodou zmluvných strán.

2.   Táto dohoda nadobudne platnosť, keď si zmluvné strany navzájom oznámia ukončenie svojich vnútorných postupov potrebných na jej uzavretie. Až do ukončenia uvedených postupov zmluvné strany túto dohodu po jej podpise predbežne vykonávajú. Ak jedna zo zmluvných strán oznámi druhej, že dohodu neuzavrie, vyjadruje sa týmto vzájomný súhlas s tým, aby projekty a činnosti, ktoré sa začali realizovať počas obdobia predbežného vykonávania a ktoré v čase už uvedeného oznámenia ešte prebiehajú, pokračovali v súlade s podmienkami ustanovenými v tejto dohode, až kým sa nedokončia.

3.   Každá zo zmluvných strán môže túto dohodu kedykoľvek vypovedať so šesťmesačnou výpovednou lehotou. Projekty a činnosti prebiehajúce v čase vypovedania tejto dohody pokračujú až do ich dokončenia za podmienok stanovených v tejto dohode.

4.   Táto dohoda platí dovtedy, kým ktorákoľvek zo zmluvných strán písomne neoznámi druhej zmluvnej strane svoj zámer vypovedať túto dohodu. V takom prípade dohoda stráca platnosť šesť mesiacov po doručení takéhoto oznámenia.

5.   Ak sa jedna zo zmluvných strán rozhodne prepracovať svoje výskumné programy a projekty uvedené v článku 1 ods. 1, oprávnený zástupca tejto zmluvnej strany oznámi oprávnenému zástupcovi druhej zmluvnej strany presný obsah týchto zmien. Odchylne od odseku 3 tohto článku sa môže táto dohoda vypovedať za vzájomne dohodnutých podmienok, ak jedna zo zmluvných strán oznámi druhej do jedného mesiaca po prijatí zmien uvedených v tomto odseku svoj zámer vypovedať túto dohodu.

6.   Táto dohoda platí jednak na území, kde sa uplatňuje Zmluva o založení Európskeho spoločenstva v súlade s podmienkami tejto zmluvy, a jednak na území Jordánskeho hášimovského kráľovstva. Tým sa nevylučuje vykonávanie činnosti spolupráce na otvorenom mori, vo vesmíre a na území tretích krajín v súlade s medzinárodným právom.

NA DÔKAZ TOHO ďalej podpísané osoby, riadne splnomocnené na tento účel Európskym spoločenstvom a Jordánskym hášimovským kráľovstvom, podpísali túto dohodu.

V Bruseli v dvoch vyhotoveniach tridsiateho novembra 2009 v anglickom, bulharskom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, rumunskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom, talianskom a arabskom jazyku, pričom každé znenie je rovnako autentické.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā –

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

Image

Image

За Хашемитското кралство Йордания

Por el Reino Hachemí de Jordania

Za Jordánské hášimovské království

For Det Hashemitiske Kongerige Jordan

Für das Haschemitische Königreich Jordanien

Jordaania Hašimiidi Kuningriigi nimel

Για το Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας

For the Hashemite Kingdom of Jordan

Pour le Royaume hachémite de Jordanie

Per il Regno Hashemita di Giordania

Jordānijas Hāšimītu Karalistes vārdā –

Jordanijos Hašimitų Karalystės vardu

A Jordán Hasimita Királyság részéről

Għar-Renju Ħaxemita tal-Ġordan

Voor het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië

W imieniu Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego

Pelo Reino Hachemita da Jordânia

Pentru Regatul Hașemit al Iordaniei

Za Jordánske hašimovské kráľovstvo

Za Hašemitsko kraljevino Jordanijo

Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan puolesta

För Hashemitiska konungariket Jordanien

Image

Image

PRÍLOHA I

PODMIENKY ÚČASTI PRÁVNYCH SUBJEKTOV USADENÝCH V ČLENSKÝCH ŠTÁTOCH EURÓPSKEJ ÚNIE A V JORDÁNSKU

Na účely tejto dohody sa za právny subjekt považuje každá fyzická osoba alebo každá právnická osoba zriadená podľa práva štátu, v ktorom je usadená, alebo podľa práva Spoločenstva alebo medzinárodného práva, ktorá má právnu subjektivitu a je oprávnená mať práva a povinnosti akéhokoľvek druhu vo svojom mene.

I.   Podmienky účasti právnych subjektov usadených v Jordánsku na nepriamych činnostiach rámcového programu

1.

Účasť právnych subjektov usadených v Jordánsku na nepriamych činnostiach rámcového programu sa riadi podmienkami ustanovenými Európskym parlamentom a Radou v súlade s článkom 167 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva.

Okrem toho sa právne subjekty usadené v Jordánsku môžu zúčastňovať na nepriamych činnostiach v súlade s článkom 164 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva.

2.

Spoločenstvo môže poskytnúť finančné prostriedky právnym subjektom usadeným v Jordánsku zúčastňujúcim sa na nepriamych činnostiach uvedených v bode 1 v súlade s podmienkami stanovenými v rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1906/2006 z 18. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú pravidlá pre účasť podnikov, výskumných centier a univerzít na akciách v rámci siedmeho rámcového programu a pre šírenie výsledkov výskumu (2007 – 2013) (1)] podľa článku 167 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, nariadení o rozpočtových pravidlách Európskeho spoločenstva a ostatných príslušných právnych predpisov Spoločenstva.

3.

Dohoda alebo zmluva o grante, ktorú uzavrelo Spoločenstvo s akýmkoľvek právnym subjektom usadeným v Jordánsku s cieľom vykonávať nepriame činnosti, ustanoví kontroly a audity, ktoré má vykonávať buď Európska komisia, alebo Dvor audítorov Európskych spoločenstiev, alebo sa vykonávajú pod ich vedením.

V duchu spolupráce a spoločných záujmov poskytnú príslušné orgány Jordánska primeranú a uskutočniteľnú pomoc, ktorá by mohla byť potrebná alebo za daných okolností užitočná pri výkone týchto kontrol a auditov.

II.   Podmienky účasti právnych subjektov usadených v členských štátoch Európskej únie na jordánskych výskumných programoch a projektoch

1.

Každý právny subjekt usadený v Spoločenstve, ustanovený podľa práva niektorého z členských štátov Európskej únie alebo podľa práva Spoločenstva, sa môže zúčastňovať na projektoch jordánskych programov v oblasti výskumu a vývoja spolu s jordánskymi právnymi subjektmi.

2.

Pokiaľ bod 1 a príloha II neustanovujú inak, práva a povinnosti právnych subjektov usadených v Spoločenstve zúčastňujúcich sa na jordánskych výskumných projektoch v rámci programov v oblasti výskumu a vývoja a podmienky uplatňované na predkladanie a posudzovanie návrhov a na financovanie a uzatváranie zmlúv v rámci týchto projektov podliehajú jordánskym zákonom, iným právnym predpisom a vládnym smerniciam, ktorými sa riadi realizácia programov v oblasti výskumu a vývoja, platným pre jordánske právne subjekty a zaručujúcim rovnaké zaobchádzanie, pričom sa zohľadní povaha spolupráce v tejto oblasti medzi Jordánskom a Spoločenstvom.

Financovanie právnych subjektov usadených v Spoločenstve, ktoré sa zúčastňujú na príslušných jordánskych projektoch v rámci programov v oblasti výskumu a vývoja podliehajú jordánskym zákonom, iným právnym predpisom a vládnym smerniciam, ktorými sa riadi realizácia uvedených programov, platným pre právne subjekty usadené mimo Jordánska.

III.   Informácie o možnostiach účasti

Jordánsko a Európska komisia budú pravidelne poskytovať právnym subjektom usadeným na území oboch zmluvných strán informácie o prebiehajúcich programoch a o možnostiach účasti.


(1)  Ú. v. EÚ L 391, 30.12.2006, s. 1.

PRÍLOHA II

ZÁSADY PRIDEĽOVANIA PRÁV DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

I.   Uplatňovanie

Na účely tejto dohody má pojem „duševné vlastníctvo“ význam určený v článku 2 Dohovoru o založení Svetovej organizácie duševného vlastníctva, podpísaného 14. júla 1967 v Štokholme.

Na účely tejto dohody „znalosti“ znamenajú výsledky vrátane informácií, ktoré môžu alebo nemôžu byť chránené, rovnako ako autorské práva alebo práva týkajúce sa takýchto informácií vyplývajúce z patentových prihlášok alebo priznaní patentov, dizajnov, odrôd rastlín, dodatočných ochranných osvedčení alebo podobných foriem ochrany.

II.   Práva duševného vlastníctva právnych subjektov zmluvných strán zúčastňujúcich sa na nepriamych činnostiach spolupráce

1.

Každá zmluvná strana zabezpečí, že s právami a povinnosťami v oblasti duševného vlastníctva právnych subjektov usadených na území druhej zmluvnej strany, ktoré sa zúčastňujú na nepriamych činnostiach spolupráce vykonávaných v súlade s touto dohodou a so súvisiacimi právami a povinnosťami vyplývajúcimi z tejto účasti, bude zaobchádzať v súlade s príslušnými zákonmi a inými právnymi predpismi a medzinárodnými dohovormi platnými pre obe zmluvné strany vrátane Dohody o obchodných aspektoch práva duševného vlastníctva, prílohy 1C k Dohode o založení Svetovej obchodnej organizácie z Marakéšu, ako aj Parížskeho aktu z 24. júla 1971 Bernského dohovoru o ochrane literárnych a umeleckých diel a Štokholmského aktu zo 14. júla 1967 Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva.

2.

Každá zmluvná strana zabezpečí účastníkom nepriamych činností spolupráce druhej zmluvnej strany rovnaké zaobchádzanie v oblasti duševného vlastníctva, aké sa podľa príslušných pravidiel účasti na každom výskumnom programe alebo projekte alebo podľa jej platných zákonov a iných právnych predpisov uplatňuje na účastníkov prvej zmluvnej strany.

III.   Práva duševného vlastníctva zmluvných strán

1.

Ak sa zmluvné strany nedohodli inak, na znalosti, ktoré zmluvné strany získali počas činností vykonávaných v zmysle článku 2 tejto dohody, sa uplatňujú tieto pravidlá:

a)

zmluvná strana, ktorá získa takéto znalosti, je ich vlastníkom. Ak sa nedá zistiť podiel práce zmluvných strán, zmluvné strany sú spoločnými vlastníkmi takýchto znalostí;

b)

zmluvná strana, ktorá je vlastníkom znalostí, umožní druhej zmluvnej strane prístup k nim na účel vykonávania činností uvedených v článku 2 tejto dohody. Takéto prístupové práva sa udeľujú bez licenčného poplatku.

2.

Ak sa zmluvné strany nedohodli inak, na ich vedecké literárne diela sa uplatňujú tieto pravidlá:

a)

v prípade, keď niektorá strana uverejní vedecké a technické údaje, informácie a výsledky prostredníctvom časopisov, článkov, správ, kníh vrátane videonahrávok a softvéru, ktoré vyplývajú z činností vykonávaných podľa tejto dohody alebo s nimi súvisia, udeľuje sa druhej strane celosvetová, nevýhradná, neodvolateľná a bezplatná licencia na prekladanie, reprodukovanie, úpravu, prenos a verejné šírenie takýchto prác;

b)

všetky kópie údajov a informácií chránených autorským právom, ktoré budú verejne distribuované a pripravené podľa tohto oddielu, budú obsahovať meno(-á) autora(-ov) diela, pokiaľ si autor výslovne neželá neuvádzať svoje meno. Musia takisto jasne a zreteľne uvádzať poďakovanie za spoluprácu a vzájomnú podporu zmluvných strán.

3.

Ak sa zmluvné strany nedohodli inak, na informácie, ktoré nezverejnili, sa uplatňujú tieto pravidlá:

a)

pri oznamovaní informácií súvisiacich s činnosťami vykonávanými podľa tejto dohody druhej zmluvnej strane každá zúčastnená strana označí insígniami alebo poznámkami o dôvernosti informácie, ktoré si želá, aby sa nezverejnili;

b)

zmluvná strana prijímajúca informácie môže na svoju vlastnú zodpovednosť oznámiť nezverejnené informácie orgánom alebo osobám, ktoré patria do jej právomoci, na vymedzené účely vykonávania tejto dohody;

c)

na základe predchádzajúceho súhlasu zmluvnej strany, ktorá poskytuje nezverejnené informácie, prijímajúca zmluvná strana môže šíriť takéto nezverejnené informácie vo väčšom rozsahu, ako je to inak povolené v písmene b). Zmluvné strany spolupracujú na vypracúvaní postupov podávania žiadostí a získavania predchádzajúceho písomného súhlasu so šírením informácií vo väčšom rozsahu a každá zmluvná strana bude udeľovať takýto súhlas v rozsahu, aký jej umožňujú jej vnútorné politiky, zákony a iné právne predpisy;

d)

nezverejnené informácie, ktoré nemajú dokumentárny charakter, alebo iné dôverné informácie poskytnuté na seminároch alebo iných stretnutiach zástupcov zmluvných strán zorganizovaných podľa tejto dohody, alebo informácie, ktoré sú získané počas pracovného pomeru personálu, využívania zariadení alebo vykonávania nepriamych činností, ostanú dôverné, ak prijímateľ týchto nezverejnených alebo iných tajných či výsadných informácií bol v čase ich prijatia oboznámený so skutočnosťou, že príslušné informácie sú dôverné, v súlade s písmenom a);

e)

každá zo zmluvných strán sa snaží zabezpečiť, aby nezverejnené informácie, ktoré prijíma na základe písmen a) a d), boli kontrolované tak, ako sa stanovuje v tejto dohode. Ak jedna zo zmluvných strán zistí, že nie je schopná alebo je možné dôvodne očakávať, že nebude schopná dodržať ustanovenia o nešírení informácií stanovené v písmenách a) a d), informuje o tom bezodkladne druhú zmluvnú stranu. Zmluvné strany sa potom dohodnú na ďalšom vhodnom postupe.


Top