EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0460

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 460/2010 z  27. mája 2010 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1580/2007, pokiaľ ide o spúšťaciu úroveň dodatočných ciel na rajčiaky, marhule, citróny, slivky, broskyne vrátane nektáriniek, hrušky a stolové hrozno

OJ L 129, 28.5.2010, p. 50–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 21/06/2011; Zrušil 32011R0543

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/460/oj

28.5.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 129/50


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 460/2010

z 27. mája 2010,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1580/2007, pokiaľ ide o spúšťaciu úroveň dodatočných ciel na rajčiaky, marhule, citróny, slivky, broskyne vrátane nektáriniek, hrušky a stolové hrozno

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 143 písm. b) v spojení s jeho článkom 4,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (2), sa ustanovuje dozor nad dovozom produktov uvedených v prílohe XVII k uvedenému nariadeniu. Tento dozor sa vykonáva v súlade s pravidlami ustanovenými v článku 308d nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (3).

(2)

Na účely uplatňovania článku 5 ods. 4 Dohody o poľnohospodárstve (4) uzatvorenej v rámci Uruguajského kola multilaterálnych obchodných rokovaní a na základe posledných dostupných údajov za roky 2007, 2008 a 2009 by sa mala zmeniť spúšťacia úroveň dodatočných ciel na rajčiaky, marhule, citróny, slivky, broskyne vrátane nektáriniek, hrušky a stolové hrozno.

(3)

Nariadenie (ES) č. 1580/2007 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(4)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha XVII k nariadeniu (ES) č. 1580/2007 sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. júna 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. mája 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 336, 23.12.1994, s. 22.


PRÍLOHA

„PRÍLOHA XVII

DODATOČNÉ DOVOZNÉ CLÁ: HLAVA IV KAPITOLA II ODDIEL 2

Opis výrobkov nemá vplyv na pravidlá výkladu kombinovanej nomenklatúry a slúži len na informáciu. Rozsah pôsobnosti dodatočných ciel je na účely tejto prílohy určený rozsahom pôsobnosti číselných znakov KN v ich aktuálnej podobe v čase prijatia tohto nariadenia.

Poradové číslo

Číselný znak KN

Opis tovaru

Obdobie uplatňovania

Spúšťacie úrovne (v tonách)

78.0015

0702 00 00

rajčiaky

od 1. októbra do 31. mája

1 215 526

78.0020

od 1. júna do 30. septembra

966 429

78.0065

0707 00 05

uhorky

od 1. mája do 31. októbra

11 879

78.0075

od 1. novembra do 30. apríla

18 611

78.0085

0709 90 80

artičoky

od 1. novembra do 30. júna

8 866

78.0100

0709 90 70

cukety

od 1. januára do 31. decembra

55 369

78.0110

0805 10 20

pomaranče

od 1. decembra do 31. mája

355 386

78.0120

0805 20 10

klementínky

od 1. novembra do konca februára

529 006

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

mandarínky (vrátane tangerínok a satsuma); wilkingy a iné podobné citrusové hybridy

od 1. novembra do konca februára

96 377

78.0155

0805 50 10

citróny

od 1. júna do 31. decembra

329 903

78.0160

od 1. januára do 31. mája

92 638

78.0170

0806 10 10

stolové hrozno

od 21. júla do 20. novembra

146 510

78.0175

0808 10 80

jablká

od 1. januára do 31. augusta

829 840

78.0180

od 1. septembra do 31. decembra

884 648

78.0220

0808 20 50

hrušky

od 1. januára do 30. apríla

280 764

78.0235

od 1. júla do 31. decembra

83 435

78.0250

0809 10 00

marhule

od 1. júna do 31. júla

49 314

78.0265

0809 20 95

čerešne okrem višní

od 21. mája do 10. augusta

90 511

78.0270

0809 30

broskyne vrátane nektáriniek

od 11. júna do 30. septembra

6 867

78.0280

0809 40 05

slivky

od 11. júna do 30. septembra

57 764“


Top