EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0657

2010/657/EÚ: Rozhodnutie Komisie z  28. októbra 2010 o financovaní núdzových opatrení týkajúcich sa besnoty v severovýchodnom Taliansku [oznámené pod číslom K(2010) 7379]

OJ L 285, 30.10.2010, p. 33–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/657/oj

30.10.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 285/33


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 28. októbra 2010

o financovaní núdzových opatrení týkajúcich sa besnoty v severovýchodnom Taliansku

[oznámené pod číslom K(2010) 7379]

(2010/657/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2009/470/ES z 25. mája 2009 o výdavkoch na veterinárnom úseku (1), a najmä na jeho článok 8 ods. 2,

keďže:

(1)

V rozhodnutí 2009/470/ES sa stanovuje, že ak je členský štát priamo ohrozený výskytom alebo vývojom choroby uvedenej v prílohe I k danému rozhodnutiu na území tretej krajiny alebo členského štátu, môže sa rozhodnúť o prijatí opatrení primeraných situácii a o udelení finančného príspevku Únie určeného na opatrenia považované za osobitne potrebné na úspešné zavŕšenie prijatých krokov.

(2)

Besnota je choroba zvierat, ktorá postihuje najmä voľne žijúce a domáce mäsožravce a má závažné dôsledky na verejné zdravie. Je jednou z chorôb uvedených v prílohe I k rozhodnutiu 2009/470/ES.

(3)

V posledných rokoch Únia spolufinancovala programy zamerané na orálnu imunizáciu voľne žijúcich mäsožravcov, ktorí sú zdrojom tejto choroby. Vďaka týmto programom sa vo väčšine členských štátov dospelo k priaznivej situácii, konkrétne k výraznému zníženiu počtu prípadov besnoty u voľne žijúcich a domácich zvierat a k vymiznutiu prípadov tejto choroby u ľudí.

(4)

Taliansko je od roku 1997 považované za krajinu bez výskytu besnoty. Napriek tomu sa v októbri 2008 zistil v regióne Friuli Venezia Giulia jeden prípad besnoty, po ktorom nasledovalo osem nových prípadov v tom istom regióne. V roku 2009 sa lesná besnota rozšírila aj v regióne Benátsko. Do konca roka 2009 sa v regióne Friuli Venezia Giulia zistilo 35 prípadov a v regióne Benátsko 33 prípadov.

(5)

Susedné členské štáty vyjadrili obavy z ohrozenia svojich území v súvislosti so situáciou v severovýchodnom Taliansku, pokiaľ ide o besnotu.

(6)

Z tohto dôvodu sú núdzové opatrenia potrebné na to, aby sa zabránilo ďalšiemu šíreniu choroby v Taliansku, ako aj jej rozšíreniu do susedných členských štátov – Rakúska a Slovinska –, a na posilnenie úsilia o čo najskoršiu eradikáciu choroby.

(7)

Dňa 9. decembra 2009 Taliansko predložilo Komisii núdzový plán orálnej vakcinácie líšok (Program kontroly besnoty v regiónoch severovýchodného Talianska – špeciálny plán vakcinácie líšok). Zistilo sa, že plán je prijateľný, a preto je vhodné, aby Únia financovala určité opatrenia. Na vykonanie plánu by sa preto mal udeliť finančný príspevok Únie.

(8)

Finančný príspevok Únie by sa mal vyplatiť na základe oficiálnej žiadosti o úhradu výdavkov predloženej členskými štátmi a podporných dokumentov uvedených v článku 7 nariadenia Komisie (ES) č. 349/2005 z 28. februára 2005 stanovujúceho pravidlá financovania zo Spoločenstva, ktoré je určené na mimoriadne opatrenia boja proti určitým chorobám zvierat uvedeným v rozhodnutí Rady 90/424/EHS (2).

(9)

Pri zohľadnení naliehavej potreby vykonať rozšírený plán vakcinácie s cieľom zabrániť rozšíreniu choroby do iných členských štátov je oprávnené, aby sa finančný príspevok Únie sprístupnil od 9. decembra 2009, keď sa plán predložil Komisii na financovanie.

(10)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Program kontroly besnoty v regiónoch severovýchodného Talianska – špeciálny plán vakcinácie líšok (ďalej len „plán“), ktorý predložilo Taliansko 9. decembra 2009, sa týmto schvaľuje na obdobie od 9. decembra 2009 do 31. decembra 2010.

Článok 2

1.   Únia môže udeliť finančný príspevok na plán vo výške 50 % nákladov, ktoré vzniknú Taliansku za:

a)

vykonávanie laboratórnych testov na:

i)

zisťovanie antigénu alebo protilátok proti besnote;

ii)

izoláciu a charakterizáciu vírusu besnoty;

iii)

zisťovanie biomarkerov;

iv)

titráciu vakcinačných návnad;

b)

kúpu a distribúciu orálnej vakcíny a návnad, ako aj za kúpu a podanie parenterálnych vakcín dobytka v rámci plánu.

Finančný príspevok Únie na náklady uvedené v písmenách a) a b) však nepresiahne 2 300 000 EUR.

2.   Maximálna výška nákladov, ktoré sa majú Taliansku uhradiť za realizáciu plánu, priemerne neprekročí:

a)

v prípade sérologického testu

8 EUR za test;

b)

v prípade testu na zistenie tetracyklínu v kosti

8 EUR za test;

c)

v prípade fluorescenčného testu na protilátky (FAT)

12 EUR za test;

d)

v prípade testu polymerázovej reťazovej reakcie (PCR)

10 EUR za test;

e)

pri kúpe orálnej vakcíny a návnad

0,4 EUR za jednu dávku;

f)

pri kúpe parenterálnej vakcíny

1 EUR za jednu dávku;

g)

pri vakcinácii dobytka

1,50 EUR na zviera.

3.   Náklady na vykonávanie laboratórnych testov uvedených v odseku 1 písm. a) zahŕňajú:

a)

náklady vynaložené na kúpu testovacích súprav, činidiel a všetkého spotrebného materiálu použitého pri vykonávaní testov;

b)

náklady na personál špecificky vyhradený (úplne alebo čiastočne) na vykonávanie testov;

c)

najviac 7 % režijných nákladov z celkovej sumy nákladov uvedených v písmenách a) a b).

Článok 3

1.   Finančný príspevok Únie na plán sa udelí pod podmienkou, že Taliansko:

a)

vykoná plán v súlade s príslušnými ustanoveniami právnych predpisov Únie vrátane pravidiel hospodárskej súťaže, udeľovania verejných zákaziek a štátnej pomoci;

b)

v súlade s prílohami predloží Komisii najneskôr do 30. apríla 2011 konečnú správu o technickej realizácii plánu spolu s dôkazmi, ktoré odôvodňujú vynaložené náklady a výsledky dosiahnuté počas obdobia od 9. decembra 2009 do 31. decembra 2010;

c)

vykoná plán efektívne.

2.   V prípade, že Taliansko nesplní podmienky stanovené v odseku 1, Komisia zníži finančný príspevok Únie s ohľadom na charakter a závažnosť tohto nesplnenia, ako aj na finančnú stratu, ktorá vznikla Únii.

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 9. decembra 2009.

Článok 5

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 28. októbra 2010

Za Komisiu

John DALLI

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 155, 18.6.2009, s. 30.

(2)  Ú. v. EÚ L 55, 1.3.2005, s. 12.


PRÍLOHA I

Technická správa uvedená v článku 3 ods. 1 písm. b) zahŕňa aspoň tieto body:

A.   Vakcinácia

I.

Sledované obdobie

II.

Počet distribuovaných vakcinačných návnad proti besnote

III.

Počet kusov dobytka a stád vakcinovaných podľa regiónov

IV.

Počet návnad distribuovaných letecky

V.

Počet návnad distribuovaných manuálne

VI.

Mapy s vyznačením územia, na ktorom sa návnady distribuovali, a línií, pozdĺž ktorých prebiehala táto distribúcia (vzdušná a manuálna)

B.   Monitorovanie

 

Virologické testy

Sérologické testy

Zisťovanie tetracyklínového markera

Región

Druh

Typ skúšky

Počet testovaných zvierat

Pozitívny

Typ testu

Počet testovaných zvierat

Pozitívny (limitná hodnota: … IU/ml)

Typ testu

Počet testovaných zvierat

Pozitívny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.   Technické zhodnotenie situácie a ťažkosti, ktorým bolo treba čeliť.


PRÍLOHA II

Finančná správa uvedená v článku 3 ods. 1 písm. b) zahŕňa aspoň tieto body:

Opatrenia oprávnené na spolufinancovanie

Laboratórne testy

Región

Typ testu

Počet testovaných zvierat

Počet vykonaných testov

Náklady na vykonané testy

(v EUR)

Zisťovanie antigénu besnoty

FAT

 

0

0,00

PCR

 

 

 

iný (prosím, špecifikujte)

 

 

 

Zisťovanie protilátok besnoty

neutralizácia vírusu

 

 

 

iný (prosím, špecifikujte)

 

 

 

Charakterizácia vírusu besnoty

sekvencovanie

 

 

 

iný (prosím, špecifikujte)

 

 

 

Biomarker

 

 

 

 

Titrácia vakcinačných návnad

 

 

 

 

Spolu

 

0

0

0,00

Vakcíny a návnady

Región

Typ testu

Počet zvierat

Počet dávok vakcíny a návnad

Náklady na kúpu a distribúciu/podávanie

(v EUR)

Orálna vakcína

kúpa

 

 

 

distribúcia

 

 

 

Parenterálna vakcína

kúpa

 

 

 

podávanie

 

 

 

Spolu

 

0

0

0,00

Potvrdzujem, že:

tieto výdavky sú skutočné, zúčtované s presnosťou a oprávnené podľa ustanovení rozhodnutia 2010/657/EÚ,

všetky podklady súvisiace s výdavkami sú prístupné k nahliadnutiu, najmä na účely odôvodnenia úrovne odškodného za zvieratá,

nepodala sa žiadna iná žiadosť o príspevok Únie na tento program a akýkoľvek príjem plynúci z činností vykonaných v rámci programu sa oznámil Komisii,

program sa vykonal v súlade s príslušnými právnymi predpismi Únie, najmä s pravidlami hospodárskej súťaže, udelením verejnej zákazky a štátnej pomoci,

uplatňujú sa kontrolné postupy, najmä na účely overenia presnosti vykázaných súm s cieľom predísť nezrovnalostiam, zistiť ich a vykonať nápravu.

 

Dátum: …

 

Meno a podpis prevádzkového riaditeľa: …


Top