EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 42011X0330(02)

Predpis Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (EHK OSN) č. 75 – Jednotné ustanovenia týkajúce sa typového schvaľovania pneumatík na motocykle a mopedy

OJ L 84, 30.3.2011, p. 46–79 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 048 P. 259 - 292

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/75(2)/oj

30.3.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 84/46


Podľa medzinárodného práva verejného majú právny účinok iba originálne texty EHK OSN. Status tohto predpisu a dátum nadobudnutia jeho účinnosti je potrebné overiť v poslednom znení dokumentu EHK OSN o statuse TRANS/WP.29/343, ktorý je k dispozícii na internetovej stránke:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Predpis Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (EHK OSN) č. 75 – Jednotné ustanovenia týkajúce sa typového schvaľovania pneumatík na motocykle a mopedy

Obsahuje celý platný text vrátane:

doplnku 13 k predpisu v jeho pôvodnom znení – dátum nadobudnutia účinnosti: 24. októbra 2009.

OBSAH

PREDPIS

1.

Rozsah pôsobnosti

2.

Vymedzenie pojmov

3.

Označenia

4.

Žiadosť o typové schválenie

5.

Typové schválenie

6.

Požiadavky

7.

Zmeny typu pneumatiky a rozšírenie typového schválenia

8.

Zhoda výroby

9.

Sankcie za nezhodu výroby

10.

Definitívne zastavenie výroby

11.

Názvy a adresy technických služieb zodpovedných za vykonávanie schvaľovacích skúšok a názvy a adresy správnych orgánov

PRÍLOHY

Príloha 1 –

Oznámenie o typovom schválení alebo o rozšírení, prípadne zamietnutí či odňatí typového schválenia alebo o definitívnom zastavení výroby typu pneumatiky podľa predpisu č. 75

Príloha 2 –

Usporiadanie schvaľovacej značky

Príloha 3 –

Usporiadania označení pneumatiky – príklad označení, ktoré majú byť uvedené na typoch pneumatík umiestnených na trhu po nadobudnutí platnosti tohto predpisu

Príloha 4 –

Index nosnosti/zodpovedajúca maximálna hmotnosť

Príloha 5 –

Označenie rozmerov a rozmery pneumatík

Príloha 6 –

Metóda merania pneumatík

Príloha 7 –

Postup pri vykonávaní zaťažovacích/rýchlostných skúšok

Príloha 8 –

Nosnosť pneumatík pri rôznych rýchlostiach

Príloha 9 –

Postup skúšky dynamického zväčšenia pneumatík

1.   ROZSAH PÔSOBNOSTI

Tento predpis sa vzťahuje na nové pneumatiky vozidiel kategórií L1, L2, L3, L4 a L5.

Nevzťahuje sa však na typy pneumatík konštruované výlučne na „terénne“ použitie, ktoré sú označeného „NHS“ (nevhodné na cestnú premávku) a na typy pneumatík konštruované výlučne na preteky.

2.   VYMEDZENIE POJMOV

Na účely tohto predpisu:

2.1.

„Typ pneumatiky“ je kategória pneumatiky, ktorá sa nelíši v týchto základných aspektoch:

2.1.1.

výrobca;

2.1.2.

označenie rozmerov pneumatiky;

2.1.3.

kategória použitia (normálna: na normálnu cestnú prevádzku; špeciálna: na špeciálne použitie ako na ceste a v teréne, na snehu, pre mopedy);

2.1.4.

konštrukcia (diagonálna alebo bias-ply, bias-belted, radiálna);

2.1.5.

rýchlostná kategória;

2.1.6.

index nosnosti;

2.1.7.

prierez pneumatiky.

2.2.

„Konštrukcia pneumatiky“ sú technické vlastnosti kostry plášťa pneumatiky. Rozlišujú sa najmä tieto konštrukcie pneumatiky:

2.2.1.

„Diagonálna“ alebo „bias ply“ je konštrukcia pneumatiky, v ktorej kordové vrstvy siahajú až k pätke a sú usporiadané tak, že zvierajú striedavo uhly oveľa menšie ako 90° vzhľadom na os behúňa (1).

2.2.2.

„Zmiešaná konštrukcia (bias-belted)“ je konštrukcia pneumatiky diagonálneho typu (bias-ply), v ktorej je kostra spútaná pásom obsahujúcim dve alebo viac vrstiev v podstate neroztiahnuteľného kordu, usporiadaných v striedavých uhloch blízkych veľkostiam uhlov kostry.

2.2.3.

„Radiálna“ konštrukcia pneumatiky je konštrukcia, pri ktorej kordové vrstvy siahajú až k pätke a sú usporiadané tak, že tvoria uhol takmer rovnajúci sa 90° vzhľadom na stredovú os behúňa, pričom kostra je stabilizovaná v podstate neroztiahnuteľným obvodovým pásom (1).

2.2.4.

„Zosilnená“ je konštrukcia pneumatiky, ktorej kostra je odolnejšia ako v prípade zodpovedajúcej normálnej pneumatiky.

2.3.

„Pätka“ je časť pneumatiky, ktorá ma tvar a štruktúru zodpovedajúcu ráfiku a zabezpečujúcu udržanie pneumatiky v ráfiku (2).

2.4.

„Kord“ sú vlákna tvoriace tkanivo vrstiev v pneumatike (2).

2.5.

„Vrstva“ je vrstva rovnobežne usporiadaných pogumovaných kordových vláken (2).

2.6.

„Kostra“ je časť pneumatiky, iná ako behúň a gumové bočnice, ktorá po nahustení nesie zaťaženie (2).

2.7.

„Behúň“ je časť pneumatiky určená na styk s povrchom, ktorá chráni kostru pred mechanickým poškodením a prispieva k adhézii s povrchom (2)

2.8.

„Bočnica“ je časť pneumatiky medzi behúňom a plochou, ktorá má byť prekrytá okrajom ráfika. (2).

2.9.

„Drážka behúňa“ je priestor medzi dvoma susednými rebrami alebo blokmi vzorky behúňa (2).

2.10.

„Hlavná drážka“ znamená široké drážky umiestnené v stredovom pásme behúňa.

2.11.

„Šírka prierezu (S)“ je lineárna vzdialenosť medzi vonkajšími okrajmi bočníc nahustenej pneumatiky okrem nerovností vytváraných označením, zdobením alebo ochrannými pásmi alebo rebrami (2).

2.12.

„Celková šírka“ je lineárna vzdialenosť medzi vonkajšími okrajmi bočníc nahustenej pneumatiky vrátane označenia (nápisov), zdobenia a ochranných pásov alebo rebier (2); v prípade pneumatík, pri ktorých je behúň širší ako šírka prierezu, celková šírka zodpovedá šírke behúňa.

2.13.

„Výška profilu (H)“ je vzdialenosť rovnajúca sa polovici rozdielu medzi vonkajším priemerom pneumatiky a menovitým priemerom ráfika (2).

2.14.

„Menovité profilové číslo (Ra)“ je stonásobok čísla získaného delením čísla vyjadrujúceho výšku prierezu (H) číslom vyjadrujúcim menovitú šírku prierezu (S1), pričom obidva rozmery sú vyjadrené v tých istých jednotkách.

2.15.

„Vonkajší priemer (D)“ je celkový priemer nahustenej novej pneumatiky (2).

2.16.

„Označenie rozmeru pneumatiky“ je označenie, ktoré udáva:

2.16.1.

menovitú šírku prierezu (S1), ktorá musí byť vyjadrená v mm, s výnimkou typov pneumatík, ktorých označenie rozmeru je uvedené v prvom stĺpci tabuliek v prílohe 5 k tomuto predpisu;

2.16.2.

menovité profilové číslo okrem určitých typov pneumatík, pre ktoré sa označenie rozmeru uvádza v prvom stĺpci tabuliek v prílohe 5 k tomuto predpisu;

2.16.3.

dohodnuté číslo „d“ uvádzajúce menovitý priemer ráfika a zodpovedajúce jeho priemeru, ktoré je vyjadrené buď v kódoch (čísla menšie ako 100), alebo v milimetroch (čísla väčšie ako 100).

2.16.3.1.

Hodnoty symbolu „d“ vyjadrené v mm, keď sú uvádzané v kódoch, sú takéto:

(v mm)

Symbol „d“ vyjadrený jednou alebo dvoma číslicami podľa menovitého priemeru ráfika

Hodnota „d“

4

102

5

127

6

152

7

178

8

203

9

229

10

254

11

279

12

305

13

330

14

356

15

381

16

406

17

432

18

457

19

483

20

508

21

533

22

559

23

584

2.17.

„Menovitý priemer ráfika (d)“ je priemer ráfika, na ktorý sa má pneumatika namontovať (2).

2.18.

„Ráfik“ je nosný prvok pre súpravu plášťa s dušou alebo pre bezdušovú pneumatiku, na ktorej sa usadia pätky pneumatiky (2).

2.18.1.

„Konfigurácia montáže pneumatiky na ráfik“ je typ ráfika, na ktorý má byť pneumatika namontovaná. V prípade neštandardných ráfikov sa identifikuje symbolom použitým pre pneumatiku.

2.19.

„Teoretický ráfik“ je ráfik, ktorého šírka by sa rovnala x-násobku menovitej šírky prierezu pneumatiky. Hodnotu „x“ musí stanoviť výrobca typu pneumatiky.

2.20.

„Merací ráfik“ je ráfik, na ktorý sa musí namontovať pneumatika pri meraní rozmerov.

2.21.

„Skúšobný ráfik“ je ráfik, na ktorý sa musí namontovať pneumatika pri skúšaní.

2.22.

„Vytrhávanie“ je odštepovanie kúskov gumy z behúňa.

2.23.

„Oddeľovanie kordu“ je oddeľovanie kordu od jeho gumového povlaku.

2.24.

„Oddeľovanie vrstiev“ je oddeľovanie susedných vrstiev.

2.25.

„Oddeľovanie behúňa“ je oddeľovanie behúňa od kostry.

2.26.

„Index nosnosti“ je číslo udávajúce maximálne zaťaženie, ktoré pneumatika znesie pri rýchlosti zodpovedajúcej jej rýchlostnému symbolu, podľa prevádzkových podmienok špecifikovaných výrobcom. Zoznam indexov nosnosti a zodpovedajúcich záťaží je uvedený v prílohe 4 k tomuto predpisu.

2.27.

„Tabuľka nosnosti pneumatík pri rôznych rýchlostiach“ je tabuľka v prílohe 8, v ktorej sú uvedené prostredníctvom odkazov na indexy nosnosti a nosnosti pri menovitej rýchlosti, zmeny zaťaženia pneumatiky pri jej použití pri iných rýchlostiach, než sú rýchlosti zodpovedajúce indexu jej menovitej rýchlostnej kategórie, vo vzťahu k indexu nosnosti a nosnosti pri menovitej rýchlosti.

2.28.

„Kategória rýchlosti“ znamená:

2.28.1.

rýchlosti označené symbolom rýchlostnej kategórie, ako sa uvádza v tabuľke v bode 2.28.2.

2.28.2.

Kategórie rýchlosti sú uvedené v tejto tabuľke:

(km/h)

Symbol kategórie rýchlosti

Zodpovedajúca rýchlosť

B

50

F

80

G

90

J

100

K

110

L

120

M

130

N

140

P

150

Q

160

R

170

S

180

T

190

U

200

H

210

V

240

W

270

2.28.3.

Pneumatiky pre maximálne rýchlosti nad 240 km/h sú označené písmenovými kódmi „V“ alebo „Z“ (pozri bod 2.33.3) umiestnenými vnútri označenia rozmeru pneumatiky pred údajom o konštrukcii (pozri bod 3.1.3).

2.29.

„Pneumatika na jazdu na snehu“ je pneumatika, ktorej vzorka behúňa a ktorej konštrukcia sú navrhnuté predovšetkým tak, aby v blate a na čerstvom alebo rozmočenom snehu zaisťovali lepší výkon ako normálna (cestná) pneumatika. Vzorka behúňa pneumatiky pre jazdu na snehu sa skladá spravidla z drážok (rebier) a/alebo masívnych blokov vzdialených od seba viac ako pri normálnej (cestnej) pneumatike.

2.30.

„MST“ znamená „viacúčelovú pneumatiku“ vhodnú na cestu i mimo nej.

2.31.

„Pneumatika pre moped“ znamená pneumatiku konštruovanú pre mopedy (kategória L1 a L2).

2.32.

„Pneumatika pre motocykel“ znamená pneumatiku konštruovanú predovšetkým pre motocykle (kategórie L3, L4 a L5). Tieto pneumatiky sa však môžu použiť aj na mopedy (kategória L1 a L2) a ľahké prívesy (kategória 01).

2.33.

„Trieda maximálneho zaťaženia“ je maximálna hmotnosť, ktorú pneumatika má uniesť.

2.33.1.

Pre rýchlosti nižšie alebo rovnajúce sa 130 km/h nesmie trieda maximálneho zaťaženia prekročiť percento hodnoty prislúchajúcej príslušnému indexu nosnosti pneumatiky, ako je uvedené v tabuľke „Zmeny nosnosti v závislosti od rýchlosti“ (pozri bod 2.27), vo vzťahu k symbolu kategórie rýchlosti a rýchlostnej spôsobilosti vozidla, na ktoré je pneumatika namontovaná.

2.33.2.

Pre rýchlosti nad 130 km/h, ale nepresahujúce 210 km/h nesmie trieda maximálneho zaťaženia prekročiť hodnotu hmotnosti prislúchajúcu indexu nosnosti pneumatiky.

2.33.3.

Pre rýchlosti nad 210 km/h, ale nepresahujúce rýchlosť 270 km/h nesmie trieda maximálneho zaťaženia prekročiť percentuálnu hodnotu hmotnosti priradenú indexu nosnosti pneumatiky podľa nasledujúcej tabuľky vo vzťahu k symbolu kategórie rýchlosti pneumatiky a maximálnej konštrukčnej rýchlosti vozidla, na ktoré sa má pneumatika namontovať.

Maximálna rýchlosť km/h (5)

Trieda maximálneho zaťaženia (%)

Symbol kategórie rýchlosti V

Symbol kategórie rýchlosti W (4)

210

100

100

220

95

100

230

90

100

240

85

100

250

(80) (3)

95

260

(75) (3)

85

270

(70) (3)

75

2.33.4.

V prípade rýchlostí presahujúcich 270 km/h nesmie maximálna miera zaťaženia prekročiť hmotnosť špecifikovanú výrobcom pneumatiky vzhľadom na rýchlostné možnosti pneumatiky.

V prípade rýchlostí medzi 270 km/h a maximálnou rýchlosťou povolenou výrobcom pneumatiky sa použije lineárna interpolácia triedy maximálneho zaťaženia.

3.   OZNAČENIA

3.1.

Pneumatiky predložené na typové schválenie musia mať aspoň na jednej bočnici tieto označenia:

3.1.1.

názov alebo obchodnú značku výrobcu;

3.1.2.

označenie rozmerov pneumatiky, ako je uvedené v bode 2.16 tohto predpisu;

3.1.3.

tieto údaje o konštrukcii:

3.1.3.1.

na diagonálnych (bias-ply) pneumatikách symbol, žiadne označenie alebo písmeno „D“;

3.1.3.2.

v prípade pneumatík zmiešanej konštrukcie (bias-belted) písmeno „B“ umiestnené pred označením priemeru ráfika a okrem toho ho možno doplniť „BIAS-BELTED“;

3.1.3.3.

v prípade radiálnych pneumatík písmeno „R“ umiestnené pred označením priemeru ráfika a možno ho doplniť „RADIAL“;

3.1.4.

označenie kategórií rýchlosti pneumatiky symbolom určeným v tabuľke v bode 2.28.2;

3.1.5.

index nosnosti definovaný v bode 2.26 tohto predpisu;

3.1.6.

slovo „TUBELESS“, ak ide o bezdušovú pneumatiku;

3.1.7.

slovo „REINFORCED“ alebo „REINF“, ak ide o zosilnenú pneumatiku;

3.1.8.

dátum výroby v podobe skupiny štyroch číslic, z ktorých prvé dve udávajú týždeň a ďalšie dve číslice rok výroby. Toto označenie sa môže pripevniť len na jednu bočnicu;

3.1.9.

nápis „M + S“ alebo „M.S“ alebo „M & S“ v prípade pneumatiky na jazdu na snehu; nápis „DP“ (t. j. dual purpose – dvojúčelová) sa akceptuje ako povolená alternatíva;

3.1.10.

nápis MST v prípade viacúčelových pneumatík;

3.1.11.

nápis „MOPED“ (alebo alternatívne „CYCLOMOTEUR“ alebo „CICLOMOTORE“), ak je pneumatika určená na moped;

3.1.12.

identifikáciu pneumatiky na konfigurácii ráfika, ak sa líši od štandardnej konfigurácie, okamžite po označení priemeru ráfika uvedeného v bode 2.16.3 tohto predpisu.

V prípade pneumatík určených na montáž na ráfiky s priemerom rovnajúcim sa kódu 13 (330 mm) alebo vyšším, tento nápis musí byť „M/C“. Táto požiadavka sa neuplatňuje na žiadne rozmery pneumatík uvedených v tabuľkách prílohy 5 k tomuto predpisu;

3.1.13.

pneumatiky vhodné na rýchlosti nad 240 km/h musia byť označené primeraným kódom „V“ alebo prípadne „Z“ podľa potreby (pozri bod 2.33.3), umiestneným pred údajom o konštrukcii (pozri bod 3.1.3);

3.1.14.

pneumatiky vhodné na rýchlosti nad 240 km/h (alebo prípadne 270 km/h) musia mať v zátvorke uvedené označenie indexu nosnosti (pozri bod 3.1.5) zodpovedajúce rýchlosti 210 km/h (alebo 240 km/h) a symbol referenčnej kategórie rýchlosti (pozri bod 3.1.4) takto:

„V“ v prípade pneumatík označených písmenovým kódom „V“ v označení rozmeru;

„W“ v prípade pneumatík označených písmenovým kódom „Z“ v označení rozmeru.

3.2.

Na pneumatikách musí byť dostatočne veľké miesto pre schvaľovaciu značku, ako je uvedené v prílohe 2 k tomuto predpisu.

3.3.

Príklad označenia pneumatík je uvedený v prílohe 3 k tomuto predpisu.

3.4.

Označenia uvedené v bode 3.1 a schvaľovacia značka predpísaná v bode 5.4 tohto predpisu musia byť na plášťoch vylisované na alebo v pneumatikách. Musia byť jasne čitateľné.

4.   ŽIADOSŤ O TYPOVÉ SCHVÁLENIE

4.1.

Žiadosť o schválenie typu pneumatiky predkladá držiteľ názvu alebo obchodnej značky alebo jeho riadne splnomocnený zástupca. Žiadosť musí obsahovať:

4.1.1.

označenie rozmerov pneumatiky, ako je uvedené v bode 2.16 tohto predpisu;

4.1.2.

názov alebo obchodnú značku výrobcu;

4.1.3.

kategóriu použitia (normálne alebo špeciálne, alebo pre moped);

4.1.4.

pokiaľ ide o konštrukciu: diagonálnu (bias ply) alebo radiálnu;

4.1.5.

kategóriu rýchlosti;

4.1.6.

index nosnosti pneumatiky;

4.1.7.

či je pneumatika určená na použitie s dušou alebo bez duše;

4.1.8.

či je pneumatika „normálna“, alebo „zosilnená“;

4.1.9.

počet vrstiev pneumatík pre vozidlá odvodené z motocyklov (pozri tabuľku 5 prílohy 5 k tomuto predpisu) (6);

4.1.10.

celkové rozmery: celková šírka prierezu a vonkajší priemer;

4.1.11.

ráfiky, na ktoré možno pneumatiku montovať;

4.1.12.

merací ráfik a skúšobný ráfik;

4.1.13.

skúšobné a meracie tlaky;

4.1.14.

hodnotu „x“ už uvedenú v bode 2.19;

4.1.15.

v prípade pneumatík identifikovaných pomocou písmena „V“ v rámci označenia rozmeru a vhodných na rýchlosti nad 240 km/h alebo pneumatík identifikovaných pomocou písmena „Z“ v rámci označenia rozmeru a vhodných na rýchlosti nad 270 km/h maximálnu rýchlosť povolenú výrobcom pneumatiky a nosnosť prípustnú pre túto maximálnu rýchlosť.

4.2.

K žiadosti o typové schválenie musia byť pripojené (všetko v trojitom vyhotovení) výkresy alebo zodpovedajúce fotografie, ktoré znázorňujú vzorku behúňa pneumatiky a výkres obalovej krivky nahustenej pneumatiky namontovanej na meracom ráfiku s príslušnými rozmermi (pozri body 6.1.1 a 6.1.2) typu predloženého na typové schválenie. K nej musí byť tiež pripojený skúšobný protokol vydaný skúšobným laboratóriom alebo jednou alebo dvoma vzorkami typu pneumatiky vybranými príslušným orgánom. Výkresy alebo fotografie bočníc a behúňa pneumatiky musia byť predložené po začatí výroby, najneskôr jeden rok po dátume schválenia typového schválenia.

4.3.

Ak výrobca pneumatík predloží žiadosť na typové schválenie viacerých typov pneumatík, nie je nutné vykonať zaťažovaciu/rýchlostnú skúšku pre všetky typy rozmerového radu pneumatík. Schvaľovací orgán môže podľa uváženia vykonať výber najhoršieho prípadu.

5.   TYPOVÉ SCHVÁLENIE

5.1.

Ak typ pneumatiky predložený na typové schválenie podľa tohto predpisu spĺňa požiadavky v bode 6, udelí sa tomuto typu pneumatiky typové schválenie.

5.2.

Každému schválenému typu sa prideľuje schvaľovacie číslo. Jeho prvé dve číslice (v súčasnosti 00 pre predpis v jeho pôvodnom znení) označujú sériu zmien obsahujúcu posledné hlavné technické zmeny vykonané v predpise v čase vydania typového schválenia. Tá istá zmluvná strana nesmie takto pridelené číslo prideliť inému typu pneumatiky.

5.3.

Oznámenie o typovom schválení alebo jeho rozšírení, alebo zamietnutí, alebo odňatí typu pneumatiky podľa tohto predpisu sa musí oznámiť stranám dohody uplatňujúcim tento predpis prostredníctvom formulára uvedeného v prílohe 1 k tomuto predpisu.

5.3.1.

Pre pneumatiky vhodné na rýchlosti nad 240 km/h je maximálna povolená rýchlosť a príslušná trieda zaťaženia špecifikovaná v bode 10 prílohy 1.

5.4.

Na každú pneumatiku zhodnú s typom schváleným podľa tohto predpisu sa musí na viditeľnom mieste uvedenom v bode 3.2 okrem označenia predpísaného v bode 3.1 umiestniť medzinárodná schvaľovacia značka skladajúca sa z:

5.4.1.

písmena „E“ v kruhu, za ktorým nasleduje rozlišovacie číslo štátu, ktorý udelil schválenie (7);

5.4.2.

z čísla tohto predpisu, za ktorým nasleduje písmeno „R“, pomlčka a číslo typového schválenia.

5.5.

Schvaľovacia značka musí byť jasne čitateľná a nezmazateľná.

5.6.

Príklad usporiadania schvaľovacej značky je uvedený v prílohe 2 k tomuto predpisu.

6.   POŽIADAVKY

6.1.   Rozmery pneumatík

6.1.1.   Šírka prierezu pneumatiky

6.1.1.1.

Šírka prierezu sa vypočíta pomocou nasledujúceho vzorca:

S = S1 + K (A – A1)

kde:

S

je „šírka prierezu“ vyjadrená v milimetroch a nameraná na meracom ráfiku;

S1

je „menovitá šírka prierezu“ (v milimetroch) uvedená na bočnici pneumatiky vo forme predpísaného označenia pneumatiky;

A

je šírka meracieho ráfika (v milimetroch), uvedená výrobcom v opise;

A1

je šírka (vyjadrená v milimetroch) teoretického ráfika;

A1

sa považuje za rovnajúce sa S1, vynásobené faktorom X stanoveným výrobcom;

K

sa považuje za rovnajúce sa 0,4.

6.1.1.2.

Pre typy pneumatík, pre ktoré sú označenia rozmerov uvedené v prvom stĺpci tabuliek v prílohe 5 k tomuto predpisu, má byť však prípustnou šírka prierezu, uvedená oproti označeniam rozmerov pneumatík v týchto tabuľkách.

6.1.2.   Vonkajší priemer pneumatiky

6.1.2.1.

Vonkajší priemer pneumatiky sa získava pomocou tohto vzorca:

D = d + 2H

kde:

D

je vonkajší priemer vyjadrený v milimetroch;

d

je dohodnuté číslo už definované v bode 2.16.3, vyjadrené v mm;

H

je menovitá výška prierezu v milimetroch a rovná sa:

H = S1 × 0,01 Ra

kde

S1

je menovitá šírka prierezu (v milimetroch) a

Ra

je menovité profilové číslo

všetko podľa údajov na bočnici pneumatiky v označení pneumatiky v súlade s požiadavkami v bode 3.4.

6.1.2.2.

Pre typy pneumatík, pre ktoré sú označenia rozmerov uvedené v prvom stĺpci tabuliek v prílohe 5 k tomuto predpisu, má byť však prípustným vonkajším priemerom, uvedeným oproti označeniam rozmerov pneumatík v týchto tabuľkách.

6.1.3.   Metóda merania pneumatík

Rozmery pneumatík sa musia merať postupom opísaným v prílohe 6 k tomuto predpisu.

6.1.4.   Špecifikácie šírky prierezu pneumatiky

6.1.4.1.

Celková šírka pneumatiky môže byť menšia ako šírka prierezu S stanovená podľa bodu 6.1.1.

6.1.4.2.

Šírka prierezu môže takú hodnotu prekročiť až do hodnoty uvedenej v prílohe 5 alebo pre rozmery neuvedené v prílohe 5 o nasledujúce percentá:

6.1.4.2.1.

Pre obvyklú prevádzku alebo pre jazdu na snehu:

a)

kód priemeru ráfika 13 a viac: + 10 percent;

b)

kódy priemeru ráfika až do 12 vrátane: + 8 percent.

6.1.4.2.2.

Pre pneumatiky určené na zvláštne použitie, ktoré sú vhodné na obmedzené použitie na ceste a sú označené MST: 25 percent.

6.1.5.   Špecifikácia vonkajšieho priemeru pneumatiky

6.1.5.1.

Vonkajší priemer pneumatiky musí byť medzi hodnotami Dmin a Dmax uvedenými v prílohe 5.

6.1.5.2.

V prípade rozmerov, ktoré nie sú uvedené v prílohe 5, vonkajší priemer pneumatiky sa musí pohybovať v rámci hodnôt Dmin a Dmax stanovených nasledujúcimi vzorcami:

 

Dmin = d + (2H × a)

 

Dmax = d + (2H × b)

kde:

„H“ a „d“ sú definované v bode 6.1.2.1 a „a“ a „b“ sú definované v bodoch 6.1.5.2.1 a 6.1.5.2.2.

6.1.5.2.1.

V prípade pneumatík určených na obvyklú cestnú prevádzku a na jazdu na snehu a

kód priemeru ráfika 13 a viac

:

0,97

kódy priemeru ráfika až do 12 vrátane

:

0,93

pre pneumatiky na zvláštnu prevádzku

:

1,00.

6.1.5.2.2.

Pre pneumatiky na normálnu cestnú prevádzku b

kód priemeru ráfika 13 a viac

:

1,07

kódy priemeru ráfika až do 12 vrátane

:

1,10

pre pneumatiky na zvláštnu prevádzku a na jazdu na snehu

:

1,12.

6.2.   Zaťažovacia/rýchlostná skúška

6.2.1.

Pneumatika sa musí podrobiť zaťažovacej/rýchlostnej skúške vykonanej podľa príslušného postupu opísaného v prílohe 7 k tomuto predpisu.

6.2.1.1.

Ak je podaná žiadosť na pneumatiky identifikované kódom „V“ umiestneným v označení rozmeru, ktoré sú vhodné na rýchlosti nad 240 km/h, alebo na pneumatiky identifikované kódom „Z“ umiestneným v označení rozmeru, ktoré sú vhodné na rýchlosti nad 270 km/h (pozri bod 4.1.15), zaťažovacia/rýchlostná skúška sa vykoná s jednou pneumatikou pri podmienkach zaťaženia a rýchlosti uvedených v zátvorke na pneumatike (pozri bod 3.1.14). Ďalšia zaťažovacia/rýchlostná skúška sa musí vykonať s druhou pneumatikou rovnakého typu pri podmienkach zaťaženia a rýchlosti, ak nejaké sú, ktoré výrobca pneumatiky špecifikuje ako maximálne (pozri bod 4.1.15).

6.2.2.

Pneumatika podrobená príslušnej zaťažovacej/rýchlostnej skúške prejde skúškou, ak sa na nej neobjaví žiadne oddeľovanie behúňa, vrstiev či kordu ani vytrhávanie alebo pretrhnutie kordu.

6.2.3.

Vonkajší priemer pneumatiky, meraný minimálne šesť hodín po zaťažovacej/rýchlostnej skúške, sa nesmie líšiť o viac ako ± 3,5 % oproti vonkajšiemu priemeru nameranému pred skúškou.

6.2.4.

Celková šírka pneumatiky meraná na konci zaťažovacej/rýchlostnej skúšky nesmie prekročiť hodnotu stanovenú v bode 6.1.4.2.

6.3.   Dynamické zväčšenie pneumatiky

Pneumatiky uvedené v bode 1.1 prílohy 9 k tomuto predpisu, ktoré vyhoveli požiadavkám zaťažovacej/rýchlostnej skúšky podľa bodu 6.2, sa musia podrobiť skúške dynamického zväčšenia, ktorá sa vykoná postupom opísaným v uvedenej prílohe.

7.   ZMENY TYPU PNEUMATIKY A ROZŠÍRENIE TYPOVÉHO SCHVÁLENIA

7.1.

Každá zmena typu pneumatiky musí byť oznámená správnemu orgánu, ktorý tomuto typu pneumatiky udelil typové schválenie. Tento orgán môže potom buď:

7.1.1.

konštatovať, že vykonané zmeny nemajú žiadny výrazne nepriaznivý vplyv a že pneumatika v každom prípade ešte stále spĺňa požiadavky, alebo

7.1.2.

požadovať ďalší skúšobný protokol od technickej služby zodpovednej za vykonávanie skúšok.

7.1.3.

Zmena vzorky behúňa pneumatiky sa nepovažuje za dôvod na opakovanie skúšky špecifikovanej v bode 6.2.

7.1.4.

Rozšírenia typových schválení pre pneumatiky vhodné na rýchlosti nad 240 km/h, identifikované kódom „V“ umiestneným v označení rozmeru (alebo 270 km/h, identifikované kódom „Z“ umiestneným v označení rozmeru), vzhľadom na certifikáciu pre rôzne maximálne rýchlosti a/alebo zaťaženia sú povolené za predpokladu, že technická služba zodpovedná za vykonávanie skúšok dodá nový skúšobný protokol týkajúci sa novej maximálnej rýchlosti a zaťaženia.

Také nové údaje o zaťažení/rýchlosti musia byť špecifikované v bode 9 prílohy 1.

7.2.

Potvrdenie typového schválenia alebo jeho zamietnutie sa s uvedením zmien musí oznámiť stranám dohody uplatňujúcim tento predpis postupom stanoveným v bode 5.3.

7.3.

Príslušný orgán, ktorý udeľuje rozšírenie typového schválenia, priraďuje poradové číslo každému formuláru oznámenia o takomto rozšírení.

8.   ZHODA VÝROBY

Postupy zaistenia zhodnosti výroby musia byť v súlade s postupmi dohody, dodatok 2 (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), s týmito požiadavkami:

8.1.

Pneumatiky schválené podľa tohto predpisu musia byť vyrobené tak, aby zodpovedali schválenému typu tým, že spĺňajú požiadavky stanovené v bode 6.

8.2.

Orgán, ktorý typové schválenie udelil, môže kedykoľvek overiť postupy kontroly zhody uplatňované v každom výrobnom závode. Normálna frekvencia týchto overovaní je pre každý výrobný závod raz za dva roky.

9.   SANKCIE ZA NEZHODU VÝROBY

9.1.

Schválenie udelené typu pneumatiky podľa tohto predpisu môže byť odňaté, pokiaľ nie sú splnené požiadavky v bode 8.1 alebo ak pneumatiky odobraté zo série nevyhoveli skúškam predpísaným v uvedenom bode.

9.2.

Ak zmluvná strana dohody uplatňujúca tento predpis odníme typové schválenie, ktoré predtým udelila, bezodkladne o tom informuje ostatné zmluvné strany uplatňujúce tento predpis prostredníctvom formulára, ktorého vzor je uvedený v prílohe 1 k tomuto predpisu.

10.   DEFINITÍVNE ZASTAVENIE VÝROBY

Ak držiteľ typového schválenia definitívne zastaví výrobu typu pneumatiky schváleného podľa tohto predpisu, musí o tom informovať orgán, ktorý typové schválenie udelil. Po prijatí príslušného oznámenia tento úrad informuje strany dohody z roku 1958, ktoré uplatňujú tento predpis, prostredníctvom formulára oznámenia podľa vzoru uvedeného v prílohe 1 k tomuto predpisu.

11.   NÁZVY A ADRESY TECHNICKÝCH ORGANIZÁCIÍ ZODPOVEDNÝCH ZA VYKONÁVANIE SCHVAĽOVACÍCH SKÚŠOK A NÁZVY A ADRESY SPRÁVNYCH ORGÁNOV

11.1.

Zmluvné strany dohody, ktoré uplatňujú tento predpis, oznámia sekretariátu OSN názvy a adresy technických služieb zodpovedných za schvaľovacie skúšky a názvy a adresy správnych orgánov, ktoré udeľujú typové schválenie a ktorým sa majú zasielať formuláre osvedčujúce udelenie, rozšírenie, zamietnutie alebo odňatie typového schválenia vydané v iných krajinách.

11.2.

Zmluvné strany dohody, ktoré uplatňujú tento predpis, môžu využívať laboratóriá výrobcu pneumatík a môžu ustanoviť ako akreditované skúšobné laboratóriá tie z nich, ktoré sú umiestnené na ich území, alebo na základe predchádzajúceho súhlasu orgánu štátnej správy druhého štátu také z nich, ktoré sú umiestnené na území iného štátu dohody.

11.3.

V prípade, že niektorá strana dohody uplatňuje ustanovenie bodu 11.2, môže byť, ak si to želá, pri skúškach zastúpená osobou alebo osobami podľa vlastnej voľby.


(1)  Uplatňuje sa tiež na predpis č. 54.

(2)  Pozri vysvetľujúci obrázok v doplnku.

(3)  Uplatňuje sa len na pneumatiky identifikované písmenovým kódom „V“ v označení rozmeru a len do maximálnej rýchlosti špecifikovanej výrobcom pneumatiky.

(4)  Uplatniteľné aj na pneumatiky identifikované kódom „Z“ v označení rozmeru.

(5)  Na stanovenie okamžitých rýchlostí je povolená lineárna interpolácia triedy maximálneho zaťaženia.

(6)  Od dátumu nadobudnutia účinnosti doplnku 8 k tomuto predpisu by sa nemali vydať žiadne nové typové schválenia pre tieto pneumatiky podľa predpisu č. 75. Tieto rozmery pneumatík sú teraz zahrnuté v predpise č. 54.

(7)  1 pre Nemecko, 2 pre Francúzsko, 3 pre Taliansko, 4 pre Holandsko, 5 pre Švédsko, 6 pre Belgicko, 7 pre Maďarsko, 8 pre Českú republiku, 9 pre Španielsko, 10 pre Srbsko, 11 pre Spojené kráľovstvo, 12 pre Rakúsko, 13 pre Luxembursko, 14 pre Švajčiarsko, 15 (voľné), 16 pre Nórsko, 17 pre Fínsko, 18 pre Dánsko, 19 pre Rumunsko, 20 pre Poľsko, 21 pre Portugalsko, 22 pre Ruskú federáciu, 23 pre Grécko, 24 pre Írsko, 25 pre Chorvátsko, 26 pre Slovinsko, 27 pre Slovensko, 28 pre Bielorusko, 29 pre Estónsko, 30 (voľné), 31 pre Bosnu a Hercegovinu, 32 pre Lotyšsko, 33 (voľné), 34 pre Bulharsko, 35 (voľné), 36 pre Litvu, 37 pre Turecko, 38 (voľné), 39 pre Azerbajdžan, 40 pre Bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko, 41 (voľné), 42 pre Európsku úniu (typové schválenia udeľujú jeho členské štáty s použitím príslušných symbolov EHK), 43 pre Japonsko, 44 (voľné), 45 pre Austráliu a 46 pre Ukrajinu, 47 pre Južnú Afriku, 48 pre Nový Zéland, 49 pre Cyprus, 50 pre Maltu, 51 pre Kórejskú republiku, 52 pre Malajziu, 53 pre Thajsko, 54 a 55 (voľné), 56 pre Čiernu Horu, 57 (voľné) a 58 pre Tunisko. Ďalším štátom sa pridelia nasledujúce čísla postupne v poradí, v akom budú ratifikovať Dohodu o prijatí jednotných technických predpisov pre kolesové vozidlá, zariadenia a časti, ktoré sa môžu montovať a/alebo používať na kolesových vozidlách, a o podmienkach vzájomného uznávania typových schválení udelených na základe týchto predpisov alebo k nej pristúpia, a takto pridelené čísla oznamuje generálny tajomník Organizácie Spojených národov zmluvným stranám dohody.


Doplnok

VYSVETĽUJÚCI OBRÁZOK

(pozri bod 2 predpisu)

Image


PRÍLOHA 1

OZNÁMENIE

[maximálny formát: A4 (210 × 297 mm)]

Image


PRÍLOHA 2

USPORIADANIE SCHVAĽOVACEJ ZNAČKY

Image


PRÍLOHA 3

USPORIADANIE OZNAČENIA NA PNEUMATIKE

Príklad označení, ktoré majú byť uvedené na typoch pneumatík umiestnených na trhu po nadobudnutí platnosti tohto predpisu

Image

Tieto označenia definujú pneumatiku:

ktorá má menovitú šírku prierezu 100,

ktorá má menovité profilové číslo 80,

s konštrukciou bias-belted,

s menovitým priemerom ráfika 457 mm, ktorý má kód 18,

s nosnosťou 206 kg, čo zodpovedá indexu nosnosti 53 podľa prílohy 4 k tomuto predpisu,

s kategóriou rýchlosti S (max. rýchlosť 180 km/h),

s bezdušovou montážou („tubeless“),

pneumatika na jazdu na snehu vyrobená v 25. týždni roku 2003.

Umiestnenie a poradie značiek tvoriacich označenie pneumatiky musí byť takéto:

a)

označenie rozmeru, ktoré zahŕňa menovitú šírku prierezu, menovité profilové číslo, symbol druhu konštrukcie (podľa potreby) a menovitý priemer ráfika, musí byť zoskupené podľa tohto príkladu: 100/80Bl8;

b)

index nosnosti a symbol kategórie rýchlosti musia byť umiestnené v blízkosti označenia rozmeru. Môžu byť umiestnené buď za označením rozmeru, alebo nad ním, alebo pod ním;

c)

označenia „TUBELESS“ a „REINFORCED“ alebo „REINF“ a „M + S“ a „MST“ a/alebo „MOPED“ (alebo CYCLOMOTEUR alebo CICLOMOTORE) môžu byť vo vzdialenosti od symbolu označenia rozmeru;

d)

v prípade pneumatík vhodných na rýchlosti nad 240 km/h, písmenové kódy „V“ a „Z“ musia byť uvedené pred označením konštrukcie (napr. 140/60ZR18). Referenčný index nosnosti a symbol kategórie rýchlosti musia byť uvedené v zátvorkách (pozri bod 3.1.14).


PRÍLOHA 4

INDEX NOSNOSTI/ZODPOVEDAJÚCA MAXIMÁLNA HMOTNOSŤ

A

=

index nosnosti

B

=

maximálna zodpovedajúca hmotnosť (kg)


A

B

16

71

17

73

18

75

19

77,5

20

80

21

82,5

22

85

23

87,5

24

90

25

92,5

26

95

27

97

28

100

29

103

30

106

31

109

32

112

33

115

34

118

35

121

36

125

37

128

38

132

39

136

40

140

41

145

42

150

43

155

44

160

45

165

46

170

47

175

48

180

49

185

50

190

51

195

52

200

53

206

54

212

55

218

56

224

57

230

58

236

59

243

60

250

61

257

62

265

63

272

64

280

65

290

66

300

67

307

68

315

69

325

70

335

71

345

72

355

73

365

74

375

75

387

76

400

77

412

78

425

79

437

80

450

81

462

82

475

83

487

84

500

85

515

86

530

87

545

88

560

89

580

90

600


PRÍLOHA 5

OZNAČENIE ROZMEROV A ROZMERY PNEUMATÍK

Tabuľka 1

Pneumatiky pre motocykle

Rozmery s kódom priemeru ráfika 12 a nižším

Rozmer pneumatiky

Šírka meracieho ráfika

(kód)

Celkový priemer

(mm)

Šírka prierezu

(mm)

Maximálna celková šírka

(mm)

 

 

D.min

D

D.max

 

 

2.50 – 8

 

328

338

352

 

 

2.50 – 9

 

354

364

378

 

 

2.50 – 10

1.50

379

389

403

65

70

2.50 – 12

 

430

440

451

 

 

2.75 – 8

 

338

348

363

 

 

2.75 – 9

1.75

364

374

383

71

77

2.75 – 10

 

389

399

408

 

 

2.75 – 12

 

440

450

462

 

 

3.00 – 4

 

241

251

264

 

 

3.00 – 5

 

266

276

291

 

 

3.00 – 6

 

291

301

314

 

 

3.00 – 7

 

317

327

342

 

 

3.00 – 8

2.10

352

362

378

80

86

3.00 – 9

 

378

388

401

 

 

3.00 – 10

 

403

413

422

 

 

3.00 – 12

 

454

464

473

 

 

3.25 – 8

 

362

372

386

 

 

3.25 – 9

 

388

398

412

 

 

3.25 – 10

2.50

414

424

441

88

95

3.25 – 12

 

465

475

492

 

 

3.50 – 4

 

264

274

291

 

 

3.50 – 5

 

289

299

316

 

 

3.50 – 6

 

314

324

341

 

 

3.50 – 7

2.50

340

350

367

92

99

3.50 – 8

 

376

386

397

 

 

3.50 – 9

 

402

412

430

 

 

3.50 – 10

 

427

437

448

 

 

3.50 – 12

 

478

488

506

 

 

4.00 – 5

 

314

326

346

 

 

4.00 – 6

 

339

351

368

 

 

4.00 – 7

2.50

365

377

394

105

113

4.00 – 8

 

401

415

427

 

 

4.00 – 10

 

452

466

478

 

 

4,00 – 12

 

505

517

538

 

 

4.50 – 6

 

364

376

398

 

 

4.50 – 7

 

390

402

424

 

 

4.50 – 8

 

430

442

464

 

 

4.50 – 9

3.00

456

468

490

120

130

4.50 – 10

 

481

493

515

 

 

4.50 – 12

 

532

544

568

 

 

5.00 – 8

 

453

465

481

 

 

5.00 – 10

3.50

504

516

532

134

145

5.00 – 12

 

555

567

583

 

 

6.00 – 6

4.00

424

436

464

 

 

6.00 – 7

 

450

462

490

154

166

6.00 – 8

 

494

506

534

 

 

6,00 – 9

 

520

532

562

 

 


Tabuľka 1a

Pneumatiky na mopedy

Rozmery s kódom priemeru ráfika 12 a nižším

Rozmer pneumatiky

Šírka meracieho ráfika

(kód)

Celkový priemer

(mm)

Šírka prierezu

(mm)

Maximálna celková šírka

(mm) (1)

 

 

D.min

D

D.max (1)

 

 

2 – 12

1.35

413

417

426

55

59

2-1/2 – 12

1.50

425

431

441

62

67

2-1/2 – 8

1.75

339

345

356

70

76

2-1/2 – 9

1.75

365

371

382

70

76

2-3/4 – 9

1.75

375

381

393

73

79

3 – 10

2.10

412

418

431

84

91

3 – 12

2.10

463

469

482

84

91


Tabuľka 2

Pneumatiky na motocykle

Normálny rozmer prierezu

Rozmer pneumatiky

Šírka meracieho ráfika

(kód)

Celkový priemer

(mm)

Šírka prierezu

(mm)

Maximálna celková šírka

(mm)

 

 

D.min

D

D.max (2)

D.max (3)

 

 (2)

 (3)

1 3/4 – 19

1.20

582

589

597

605

50

54

58

2 – 14

 

461

468

477

484

 

 

 

2 – 15

 

486

493

501

509

 

 

 

2 – 16

 

511

518

526

534

 

 

 

2 – 17

 

537

544

552

560

 

 

 

2 – 18

1.35

562

569

577

585

55

58

63

2 – 19

 

588

595

603

611

 

 

 

2 – 20

 

613

620

628

636

 

 

 

2 – 21

 

638

645

653

661

 

 

 

2 – 22

 

663

670

680

686

 

 

 

2 1/4 – 14

 

474

482

492

500

 

 

 

2 1/4 – 15

 

499

507

517

525

 

 

 

2 1/4 – 16

 

524

532

540

550

 

 

 

2 1/4 – 17

 

550

558

566

576

 

 

 

2 1/4 – 18

1.50

575

583

591

601

62

66

71

2 1/4 – 19

 

601

609

617

627

 

 

 

2 1/4 – 20

 

626

634

642

652

 

 

 

2 1/4 – 21

 

651

659

667

677

 

 

 

2 1/4 – 22

 

677

685

695

703

 

 

 

2 1/2 – 14

 

489

498

508

520

 

 

 

2 1/2 – 15

 

514

523

533

545

 

 

 

2 1/2 – 16

 

539

548

558

570

 

 

 

2 1/2 – 17

 

565

574

584

596

 

 

 

2 1/2 – 18

1.60

590

599

609

621

68

72

78

2 1/2 – 19

 

616

625

635

647

 

 

 

2 1/2 – 20

 

641

650

660

672

 

 

 

2 1/2 – 21

 

666

675

685

697

 

 

 

2 1/2 – 22

 

692

701

711

723

 

 

 

2 3/4 – 14

 

499

508

518

530

 

 

 

2 3/4 – 15

 

524

533

545

555

 

 

 

2 3/4 – 16

 

549

558

568

580

 

 

 

2 3/4 – 17

 

575

584

594

606

 

 

 

2 3/4 – 18

1.85

600

609

621

631

75

80

86

2 3/4 – 19

 

626

635

645

657

 

 

 

2 3/4 – 20

 

651

660

670

682

 

 

 

2 3/4 – 21

 

676

685

695

707

 

 

 

2 3/4 – 22

 

702

711

721

733

 

 

 

3 – 16

 

560

570

582

594

 

 

 

3 – 17

 

586

596

608

620

 

 

 

3 – 18

1.85

611

621

633

645

81

86

93

3 – 19

 

637

647

659

671

 

 

 

3 1/4 – 16

 

575

586

598

614

 

 

 

3 1/4 – 17

 

601

612

624

640

 

 

 

3 1/4 – 18

2.15

626

637

651

665

89

94

102

3 1/4 – 19

 

652

663

675

691

 

 

 


Tabuľka 3

Pneumatiky na motocykle

Normálne rozmery prierezu

Rozmer pneumatiky

Šírka meracieho ráfika

(kód)

Celkový priemer

(mm)

Šírka prierezu

(mm)

Maximálna celková šírka

(mm)

 

 

D.min

D

D.max (4)

D.max (5)

 

 (6)

 (7)

 (8)

2.00 – 14

 

460

466

478

 

 

 

 

 

2.00 – 15

 

485

491

503

 

 

 

 

 

2.00 – 16

 

510

516

528

 

 

 

 

 

2.00 – 17

1.20

536

542

554

 

52

57

60

65

2.00 – 18

 

561

567

579

 

 

 

 

 

2.00 – 19

 

587

593

605

 

 

 

 

 

2.25 – 14

 

474

480

492

496

 

 

 

 

2.25 – 15

 

499

505

517

521

 

 

 

 

2.25 – 16

 

524

530

542

546

 

 

 

 

2.25 – 17

1.60

550

556

568

572

61

67

70

75

2.25 – 18

 

575

581

593

597

 

 

 

 

2.25 – 19

 

601

607

619

623

 

 

 

 

2.50 – 14

 

486

492

506

508

 

 

 

 

2.50 – 15

 

511

517

531

533

 

 

 

 

2.50 – 16

 

536

542

556

558

 

 

 

 

2.50 – 17

1.60

562

568

582

584

65

72

75

79

2.50 – 18

 

587

593

607

609

 

 

 

 

2.50 – 19

 

613

619

633

635

 

 

 

 

2.50 – 21

 

663

669

683

685

 

 

 

 

2.75 – 14

 

505

512

524

530

 

 

 

 

2.75 – 15

 

530

537

549

555

 

 

 

 

2.75 – 16

 

555

562

574

580

 

 

 

 

2.75 – 17

1.85

581

588

600

606

75

83

86

91

2.75 – 18

 

606

613

625

631

 

 

 

 

2.75 – 19

 

632

639

651

657

 

 

 

 

2.75 – 21

 

682

689

701

707

 

 

 

 

3.00 – 14

 

519

526

540

546

 

 

 

 

3.00 – 15

 

546

551

565

571

 

 

 

 

3.00 – 16

 

569

576

590

596

 

 

 

 

3.00 – 17

1.85

595

602

616

622

80

88

92

97

3.00 – 18

 

618

627

641

647

 

 

 

 

3.00 – 19

 

644

653

667

673

 

 

 

 

3.00 – 21

 

694

703

717

723

 

 

 

 

3.00 – 23

 

747

754

768

774

 

 

 

 

3.25 – 14

 

531

538

552

560

 

 

 

 

3.25 – 15

 

556

563

577

585

 

 

 

 

3.25 – 16

 

581

588

602

610

 

 

 

 

3.25 – 17

2.15

607

614

628

636

89

98

102

108

3.25 – 18

 

630

639

653

661

 

 

 

 

3.25 – 19

 

656

665

679

687

 

 

 

 

3.25 – 21

 

708

715

729

737

 

 

 

 

3.50 – 14

 

539

548

564

572

 

 

 

 

3.50 – 15

 

564

573

589

597

 

 

 

 

3.50 – 16

 

591

598

614

622

 

 

 

 

3.50 – 17

2.15

617

624

640

648

93

102

107

113

3.50 – 18

 

640

649

665

673

 

 

 

 

3.50 – 19

 

666

675

691

699

 

 

 

 

3.50 – 21

 

716

725

741

749

 

 

 

 

3.75 – 16

 

601

610

626

634

 

 

 

 

3.75 – 17

 

627

636

652

660

 

 

 

 

3.75 – 18

2.15

652

661

677

685

99

109

114

121

3.75 – 19

 

678

687

703

711

 

 

 

 

4.00 – 16

 

611

620

638

646

 

 

 

 

4.00 – 17

 

637

646

664

672

 

 

 

 

4.00 – 18

2.50

662

671

689

697

108

119

124

130

4.00 – 19

 

688

697

715

723

 

 

 

 

4.25 – 16

 

623

632

650

660

 

 

 

 

4.25 – 17

 

649

658

676

686

 

 

 

 

4.25 – 18

2.50

674

683

701

711

112

123

129

137

4.25 – 19

 

700

709

727

737

 

 

 

 

4.50 – 16

 

631

640

658

668

 

 

 

 

4.50 – 17

 

657

666

684

694

 

 

 

 

4.50 – 18

2.75

684

691

709

719

123

135

141

142

4.50 – 19

 

707

717

734

745

 

 

 

 

5.00 – 16

 

657

666

686

698

 

 

 

 

5.00 – 17

 

683

692

710

724

 

 

 

 

5.00 – 18

3.00

708

717

735

749

129

142

148

157

5.00 – 19

 

734

743

761

775

 

 

 

 


Tabuľka 4

Pneumatiky pre motocykle

Rozmery nízkych prierezov

Rozmer pneumatiky

Šírka meracieho ráfika

(kód)

Celkový priemer

(mm)

Šírka prierezu

(mm)

Maximálna celková šírka

(mm)

 

 

D.min

D

D.max (9)

D.max (10)

 

 (11)

 (12)

 (13)

3.60 – 18

 

605

615

628

633

 

 

 

 

 

2.15

 

 

 

 

93

102

108

113

3.60 – 19

 

631

641

653

658

 

 

 

 

4.10 – 18

 

629

641

654

663

 

 

 

 

 

2.50

 

 

 

 

108

119

124

130

4.10 – 19

 

655

667

679

688

 

 

 

 

5.10 – 16

 

615

625

643

651

 

 

 

 

5.10 – 17

3.00

641

651

670

677

129

142

150

157

5.10 – 18

 

666

676

694

702

 

 

 

 

4.25/85 – 18

2.50

649

659

673

683

112

123

129

137

4.60 – 16

 

594

604

619

628

 

 

 

 

4.60 – 17

2.75

619

630

642

654

117

129

136

142

4.60 – 18

 

644

654

670

678

 

 

 

 

6.10 – 16

4.00

646

658

678

688

168

185

195

203


Tabuľka 5

Pneumatiky na vozidlá odvodené z motocyklov  (14)

Rozmer pneumatiky

Šírka meracieho ráfika

(kód)

Celkový priemer

(mm)

Šírka prierezu

(mm)

Maximálna celková šírka

(mm)

 

 

D.min

D

D.max

 

 

3.00 – 8C

 

359

369

379

 

 

3.00 – 10C

2.10

410

420

430

80

86

3.00 – 12C

 

459

471

479

 

 

3.50 – 8C

 

376

386

401

 

 

3.50 – 10C

2.50

427

437

452

92

99

3.50 – 12C

 

478

488

503

 

 

4.00 – 8C

 

405

415

427

 

 

4.00 – 10C

3.00

456

466

478

108

117

4.00 – 12C

 

507

517

529

 

 

4.50 – 8C

 

429

439

453

 

 

4.50 – 10C

3.50

480

490

504

125

135

4.50 – 12C

 

531

541

555

 

 

5.00 – 8C

 

455

465

481

 

 

5.00 – 10C

3.50

506

516

532

134

145

5.00 – 12C

 

555

567

581

 

 


Tabuľka 6

Pneumatiky na motocykle

Rozmery pre nízkotlakové pneumatiky

Rozmer pneumatiky

Šírka meracieho ráfika

(kód)

Celkový priemer

(mm)

Šírka prierezu

(mm)

Maximálna celková šírka

(mm)

 

 

D.min

D

D.max

 

 

5.4 – 10

 

474

481

487

 

 

5.4 – 12

 

525

532

547

 

 

5.4 – 14

4.00

575

582

598

135

143

5.4 – 16

 

626

633

649

 

 

6.7 – 10

 

532

541

561

 

 

6.7 – 12

5.00

583

592

612

170

180

6.7 – 14

 

633

642

662

 

 


Tabuľka 7

Pneumatiky na motocykle

Rozmery a miery amerických pneumatík

Rozmer pneumatiky

Šírka meracieho ráfika

(kód)

Celkový priemer

(mm)

Šírka prierezu

(mm)

Maximálna celková šírka

(mm)

 

 

D.min

D

D.max

 

 

MH90 - 21

1.85

682

686

700

80

89

MJ90 - 18

2.15

620

625

640

 

 

 

 

 

 

 

89

99

MJ90 - 19

2.15

645

650

665

 

 

ML90 - 18

2.15

629

634

650

 

 

 

 

 

 

 

93

103

ML90 - 19

2.15

654

659

675

 

 

MM90 - 19

2.15

663

669

685

95

106

MN90 - 18

2.15

656

662

681

104

116

MP90 - 18

2.15

667

673

692

108

120

MR90 - 18

2.15

680

687

708

114

127

MS90 - 17

2.50

660

667

688

121

134

MT90 - 16

3.00

642

650

672

 

 

 

 

 

 

 

130

144

MT90 - 17

3.00

668

675

697

 

 

MU90 - 15M/C

3.50

634

642

665

 

 

 

 

 

 

 

142

158

MU90 - 16

3.50

659

667

690

 

 

MV90 - 15M/C

3.50

643

651

675

150

172

MP85 - 18

2.15

654

660

679

108

120

MR85 - 16

2.15

617

623

643

114

127

MS85 - 18

2.50

675

682

702

121

134

MT85 - 18

3.00

681

688

709

130

144

MU85 16M/C

3.50

650

658

681

142

158

MV85 - 15M/C

3.50

627

635

658

150

172


(1)  Na normálnu cestnú prevádzku.

(2)  Na normálnu cestnú prevádzku.

(3)  Pneumatiky na zvláštne použitie a pneumatiky na jazdu na snehu.

(4)  Pneumatiky na normálnu cestnú prevádzku.

(5)  Pneumatiky na zvláštne použitie a pneumatiky na jazdu na snehu.

(6)  Pneumatiky na normálnu cestnú prevádzku do kategórie rýchlosti P vrátane.

(7)  Pneumatiky na normálnu cestnú prevádzku nad kategóriu rýchlosti P a pneumatiky na jazdu na snehu.

(8)  Pneumatiky na zvláštne použitie.

(9)  Pneumatiky na normálnu cestnú prevádzku.

(10)  Pneumatiky na zvláštne použitie a pneumatiky na jazdu na snehu.

(11)  Pneumatiky na normálnu cestnú prevádzku do kategórie rýchlosti P vrátane.

(12)  Pneumatiky na normálnu cestnú prevádzku nad kategóriu rýchlosti P a pneumatiky na jazdu na snehu.

(13)  Pneumatiky na zvláštne použitie.

(14)  Od dátumu nadobudnutia účinnosti doplnku 8 k tomuto predpisu by sa nemali vydať žiadne nové typové schválenia na tieto pneumatiky podľa predpisu č. 75. Tieto rozmery pneumatík sú teraz zahrnuté v časti I tabuľke A prílohy 5 k predpisu č. 54.


PRÍLOHA 6

METÓDA MERANIA ROZMEROV PNEUMATÍK

1.

Pneumatika sa namontuje na merací ráfik predpísaný výrobcom podľa bodu 4.1.12 tohto predpisu a nahustí sa na tlak predpísaný výrobcom.

Ako alternatíva môžu byť hustiace tlaky špecifikované takto:

Verzia pneumatiky

Kategória rýchlosti

Tlak

 

 

bar

kPa

Štandardná

F, G, J, K, L, M, N, P, Q, R, S

2,25

225

T, U, H, V, W

2,80

280

Zosilnená

F až P

 

 

 

Q, R, S, T, U, H, V

3,30

330

Vozidlá odvodené z motocyklov (1)

4PR

F až M

3,50

350

 

6PR

4,00

400

 

8PR

4,50

450

Moped

štandardná

B

2,25

225

zosilnená

B

2,80

280

V prípade ostatných pneumatík nahustite na tlak predpísaný výrobcom pneumatík.

2.

Pneumatika namontovaná na ráfiku sa kondicionuje na teplotu miestnosti skúšobného laboratória najmenej 24 hodín.

3.

Znova sa nastaví hustenie na hodnotu stanovenú v bode 1.

4.

Celková šírka sa meria posuvným meradlom v šiestich rovnomerne rozložených miestach s prihliadnutím na hrúbku všetkých ochranných rebier alebo pásov. Ako celková šírka sa zaznamená najväčšia z takto nameraných hodnôt.

5.

Vonkajší priemer sa stanoví zmeraním maximálneho obvodu a jeho delením číslom π (3,1416).


(1)  Od dátumu nadobudnutia účinnosti doplnku 8 k tomuto predpisu by sa nemali vydať žiadne nové typové schválenia pre tieto pneumatiky podľa predpisu č. 75. Tieto rozmery pneumatík sú teraz zahrnuté v predpise č. 54.


PRÍLOHA 7

POSTUP PRI VYKONÁVANÍ ZAŤAŽOVACÍCH/RÝCHLOSTNÝCH SKÚŠOK

1.   PRÍPRAVA PNEUMATIKY

1.1.

Nová pneumatika sa namontuje na skúšobný ráfik predpísaný výrobcom podľa bodu 4.1.12 tohto predpisu.

1.2.

Nahustite pneumatiku na vhodný tlak uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Skúšobný tlak hustenia (bar)

Rozmer pneumatiky

Kategória rýchlosti

Tlak hustenia

bar

kPa

Štandardná

F, G, J, K

2,50

250

L, M, N, P

2,50

250

Q, R, S

3,00

300

T, U, H, V

3,50

350

Zosilnená

F, G, J, K, L, M, N, P

3,30

330

Q, R, S, T, U, H, V

3,90

390

Vozidlá odvodené z motocyklov (1)

4PR

F, G, J, K, L, M

3,70

370

6PR

4,50

450

8PR

5,20

520

Moped

štandardná

B

2,50

250

zosilnená

B

3,00

300

V prípade rýchlostí nad 240 km/h je skúšobný tlak 3,20 bar (320 kPa).

V prípade ostatných typov pneumatík nahustite na tlak predpísaný výrobcom.

1.3.

Výrobca môže s uvedením dôvodu požiadať, aby sa použil iný hustiaci tlak, ako sú tlaky uvedené v bode 1.2. V takom prípade sa pneumatika nahustí na tento tlak.

1.4.

Súprava pneumatiky s kolesom sa kondicionuje na teplotu miestnosti najmenej počas troch hodín.

1.5.

Tlak v pneumatike sa znovu upraví na hodnotu stanovenú v bode 1.2 alebo 1.3.

2.   SKÚŠOBNÝ POSTUP

2.1.

Na skúšobnú nápravu sa namontuje súprava kolesa s pneumatikou a pritlačí sa na vonkajší povrch hladkého skúšobného bubna s priemerom 1,70 m ± 1 % alebo 2,0 m ± 1 %.

2.2.

Na skúšobnú nápravu pôsobí záťaž rovnajúca sa 65 %:

2.2.1.

maximálnej triedy zaťaženia zodpovedajúcej indexu nosnosti pneumatík so symbolmi rýchlosti až do H vrátane;

2.2.2.

maximálnej triedy zaťaženia prislúchajúcej maximálnej rýchlosti 240 km/h pre pneumatiky so symbolom rýchlosti „V“ (pozri bod 2.33.3 tohto predpisu);

2.2.3.

maximálnej triedy zaťaženia prislúchajúcej maximálnej rýchlosti 270 km/h pre pneumatiky so symbolom rýchlosti „W“ (pozri bod 2.33.3);

2.2.4.

maximálnej triedy zaťaženia priradenej maximálnej rýchlosti špecifikovanej výrobcom pre pneumatiky vhodné na rýchlosti nad 240 km/h (alebo prípadne nad 270 km/h) (pozri bod 6.2.1.1).

2.2.5.

V prípade pneumatík na mopedy (symbol kategórie rýchlosti B) je skúšobné zaťaženie 65 % na skúšobný bubon s priemerom 1,7 m a 67 % na skúšobný bubon s priemerom 2 m.

2.3.

Hustenie pneumatiky sa nesmie v priebehu celej skúšky korigovať a zaťaženie musí byť po celý čas skúšky konštantné.

2.4.

Počas konania skúšky sa teplota v skúšobnej miestnosti musí udržiavať v rozmedzí od 20 °C do 30 °C alebo môže byť vyššia, ak s tým súhlasí výrobca.

2.5.

Skúška sa musí vykonať bez prerušenia týmto spôsobom:

2.5.1.

dvadsať minút je povolené nabiehať z nulovej do počiatočnej skúšobnej rýchlosti;

2.5.2.

počiatočná skúšobná rýchlosť: znížená o 30 km/h, ako je rýchlosť zodpovedajúca symbolu kategórie rýchlosti vyznačenému na pneumatike (pozri bod 2.28.2 tohto predpisu), ak je použitý skúšobný bubon s priemerom 2,0 m, alebo znížená o 40 km/h, ak je použitý skúšobný bubon s priemerom 1,7 m;

2.5.2.1.

za maximálnu rýchlosť pre druhú skúšku sa v prípade pneumatík vhodných na rýchlosti nad 240 km/h identifikovaných kódom „V“ umiestneným v označení rozmeru pneumatiky (alebo 270 km/h pre pneumatiky identifikované kódom „Z“ umiestneným v označení rozmeru pneumatiky) považuje maximálna rýchlosť špecifikovaná výrobcom pneumatiky (pozri bod 4.1.15);

2.5.3.

krokové prírastky rýchlosti sú 10 km/h;

2.5.4.

trvanie každého kroku: 10 minút;

2.5.5.

celkový čas trvania skúšky: 1 hodina;

2.5.6.

maximálna skúšobná rýchlosť: maximálna menovitá rýchlosť typu pneumatiky, ak je skúšaná na skúšobnom bubne s priemerom 2,0 m; maximálna menovitá rýchlosť typu pneumatiky znížená o 10 km/h, ak je skúšaná na skúšobnom bubne s priemerom 1,7 m;

2.5.7.

v prípade pneumatiky na mopedy (symbol kategórie rýchlosti B) je skúšobná rýchlosť 50 km/h, zvyšovaná z 0 na 50 km/h v priebehu 10 minút, trvanie rýchlostného kroku je 30 minút s celkovým časom skúšky 40 minút.

2.6.

V prípade druhej skúšky vykonávanej na posúdenie špičkových výkonnosti pneumatík vhodných na rýchlosti nad 240 km/h, je však postup takýto:

2.6.1.

dvadsať minút z nuly na počiatočnú skúšobnú rýchlosť;

2.6.2.

dvadsať minút pri počiatočnej rýchlosti;

2.6.3.

desať minút na dosiahnutie maximálnej skúšobnej rýchlosti;

2.6.4.

päť minút pri maximálnej skúšobnej rýchlosti.

3.   EKVIVALENTNÉ SKÚŠKY

Ak sa použije iný postup ako už uvedený postup, musí sa preukázať jeho rovnocennosť.


(1)  Od dátumu nadobudnutia účinnosti doplnku 8 k tomuto predpisu by sa nemali vydať žiadne nové typové schválenia na tieto pneumatiky podľa predpisu č. 75. Tieto rozmery pneumatík sú teraz zahrnuté v predpise č. 54.


PRÍLOHA 8

NOSNOSŤ PNEUMATÍK PRI RÔZNYCH RÝCHLOSTIACH

Image


PRÍLOHA 9

POSTUP SKÚŠKY DYNAMICKÉHO ZVÄČŠENIA PNEUMATÍK

1.   ROZSAH PÔSOBNOSTI A POUŽITIA

1.1.   Tento skúšobný postup sa vzťahuje na pneumatiky uvedené ďalej v bode 3.4.1 a 4.1.

1.2.   Slúži na stanovenie maximálneho zväčšenia pneumatiky vplyvom odstredivých síl pri maximálnej prípustnej rýchlosti.

2.   OPIS POSTUPU SKÚŠKY

2.1.   Skúšobná náprava a ráfik musia byť upnuté tak, aby ich radiálne hádzanie bolo menšie než ± 0,5 mm a priečne hádzanie menšie ako ± 0,5 mm; merané na sedle pätky kolesa.

2.2.   Zariadenie znázorňujúce obrys

Akékoľvek zariadenie (projekčná súradnicová sieť, kamera, bodové svetlá atď.) umožňujúce zreteľné odčítanie vonkajšieho obrysu prierezu pneumatiky alebo určenie medznej obalovej krivky kolmo na rotačnú os pneumatiky v bode maximálnej deformácie behúňa.

Zariadenie by malo znížiť na minimum všetky deformácie a zabezpečiť konštantný (známy) pomer (K) medzi narysovaným obrysom a skutočnými rozmermi pneumatiky.

Zariadenie musí umožniť určenie vzťahu obrysu plášťa k osi kolesa.

2.3.   Obvodová rýchlosť behúňa pneumatiky, meraná stroboskopicky, sa nesmie od zodpovedajúcej maximálnej rýchlosti pneumatiky odchyľovať viac ako ± 2 %.

2.4.   Ak sa použije iný postup skúšky, musí byť preukázaná jeho ekvivalencia so súčasným postupom.

3.   VYKONANIE SKÚŠOK

3.1.   Počas skúšky sa teplota v skúšobnej miestnosti musí udržiavať v rozmedzí 20 °C až 30 °C alebo pri vyššej teplote, pokiaľ s tým výrobca pneumatík súhlasí.

3.2.   Skúšané pneumatiky musia vopred prejsť výkonnostnou zaťažovacou/rýchlostnou skúškou podľa prílohy 7 k tomuto predpisu bez toho, aby sa prejavila akákoľvek chyba.

3.3.   Skúšaná pneumatika sa namontuje na koleso s ráfikom zodpovedajúcim príslušnej norme.

3.4.   Tlak hustenia pneumatík (skúšobný tlak) sa nastaví na hodnoty uvedené ďalej v bode 3.4.1.

3.4.1.

Cestné pneumatiky diagonálnej a zmiešanej konštrukcie

Kategória rýchlosti

Konštrukcia pneumatiky

Skúšobný tlak

 

 

bar

kPa

P/Q/R/S

štandardná

2,5

250

T a vyššie

štandardná

2,9

290

3.5.   Zostava pneumatika/koleso sa uskladní pri teplote skúšobnej miestnosti najmenej počas troch hodín.

3.6.   Po tomto čase kondicionovania musí byť tlak hustenia upravený na hodnotu stanovenú v bode 3.4.

3.7.   Zostava pneumatiky a ráfika sa namontuje na skúšobnú nápravu tak, aby sa mohla voľne otáčať. Pneumatika sa môže otáčať buď prostredníctvom hnacieho motora pôsobiaceho na os pneumatiky, alebo pritlačením na skúšobný bubon.

3.8.   Zostava sa zrýchľuje bez prerušenia, tak aby pneumatika dosiahla v priebehu piatich minút svoju maximálnu prípustnú rýchlosť.

3.9.   Umiestni sa zariadenie znázorňujúce obrys a zistí sa, či je kolmé na smer rotácie behúňa skúšanej pneumatiky.

3.10.   Skontroluje sa, či obvodová rýchlosť povrchu behúňa je v tolerancii ± 2 % maximálnej prípustnej rýchlosti. Zariadenie sa udrží pri konštantnej rýchlosti aspoň päť minút a potom sa zobrazí prierez pneumatiky v oblasti maximálnej deformácie alebo sa skontroluje, či pneumatika nepresiahla medznú obalovú krivku.

4.   HODNOTENIE

4.1.   Medzná (obalová) krivka, stanovená pre namontovanú zostavu pneumatika/koleso, musí byť taká ako v nasledujúcom príklade.

Obalová krivka pre odstredivú skúšku zväčšenia

Image

Podľa bodov 6.1.4 a 6.1.5 predpisu boli pre obalovú krivku stanovené tieto limitné hodnoty:

Kategória rýchlosti

H dyn (mm)

 

Kategória použitia:

normálne

Kategória použitia:

na jazdu na snehu a na zvláštne použitie

P/Q/R/S

H × 1,10

H × 1,15

T/U/H

H × 1,13

H × 1,18

Nad 210 km/h

H × 1,16

4.1.1.

Hlavné rozmery obalovej krivky sa musia prípadne upraviť, berúc do úvahy konštantný pomer K (pozri už uvedený bod 2.2).

4.2.   Obrys znázornenia pneumatiky pri maximálnej rýchlosti nesmie presiahnuť obalovú krivku vzhľadom na os pneumatiky.

4.3.   Pneumatika sa už ďalej neskúša.


Top