EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0393

2010/393/: Rozhodnutie Komisie zo 14. júla 2010 o ukončení antisubvenčného konania týkajúceho sa dovozu určitých spojovacích materiálov z nehrdzavejúcej ocele a ich častí s pôvodom v Indii a Malajzii

Ú. v. EÚ L 180, 15.7.2010, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Tento dokument bol uverejnený v osobitnom vydaní (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/393/oj

15.7.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 180/28


ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 14. júla 2010

o ukončení antisubvenčného konania týkajúceho sa dovozu určitých spojovacích materiálov z nehrdzavejúcej ocele a ich častí s pôvodom v Indii a Malajzii

(2010/393/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 597/2009 z 11. júna 2009 o ochrane pred subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) (ďalej len „základné nariadenie“), a najmä na jeho článok 14,

po porade s poradným výborom,

keďže:

A.   POSTUP

(1)

Európska komisia dostala dňa 30. júna 2009 podnet týkajúci sa údajného subvencovania dovozu určitých spojovacích materiálov z nehrdzavejúcej ocele a ich častí s pôvodom v Indii a Malajzii, ktoré spôsobuje ujmu (ďalej len „príslušné krajiny“).

(2)

Podnet podal Európsky inštitút pre priemyselný spojovací materiál (ďalej len „EIFI“ –European Industrial Fastener Institute) podľa článku 9 ods. 1 a článku 10 ods. 6 základného nariadenia v mene výrobcov, ktorí predstavujú podstatnú časť, v tomto prípade viac ako 25 %, celkovej výroby určitých spojovacích materiálov z nehrdzavejúcej ocele v Únii.

(3)

Podnet obsahoval prima facie dôkazy o existencii subvencovania a z toho vyplývajúcej značnej ujmy, ktoré sa pokladali za dostatočné na to, aby sa nimi odôvodnilo začatie antisubvenčného konania.

(4)

Pred začatím konania a v súlade s článkom 10 ods. 7 základného nariadenia Komisia oznámila vládam príslušných krajín, že dostala riadne zdokumentovaný podnet, podľa ktorého subvencovanie dovozu určitých spojovacích materiálov z nehrdzavejúcej ocele a ich častí s pôvodom v príslušných krajinách spôsobovalo výrobnému odvetviu Únie značnú ujmu. Každá vláda príslušnej krajiny bola osobitne pozvaná na konzultácie s cieľom objasniť situáciu v súvislosti s obsahom podnetu a dospieť k vzájomne prijateľnému riešeniu. Počas konzultácií sa nenašlo vzájomne prijateľné riešenie.

(5)

Komisia preto po porade s poradným výborom oznámením uverejnenom v Úradnom vestníku Európskej únie  (2) začala antisubvenčné konanie týkajúce sa dovozu určitých spojovacích materiálov z nehrdzavejúcej ocele a ich častí z Únie s pôvodom v príslušných krajinách, v súčasnosti zaradených do kódov KN 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 a 7318 15 70.

(6)

V ten istý deň Komisia začala antidumpingové konanie týkajúce sa dovozu určitých spojovacích materiálov z nehrdzavejúcej ocele a ich častí s pôvodom v príslušných krajinách do Únie (3).

(7)

Komisia poslala dotazníky výrobnému odvetviu Únie a akýmkoľvek známym združeniam výrobcov v Únii, vývozcom/výrobcom v príslušných krajinách, akýmkoľvek združeniam vývozcov/výrobcov, dovozcom, akýmkoľvek známym združeniam dovozcov a orgánom príslušných krajín. Zainteresované strany dostali možnosť písomne sa vyjadriť a požiadať o vypočutie v lehote uvedenej v oznámení o začatí konania.

B.   SPÄŤVZATIE PODNETU A UKONČENIE KONANIA

(8)

Listom z 1. apríla 2010 adresovaným Komisii EIFI formálne vzala svoj podnet späť.

(9)

V súlade s článkom 14 ods. 1 základného nariadenia konanie možno ukončiť, ak bol podnet vzatý späť, okrem prípadu, keď takéto ukončenie nie je v záujme Únie.

(10)

Komisia dospela k názoru, že toto konanie by sa malo ukončiť, pretože pri prešetrovaní nevyšli najavo žiadne skutočnosti svedčiace o tom, že by takéto ukončenie nebolo v záujme Únie. Zainteresované strany boli náležite informované a mali možnosť predložiť pripomienky. Neboli predložené žiadne pripomienky, ktoré by naznačovali, že by takéto ukončenie nebolo v záujme Únie.

(11)

Komisia preto došla k záveru, že antisubvenčné konanie týkajúce sa dovozu určitých spojovacích materiálov z nehrdzavejúcej ocele a ich častí s pôvodom v príslušných krajinách do Únie by malo byť ukončené,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Antisubvenčné konanie týkajúce sa dovozu určitých spojovacích materiálov z nehrdzavejúcej ocele a ich častí s pôvodom v Indii a Malajzii, v súčasnosti zaradených do kódov KN 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 a 7318 15 70 sa týmto ukončuje.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 14. júla 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 188, 18.7.2009, s. 93.

(2)  Ú. v. EÚ C 190, 13.8.2009, s. 32.

(3)  Ú. v. EÚ C 190, 13.8.2009, s. 27.


Top