EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0383

2010/383/: Rozhodnutie Rady z  29. júna 2010 o pozícii, ktorú má Európska únia zaujať v Spoločnom výbore EHP v súvislosti so zmenou a doplnením protokolu 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd (rozpočtové položky)

OJ L 175, 10.7.2010, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/383/oj

10.7.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 175/34


ROZHODNUTIE RADY

z 29. júna 2010

o pozícii, ktorú má Európska únia zaujať v Spoločnom výbore EHP v súvislosti so zmenou a doplnením protokolu 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd (rozpočtové položky)

(2010/383/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä jej článok 114 a článok 218 ods. 9,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2894/94 z 28. novembra 1994 o opatreniach na vykonávanie Dohody o Európskom hospodárskom priestore (1), a najmä na jeho článok 1 ods. 3,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Protokol 31 k Dohode o EHP obsahuje osobitné ustanovenia o spolupráci v oblastiach mimo štyroch slobôd medzi Európskou úniou a štátmi EZVO, ktoré sú členmi EHP.

(2)

Je vhodné pokračovať v spolupráci zmluvných strán dohody na činnostiach Únie financovaných zo všeobecného rozpočtu Únie v oblasti zavádzania, fungovania a rozvoja vnútorného trhu aj po 31. decembri 2009. Týka sa to týchto rozpočtových položiek:

12 01 04 01 Zavedenie a rozvoj vnútorného trhu – Výdavky na administratívne riadenie.

12 02 01 Budovanie a rozvoj vnútorného trhu.

02 03 01 Fungovanie a rozvoj vnútorného trhu osobitne v oblastiach oznamovania, vydávania osvedčení a odvetvovej aproximácie.

02 01 04 01 Fungovanie a rozvoj vnútorného trhu najmä v oblastiach oznamovania, vydávania osvedčení a odvetvovej aproximácie – Výdavky na administratívne riadenie

(3)

Protokol 31 k Dohode o EHP by sa preto mal zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť. Je vhodné stanoviť pozíciu, ktorú má Únia zaujať v Spoločnom výbore EHP,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Jediný článok

Pozícia, ktorú má Európska únia prijať v Spoločnom výbore EHP v súvislosti s plánovanou zmenou a doplnením protokolu 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd, je, že sa má schváliť návrh rozhodnutia Spoločného výboru EHP, ktorý je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

V Luxemburgu 29. júna 2010

Za Radu

predsedníčka

E. ESPINOSA


(1)  Ú. v. ES L 305, 30.11.1994, s. 6.


PRÍLOHA

NÁVRH

ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č.

z,

ktorým sa mení a dopĺňa protokol 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore zmenenú a doplnenú protokolom, ktorým sa upravuje Dohoda o Európskom hospodárskom priestore, ďalej len „dohoda“, a najmä na jej články 86 a 98,

keďže:

(1)

Protokol 31 k dohode bol zmenený a doplnený rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 93/2009 z 3. júla 2009 (1).

(2)

Je vhodné pokračovať v spolupráci zmluvných strán dohody na činnostiach Únie financovaných zo všeobecného rozpočtu Únie v oblasti zavádzania, fungovania a rozvoja vnútorného trhu.

(3)

Protokol 31 k dohode by sa mal preto zmeniť a doplniť, aby sa v tejto rozšírenej spolupráci mohlo pokračovať po 31. decembri 2009,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Článok 7 protokolu 31 k dohode sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

Slová „roky 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 a 2009“ v odseku 6 sa nahrádzajú slovami „roky 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 a 2010“.

2.

Slová „roky 2006, 2007, 2008 a 2009“ v odseku 7 sa nahrádzajú slovami „roky 2006, 2007, 2008, 2009 a 2010“.

3.

Slová „roky 2008 a 2009“ v odseku 8 sa nahrádzajú slovami „roky 2008, 2009 a 2010“.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po poslednom oznámení Spoločnému výboru EHP podľa článku 103 ods. 1 dohody (2).

Uplatňuje sa od 1. januára 2010.

Článok 3

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddieli EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Tajomníci

Spoločného výboru EHP


(1)  Ú. v. EÚ L 277, 22.10.2009, s. 49.

(2)  [Ústavné požiadavky neboli oznámené.] [Ústavné požiadavky boli oznámené.].


Top