EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0271

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 271/2010 z  24. marca 2010 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 889/2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 so zreteľom na logo ekologickej výroby Európskej únie

OJ L 84, 31.3.2010, p. 19–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 013 P. 88 - 91

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/271/oj

31.3.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 84/19


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 271/2010

z 24. marca 2010,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 889/2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 so zreteľom na logo ekologickej výroby Európskej únie

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov, ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 2092/91 (1), a najmä na jeho článok 25 ods. 3, článok 38 písm. b) a článok 40,

keďže:

(1)

V článku 24 nariadenia (ES) č. 834/2007 sa ustanovuje, že logo Spoločenstva je jedným z povinných označení, ktoré sa majú používať na obale výrobkov s uvedením pojmov odkazujúcich na ekologický spôsob výroby, ako sa uvádza v článku 23 ods. 1, a že pre produkty dovezené z tretích krajín je použitie tohto loga dobrovoľné. Článkom 25 ods. 1 nariadenia (ES) č. 834/2007 sa umožňuje používať logo Spoločenstva pri označovaní, prezentácii a reklame produktov, ktoré spĺňajú požiadavky stanovené v tomto nariadení.

(2)

Zo skúseností získaných pri uplatňovaní nariadenia Rady (EHS) č. 2092/91 z 24. júna 1991 o ekologickej výrobe poľnohospodárskych výrobkov a príslušných označeniach poľnohospodárskych výrobkov a potravín (2), ktoré bolo nahradené nariadením (ES) č. 834/2007, vyplýva, že logo Spoločenstva, ktoré by sa mohlo používať dobrovoľne, už viac nespĺňa očakávania prevádzkovateľov v sektore a ani spotrebiteľov.

(3)

Nové pravidlá týkajúce sa loga by sa mali zaviesť v nariadení Komisie (ES) č. 889/2008 z 5. septembra 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov so zreteľom na ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu (3). Tieto pravidlá by mali umožniť, aby sa logo lepšie prispôsobilo vývoju v sektore, predovšetkým tým, že umožní spotrebiteľovi lepšiu identifikáciu ekologických výrobkov, pre ktoré platia nariadenia Európskej únie týkajúce sa ekologickej výroby.

(4)

Po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy by sa namiesto „loga ekologickej výroby Spoločenstva“ malo používať „logo ekologickej výroby Európskej únie“.

(5)

S cieľom získať návrhy nového loga zorganizovala Komisia súťaž medzi študentmi umenia a dizajnu z členských krajín a nezávislá porota urobila výber a poradie desiatich najlepších návrhov. Po ďalšom preskúmaní z hľadiska duševného vlastníctva boli vybrané tri najlepšie vyhovujúce návrhy, ktoré sa následne v období od 7. decembra 2009 do 31. januára 2010 na účely konzultácie predstavili verejnosti na internete. Navrhované logo, ktoré za toto obdobie vybrala väčšina návštevníkov webovej stránky, by sa malo schváliť ako nové logo ekologickej výroby Európskej únie.

(6)

Zmena loga ekologickej výroby Európskej únie od 1. júla 2010 by nemala spôsobiť ťažkosti na trhu, a predovšetkým by mala umožniť, aby sa ekologické výrobky, ktoré sa už uviedli na trh, mohli predávať bez povinného označenia požadovaného podľa článku 24 nariadenia (ES) č. 834/2007, a to za predpokladu, že tieto výrobky sú v súlade s nariadením (EHS) č. 2092/91 alebo nariadením (ES) č. 834/2007.

(7)

S cieľom umožniť používanie loga ihneď, ako to bude povinné v súlade s právnymi predpismi EÚ, a zabezpečiť účinné fungovanie vnútorného trhu, zaručiť spravodlivú hospodársku súťaž a ochraňovať záujmy spotrebiteľa bolo nové logo ekologickej výroby Európskej únie zaregistrované ako kolektívna ochranná známka pre ekologické poľnohospodárstvo na Úrade Beneluxu pre ochranu duševného vlastníctva, a preto je platné, použiteľné a chránené. Toto logo bude takisto zaregistrované v registri Spoločenstva a medzinárodných registroch.

(8)

V článku 58 nariadenia (ES) č. 889/2008 sa ustanovuje, že číselný kód štátnej alebo súkromnej inšpekčnej organizácie by sa mal umiestniť hneď pod logo Spoločenstva bez špecifických ukazovateľov týkajúcich sa formátu a charakteristík týchto kódov. S cieľom dosiahnuť harmonizované uplatňovanie týchto číselných kódov by sa mali ustanoviť podrobné pravidlá týkajúce sa formátu a charakteristík týchto kódov.

(9)

Nariadenie (ES) č. 889/2008 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(10)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Regulačného výboru pre ekologickú výrobu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 889/2008 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

V hlave III sa názov kapitoly 1 nahrádza takto:

 

„Logo ekologickej výroby Európskej únie“.

2.

Článok 57 sa nahrádza takto:

„Článok 57

Ekologické logo EÚ

V súlade s článkom 25 ods. 3 nariadenia (ES) č. 834/2007 logo ekologickej výroby Európskej únie (ďalej len ,ekologické logo EÚ) nadväzuje na model ustanovený v časti A prílohy XI k tomuto nariadeniu.

Ekologické logo EÚ sa používa iba vtedy, ak je príslušný výrobok vyrobený v súlade s požiadavkami nariadenia (EHS) č. 2092/91 a jeho vykonávacími nariadeniami alebo nariadenia (ES) č. 834/2007 a s požiadavkami tohto nariadenia.‘

3.

V článku 58 ods. 1 sa písmená b), c) a d) nahrádzajú takto:

„b)

obsahuje pojem, ktorý preukazuje spojenie s ekologickou výrobnou metódou, ako sa uvádza v článku 23 ods. 1 nariadenia (ES) č. 834/2007 v súlade s časťou B ods. 2 prílohy XI k tomuto nariadeniu;

c)

zahŕňa referenčné číslo, o ktorom rozhoduje Komisia alebo príslušný orgán členského štátu v súlade s časťou B ods. 3 prílohy XI k tomuto nariadeniu, a

d)

je umiestnené v rovnakom zornom poli ako ekologické logo EÚ, ak sa pri označení používa toto logo.“

4.

Článok 95 ods. 9 a 10 sa nahrádzajú takto:

„9.   V súlade s nariadením (EHS) č. 2092/91 alebo nariadením (ES) č. 834/2007 sa zásoby výrobkov vyrobených, zabalených a označených pred 1. júlom 2010 aj naďalej môžu uvádzať na trh s použitím pojmov odkazujúcich na ekologickú výrobu, a to až do vyčerpania zásob.

10.   Obalový materiál sa v súlade s nariadením (EHS) č. 2092/91 alebo nariadením (ES) č. 834/2007 môže naďalej používať na výrobky uvedené na trh s použitím pojmov odkazujúcich na ekologickú výrobu, a to až do 1. júla 2012, pokiaľ výrobky spĺňajú ostatné požiadavky nariadenia (ES) č. 834/2007.“

5.

Príloha XI sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. júla 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. marca 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 198, 22.7.1991, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 250, 18.9.2008, s. 1.


PRÍLOHA

„PRÍLOHA XI

A.   Ekologické logo EÚ uvedené v článku 57

1.

Ekologické logo EÚ je v súlade s týmto modelom:

Image

2.

Referenčná farba v Pantone je zelená Pantone č. 376 a zelená [50 % CYAN + 100 % žltá], ak sa používa systém štyroch farieb.

3.

Ekologické logo EÚ sa môže používať aj v nasledujúcej čierno-bielej podobe, ale len v prípade, že nie je vhodné použitie farebnej verzie.

Image

4.

Ak je farba pozadia na obale alebo etikete tmavá, môžu byť symboly použité v negatívnom formáte pri použití farby pozadia obalu alebo etikety.

5.

Ak sa farebný symbol použije na farebnom pozadí, na ktorom je ťažko viditeľný, na zvýšenie kontrastu s farbami podkladu možno symbol ohraničiť vonkajšou líniou.

6.

V určitých špecifických situáciách, keď sú ukazovatele uvedené na obale jednofarebné, môže sa použiť ekologické logo EÚ rovnakej farby.

7.

Ekologické logo EÚ musí mať výšku najmenej 9 mm a šírku najmenej 13,5 mm; pomer výšky a šírky musí byť vždy 1: 1,5. V prípade veľmi malých balení sa minimálna veľkosť môže výnimočne znížiť na výšku 6 mm.

8.

Ekologické logo EÚ sa môže spájať s grafickými alebo textovými prvkami odkazujúcimi na ekologické poľnohospodárstvo pod podmienkou, že sa tým neovplyvní ani nezmení charakter ekologického loga EÚ ani ukazovatele uvedené v článku 58. Pokiaľ bude ekologické logo EÚ spojené s národnými alebo súkromnými logami v zelenej farbe, ktorá je iná ako referenčná farba uvedená v bode 2, ekologické logo EÚ sa môže použiť v tejto nereferenčnej farbe.

9.

Používanie ekologického loga EÚ musí byť v súlade s pravidlami týkajúcimi sa jeho registrácie ako kolektívnej ochrannej známky pre ekologické poľnohospodárstvo na úrade Beneluxu pre ochranu duševného vlastníctva, v registri Spoločenstva a medzinárodných registroch ochranných známok.

B.   Číselné kódy uvedené v článku 58

Všeobecný formát číselných kódov je takýto:

AB-CDE-999

pričom:

1.

‚AB‘ je ISO kód ustanovený v článku 58 ods. 1 písm. a) označenia krajiny, v ktorej sa uskutočňujú kontroly;

2.

‚CDE‘ je pojem pozostávajúci z troch písmen, ktorý zvolí Komisia alebo každý členský štát, napríklad ‚bio‘, ‚öko‘, ‚org‘ alebo ‚eko‘ na vytvorenie väzby s ekologickým spôsobom výroby v súlade s článkom 58 ods. 1 písm. b) a

3.

‚999‘ je referenčné číslo pozostávajúce maximálne z troch číslic, ktoré v súlade s článkom 58 ods. 1 písm. c) prideľuje:

a)

príslušný orgán každého členského štátu štátnym alebo súkromným inšpekčným organizáciám, ktoré boli v súlade s článkom 27 nariadenia (ES) č. 834/2007 poverené kontrolnými úlohami;

b)

Komisia, a to:

i)

štátnym alebo súkromným inšpekčným organizáciám podľa článku 3 ods. 2 písm. a) nariadenia Komisie (ES) č. 1235/2008 (1), ktoré sú uvedené v prílohe I k uvedenému nariadeniu;

ii)

príslušným štátnym alebo súkromným inšpekčným organizáciám tretích krajín podľa článku 7 ods. 2 písm. f) nariadenia (ES) č. 1235/2008, ktoré sú uvedené v prílohe III k uvedenému nariadeniu;

iii)

štátnym alebo súkromným inšpekčným organizáciám podľa článku 10 ods. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 1235/2008, ktoré sú uvedené v prílohe IV k uvedenému nariadeniu;

c)

príslušný orgán každého členského štátu štátnej alebo súkromnej inšpekčnej organizácii, ktorá bola do 31. decembra 2012 oprávnená vydávať certifikát o inšpekcii v súlade s článkom 19 ods. 1 štvrtým pododsekom nariadenia (ES) č. 1235/2008 (dovozné povolenia), a to na základe návrhu Komisie.

Komisia sprístupní verejnosti číselné kódy pomocou vhodných technických prostriedkov vrátane uverejnenia na internete.


(1)  Ú. v. EÚ L 334, 12.12.2008, s. 25.“


Top