EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0767

2010/767/EÚ: Rozhodnutie Komisie z  9. decembra 2010 , ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie K(2007) 2286 o prijatí pravidiel predkladania návrhov Európskej rade pre výskum a o prijatí príslušných postupov hodnotenia, výberu a udeľovania grantov na nepriame akcie v rámci osobitného programu Myšlienky siedmeho rámcového programu (2007 – 2013) Text s významom pre EHP

Ú. v. EÚ L 327, 11.12.2010, p. 51–70 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Tento dokument bol uverejnený v osobitnom vydaní (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/767/oj

11.12.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 327/51


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 9. decembra 2010,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie K(2007) 2286 o prijatí pravidiel predkladania návrhov Európskej rade pre výskum a o prijatí príslušných postupov hodnotenia, výberu a udeľovania grantov na nepriame akcie v rámci osobitného programu Myšlienky siedmeho rámcového programu (2007 – 2013)

(Text s významom pre EHP)

(2010/767/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1906/2006 z 18. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú pravidlá pre účasť podnikov, výskumných centier a univerzít na akciách v rámci siedmeho rámcového programu a pre šírenie výsledkov výskumu (2007 – 2013) (1), a najmä na jeho článok 16 ods. 3,

keďže:

(1)

Rozhodnutím K(2007) 2286 zo 6. júna 2007 prijala Komisia pravidlá predkladania návrhov Európskej rade pre výskum (European Research Council, ďalej len „ERC“) a príslušné postupy hodnotenia, výberu a udeľovania grantov na nepriame akcie v rámci osobitného programu Myšlienky siedmeho rámcového programu (2007 – 2013) (ďalej len „pravidlá ERC“).

(2)

Rozhodnutím K(2007) 4429 z 27. septembra 2007 Komisia tieto pravidlá zmenila a doplnila.

(3)

Na základe skúsenosti získaných počas prvých výziev na predkladanie návrhov Európskej rade pre výskum (ďalej len „výzvy ERC“) v rokoch 2007, 2008 a 2009 a so zreteľom na zmeny zavedené do právnych predpisov Európskej únie alebo výslovne požadované Vedeckou radou Európskej rady pre výskum by sa preto rozhodnutie K(2007) 2286 malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Pravidlá predkladania návrhov Európskej rade pre výskum a príslušné postupy hodnotenia, výberu a udeľovania grantov na nepriame akcie v rámci osobitného programu Myšlienky siedmeho rámcového programu (2007 – 2013) prijaté rozhodnutím K(2007) 2286 sa nahrádzajú pravidlami v prílohe.

Článok 2

1.   Pravidlá predkladania návrhov Európskej rade pre výskum a príslušné postupy hodnotenia, výberu a udeľovania grantov na nepriame akcie v rámci osobitného programu Myšlienky siedmeho rámcového programu (2007 – 2013) sa uplatňujú na všetky výzvy ERC na predkladanie návrhov uverejnené odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia.

2.   Ustanovenia o menovaní a uhrádzaní nákladov nezávislých odborníkov a zodpovedných riešiteľov pozvaných na pohovor, ako sa ustanovuje vo vzorových menovacích dekrétoch prijatých Komisiou, ako aj v oddiele 3 a prílohách B a C k pravidlám predkladania návrhov Európskej rade pre výskum a v príslušných postupoch hodnotenia, výberu a udeľovania grantov na nepriame akcie v rámci osobitného programu Myšlienky siedmeho rámcového programu (2007 – 2013), sa uplatňujú odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 9. decembra 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 391, 30.12.2006, s. 1.


PRÍLOHA

EURÓPSKA RADA PRE VÝSKUM

Pravidlá predkladania návrhov a príslušné postupy hodnotenia, výberu a udeľovania grantov v súvislosti s osobitným programom Myšlienky siedmeho rámcového programu (2007 – 2013)

OBSAH

1.

Preambula – vymedzenie pojmov

2.

Úvod

2.1.

Zásady

2.2.

Predkladanie návrhov

2.2.1.

Výzvy na predkladanie návrhov

2.2.2.

Predbežná registrácia

2.2.3.

Predkladanie

2.2.4.

Pomoc pri predkladaní návrhov

2.2.5.

Prevzatie

2.2.6.

Kontrola oprávnenosti

3.

Odborné hodnotenie

3.1.1.

Úloha nezávislých odborníkov

3.1.2.

Menovanie odborníkov

3.1.2.1.

Vylúčenie nezávislých odborníkov na žiadosť uchádzača

3.1.3.

Podmienky menovania, kódex správania a konflikt záujmov

3.1.4.

Nezávislí pozorovatelia

3.1.5.

Kritériá odborného hodnotenia

3.1.6.

Organizovanie odborného hodnotenia

3.1.6.1.

Odborné hodnotenie projektov hraničného výskumu

3.1.6.2.

Dvojstupňový postup predkladania projektov hraničného výskumu

3.1.6.3.

Odborné hodnotenie koordinačných a podporných akcií

3.1.7.

Výsledky odborného hodnotenia, výber a zamietnutie návrhov

3.1.8.

Spätná väzba

3.1.9.

Pomoc a opravné konania

3.1.10.

Podávanie správ a informácie o procese odborného hodnotenia

4.

Rozhodnutie o udelení grantov a príprava dohôd o grante

5.

Prílohy

5.1.

Príloha A – Postupy predkladania návrhov v papierovej forme

5.2.

Príloha B – Postupy etického posudzovania

5.3.

Príloha C –

Pravidlá uhrádzania cestovného, denných diét a príspevkov na ubytovanie zodpovedných riešiteľov pozvaných na pohovor

5.4.

Príloha D – Bezpečnosť narábania – citlivé akcie Európskej rady pre výskum

1.   PREAMBULA – VYMEDZENIE POJMOV

Európsku radu pre výskum (ďalej len „ERC“) založila Európska komisia (1) na základe ustanovení osobitného programu Myšlienky siedmeho rámcového programu v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (ďalej len „osobitný program Myšlienky“) (2) ako prostriedok implementácie osobitného programu.

ERC tvoria vedecká rada, generálny tajomník a špecializovaná vykonávacia štruktúra zriadená Európskou komisiou ako Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum (3); zodpovedá sa Európskej komisii a pracuje v podmienkach autonómie a integrity, ktorých garantom je Komisia.

V záujme jasnosti sa na účely tohto dokumentu uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

Pojmom „ERCEA“ sa odkazuje na Výkonnú agentúru Európskej rady pre výskum (European Research Council Executive Agency).

Pojmom „7RP“ sa odkazuje na „siedmy rámcový program Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 – 2013)“ (4).

Pojmom „pravidlá účasti“ sa odkazuje na „pravidlá účasti podnikov, výskumných centier a univerzít na akciách v rámci siedmeho rámcového programu a šírenia výsledkov výskumu (2007 – 2013)“ (5).

Pojmom „nariadenie o rozpočtových pravidlách“ sa odkazuje na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o „rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev“ (6).

2.   ÚVOD

Účelom tohto dokumentu je ustanoviť pravidlá, ktoré by sa uplatňovali na predkladanie a odborné hodnotenie návrhov, ako aj udeľovanie grantov úspešným návrhom. Uvedenými pravidlami sa stanovili základné parametre, ktoré sú určené na zabezpečenie toho, aby boli postupy vedúce k udeleniu grantov prísne, spravodlivé, účinné a vhodné. Vymedzili sa v spolupráci s Vedeckou radou Európskej rady pre výskum, ktorá je zodpovedná okrem iného za vypracovanie pracovného programu Myšlienky, za metódy odborného hodnotenia a postupy vypracúvania odborných hodnotení v rámci osobitného programu Myšlienky a za určovanie nezávislých odborníkov poskytujúcich pomoc pri takomto hodnotení. Prijíma ich Komisia v súlade s pravidlami účasti.

 

V oddiele 1 sa opisujú základné zásady, ktoré sa uplatňujú pri tomto procese, počnúc predložením návrhu a končiac udelením grantu: excelentnosť, transparentnosť, spravodlivosť a nestrannosť, účinnosť a rýchlosť, ako aj etické zretele.

 

V oddiele 2 sa opisujú postupy predkladania návrhov a spôsob ich ďalšieho spracovania vrátane posúdenia oprávnenosti.

 

V oddiele 3 sa opisuje odborné hodnotenie vrátane spôsobu výberu a menovania nezávislých odborníkov, riešenie prípadných a skutočných konfliktov záujmov, ako aj organizovanie odborného hodnotenia. Opisuje sa tu aj spôsob vybavovania odvolaní a sťažností a podávania správ o odbornom hodnotení a udeľovaní grantov.

 

V oddiele 4 sa opisuje príprava a udeľovanie grantov.

2.1.   Zásady

Proces od predloženia návrhov až po udelenie grantov spočíva na niekoľkých osvedčených zásadách:

Excelentnosť. Projekty vybrané na financovanie musia preukazovať vysokú vedeckú a/alebo technickú kvalitu.

Transparentnosť. Financovanie a rozhodnutia o udelení grantov sa musia zakladať na zreteľne opísaných pravidlách a postupoch, pričom uchádzajúcim sa právnym subjektom a zodpovedným riešiteľom by sa mala poskytnúť primeraná spätná väzba o výsledku odborného hodnotenia ich návrhov.

Spravodlivosť a nestrannosť. Všetky návrhy sa budú spracúvať konzistentne a rovnakým spôsobom. Musia sa hodnotiť nestranne na základe kvality, bez ohľadu na ich pôvod alebo totožnosť predkladajúcich subjektov, zodpovedného riešiteľa alebo ktoréhokoľvek člena tímu.

Dôvernosť informácií. Všetky návrhy a súvisiace údaje, znalosti a dokumenty zaslané agentúre ERCEA sa musia spracúvať ako dôverné.

Účinnosť a rýchlosť. Odborné hodnotenie, udeľovanie grantov a ich príprava by mali byť čo najrýchlejšie, pričom by sa mala zachovať zodpovedajúca kvalita odborného hodnotenia a mal by sa rešpektovať právny rámec.

Etické a bezpečnostné zretele. Každý návrh, ktorý je v rozpore so základnými etickými zásadami alebo ktorý nespĺňa príslušné bezpečnostné postupy, možno kedykoľvek vyradiť z procesu odborného hodnotenia, výberu a udeľovania grantov.

2.2.   Predkladanie návrhov

2.2.1.   Výzvy na predkladanie návrhov

Návrhy sa predkladajú ako odpoveď na výzvy na predkladanie návrhov (ďalej len „výzvy“) (7). Obsah a načasovanie výziev sa uvádzajú v pracovnom programe Myšlienky a uverejňujú sa v Úradnom vestníku Európskej únie (ďalej len „znenie výzvy“), na webových stránkach Komisie (8), ako aj na webovej stránke ERC, na ktorej sa budú uvádzať hypertextové odkazy na webové stránky Komisie.

Vo výzvach na predkladanie projektov hraničného výskumu možno špecifikovať orientačný rozpočet celej výzvy alebo uviesť orientačné rozpočty osobitných oblastí výskumu v rámci výzvy, ktoré bude osobitný panel nezávislých odborníkov hodnotiť samostatne.

Vo výzve sa takisto špecifikuje, či sa má dodržať jednostupňový alebo dvojstupňový postup predkladania návrhov a/alebo jednokrokový alebo dvojkrokový postup odborného hodnotenia. V prípade dvojstupňového postupu predkladania návrhov sa na predloženie úplných návrhov vyzvú v druhom stupni len tí, ktorých návrhy boli hodnotené kladne v prvom stupni.

2.2.2.   Predbežná registrácia

Vďaka prístupu „zdola nahor“ v rámci osobitného programu Myšlienky očakáva ERC veľké množstvo návrhov vo všetkých oblastiach výskumu. Na umožnenie toho, aby mohla ERC poskytovať požadované zdroje a odbornosť pre proces odborného hodnotenia zo strany ERC, vo výzve sa môže uvádzať potreba predbežnej registrácie.

Predbežná registrácia môže obsahovať údaje o zamýšľanom predmete výskumu a predpokladaných výskumných cieľoch návrhu.

Ak sa vo výzve uvádza potreba predbežnej registrácie, potenciálny uchádzač si pred termínom predbežnej registrácie vyžiada prihlasovacie meno a heslo pre informačný systém „služba elektronického podávania návrhov“ (v súčasnosti ESPN, ďalej v texte ako „elektronický systém predkladania návrhov“), ktoré potrebuje na predloženie návrhu. Termíny na predbežnú registráciu možno stanoviť niekoľko týždňov pred termínmi výzvy na predloženie návrhov. Predbežná registrácia a predloženie návrhov sú dve rôzne fázy. Ak sa vo výzve uvádza potreba predbežnej registrácie, ale uchádzač sa predbežne neregistruje, návrh, ktorý tento uchádzač predkladá, elektronický systém predkladania návrhov neprijme.

Ak sa vo výzve neuvádza potreba predbežnej registrácie, potenciálny uchádzač sa pred termínom výzvy aj tak registruje a požiada o heslo pre ESPN, aby mohol predložiť návrh.

Vo výnimočných prípadoch môže potenciálny uchádzač požiadať ERCEA o povolenie predložiť návrh v papierovej forme, ako sa ustanovuje v prílohe A k tomuto rozhodnutiu.

2.2.3.   Predkladanie

Návrhy a prípadne predbežné registrácie sa predkladajú elektronicky prostredníctvom internetového elektronického systému predkladania návrhov (ďalej len „ESPN“), ktorý prevádzkuje Komisia.

Návrhy akcií „hraničného“ výskumu budú podľa ustanovení pracovného programu Myšlienky mať zodpovedného riešiteľa (ďalej len „ZR“) – špecializovanú osobu zodpovedajúcu za projekt z vedeckého hľadiska. Návrhy predkladá ZR poverený navrhovanou hostiteľskou inštitúciou, ktorá je formálne uchádzajúcim sa právnym subjektom a ktorej sa grant udelí (9). Prostredníctvom procesu predkladania a odborného hodnotenia návrhov bude ZR hlavným kanálom komunikácie medzi ERCEA a uchádzajúcim sa právnym subjektom.

Príprava všetkých údajov návrhu, súhlasu s podmienkami používania elektronického systému predkladania návrhov a podmienok odborného hodnotenia, ako aj ich odoslanie na server sa musia uskutočniť pred samotným predložením návrhu.

Elektronický systém predkladania návrhov vykoná množstvo základných overení. Tento systém umožní uchádzačovi predložiť návrh až po vykonaní uvedených kontrol. Tieto kontroly nenahrádzajú formálne kontroly oprávnenosti uvedené v oddiele 2.2.6 a nemôže sa nimi zaručiť, že obsah týchto súborov zodpovedá požiadavkám výzvy. Za predloženie návrhu sa považuje moment, keď ZR začne konečný proces predkladania, ako to uvádza elektronický systém predkladania návrhov, a žiaden iný moment, ktorý mu predchádza.

Návrhy zaslané na odstrániteľnom elektronickom pamäťovom médiu (napr. CD-ROM alebo akékoľvek podobné elektronické zariadenie) e-mailom alebo faxom sa nebudú považovať za predložené návrhy a nebudú hodnotené. Vo výnimočných prípadoch, ak ZR nemá žiadnu možnosť prístupu do elektronického systému predkladania návrhov, môže požiadať agentúru ERCEA o povolenie predložiť návrh v papierovej forme. Postup takejto požiadavky a formality súvisiace s predložením návrhu v papierovej forme sa ustanovujú v prílohe A k týmto pravidlám.

Postup stiahnutia návrhu bude uvedený v príslušných usmerneniach pre uchádzačov. Následne sa o odbornom hodnotení ani výbere stiahnutého návrhu nebude uvažovať.

Ak sa predloží viac ako jedna kópia toho istého návrhu, hodnotí sa iba najnovšia oprávnená verzia.

Návrhy sa po celý čas uchovávajú v bezpečných podmienkach. Všetky kópie, keď už nie sú potrebné, sa zničia, s výnimkou tých, ktoré sú nevyhnutné na archivovanie a/alebo na účely auditu.

2.2.4.   Pomoc pri predkladaní návrhov

V usmerneniach pre uchádzačov sa dopodrobna vysvetľuje, akým spôsobom môžu ZR, členovia tímu alebo uchádzajúce sa právne subjekty vyhľadávať pomoc alebo informácie o akejkoľvek záležitosti súvisiacej s výzvou. Uvádzajú sa kontaktné údaje národných kontaktných bodov, agentúry ERCEA a helpdesku ERC. Špecializovaný helpdesk poskytuje pomoc v otázkach súvisiacich s elektronickým systémom predkladania návrhov.

2.2.5.   Prevzatie

Deň a čas prevzatia poslednej verzie predkladaných návrhov sa zaznamenáva. Po termíne výzvy sa e-mailom zašle potvrdenie o prevzatí, v ktorom sa uvedie:

názov návrhu a jedinečný identifikátor návrhu (číslo návrhu),

identifikátor výzvy, v rámci ktorej sa návrh predložil,

deň a čas prevzatia (ktoré sú v prípade návrhov predložených elektronicky nastavené na termín výzvy).

ERCEA sa následne po predložení návrhu skontaktuje so ZR a/alebo s uchádzajúcim sa právnym subjektom, len ak je to nevyhnutné na objasnenie niektorých otázok ako oprávnenosť alebo na overenie administratívnych alebo právnych údajov obsiahnutých v návrhu (10). Pri dvojstupňovom postupe a výhradne v prípade postupujúcich žiadostí však ZR poverený uchádzajúcim sa právnym subjektom môže byť za podmienok uvedených vo výzve vyzvaný, aby predložil ďalší návrh alebo ďalšie informácie k pôvodnému návrhu a/alebo sa zúčastnil pohovoru.

2.2.6.   Kontrola oprávnenosti

Návrhy musia spĺňať všetky kritériá oprávnenosti, ak majú postúpiť na odborné hodnotenie. Tieto kritériá sa prísne uplatňujú. V prípade dvojstupňového predkladania návrhov podlieha kontrole oprávnenosti každý stupeň. V prípade všetkých návrhov predložených v rámci výzvy sa skontroluje splnenie týchto kritérií oprávnenosti:

prevzatie návrhu pred termínom (deň a čas, ktoré sú stanovené vo výzve),

úplnosť návrhu, t. j. prítomnosť všetkých požadovaných častí a formulárov (11),

rozsah pôsobnosti výzvy: obsah návrhu musí súvisieť s cieľmi, témami a systémom financovania ustanovenými vo výzve, ako sa vymedzuje v pracovnom programe Myšlienky. Návrh sa bude považovať za neoprávnený z dôvodov rozsahu len v nesporných prípadoch (12),

všetky dodatočné kritériá oprávnenosti, ktoré sa na výzvu uplatňujú, sa uvádzajú v pracovnom programe Myšlienky a v ozname o výzve.

Ak sa pred fázou odborného hodnotenia, počas tejto fázy alebo po nej jednoznačne zistí, že jedno alebo viac kritérií oprávnenosti nebolo splnených, návrh sa vyhlási za neoprávnený a stiahne sa z ďalšieho skúmania. Ak vznikne pochybnosť o oprávnenosti návrhu, v odbornom hodnotení možno pokračovať až do konečného rozhodnutia o jeho oprávnenosti. Skutočnosť, že návrh je hodnotený za takýchto okolností, nepredstavuje dôkaz o jeho oprávnenosti.

Ak otázka oprávnenosti nie je nesporná a je nevyhnutná komplexnejšia revízia prípadu, možno zvolať výbor pre revíziu oprávnenosti. Úlohou výboru je zabezpečiť koherentný právny výklad takýchto prípadov a rovnaké zaobchádzanie s uchádzajúcimi sa právnymi subjektmi a ZR, ktorí sú do návrhu zapojení (13).

Tí ZR, o návrhoch ktorých sa zistilo, že sú neoprávnené, budú informovaní o dôvodoch takéhoto rozhodnutia.

3.   ODBORNÉ HODNOTENIE

3.1.1.   Úloha nezávislých odborníkov

Návrhy sú predmetom revízie vykonanej nezávislými odborníkmi (odbornými hodnotiteľmi) s cieľom zabezpečiť, aby boli len návrhy najvyššej kvality vybrané na financovanie. Nezávislý odborník je odborník, ktorý je externým pracovníkom vzhľadom na ERC a Komisiu (14), pracuje samostatne a pri vykonávaní práce nezastupuje žiadnu organizáciu ani vedeckú komunitu.

Na účely odborného hodnotenia sa rozlišuje päť typov nezávislých odborníkov:

1.   Predsedovia panelov ERC pre odborné hodnotenie: organizujú prácu v rámci svojho panelu, predsedajú schôdzam panelu a zúčastňujú sa záverečných schôdzí zameraných na konsolidáciu. Pri príprave na schôdze panelu môžu vykonávať aj individuálne hodnotenie návrhov, a to zvyčajne diaľkovo.

2.   Členovia panelov ERC pre odborné hodnotenie: pomáhajú pri príprave schôdzí panelu, zúčastňujú sa týchto schôdzí a môžu takisto prispievať k individuálnemu hodnoteniu návrhov, a to zvyčajne diaľkovo.

3.   Hodnotitelia v rámci panelov: nezávislí odborníci, ktorých požiadali o pomoc pri individuálnom hodnotení návrhov. Zvyčajne sa schôdzí panelov nezúčastňujú.

4.   Recenzenti: nezávislí odborníci, ktorý vykonávajú individuálne posudzovanie návrhov, výhradne diaľkovo, a za úlohy, ktoré vykonávajú, nedostávajú kompenzáciu.

5.   Nezávislí pozorovatelia: nezávislí odborníci, ktorých požiadali o preskúmanie procesu odborného hodnotenia z hľadiska jeho fungovania a vykonávania. Nevykonávajú posudzovanie návrhov, ktoré sú v procese hodnotenia. Môžu sa zúčastniť na ktorejkoľvek schôdzi v rámci procesu odborného hodnotenia.

3.1.2.   Menovanie odborníkov  (15)

Vedecká rada Európskej rady pre výskum zodpovedá za nominovanie nezávislých odborníkov na vykonávanie odborného hodnotenia projektov hraničného výskumu (16) podľa článku 17 ods. 2 pravidiel účasti a za monitorovanie realizácie nepriamych akcií v zmysle článku 27 ods. 1 pravidiel účasti. Vedecká rada ERC môže pri určovaní nezávislých odborníkov stavať na svojich členov a informácie od členov panelu alebo agentúry ERCEA. Na základe tohto návrhu ich bude ERCEA formálne menovať (17).

Od nezávislých odborníkov sa vyžaduje, aby mali zručnosti a znalosti zodpovedajúce oblastiam činnosti, v ktorých sú požiadaní o pomoc. Musia mať vysokú úroveň odbornej praxe vo verejnom alebo súkromnom sektor, a to vo vedeckom výskume, v akademickej sfére alebo vo vedeckom manažmente. Môžu sa vyžadovať aj iné zručnosti (napr. mentorstvo a výchova mladých vedcov, manažment alebo hodnotenie projektov, transfer technológií a inovácie, medzinárodná spolupráca v oblasti vedy a techniky). V prípade nezávislých odborníkov, ktorí majú pracovať s utajovanými skutočnosťami, sa pred ich menovaním vyžaduje zodpovedajúca bezpečnostná previerka.

ERCEA sa takisto môže obrátiť na odborníkov na zozname, ktorý je výsledkom výziev na predkladanie žiadostí uverejnených v Úradnom vestníku Európskej únie, ako aj na iných odborníkov s potrebnou kvalifikáciou, ktorých identifikovala napr. na základe konzultácií s národnými výskumnými agentúrami a podobnými organizáciami. Odborníci môžu pochádzať z krajín, ktoré nie sú členskými štátmi alebo krajinami pridruženými k 7RP.

Pri zostavovaní skupín odborníkov má ERCEA za cieľ zabezpečenie najvyššej úrovne vedeckej a technickej odbornosti v oblastiach, ktoré zodpovedajú výzve, pričom zvažuje aj iné kritériá, napríklad:

primerané zahrnutie žien a mužov z celej EÚ a pridružených krajín, ako aj tretích krajín (18),

pravidelnú rotáciu odborníkov, konzistentnú s potrebou kontinuity. Očakáva sa obrat priemerne aspoň štvrtiny odborníkov využívaných v každej oblasti výskumu za kalendárny rok.

Odborníci musia mať aj primerané jazykové znalosti, ktoré sa vyžadujú pri hodnotení návrhov.

Mená nezávislých odborníkov, ktorým sa jednotlivé návrhy pridelili, sa nezverejňujú. Zoznam nezávislých odborníkov, ktorí pomáhali pri hodnotení návrhov prijatých v rámci výzvy v súvislosti s osobitným programom Myšlienky, sa však uverejní každoročne na webových stránkach Komisie. Okrem toho sa na webovej stránke ERC uverejní zoznam členov panelov.

Akýkoľvek priamy alebo nepriamy kontakt v súvislosti s odborným hodnotením v rámci výzvy medzi ZR a/alebo uchádzajúcim sa právnym subjektom, ktorý predkladá návrh v rámci tej istej výzvy, a akýmkoľvek nezávislým odborníkom zapojeným do uvedeného odborného hodnotenia sa prísne zakazuje. Akýkoľvek takýto kontakt môže viesť k rozhodnutiu ERCEA vyradiť príslušný návrh z rámca danej výzvy.

3.1.2.1.   Vylúčenie nezávislých odborníkov na žiadosť uchádzača

Uchádzačom sa môže prostredníctvom príslušných usmernení pre uchádzačov umožniť požiadať, aby určitá osoba (19) pri hodnotení ich návrhu nekonala ako odborný hodnotiteľ. V takýchto prípadoch budú uchádzači požiadaní o špecifikovanie dôvodov svojej žiadosti (20). Za takýchto okolností, ak je určená osoba nezávislým odborníkom, ktorý sa zúčastňuje na hodnotení návrhov v rámci danej výzvy, môže sa vylúčiť z hodnotenia príslušného návrhu, pokiaľ ERCEA zostane naďalej schopná daný návrh vyhodnotiť.

3.1.3.   Podmienky menovania, kódex správania a konflikt záujmov

V tomto oddiele sa upravuje spôsob menovania nezávislých odborníkov agentúrou ERCEA na pomoc pri odbornom hodnotení návrhov predložených v rámci osobitného programu Myšlienky. Rovnaký postup môže ERCEA uplatniť mutatis mutandis na menovanie odborníkov na úlohy v zmysle článku 27 ods. 1 pravidiel účasti.

ERCEA vydáva menovací dekrét, ktorý podpisuje nezávislý odborník, na základe vzorov schválených Komisiou. V menovacom dekréte sa uvádza rámec vzťahu medzi nezávislým odborníkom a agentúrou ERCEA, v rámci ktorého môže byť odborník vyzvaný na poskytnutie odbornosti s cieľom pomôcť ERC.

V tomto menovacom dekréte sa predstavujú všeobecné podmienky uplatňované na nezávislých odborníkov, najmä sa v ňom ustanovuje kódex správania nezávislých odborníkov pri odbornom hodnotení, v prílohe k nemu sa uvádzajú základné ustanovenia týkajúce sa dôvernosti informácií a konfliktu záujmov a špecifikuje sa v nej zaobchádzanie s osobnými údajmi.

Menovanie nadobudne účinnosť po tom, ako nezávislý odborník a ERCEA podpíšu menovací dekrét.

Predsedovia panelov, členovia panelov, hodnotitelia v rámci panelov a nezávislí pozorovatelia majú v prípade pridelenia úloh nárok na finančnú kompenzáciu. V takomto prípade sa v menovacom dekréte uvedú podmienky kompenzácie.

Recenzenti nemajú v prípade pridelenia úloh nárok na finančnú kompenzáciu.

V súvislosti s každou pridelenou úlohou sa od všetkých nezávislých odborníkov vyžaduje, aby v prípade každého návrhu, ktorý skúmajú, potvrdili, že nemajú konflikt záujmov (vylučujúci ani možný). Ak nezávislý odborník zistí konflikt záujmov v súvislosti s návrhom, nasledujúci postup závisí od toho, či ide o vylučujúci alebo možný konflikt záujmov.

Okolnosti, za ktorých môže dôjsť k „vylučujúcemu“ a „možnému“ konfliktu záujmov, sa opisujú v kódexe správania.

Nezávislí odborníci sa nesmú zúčastniť hodnotenia návrhov v súvislosti s výzvou, v rámci ktorej sami predložili návrh.

Ak existuje vylučujúci konflikt záujmov, nezávislý odborník nesmie ovplyvňovať odborné hodnotenie dotknutého návrhu. Nezávislý odborník v takomto prípade predovšetkým nepomáha pri individuálnom posudzovaní (zvyčajne diaľkovom), nerozpráva ani nehlasuje v žiadnej panelovej diskusii súvisiacej s týmto návrhom. V takom prípade nezávislý odborník pri panelovej diskusii o tomto individuálnom návrhu (ak takýto konflikt existuje) opustí miestnosť (alebo elektronické fórum).

Ak existuje možný konflikt záujmov, ERCEA posúdi okolnosti prípadu a rozhodne. Môže rozhodnúť o tom, či nezávislému odborníkovi dovolí zúčastniť sa odborného hodnotenia dotknutého návrhu (v tom prípade musí odborník podpísať na tieto účely vyhlásenie) alebo ho vylúči rovnakým spôsobom ako pri vylučujúcom konflikte záujmov.

Odborník musí oznámiť akýkoľvek známy konflikt záujmov pred tým, ako odborné hodnotenie začne prebiehať.

Ak sa takýto konflikt stane zjavným počas vykonávania odborného hodnotenia, nezávislý odborník musí okamžite oznámiť tento fakt zodpovednému úradníkovi. Ak sa nakoniec zistí, že tento konflikt je vylučujúci, nezávislý odborník sa musí zdržať ďalšieho odborného hodnotenia v súvislosti s dotknutým návrhom. Žiadne pripomienky a bodové hodnotenie, ktoré tento nezávislý odborník predtým predostrel, sa nevezmú do úvahy. V prípade potreby sa nezávislý odborník nahradí.

Ak nezávislý odborník vedome zatají vylučujúci alebo možný konflikt záujmov a ten sa zistí počas priebehu odborného hodnotenia, nezávislý odborník sa okamžite vylúči a uplatnia sa sankcie uvedené v menovacom dekréte. Všetky výsledky odborného hodnotenia, ktorého sa zúčastnil, sa vyhlásia za neplatné, nevezmú sa do úvahy a dotknuté návrhy sa prehodnotia.

Analogicky s článkom 265a ods. 3 vykonávacích pravidiel nariadenia o rozpočtových pravidlách (21) možno porušenie kódexu správania alebo iné vážne pochybenie nezávislého odborníka kvalifikovať ako vážne profesionálne pochybenie, ktoré môže viesť k vylúčeniu tohto nezávislého odborníka zo zoznamu nezávislých odborníkov, ktorí majú byť menovaní agentúrou ERCEA. Na základe takéhoto vylúčenia bude nezávislý odborník vyňatý z databázy a bude mu znemožnené sa opäť registrovať počas trvania vylúčenia.

3.1.4.   Nezávislí pozorovatelia

Nezávislých odborníkov možno menovať za pozorovateľov na preskúmanie procesu odborného hodnotenia z hľadiska jeho fungovania a vykonávania. Poverenie pozorovateľov sa vzťahuje na celý priebeh odborného hodnotenia vrátane diaľkového posudzovania. V prípade diaľkového hodnotenia majú pozorovatelia prístup ku všetkej komunikácii medzi ERCEA a odbornými hodnotiteľmi a môžu sa skontaktovať s niektorými alebo so všetkými odbornými hodnotiteľmi s cieľom získať ich názor na vykonávanie odborného hodnotenia. Pozorovatelia majú prístup na všetky schôdze, ktoré sú súčasťou prebiehajúceho odborného hodnotenia.

ERCEA dohodne menovací dekrét s každým nezávislým pozorovateľom. Model schválený Komisiou bude použitý pri menovaní nezávislých pozorovateľov. Osobitný kódex správania pre pozorovateľov procesu odborného hodnotenia sa uvádza vo vzore schválenom Komisiou.

ERCEA informuje výbor pre program o výbere odborníkov za pozorovateľov a o ich kompetenciách.

Úlohou pozorovateľov je sledovať priebeh odborného hodnotenia z hľadiska ich fungovania, nie však z hľadiska ich záverov, pokiaľ závery odborných hodnotení nie sú priamym výsledkom prevádzkových aspektov. Z tohto dôvodu nie je nevyhnutné, aby boli pozorovatelia odborníkmi v oblasti hodnotených návrhov. Považuje sa dokonca za výhodné vyhnúť sa tomu, aby mali pozorovatelia príliš dôkladné znalosti konkrétnej vedecko-technickej oblasti s cieľom predísť konfliktom medzi ich stanoviskami týkajúcimi sa výsledkov a priebehu odborných hodnotení. V žiadnom prípade nebudú vyjadrovať názory na skúmané návrhy alebo na stanoviská nezávislých odborníkov k návrhom.

Úlohou pozorovateľov je poskytnúť nezávislé poradenstvo v súvislosti s vedením priebehu odborného hodnotenia, so spôsobmi, akými by sa príslušné postupy mohli vylepšiť a spôsobom, akým nezávislí odborníci uplatňujú kritériá hodnotenia. Pozorovatelia overujú, či sa dodržiavajú postupy ustanovené alebo uvedené v týchto pravidlách, a oznamujú programovému manažmentu spôsoby, akými by sa tento proces mohol vylepšiť.

Od pozorovateľov sa vyžaduje plnenie tých istých povinností v súvislosti s dôvernosťou informácií, ako sa vyžaduje od nezávislých odborníkov, a podpísanie menovacích dekrétov vrátane dohody o dôvernosti informácií. Nie je im dovolené vyzradiť podrobnosti o návrhoch, mená nezávislých odborníkov, ktorým sa návrhy pridelil na posúdenie, ani diskusie panelov pre odborné hodnotenie.

Pozorovatelia oznamujú svoje zistenia Európskej rade pre výskum. Pozorovatelia sú povzbudzovaní vstupovať do neformálnych diskusií s úradníkmi ERCEA, ktorí sa zúčastňujú priebehu odborného hodnotenia, a predkladať pripomienky týkajúce sa možných zlepšení, ktoré by sa mohli hneď začať realizovať.

ERCEA informuje výbor pre program o zisteniach pozorovateľov a môže zverejniť súhrn ich správy.

Vykonávanie pozorovania odborného hodnotenia podlieha najvyšším zásadám uvedeným v osobitnom poverení. Tieto zásady uvedené v osobitnom poverení sa môžu rozšíriť písomnou zmenou a doplnením.

3.1.5.   Kritériá odborného hodnotenia

Kritériá hodnotenia vrátane akéhokoľvek bodového hodnotenia návrhu a súvisiacich váh a hraníc sa ustanovujú v pracovnom programe Myšlienky, zakladajú sa na zásadách uvedených v osobitnom programe Myšlienky a v pravidlách účasti (22). Spôsob akým sa budú uplatňovať sa môže podrobnejšie vysvetliť v usmerneniach pre uchádzačov (23).

V prípade návrhov, ktoré sa týkajú záležitostí citlivých z etického hľadiska (pozri prílohu B) alebo ktoré vyžadujú ďalšiu kontrolu s ohľadom na bezpečnostné zretele (pozri prílohu D), sa uplatňujú osobitné postupy.

3.1.6.   Organizovanie odborného hodnotenia

Vedecká rada Európskej rady pre výskum vypracuje metodiku odborného hodnotenia, ktorá sa môže v podrobnostiach líšiť v závislosti od rôznych výziev, dohliada na proces odborného hodnotenia a vypracuje rokovací poriadok panelov ERC, ktorý uverejní na webovej stránke ERC (usmernenia pre odborných hodnotiteľov ERC). Vedecká rada Európskej rady pre výskum môže takisto poveriť svojich členov, aby sa zúčastňovali stretnutí panelu ako pozorovatelia. Členovia vedeckej rady však nesmú za žiadnych okolností ovplyvňovať závery stretnutia panelu, ktorého sa zúčastňujú.

Odborné hodnotenie je organizované na základe zásad uvedených v oddiele 2.1 s cieľom zabezpečiť konzistentné, prísne a kvalitatívne posúdenie návrhov podľa kritérií uvedených v pracovnom programe Myšlienky.

Ak sa vo výzve špecifikuje dvojkrokový postup hodnotenia, do ďalšieho odborného hodnotenia postúpia len návrhy, ktoré prejdú cez prvý krok na základe hodnotenia podľa obmedzeného súboru kritérií (24).

3.1.6.1.   Odborné hodnotenie projektov hraničného výskumu

Odborné hodnotenie sa vykonáva prostredníctvom panelu nezávislých vedeckých a akademických pracovníkov. Panelom môžu pomáhať hodnotitelia v rámci panelov a špecializovaní recenzenti, ktorí odborné hodnotenie vykonávajú úplne alebo čiastočne vo svojom domove alebo na svojom pracovisku („diaľkové hodnotenie“). Panely sú zriadené tak, aby zahŕňali celé spektrum výskumných oblastí, na ktoré sa výzva vzťahuje, pričom každý panel zodpovedá za konkrétny súbor výskumných oblastí.

V súlade s uvedeným rokovacím poriadkom panelov ERC pracujú panely pod predsedníctvom vyššieho nezávislého odborníka.

Každé odborné hodnotenie možno organizovať v dvoch po sebe idúcich krokoch. V takom prípade je výstup prvého kroku vstupom pre druhý krok. Postupnosť udalostí v rámci jednotlivých krokov je zvyčajne takáto:

Pridelenie návrhov panelom: Každý návrh sa panelu prideľuje na základe predmetu návrhu. Úvodné pridelenie sa uskutoční na základe údajov, ktoré uchádzač uviedol, názvu a obsahu návrhu a/alebo informácií, podľa možnosti vo forme kľúčových slov, uvedených v návrhu.

Individuálne posudzovanie: Návrhy podľa príslušných kritérií posudzujú aspoň 3 odborní hodnotitelia (25), ktorí sú kvalifikovaní vo vedeckej a/alebo technickej oblasti súvisiacej s návrhom a ktorí vypracúvajú správy o individuálnom posudzovaní.

Posudzovanie v rámci panelov: Panely majú povinnosť konzistentne preskúmavať návrhy vo svojej oblasti pôsobnosti (26) a pracovať koherentným spôsobom s inými panelmi, aby sa zabezpečila konzistencia zaobchádzania s návrhmi vo všetkých paneloch a v celej škále vedeckých/technických oblastí, ktoré sa výzvou otvárajú.

Posudok návrhu vypracovaný panelom (vrátane prípadného bodového ohodnotenia návrhu podľa jednotlivých kritérií alebo celkovo a jeho umiestnenia v zozname s konečným poradím) sa zakladá na individuálnych posúdeniach a diskusii v rámci panelu a je schválený väčšinou hlasov. Výsledkom fázy posudzovania v rámci panelu je zoznam návrhov usporiadaných podľa poradia. V poslednom kroku odborného hodnotenia panel určí tie návrhy, ktoré odporúča financovať v súlade s rozpočtom priradeným k výzve.

Pohovory: Ak sa to uvádza v pracovnom programe Myšlienky, posúdenie v rámci panelu môže zahŕňať pohovory s ZR a/alebo uchádzajúcim sa právnym subjektom. Cestovné náklady a náklady na stravu a ubytovanie vzniknuté v súvislosti s pohovormi môže ERCEA uhradiť. Pravidlá uhrádzania platné pre účastníkov pohovoru sa uvádzajú v prílohe C. Všetky pohovory vedú aspoň traja členovia panelu. Pohovory sa môžu uskutočňovať na mieste stretnutí panelu pre odborné hodnotenie alebo v prípade, že je to technicky možné, prostredníctvom elektronických prostriedkov (video linka, telekonferencia alebo podobne).

Posúdenie medzi panelmi (posúdenie medzi panelmi, odbormi, oblasťami výskumu atď.): Posúdením medzi panelmi sa určí konečné odporúčané poradie návrhov, ktoré postúpili v rámci danej výzvy ako celku (medzi všetkými oblasťami výskumu, ktoré sa výzvou otvorili), prostredníctvom starostlivého posúdenia kvality návrhov medzi rôznymi panelmi. Toto posúdenie sa vykonáva vo fóre tvorenom predsedami panelov alebo nimi poverenými členmi panelu. Posudzovanie medzi panelmi sa zameriava najmä na návrhy medziodborovej povahy, ktorými sa prekračujú hranice medzi rôznymi panelmi, na návrhy v nových a vznikajúcich oblastiach a na návrhy typu „vysoko rizikový, vysoko ziskový“.

Ak sa v pracovnom programe Myšlienky ustanovuje orientačný rozpočet pre každý panel, odbor, výskumnú oblasť atď., v diskusii sa môžu vziať do úvahy len tie návrhy mimo súboru návrhov, ktoré majú dostatočne vysoké hodnotenie, aby sa na ne vzťahoval orientačný rozpočet ustanovený pre každý panel, odbor, oblasť výskumu atď.

Výsledky odborného hodnotenia vrátane prípadných výsledkov medzi panelmi sa v prípade každého návrhu uvádzajú v správe o hodnotení (ďalej len „SH“) s uvedením konečného odporúčania panelu v súvislosti s návrhom spolu s individuálnym posúdením nezávislých odborníkov, ako aj prípadným odporúčaním týkajúcim sa maximálnej výšky financovania, ktoré sa má poskytnúť.

3.1.6.2.   Dvojstupňový postup predkladania projektov hraničného výskumu

Ak sa uplatňuje dvojstupňový postup predkladania, uvádza sa to vo výzve. V takýchto prípadoch sa kritériá hodnotenia uplatňované na každý stupeň uvádzajú v pracovnom programe Myšlienky. Presná metodika odborného hodnotenia na prvom a druhom stupni sa môže líšiť (napr. vo využití hodnotiteľov v rámci panelov, recenzentov a/alebo pohovorov so ZR).

ZR musia najprv predložiť skrátený návrh alebo náčrt návrhu. Prvostupňový návrh sa hodnotí na základe kritérií ustanovených vo výzve pre tento stupeň.

Po skončení hodnotenia prvostupňového návrhu môže posúdenie v rámci panelu znamenať pre postupujúce návrhy výzvu na predloženie druhostupňového návrhu. Nezávisle od ďalšieho posudzovania medzi panelmi sú panely poverené, aby na tomto stupni v rámci svojej pôsobnosti odporúčali návrhy, ktoré by mali postúpiť do druhého stupňa.

Úspešní uchádzači po prvom stupni budú vyzvaní, aby do určeného termínu predložili podrobnejší návrh alebo úplnejšie a aktualizované informácie k pôvodnému návrhu na účely druhého stupňa. V záujme presadzovania zásady rovnakého zaobchádzania môže panel odporučiť vylúčiť z ďalšieho hodnotenia návrhy, ktoré boli predložené na druhom stupni a ktoré sa podstatne odlišujú od príslušného prvostupňového návrhu.

Proces odborného hodnotenia druhého stupňa sa uskutočňuje podľa postupu opísaného v bode 3.1.6.1.

3.1.6.3.   Odborné hodnotenie koordinačných a podporných akcií

Odborné hodnotenie koordinačných a podporných akcií sa uskutočňuje podľa postupu opísaného v bode 3.1.6.1. Posudzovanie v rámci panelu môže byť poslednou fázou predtým, ako ERCEA schváli zoznam s konečným poradím návrhov.

Jedinou výnimkou z tohto postupu budú koordinačné a podporné akcie, na ktoré sa vzťahuje článok 14 pravidiel účasti, v prípade ktorých budú nezávislí odborníci menovaní len v prípade, že to ERCEA uzná za vhodné.

Ďalšie podrobnosti postupu odborného hodnotenia koordinačných a podporných akcií sa ustanovia v pracovnom programe Myšlienky, vo výzve na predkladanie návrhov a v príslušných usmerneniach pre uchádzačov.

3.1.7.   Výsledky odborného hodnotenia, výber a zamietnutie návrhov

Vedecká rada Európskej rady pre výskum potvrdí zoznam s konečným poradím návrhov, ktoré odborné hodnotenie odporúča na financovanie.

Na základe výsledku odborného hodnotenia a vypracovania zoznamu s konečným poradím návrhov Vedeckou radou Európskej rady pre výskum ERCEA zostaví konečný zoznam(-y) návrhov, ktoré možno financovať.

Výsledkom je:

Zoznam návrhov, ktoré sú dostatočne vysokej kvality na to, aby postúpili na možné financovanie. Tento zoznam predstavuje odporúčané poradie, čím sa určuje priorita financovania v rámci limitov rozpočtu, ktorý je k dispozícii pre danú výzvu (zoznam postupujúcich návrhov). Ak sa vo výzve ustanovujú orientačné rozpočty pre konkrétne panely, odbory, oblasti výskumu atď., pre každú takúto oblasť možno zostaviť zoznam postupujúcich návrhov.

Ak po odbornom hodnotení celkové odporúčané financovanie postupujúcich návrhov prekračuje rozpočet, ktorý je k dispozícii pre danú výzvu, možno zostaviť jeden rezervný zoznam návrhov (alebo v prípade orientačných rozpočtov priradených k jednotlivým panelom, odborom, oblastiam výskumu atď., viac rezervných zoznamov). Počet návrhov na rezervnom zozname určuje ERCEA s ohľadom na rozpočtové hľadiská a zakladá sa na pravdepodobnosti, že takéto návrhy môžu nakoniec získať financovanie kvôli možnostiam ako stiahnutie návrhov alebo dostupnosť dodatočného rozpočtu.

Zoznam návrhov, ktoré nepostúpia na možné financovanie. Zoznam obsahuje tie návrhy, ktoré sa nepovažujú za oprávnené (či už pred, počas alebo po odbornom hodnotení), návrhy, ktoré sa považujú za návrhy nedosahujúce požadovanú hranicu kvality, návrhy, ktoré z dôvodov nedostatočného dostupného rozpočtu nemožno financovať, keďže nedosiahli určité potrebné miesto v poradí, a návrhy, ktoré zostali na rezervnom zozname potom, keď sa prostriedky rozpočtu pre určitú výzvu minuli.

Posúdenie kvality a odporúčané poradie návrhov na financovanie na zozname postupujúcich návrhov sa zakladá na odbornom hodnotení návrhov podľa všetkých príslušných kritérií. Ak sa však vo výzve špecifikuje dvojkrokový postup hodnotenia a pokiaľ sa návrh posúdi ako nedosahujúci hranicu kvality ustanovenú pre konkrétne hodnotiace kritérium výzvy, návrh možno počas priebehu odborného hodnotenia odporučiť na konečné vylúčenie bez toho, aby bolo nevyhnutné ho ďalej posudzovať podľa iných uplatniteľných kritérií.

Žiadny návrh, ktorý je v rozpore so základnými etickými zásadami alebo ktorý nespĺňa podmienky uvedené v osobitnom programe Myšlienky, v pracovnom programe Myšlienky alebo vo výzve, nebude vybraný (27). Návrhy možno vylúčiť aj z etických alebo bezpečnostných dôvodov na základe postupov uvedených v prílohách B a D v uvedenom poradí.

Každý potenciálny ZR alebo právny subjekt uchádzajúci sa o nepriamu akciu v rámci osobitného programu Myšlienky, ktorý sa pri vykonávaní akejkoľvek inej nepriamej akcie v rámci rámcových programov dopustil (28) nezrovnalosti, môže byť kedykoľvek vylúčený z výberového konania s náležitým prihliadnutím na zásadu proporcionality.

3.1.8.   Spätná väzba

Po odbornom hodnotení ERCEA poskytne ZR a uchádzajúcemu sa právnemu subjektu spätnú väzbu. Všetka komunikácia a spätná väzba poskytnutá agentúrou ERCEA ZR a uchádzajúcemu sa právnemu subjektu sa bude uskutočňovať prostredníctvom zabezpečeného e-mailového účtu agentúry ERCEA. V usmerneniach pre uchádzačov sa uvedie očakávaný dátum spätnej väzby.

a)

Po odbornom hodnotení prvého kroku v prípade dvojkrokového odborného hodnotenia:

 

Tí, ktorých návrhy sa považujú za neoprávnené, budú informovaní o dôvodoch takéhoto rozhodnutia. Neoprávnené návrhy sa nehodnotia.

 

Tí, ktorých návrhy neboli vybrané pre ďalší krok, dostanú spätnú väzbu o odbornom hodnotení vo forme SH.

 

Nakoniec tí, ktorých návrhy postúpili do ďalšieho kroku, dostanú oznámenie a môžu byť pozvaní zúčastniť sa pohovoru.

b)

Po odbornom hodnotení prvého stupňa v prípade dvojstupňového postupu predkladania návrhov:

 

Tí, ktorých návrhy sa považujú za neoprávnené, budú informovaní o dôvodoch takéhoto rozhodnutia. Neoprávnené návrhy sa nehodnotia.

 

Tí, ktorých návrhy neboli vybrané pre ďalší stupeň, dostanú spätnú väzbu o odbornom hodnotení vo forme SH.

 

Nakoniec tí, ktorých návrhy postúpili do ďalšieho stupňa, dostanú pozvanie predložiť návrh do druhého stupňa a môžu byť pozvaní zúčastniť sa pohovoru.

c)

Po druhom odbornom hodnotení v uvedených prípadoch a) a b) a po jedinom odbornom hodnotení v prípade jednostupňového predkladania a jednokrokového hodnotenia návrhov:

 

Tí, o návrhoch ktorých sa zistilo, že sú neoprávnené, budú informovaní o dôvodoch takéhoto rozhodnutia. Neoprávnené návrhy sa nehodnotia.

 

Návrhy nad aj pod hranicou kvality dostanú spätnú väzbu o odbornom hodnotení vo forme SH.

 

V SH sa uvádza výsledok odborného hodnotenia a SH obsahuje v prípade potreby pripomienky a bodové hodnotenie, a to celkovo a/alebo podľa jednotlivých kritérií. V prípade návrhov na zozname návrhov, ktoré postúpili, sa v SH uvedie každé prípadné odporúčanie týkajúce sa maximálnej výšky financovania, ktoré sa má poskytnúť, ako aj akékoľvek iné vhodné odporúčania v súvislosti s vykonávaním projektu a/alebo návrhy zlepšení metodiky a programu práce.

 

V prípade návrhov, ktoré sa zamietli z dôvodu nedosiahnutia hranice kvality, môžu byť pripomienky v SH úplné len pre tie kritériá, ktoré sa skúmali až do okamihu, keď návrhy nesplnili stanovenú hranicu.

 

Tí, návrhy ktorých sa zamietli z etických a bezpečnostných dôvodov, budú o dôvodoch takéhoto rozhodnutia informovaní.

3.1.9.   Pomoc a opravné konania

ERCEA poskytuje informácie o postupe, ktorý musia ZR a/alebo uchádzajúce sa právne subjekty dodržiavať, ak majú akékoľvek otázky alebo žiadajú o opravné konanie (29) týkajúce sa výsledkov konkrétneho odborného hodnotenia v súvislosti s každou výzvou ERC.

V každej otázke alebo žiadosti o opravné konanie by sa mali uvádzať aspoň názov výzvy, číslo návrhu (ak existuje), názov návrhu a opis zistených problémov.

V otázkach kontroly oprávnenosti a/alebo procesu odborného hodnotenia konkrétneho návrhu sa stanovuje opravné konanie s cieľom oznámiť každý nedostatok vo výsledkoch kontroly oprávnenosti alebo v spôsobe, akým bol návrh hodnotený a ktorý pravdepodobne ohrozil rozhodnutie o tom, či financovať alebo nefinancovať daný návrh. Na preskúmanie daného prípadu sa môže zvolať výbor pre opravné konanie. Ak sa od výboru vyžaduje, aby riešil otázku oprávnenosti, môže sa poradiť s výborom pre revíziu oprávnenosti (pozri oddiel 2.2.6). Výbor združí pracovníkov s požadovanou vedeckou/technickou a právnou odbornosťou. Samotný výbor však návrh nehodnotí. V závislosti od povahy sťažnosti môže výbor zrevidovať životopisy nezávislých odborníkov, ich individuálne pripomienky a SH. Výbor nespochybní vedecký posudok primerane kvalifikovaného panelu odborníkov.

Na základe tejto revízie výbor odporučí agentúre ERCEA ďalší postup. Ak sa výbor bude domnievať, že existuje dôkaz na podporu sťažnosti, môže navrhnúť, aby nezávislí odborníci opäť prehodnotili časť návrhu alebo celý návrh.

Všetky žiadosti o opravné konanie sa musia predložiť do jedného mesiaca odo dňa uverejnenia spätnej väzby na zabezpečenom e-mailovom účte agentúry ERCEA, ako sa opisuje v oddiele 3.1.8. Podrobný postup opravného konania sa opisuje v usmerneniach pre uchádzačov. Neoprávnené požiadavky výbor pre opravné konanie nebude riešiť.

Odpoveď sa sťažovateľom zašle do troch týždňov po termíne uplatniteľnom na žiadosti o opravné konanie, ako sa uvádza vyššie. Ak sa dovtedy nemôže zaslať konečná odpoveď, v odpovedi sa uvedie termín poskytnutia takejto odpovede.

3.1.10.   Podávanie správ a informácie o procese odborného hodnotenia

Po každom odbornom hodnotení ERCEA vypracuje správu a dá ju k dispozícii Vedeckej rade Európskej rady pre výskum a výboru pre program Myšlienky. V správe sa uvádzajú štatistické údaje o doručených návrhoch (napr. počet, zahrnuté prioritné témy, kategórie uchádzajúcich sa právnych subjektov a požadovaný rozpočet), postupe hodnotenia a nezávislých odborníkoch.

Na účely komunikácie môže ERCEA po skončení procesu hodnotenia uverejniť v ktorýchkoľvek vhodných médiách všeobecné informácie o výsledku odborného hodnotenia. Okrem toho môže uverejniť aj informácie o hodnotených návrhoch, ktoré sú na základe hodnotenia (alebo v prípade dvojkrokového hodnotenia na základe druhého kroku) (30) nad hranicou kvality a v prípade ktorých sa od jednotlivých uchádzačov získal súhlas na uverejnenie špecifických údajov (31).

Na účely monitorovania, štúdie a hodnotenia uvedeného v pracovnom programe Myšlienky, môže ERCEA potrebovať, aby predložené návrhy spracovali tretie strany (32) v súlade s požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001. Od uchádzačov (33) sa žiada, aby na spracovanie návrhov dali svoj slobodný individuálny súhlas. Poskytnutie individuálneho súhlasu nie je povinné a uchádzač ho poskytuje len na dobrovoľnom základe. Odmietnutie poskytnutia individuálneho súhlasu neovplyvňuje proces hodnotenia.

4.   ROZHODNUTIE O UDELENÍ GRANTOV A PRÍPRAVA DOHÔD O GRANTE

Granty uchádzajúcim sa právnym subjektom udeľuje prostredníctvom formálnej dohody o grante príslušný povoľujúci úradník, a to v rámci dostupného rozpočtu a na základe zoznamu s konečným poradím návrhov, ktorý vypracovala agentúra ERCEA v súlade s oddielom 3.1.7.

Dohody o grante sa s uchádzajúcimi sa právnymi subjektmi uzatvárajú v súlade s internými finančnými a právnymi postupmi (34) a po overení požiadaviek uvedených v tomto oddiele.

Počas prípravy dohody o grante možno od ZR a uchádzajúceho sa právneho subjektu vyžadovať, aby poskytli ďalšie informácie o projekte a jeho plánovanom riadení (35). Ak sa na projekte zúčastňuje viac ako jeden účastník, od ZR alebo uchádzajúceho sa právneho subjektu sa môže vyžadovať, aby od ostatných účastníkov získali takéto informácie a ubezpečenia.

Na základe výsledku procesu hodnotenia sa v prípade niektorých návrhov môže na uzatvorenie dohody o grante vyžadovať splnenie dodatočných podmienok. (36) Takéto podmienky sa riadne zdokumentujú a spolu s SH sa oznámia príslušnému ZR a uchádzajúcemu sa právnemu subjektu.

Grant sa neudelí uchádzajúcim sa právnym subjektom, ktoré sú počas postupu udeľovania grantov v jednej zo situácií uvedených v článku 93 ods. 1 (konkurz atď.), článku 94 (nepravdivé vyhlásenie atď.) a článku 96 ods. 2 písm. a) (vylúčenie z možnosti získať zmluvy a granty financované z rozpočtu Európskej únie) nariadenia o rozpočtových pravidlách. Musia potvrdiť, že sa nenachádzajú ani v jednej z uvedených situácií (37).

Etické otázky sa v prípade potreby takisto ďalej objasňujú na tomto stupni. Na tieto účely ERCEA menuje nezávislých odborníkov, ktorí sa zúčastnia na procese preskúmania etických aspektov. (Pozri prílohu B.)

Príprava grantu nezahŕňa rokovania o vedeckej/technickej podstate. Grant sa následne udelí uchádzajúcemu sa právnemu subjektu na základe predloženého návrhu a odporúčaného financovania po odbornom hodnotení a pod podmienkou, že sa uchádzajúci sa právny subjekt dohodne so ZR.

Ak sa dosiahnutie dohody so ZR a uchádzajúcim sa právnym subjektom zdá nemožné, alebo jeden alebo ani jeden nepodpísali žiadnu požadovanú dodatočnú dohodu do primeraného termínu, ktorý možno uložiť, príprava grantu sa môže ukončiť.

Príprava dohôd o grante v prípade návrhov na rezervnom zozname sa môže začať, keď bude jasné, že je k dispozícii dostatočný rozpočet na financovanie jedného z týchto projektov alebo ich väčšieho počtu. V prípade dostupného rozpočtu sa príprava grantu začne s návrhom na najvyššom mieste v poradí a pokračuje zostupne podľa konečného poradia.

5.   PRÍLOHY

5.1.   Príloha A – Postupy predkladania návrhov v papierovej forme

Vo výnimočných prípadoch, ak uchádzač nemá žiadnu možnosť prístupu do elektronického systému predkladania návrhov a ak ho nie je možné zabezpečiť, môže požiadať Výkonnú agentúru Európskej rady pre výskum o povolenie predložiť návrh v papierovej forme. Túto žiadosť, ktorá musí obsahovať jasné vysvetlenie okolností prípadu, je potrebné doručiť Výkonnej agentúre Európskej rady pre výskum najneskôr jeden mesiac pred konečným termínom výzvy na predkladanie návrhov.

Žiadosť o povolenie na predkladanie návrhov v papierovej forme sa musí zaslať na túto adresu:

European Research Council Executive Agency (Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum)

Head of „Scientific Management Department“ (Vedúci odboru vedeckého riadenia)

COV2

1049 Brussels

Belgium/Belgicko

ERCEA odpovie na takúto žiadosť do piatich pracovných dní od prijatia žiadosti. Ak sa výnimka udelí, ERCEA zašle príslušnému uchádzačovi formuláre na predloženie návrhu v papierovej forme.

Ak charakter určitej výzvy na predkladanie návrhov znamená, že predkladanie návrhov elektronicky nie je vo všeobecnosti vhodné, ERCEA môže na začiatku rozhodnúť o predkladaní návrhov v papierovej forme. V takých prípadoch sa táto možnosť uvedie vo výzve na predkladanie návrhov a formuláre na predkladanie návrhov v papierovej forme sa sprístupnia všetkým.

Keď sa povolí predkladanie návrhov v papierovej forme, či už prostredníctvom uvedenej osobitnej alebo všeobecnej výnimky, doručovanie balíkov s návrhmi v papierovej forme sa môže vykonávať obyčajnou poštou, súkromnou kuriérskou službou alebo osobne. Verzie návrhov, ktoré sa predložia na odstrániteľnom elektronickom pamäťovom médiu (napr. CD-ROM alebo akékoľvek podobné elektronické zariadenie) e-mailom alebo faxom, sa vylúčia. Návrhy predložené v papierovej forme sa musia predložiť v jednom balíku. Ak uchádzači chcú predložiť zmeny v návrhu alebo dodatočné informácie, musia zreteľne uviesť, ktoré časti návrhu sa zmenili, a zmeny/doplnené časti sa musia predložiť a doručiť pred uzávierkou výzvy. Dodatočný alebo zmenený a doplnený obsah návrhu doručený po uzávierke výzvy sa nebude spracúvať ani hodnotiť.

V prípade, že návrh sa zašle poštou alebo kuriérskou službou, dôkazom o dátume odoslania je poštová pečiatka alebo dátum na doručenke. Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum (38) môže balíky s návrhmi po ich doručení otvoriť na účely registrácie administratívnych údajov v databázach a vrátenia potvrdenia o doručení.

5.2.   Príloha B – Postupy etického posudzovania

Úvod

Na účely vykonávania článku 6 siedmeho rámcového programu a článku 15 pravidiel účasti zahŕňa postup hodnotenia prvotnú identifikáciu etických otázok vyskytujúcich sa v návrhoch, po ktorej v prípade návrhov nastoľujúcich etické otázky nasleduje etická kontrola návrhov. Keď je to potrebné, po etickej kontrole návrhov a pred rozhodnutím o výbere môže ERCEA vykonať etické posudzovanie návrhov v súlade so stanovenými pravidlami. Etickú kontrolu a etické posudzovanie (v tejto prílohe uvedené pod spoločným označením ako postupy etického posudzovania) vykonávajú nezávislí odborníci s náležitými znalosťami etiky.

Cieľom etického posudzovania je zabezpečiť, aby Európska únia nepodporovala výskum, ktorý by bol v rozpore so základnými zásadami etiky stanovenými v príslušných predpisoch EÚ, a preskúmať, či je výskum v súlade s predpismi, ktoré sa týkajú etiky výskumu, stanovenými v rozhodnutí o 7RP a v osobitnom programe Myšlienky. Stanoviská Európskej skupiny pre etiku v oblasti vedy a nových technológií sa zohľadňujú a naďalej sa budú zohľadňovať.

Návrhy

Ak je to vhodné a/alebo sa to vyžaduje vo výzve, návrhy obsahujú etický oddiel, v ktorom sa:

opisujú možné etické aspekty navrhovaného výskumu vzhľadom na jeho ciele, metodiku a možné účinky jeho výsledkov,

zdôvodňuje návrh výskumného projektu z etického hľadiska,

vysvetľuje, ako sa budú plniť etické požiadavky stanovené v pracovnom programe,

uvádza, ako návrhy spĺňajú vnútroštátne právne a etické požiadavky krajiny, v ktorej sa má výskum vykonať,

uvádza časový rámec na vyžiadanie stanoviska a/alebo súhlasu príslušného orgánu na vnútroštátnej úrovni (ako je orgán na ochranu údajov, orgán pre klinické skúšky atď.).

Na tento účel by uchádzači mali vyplniť Tabuľku etických otázok, uvedenú v usmerneniach pre uchádzačov.

ERCEA môže kontaktovať uchádzača kedykoľvek v priebehu procesu s cieľom získať dodatočné informácie, ktoré súvisia s etickou previerkou.

Všeobecné procesné spôsoby

Postupy etickej kontroly a organizácia panelu etického posudzovania

Vnútorná predbežná kontrola návrhov

Etická komisia Výkonnej agentúry Európskej rady pre výskum vykoná predbežnú kontrolu všetkých návrhov odporúčaných na financovanie s cieľom určiť tie návrhy, ktoré nenastoľujú žiadne etické otázky a môžu sa z hľadiska poskytnutia financií preveriť bez účasti nezávislých odborníkov. Všetky ostatné návrhy sa predkladajú na ďalšie etické posúdenie. Tento proces vychádza z Tabuľky etických otázok a z návrhov, ktoré predložili uchádzači.

Predloženie návrhov panelu etickej kontroly

Všetky návrhy, ktoré boli na úrovni predbežnej kontroly určené za návrhy, ktoré nastoľujú etické otázky, sa predkladajú panelu etickej kontroly, zloženému z nezávislých odborníkov s náležitými znalosťami etiky.

Odborníci v paneli určia tie návrhy, v ktorých sa etické otázky uspokojivo riešia, návrhy, ktoré je možné preveriť za predpokladu, že sa poskytne uspokojivá informačná dokumentácia a/alebo sa schvália na vnútroštátnej úrovni, a návrhy, ktoré vyžadujú ďalšie konanie kvôli významným etickým otázkam, ktoré nastoľujú, a ktoré sa musia predložiť na etické posúdenie (39).

Pre každý kontrolovaný návrh odborníci vypracujú a podpíšu správu o etickej kontrole, ktorá obsahuje oddiel požiadaviek. Tieto požiadavky sa stávajú zmluvnými záväzkami.

Predloženie návrhu panelu etického posudzovania

Projekty, ktoré nastoľujú významné etické otázky zistené pri etickej kontrole, sa predkladajú panelu etického posudzovania. Otázky, ako sú zásahy výskumu do ľudských bytostí (40), výskum na ľudských embryách a ľudských embryonálnych kmeňových bunkách a na primátoch (okrem človeka), sa automaticky predkladajú (41) na etické posúdenie.

Panel etického posudzovania skúma etické otázky, ktoré sa nastoľujú v návrhu, a zisťuje etické požiadavky, ktoré majú byť splnené, aby sa návrh mohol preveriť z etického hľadiska. V tomto štádiu panel etického posudzovania označí návrhy, ktoré nastoľujú také závažné etické otázky, ktoré môžu viesť k vylúčeniu projektu z procesu prideľovania financií.

Zloženie panelu etickej kontroly a panelu etického posudzovania

Etické panely sú zložené z nezávislých odborníkov z rôznych odborov, ako je právo, sociológia, psychológia, filozofia a etika, medicína, molekulárna biológia, chémia, fyzika, technika, veterinárne vedy, s primerane vyváženým členstvom z vedeckej a nevedeckej oblasti.

Náležite kvalifikovaných odborníkov na etiku vyberá a vymenúva Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum spomedzi tých odborníkov, ktorých určí a vyberie Komisia pre 7. rámcový program alebo ktorých určí vedecká rada. Panely sú vyvážené čo do geografického a rodového zloženia a ich zloženie závisí aj od charakteru posudzovaného návrhu. Na účely procesu etického preverovania sa vzor menovacieho dekrétu, ktorý schválila Komisia pre nezávislých odborníkov, bude zodpovedajúcim spôsobom používať na vymenovanie odborníkov na etiku.

Na zasadnutia panelov sa môžu prizývať zástupcovia občianskej spoločnosti.

Etické posudzovanie

V prvej etape nezávislí odborníci zvyčajne posúdia návrhy na diaľku. Potom, v druhej etape, sa o návrhoch diskutuje v rámci riadne vymenovaného panelu etického posudzovania s cieľom prijať rozhodnutie na základe zhody názorov.

Panel vypracuje správu o etickom posúdení. Správa o etickom posúdení obsahuje zoznam etických otázok, hodnotenie spôsobu, akým zodpovedný riešiteľ a jeho tím otázky rieši, požiadavky a odporúčania panelu etického posudzovania. Správu podpíšu odborníci panelu etického posudzovania. V prípade, že sa nedá dosiahnuť zhoda názorov, v správe sa uvedie stanovisko väčšiny členov panelu etického posudzovania.

Správa o etickej kontrole a etickom posúdení

Zodpovedný riešiteľ a právnická osoba uchádzača sú informovaní o výsledku postupu etického posúdenia prostredníctvom správy o etickej kontrole alebo správy o etickom posúdení bez uvedenia totožnosti odborníkov.

Pri rozhodovaní o financovaní projektu sa prihliada na výsledky postupu etického posudzovania. To si môže vyžiadať zmeny v dohode o grante a jej prílohách alebo, v krajných prípadoch, ukončenie prípravy dohody o grante.

Vnútroštátne schválenie a stanoviská príslušného etického výboru

Pred podpísaním dohody o grante Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum zisťuje, či uchádzači získali potrebné schválenie od vnútroštátneho orgánu a/alebo priaznivé stanoviská príslušného etického výboru. Ak sa pred začiatkom plnenia dohody o grante nezíska schválenie vnútroštátneho orgánu a/alebo priaznivé stanovisko miestneho etického výboru, dohoda o grante obsahuje osobitné ustanovenie, v ktorom sa vyžaduje, aby sa pred začatím príslušného výskumu získalo príslušné povolenie alebo stanovisko.

Následná etická kontrola a audit

Návrhy, ktoré prechádzajú etickou kontrolou a/alebo etickým posudzovaním, môžu odborníci označiť ako návrhy, ktoré vyžadujú následnú etickú kontrolu/audit (ďalej len „NEKA“). Následnú etickú kontrolu/audit vykonávajú odborníci špecializovaní na etické otázky až po termíne prvého obdobia finančného vykazovania pre daný návrh. Cieľom postupu NEKA je pomôcť príjemcom finančných prostriedkov vyrovnať sa s etickými otázkami, ktoré nastoľuje ich práca, a ak je to potrebné, prijať opatrenia na nápravu.

V krajných prípadoch výsledkom procesu NEKA môže byť odporúčanie pre Výkonnú agentúru Európskej rady pre výskum zrušiť dohodu o grante. Za organizáciu a vykonanie postupu NEKA je zodpovedný úsek etického posudzovania Komisie (GR pre výskum a technický rozvoj).

Osobitné procesné spôsoby pre výskumné činnosti s použitím ľudských embryonálnych kmeňových buniek  (42)

Pri posudzovaní a výbere návrhov, ktoré zahŕňajú použitie ľudských embryonálnych kmeňových buniek, a pred prípravou príslušných dohôd o grante Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum uplatňuje tento postup:

Uplatňuje sa všeobecný vedecký postup odborného hodnotenia, ako sa opisuje v oddiele 3. Okrem toho nezávislí odborníci pri vedeckom odbornom hodnotení posudzujú, či:

projekt slúži na významné vedecké ciele, ktoré majú posunúť vedecké poznanie v základnom výskume v Európe, alebo rozšíriť medicínske poznanie pre rozvoj diagnostiky, preventívnych alebo terapeutických metód, ktoré sa môžu aplikovať na ľuďoch,

použitie ľudských embryonálnych kmeňových buniek je nevyhnutné na dosiahnutie vedeckých cieľov vytýčených v návrhu. Uchádzač musí najmä preukázať, že prípadné overené alternatívne možnosti (konkrétne kmeňové bunky z iných zdrojov alebo iného pôvodu) nie sú vhodné a/alebo dostupné na dosiahnutie predpokladaných cieľov návrhu. Posledné ustanovenie sa netýka výskumu, v ktorom sa porovnávajú ľudské embryonálne kmeňové bunky s inými ľudskými kmeňovými bunkami.

Postup etického posudzovania

Návrhy výskumu, ktoré sa odporúčajú na financovanie a zahŕňajú použitie ľudských embryonálnych kmeňových buniek, sa predkladajú Komisii (GR výskum a technický rozvoj) na etické posúdenie. Postupy, ktoré Komisia môže uplatňovať pri etickom posudzovaní návrhov v rámci 7. rámcového programu a ktoré zahŕňajú použitie ľudských embryonálnych kmeňových buniek, sa opisujú vo vzorových menovacích dekrétoch schválených Komisiou.

Vnútroštátne schválenie a stanoviská príslušného etického výboru

Pred podpísaním dohody o grante Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum zisťuje, či uchádzači získali potrebné schválenie od príslušného miestneho alebo vnútroštátneho orgánu.

Ak sa pred predpokladaným spustením projektu nezíska schválenie vnútroštátneho orgánu a/alebo priaznivé stanovisko miestneho etického výboru, dohoda o grante sa môže uzatvoriť pod podmienkou, že sa do nej vloží osobitné ustanovenie, v ktorom sa vyžaduje, aby sa pred začatím zodpovedajúcich výskumných činností získalo príslušné povolenie alebo stanovisko.

Pri príprave dohody o grante sa prihliada na výsledky etického posúdenia. To si môže vyžiadať zmeny v opise práce uvedenom v dohode o grante alebo v určitých prípadoch ukončenie prípravy dohody o grante.

Po vykonaní etického posúdenia a v súlade s článkom 6 ods. 9 rozhodnutia Rady 2006/972/ES (43) sa pre návrhy s použitím ľudských embryonálnych kmeňových buniek uplatňuje regulačný postup ustanovený v článkoch 5 a 7 rozhodnutia Rady 1999/468/ES na schvaľovanie financovania a prijímanie akcií, ktoré zahŕňajú použitie ľudských embryonálnych kmeňových buniek.

Okrem toho Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum bude podporovať, aby zodpovedný riešiteľ zabezpečil riadnu komunikáciu s európskym registrom ľudských embryonálnych kmeňových buniek (http://www.hescreg.eu/). Tým sa má zabezpečiť transparentnosť vzhľadom na používané línie v oblasti ľudských embryonálnych kmeňových buniek a rozširovanie informácií dostupných o týchto líniách.

5.3.   Príloha C – Pravidlá uhrádzania cestovného, denných diét a príspevkov na ubytovanie zodpovedných riešiteľov pozvaných na pohovor  (44)

Článok 1

1.   Tieto pravidlá sa uplatňujú na:

a)

účastníkov pohovoru, ktorých pozvala Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum, aby sa zúčastnili na pohovore podľa oddielu 3.1.6.1;

b)

každú osobu zodpovednú za sprevádzanie telesne postihnutej osoby pozvanej Výkonnou agentúrou Európskej rady pre výskum, aby sa zúčastnila na zasadnutí ako účastník pohovoru.

2.   Pracovníci, ktorí schvaľujú finančné záväzky, sa musia osobitne snažiť zabezpečiť organizáciu pohovorov tak, aby účastníci pohovoru mali možnosť využiť najhospodárnejšie sadzby cestovného.

Pracovníci, ktorí schvaľujú platby, podrobne preskúmajú najmä všetky požiadavky na úhradu nadmerne drahých leteniek. Majú právo vykonať akékoľvek kontroly, ktoré môžu byť potrebné, a na tieto účely žiadať akýkoľvek dôkaz od účastníkov pohovoru. Majú tiež právo, pokiaľ sa to zdá byť opodstatnené, obmedziť úhradu na sadzby, ktoré sa uplatňujú pri zvyčajných cestách z východiskového miesta účastníka pohovoru na miesto zasadnutia.

3.   Keď so zreteľom na všetky náklady, ktoré vzniknú telesne postihnutým účastníkom pohovoru v dôsledku ich telesného postihnutia alebo každej osobe, ktorá ich sprevádza, sa náhrady ustanovené v článku 3 javia ako jasne neprimerané, náklady sa uhradia na žiadosť zodpovedného schvaľujúceho pracovníka na základe predloženia podporných dokladov.

4.   Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum nenesie zodpovednosť za žiadnu hmotnú, nehmotnú alebo fyzickú ujmu, ktorú pozvaní účastníci pohovoru alebo osoby zodpovedné za sprevádzanie telesne postihnutých účastníkov pohovoru utrpeli počas cesty alebo pobytu v mieste konania pohovoru, pokiaľ túto ujmu priamo nespôsobila Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum.

Najmä pozvaní účastníci pohovoru, ktorí na dopravu na takéto pohovory používajú vlastné dopravné prostriedky, sú v plnej miere zodpovední za všetky nehody, ktoré môžu spôsobiť.

Článok 2

1.   Všetci účastníci pohovoru majú právo na úhradu cestovných nákladov z východiskového miesta cesty uvedeného v ich pozvánke (služobná alebo domáca adresa) na miesto konania pohovoru najvhodnejším dopravným prostriedkom s prihliadnutím na vzdialenosť, ktorú treba prekonať. Vo všeobecnosti pre cesty kratšie ako 400 km (jedna cesta podľa úradnej vzdialenosti po železnici) je to vlak prvej triedy a pre vzdialenosti viac ako 400 km letecká doprava ekonomickou triedou.

Ak cesta lietadlom znamená let v trvaní 4 hodín a viac bez medzipristátia, uhradia sa náklady na letenku v 1. triede.

2.   Náklady na cestu súkromným autom sa uhradia v rovnakej výške ako je cena lístka na železnici prvej triedy.

3.   Ak na trase nepremáva železničná doprava, náklady na cestu súkromným autom sa uhradia vo výške 0,22 EUR/km.

4.   Platby za taxíky a parkovanie, ktoré vzniknú vo východiskovom mieste (alebo na východiskovom letisku), sa neuhrádzajú.

Článok 3

1.   Denné diéty, ktoré sa vyplácajú za každý deň pohovoru, predstavuje paušálna sadzba na krytie všetkých výdajov v mieste konania pohovoru vrátane napríklad stravy a miestnej dopravy (autobus, električka, metro, taxík, parkovanie, cestné poplatky atď.), ako aj cestovné a úrazové poistenie.

2.   Denné diéty sú 92 EUR.

3.   Ak východiskové miesto uvedené v pozvánke je vzdialené 100 km alebo menej od miesta konania pohovoru, denné diéty sa znížia o 50 %.

4.   Účastníci pohovoru, ktorí musia stráviť jednu alebo viac nocí v mieste konania pohovoru preto, že časy konania pohovoru sa nedajú zladiť s letovým alebo železničným poriadkom (45), majú nárok aj na príspevok na ubytovanie. Tento príspevok je 100 EUR/noc. Počet nocí nesmie presiahnuť počet dní pohovoru + 1.

5.   Ďalší príspevok na ubytovanie a/alebo ďalšie denné diéty sa môžu vyplatiť vo výnimočnom prípade, ak by predĺženie pobytu účastníkovi pohovoru umožnilo získať zníženie nákladov na dopravu o sumu, ktorá presahuje výšku týchto príspevkov.

Článok 4

1.   Úhradu poskytne Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum na základe predloženia žiadosti o úhradu, riadne vyplnenej a podpísanej účastníkom pohovoru a pracovníkom Výkonnej agentúry Európskej rady pre výskum zodpovedným za schválenie účasti účastníka pohovoru.

Podpísaním žiadosti o úhradu účastníci pohovoru na svoju česť vyhlasujú, že požadované cestovné náklady a/alebo príspevky na tú istú cestu alebo na to isté obdobie nebude hradiť žiadna iná inštitúcia Európskej únie ani iná organizácia alebo osoba a že ich požiadavka zodpovedá nákladom, ktoré skutočne vznikli. Nezrovnalosti a/alebo neoprávnené požiadavky budú viesť k uloženiu administratívnych sankcií, ktoré sa uplatňujú analogicky s článkom 265a ods. 3 vykonávacích pravidiel nariadenia o rozpočtových pravidlách.

2.   Cestovné náklady sa uhradia na základe predloženia originálnych podporných dokladov do 30 kalendárnych dní od posledného dňa pohovoru: lístky a faktúry a v prípade rezervácie on-line na základe predloženia výtlačku elektronickej rezervačnej a palubnej karty pre cestu na miesto konania pohovoru. Predložené doklady musia obsahovať použitú dopravnú triedu, čas cesty a zaplatenú sumu.

Ak účastník pohovoru nevie poskytnúť riadne zdôvodnenie, ktoré by zodpovedný schvaľujúci pracovník prijal odôvodneným rozhodnutím, nesplnenie ustanovení tohto odseku zbavuje Výkonnú agentúru Európskej rady pre výskum všetkých záväzkov v súvislosti s úhradou cestovných nákladov alebo s výplatou všetkých príspevkov.

3.   Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum uhradí náklady účastníkov pohovoru v termíne stanovenom vo vykonávacích pravidlách nariadenia o rozpočtových pravidlách.

4.   Cestovné náklady sa vyplatia v eurách, v prípade potreby podľa výmenného kurzu platného v deň pohovoru.

5.   Denné diéty a, v prípade potreby, príspevok na ubytovanie sa vyplatia v eurách podľa paušálnej sadzby platnej v deň pohovoru. Denné diéty a príspevok na ubytovanie sa môžu korigovať v súlade so zmenami životných nákladov v Bruseli.

6.   Všetky úhrady cestovných nákladov, denných diét a/alebo príspevkov na ubytovanie sa prevádzajú na jeden a ten istý bankový účet.

7.   Schvaľujúci úradník na základe svojho poverenia môže prostredníctvom odôvodneného rozhodnutia a po predložení podporných dokladov povoliť uhradenie nákladov, ktoré účastníkom pohovoru vznikli v dôsledku osobitných pokynov, ktoré dostali v písomnej forme.

5.4.   Príloha D – Bezpečnosť narábania – citlivé akcie Európskej rady pre výskum

A.   Úvod

Osobitné postupy budú platiť pre výskum súvisiaci s bezpečnosťou v dôsledku citlivej povahy riešených predmetov a v dôsledku konkrétnych nedostatkov v schopnostiach, ktoré je potrebné riešiť v záujme ochrany obyvateľov Európy. Akcie Európskej rady pre výskum musia podliehať utajeniu (46), ak sa považujú za citlivé.

Tieto postupy sa opisujú ďalej. Primeraným spôsobom sa uplatňujú pri akciách Európskej rady pre výskum, ak sa zaoberá predmetmi citlivými na bezpečnosť.

B.   Určenie potenciálne utajených akcií Európskej rady pre výskum

Akcia Európskej rady pre výskum citlivá na bezpečnosť je akcia, pri ktorej môže byť potrebné narábať s utajenými informáciami.

Príznak „bezpečnostné zretele“ je pripojený k návrhu:

keď uchádzač vyhlási návrh za citlivý,

ak odborní hodnotitelia alebo Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum zistia alebo majú podozrenie na niektorú z týchto podmienok:

utajené informácie sa používajú, alebo sa môžu používať, ako základné informácie,

pri niektorých nadobudnutých informáciách sa plánuje utajenie.

Vždy, keď je k návrhu pripojený príznak „bezpečnostné zretele“, okolnosti plánovaných prác sa ďalej skúmajú podľa postupu, ktorý sa opisuje v oddiele C.

V návrhoch, pokiaľ sa to vyžaduje v príslušných usmerneniach pre uchádzačov, sa musia uviesť, ak je potrebné, základné informácie, ktoré sa vyžadujú na vykonanie akcie Európskej rady pre výskum, a utajené nadobudnuté informácie, ktoré vzniknú pri akcii. V prípade návrhu, ktorý zahŕňa utajené informácie (základné a/alebo nadobudnuté), musí byť súčasťou návrhu „Bezpečnostný list“ (47) a k nemu pripojené „Pokyny k bezpečnostnému utajovaniu“ (48).

V pokynoch k bezpečnostnému utajovaniu sa uvádza:

úroveň utajenia základných a získaných informácií,

ku ktorým informáciám bude mať prístup konkrétny účastník.

Okrem toho sa budú vyžadovať tieto doklady:

kópia dokladu „Bezpečnostné previerky zariadenia“ (alebo žiadosti o bezpečnostné previerky zariadenia). Platnosť bezpečnostnej previerky zariadenia kontroluje Bezpečnostné riaditeľstvo Komisie príslušnou úradnou cestou so zúčastnenými Národnými bezpečnostnými orgánmi,

úradné písomné povolenie od príslušných bezpečnostných orgánov na používanie utajených základných informácií.

Bezpečnostný list a Pokyny k bezpečnostnému utajovaniu spolu s priloženými podpornými dokladmi sa takisto kontrolujú podľa uvedeného postupu skúmania.

C.   Skúmanie potenciálne utajených akcií Európskej rady pre výskum

Po vedeckom posúdení návrhov sa návrhy zoradia podľa výsledkov posúdenia. Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum vytvorí „zoznam postupujúcich“, ktorý obsahuje návrhy odporúčané na možné financovanie, menovite tie, ktoré neboli zamietnuté, a pre ktoré je financovanie k dispozícii, plus „rezervné zoznamy“.

Každá akcia Európskej rady pre výskum na zozname postupujúcich návrhov a na rezervných zoznamoch, ktorá má príznak „bezpečnostné zretele“, prechádza procesom skúmania. Tento vykonáva účelovo zriadený podvýbor: „Výbor na skúmanie bezpečnosti“.

Tento Výbor na skúmanie bezpečnosti je zložený zo zástupcov členských štátov, navrhnutých v úzkej spolupráci s príslušnými národnými bezpečnostnými orgánmi, prípadne s podporou zástupcov príslušného programového výboru/výborov, v takom zložení, ktoré reprezentuje krajiny uchádzačov predkladajúcich návrhy. Predsedom tohto výboru je zástupca Komisie.

Tento výbor overuje, či uchádzači riadne prihliadali na všetky bezpečnostné hľadiská. Návrhy skúmajú členovia výboru z tých istých krajín, z ktorých pochádzajú uchádzači predkladajúci návrhy.

V tomto procese by sa malo dospieť k spoločnému stanovisku príslušných národných zástupcov štátov, ktorého výsledkom je jedno z týchto odporúčaní:

utajenie sa nevyžaduje: postupy na prípravu dohôd Európskej rady pre výskum o grante sa môžu začať (i keď sa môžu vydať niektoré odporúčania pre prípravu, ak je to náležité),

utajenie sa vyžaduje: osobitné odporúčania pre prípravu dohody Európskej rady pre výskum o grante sa podávajú vo forme podmienok, ktoré sa majú začleniť do dohody o grante. Akcia Európskej rady pre výskum sa stane utajenou akciou (49) a bude utajená Európskou úniou na najvyššej úrovni utajenia informácií používaných/vytvorených pri akcii Európskej rady pre výskum, ako sa uvádza v Bezpečnostnom liste a v pripojených Pokynoch k bezpečnostnému utajovaniu,

návrh je príliš citlivý na to, aby sa financoval, nakoľko uchádzači nemajú primerané skúsenosti, spôsobilosť alebo povolenia na správne narábanie s utajenými informáciami. V tomto prípade sa návrh môže zamietnuť. Ak sa tak stane, Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum vysvetlí dôvody zamietnutia s výnimkou prípadu, keď samotné dôvody podliehajú utajeniu.

Na základe tohto spoločného stanoviska sa určí úroveň utajenia. V dôsledku toho Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum spolu so všetkými príslušnými národnými bezpečnostnými orgánmi overujú počas prípravy a vykonávania dohody o grante, či sa zaviedli všetky postupy a kroky, ktorými sa zaručuje, že s utajenými informáciami sa narába správnym spôsobom.

D.   Licencie na vývoz a presun

Okrem toho sa návrh môže tiež považovať za citlivý, bez ohľadu na akékoľvek bezpečnostné utajenie, ak sa v ňom uvažuje o výmene materiálu, ktorý podlieha udeleniu licencie na presun alebo vývoz.

V tejto súvislosti musia uchádzači dodržiavať vnútroštátne právne predpisy a nariadenie EÚ (50). Ak sa na vykonanie plánovaných prác vyžadujú licencie na vývoz (alebo licencie v rámci EÚ), uchádzači musia žiadosť o licenciu na vývoz alebo presun objasniť a musia predložiť kópiu licencie na vývoz alebo presun (alebo žiadostí o ne).

E.   Medzinárodná spolupráca

Obavy o bezpečnosť sa nemôžu uplatňovať ako dôvod na zamietnutie návrhov na neutajené akcie Európskej rady pre výskum, ktoré zahŕňajú účasť subjektov z tretej krajiny (51). Jediná výnimka je, keď:

predmet bol opísaný v programe prác ako neotvorený pre medzinárodnú spoluprácu: v tom prípade každý návrh, ktorý obsahuje medzinárodnú spoluprácu, sa vyhlási za neoprávnený,

vložil sa príznak „bezpečnostné zretele“, v tom prípade sa návrh bude skúmať podľa opísaného postupu.


(1)  Ú. v. EÚ L 57, 24.2.2007, s. 14.

(2)  Ú. v. EÚ L 400, 30.12.2006, s. 243.

(3)  Ú. v. EÚ L 9, 12.1.2008, s. 15.

(4)  Ú. v. EÚ L 412, 30.12.2006, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 391, 30.12.2006, s. 1.

(6)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(7)  S možnou výnimkou koordinačných a podporných akcií uvedených v článku 14 pravidiel účasti.

(8)  http://cordis.europa.eu/home_en.html; http://ec.europa.eu/research/participants/portal; http://erc.europa.eu.

(9)  Vo výnimočných prípadoch môže ZR vystupovať samostatne ako uchádzajúci sa právny subjekt.

(10)  Operátor elektronického predkladania sa môže s navrhovateľom skontaktovať s cieľom objasniť alebo vyriešiť technické problémy súvisiace s predloženým návrhom.

(11)  Úplnosť informácií obsiahnutých v návrhu budú hodnotiť nezávislí odborníci. Kontroly oprávnenosti sa týkajú len prítomnosti príslušných častí a formulárov návrhu a platnosti požadovaných doplňujúcich dokumentov.

(12)  Návrhy sa za normálnych okolností hodnotia na základe kritérií systému financovania, v rámci ktorého sa predkladajú. Ak sa však napr. systém financovania zvolil chybne, ERCEA môže rozhodnúť, že návrh sa bude hodnotiť vzhľadom na kritériá iného systému financovania. Môže sa to stať, iba ak je jasné, že návrh nezodpovedá alebo zodpovedá len slabo pôvodne zvolenému systému financovania a ak sa v rámci príslušnej výzvy otvára aj vhodnejší systém financovania.

(13)  Výbor pozostáva z pracovníkov ERCEA a v prípade potreby z iných pracovníkov Komisie, ktorí majú potrebné odborné znalosti v právnych záležitostiach a/alebo o informačných systémoch. Preskúmava návrh a okolnosti jeho predloženia a poskytuje odbornú radu na podporu rozhodnutia o zamietnutí alebo nezamietnutí návrhu na základe oprávnenosti. Výbor môže rozhodnúť o kontaktovaní ZR a uchádzajúceho sa právneho subjektu s cieľom vyjasniť určitú otázku.

(14)  Pracovníci príslušných špecializovaných agentúr EÚ sa považujú za externých odborníkov.

(15)  Článok 17 ods. 2 pravidiel účasti.

(16)  Výber uskutočnený vedeckou radou sa nemusí nevyhnutne vyžadovať na účely menovania odborných hodnotiteľov koordinačných a podporných akcií.

(17)  Podľa pravidiel účasti a/alebo rozhodnutia Komisie [K(2008) 5694 z 8. októbra 2008], ktorými sa na agentúru ERCEA delegujú právomoci.

(18)  Európska únia presadzuje v oblasti výskumu rovnováhu v zastúpení mužov a žien a politiku rovnakých možností. Pozri rozhodnutie Komisie 2000/407/ES z 19. júna 2000, ktoré sa týka rovnováhy mužov a žien vo výboroch a expertných skupinách ňou zriadených. V tej istej súvislosti sa v článku 17 ods. 2 pravidiel účasti ustanovuje, že „pri vymenúvaní skupín nezávislých odborníkov sa prijmú vhodné opatrenia na zabezpečenie primeranej rodovej vyváženosti“.

(19)  Príslušné usmernenia pre uchádzačov umožňujú uchádzačovi uviesť najviac tri osoby.

(20)  Odôvodnenie sa musí zakladať na jasných dôvodoch ako priama vedecká rivalita, profesná nevraživosť alebo podobná situácia, ktoré by ohrozili alebo spochybnili objektivitu prípadného hodnotiteľa.

(21)  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 1.

(22)  Článok 15 pravidiel účasti.

(23)  Návrhy sa za normálnych okolností hodnotia na základe kritériá systému financovania, v rámci ktorého sa predkladajú. Ak sa však napr. systém financovania zvolil chybne, ERCEA môže rozhodnúť, že návrh sa bude hodnotiť vzhľadom na kritériá iného systému financovania. Môže sa to stať, iba ak je jasné, že návrh nezodpovedá alebo zodpovedá len slabo pôvodne zvolenému systému financovania a ak sa v rámci príslušnej výzvy otvára aj vhodnejší systém financovania.

(24)  V súlade s článkom 16 ods. 1 pravidiel účasti.

(25)  Môže ísť o členov iných panelov, ako sú panely, ktorým sa návrhy pridelili, alebo o recenzentov.

(26)  To zahŕňa návrhy presahujúce panely alebo medziodborové návrhy presahujúce panely, ktoré sa môžu prideliť na preskúmanie členom viacerých panelov alebo ďalším recenzentom.

(27)  Článok 15 ods. 2 pravidiel účasti.

(28)  „Nezrovnalosť“ v zmysle nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 (Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 1).

(29)  Opravným konaním sa nenahrádzajú normálne kanály uplatňované v prípade všetkých akcií agentúry ERCEA a Komisie ako: generálny sekretariát Komisie v prípade porušenia kódexu dobrej správy vecí verejných (vzťahy s verejnosťou); Európsky ombudsman v prípade „nesprávneho úradného postupu“; Súdny dvor Európskej únie v prípade rozhodnutia, ktoré ovplyvňuje osobu alebo právny subjekt.

(30)  Na základe konečného zoznamu vypracovaného agentúrou ERCEA v súlade s oddielom 3.1.7.

(31)  Tie môžu zahŕňať mená ZR a uchádzajúcich sa právnych subjektov, názov návrhu a akronym.

(32)  Zmluvní dodávatelia a/alebo príjemcovia koordinačných a podporných akcií.

(33)  ZR a/alebo hostiteľské inštitúcie.

(34)  V prípade potreby vrátane ukončenia postupu konzultovania s výborom pre program, ako sa ustanovuje v osobitnom programe Myšlienky.

(35)  V súlade s článkom 16 ods. 4 pravidiel účasti a pravidlami Komisie pre overovanie existencie a právneho postavenia účastníkov, ako aj ich operačnej a finančnej spôsobilosti v prípade nepriamych akcií podporovaných prostredníctvom grantu v rámci 7RP, K(2007) 2466.

(36)  Dodatočné podmienky sa môžu týkať hodnotenia splnenia etických požiadaviek.

(37)  Článok 114 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

(38)  Alebo akýkoľvek zmluvný partner, ktorý je poverený poskytovaním administratívnych služieb v priebehu hodnotenia.

(39)  Do zodpovednosti GR pre výskum a technický rozvoj patria tieto oblasti: ľudské embryonálne kmeňové bunky, primáty (okrem človeka), zásahy do ľudí a návrhy, ktoré patria do týchto kategórií, sa automaticky predkladajú GR pre výskum a technický rozvoj na etické posúdenie.

(40)  Ako sú klinické skúšky a výskum, ktorý zahŕňa invazívne metódy na živých osobách (napr. odoberanie vzoriek tkanív).

(41)  Návrhy, ktoré patria do týchto kategórií, sa automaticky predkladajú GR pre výskum a technický rozvoj na etické posúdenie.

(42)  So zreteľom na vyhlásenie Komisie z 24. júla 2006 (Ú. v. EÚ L 412, 30.12.2006, s. 42).

(43)  Ú. v. EÚ L 400, 30.12.2006, s. 243.

(44)  Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum môže zaviesť elektronický systém predkladania návrhov, ktorý by sa mohol používať na predkladanie papierových formulárov a originálnych dokumentov v rámci týchto predpisov pre úhrady.

(45)  Vo všeobecnosti sa od účastníkov pohovoru nemôže žiadať: odchod z východiskového miesta alebo z miesta konania pohovoru pred 7.00 hod. (stanica alebo iný dopravný prostriedok) alebo pred 8.00 hod. (letisko); príchod na miesto konania pohovoru po 21.00 hod. (letisko) alebo po 22.00 hod. (stanica alebo iný dopravný prostriedok); príchod na východiskové miesto po 23.00 hod. (letisko, stanica alebo iný dopravný prostriedok).

(46)  Ako sa vymedzuje v rozhodnutí Komisie 2001/844/ES, ESUO, Euratom z 29. novembra 2001, ktorým sa mení a dopĺňa jej rokovací poriadok (Ú. v. ES L 317, 3.12.2001, s. 1), pokiaľ ide o ustanovenia o bezpečnosti, a v jeho neskorších zmenách a doplneniach.

(47)  Bezpečnostný list: „súbor osobitných zmluvných podmienok, ktoré vydáva zmluvný orgán a ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy, ktorá podlieha utajeniu, ktorá zahŕňa prístup k utajeným informáciám EÚ alebo ich vytváranie a ktorá identifikuje bezpečnostné požiadavky alebo tie prvky zmluvy podliehajúcej utajeniu, ktoré vyžadujú bezpečnostnú ochranu“, ako sa vymedzuje v oddiele 27 rozhodnutia 2001/844/ES, ESUO, Euratom.

(48)  Ako sa vymedzuje v rozhodnutí 2001/844/ES, ESUO, Euratom.

(49)  Narábanie s dôvernými údajmi je upravené vo všetkých dôležitých právnych predpisoch Spoločenstva vrátane vnútorných predpisov inštitúcií, ako je rozhodnutie 2001/844/ES, ESUO, Euratom.

(50)  Nariadenie Rady (ES) č. 428/2009 z 5. mája 2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím (Ú. v. EÚ L 134, 29.5.2009, s. 1).

(51)  Ako „tretia krajina“ sa označuje každá krajina, ktorá nie je členským štátom EÚ ani krajinou pridruženou k 7. rámcovému programu.


Top