EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0538

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 538/2011 z  1. júna 2011 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 607/2009, ktorým sa ustanovujú určité podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o chránené označenia pôvodu a zemepisné označenia, tradičné pojmy, označovanie a obchodnú úpravu určitých vinárskych výrobkov

OJ L 147, 2.6.2011, p. 6–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 068 P. 244 - 250

No longer in force, Date of end of validity: 13/01/2019; Nepriamo zrušil 32019R0033

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/538/oj

2.6.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 147/6


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 538/2011

z 1. júna 2011,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 607/2009, ktorým sa ustanovujú určité podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o chránené označenia pôvodu a zemepisné označenia, tradičné pojmy, označovanie a obchodnú úpravu určitých vinárskych výrobkov

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 121 prvý odsek písm. k), l) a m) a článok 203b v spojení s jeho článkom 4,

keďže:

(1)

V článku 18 nariadenia Komisie (ES) č. 607/2009 (2) sa ustanovuje, že Register chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení (ďalej len „register“), ktorý spravuje Komisia, ako sa ustanovuje v článku 118n nariadenia (ES) č. 1234/2007, je súčasťou elektronickej databázy E-Bacchus.

(2)

Na účely zjednodušenia by sa mal zoznam zastupiteľských obchodných organizácií a ich členov ustanovený v prílohe XI k nariadeniu (ES) č. 607/2009 uverejniť na internete. Článok 30 ods. 2 by sa preto mal zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(3)

Aby sa predišlo akejkoľvek diskriminácii medzi vínami s pôvodom v Únii a dovezenými z tretích krajín, bolo by potrebné jasne uviesť, že pojmy tradične používané v tretích krajinách môžu získať uznanie a ochranu ako tradičné pojmy v Únii aj v prípade, že sa používajú v spojení so zemepisnými označeniami alebo označeniami pôvodu, ktoré sa upravujú v právnych predpisoch týchto tretích krajín.

(4)

V záujme jasnosti by sa chránené tradičné pojmy uvedené v prílohe XII mali previesť do elektronickej databázy E-Bacchus, aby sa tak chránené označenia pôvodu, chránené zemepisné označenia a chránené tradičné pojmy zhromaždili v jednom nástroji IT, ktorý by bol ľahko dostupný na konzultačné účely.

(5)

S cieľom poskytovať aktuálne informácie o tradičných pojmoch by sa informácie uvedené v prílohe XII k nariadeniu (ES) č. 607/2009 mali previesť do elektronickej databázy E-Bacchus a nové informácie o ochrane tradičných pojmov by sa mali zahrnúť výhradne do tejto databázy.

(6)

Aby sa vyjasnil vzťah medzi chránenými tradičnými pojmami a ochrannými známkami, je potrebné špecifikovať, na akom právnom základe by sa mala posudzovať žiadosť o ochrannú známku, ktorá obsahuje chránený tradičný pojem alebo z neho pozostáva, či v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (3), alebo v súlade s nariadením Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (4).

(7)

S cieľom zlepšiť transparentnosť pravidiel o tradičných pojmoch najmä kvôli faktu, že sa presúvajú do elektronickej databázy E-Bacchus, by sa všetky úpravy v súvislosti s tradičnými pojmami mali riadiť formálne vymedzeným postupom.

(8)

Aby sa mohli verejnosti poskytnúť presné informácie, mali by sa ustanoviť pravidlá označovania obsahu alkoholu (v objemových percentách) určitých osobitných vinárskych výrobkov.

(9)

Aby sa znížila záťaž spojená s požiadavkou na označovanie, určité informácie, ktoré sa týkajú názvu a adresy fľašovateľa, by sa za určitých okolností nemuseli vyžadovať.

(10)

S cieľom zlepšiť kontroly určitých vinárskych výrobkov by sa členským štátom malo umožniť, aby upravili použitie podrobností o výrobcovi a spracovávateľovi.

(11)

V záujme jasnosti by sa článok 42 ods. 1 a článok 56 ods. 3 mali zmeniť a doplniť.

(12)

Použitie osobitných fliaš a uzáverov v prípade šumivých vín, akostných šumivých vín a akostných aromatické šumivých vín, ako sa ustanovuje v článku 69 nariadenia (ES) č. 607/2009, by malo byť povinné výhradne v prípade uvádzania takýchto vín vyrobených v Európskej únii na trh a v prípade ich vývozu.

(13)

Pokiaľ ide o prenos technickej dokumentácie existujúcich chránených názvov vín uvedených v článku 118s nariadenia (ES) č. 1234/2007, môže požiadavka identifikovať žiadateľa existujúceho názvu vína, ako sa uvádza v článku 118c ods. 1 písm. b) uvedeného nariadenia, spôsobovať niektorým členským štátom ťažkosti, keďže tieto existujúce chránené názvy vín sú upravované na vnútroštátnej úrovni bez akéhokoľvek odkazu na žiadateľa. Aby sa uľahčil prechod z právnych predpisov ustanovených nariadením Rady (ES) č. 1493/1999 (5) na právne predpisy ustanovené nariadením (ES) č. 1234/2007, mali by sa ustanoviť prechodné opatrenia s cieľom zosúladiť ich s právnymi predpismi príslušných členských štátov.

(14)

Pokiaľ ide o skoršie práva, ktoré možno nárokovať v prípade námietky voči žiadosti o ochranu tradičného pojmu, prílohu VIII k nariadeniu (ES) č. 607/2009 je nevyhnutné zmeniť a doplniť.

(15)

Nariadenie (ES) č. 607/2009 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(16)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmeny a doplnenia nariadenia (ES) č. 607/2009

Nariadenie (ES) č. 607/2009 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 30 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   V prípade žiadosti podanej zastupiteľskou profesijnou organizáciou usadenou v tretej krajine sa odovzdávajú aj podrobnosti o zastupiteľskej profesijnej organizácii. Komisia uverejní na internete zoznam dotknutých tretích krajín, názvy zastupiteľských profesijných organizácií a mená členov týchto zastupiteľských profesijných organizácií.“

2.

Článok 32 sa nahrádza takto:

„Článok 32

Pravidlá, ktoré sa uplatňujú na tradičné pojmy tretích krajín

1.   Vymedzenie tradičných pojmov ustanovené v článku 118u ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa uplatňuje mutatis mutandis na pojmy tradične používané v tretích krajinách na označenie vinárskych výrobkov, na ktoré sa vzťahujú zemepisné označenia alebo označenia pôvodu podľa právnych predpisov týchto tretích krajín.

2.   Na etiketách vín s pôvodom v tretích krajinách, na ktorých sa nachádzajú iné tradičné označenia ako tradičné pojmy uvedené v elektronickej databáze E-Bacchus, sa tieto tradičné označenia môžu používať v súlade s pravidlami uplatniteľnými v príslušných tretích krajinách vrátane pravidiel zastupiteľských profesijných organizácií.“

3.

Článok 40 sa nahrádza takto:

„Článok 40

Všeobecná ochrana

1.   Ak žiadosť o ochranu tradičného pojmu spĺňa podmienky ustanovené v článku 118u ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 a článkoch 31 a 35 tohto nariadenia a nie je zamietnutá podľa článkov 36, 38 a 39 tohto nariadenia, príslušný tradičný pojem sa zahrnie do elektronickej databázy E-Bacchus s uvedením:

a)

jazyka, ako sa uvádza v článku 31;

b)

kategórie alebo kategórií vinárskeho výrobku, ktorých sa ochrana týka;

c)

odkazu na vnútroštátne právne predpisy členského štátu, v ktorom sa tradičný pojem vymedzuje a právne upravuje, alebo na pravidlá uplatňované na výrobcov vína v tretích krajinách vrátane pravidiel zastupiteľských profesijných organizácií a

d)

zhrnutia vymedzenia pojmu alebo podmienok používania.

2.   Tradičné pojmy uvedené v elektronickej databáze E-Bacchus sú chránené iba v tom jazyku a pre tie kategórie vinárskych výrobkov, ktoré sa uvádzajú v žiadosti, a to pred:

a)

akýmkoľvek zneužitím, dokonca aj keď je k chránenému pojmu pripojený výraz ako ‚štýl‘, ‚typ‘, ‚metóda‘, ‚ako sa vyrába v‘, ‚imitácia‘, ‚aróma‘, ‚ako‘ a podobne;

b)

akýmkoľvek ďalším falošným alebo zavádzajúcim označením, pokiaľ ide o povahu, charakteristické alebo základné vlastnosti výrobku, na vnútornom alebo vonkajšom obale, reklamnom materiáli alebo akomkoľvek inom dokumente, ktoré s nimi súvisia;

c)

akýmkoľvek ďalším postupom, pri ktorom hrozí zavádzanie spotrebiteľa, a najmä vytvorenie dojmu, že takéto víno spĺňa podmienky chráneného tradičného pojmu.“

4.

V článku 41 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Ak je tradičný pojem chránený podľa tohto nariadenia, registrácia ochrannej známky, ktorej použitie by bolo v rozpore s článkom 40 ods. 2, sa posúdi v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES (6) alebo s nariadením Rady (ES) č. 207/2009 (7).

Ochranné známky registrované v rozpore s prvým pododsekom sa vyhlásia za neplatné na základe žiadosti v súlade s uplatniteľnými postupmi ustanovenými v smernici 2008/95/ES alebo nariadení (ES) č. 207/2009.

5.

V článku 42 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Pojem, v súvislosti s ktorého ochranou bola podaná žiadosť a ktorý je úplne alebo čiastočne homonymný s iným tradičným pojmom, ktorý je už chránený podľa tejto kapitoly, je chránený s náležitým ohľadom na miestne a tradičné použitie a riziko zámeny.

Homonymný pojem, ktorý zavádza spotrebiteľov, pokiaľ ide o povahu, kvalitu alebo skutočný pôvod výrobkov, sa nezaregistruje, ani keď je tento pojem presný.

Homonymný chránený pojem sa používa pod podmienkou, že v praxi možno dostatočne rozlíšiť homonymum, ktoré je chránené dodatočne, od tradičného pojmu, ktorý je už uvedený v elektronickej databáze E-Bacchus, so zreteľom na potrebu zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie s dotknutými výrobcami a nezavádzať spotrebiteľa.“

6.

Vkladá sa nový článok 42a:

„Článok 42a

Úprava

Žiadateľ, ako sa uvádza v článku 29, môže požiadať o schválenie úpravy tradičného pojmu, uvedeného jazyka, dotknutého vína alebo dotknutých vín alebo zhrnutia vymedzenia pojmu alebo podmienok používania dotknutého tradičného pojmu.

Na žiadosti o úpravu sa články 33 až 39 uplatňujú mutatis mutandis.“

7.

V článku 47 sa odsek 5 nahrádza takto:

„5.   Ak zrušenie nadobudne účinnosť, Komisia odstráni príslušný názov zo zoznamu uvedeného v elektronickej databáze E-Bacchus.“

8.

V článku 54 sa dopĺňa nový odsek 3:

„3.   V prípade čiastočne prekvaseného hroznového muštu alebo ešte kvasiaceho mladého vína sa na etikete uvádza skutočný a/alebo celkový obsah alkoholu v objemových percentách. Pri uvádzaní celkového obsahu alkoholu v objemových percentách sa na etikete za číslom uvádza ‚obj. %‘ (% vol) a pred ním sa môžu uvádzať slová ‚celkový obsah alkoholu‘ alebo ‚celkový alkohol‘.“

9.

Článok 56 sa mení a dopĺňa takto:

a)

V odseku 2 treťom pododseku sa dopĺňa táto druhá veta:

„Tieto požiadavky sa neuplatňujú, ak sa plnenie do fliaš vykonáva na mieste v bezprostrednej blízkosti fľašovateľa.“

b)

Odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Názov a adresa výrobcu alebo predajcu sa dopĺňa slovami ‚výrobca‘ alebo ‚vyrába‘ a ‚predajca‘ alebo ‚predáva‘ alebo ekvivalentnými výrazmi.

Členské štáty môžu rozhodnúť o tom, že:

a)

uvádzanie výrobcu je povinné;

b)

umožnia nahradiť slová ‚výrobca‘ alebo ‚vyrába‘ slovami ‚spracovateľ‘ resp. ‚spracúva‘.“

10.

Článok 69 sa nahrádza takto:

„Článok 69

Pravidlá obchodnej úpravy určitých výrobkov

1.   Šumivé víno, akostné šumivé víno a akostné aromatické šumivé víno vyrábané v Európskej únii sa uvádza na trh alebo vyváža v sklenených fľašiach na ‚šumivé víno‘ uzavretých:

a)

v prípade fliaš s nominálnym objemom viac ako 0,20 litra: zátkou hubovitého tvaru z korku alebo iného materiálu, ktorý môže prísť do styku s potravinami, prichytenou agrafou, prípadne zakrytou diskom a obalenou fóliou, ktorá zakrýva celú zátku a celé hrdlo fľaše alebo jeho časť;

b)

v prípade fliaš s nominálnym objemom najviac 0,20 litra: akýmkoľvek iným vhodným uzáverom.

Iné výrobky vyrábané v Únii sa neuvádzajú na trh ani nevyvážajú v sklenených fľašiach na ‚šumivé víno‘ ani s uzáverom, ako sa uvádza v prvom pododseku písm. a).

2.   Odchylne od odseku 1 druhého pododseku môžu členské štáty rozhodnúť, že na trh sa môžu uvádzať alebo vyvážať v sklenených fľašiach na ‚šumivé víno‘ a/alebo s uzáverom, ako sa uvádza v odseku 1 prvom pododseku písm. a), tieto výrobky:

a)

výrobky, ktoré sa tradične plnia do takýchto fliaš a ktoré:

i)

sa uvádzajú v článku 113d ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1234/2007;

ii)

sa uvádzajú v odsekoch 7, 8 a 9 prílohy XIb k nariadeniu (ES) č. 1234/2007;

iii)

sa uvádzajú v nariadení Rady (EHS) č. 1601/1991 (8) alebo

iv)

majú skutočný obsah alkoholu najviac 1,2 obj. %;

b)

výrobky iné ako výrobky uvádzané v písmene a) za predpokladu, že nezavádzajú spotrebiteľov, pokiaľ ide o skutočnú povahu výrobku.

11.

V článku 71 sa dopĺňa nový odsek 3:

„3.   Pokiaľ ide o prenos technickej dokumentácie, ako sa uvádza v článku 118s ods. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 1234/2007, odchylne od článku 2 ods. 2 tohto nariadenia sa na účely uplatňovania článku 118c ods. 1 písm. b) uvedeného nariadenia môžu za žiadateľov považovať príslušné orgány členských štátov.“

12.

Príloha II sa nahrádza prílohou I k tomuto nariadeniu.

13.

Príloha VIII sa nahrádza prílohou II k tomuto nariadeniu.

14.

Prílohy XI a XII sa vypúšťajú.

Článok 2

Prechodné opatrenia

1.   Pred vypustením príloh XI a XII k nariadeniu (ES) č. 607/2009 podľa bodu 14 článku 1 tohto nariadenia Komisia zopakuje a:

a)

uverejní na internete obsah prílohy XI a

b)

zapíše do elektronickej databázy E-Bacchus tradičné pojmy uvádzané v prílohe XII.

2.   Na žiadnu úpravu tradičného pojmu, ktorú členský štát alebo tretia krajina uznali a oznámili Komisii do dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia a ktorá sa nezahrnula do prílohy XII k nariadeniu (ES) č. 607/2009, sa nevzťahuje postup uvedený v článku 42a, ako sa uvádza v bode 6 článku 1 tohto nariadenia. Komisia zapíše uvedené úpravy do elektronickej databázy E-Bacchus.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 1. júna 2011

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 193, 24.7.2009, s. 60.

(3)  Ú. v. EÚ L 299, 8.11.2008, s. 25.

(4)  Ú. v. EÚ L 78, 24.3.2009, s. 1.

(5)  Ú. v. ES L 179, 14.7.1999, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ L 299, 8.11.2008, s. 25.

(7)  Ú. v. EÚ L 78, 24.3.2009, s. 1.“

(8)  Ú. v. ES L 149, 14.6.1991, s. 1.“


PRÍLOHA I

„PRÍLOHA II

JEDNOTNÝ DOKUMENT

Dátum prijatia (DD/MM/RRRR) …

[vyplní Komisia]

Počet strán (vrátane tejto strany) …

Jazyk použitý pri podaní žiadosti …

Číslo spisu [vyplní Komisia]

Žiadateľ

Názov právnickej osoby alebo meno fyzickej osoby …

Úplná adresa (názov ulice a číslo domu, mesto a PSČ, krajina) …

Právna forma (v prípade právnických osôb) …

Štátna príslušnosť …

Sprostredkovateľ

Členský(-é) štát(-y) (*) …

Orgán tretej krajiny (*) …

[(*) nehodiace sa škrtnite]

Názov(-vy)/meno(-á) sprostredkovateľa(-ov) …

Úplná(-é) adresa(-y) (názov ulice a číslo domu, mesto a PSČ, krajina) …

Názov, ktorý sa má zapísať do registra

Označenie pôvodu (*) …

Zemepisné označenie (*) …

[(*) nehodiace sa škrtnite]

Opis vína (vín) (1)

Označenie tradičných pojmov, ako sa uvádza v článku 118u ods. 1  (2) , ktoré súvisia s uvedeným označením pôvodu alebo zemepisným označením

Osobitné enologické postupy  (3)

Vymedzená oblasť

Maximálny(-e) hektárový(-é) výnos(-y) …

Schválené odrody viniča

Súvislosť so zemepisnou oblasťou  (4)

Ďalšie podmienky  (3)

Odkaz na špecifikáciu výrobku


(1)  Vrátane odkazu na výrobky, na ktoré sa vzťahuje článok 118a ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007.

(2)  Článok 118u ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007.

(3)  Nepovinné.

(4)  Opíšte osobitnú povahu výrobku a zemepisnú oblasť, ako aj neformálnu súvislosť medzi nimi.“


PRÍLOHA II

„PRÍLOHA VIII

NÁMIETKA PROTI TRADIČNÉMU POJMU

Dátum prijatia (DD/MM/RRRR) …

[vyplní Komisia]

Počet strán (vrátane tejto strany) …

Jazyk námietky …

Číslo spisu [vyplní Komisia]

Namietajúca strana

Názov právnickej osoby alebo meno fyzickej osoby …

Úplná adresa (názov ulice a číslo domu, mesto a PSČ, krajina)

Štátna príslušnosť …

Tel., fax, e-mail …

Sprostredkovateľ

Členský(-é) štát(-y) (*) …

Orgán tretej krajiny (nepovinné) (*) …

[(*) nehodiace sa škrtnite]

Názov(-vy)/meno(-á) sprostredkovateľa(-ov) …

Úplná(-é) adresa(-y) (názov ulice a číslo domu, mesto a PSČ, krajina)

Tradičný pojem, proti ktorému sa námietka vznáša

Skoršie práva

Chránené označenie pôvodu (*) …

Chránené zemepisné označenie (*) …

Vnútroštátne zemepisné označenie (*)

[(*) nehodiace sa škrtnite]

Názov …

Registračné číslo …

Dátum registrácie (DD/MM/RRRR) …

Existujúci chránený tradičný pojem …

Ochranná známka

Znak …

Zoznam výrobkov a služieb …

Registračné číslo …

Dátum registrácie …

Krajina pôvodu …

Dobrá povesť/všeobecná známosť (*) …

[(*) nehodiace sa škrtnite]

Odôvodnenie námietky

článok 31 (*)

článok 35 (*)

článok 40 ods. 2 písm. a) (*)

článok 40 ods. 2 písm. b) (*)

článok 40 ods. 2 písm. c) (*)

článok 41 ods. 3 (*)

článok 42 ods. 1 (*)

článok 42 ods. 2 (*)

článok 54 nariadenia (ES) č. 479/2008

[(*) nehodiace sa škrtnite]

Vysvetlenie dôvodu(-ov)

Meno podpisujúcej osoby …

Podpis…“


Top