EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0756

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 756/2010 z  24. augusta 2010 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentných organických znečisťujúcich látkach, pokiaľ ide o prílohy IV a V Text s významom pre EHP

OJ L 223, 25.8.2010, p. 20–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 068 P. 225 - 233

No longer in force, Date of end of validity: 14/07/2019; Zrušil 32019R1021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/756/oj

25.8.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 223/20


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 756/2010

z 24. augusta 2010,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentných organických znečisťujúcich látkach, pokiaľ ide o prílohy IV a V

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 z 29. apríla 2004 o perzistentných organických znečisťujúcich látkach, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 79/117/EHS (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 4 písm. a) a ods. 5 a na jeho článok 14,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 850/2004 sa do právnych predpisov Únie začleňujú záväzky ustanovené v Štokholmskom dohovore o perzistentných organických látkach (ďalej len „dohovor“) schválenom rozhodnutím Rady 2006/507/ES zo 14. októbra 2004 o uzavretí Štokholmského dohovoru o perzistentných organických látkach v mene Európskeho spoločenstva (2) a v Protokole k dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov týkajúcom sa perzistentných látok z roku 1979 (ďalej len „protokol“) schválenom rozhodnutím Rady 2004/259/ES z 19. februára 2004 o uzatvorení v mene Európskeho spoločenstva Protokolu o perzistentných organických látkach k Dohovoru z roku 1979 o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov (3).

(2)

Na základe návrhov zaradenia látok do zoznamu, ktoré predložila Európska únia a jej členské štáty, Nórsko a Mexiko, Revízny výbor pre perzistentné organické znečisťujúce látky zriadený podľa Štokholmského dohovoru po preskúmaní deviatich navrhovaných látok dospel k záveru, že dané látky zodpovedajú kritériám dohovoru. Na štvrtom zasadnutí Konferencie zmluvných strán dohovoru 4. – 8. mája 2009 (Conference of the Parties to the Convention, ďalej len „COP4“) sa dospelo k dohode, že sa do príloh k dohovoru pridá všetkých deväť látok.

(3)

Prílohy IV a V k nariadeniu (ES) č. 850/2004 by sa mali zmeniť a doplniť s cieľom zohľadniť nové látky, ktoré sa doplnili počas zasadnutia COP4.

(4)

Na COP4 sa rozhodlo o uvedení chlórdekónu, hexabrómbifenylu a hexachlórcyklohexánov vrátane lindánu do prílohy A (eliminácia) k dohovoru. Tieto látky sú zaradené do príloh IV a V k nariadeniu (ES) č. 850/2004, keďže sa uviedli v protokole.

(5)

Na COP4 sa rozhodlo o uvedení pentachlórbenzénu do prílohy A (eliminácia) k dohovoru. Pentachlórbenzén by sa teda mal uviesť v prílohách IV a V k nariadeniu (ES) č. 850/2004 s uvedením zodpovedajúcich maximálnych limitov koncentrácie, ktoré sa stanovili pomocou metodológie používanej na stanovenie limitných hodnôt pre perzistentné organické znečisťujúce látky (persistent organic pollutants, ďalej len „POP“) v nariadení Rady (ES) č. 1195/2006 z 18. júla 2006, ktorým sa mení a dopĺňa príloha IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentných organických znečisťujúcich látkach (4) a v nariadení Rady (ES) č. 172/2007 zo 16. februára 2007, ktorým sa mení a dopĺňa príloha V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentných organických znečisťujúcich látkach (5). Tieto predbežné maximálne limity koncentrácie by sa mali prehodnotiť so zreteľom na výsledky štúdie o vykonávaní ustanovení nariadenia (ES) č. 850/2004 týkajúcich sa odpadov, ktorá sa má vykonať v mene Komisie.

(6)

Na COP4 sa rozhodlo o uvedení kyseliny heptadekafluóroktán-1-sulfónovej a jej derivátov (Perfluorooctane sulfonic acid, ďalej len „PFOS“) v prílohe B (obmedzenie) k dohovoru s niekoľkými výnimkami pre osobitné použitia. Používanie PFOS je v súčasnosti povolené v prípade niekoľkých osobitných použití. Z dôvodu životnosti výrobkov obsahujúcich PFOS budú tieto výrobky niekoľko rokov naďalej vstupovať do toku odpadov, hoci sa ich množstvo bude znižovať. V rámci daného toku odpadov by mohlo dôjsť k praktickým ťažkostiam pri určovaní niektorých materiálov, ktoré obsahujú PFOS. Údaje o množstvách a koncentráciách PFOS vo výrobkoch a odpadoch nie sú v súčasnosti stále postačujúce. Predĺženie povinnosti ustanovenej v nariadení (ES) č. 850/2004 zničiť alebo nenávratne transformovať obsah POP na PFOS na odpad pri presiahnutí limitov koncentrácie stanovených v prílohe IV by mohlo mať negatívny vplyv na existujúce systémy recyklovania, čo môže ohroziť ďalšiu prioritu v oblasti ochrany životného prostredia a to zaistenie udržateľného používania zdrojov. Vzhľadom na túto skutočnosť sa PFOS uvádzajú v prílohách IV a V bez uvedenia limitov koncentrácie.

(7)

Na COP4 sa rozhodlo o zaradení tetrabrómdifenyléteru, pentabrómdifenyléteru, hexabrómodifenyletéru a heptabrómodifenyléteru, ďalej len „polybromované difenylétery “do prílohy A (eliminácia) k dohovoru. Uvádzanie pentabrómdifenyléteru a oktabrómdifenyléteru na trh a jeho používanie sa v Únii obmedzilo v dôsledku prílohy XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry (6) s maximálnym limitom koncentrácie 0,1 hmotnostných %. Pentabrómdifenyléter, hexabrómdifenyléter, heptabrómdifeniléter a tetrabrómdifenyléter sa v súčasnosti neuvádzajú na trh v Únii, pretože sú obmedzené nariadením Komisie (ES) č. 552/2009 z 22. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o prílohu XVII (7) a smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/95/ES z 27. januára 2003 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (8). Vzhľadom na životnosť výrobkov obsahujúcich tieto polybrómované difenylétery však bude životnosť výrobkov obsahujúcich tieto látky naďalej vstupovať do toku odpadov ešte niekoľko rokov. Berúc do úvahy praktické ťažkosti pri identifikácii materiálov obsahujúcich polybrómované difenylétery vo frakciách zmiešaného odpadu a vzhľadom na súčasné nedostatky v súhrnných vedeckých údajoch o množstvách a koncentráciách polybrómovaných difenyléterov vo výrobkoch a v odpadoch by rozšírenie povinnosti zničiť alebo nenávratne transformovať obsah POP na tieto nové odpadové látky pri presiahnutí limitov koncentrácie uvedených v prílohe IV mohlo ohroziť existujúce systémy recyklovania a brániť tak udržateľnému využívaniu zdrojov. Tento problém uznalo aj zasadnutie COP4 a pre priebežnú recykláciu odpadov, ktoré obsahujú uvedené polybrómované difenylétery sa udelili osobitné výnimky, aj napriek tomu, že to môže viesť k recyklovaniu POP. Tieto výnimky by sa teda mali zahrnúť do nariadenia (ES) č. 850/2004.

(8)

Jednotné maximálne limity koncentrácie sa v Únii vyžadujú, aby nedošlo k rozvráteniu vnútorného trhu. V prílohách IV a V k nariadeniu (ES) č. 850/2004 sa na základe dostupných údajov a zásady predbežnej opatrnosti stanovili predbežné maximálne limity koncentrácie pre pentachlórbenzén.

(9)

Vzhľadom na nedostatok súhrnných vedeckých informácií o množstvách a koncentráciách vo výrobkoch a odpadoch, ako aj na scenáre expozície, nemožno v tomto štádiu stanoviť v prílohách IV a V k nariadeniu (ES) č. 850/2004 maximálne limity koncentrácie pre PFOS a polybrómované difenylétery. S výhradou ďalších informácií, ktoré sa stanú dostupnými, a preskúmania realizovaného Komisiou sa so zreteľom na ciele stanovené v nariadení o POP navrhnú maximálne limity koncentrácie pre deväť POP.

(10)

V súlade s článkom 22 dohovoru vstupujú zmeny a doplnenia k prílohám A, B a C k danému dohovoru do platnosti odo dňa, keď depozitár oznámi prijatie zmien a doplnení, čo bude 26. augusta 2010. Z tohto dôvodu a v záujme zabezpečenia súladu by sa toto nariadenie malo uplatňovať od toho istého dátumu.

(11)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru ustanoveným v smernici Rady 75/442/EHS (9). Toto nariadenie by malo nadobudnúť okamžitú účinnosť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Príloha IV k nariadeniu (ES) č. 850/2004 sa nahrádza prílohou I k tomuto nariadeniu.

2.   Príloha V k nariadeniu (ES) č. 850/2004 sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 26. augusta 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. augusta 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 7.

(2)  Ú. v. EÚ L 209, 31.7.2006, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 81, 19.3.2004, s. 35.

(4)  Ú. v. EÚ L 217, 8.8.2006, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 55, 23.2.2007, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.

(7)  Ú. v. EÚ L 164, 26.6.2009, s. 7.

(8)  Ú. v. EÚ L 37, 13.2.2003, s. 19.

(9)  Ú. v. ES L 194, 25.7.1975, s. 39.


PRÍLOHA I

„PRÍLOHA IV

Zoznam látok, ktoré podliehajú ustanoveniam o odpadovom hospodárstve ustanovenom v článku 7

Látka

Číslo CAS

Číslo EC

Limit koncentrácie uvedený v článku 7 ods. 4 písm. a)

tetrabrómdifenyléter C12H6Br4O

 

 

 

pentabrómdifenyléter C12H5Br5O

 

 

 

hexabrómdifenyléter C12H4Br6O

 

 

 

heptabrómdifenyléter C12H3Br7O

 

 

 

kyselina heptadekafluóroktán-1-sulfónová a jej deriváty (PFOS) C8F17SO2X

(X = OH, soľ kovov (O-M+), halogenid, amid a iné deriváty vrátane polymérov)

 

 

 

polychlórované dibenzo-p-dioxíny a dibenzofurány (PCDD/PCDF)

 

 

15 μg/kg (1)

DDT (1,1,1-trichlór-2,2-bis(4-chlórfenyl)etán)

50-29-3

200-024-3

50 mg/kg

Chlórdan

57-74-9

200-349-0

50 mg/kg

hexachlórcyklohexány vrátane lindánu

58-89-9

210-168-9

50 mg/kg

319-84-6

200-401-2

319-85-7

206-270-8

608-73-1

206-271-3

dieldrín

60-57-1

200-484-5

50 mg/kg

endrín

72-20-8

200-775-7

50 mg/kg

heptachlór

76-44-8

200-962-3

50 mg/kg

hexachlórbenzén

118-74-1

200-273-9

50 mg/kg

chlórdekón

143-50-0

205-601-3

50 mg/kg

Aldrín

309-00-2

206-215-8

50 mg/kg

pentachlórbenzén

608-93-5

210-172-5

50 mg/kg

polychlórované bifenyly (PCB)

1336-36-3 a iné

215-648-1

50 mg/kg (2)

mirex

2385-85-5

219-196-6

50 mg/kg

toxafén

8001-35-2

232-283-3

50 mg/kg

hexabrómbifenyl

36355-01-8

252-994-2

50 mg/kg


(1)  Limit sa vypočíta ako PCDD a PCDF podľa týchto faktorov toxickej ekvivalencie (toxic equivalency factors, TEF):

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8 – PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8 – HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

TEF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

PCDD

TEF

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

(2)  Ak je to vhodné, uplatňuje sa metóda výpočtu ustanovená v európskych normách EN 12766-1 a EN 12766-2.“


PRÍLOHA II

V časti 2 prílohy V k nariadeniu (ES) č. 850/2004 sa tabuľka nahrádza touto tabuľkou:

„Odpad klasifikovaný v rozhodnutí Komisie 2000/532/ES

Maximálne limity koncentrácie látok uvedených v prílohe IV (1)

Činnosť

10

ODPADY Z TEPELNÝCH PROCESOV

aldrín: 5 000 mg/kg;

chlórdan: 5 000 mg/kg;

chlórdekon:

5 000 mg/kg;

DDT (1,1,1-trichlór-2,2-bis(4-chlórfenyl)etán) 5 000 mg/kg;

dieldrín: 5 000 mg/kg;

endrín: 5 000 mg/kg;

heptabrómdifenyléter (C12H3Br7O)

heptachlór: 5 000 mg/kg;

hexabrómbifenyl: 5 000 mg/kg;

hexabrómdifenyléter (C12H4Br6O)

hexachlórbenzén: 5 000 mg/kg;

hexachlórcyklohexány vrátane lindánu

5 000 mg/kg;

mirex: 5 000 mg/kg;

pentabrómdifenyléter (C12H4Br6O)

pentachlórbenzén: 5 000 mg/kg;

kyselina heptadekafluóroktán-1-sulfónová a jej deriváty (PFOS)

(C8F17SO2X)

(X = OH, soľ kovov (O-M+), halogenid, amid a iné deriváty vrátane polymérov);

polychlórované bifenyly (PCB) (5): 50 mg/kg;

polychlórované dibenzo-p-dioxíny a dibenzofurány (PCDD/PCDF) (6): 5 mg/kg;

tetrabrómdifenyléter (C12H6Br4O);

toxafén: 5 000 mg/kg;

Trvalé uskladnenie sa povolí, len ak sú splnené všetky tieto podmienky:

1.

Uskladňuje sa v jednom z nasledujúcich miest:

bezpečných, hlbokých, podzemných, ťažkých horninových formáciách,

soľných baniach,

skládke pre nebezpečný odpad za predpokladu, že odpad je stuhnutý alebo stabilizovaný, ak je to technicky možné, ako to požaduje klasifikácia odpadu v podkapitole 1903 rozhodnutia 2000/532/ES);

2.

Ustanovenia smernice Rady 1999/31/ES (3) a rozhodnutia Rady 2003/33/ES (4) sa dodržali;

3.

Preukázalo sa, že vybratá činnosť je pre ochranu životného prostredia preferovateľná.

10 01

Odpady z elektrární a iných spaľovacích zariadení (okrem 19)

10 01 14 * (2)

Popol, škvara a kotolný prach zo spoločného spaľovania obsahujúce nebezpečné látky

10 01 16 *

Popolček zo spoločného spaľovania obsahujúci nebezpečné látky

10 02

Odpady zo železiarskeho a oceliarskeho priemyslu

10 02 07 *

Tuhý odpad z čistenia plynov obsahujúci nebezpečné látky

10 03

Odpady z termickej metalurgie hliníka

10 03 04 *

Trosky z prvého tavenia

10 03 08 *

Soľné trosky z druhého tavenia

10 03 09 *

Čierne stery z druhého tavenia

10 03 19 *

Prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky

10 03 21 *

Iné tuhé znečisťujúce látky a prach (vrátane prachu z guľových mlynov) obsahujúce nebezpečné látky

10 03 29 *

Odpady z čistenia soľných trosiek a čiernych sterov obsahujúce nebezpečné látky

10 04

Odpady z termickej metalurgie olova

10 04 01 *

Trosky z prvého a druhého tavenia

10 04 02 *

Stery a peny z prvého a druhého tavenia

10 04 04 *

Prach z dymových plynov

10 04 05 *

Iné tuhé znečisťujúce látky a prach

10 04 06 *

Tuhý odpad z čistenia plynov

10 05

Odpady z termickej metalurgie zinku

10 05 03 *

Prach z dymových plynov

10 05 05 *

Tuhý odpad z čistenia plynov

10 06

Odpady z termickej metalurgie medi

10 06 03 *

Prach z dymových plynov

10 06 06 *

Tuhý odpad z čistenia plynov

10 08

Odpady z termickej metalurgie iných neželezných kovov

10 08 08 *

Soľná troska z prvého a druhého tavenia

10 08 15 *

Prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky

10 09

Odpady zo zlievania železných kovov

10 09 09 *

Prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky

16

ODPADY V ZOZNAME INAK NEŠPECIFIKOVANÉ

16 11

Odpadové výmurovky a žiaruvzdorné materiály

16 11 01 *

Karbónové výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov obsahujúce nebezpečné látky

16 11 03 *

Iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov obsahujúce nebezpečné látky

17

STAVEBNÉ ODPADY A ODPADY Z DEMOLÁCIÍ (VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MIEST)

17 01

Betón, tehly, škridly a keramika

17 01 06 *

Zmes alebo samostatné úlomky betónu, tehál, škridiel a keramiky obsahujúce nebezpečné látky

17 05

Zemina vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných miest, kamenivo a materiál z bagrovísk

17 05 03 *

Anorganická zložka zeminy a kameniva obsahujúce nebezpečné látky

17 09

Iné stavebné odpady a odpady z demolácií

17 09 02 *

Stavebné odpady a odpady z demolácií obsahujúce PCB, okrem vybavenia, ktoré obsahuje PCB

17 09 03 *

Iné stavebné odpady a odpady z demolácií obsahujúce nebezpečné látky

19

ODPADY ZO ZARIADENÍ NA ÚPRAVU ODPADU, Z ČISTIČIEK ODPADOVÝCH VÔD MIMO MIESTA SVOJHO VZNIKU A Z ÚPRAVY VODY URČENEJ NA ĽUDSKÚ SPOTREBU A Z PRIEMYSELNEJ VODY

19 01

Odpady zo spaľovania alebo pyrolýzy odpadu

19 01 07 *

Tuhý odpad z čistenia plynov

19 01 11 *

Popol a škvara obsahujúce nebezpečné látky

19 01 13 *

Popolček obsahujúci nebezpečné látky

19 01 15 *

Kotolný prach obsahujúci nebezpečné látky

19 04

Vitrifikovaný odpad a odpady z vitrifikácie

19 04 02 *

Popolček a iný odpad z úpravy dymových plynov

19 04 03 *

Nevitrifikovaná tuhá fáza


(1)  Tieto limity sa uplatňujú výlučne na skládkach pre nebezpečný odpad a neuplatňujú sa na zariadenia pre trvalé podzemné uskladnenie nebezpečného odpadu vrátane soľných baní.

(2)  Odpad označený hviezdičkou * sa podľa smernice 91/689/EHS považuje za nebezpečný odpad a podlieha ustanoveniam danej smernice.

(3)  Ú. v. ES L 182, 16.7.1999, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 11, 16.1.2003, s. 27.

(5)  Uplatňuje sa metóda výpočtu ustanovená v európskych normách EN 12766-1 a EN 12766-2.

(6)  Limit sa vypočíta ako PCDD a PCDF podľa týchto faktorov toxickej ekvivalencie (TEF):

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

TEF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

PCDD

TEF

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003“


Top