EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0356

Nariadenie Rady (EÚ) č. 356/2010 z  26. apríla 2010 , ktorým sa zavádzajú určité osobitné reštriktívne opatrenia namierené proti určitým fyzickým alebo právnickým osobám, subjektom alebo orgánom, vzhľadom na situáciu v Somálsku

OJ L 105, 27.4.2010, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 013 P. 174 - 182

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 12/12/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/356/oj

27.4.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 105/1


NARIADENIE RADY (EÚ) č. 356/2010

z 26. apríla 2010,

ktorým sa zavádzajú určité osobitné reštriktívne opatrenia namierené proti určitým fyzickým alebo právnickým osobám, subjektom alebo orgánom, vzhľadom na situáciu v Somálsku

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 215 ods. 1 a 2,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2010/231/SZBP z 26 apríla 2010 o reštriktívnych opatreniach voči Somálsku a o zrušení spoločnej pozície 2009/138/SZBP (1),

so zreteľom na spoločný návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a Európskej komisie,

keďže:

(1)

V súlade s kapitolou VII Charty Organizácie Spojených národov prijala Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov (ďalej len „Bezpečnostná rada“) 20. novembra 2008 rezolúciu 1844 (2008), ktorou sa potvrdzuje všeobecné a úplné zbrojné embargo voči Somálsku uvalené rezolúciou Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (rezolúcia BR OSN) 733 (1992) a zavádzajú sa ďalšie reštriktívne opatrenia.

(2)

Ďalšie reštriktívne opatrenia sa týkajú obmedzení vstupu a finančných reštriktívnych opatrení voči jednotlivcom a subjektom označeným Bezpečnostnou radou alebo Sankčným výborom Organizácie Spojených národov zriadeným na základe rezolúcie BR OSN 751 (1992) týkajúcej sa Somálska (ďalej len „sankčný výbor“). Okrem platného všeobecného zbrojného embarga sa rezolúciou zavádza osobitný zákaz priamych alebo nepriamych dodávok, predaja alebo transferu zbraní a vojenského vybavenia a osobitný zákaz poskytovania súvisiacej pomoci a služieb jednotlivcom a subjektom, ktoré sankčný výbor zaradil do zoznamu.

(3)

Reštriktívne opatrenia sú namierené proti jednotlivcom a subjektom, ktoré Organizácia Spojených národov (OSN) označila ako jednotlivcov a subjekty zapojené do činností alebo poskytujúce podporu činnostiam, ktoré ohrozujú mier, bezpečnosť alebo stabilitu Somálska, vrátane činností, ktoré ohrozujú dohodu z Džibuti z 18. augusta 2008 alebo politický proces, alebo násilím ohrozujú dočasné federálne inštitúcie (TFI – Transitional Federal Institutions) alebo misiu Africkej únie v Somálsku (AMISOM), ako jednotlivcov a subjekty, ktoré konajú v rozpore so zbrojným embargom a súvisiacimi opatreniami alebo bránia dodávkam humanitárnej pomoci do Somálska alebo prístupu k humanitárnej pomoci alebo jej distribúcii v Somálsku.

(4)

Rada Európskej únie prijala 16. februára 2009 spoločnú pozíciu 2009/138/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Somálsku (2), v ktorej sa okrem iného stanovujú finančné reštriktívne opatrenia voči fyzickým alebo právnickým osobám, subjektom alebo orgánom, ktoré OSN zaradila do zoznamu, ako aj zákaz priameho a nepriameho poskytovania pomoci a služieb súvisiacich so zbraňami a vojenským vybavením takýmto osobám, subjektom alebo orgánom.

(5)

Bezpečnostná rada prijala 19. marca 2010 rezolúciu BR OSN 1916 (2010), v ktorej sa okrem iného rozhodlo o zmiernení niektorých obmedzení a povinností uložených v rámci systému sankcií, aby medzinárodné, regionálne a subregionálne organizácie mohli dodávať tovar a poskytovať technickú pomoc a aby OSN mohla zabezpečiť včasné poskytovanie naliehavo potrebnej humanitárnej pomoci.

(6)

Sankčný výbor prijal 12. apríla 2010 zoznam osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia.

(7)

Na základe toho Rada prijala 26 apríla 2010 rozhodnutie Rady 2010/231/SZBP.

(8)

Tieto opatrenia patria do rozsahu pôsobnosti Zmluvy o fungovaní Európskej únie, a preto, najmä na účely zabezpečenia ich jednotného uplatňovania hospodárskymi subjektmi vo všetkých členských štátoch, je na ich vykonávanie, pokiaľ ide o Úniu, potrebný akt Únie.

(9)

Nariadením Rady (ES) č. 147/2003 z 27. januára 2003 o určitých reštriktívnych opatreniach voči Somálsku (3) sa zaviedol všeobecný zákaz poskytovania technického poradenstva, pomoci, odbornej prípravy, financovania alebo finančnej pomoci v súvislosti s vojenskými činnosťami akejkoľvek osobe, subjektu alebo orgánu v Somálsku. Malo by sa prijať nové nariadenie Rady na vykonávanie opatrení týkajúcich sa fyzických alebo právnických osôb, subjektov alebo orgánov, ktoré OSN zaradila do zoznamu.

(10)

Toto nariadenie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané najmä v Charte základných práv Európskej únie (4), konkrétne právo na účinné opravné prostriedky a spravodlivý proces, právo vlastniť majetok a právo na ochranu osobných údajov. Toto nariadenie by sa malo uplatňovať v súlade s týmito právami a zásadami.

(11)

Týmto nariadením sa plne rešpektujú aj záväzky členských štátov vyplývajúce z Charty Organizácie Spojených národov a právne záväzná povaha rezolúcií Bezpečnostnej rady.

(12)

Vzhľadom na situáciu v Somálsku, ktorá predstavuje konkrétne ohrozenie medzinárodného mieru a bezpečnosti v tomto regióne a s cieľom zabezpečiť súlad s postupom zmeny, doplnenia a preskúmania prílohy k rozhodnutiu Rady 2010/231/SZBP, by právomoc zmeniť a doplniť zoznam v prílohe I k tomuto nariadeniu mala mať Rada.

(13)

Postup zmeny a doplnenia zoznamu v prílohe I k tomuto nariadeniu by mal zahŕňať poskytnutie dôvodov zaradenia do zoznamu, ktoré predložil sankčný výbor, označeným fyzickým alebo právnickým osobám, subjektom alebo orgánom, aby mali možnosť vyjadriť k týmto dôvodom pripomienky. V prípade, že sa predložia pripomienky alebo nové zásadné dôkazy, by Rada mala na základe týchto pripomienok preskúmať svoje rozhodnutie a príslušným spôsobom informovať dotknutú osobu, subjekt alebo orgán.

(14)

Aby sa zabezpečila maximálna právna istota v rámci Únie, mali by sa zverejniť mená a ďalšie relevantné údaje na identifikáciu fyzických alebo právnických osôb, subjektov alebo orgánov, ktorých finančné prostriedky a hospodárske zdroje sa zmrazili v súlade s týmto nariadením.

(15)

Pri akomkoľvek spracúvaní osobných údajov o fyzických osobách podľa tohto nariadenia by sa malo dodržiavať nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (5) a smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (6).

(16)

Členské štáty by mali stanoviť sankcie vzťahujúce sa na porušenia ustanovení tohto nariadenia. Stanovené sankcie by mali byť primerané, účinné a odradzujúce,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)

„finančné prostriedky“ sú finančné aktíva a hospodárske výhody každého druhu, ktoré zahŕňajú, ale neobmedzujú sa iba na:

i)

hotovosť, šeky, peňažné pohľadávky, zmenky, peňažné poukážky a iné platobné nástroje,

ii)

vklady vo finančných inštitúciách alebo iných subjektoch, zostatky na účtoch, pohľadávky a dlhopisy,

iii)

verejne alebo súkromne obchodovateľné cenné papiere a dlhové nástroje, vrátane akcií a majetkových podielov, certifikáty predstavujúce cenné papiere, dlhopisy, vlastné zmenky, záruky, obligácie bez záruky a zmluvy o derivátových finančných nástrojoch,

iv)

úroky, dividendy alebo ďalšie príjmy z aktív alebo z hodnoty akumulovanej alebo vytváranej aktívami,

v)

úvery, práva na započítanie pohľadávky, záruky, zábezpeky splnenia zmluvy alebo iné finančné záväzky,

vi)

akreditívy, náložné listy, kúpne zmluvy,

vii)

dokumenty preukazujúce podiel na finančných prostriedkoch alebo finančných zdrojoch;

b)

„zmrazenie finančných prostriedkov“ je zabránenie akémukoľvek pohybu, prevodu, úprave, použitiu, prístupu k finančným prostriedkom alebo manipulácii s nimi, ktoré by mali za následok akúkoľvek zmenu ich objemu, výšky, umiestnenia, vlastníctva, držby, povahy, miesta určenia, alebo inú zmenu, ktorá by umožnila použitie finančných prostriedkov, vrátane spravovania portfólií;

c)

„hospodárske zdroje“ sú aktíva každého druhu, hmotné aj nehmotné, hnuteľné aj nehnuteľné, ktoré nie sú finančnými prostriedkami, ale možno ich použiť na získanie finančných prostriedkov, tovaru alebo služieb;

d)

„zmrazenie hospodárskych zdrojov“ je zabránenie ich využívaniu na účely získania finančných prostriedkov, tovaru alebo služieb akýmkoľvek spôsobom, ktorý zahŕňa, ale neobmedzuje sa iba na ich predaj, prenájom alebo založenie;

e)

„sankčný výbor“ je výbor Bezpečnostnej rady zriadený podľa rezolúcie BR OSN 751 (1992) týkajúcej sa Somálska;

f)

„technická pomoc“ je akákoľvek technická podpora týkajúca sa opráv, vývoja, výroby, montáže, testovania, údržby alebo akýchkoľvek iných technických služieb a môže nadobúdať formy, akými sú inštruktáž, poradenstvo, školenie, odovzdávanie poznatkov alebo zručností, alebo konzultačné služby vrátane pomoci v slovnej forme;

g)

„investičné služby“ sú:

i)

prijímanie a prevod príkazov týkajúcich sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov,

ii)

vykonávanie príkazov v mene klientov,

iii)

obchodovanie na vlastný účet,

iv)

správa portfólií,

v)

investičné poradenstvo,

vi)

upisovanie finančných nástrojov a/alebo umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku,

vii)

umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku alebo

viii)

riadenie multilaterálnych obchodných systémov,

za predpokladu, že sa táto činnosť týka akéhokoľvek z finančných nástrojov uvedených v oddiele C prílohy I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi (7);

h)

„územie Únie“ znamená územia, na ktoré sa vzťahujú zmluvy podľa podmienok stanovených v zmluvách;

i)

„odôvodnenie“ je zverejniteľná časť vyhlásenia k prípadu, ktoré poskytol sankčný výbor, a/alebo prípadne opisné zhrnutie dôvodov zaradenia na zoznam, ktoré poskytol sankčný výbor.

Článok 2

1.   Zmrazujú sa všetky finančné prostriedky a hospodárske zdroje, ktoré patria fyzickým alebo právnickým osobám, subjektom alebo orgánom uvedeným v prílohe I, alebo ktoré tieto osoby, subjekty alebo orgány vlastnia, majú v držbe alebo kontrolujú.

2.   Žiadne finančné prostriedky ani hospodárske zdroje sa nesprístupnia, a to priamo alebo nepriamo, fyzickým alebo právnickým osobám, subjektom alebo orgánom uvedeným v prílohe I a nepoužijú sa v ich prospech.

3.   Prílohu I tvorí zoznam fyzických alebo právnických osôb, subjektov alebo orgánov, ktoré označila Bezpečnostná rada alebo sankčný výbor v súlade s rezolúciou BR OSN 1844 (2008).

4.   Zakazuje sa vedomé a zámerné zapojenie sa do činností, ktorých cieľom alebo účinkom je priame alebo nepriame obchádzanie opatrení uvedených v odsekoch 1 a 2.

5.   Zákaz uvedený v odseku 2 nezakladá žiadnu zodpovednosť dotknutých fyzických alebo právnických osôb, subjektov alebo orgánov, ktoré sprístupnili finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje, ak nevedeli a nemohli odôvodnene predpokladať, že svojím konaním tento zákaz porušujú.

Článok 3

1.   Článok 2 ods. 2 sa nevzťahuje na pripisovanie na zmrazené účty:

a)

úrokov alebo iných príjmov z týchto účtov alebo

b)

platieb splatných podľa zmlúv, dohôd alebo povinností, ktoré sa uzavreli alebo ktoré vznikli pred dátumom, kedy boli fyzické alebo právnické osoby, subjekty alebo orgány uvedené v článku 2 označené sankčným výborom alebo Bezpečnostnou radou,

za predpokladu, že sa na takéto úroky, iné výnosy a platby naďalej vzťahuje článok 2 ods. 1.

2.   Ustanovenia článku 2 ods. 2 nebránia finančným alebo úverovým inštitúciám v Únii, ktoré dostávajú finančné prostriedky prevádzané na účet fyzickej alebo právnickej osoby, subjektu alebo orgánu uvedenej v zozname, aby pripisovali úhrady na zmrazené účty za predpokladu, že všetky sumy pripísané na takéto účty budú takisto zmrazené. Finančná alebo úverová inštitúcia o takýchto transakciách bezodkladne informuje príslušné orgány v členskom štáte uvedené na webových stránkach v prílohe II.

Článok 4

1.   Článok 2 ods. 1 a 2 sa nevzťahuje na sprístupnenie finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov potrebných na zabezpečenie včasného poskytnutia naliehavo potrebnej humanitárnej pomoci v Somálsku zo strany Organizácie Spojených národov, jej špecializovaných agentúr a programov, humanitárnych organizácií so štatútom pozorovateľa v rámci Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov, ktoré poskytujú humanitárnu pomoc, alebo ich realizačných partnerov.

2.   Výnimka uvedená v odseku 1 neukladá žiadnu zodpovednosť fyzickým alebo právnickým osobám, subjektom alebo orgánom, ktoré sprístupnili finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje, ak nevedeli a nemali primeraný dôvod predpokladať, že sa na ich konanie táto výnimka nevzťahuje.

Článok 5

1.   Odchylne od článku 2 môžu príslušné orgány v členských štátoch uvedené na webových stránkach v prílohe II povoliť za podmienok, ktoré považujú za primerané, uvoľnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov alebo sprístupnenie určitých finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

dotknutý príslušný orgán stanovil, že finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sú:

i)

nevyhnutné na uspokojenie základných potrieb osôb uvedených v prílohe I a ich nezaopatrených rodinných príslušníkov, vrátane platieb za potraviny, nájom alebo hypotéku, lieky a lekárske ošetrenie, úhrady daní, poistného a poplatkov za verejné služby,

ii)

určené výlučne na platbu primeraných honorárov za odbornú prácu a náhradu výdavkov, ktoré vznikli v súvislosti s poskytnutím právnych služieb alebo

iii)

určené výlučne na zaplatenie poplatkov alebo úhradu nákladov na bežnú držbu alebo správu zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov a

b)

dotknutý členský štát oboznámil sankčný výbor s týmto rozhodnutím a svojim zámerom udeliť povolenie a sankčný výbor voči tomuto postupu nevyslovil námietky do troch pracovných dní od oznámenia.

2.   Odchylne od článku 2 môžu príslušné orgány v členských štátoch uvedené v prílohe II povoliť uvoľnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov alebo sprístupnenie určitých finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov, ak dospeli k záveru, že tieto sú potrebné na úhradu mimoriadnych výdavkov, za predpokladu, že dotknutý členský štát s týmto rozhodnutím oboznámil sankčný výbor, ktorý toto rozhodnutie schválil.

3.   Príslušný členský štát informuje ostatné členské štáty a Komisiu o akomkoľvek povolení udelenom na základe odsekov 1 a 2.

Článok 6

Odchylne od článku 2 môžu príslušné orgány v členských štátoch uvedené na webových stránkach v prílohe II povoliť uvoľnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje podliehajú súdnemu, administratívnemu alebo arbitrážnemu záložnému právu, ktoré vzniklo pred dátumom, keď boli fyzické alebo právnické osoby, subjekty alebo orgány uvedené v článku 2 označené sankčným výborom alebo Bezpečnostnou radou alebo súdnym, administratívnym alebo arbitrážnym rozhodnutím vyneseným pred uvedeným dátumom;

b)

finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sa použijú výlučne na uspokojenie pohľadávok zaistených takýmto záložným právom alebo uznaných za platné v takomto rozhodnutí v rámci obmedzení stanovených príslušnými zákonmi a právnymi predpismi, ktorými sa riadia práva osôb s takýmito pohľadávkami;

c)

záložné právo alebo rozhodnutie nie je v prospech fyzickej alebo právnickej osoby, subjektu alebo orgánu, ktoré sú uvedené v prílohe I;

d)

záložné právo alebo rozhodnutie nie je v rozpore s verejným poriadkom v dotknutom členskom štáte a

e)

členský štát oboznámil sankčný výbor so záložným právom alebo rozhodnutím.

Článok 7

Zmrazením finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov alebo odmietnutím sprístupniť finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje uskutočneným v dobrej viere na základe toho, že takýto krok je v súlade s týmto nariadením, nevzniká fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu, ktoré tento krok podniknú, ani ich riaditeľom alebo zamestnancom zodpovednosť žiadneho druhu, pokiaľ sa nepreukáže, že finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje boli zmrazené alebo zadržané v dôsledku nedbanlivosti.

Článok 8

1.   Všetkým fyzickým alebo právnický osobám, subjektom alebo orgánom uvedeným v prílohe I sa zakazuje priamo alebo nepriamo poskytovať:

a)

technickú pomoc súvisiacu s vojenskými činnosťami alebo dodávkou, predajom, prepravou, výrobou, údržbou alebo používaním tovarov a technológií, ktoré sú zaradené do Spoločného zoznamu vojenského materiálu Európskej únie (8);

b)

finančné prostriedky alebo finančnú pomoc súvisiacu s vojenskými činnosťami alebo dodávkou, predajom, prepravou, výrobou, údržbou alebo používaním tovarov a technológií, ktoré sú zaradené do Spoločného zoznamu vojenského materiálu Európskej únie;

c)

investičné služby súvisiace s vojenskými činnosťami alebo dodávkou, predajom, prepravou, výrobou, údržbou alebo používaním tovarov a technológií, ktoré sú zaradené do Spoločného zoznamu vojenského materiálu Európskej únie.

2.   Zakazuje sa vedomé a úmyselné zapojenie sa do činností, ktorých predmetom alebo dôsledkom je priame alebo nepriame obchádzanie zákazu uvedeného v odseku 1.

3.   Zákaz uvedený v odseku 1 písm. b) nezakladá žiadnu zodpovednosť dotknutých fyzických alebo právnických osôb, subjektov alebo orgánov, ktoré poskytli finančné prostriedky alebo finančnú pomoc, ak nevedeli a nemali opodstatnený dôvod domnievať sa, že svojim konaním tento zákaz porušujú.

Článok 9

1.   Bez toho, aby boli dotknuté platné predpisy týkajúce sa podávania správ, dôvernosti a služobného tajomstva, fyzické alebo právnické osoby, subjekty alebo orgány:

a)

bezodkladne poskytujú orgánom uvedeným na webových stránkach v prílohe II, ktoré sú príslušné pre krajinu, v ktorej majú bydlisko alebo sídlo, všetky informácie, ktoré by uľahčili dodržiavanie tohto nariadenia, ako sú napríklad účty a sumy zmrazené v súlade s článkom 2, a postúpia takéto informácie Komisii, a to buď priamo alebo prostredníctvom týchto príslušných orgánov a

b)

spolupracujú s príslušnými orgánmi uvedenými na webových stránkach v prílohe II pri akomkoľvek overovaní týchto informácií.

2.   Akékoľvek informácie poskytnuté alebo prijaté v súlade s týmto článkom budú použité iba na účely, na ktoré boli poskytnuté alebo prijaté.

Článok 10

Komisia a členské štáty sa navzájom bezodkladne informujú o opatreniach prijatých na základe tohto nariadenia a poskytujú si všetky ďalšie dôležité informácie, ktoré majú v súvislosti s týmto nariadením k dispozícii, najmä informácie o porušovaní, problémoch s presadzovaním a o rozsudkoch vynesených vnútroštátnymi súdmi.

Článok 11

Komisia je oprávnená meniť a dopĺňať prílohu II na základe informácií poskytnutých členskými štátmi.

Článok 12

1.   V prípade, že Bezpečnostná rada alebo sankčný výbor zaradí fyzickú alebo právnickú osobu, subjekt alebo orgán do zoznamu a poskytne odôvodnenie tohto označenia, Rada zaradí takúto fyzickú alebo právnickú osobu, subjekt alebo orgán do prílohy I. Rada oznámi svoje rozhodnutie a jeho odôvodnenie dotknutej fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu, a to buď priamo, v prípade, že je ich adresa známa, alebo prostredníctvom uverejnenia oznámenia, a poskytne tak dotknutej fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu možnosť vyjadriť pripomienky.

2.   V prípade, že sa predložia pripomienky alebo zásadné nové dôkazy, Rada preskúma svoje rozhodnutie a príslušným spôsobom informuje osobu, subjekt alebo orgán.

Článok 13

Pokiaľ sa OSN rozhodne vyradiť osobu, subjekt alebo orgán zo zoznamu alebo zmeniť a doplniť identifikačné údaje osoby, subjektu alebo orgánu uvedeného v zozname, Rada príslušným spôsobom zmení a doplní prílohu I.

Článok 14

Príloha I obsahuje, v prípade, že sú k dispozícii, informácie, ktoré poskytla Bezpečnostná rada alebo sankčný výbor a ktoré sú potrebné na identifikáciu dotknutých fyzických alebo právnických osôb, subjektov alebo orgánov. V prípade osôb môžu tieto informácie zahŕňať mená vrátane prezývok, dátum a miesto narodenia, národnosť, číslo pasu a dokladu totožnosti, pohlavie, adresu, ak je známa, a funkciu alebo povolanie. V prípade právnických osôb, subjektov alebo orgánov môžu tieto informácie zahŕňať názvy, dátum a miesto registrácie, registračné číslo a miesto podnikania. Príloha I tiež obsahuje dátum označenia Bezpečnostnou radou alebo sankčným výborom.

Článok 15

1.   Členské štáty ustanovia pravidlá o ukladaní sankcií za porušovanie ustanovení tohto nariadenia a prijímajú všetky opatrenia potrebné na ich vykonávanie. Ustanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odradzujúce.

2.   Členské štáty Komisiu bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia oboznámia s týmito pravidlami, ako aj s každou ich následnou zmenou a doplnením.

Článok 16

1.   Členské štáty určia príslušné orgány uvedené v tomto nariadení a identifikujú ich na stránkach uvedených v prílohe II alebo prostredníctvom nich.

2.   Členské štáty oznámia Komisii svoje príslušné orgány bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia a oznámia jej aj každú následnú zmenu a doplnenie.

3.   Ak toto nariadenie ustanovuje požiadavku informovať Komisiu, alebo s ňou inak komunikovať, na takúto komunikáciu sa použije adresa a iné kontaktné údaje uvedené v prílohe II.

Článok 17

Toto nariadenie sa uplatňuje:

a)

na území Únie vrátane jeho vzdušného priestoru;

b)

na palube akéhokoľvek lietadla alebo plavidla podliehajúceho súdnej právomoci členského štátu;

c)

na každú osobu nachádzajúcu sa na území Únie alebo mimo neho, ktorá je štátnym príslušníkom niektorého členského štátu;

d)

na každú právnickú osobu, subjekt alebo orgán, ak sú zaregistrované alebo založené podľa práva niektorého členského štátu;

e)

na každú právnickú osobu, subjekt alebo orgán v súvislosti s akoukoľvek podnikateľskou činnosťou, ktorá sa úplne alebo čiastočne vykonáva v Únii.

Článok 18

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu 26. apríla 2010

Za Radu

predsednička

C. ASHTON


(1)  Pozri stranu 17 tohto úradného vestníka.

(2)  Ú. v. EÚ L 46, 17.2.2009, s. 73.

(3)  Ú. v. ES L 24, 29.1.2003, s. 2.

(4)  Ú. v. ES C 364, 18.12.2000, s. 1.

(5)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.

(6)  Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.

(7)  Ú. v. EÚ L 145, 30.4.2004, s. 1.

(8)  Ú. v. EÚ C 69, 18.3.2010, s. 19.


PRÍLOHA I

FYZICKÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY, SUBJEKTY ALEBO ORGÁNY UVEDENÉ V ČLÁNKOCH 2 A 8

I.   Fyzické osoby

1.

Yasin Ali Baynah (alias a) Ali, Yasin Baynah, b) Ali, Yassin Mohamed, c) Baynah, Yasin, d) Baynah, Yassin, e) Baynax, Yasiin Cali, f) Beenah, Yasin, g) Beenah, Yassin, h) Beenax, Yasin, i) Beenax, Yassin, j) Benah, Yasin, k) Benah, Yassin, l) Benax, Yassin, m) Beynah, Yasin, n) Binah, Yassin, o) Cali, Yasiin Baynax) Dátum narodenia: približne v roku 1966. Štátna príslušnosť: Somálsko. Alt. štátna príslušnosť: Švédsko. Miesto: Rinkeby, Štokholm, Švédsko; Mogadišo, Somálsko.

2.

Hassan Dahir Aweys (alias a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys, b) Awes, Hassan Dahir, c) Awes, Shaykh Hassan Dahir, d) Aweyes, Hassen Dahir, e) Aweys, Ahmed Dahir, f) Aweys, Sheikh, g) Aweys, Sheikh Hassan Dahir, h) Dahir, Aweys Hassan, i) Ibrahim, Mohammed Hassan, j) OAIS, Hassan Tahir, k) Uways, Hassan Tahir, l) „Hassan, Sheikh“) Dátum narodenia: 1935. Občiasntvo: Somálsko. Štátna príslušnosť: Somálsko. Miesto: Somálsko, Eritrea.

3.

Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (alias a) Al-Turki, Hassan, b) Turki, Hassan, c) Turki, Hassan Abdillahi Hersi, d) Turki, Sheikh Hassan, e) Xirsi, Xasan Cabdilaahi, f) Xirsi, Xasan Cabdulle) Dátum narodenia: približne v roku 1944. Miesto narodenia: oblasť Ogaden, Etiópia. Štátna príslušnosť: Somálsko. Miesto: Somálsko.

4.

Ahmed Abdi aw-Mohamed (alias a) Abu Zubeyr, Muktar Abdirahman, b) Abuzubair, Muktar Abdulrahim, c) Aw Mohammed, Ahmed Abdi, d) Aw-Mohamud, Ahmed Abdi, e) „Godane“, f) „Godani“, g) „Mukhtar, Shaykh“, h) „Zubeyr, Abu“) Dátum narodenia: 10. júla 1977. Miesto narodenia: Hargeisa, Somálsko. Štátna príslušnosť: Somálsko.

5.

Fuad Mohamed Khalaf (alias a) Fuad Mohamed Khalif, b) Fuad Mohamed Qalaf, c) Fuad Mohammed Kalaf, d) Fuad Mohamed Kalaf, e) Fuad Mohammed Khalif, f) Fuad Khalaf, g) Fuad Shongale, h) Fuad Shongole, i) Fuad Shangole, j) Fuad Songale, k) Fouad Shongale, l) Fuad Muhammad Khalaf Shongole) Štátna príslušnosť: Somálsko. Miesto: Mogadišo, Somálsko. Alt. miesto: Somálsko.

6.

Bashir Mohamed Mahamoud (alias a) Bashir Mohamed Mahmoud, b) Bashir Mahmud Mohammed, c) Bashir Mohamed Mohamud, d) Bashir Mohamed Mohamoud, e) Bashir Yare, f) Bashir Qorgab, g) Gure Gap, h) „Abu Muscab“, i) „Qorgab“) Dátum narodenia: približne v rokoch 1979-1982. Alt. dátum narodenia: 1982. Štátna príslušnosť: Somálsko. Miesto: Mogadišo, Somálsko.

7.

Mohamed Sa’id (alias a) „Atom“, b) Mohamed Sa’id Atom, c) Mohamed Siad Atom) Dátum narodenia: približne v roku 1966. Miesto narodenia: Galgala, Somálsko. Miesto: Galgala, Somálsko. Alt. miesto: Badhan, Somálsko.

8.

Fares Mohammed Mana’a (alias: a) Faris Mana’a, b) Fares Mohammed Manaa) Dátum narodenia: 8. februára 1965. Miesto narodenia: Sadah, Jemen. Číslo cestovného pasu: 00514146; miesto vydania: Saná, Jemen. Číslo preukazu totožnosti: 1417576; miesto vydania: Al-Amana, Jemen; dátum vydania: 7. januára 1996.

II.   Právnické osoby, subjekty alebo orgány

AL-SHABAAB (alias a) Al-Shabab, b) Shabaab, c) The Youth, d) Mujahidin Al-Shabaab Movement, e) Mujahideen Youth Movement, f) Mujahidin Youth Movement, g) MYM, h) Harakat Shabab Al-Mujahidin, i) Hizbul Shabaab, j) Hisb’ul Shabaab, k) Al-Shabaab Al-Islamiya, l) Youth Wing, m) Al-Shabaab Al-Islaam, n) Al-Shabaab Al-Jihaad, o) The Unity Of Islamic Youth, p) Harakat Al-Shabaab Al-Mujaahidiin, q) Harakatul Shabaab Al Mujaahidiin, r) Mujaahidiin Youth Movement) Miesto: Somálsko.


PRÍLOHA II

WEBOVÉ STRÁNKY S INFORMÁCIAMI O PRÍSLUŠNÝCH ORGÁNOCH UVEDENÝCH V ČLÁNKU 3 ODS. 2 A ČLÁNKOCH 5, 6 A 9 A ADRESA NA ZASIELANIE OZNÁMENÍ EURÓPSKEJ KOMISII

 

BELGICKO

http://www.diplomatie.be/eusanctions

 

BULHARSKO

http://www.mfa.government.bg

 

ČESKÁ REPUBLIKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

 

DÁNSKO

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

 

NEMECKO

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

 

ESTÓNSKO

http://www.vm.ee/est/kat_622/

 

ÍRSKO

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

 

GRÉCKO

http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

 

ŠPANIELSKO

www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales

 

FRANCÚZSKO

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

 

TALIANSKO

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

 

CYPRUS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

 

LOTYŠSKO

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

 

LITVA

http://www.urm.lt/sanctions

 

LUXEMBURSKO

http://www.mae.lu/sanctions

 

MAĎARSKO

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/felelos_illetekes_hatosagok.htm

 

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

 

HOLANDSKO

www.minbuza.nl/nl/Onderwerpen/Internationale_rechtsorde/Internationale_Sancties/Bevoegde_instnties_algemeen

 

RAKÚSKO

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

 

POĽSKO

http://www.msz.gov.pl

 

PORTUGALSKO

http://www.mne.gov.pt/mne/pt/AutMedidasRestritivas.htm

 

RUMUNSKO

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

 

SLOVINSKO

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

 

SLOVENSKO

http://www.foreign.gov.sk

 

FÍNSKO

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

 

ŠVÉDSKO

http://www.ud.se/sanktioner

 

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

http://www.fco.gov.uk/en/about-us/what-we-do/services-we-deliver/business-services/export-controls-sanctions/

Adresa na zasielanie oznámení Európskej komisii:

European Commission

DG for External Relations

Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in CFSP

Unit A.2. Crisis Management and Conflict Prevention

CHAR 12/106

B-1049

Bruxelles/Brussel (Belgium)

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel.: (32 -2) 295 55 85

Fax: (32 -2) 299 08 73


Top