EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0358

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 358/2010 z 23. apríla 2010 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 185/2010 zo 4. marca 2010 o ustanovení podrobných opatrení na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany civilného letectva (Text s významom pre EHP)

OJ L 105, 27.4.2010, p. 12–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 020 P. 172 - 174

No longer in force, Date of end of validity: 14/11/2015; Nepriamo zrušil 32015R1998

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/358/oj

27.4.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 105/12


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 358/2010

z 23. apríla 2010,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 185/2010 zo 4. marca 2010 o ustanovení podrobných opatrení na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany civilného letectva

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 z 11. marca 2008 o spoločných pravidlách v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva a o zrušení nariadenia (ES) č. 2320/2002 (1), a najmä na jeho článok 4 ods. 3,

keďže:

(1)

Obmedzenia týkajúce sa tekutín, aerosólov a gélov, ktoré majú pri sebe cestujúci prilietajúci z tretích krajín a prestupujúci na letiskách Únie, určitým spôsobom sťažujú prevádzku na týchto letiskách a príslušným cestujúcim spôsobujú nepríjemnosti.

(2)

V nariadení Komisie (ES) č. 820/2008 z 8. augusta 2008 o ustanovení opatrení na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany civilného letectva (2) sa ustanovujú výnimky z uplatňovania týchto obmedzení, ktoré sa majú udeliť, ak sú splnené určité podmienky. Po overení, že tieto podmienky boli splnené na letiskách v určitých tretích krajinách a že tieto krajiny sú známe dobrou spoluprácou s Úniou a jej členskými štátmi, Komisia udelila takéto výnimky.

(3)

Nariadenie (ES) č. 820/2008 sa od 29. apríla 2010 zrušuje, a preto aj tieto výnimky budú zrušené. Obmedzenia týkajúce sa tekutín, aerosólov a gélov, ktoré majú pri sebe cestujúci prilietajúci z tretích krajín a prestupujúci na letiskách Únie, však zostávajú v platnosti tak, ako sa ustanovuje v nariadení (EÚ) č. 297/2010 z 9. apríla 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 272/2009, ktorým sa dopĺňajú spoločné základné normy bezpečnostnej ochrany civilného letectva. (3)

(4)

Platnosť výnimiek z uplatňovania obmedzení týkajúcich sa tekutín, aerosólov a gélov, ktoré majú pri sebe cestujúci prilietajúci z tretích krajín, by sa preto mala predĺžiť, pokým tieto obmedzenia zostanú v platnosti, za predpokladu, že tieto tretie krajiny budú aj naďalej spĺňať podmienky, za ktorých boli tieto výnimky udelené.

(5)

Nariadenie (EÚ) č. 185/2010 zo 4. marca 2010 o ustanovení podrobných opatrení na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany civilného letectva (4) by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Nariadenie (EÚ) č. 297/2010 z 9. apríla 2010 sa bude uplatňovať od 29. apríla 2010. Nadobudnutie účinnosti tohto nariadenia je preto naliehavé, keďže by sa malo začať uplatňovať od toho istého dňa.

(7)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre bezpečnostnú ochranu civilného letectva zriadeného článkom 19 ods. 1 nariadenia (ES) č. 300/2008,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k nariadeniu (EÚ) č. 185/2010 sa mení a dopĺňa tak, ako sa ustanovuje v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 29. apríla 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. apríla 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 97, 9.4.2008, s. 72.

(2)  Ú. v. EÚ L 221, 19.8.2008, s. 8.

(3)  Ú. v. EÚ L 90, 10.4.2010, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 55, 5.3.2010, s. 1.


PRÍLOHA

Kapitola 4 prílohy sa mení a dopĺňa takto:

1.

Bod 4.0.4 sa nahrádza takto:

„4.

Na účely tejto prílohy:

a)

‚tekutiny, aerosóly a gély‘ (LAG) zahŕňajú pasty, krémy, zmesi tekutiny a pevnej látky a obsah nádob pod tlakom, ako sú napríklad zubná pasta, gél na vlasy, nápoje, polievky, sirupy, voňavka, pena na holenie a iné predmety podobnej konzistencie;

b)

‚dokázateľne neporušená bezpečnostná taška‘ (STEB) je taška, ktorá je v súlade s odporúčanými usmerneniami o bezpečnostnej kontrole, ktoré vydala Medzinárodná organizácia civilného letectva (ICAO).“

2.

Bod 4.1.3.4 sa nahrádza takto:

„4.

Tekutiny, aerosóly a gély, ktoré majú cestujúci pri sebe, možno oslobodiť od detekčnej kontroly, ak tekutiny, aerosóly a gély:

a)

sú v samostatných nádobách s objemom maximálne 100 mililitrov alebo s ekvivalentným objemom, ktoré sú umiestnené do priehľadného plastového vrecka, ktoré sa dá opätovne zatvoriť, s objemom maximálne 1 liter, pričom obsah tohto plastového vrecka sa doň bez problémov zmestí a vrecko je úplne zatvorené; alebo

b)

sú určené na použitie počas cesty a sú potrebné zo zdravotného hľadiska alebo z dôvodu osobitných požiadaviek na stravovanie vrátane dojčenskej výživy. Cestujúci na požiadanie predloží dôkaz o pôvode tekutín, aerosólov a gélov, na ktoré je udelená výnimka; alebo

c)

boli získané v prevádzkových priestoroch letiska za miestom, na ktorom sa kontrolujú palubné lístky, z obchodov podliehajúcich schváleným bezpečnostným postupom v rámci bezpečnostného programu letiska a pod podmienkou, že tekutiny, aerosóly a gély sú zabalené v dokázateľne neporušenej bezpečnostnej taške, ktorá obsahuje dostatočný viditeľný dôkaz o zakúpení na letisku v daný deň; alebo

d)

boli získané vo vyhradených bezpečnostných priestoroch z obchodov podliehajúcich schváleným bezpečnostným postupom v rámci bezpečnostného programu letiska; alebo

e)

boli získané v priestoroch iného letiska Únie pod podmienkou, že tekutiny, aerosóly a gély sú zabalené v dokázateľne neporušenej bezpečnostnej taške, ktorá obsahuje dostatočný viditeľný dôkaz o zakúpení v prevádzkových priestoroch letiska v daný deň; alebo

f)

boli získané na palube lietadla leteckého dopravcu Spoločenstva pod podmienkou, že tekutiny, aerosóly a gély sú zabalené v dokázateľne neporušenej bezpečnostnej taške, ktorá obsahuje dostatočný viditeľný dôkaz o zakúpení na palube lietadla v daný deň; alebo

g)

boli získané v priestoroch letiska nachádzajúceho sa v tretej krajine uvedenej v dodatku 4-D pod podmienkou, že tekutiny, aerosóly a gély sú zabalené v dokázateľne neporušenej bezpečnostnej taške, ktorá obsahuje dostatočný viditeľný dôkaz o zakúpení v prevádzkových priestoroch daného letiska v rámci predchádzajúcich 36 hodín. Platnosť výnimiek uvedených v tomto bode uplynie 29. apríla 2011.“

3.

Dopĺňa sa nasledujúci dodatok 4-D:

DODATOK 4-D

Letiská, z ktorých smerujú lety na letiská Únie:

Kanada:

Všetky medzinárodné letiská

Chorvátska republika:

Letisko Dubrovník (DBV)

Letisko Pula (PUY)

Letisko Rijeka (RJK)

Letisko Split (SPU)

Letisko Zadar (ZAD)

Letisko Záhreb (ZAG)

Malajzia

Medzinárodné letisko Kuala Lumpur (KUL)

Singapurská republika:

Letisko Changi (SIN)

Spojené štáty americké

Všetky medzinárodné letiská“


Top