EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0271

2010/271/: Rozhodnutie Komisie z 11. mája 2010 , ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k rozhodnutiu 2008/185/ES, pokiaľ ide zahrnutie Írska do zoznamu regiónov, v ktorých sa realizuje schválený vnútroštátny program na kontrolu Aujeszkého choroby [oznámené pod číslom K(2010) 2983] (Text s významom pre EHP)

OJ L 118, 12.5.2010, p. 63–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 052 P. 278 - 279

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; Nepriamo zrušil 32021R0620

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/271/oj

12.5.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 118/63


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 11. mája 2010,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k rozhodnutiu 2008/185/ES, pokiaľ ide zahrnutie Írska do zoznamu regiónov, v ktorých sa realizuje schválený vnútroštátny program na kontrolu Aujeszkého choroby

[oznámené pod číslom K(2010) 2983]

(Text s významom pre EHP)

(2010/271/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 64/432/EHS z 26. júna 1964 o zdravotných problémoch zvierat ovplyvňujúcich obchod s hovädzím dobytkom a ošípanými vo vnútri Spoločenstva (1), a najmä na jej článok 9 ods. 2,

keďže:

(1)

Smernicou 64/432/EHS sa stanovujú pravidlá obchodu s hovädzím dobytkom a ošípanými v rámci Spoločenstva. V článku 9 uvedenej smernice sa stanovujú kritériá schvaľovania povinných vnútroštátnych programov na kontrolu určitých nákazlivých chorôb vrátane Aujeszkého choroby.

(2)

V rozhodnutí Komisie 2008/185/ES z 21. februára 2008 o dodatočných zárukách v obchode s ošípanými v rámci Spoločenstva, pokiaľ ide o Aujeszkého chorobu, a o kritériách na poskytovanie informácií o tejto chorobe (2) sa ustanovujú dodatočné záruky pri premiestňovaní ošípaných medzi členskými štátmi. Tieto záruky súvisia s klasifikáciou členských štátov v závislosti od ich statusu, pokiaľ ide o choroby.

(3)

V prílohe II k rozhodnutiu 2008/185/ES sa uvádzajú členské štáty alebo ich regióny, v ktorých sa realizujú schválené vnútroštátne programy na kontrolu Aujeszkého choroby.

(4)

Írsko predložilo Komisii podkladovú dokumentáciu týkajúcu sa statusu tohto členského štátu, pokiaľ ide o Aujeszkého chorobu. V Írsku sa už niekoľko rokov realizujú vnútroštátne programy na kontrolu Aujeszkého choroby.

(5)

Komisia preskúmala dokumentáciu, ktorú predložilo Írsko, a zistila, že vnútroštátny program kontroly v tomto členskom štáte zodpovedá kritériám stanoveným v článku 9 ods. 1 smernice 64/432/EHS. Z tohto dôvodu by sa Írsko malo zahrnúť do zoznamu uvedeného v prílohe II k rozhodnutiu 2008/185/ES.

(6)

Na účely zrozumiteľnosti je potrebné uskutočniť určité menšie zmeny a doplnenia údajov týkajúcich sa Španielska v zozname v prílohe II k rozhodnutiu 2008/185/ES.

(7)

Príloha II k rozhodnutiu 2008/185/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha II k rozhodnutiu 2008/185/ES sa nahrádza znením v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 11. mája 2010

Za Komisiu

John DALLI

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES 121, 29.7.1964, s. 1977/64.

(2)  Ú. v. EÚ L 59, 4.3.2008, s. 19.


PRÍLOHA

„PRÍLOHA II

Členské štáty alebo regióny, v ktorých sa realizujú schválené vnútroštátne programy na kontrolu Aujeszkého choroby

Kód ISO

Členský štát

Regióny

BE

Belgicko

všetky regióny

ES

Španielsko

územie autonómnych oblastí Galicia, País Vasco, Asturias, Cantabria, Navarra, La Rioja

územie provincií León, Zamora, Palencia, Burgos, Valladolid a Ávila v autonómnej oblasti Castilla y León

územie provincie Las Palmas v autonómnej oblasti Kanárske ostrovy

HU

Maďarsko

všetky regióny

IE

Írsko

všetky regióny

IT

Taliansko

provincia Bolzano

UK

Spojené kráľovstvo

všetky regióny v Severnom Írsku“


Top