EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0977

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 977/2010 z  29. októbra 2010 , ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Obwarzanek krakowski (CHZO)]

OJ L 285, 30.10.2010, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 013 P. 136 - 137

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/977/oj

30.10.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 285/15


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 977/2010

z 29. októbra 2010,

ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Obwarzanek krakowski (CHZO)]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 4 prvý pododsek,

keďže:

(1)

Žiadosť Poľska o zápis názvu „Obwarzanek krakowski“ do registra bola v súlade s článkom 6 ods. 2 prvým pododsekom nariadenia (ES) č. 510/2006 uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie  (2).

(2)

Keďže Komisii nebola v súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 510/2006 oznámená žiadna námietka, tento názov sa musí zapísať do registra,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Názov uvedený v prílohe k tomuto nariadeniu sa zapisuje do registra.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. októbra 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  Ú. v. EÚ C 38, 16.2.2010, s. 8. Korigendum nemeckého znenia v Ú. v. EÚ C 226, 21.8.2010, s. 17.


PRÍLOHA

Potraviny uvedené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 510/2006:

Trieda 2.4.   Chlieb, pečivo, koláče, cukrovinky, sušienky a ostatné pekárske výrobky

POĽSKO

Obwarzanek krakowski (CHZO)


Top