EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0408

Nariadenie Rady (EÚ) č. 408/2010 z  11. mája 2010 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 194/2008, ktorým sa obnovujú a posilňujú reštriktívne opatrenia voči Barme/Mjanmarsku

OJ L 118, 12.5.2010, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 007 P. 148 - 148

No longer in force, Date of end of validity: 02/05/2013; Zrušil 32013R0401

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/408/oj

12.5.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 118/5


NARIADENIE RADY (EÚ) č. 408/2010

z 11. mája 2010,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 194/2008, ktorým sa obnovujú a posilňujú reštriktívne opatrenia voči Barme/Mjanmarsku

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 215 ods. 1,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2010/232/SZBP z 26. apríla 2010, ktorým sa obnovujú reštriktívne opatrenia voči Barme/Mjanmarsku (1),

so zreteľom na spoločný návrh Európskej komisie a vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Článkom 4 rozhodnutia 2010/232/SZBP sa ustanovuje, že sa zakazuje nákup, dovoz a preprava určitých konkrétnych kategórií výrobkov z Barmy/Mjanmarska do Únie.

(2)

Článkom 8 rozhodnutia 2010/232/SZBP sa tiež ustanovuje, že sa nehumanitárna pomoc alebo rozvojové programy pozastavujú, ale že sa udelia výnimky pre projekty a programy, ktoré podporujú určité konkrétne ciele.

(3)

Nariadením (ES) č. 194/2008 (2) sa vykonáva zákaz nákupu, dovozu a prepravy kategórií výrobkov opísaných v jeho článku 2 ods. 2. Je však potrebné objasniť, že zákaz nákupu týchto výrobkov v Barme/Mjanmarsku by sa nemal uplatňovať, ak sa takýto nákup vykonáva ako súčasť projektu alebo programu humanitárnej pomoci alebo projektu alebo programu nehumanitárneho rozvoja, ktorý podporuje ciele opísané v článku 8 písm. a), b) a c) rozhodnutia 2010/232/SZBP.

(4)

Nariadenie (ES) č. 194/2008 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V článku 2 nariadenia (ES) č. 194/2008 sa dopĺňa tento odsek 5:

„5.   Zákaz nákupu tovarov, na ktoré je uvalené obmedzenie, uvedených v odseku. 2 písm. b) sa neuplatňuje na projekty alebo programy humanitárnej pomoci alebo na projekty alebo programy nehumanitárneho rozvoja, ktoré sa vykonávajú v Barme/Mjanmarsku a podporujú:

a)

ľudské práva, demokraciu, dobrú správu vecí verejných, predchádzanie konfliktom a budovanie občianskej spoločnosti;

b)

zdravie a vzdelávanie, zmierňovanie chudoby, a najmä zabezpečenie základných potrieb a živobytia pre najchudobnejšie a najzraniteľnejšie časti obyvateľstva, alebo

c)

ochrana životného prostredia, a najmä programy zamerané na riešenie problému neudržateľnej, nadmernej ťažby dreva, ktorá má za následok odlesňovanie.

Príslušný orgán, ako sa uvádza na webovej stránke v zozname v prílohe IV, vopred povolí nákup dotknutého tovaru, na ktorý je uvalené obmedzenie. Príslušný členský štát informuje ostatné členské štáty a Komisiu o každom povolení udelenom podľa tohto odseku.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. mája 2010

Za Radu

predsedníčka

Á. GONZÁLEZ-SINDE REIG


(1)  Ú. v. EÚ L 105, 27.4.2010, s. 22.

(2)  Ú. v. EÚ L 66, 10.3.2008, s. 1.


Top