EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0623

2010/623/EÚ: Rozhodnutie Rady z  11. októbra 2010 , ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 1999/70/ES o externých audítoroch národných centrálnych bánk, pokiaľ ide o externých audítorov Banca d’Italia

Ú. v. EÚ L 275, 20.10.2010, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/623/oj

20.10.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 275/9


ROZHODNUTIE RADY

z 11. októbra 2010,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 1999/70/ES o externých audítoroch národných centrálnych bánk, pokiaľ ide o externých audítorov Banca d’Italia

(2010/623/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Protokol o štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky pripojený k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o fungovaní Európskej únie, a najmä na jeho článok 27.1,

so zreteľom na odporúčanie Európskej centrálnej banky ECB/2010/11 z 23. augusta 2010 Rade Európskej únie o externých audítoroch Banca d’Italia (1),

keďže:

(1)

Účty Európskej centrálnej banky (ECB) a národných centrálnych bánk Eurosystému overujú nezávislí externí audítori odporúčaní Radou guvernérov ECB a schválení Radou Európskej únie.

(2)

Mandát súčasného externého audítora Banka d’Italia sa skončil po vykonaní auditu za finančný rok 2009. Je preto potrebné vymenovať externého audítora od finančného roku 2010.

(3)

Banka d’Italia vybrala spoločnosť PricewaterhouseCoopers SpA za svojho externého audítora na finančné roky 2010 až 2015.

(4)

Rada guvernérov ECB odporučila, aby sa spoločnosť PricewaterhouseCoopers SpA vymenovala za externého audítora Banca d’Italia na finančné roky 2010 až 2015.

(5)

Je vhodné postupovať podľa odporúčania Rady guvernérov ECB a zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť rozhodnutie 1999/70/ES (2),

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Odsek 6 v článku 1 rozhodnutia 1999/70/ES sa nahrádza takto:

„6.   Spoločnosť PriceWaterhouseCoopers SpA sa týmto schvaľuje za externého audítora Banca d’Italia na finančné roky 2010 až 2015.“

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho oznámenia.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené Európskej centrálnej banke.

V Luxemburgu 11. októbra 2010

Za Radu

predseda

V. VAN QUICKENBORNE


(1)  Ú. v. EÚ C 233, 28.8.2010, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 22, 29.1.1999, s. 69.


Top