EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0233

2010/233/: Rozhodnutie Komisie z  26. apríla 2010 , ktorým sa zriaďuje skupina odborníkov pre spoločný referenčný rámec v oblasti európskeho zmluvného práva

OJ L 105, 27.4.2010, p. 109–111 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 26/04/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/233/oj

27.4.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 105/109


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 26. apríla 2010,

ktorým sa zriaďuje skupina odborníkov pre spoločný referenčný rámec v oblasti európskeho zmluvného práva

(2010/233/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

keďže:

(1)

V októbri 1999 Európska rada v Tampere požiadala Komisiu, aby preskúmala potrebu harmonizácie právnych predpisov v oblasti občianskeho práva hmotného.

(2)

V roku 2001 Komisia vydala oznámenie o európskom zmluvnom práve (1) s cieľom začať postup konzultácií o možných problémoch a opatreniach v oblasti zmluvného práva. Výsledkom bol jednoznačný konsenzus, pokiaľ ide o potrebu zvýšiť súdržnosť existujúcich právnych predpisov v oblasti zmluvného práva Únie, aby sa zabezpečilo ich jednotné uplatňovanie a hladké fungovanie vnútorného trhu.

(3)

V roku 2003 Komisia vydala akčný plán s názvom Súdržnejšie európske zmluvné právo (2), v ktorom navrhovala zlepšenie kvality a súdržnosti právnych predpisov v oblasti zmluvného práva Únie vypracovaním spoločného referenčného rámca, ktorý by Únii poskytol nezáväzný referenčný nástroj obsahujúci zásady, definície a vzorové pravidlá, ktoré by sa mali použiť pri revízii existujúcich právnych predpisov Únie a pri príprave nových právnych predpisov v oblasti zmluvného práva.

(4)

Prostredníctvom grantu poskytnutého v rámci 6. rámcového programu pre výskum a technický rozvoj Komisia financovala v roku 2005 prípravné opatrenie týkajúce sa Európskej akademickej siete výskumných pracovníkov poverenej vykonaním dôkladnej právnej analýzy, ktorá viedla k vypracovaniu akademického návrhu spoločného referenčného rámca (ďalej len „návrh spoločného referenčného rámca“).

(5)

V štokholmskom programe na obdobie rokov 2010 – 2014 sa Komisia vyzýva, aby predložila návrh spoločného referenčného rámca v oblasti európskeho zmluvného práva, ktorý by mal byť nezáväzným súborom základných zásad, definícií a vzorových pravidiel, ktoré by mali zákonodarné orgány na úrovni Únie používať na zabezpečenie väčšej súdržnosti a kvality v procese tvorby práva.

(6)

V stratégii Európa 2020 na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu (3) sa uznáva, že je potrebné zabezpečiť, aby podnikatelia a spotrebitelia mohli uzatvárať zmluvy so svojimi partnermi v iných krajinách EÚ jednoduchším spôsobom a lacnejšie, a to okrem iného aj tým, že sa dosiahne pokrok v rámci vytvárania fakultatívneho európskeho zmluvného práva.

(7)

Je preto potrebné zriadiť skupinu odborníkov pre oblasť občianskeho práva, a najmä zmluvného práva, a vymedziť jej úlohy a štruktúru.

(8)

Skupina by mala Komisii pomáhať pri príprave návrhu spoločného referenčného rámca v oblasti európskeho zmluvného práva vrátane spotrebiteľského a obchodného zmluvného práva, pričom by mala vychádzať z návrhu spoločného referenčného rámca a zohľadniť ostatné výskumné práce vykonané v tejto oblasti, ako aj acquis Únie. Skupina by mala Komisii pomáhať najmä pri výbere tých častí návrhu spoločného referenčného rámca, ktoré so zmluvným právom priamo alebo nepriamo súvisia, ako aj pri zmene štruktúry, revízii a dopĺňaní vybraných častí.

(9)

Skupina by mala pozostávať z vysokokvalifikovaných odborníkov s odbornými znalosťami v oblasti občianskeho práva, a najmä zmluvného práva, ktorých do skupiny vymenujú ako osoby.

(10)

Bez toho, aby boli dotknuté bezpečnostné predpisy Komisie stanovené v prílohe k rozhodnutiu Komisie 2001/844/ES, ESUO, Euratom (4), je potrebné stanoviť pravidlá o poskytovaní informácií členmi skupiny.

(11)

Osobné údaje týkajúce sa členov skupiny by sa mali spracúvať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (5).

(12)

Malo by sa pevne stanoviť obdobie uplatňovania tohto rozhodnutia. Komisia včas zváži účelnosť jeho predĺženia,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Skupina odborníkov pre spoločný referenčný rámec v oblasti európskeho zmluvného práva

Týmto sa zriaďuje skupina odborníkov pre spoločný referenčný rámec v oblasti európskeho zmluvného práva (ďalej len „skupina“).

Článok 2

Úloha

Úlohou skupiny je pomáhať Komisii pri príprave návrhu spoločného referenčného rámca v oblasti európskeho zmluvného práva vrátane spotrebiteľského a obchodného zmluvného práva, a najmä pri:

a)

výbere tých častí návrhu spoločného rámca, ktoré so zmluvným právom priamo alebo nepriamo súvisia, a

b)

zmene štruktúry, revízií a dopĺňaní vybraných častí návrhu spoločného referenčného rámca, pričom by mala takisto zohľadniť ostatné výskumné práce vykonané v tejto oblasti, ako aj acquis Únie.

Článok 3

Konzultácie

Komisia môže so skupinou konzultovať v súvislosti s akoukoľvek otázkou týkajúcou sa prípravy návrhu spoločného referenčného rámca v oblasti európskeho zmluvného práva.

Článok 4

Členstvo – vymenovanie

1.   Skupina pozostáva najviac z 20 členov.

2.   Členov, ktorých vybrali spomedzi odborníkov s výnimočnými odbornými znalosťami v oblasti občianskeho práva, a najmä zmluvného práva, vymenuje generálny riaditeľ GR pre spravodlivosť, slobodu a bezpečnosť. Členov vymenujú takým spôsobom, aby sa podľa možností zabezpečila primeraná rovnováha, pokiaľ ide o škálu odborných znalostí, geografický pôvod a rodovú rovnosť.

3.   Členovia sú vymenovaní ako osoby a konajú nezávisle a vo verejnom záujme.

4.   Skupina pozostáva z odborníkov z týchto kategórií:

vedecké a výskumné organizácie, akademická sféra,

príslušníci právnych povolaní,

odborníci zastupujúci občiansku spoločnosť.

5.   Členov skupiny vymenujú na funkčné obdobie, ktoré sa končí 26. apríla 2012.

6.   Členovia môžu určiť za seba náhradníkov len po dohode s Komisiou.

7.   Členov, ktorí už nedokážu účinne prispievať k práci v skupine, ktorí sa vzdajú členstva alebo nespĺňajú podmienky stanovené v odseku 3 tohto článku alebo v článku 339 zmluvy, možno na zostávajúce funkčné obdobie nahradiť.

8.   Členovia sa písomne zaviažu konať vo verejnom záujme a podpíšu vyhlásenie o tom, či majú, alebo nemajú záujmy, ktoré by mohli ovplyvniť ich objektívnosť.

9.   Mená členov sa uverejnia v registri skupín odborníkov Komisie a na webovej stránke GR pre spravodlivosť, slobodu a bezpečnosť. Mená členov sa zhromaždia, spracujú a uverejnia v súlade s nariadením (ES) č. 45/2001.

10.   Členovia, ktorí majú námietky voči uverejneniu svojich mien, môžu požiadať o uplatnenie výnimky z tohto pravidla. Žiadosť o neuverejnenie mena člena skupiny odborníkov sa považuje za oprávnenú vtedy, ak by uverejnenie mohlo ohroziť jeho bezpečnosť či integritu alebo neprimerane obmedziť jeho súkromie.

Článok 5

Činnosť skupiny

1.   Skupine predsedá Komisia.

2.   Po dohode s Komisiou sa môžu vytvoriť podskupiny s cieľom preskúmať špecifické otázky za podmienok stanovených skupinou. Tieto podskupiny zanikajú hneď, ako splnia svoje mandáty.

3.   Zástupca Komisie môže v prípade, že je to užitočné a/alebo nevyhnutné, požiadať o účasť na práci skupiny alebo podskupiny odborníkov, ktorí do skupiny nepatria a ktorí majú špecifické odborné znalosti v oblasti, ktorá je na programe, alebo odborníkov najmä z Európskeho parlamentu a Rady.

4.   Informácie získané v rámci účasti na rokovaniach skupiny alebo podskupiny nemožno uverejniť, ak sa podľa názoru Komisie týkajú dôverných otázok.

5.   Skupina a jej podskupiny sa zvyčajne stretávajú v priestoroch Komisie v súlade s postupmi a harmonogramom stanovenými Komisiou. Funkcie sekretariátu zabezpečuje Komisia. Na zasadnutiach skupiny a jej podskupín sa môžu zúčastniť aj iní úradníci Komisie, ktorí majú záujem o prerokúvané otázky.

6.   Skupina prijme svoj rokovací poriadok na základe štandardného rokovacieho poriadku pre skupinu odborníkov prijatého Komisiou.

7.   Komisia môže uverejniť akýkoľvek súhrn, záver, prípadne čiastočný záver alebo pracovný dokument skupiny v pôvodnom jazyku predmetného dokumentu.

Článok 6

Výdavky na zasadnutia

1.   Účastníkom podieľajúcim sa na činnostiach skupiny nepatrí za služby, ktoré poskytnú, odmena.

2.   V súlade s pravidlami Komisie o náhradách pre externých odborníkov Komisia uhrádza účastníkom cestovné náklady a prípadne náklady na stravu a ubytovanie, ktoré vznikli v súvislosti s činnosťou skupiny.

3.   Výdavky na zasadnutia sa uhrádzajú v rámci ročného rozpočtu, ktorý skupine pridelili príslušné útvary Komisie.

Článok 7

Uplatniteľnosť

Toto rozhodnutie sa uplatňuje do 26. apríla 2012.

V Bruseli 26. apríla 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES C 255, 13.9.2001, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 63, 15.3.2003, s. 1.

(3)  KOM(2010) 2020 v konečnom znení, s. 23.

(4)  Ú. v. ES L 317, 3.12.2001, s. 1.

(5)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.


Top