EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011L0015

Smernica Komisie 2011/15/EÚ z  23. februára 2011 , ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/59/ES, ktorou sa zriaďuje monitorovací a informačný systém Spoločenstva pre lodnú dopravu Text s významom pre EHP

OJ L 49, 24.2.2011, p. 33–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 019 P. 122 - 125

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/15/oj

24.2.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 49/33


SMERNICA KOMISIE 2011/15/EÚ

z 23. februára 2011,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/59/ES, ktorou sa zriaďuje monitorovací a informačný systém Spoločenstva pre lodnú dopravu

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2002/59/ES z 27. júna 2002, ktorou sa zriaďuje monitorovací a informačný systém Spoločenstva pre lodnú dopravu a ktorou sa zrušuje smernica Rady 93/75/EHS (1), a najmä na jej článok 27,

keďže:

(1)

Uznesenie MSC.150(77) Medzinárodnej námornej organizácie (International Maritime Organisation, IMO) bolo zrušené a nahradené uznesením IMO MSC.286(86) s účinnosťou od 1. júla 2009. Článok 12 smernice 2002/59/ES odvolávajúci sa na zrušené uznesenie IMO by sa mal preto zodpovedajúcim spôsobom aktualizovať.

(2)

Požiadavky na vybavenie týkajúce sa automatických identifikačných systémov (AIS) a zapisovačov údajov o plavbe (Voyage Data Recorders, VDR) by sa mali aktualizovať podľa Medzinárodného dohovoru o bezpečnosti ľudského života na mori (SOLAS) a mali by zohľadňovať vývoj zjednodušených VDR schválených Medzinárodnou námornou organizáciou (IMO). Aj rozsah výnimiek z požiadaviek na vybavenie pre malé osobné plavidlá na krátke vzdialenosti by sa mal spresniť a prispôsobiť takýmto plavbám.

(3)

Mali by sa jasnejšie stanoviť právomoci členských štátov zasahovať v prípade nehody na mori. Predovšetkým by sa malo presne stanoviť, že môžu dávať pokyny spoločnostiam poskytujúcim pomoc, záchranu a odťahovacie služby v snahe zabrániť vážnemu a bezprostrednému ohrozeniu svojho pobrežia alebo súvisiacich záujmov, bezpečnosti iných lodí a ich posádok a cestujúcich alebo osôb na pobreží, alebo ochrániť morské prostredie.

(4)

Opatrenia ustanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Výboru pre bezpečnosť na mori a pre zabránenie znečisťovania z lodí,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Zmeny a doplnenia

Smernica 2002/59/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 12 ods. 1 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

pre látky uvedené v prílohe I k dohovoru MARPOL kartu bezpečnostných údajov, ktorá spresňuje fyzikálno-chemické vlastnosti výrobkov vrátane, v prípade potreby, viskozity vyjadrenej v cSt pri 50 °C a hustoty pri 15 °C, ako aj ďalších údajov, ktoré sú uvedené v karte bezpečnostných údajov v súlade s uznesením IMO MSC.286(86).“

2.

Príloha II sa nahrádza prílohou I k tejto smernici.

3.

Príloha IV sa nahrádza prílohou II k tejto smernici.

Článok 2

Transpozícia

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 12 mesiacov od nadobudnutia jej účinnosti bez toho, aby bol dotknutý dátum transpozície uvedený v článku 2 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/17/ES (2), pokiaľ ide o rybárske plavidlá. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení. Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 23. februára 2011

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 208, 5.8.2002, s. 10.

(2)  Ú. v. EÚ L 131, 28.5.2009, s. 101.


PRÍLOHA I

„PRÍLOHA II

Požiadavky uplatniteľné na palubné vybavenie

I.   RYBÁRSKE PLAVIDLÁ

Rybárske plavidlá s celkovou dĺžkou viac ako 15 metrov musia byť vybavené automatickým identifikačným systémom (AIS) podľa článku 6a v súlade s týmto časovým plánom:

rybárske plavidlá, ktorých celková dĺžka je najmenej 24 metrov a nepresahuje 45 metrov: najneskôr 31. mája 2012,

rybárske plavidlá, ktorých celková dĺžka je najmenej 18 metrov a nepresahuje 24 metrov: najneskôr 31. mája 2013,

rybárske plavidlá, ktorých celková dĺžka je viac ako 15 metrov a nepresahuje 18 metrov: najneskôr 31. mája 2014,

Novopostavené rybárske plavidlá s celkovou dĺžkou viac ako 15 metrov podliehajú požiadavke na vybavenie ustanovenej v článku 6a od 30. novembra 2010.

II.   LODE POUŽÍVANÉ PRI MEDZINÁRODNÝCH PLAVBÁCH

Osobné lode bez ohľadu na rozmery a všetky lode iné ako osobné lode s hrubou priestornosťou najmenej 300 ton používané pri medzinárodných plavbách, ktoré zastavujú v prístave členského štátu, musia byť vybavené automatickým identifikačným systémom (AIS) v súlade s technickými a výkonnostnými normami stanovenými v kapitole V dohovoru SOLAS. Osobné lode bez ohľadu na rozmery a všetky lode iné ako osobné lode s hrubou priestornosťou najmenej 3 000 ton používané pri medzinárodných plavbách, ktoré zastavujú v prístave členského štátu, musia byť vybavené zapisovačom údajov o plavbe (VDR) v súlade s technickými a výkonnostnými normami stanovenými v kapitole V dohovoru SOLAS. V prípade nákladných lodí postavených pred 1. júlom 2002 VDR môže byť zjednodušeným zapisovačom údajov o plavbe (S-VDR), ktorý je v súlade s technickými a výkonnostnými normami stanovenými v kapitole V dohovoru SOLAS.

III.   LODE NEPOUŽÍVANÉ PRI MEDZINÁRODNÝCH PLAVBÁCH

1.   Automatické identifikačné systémy (AIS)

Osobné lode bez ohľadu na rozmery a všetky ostatné lode s hrubou priestornosťou najmenej 300 ton nepoužívané pri medzinárodných plavbách, musia byť vybavené automatickým identifikačným systémom (AIS), ktorý je v súlade s technickými a výkonnostnými normami stanovenými v kapitole V dohovoru SOLAS.

2.   Systémy zapisovačov údajov o plavbe (VDR)

a)

Osobné lode bez ohľadu na rozmery a všetky lode iné ako osobné lode s hrubou priestornosťou najmenej 3 000 ton, postavené 1. júla 2002 alebo po tomto dátume, nepoužívané pri medzinárodných plavbách, musia byť vybavené zapisovačom údajov o plavbe (VDR), ktorý je v súlade s technickými a výkonnostnými normami stanovenými v kapitole V dohovoru SOLAS.

b)

Nákladné lode s hrubou priestornosťou najmenej 3 000 ton, postavené pred 1. júlom 2002, nepoužívané pri medzinárodných plavbách, musia byť vybavené zapisovačom údajov o plavbe (VDR) alebo zjednodušeným zapisovačom údajov o plavbe (S-VDR), ktorý je v súlade s technickými a výkonnostnými normami stanovenými v kapitole V dohovoru SOLAS.

IV.   VÝNIMKY

1.   Výnimky z požiadavky mať na palube AIS

a)

Členské štáty môžu vyňať z povinnosti uplatňovania požiadaviek týkajúcich sa AIS stanovených v tejto prílohe osobné lode kratšie ako 15 metrov alebo s hrubou tonážou menšou ako 300 ton, ktoré sa nepoužívajú pri medzinárodných plavbách.

b)

Členské štáty môžu vyňať z požiadaviek na vybavenie týkajúcich sa AIS stanovených v tejto prílohe lode iné ako osobné lode s hrubou tonážou najmenej 300 ton, ale menej ako 500 ton, ktoré sa plavia len vo vnútorných vodách členského štátu a mimo trás bežne používaných inými loďami vybavenými AIS.

2.   Výnimky z požiadavky mať na palube VDR alebo S-VDR

Členské štáty môžu vyňať z povinnosti mať na palube VDR alebo S-VDR tieto lode:

a)

osobné lode, ktoré sa plavia v oblastiach na mori, na ktoré sa nevzťahuje trieda A, ako sa uvádza v článku 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/45/ES (1), môžu byť vyňaté z povinnosti mať na palube VDR;

b)

lode iné ako osobné lode ro-ro, postavené pred 1. júlom 2002, môžu byť vyňaté z povinnosti mať na palube VDR, ak sa dá dokázať, že prepojenie VDR s vybavením existujúcim na lodi je nezmyselné a nepraktické;

c)

Nákladné lode postavené pred 1. júlom 2002 používané pri medzinárodných alebo nemedzinárodných plavbách môžu byť vyňaté z povinnosti mať na palube S-VDR, ak sa takéto lode natrvalo vyradia z prevádzky v priebehu dvoch rokov od dátumu implementácie uvedeného v kapitole V dohovoru SOLAS.


(1)  Ú. v. EÚ L 163, 25.6.2009, s. 1.“


PRÍLOHA II

„PRÍLOHA IV

Opatrenia, ktoré majú členské štáty k dispozícii v prípade ohrozenia námornej bezpečnosti a ochrany životného prostredia

(podľa článku 19 ods. 1)

Ak po udalosti alebo za okolností typu opísaného v článku 17, ktoré sa týkajú lode, príslušný orgán dotknutého členského štátu v rámci medzinárodného práva usúdi, že je potrebné zabrániť vážnemu a bezprostrednému ohrozeniu svojho pobrežia alebo súvisiacich záujmov, bezpečnosti iných lodí a ich posádky a cestujúcich alebo osôb na pobreží, zmenšiť alebo odstrániť toto ohrozenie alebo ochrániť morské prostredie, tento orgán môže:

a)

obmedziť pohyb lode alebo jej nariadiť, aby sledovala určitý kurz. Táto požiadavka nemá nijaký vplyv na zodpovednosť kapitána za bezpečné zaobchádzanie s loďou;

b)

oficiálne upozorniť kapitána lode, aby skončil s ohrozovaním životného prostredia alebo námornej bezpečnosti;

c)

vysadiť na palubu hodnotiacu skupinu, aby posúdila stupeň rizika, pomohla kapitánovi pri náprave situácie a priebežne o tom informovala príslušnú pobrežnú stanicu;

d)

v prípade bezprostredného nebezpečenstva prikázať kapitánovi, aby pristál v mieste útočišťa alebo aby loď viedol lodivod alebo aby bola loď odtiahnutá.

V prípade lode odtiahnutej na základe dohody o odťahových alebo záchranných službách sa môžu opatrenia prijaté príslušným orgánom členského štátu podľa písmen a) a d) vzťahovať aj na zapojené spoločnosti poskytujúce pomoc, záchranu a odťahovacie služby.“


Top