EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0327

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 327/2011 z  30. marca 2011 , ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn ventilátorov poháňaných motorom s elektrickým príkonom 125 W až 500 kW Text s významom pre EHP

OJ L 90, 6.4.2011, p. 8–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 004 P. 78 - 91

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/01/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/327/oj

6.4.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 90/8


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 327/2011

z 30. marca 2011,

ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn ventilátorov poháňaných motorom s elektrickým príkonom 125 W až 500 kW

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES z 21. októbra 2009 o vytvorení rámca na stanovenie požiadaviek na ekodizajn energeticky významných výrobkov (1), a najmä na jej článok 15 ods. 1,

po porade s Konzultačným fórom pre ekodizajn,

keďže:

(1)

Podľa smernice 2009/125/ES má Komisia stanoviť požiadavky na ekodizajn energeticky významných výrobkov, ktoré predstavujú významný objem obchodu a predaja, majú významný vplyv na životné prostredie a predstavujú významný potenciál zlepšenia vplyvu na životné prostredie bez neprimerane vysokých nákladov.

(2)

V článku 16 ods. 2 smernice 2009/125/ES sa ustanovuje, že v súlade s postupom uvedeným v článku 19 ods. 3 a kritériami ustanovenými v článku 15 ods. 2, ako aj po porade s konzultačným fórom zavedie Komisia vo vhodných prípadoch vykonávacie opatrenia pre výrobky, ktorých súčasťou sú elektromotorové systémy.

(3)

Ventilátory poháňané motorom s elektrickým príkonom v rozsahu od 125 W do 500 kW sú dôležitou súčasťou rôznych výrobkov na zaobchádzanie s plynmi. Požiadavky na minimálnu energetickú účinnosť elektromotorov sa ustanovili nariadením Komisie (ES) č. 640/2009 z 22. júla 2009, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn elektromotorov (2), vrátane elektromotorov s pohonom s premenlivými otáčkami. Uplatňujú sa takisto na tie motory, ktoré sú súčasťou systémov, v ktorých sú motory kombinované s ventilátormi. Mnoho ventilátorov, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, sa však používa v kombinácii s motormi, na ktoré sa nariadenie (ES) č. 640/2009 nevzťahuje.

(4)

Celková spotreba elektrickej energie ventilátorov poháňaných motorom s elektrickým príkonom 125 W až 500 kW je 344 TWh ročne, čo sa v prípade, že súčasné trhové trendy pretrvajú, zvýši v roku 2020 na 560 TWh. Potenciál nákladovo efektívneho zlepšenia dosahovaného prostredníctvom konštrukčného riešenia bude v roku 2020 približne 34 TWh ročne, čo zodpovedá emisiám 16 Mt CO2. Z toho vyplýva, že ventilátory s elektrickým príkonom v rozsahu od 125 W do 500 kW predstavujú výrobok, v prípade ktorého by sa mali ustanoviť požiadavky na ekodizajn.

(5)

Mnohé ventilátory sú integrované do iných výrobkov bez toho, aby sa na trh umiestňovali samostatne alebo aby sa uvádzali do prevádzky v zmysle článku 5 smernice 2009/125/ES a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES zo 17. mája 2006 o strojových zariadeniach a o zmene a doplnení smernice 95/16/ES (3). Na to, aby ventilátory s elektrickým príkonom v rozsahu od 125 W do 500 kW, ktoré sú súčasťou iných výrobkov, vo väčšej miere dosiahli potenciál nákladovo efektívnych úspor energie a aby sa uľahčilo presadzovanie tohto opatrenia, uvedené ventilátory by mali takisto podliehať ustanoveniam tohto nariadenia.

(6)

Mnoho ventilátorov je súčasťou ventilačných systémov inštalovaných v budovách. Pokiaľ ide o tieto ventilačné systémy, vnútroštátnymi právnymi predpismi vypracovanými na základe smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/31/EÚ o energetickej hospodárnosti budov (4) sa môžu ustanoviť prísnejšie požiadavky na ich energetickú účinnosť, pričom pokiaľ ide o účinnosť ventilátorov, použijú sa metódy výpočtu a merania vymedzené v tomto nariadení.

(7)

Komisia uskutočnila prípravnú štúdiu, v ktorej sa analyzovali technické, environmentálne a ekonomické aspekty ventilátorov. Táto štúdia vznikla v spolupráci so zainteresovanými subjektmi a stranami z Únie a tretích krajín a jej výsledky sa sprístupnili verejnosti. Ďalšou prácou a konzultáciami sa potvrdilo, že uvedený rozsah by sa mohol ďalej rozšíriť pod podmienkou, že sa pre konkrétne použitia, v prípade ktorých by tieto požiadavky neboli vhodné, ustanovili výnimky.

(8)

V uvedenej prípravnej štúdii sa potvrdilo, že ventilátory poháňané motorom s elektrickým príkonom v rozsahu od 125 W do 500 kW sa umiestňujú na trh Únie vo veľkých množstvách, pričom najvýznamnejším environmentálnym aspektom všetkých fáz ich životného cyklu je spotreba energie počas fázy samotného používania.

(9)

V tejto prípravnej štúdii sa uvádza, že spotreba elektrickej energie vo fáze používania je jediným významným parametrom ekodizajnu, ktorý sa vzťahuje na konštrukčné riešenie výrobku, ako sa uvádza v smernici 2009/125/ES.

(10)

Zlepšenie energetickej účinnosti ventilátorov poháňaných motorom s elektrickým príkonom 125 W až 500 kW by sa mohlo dosiahnuť uplatnením existujúcich nechránených a nákladovo efektívnych technológií, ktorými sa môžu znížiť celkové kombinované náklady na ich kúpu a prevádzku.

(11)

Ustanovením požiadaviek na ekodizajn by sa v celej Únii mali zosúladiť požiadavky na energetickú účinnosť ventilátorov poháňaných motorom s elektrickým príkonom 125 W až 500 kW, a tým prispieť k fungovaniu vnútorného trhu a k zlepšeniu environmentálneho profilu týchto výrobkov.

(12)

Malé ventilátory, ktoré sú (nepriamo) poháňané motorom s elektrickým príkonom v rozsahu od 125 W do 3 kW a ktoré majú v prvom rade iné funkcie, nepatria do uvedeného rozsahu pôsobnosti. Napríklad malý ventilátor slúžiaci na chladenie elektromotora v reťazovej píle nepatrí do uvedeného rozsahu pôsobnosti, hoci elektrický príkon samotného motora reťazovej píly (ktorý poháňa aj ventilátor) je viac ako 125 W.

(13)

Výrobcom by sa mal poskytnúť primeraný čas na prepracovanie konštrukčného riešenia výrobkov a prispôsobenie výrobných liniek. Toto načasovanie by sa malo uskutočniť tak, aby sa zabránilo negatívnym vplyvom na dodávky ventilátorov poháňaných motorom s elektrickým príkonom 125 W až 500 kW a aby sa zohľadnil dosah na náklady výrobcov, najmä malých a stredných podnikov, pri súčasnom zabezpečení včasného dosiahnutia cieľov tohto nariadenia.

(14)

Revíziu tohto nariadenia očakávame najneskôr do štyroch rokov od nadobudnutia jeho účinnosti. Pokiaľ Komisia získa dôkazy, ktoré to odôvodňujú, postup revízie možno začať skôr. Revíziou by sa malo posúdiť najmä nastavenie požiadaviek, ktoré sú nezávislé od technológie, ďalej možnosti využitia pohonu s premenlivými otáčkami (PPO) a nevyhnutnosť počtu a rozsahu výnimiek, ako aj zahrnutie ventilátorov s elektrickým príkonom pod 125 W.

(15)

Energetická účinnosť ventilátorov poháňaných motorom s elektrickým príkonom 125 W až 500 kW by sa mala určovať pomocou spoľahlivých, presných a reprodukovateľných metód merania, ktoré využívajú najmodernejšie uznané metódy merania vrátane harmonizovaných noriem, ak sú k dispozícii, ktoré prijali európske organizácie pre normalizáciu uvedené v prílohe I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (5).

(16)

Týmto nariadením by sa mal zvýšiť prienik technológií, ktoré obmedzujú environmentálny vplyv ventilátorov poháňaných motorom s elektrickým príkonom 125 W až 500 kW počas celej ich životnosti, na trh, čo by do roku 2020 viedlo k odhadovaným úsporám elektrickej energie vo výške 34 TWh v porovnaní so situáciou bez prijatých opatrení.

(17)

V súlade s článkom 8 smernice 2009/125/ES by sa v tomto nariadení mali presne určiť uplatniteľné postupy posudzovania zhody.

(18)

S cieľom uľahčiť kontroly zhody by sa od výrobcov malo vyžadovať, aby informácie poskytovali v technickej dokumentácii, na ktorú sa odkazuje v prílohách IV a V k smernici 2009/125/ES.

(19)

S cieľom ešte viac obmedziť vplyv ventilátorov poháňaných motorom s elektrickým príkonom 125 W až 500 kW na životné prostredie by výrobcovia mali poskytovať príslušné informácie o demontáži, recyklácii alebo zneškodnení týchto ventilátorov na konci ich životnosti.

(20)

Mali by sa stanoviť hodnoty pre v súčasnosti dostupné druhy ventilátorov s vysokou energetickou účinnosťou. Toto pomôže zabezpečiť všeobecnú dostupnosť informácií a ľahký prístup k nim, najmä pre malé a stredné podniky a veľmi malé firmy, čo ešte viac uľahčí integráciu technológií s najlepším konštrukčným riešením a vývoj účinnejších výrobkov s cieľom znížiť spotrebu energie.

(21)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 19 ods. 1 smernice 2009/125/ES,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.   Týmto nariadením sa ustanovujú požiadavky na ekodizajn ventilátorov vrátane tých, ktoré sú súčasťou iných energeticky významných výrobkov, na ktoré sa vzťahuje smernica 2009/125/ES, pokiaľ ide o ich umiestnenie na trh alebo uvedenie do prevádzky.

2.   Toto nariadenie sa neuplatňuje na ventilátory zabudované do:

i)

výrobkov s jediným elektromotorom s elektrickým príkonom najviac 3 kW v prípade, že ventilátor je pevne spojený s tým istým hriadeľom, ktorý poháňa hlavnú funkčnú jednotku;

ii)

sušičiek a práčok kombinovaných so sušičkami s maximálnym elektrickým príkonom ≤ 3 kW;

iii)

kuchynských digestorov s maximálnym elektrickým príkonom ventilátora(-ov) < 280 W.

3.   Toto nariadenie sa neuplatňuje na ventilátory, ktoré sú:

a)

konštrukčne navrhnuté konkrétne na prevádzku v potenciálne výbušnej atmosfére, ako sa vymedzuje v smernici Európskeho parlamentu a Rady 94/9/EC (6);

b)

konštrukčne navrhnuté výhradne na použitie v stave núdze, s krátkodobým chodom, s ohľadom na požiadavky na bezpečnosť v prípade požiaru ustanovené v smernici Rady 89/106/ES (7);

c)

konštrukčne navrhnuté konkrétne na prevádzku:

i)

a)

na miestach s prevádzkovou teplotou premiestňovaného plynu presahujúcou 100 °C;

b)

na miestach s okolitou teplotou motora, ktorý poháňa tento ventilátor a ktorý je umiestnený mimo prúdu plynu, presahujúcou 65 °C;

ii)

na miestach s priemernou ročnou teplotou premiestňovaného plynu a/alebo na miestach s okolitou prevádzkovou teplotou motora, ktorý je umiestnený mimo prúdu plynu, nižšou ako – 40 °C;

iii)

s napájacím napätím > 1 000 V v prípade striedavého prúdu alebo > 1 500 V v prípade jednosmerného prúdu;

iv)

v toxickom, vysoko korozívnom alebo horľavom prostredí alebo v prostredí s abrazívnymi látkami;

d)

umiestnené na trh pred 1. januárom 2015 ako náhrada za identické ventilátory zabudované do výrobkov, ktoré boli na trh umiestnené pred 1. januárom 2013,

s výnimkou toho, že na balení, v informáciách o výrobku a technickej dokumentácii sa musí jasne uvádzať, že pokiaľ ide o písmená a), b) a c), ventilátor sa môže používať len na účely, na ktoré bol konštrukčne navrhnutý, a pokiaľ ide o písmeno d), vo výrobkoch, pre ktoré bol určený.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Okrem vymedzení pojmov uvedených v smernici 2009/125/ES sa uplatňujú aj tieto vymedzenia pojmov:

1.

„ventilátor“ je lopatkový rotačný stroj, ktorý sa používa na udržiavanie nepretržitého prúdenia ním prechádzajúceho plynu, najčastejšie vzduchu, pričom práca ním vykonávaná na jednotku hmotnosti plynu nepresahuje 25 kJ/kg, a ktorý:

je konštrukčne navrhnutý na použitie s elektromotorom alebo je vybavený elektromotorom s elektrickým príkonom 125 W až 500 kW (≥ 125 W a ≤ 500 kW) na pohon obežného kolesa v bode optimálnej energetickej účinnosti ventilátora,

je axiálnym ventilátorom, radiálnym ventilátorom, ventilátorom s priečnym prúdením, ventilátorom so zmiešaným prietokom,

pri umiestňovaní na trh alebo uvádzaní do prevádzky môže alebo nemusí byť vybavený motorom;

2.

„obežné koleso“ je časť ventilátora, ktorá odovzdáva energiu prúdu plynu a takisto je známa ako rotor ventilátora;

3.

„axiálny (osový) ventilátor“ je ventilátor, ktorý prostredníctvom obežného kolesa (obežných kolies) poháňa plyn vírivým tangenciálnym pohybom v smere rovnobežnom s osou rotácie jedného alebo viacerých obežných kolies. Môže alebo nemusí byť vybavený valcovitým krytom, vstupnými alebo výstupnými vodiacimi lamelami alebo panelom alebo kruhom s výstupným otvorom;

4.

„vstupné vodiace lamely“ sú lamely, ktoré sú umiestnené pred obežným kolesom, ktoré vedú prúd plynu smerom k obežnému kolesu a ktoré môžu alebo nemusia byť nastaviteľné;

5.

„výstupné vodiace lamely“ sú lamely, ktoré sú umiestnené za obežným kolesom, ktoré vedú prúd plynu smerom od obežného kolesa a ktoré môžu alebo nemusia byť nastaviteľné;

6.

„panel s výstupným otvorom“ je panel s otvorom, v ktorom je ventilátor zasadený a prostredníctvom ktorého sa môže pripevniť k iným konštrukciám;

7.

„kruh s výstupným otvorom“ je kruh s otvorom, v ktorom je ventilátor zasadený a prostredníctvom ktorého sa môže pripevniť k iným konštrukciám;

8.

„radiálny (odstredivý) ventilátor“ je ventilátor, v ktorom plyn vstupuje k lopatkám obežného kolesa (obežných kolies) zásadne v osovom smere a vystupuje v smere kolmom na túto os. Obežné koleso môže mať jeden alebo dva vstupné otvory a môže alebo nemusí byť vybavený krytom;

9.

„radiálny ventilátor s radiálnymi lopatkami“ je radiálny ventilátor, v ktorom smerovanie vonkajšieho okraja lopatiek obežného kolesa (obežných kolies) je vzhľadom na os otáčania radiálne (lúčovité);

10.

„radiálny ventilátor s dopredu zahnutými lopatkami“ je radiálny ventilátor, v ktorom vonkajší okraj lopatiek obežného kolesa (obežných kolies) je vzhľadom na smer otáčania nasmerovaný dopredu;

11.

„radiálny ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami bez krytu“ je radiálny ventilátor, v ktorom vonkajší okraj lopatiek obežného kolesa (obežných kolies) je vzhľadom na smer otáčania nasmerovaný dozadu a ktorý nie je osadený v kryte;

12.

„kryt“ je obal okolo obežného kolesa, ktorý vedie prúd plynu smerom k obežnému kolesu, cez neho a od neho;

13.

„radiálny ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami s krytom“ je radiálny ventilátor s obežným kolesom, v ktorom vonkajší okraj lopatiek je vzhľadom na smer otáčania nasmerovaný dozadu a ktorý je osadený v kryte;

14.

„ventilátor s priečnym prúdením“ je ventilátor, v ktorom plyn prúdi cez obežné koleso v podstate v pravouhlom smere na jeho os, pričom vstupuje aj vystupuje na vonkajšom okraji lopatiek;

15.

„ventilátor so zmiešaným prietokom“ je ventilátor, v ktorom prúdenie plynu cez obežné koleso je kombináciou prúdenia plynu vo ventilátoroch radiálneho a axiálneho typu;

16.

„krátkodobý chod“ je chod motora pri konštantnom zaťažení, ktorý nie je dostatočne dlhý na to, aby sa dosiahla tepelná rovnováha;

17.

„odvetrávací ventilátor“ je ventilátor, ktorý sa nepoužíva v týchto energeticky významných výrobkoch:

sušičky a práčky kombinované so sušičkami s maximálnym elektrickým príkonom > 3 kW,

interiérové jednotky klimatizačných výrobkov pre domácnosť a interiérové klimatizačné zariadenia pre domácnosť s maximálnym klimatizačným výkonom ≤ 12 kW,

výrobky informačných technológií;

18.

„špecifický pomer“ je podiel stagnačného tlaku meraného na výstupe ventilátora a stagnačného tlaku meraného na vstupe ventilátora pri optimálnej energetickej účinnosti ventilátora.

Článok 3

Požiadavky na ekodizajn

1.   Požiadavky na ekodizajn ventilátorov sa ustanovujú v prílohe I.

2.   Každá požiadavka na energetickú účinnosť ventilátorov v časti 2 prílohy I sa uplatňuje v súlade s týmto časovým harmonogramom:

a)   v prvej etape: od 1. januára 2013 nesmú mať odvetrávacie ventilátory nižšiu cieľovú energetickú účinnosť, ako sa vymedzuje v tabuľke 1 časti 2 prílohy I;

b)   v druhej etape: od 1. januára 2015 nesmie mať žiaden ventilátor nižšiu cieľovú energetickú účinnosť, ako sa vymedzuje v tabuľke 2 časti 2 prílohy I.

3.   Požiadavky na informácie o výrobku a na spôsob ich zobrazenia, pokiaľ ide o ventilátory, sa ustanovujú v časti 3 prílohy I. Tieto požiadavky sa uplatňujú od 1. januára 2013.

4.   Požiadavky na energetickú účinnosť ventilátorov v časti 2 prílohy I sa neuplatňujú na ventilátory, ktoré sú konštrukčne navrhnuté na prevádzku:

a)

s optimálnou energetickou účinnosťou pri 8 000 otáčkach za minútu alebo viac;

b)

v zariadeniach, v ktorých „špecifický pomer“ je vyšší ako 1,11;

c)

ako dopravné ventilátory využívané na prepravu neplynných materiálov v priemyselných procesoch.

5.   V prípade dvojúčelových ventilátorov konštrukčne navrhnutých na prevádzku v normálnych podmienkach, ako aj na použitie v stave núdze s krátkodobým chodom s ohľadom na požiadavky na bezpečnosť v prípade požiaru ustanovené v smernici 89/106/ES sa hodnoty uplatniteľných stupňov účinnosti ustanovené v časti 2 prílohy I znižujú o 10 % z hodnôt v tabuľke 1 a o 5 % z hodnôt v tabuľke 2.

6.   Súlad s požiadavkami na ekodizajn sa meria a vypočítava v súlade s požiadavkami ustanovenými v prílohe II.

Článok 4

Posudzovanie zhody

Postup posudzovania zhody uvedený v článku 8 smernice 2009/125/ES je systém vnútornej kontroly konštrukčného návrhu ustanovený v prílohe IV k uvedenej smernici alebo systém riadenia pre posudzovanie zhody ustanovený v prílohe V k uvedenej smernici.

Článok 5

Postup overovania na účely dohľadu nad trhom

Orgány členských štátov uplatňujú pri vykonávaní kontrol dohľadu nad trhom uvedených v článku 3 ods. 2 smernice 2009/125/ES postup overovania ustanovený v prílohe III k tomuto nariadeniu.

Článok 6

Orientačné referenčné hodnoty

Orientačné referenčné hodnoty pre najúčinnejšie ventilátory dostupné na trhu v čase nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa ustanovujú v prílohe IV.

Článok 7

Preskúmanie

Najneskôr štyri roky po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia ho Komisia prehodnotí a výsledky tohto prehodnotenia predloží konzultačnému fóru pre ekodizajn. Uvedenou revíziou by sa mala posúdiť najmä možnosť znížiť počet druhov ventilátorov s cieľom posilniť konkurencieschopnosť na základe energetickej účinnosti ventilátorov, ktoré plnia porovnateľné funkcie. Revíziou sa takisto posúdi, či sa môže zmenšiť rozsah výnimiek vrátane výnimiek poskytnutých na dvojúčelové ventilátory.

Článok 8

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. marca 2011

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 285, 31.10.2009, s. 10.

(2)  Ú. v. EÚ L 191, 23.7.2009, s. 26.

(3)  Ú. v. EÚ L 157, 9.6.2006, s. 24.

(4)  Ú. v. EÚ L 153, 18.6.2010, s. 13.

(5)  Ú. v. ES L 204, 21.7.1998, s. 37.

(6)  Ú. v. ES L 100, 19.4.1994, s. 1.

(7)  Ú. v. ES L 40, 11.2.1989, s. 12.


PRÍLOHA I

POŽIADAVKY NA EKODIZAJN VENTILÁTOROV

1.   Vymedzenie pojmov na účely prílohy I

1.

„Kategória merania“ je také usporiadanie pri skúške, meraní alebo používaní, ktorým sa vymedzujú vstupné a výstupné podmienky testovaného ventilátora;

2.

„kategória merania A“ je usporiadanie, pri ktorom je ventilátor meraný s voľným vstupom a výstupom;

3.

„kategória merania B“ je usporiadanie, pri ktorom je ventilátor meraný s voľným vstupom a so vzduchovodom pripevneným k výstupu;

4.

„kategória merania C“ je usporiadanie, pri ktorom je ventilátor meraný so vzduchovodom pripevneným k vstupu a s voľným výstupom;

5.

„kategória merania D“ je usporiadanie, pri ktorom je ventilátor meraný so vzduchovodom pripevneným k vstupu a výstupu;

6.

„kategória účinnosti“ je forma energie plynového výkonu ventilátora použitá na určenie energetickej účinnosti ventilátora, a to buď statickej alebo celkovej účinnosti, kde

a)

„statický tlak ventilátora“ (psf) sa použil na určenie plynového výkonu ventilátora v rovnici účinnosti pre statickú účinnosť ventilátora a

b)

„celkový tlak ventilátora“ (pf) sa použil na určenie plynového výkonu ventilátora v rovnici účinnosti pre celkovú účinnosť;

7.

„statická účinnosť“ je energetická účinnosť ventilátora určená meraním „statického tlaku ventilátora“ (psf);

8.

„statický tlak ventilátora“ (psf) je celkový tlak ventilátora (pf) mínus dynamický tlak ventilátora korigovaný machovým faktorom;

9.

„stagnačný tlak“ je tlak meraný v ľubovoľnom bode prúdiaceho plynu, ktorý sa dostal do stavu pokoja adiabatickým procesom;

10.

„dynamický tlak“ je tlak vypočítaný z hmotnostného prietoku, priemernej hustoty plynu na výstupe a v oblasti výstupu ventilátora;

11.

„machov faktor“ je korekčný faktor uplatňovaný na dynamický tlak v ľubovoľnom bode vymedzený ako stagnačný tlak mínus tlak vzhľadom na absolútny nulový tlak, ktorý je vyvíjaný v stave pokoja na okolitý plyn, a vydelený dynamickým tlakom;

12.

„celková účinnosť“ je energetická účinnosť ventilátora určená meraním „celkového tlaku ventilátora“ (pf);

13.

„celkový tlak ventilátora“ (pf) je rozdiel medzi stagnačným tlakom meraným na výstupe ventilátora a stagnačným tlakom meraným na vstupe ventilátora;

14.

„stupeň účinnosti“ je parameter pri výpočte cieľovej energetickej účinnosti ventilátora so špecifickým elektrickým príkonom v bode optimálnej energetickej účinnosti ventilátora (pri výpočte energetickej účinnosti ventilátora vyjadrený ako parameter „N“);

15.

„cieľová energetická účinnosť“ (ηcieľ) je minimálna energetická účinnosť, ktorú ventilátor musí dosiahnuť na splnenie požiadaviek, a vyplýva z elektrického príkonu v bode jeho optimálnej energetickej účinnosti, kde ηcieľ je výsledok príslušnej rovnice z časti 3 prílohy II, pri výpočte ktorej sa použije uplatniteľné celé číslo N stupňa účinnosti (príloha I časť 2 tabuľky 1 a 2) a elektrický príkon Pe(d) ventilátora vyjadrený v kW v bode jeho optimálnej energetickej účinnosti v príslušnom vzorci energetickej účinnosti;

16.

„pohon s premenlivými otáčkami“ je v motore alebo ventilátore integrovaný (alebo fungujúci ako jeden systém) menič elektrickej energie, ktorý nepretržite prispôsobuje elektrickú energiu dodávanú do elektromotora na ovládanie výstupu mechanického výkonu motora v súlade s momentovou charakteristikou zaťaženia poháňaného motorom, s výnimkou regulátorov striedavého napätia, ktoré menia len napájacie napätie motora;

17.

„celková účinnosť“ je podľa potreby buď „statická účinnosť“, alebo „celková účinnosť“.

2.   Požiadavky na energetickú účinnosť ventilátorov

Požiadavky na minimálnu energetickú účinnosť ventilátorov sa stanovujú v tabuľkách 1 a 2.

Tabuľka 1

Požiadavky na minimálnu energetickú účinnosť ventilátorov v prvej etape od 1. januára 2013

Druhy ventilátorov

Kategória merania

(A – D)

Kategória účinnosti

(statická alebo celková)

Rozsah príkonu P v kW

Cieľová energetická účinnosť

Stupeň účinnosti

(N)

Axiálny ventilátor

A, C

statická

0,125 ≤ P ≤ 10

ηcieľ = 2,74 · ln(P) – 6,33 + N

36

10 < P ≤ 500

ηcieľ = 0,78 · ln(P) – 1,88 + N

B, D

celková

0,125 ≤ P ≤ 10

ηcieľ = 2,74 · ln(P) – 6,33 + N

50

10 < P ≤ 500

ηcieľ = 0,78 · ln(P) – 1,88 + N

Radiálny ventilátor s dopredu zahnutými lopatkami a radiálny ventilátor s radiálnymi lopatkami

A, C

statická

0,125 ≤ P ≤ 10

ηcieľ = 2,74 · ln(P) – 6,33 + N

37

10 < P ≤ 500

ηcieľ = 0,78 · ln(P) – 1,88 + N

B, D

celková

0,125 ≤ P ≤ 10

ηcieľ = 2,74 · ln(P) – 6,33 + N

42

10 < P ≤ 500

ηcieľ = 0,78 · ln(P) – 1,88 + N

Radiálny ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami bez krytu

A, C

statická

0,125 ≤ P ≤ 10

ηcieľ = 4,56 · ln(P) – 10,5 + N

58

10 < P ≤ 500

ηcieľ = 1,1 · ln(P) – 2,6 + N

Radiálny ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami s krytom

A, C

statická

0,125 ≤ P ≤ 10

ηcieľ = 4,56 · ln(P) – 10,5 + N

58

10 < P ≤ 500

ηcieľ = 1,1 · ln(P) – 2,6 + N

B, D

celková

0,125 ≤ P ≤ 10

ηcieľ = 4,56 · ln(P) – 10,5 + N

61

10 < P ≤ 500

ηcieľ = 1,1 · ln(P) – 2,6 + N

Ventilátor so zmiešaným prietokom

A, C

statická

0,125 ≤ P ≤ 10

ηcieľ = 4,56 · ln(P) – 10,5 + N

47

10 < P ≤ 500

ηcieľ = 1,1 · ln(P) – 2,6 + N

B, D

celková

0,125 ≤ P ≤ 10

ηcieľ = 4,56 · ln(P) – 10,5 + N

58

10 < P ≤ 500

ηcieľ = 1,1 · ln(P) – 2,6 + N

Ventilátor s priečnym prúdením

B, D

celková

0,125 ≤ P ≤ 10

ηcieľ = 1,14 · ln(P) – 2,6 + N

13

10 < P ≤ 500

ηcieľ = N


Tabuľka 2

Požiadavky na minimálnu energetickú účinnosť ventilátorov v druhej etape od 1. januára 2015

Druhy ventilátorov

Kategória merania

(A – D)

Kategória účinnosti

(statická alebo celková)

Rozsah príkonu P v kW

Cieľová energetická účinnosť

Stupeň účinnosti

(N)

Axiálny ventilátor

A, C

statická

0,125 ≤ P ≤ 10

ηcieľ = 2,74 · ln(P) – 6,33 + N

40

10 < P ≤ 500

ηcieľ = 0,78 · ln(P) – 1,88 + N

B, D

celková

0,125 ≤ P ≤ 10

ηcieľ = 2,74 · ln(P) – 6,33 + N

58

10 < P ≤ 500

ηcieľ = 0,78 · ln(P) – 1,88 + N

Radiálny ventilátor s dopredu zahnutými lopatkami a radiálny ventilátor s radiálnymi lopatkami

A, C

statická

0,125 ≤ P ≤ 10

ηcieľ = 2,74 · ln(P) – 6,33 + N

44

10 < P ≤ 500

ηcieľ = 0,78 · ln(P) – 1,88 + N

B, D

celková

0,125 ≤ P ≤ 10

ηcieľ = 2,74 · ln(P) – 6,33 + N

49

10 < P ≤ 500

ηcieľ = 0,78 · ln(P) – 1,88 + N

Radiálny ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami bez krytu

A, C

statická

0,125 ≤ P ≤ 10

ηcieľ = 4,56 · ln(P) – 10,5 + N

62

10 < P ≤ 500

ηcieľ = 1,1 · ln(P) – 2,6 + N

Radiálny ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami s krytom

A, C

statická

0,125 ≤ P ≤ 10

ηcieľ = 4,56 · ln(P) – 10,5 + N

61

10 < P ≤ 500

ηcieľ = 1,1 · ln(P) – 2,6 + N

B, D

celková

0,125 ≤ P ≤ 10

ηcieľ = 4,56 · ln(P) – 10,5 + N

64

10 < P ≤ 500

ηcieľ = 1,1 · ln(P) – 2,6 + N

Ventilátor so zmiešaným prietokom

A, C

statická

0,125 ≤ P ≤ 10

ηcieľ = 4,56 · ln(P) – 10,5 + N

50

10 < P ≤ 500

ηcieľ = 1,1 · ln(P) – 2,6 + N

B, D

celková

0,125 ≤ P ≤ 10

ηcieľ = 4,56 · ln(P) – 10,5 + N

62

10 < P ≤ 500

ηcieľ = 1,1 · ln(P) – 2,6 + N

Ventilátor s priečnym prúdením

B, D

celková

0,125 ≤ P ≤ 10

ηcieľ = 1,14 · ln(P) – 2,6 + N

21

10 < P ≤ 500

ηcieľ = N

3.   Požiadavky na informácie o výrobku, pokiaľ ide o ventilátory

1.

Informácie o ventilátoroch ustanovené v odsekoch 1 až 14 bodu 2 sa viditeľne uvádzajú:

a)

v technickej dokumentácii ventilátorov;

b)

na voľne prístupných webových stránkach výrobcov ventilátorov.

2.

Uvádzajú sa tieto informácie:

1.

celková účinnosť (η) zaokrúhlená na jedno desatinné miesto;

2.

kategória merania používaná na určenie účinnosti (A – D);

3.

kategória účinnosti (statická alebo celková);

4.

stupeň účinnosti v bode optimálnej energetickej účinnosti;

5.

či sa pri výpočte účinnosti ventilátora predpokladalo použitie pohonu s premenlivými otáčkami, a ak áno, či pohon s premenlivými otáčkami je vo ventilátore integrovaný alebo sa musí nainštalovať spolu s ventilátorom;

6.

rok výroby;

7.

názov alebo obchodná známka výrobcu, identifikačné číslo výrobcu a sídlo výrobcu;

8.

typové číslo výrobku;

9.

menovitý elektrický príkon(-y) motora (kW), prietok(-y) a tlak(-y) pri optimálnej energetickej účinnosti;

10.

otáčky za minútu v bode optimálnej energetickej účinnosti;

11.

„špecifický pomer“;

12.

informácie potrebné na uľahčenie demontáže, recyklácie alebo zneškodnenia po skončení životnosti;

13.

informácie o inštalácii, používaní a údržbe ventilátora potrebné na minimalizovanie jeho vplyvu na životné prostredie a zabezpečenie jeho optimálnej životnosti;

14.

opis doplňujúcich súčastí použitých pri stanovení energetickej účinnosti ventilátora, ako napr. vzduchovodov, ktoré nie sú opísané v časti kategória merania a nedodávajú sa spolu s ventilátorom.

3.

Informácie sa v technickej dokumentácii uvádzajú v poradí, v akom sa uvádzajú v odsekoch 1 až 14 bodu 2. Nie je potrebné opakovať presné znenie použité v zozname. Informácie by sa mali poskytovať radšej s použitím grafov, čísel alebo symbolov ako textu.

4.

Informácie uvedené v odsekoch 1 až 5 bodu 2 sú trvalo vyznačené na výkonovom štítku ventilátora alebo blízko neho, pričom v prípade odseku 5 bodu 2 sa na uvedenie uplatniteľnej skutočnosti musí použiť jedna z týchto foriem znenia:

„Tento ventilátor sa musí inštalovať spolu s pohonom s premenlivými otáčkami“;

„Pohon s premenlivými otáčkami je vo ventilátore integrovaný“.

5.

Výrobcovia uvádzajú v manuáli informácie o osobitných bezpečnostných opatreniach, ktoré sa majú prijať pri montáži, inštalácii alebo údržbe ventilátorov. Pokiaľ sa v odseku 5 bodu 2 požiadaviek na údaje o výrobku uvádza, že spolu s ventilátorom sa musí nainštalovať aj pohon s premenlivými otáčkami, výrobcovia poskytnú podrobnosti o vlastnostiach pohonu s premenlivými otáčkami, aby sa tak po montáži zabezpečilo optimálne využitie.


PRÍLOHA II

MERANIA A VÝPOČTY

1.   Vymedzenie pojmov na účely prílohy II

1.

„Stagnačný objemový prietok na vstupe“ (q) je objem plynu, ktorý prechádza ventilátorom za časovú jednotku (v m3/s) a vypočítava sa na základe hmotnosti plynu, ktorým ventilátor pohybuje (v kg/s), vydelenej hustotou pohybovaného plynu na vstupe ventilátora (v kg/m3);

2.

„faktor stlačiteľnosti“ je bezrozmerné číslo, ktorým sa udáva miera stlačiteľnosti prúdu plynu počas skúšky a ktoré sa vypočíta ako pomer mechanickej práce vykonanej ventilátorom s plynom k práci, ktorá by sa vykonala s nestlačiteľným plynom pri rovnakom hmotnostnom prietoku, pri rovnakej hustote na vstupe a pri rovnakom pomere tlakov, pričom tlak ventilátora sa zohľadňuje ako „celkový tlak“ (kp) alebo „statický tlak“ (kps);

3.

kps je koeficient stlačiteľnosti na výpočet statického plynového výkonu ventilátora;

4.

kp je koeficient stlačiteľnosti na výpočet celkového plynového výkonu ventilátora;

5.

„konečná zostava“ je hotová alebo na mieste zostavená zostava ventilátora, ktorá pozostáva zo všetkých prvkov potrebných na premenu elektrickej energie na plynový výkon ventilátora bez potreby pridať ďalšie diely alebo súčasti;

6.

„predmontovaná zostava“ je zostava častí ventilátora, ktorá pozostáva aspoň z obežného kolesa a ktorá potrebuje jeden alebo viac externe dodávaných súčastí na to, aby mohla premieňať elektrickú energiu na plynový výkon ventilátora;

7.

„priamy pohon“ je pohonná sústava ventilátora, v prípade ktorej je obežné koleso pripevnené na hriadeľ motora buď priamo alebo prostredníctvom koaxiálnej spojky, pričom rýchlosť obežného kolesa je totožná s rýchlosťou rotácie motora;

8.

„prevod“ je pohonná sústava ventilátora, ktorý nemá „priamy pohon“ podľa uvedeného vymedzenia. Takáto pohonná sústava môže zahŕňať prevod využívajúci remeňový pohon, prevodovku alebo treciu spojku;

9.

„pohon s nízkou účinnosťou“ je prevod využívajúci remeň, ktorého šírka je menšia ako trojnásobok výšky remeňa, alebo využívajúci nejaký iný druh prevodu, okrem „pohonu s vysokou účinnosťou“;

10.

„pohon s vysokou účinnosťou“ je prevod využívajúci remeň, ktorého šírka je aspoň trojnásobkom výšky remeňa, ozubený remeň alebo ozubený prevod.

2.   Metóda merania

Na účely zhody a overovania zhody s požiadavkami tohto nariadenia sa merania a výpočty musia vykonávať s využitím spoľahlivej, presnej a reprodukovateľnej metódy, pri ktorej sa zohľadňujú všeobecne uznané najmodernejšie metódy a ktorej výsledky majú nízku mieru neurčitosti, vrátane metód ustanovených v dokumentoch, ktorých referenčné čísla boli na tieto účely uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie.

3.   Metóda výpočtu

Základom metódy výpočtu energetickej účinnosti konkrétneho ventilátora je pomer plynového výkonu k elektrickému príkonu motora, kde plynový výkon ventilátora je súčinom objemového prietoku plynu a rozdielu tlakov plynu vo ventilátore. Tlak je buď statický tlak alebo celkový tlak, pričom celkový tlak je súčtom statického a dynamického tlaku a závisí od kategórie merania a účinnosti.

3.1

V prípade, že ventilátor sa dodáva ako „konečná zostava“, plynový výkon a elektrický príkon ventilátora sa merajú v bode jeho optimálnej energetickej účinnosti:

a)

Ak pohon s premenlivými otáčkami nie je súčasťou ventilátora, celková účinnosť sa vypočíta podľa tejto rovnice:

ηe = Pu(s) / Pe,

kde:

 

ηe je celková účinnosť;

 

Pu(s) je plynový výkon ventilátora určený v súlade s bodom 3.3, ktorý pracuje pri svojej optimálnej energetickej účinnosti;

 

Pe je vstupný elektrický výkon meraný na svorkách motora ventilátora, ktorý pracuje pri svojej optimálnej energetickej účinnosti.

b)

Ak je pohon s premenlivými otáčkami súčasťou ventilátora, celková účinnosť sa vypočíta podľa tejto rovnice:

ηe = (Pu(s) / Ped) · Cc,

kde:

 

ηe je celková účinnosť;

 

Pu(s) je plynový výkon ventilátora určený v súlade s bodom 3.3, ktorý pracuje pri svojej optimálnej energetickej účinnosti;

 

Pe je vstupný elektrický výkon meraný na svorkách pohonu s premenlivými otáčkami ventilátora, ktorý pracuje pri svojej optimálnej energetickej účinnosti;

 

Cc je kompenzačný koeficient pri čiastočnej záťaži, a to:

v prípade motora s pohonom s premenlivými otáčkami a Ped ≥ 5 kW má hodnotu Cc = 1,04,

v prípade motora s pohonom s premenlivými otáčkami a Ped < 5 kW má hodnotu Cc = – 0,03 ln(Ped) + 1,088.

3.2.

V prípade, že ventilátor sa dodáva ako „predmontovaná zostava“, celková účinnosť ventilátora sa vypočítava v bode optimálnej energetickej účinnosti obežného kolesa podľa tejto rovnice:

ηe = ηr · ηm · ηT · Cm · Cc,

kde:

 

ηe je celková účinnosť;

 

ηr je účinnosť obežného kolesa na základe vzorca Pu(s) / Pa,

kde:

 

Pu(s) je plynový výkon obežného kolesa v bode jeho optimálnej energetickej účinnosti určený v súlade s bodom 3.3 uvedeným ďalej;

 

Pa je výkon na hriadeli ventilátora v bode optimálnej energetickej účinnosti obežného kolesa;

 

ηm je menovitá účinnosť motora v súlade s nariadením (ES) č. 640/2009, ak sa uplatňuje. Ak sa na motor nevzťahuje nariadenie (ES) č. 640/2009 alebo sa motor nedodáva, štandardná účinnosť ηm sa vypočíta pomocou týchto hodnôt:

ak je odporúčaný elektrický príkon „Pe“ ≥ 0,75 kW,

ηm = 0,000278*(x3) – 0,019247*(x2) + 0,104395*x + 0,809761,

kde x = Lg (Pe)

a Pe je vymedzený v bode 3.1 písm. a),

ak je odporúčaný príkon motora „Pe“ < 0,75 kW,

ηm = 0,1462*ln(Pe) + 0,8381

a Pe je vymedzený v bode 3.1 písm. a), kde by elektrický príkon Pe odporúčaný výrobcom ventilátora mal byť dostatočný na to, aby ventilátor dosiahol bod svojej optimálnej energetickej účinnosti pri zohľadnení prípadných strát z prevodových systémov;

 

ηT je účinnosť pohonnej sústavy, pri ktorej sa musia použiť tieto štandardné hodnoty:

v prípade priameho pohonu ηT = 1,0;

ak je prevod pohonom s nízkou účinnosťou, ako sa vymedzuje v časti 1 bode 9 a

Pa ≥ 5 kW, ηT = 0,96 alebo

1 kW < Pa < 5 kW, ηT = 0,0175 * Pa + 0,8725 alebo

Pa ≤ 1 kW, ηT = 0,89,

ak je prevod pohonom s vysokou účinnosťou, ako sa vymedzuje v bode 10 a

Pa ≥ 5 kW, ηT = 0,98alebo

1 kW < Pa < 5 kW, ηT = 0,01 * Pa + 0,93 alebo

Pa ≤ 1 kW, ηT = 0,94,

 

Cm je kompenzačný koeficient na zohľadnenie prispôsobenia komponentov a rovná sa 0,9;

 

Cc je kompenzačný koeficient pri čiastočnej záťaži:

v prípade motora bez pohonu s premenlivými otáčkami Cc = 1,0,

v prípade motora s pohonom s premenlivými otáčkami a Ped ≥ 5 kW má hodnotu Cc = 1,04,

v prípade motora s pohonom s premenlivými otáčkami a Ped < 5 kW má hodnotu Cc = – 0,03 ln(Ped) + 1,088.

3.3.

Plynový výkon ventilátora Pu(s) (kW) sa vypočítava na základe skúšobnej metódy pre kategóriu merania, ktorú zvolil dodávateľ ventilátora:

a)

v prípade, že ventilátor sa meral na základe kategórie merania A, statický plynový výkon ventilátora Pus je daný rovnicou Pus = q · psf · kps;

b)

v prípade, že ventilátor sa meral na základe kategórie merania B, plynový výkon ventilátora Pu je daný rovnicou Pu = q · pf · kp;

c)

v prípade, že ventilátor sa meral na základe kategórie merania C, statický plynový výkon ventilátora Pus je daný rovnicou Pus = q · psf · kps;

d)

v prípade, že ventilátor sa meral na základe kategórie merania D, plynový výkon ventilátora Pu je daný rovnicou Pu = q · pf · kp.

4.   Metodika výpočtu cieľovej energetickej účinnosti

Cieľová energetická účinnosť je energetická účinnosť, ktorú musí ventilátor pre daný druh ventilátorov dosiahnuť, aby splnil požiadavky ustanovené v tomto nariadení (vyjadrená v celých percentuálnych bodoch). Cieľová energetická účinnosť sa vypočítava pomocou vzorcov energetickej účinnosti, v ktorých je zahrnutý elektrický príkon Pe(d) a minimálny stupeň účinnosti, ako sa vymedzuje v prílohe I. Na celý rozsah výkonu sa vzťahujú dva vzorce: jeden pre ventilátory s elektrickým príkonom od 0,125 kW až do 10 kW vrátane a druhý pre ventilátory s elektrickým príkonom nad 10 kW do 500 kW vrátane.

Existujú tri série druhov ventilátorov, v prípade ktorých sa vypracovali vzorce energetickej účinnosti, aby odzrkadľovali rôzne charakteristiky jednotlivých druhov ventilátorov:

4.1.

Cieľová energetická účinnosť axiálnych ventilátorov, radiálnych ventilátorov s dopredu zahnutými lopatkami, radiálnych ventilátorov s radiálnymi lopatkami (na princípe axiálneho ventilátora) sa vypočítava podľa tejto rovnice:

Rozsah príkonu P od 0,125 kW do 10 kW

Rozsah príkonu P od 10 kW do 500 kW

ηcieľ = 2,74 · ln(P) – 6,33 + N

ηcieľ = 0,78 · ln(P) – 1,88 + N

kde príkon P je elektrický príkon Pe(d) a N je celé číslo požadovaného stupňa energetickej účinnosti.

4.2.

Cieľová energetická účinnosť radiálnych ventilátorov s dozadu zahnutými lopatkami bez krytu, radiálnych ventilátorov s dozadu zahnutými lopatkami s krytom a ventilátorov so zmiešaným prietokom sa vypočítava podľa tejto rovnice:

Rozsah príkonu P od 0,125 kW do 10 kW

Rozsah príkonu P od 10 kW do 500 kW

ηcieľ = 4,56 · ln(P) – 10,5 + N

ηcieľ = 1,1 · ln(P) – 2,6 + N

kde príkon P je elektrický príkon Pe(d) a N je celé číslo požadovaného stupňa energetickej účinnosti.

4.3.

Cieľová energetická účinnosť ventilátorov s priečnym prúdením sa vypočítava podľa tejto rovnice:

Rozsah príkonu P od 0,125 kW do 10 kW

Rozsah príkonu P od 10 kW do 500 kW

ηcieľ = 1,14 · ln(P) – 2,6 + N

ηcieľ = N

kde príkon P je elektrický príkon Pe(d) a N je celé číslo požadovaného stupňa energetickej účinnosti.

5.   Uplatňovanie cieľovej energetickej účinnosti

Celková účinnosť ventilátora ηe vypočítaná príslušnou metódou z časti 3 prílohy II musí byť rovnaká alebo väčšia ako cieľová hodnota ηcieľ daná stupňom účinnosti, aby sa splnili minimálne požiadavky na energetickú účinnosť.


PRÍLOHA III

POSTUP OVEROVANIA NA ÚČELY DOHĽADU NAD TRHOM

Pri vykonávaní kontrol dohľadu nad trhom uvedených v článku 3 ods. 2 smernice 2009/125/ES orgány členských štátov uplatňujú tento postup overovania požiadaviek stanovených v prílohe I.

1.

Orgány členského štátu preskúšavajú jedinú jednotku.

2.

Model sa považuje za vyhovujúci ustanoveniam uvedeným v tomto nariadení, ak celková účinnosť ventilátora (ηe) je aspoň cieľovou energetickou účinnosťou vynásobenou 0,9, pri výpočte ktorej sa použijú vzorce z prílohy II (časti 3) a uplatniteľný stupeň účinnosti z prílohy I.

3.

Ak sa nedosiahnu výsledky uvedené v bode 2:

v prípade modelov, ktoré sa vyrábajú v množstvách menších ako päť za rok, sa model považuje za nevyhovujúci tomuto nariadeniu,

v prípade modelov, ktoré sa vyrábajú v množstvách päť alebo viac za rok, orgán dohľadu nad trhom na základe náhodného výberu otestuje ďalšie tri jednotky.

4.

Model sa považuje za vyhovujúci ustanoveniam uvedeným v tomto nariadení, ak priemer celkovej účinnosti (ηe) troch jednotiek uvedených v bode 3 je aspoň cieľovou energetickou účinnosťou vynásobenou 0,9, pri výpočte ktorej sa použijú vzorce z prílohy II (časti 3) a uplatniteľný stupeň účinnosti z prílohy I.

5.

Ak sa nedosiahnu výsledky uvedené v bode 4, model sa považuje za nevyhovujúci tomuto nariadeniu.


PRÍLOHA IV

ORIENTAČNÉ REFERENČNÉ HODNOTY UVEDENÉ V ČLÁNKU 6

Najlepšia technológia dostupná na trhu pre ventilátory v čase prijatia tohto nariadenia sa uvádza v tabuľke 1. Tieto referenčné hodnoty nemusia byť vždy dosiahnuteľné vo všetkých zariadeniach ani v prípade celého rozsahu príkonu, na ktorý sa toto nariadenie vzťahuje.

Tabuľka 1

Orientačné referenčné hodnoty pre ventilátory

Druhy ventilátorov

Kategória merania (A – D)

Kategória účinnosti

(statická alebo celková)

Stupeň účinnosti

Axiálny ventilátor

A, C

statická

65

B, D

celková

75

Radiálny ventilátor s dopredu zahnutými lopatkami a radiálny ventilátor s radiálnymi lopatkami

A, C

statická

62

B, D

celková

65

Radiálny ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami bez krytu

A, C

statická

70

radiálny ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami s krytom

A, C

statická

72

B, D

celková

75

Ventilátor so zmiešaným prietokom

A, C

statická

61

B, D

celková

65

Ventilátor s priečnym prúdením

B, D

celková

32


Top