EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1272

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1272/2009 z  11. decembra 2009 , ktorým sa ustanovujú spoločné podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o nákup a predaj poľnohospodárskych výrobkov v rámci verejnej intervencie

Ú. v. EÚ L 349, 29.12.2009, p. 1–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Tento dokument bol uverejnený v osobitnom vydaní (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/08/2016; Zrušil 32016R1238

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1272/oj

29.12.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 349/1


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1272/2009

z 11. decembra 2009,

ktorým sa ustanovujú spoločné podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o nákup a predaj poľnohospodárskych výrobkov v rámci verejnej intervencie

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 43 písm. a), aa), c), d), f), j), k) a l) v spojení s jeho článkom 4,

keďže:

(1)

V článku 10 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa ustanovuje, že verejná intervencia sa má uplatňovať na pšenicu obyčajnú, tvrdú pšenicu, jačmeň, kukuricu, cirok, nelúpanú ryžu, biely alebo surový cukor vyrobený v rámci kvóty, čerstvé alebo chladené mäso z odvetvia hovädzieho a teľacieho mäsa, maslo a sušené odtučnené mlieko.

(2)

V článku 11 nariadenia (ES) č. 1234/2007 zmeneného a doplneného nariadením Rady (ES) č. 72/2009 (2) sa ustanovuje, že režim verejnej intervencie v prípade cukru bude k dispozícii iba v hospodárskych rokoch 2008/2009 a 2009/2010. Zdá sa, že z hľadiska zachovania účinnosti tohto režimu v odvetví cukru a obmedzenia administratívnej záťaže hospodárskych subjektov a vnútroštátnych administratívnych orgánov by nebolo vhodné, aby sa existujúce vykonávacie pravidlá v odvetví cukru začlenili do týchto podrobných pravidiel na hospodársky rok 2009/2010.

(3)

Režim verejnej intervencie sa uplatňuje na výrobky uvedené v článku 10 nariadenia (ES) č. 1234/2007, pokiaľ sú splnené podmienky ustanovené v uvedenom nariadení.

(4)

V snahe o zjednodušenie a zlepšenie účinnosti riadiacich a kontrolných mechanizmov súvisiacich s režimom verejnej intervencie by sa mali ustanoviť spoločné pravidlá pre všetky výrobky uvedené v článku 10 nariadenia (ES) č. 1234/2007 s výnimkou cukru.

(5)

V článku 13 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1234/2007 zmeneného a doplneného nariadením (ES) č. 72/2009 sa verejná intervencia za pevne stanovenú cenu tvrdej pšenice, jačmeňa, kukurice a ciroku obmedzuje na 0 ton v období od 1. novembra do 31. mája a nelúpanej ryže na 0 ton v období od 1. apríla do 31. júla.

(6)

V článku 13 ods. 1 písm. c) a d) a v článku 18 ods. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 1234/2007 zmeneného a doplneného nariadením (ES) č. 72/2009 sa verejná intervencia za pevne stanovenú cenu masla obmedzuje na 30 000 ton a sušeného odtučneného mlieka na 109 000 ton v období od 1. marca do 31. augusta a pšenice obyčajnej na 3 milióny ton v období od 1. novembra do 31. mája.

(7)

Podľa článku 13 ods. 3 a článku 18 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007 zmeneného a doplneného nariadením (ES) č. 72/2009 môže Komisia rozhodnúť o pokračovaní režimu verejnej intervencie prostredníctvom verejnej súťaže nad množstvá uvedené v článku 13 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 zmeneného a doplneného nariadením (ES) č. 72/2009, ak si to vyžaduje vývoj trhových cien.

(8)

Je nutné ustanoviť pravidlá týkajúce sa orgánov zodpovedných za verejnú intervenciu v členských štátoch v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 884/2006 z 21. júna 2006 o pravidlách uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005, pokiaľ ide o financovanie intervenčných opatrení vo forme verejného skladovania Európskym poľnohospodárskym záručným fondom (EPZF) a zaúčtovanie operácií verejného skladovania platobnými agentúrami členských štátov (3). Tieto orgány by sa mali na účely tohto nariadenia nazývať „intervenčné agentúry“.

(9)

S cieľom zabezpečiť, aby režim verejnej intervencie fungoval čo možno najjednoduchším a najúčinnejším spôsobom v celom Európskom spoločenstve, pokiaľ ide o nákup oprávnených výrobkov na jednej strane a ďalší predaj výrobkov prevzatých intervenčnými agentúrami na strane druhej, mali by sa vymedziť podmienky, ktoré sa musia splniť skladovacími priestormi. Najmä v prípade obilnín a ryže je nutné, aby sa v záujme dodržiavania ustanovení uvedených v článku 41 nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 prijali pravidlá, ktoré sa budú týkať určenia intervenčných stredísk Komisiou a predchádzajúceho schválenia týchto intervenčných stredísk členskými štátmi. S cieľom zracionalizovať/zjednodušiť spôsob fungovania intervencie tak, že sa prestanú používať malé skladovacie zariadenia, ktoré sa môžu nachádzať v rôznych častiach regiónu, by sa mala stanoviť minimálna skladovacia kapacita pre intervenčné stredisko a pre skladovacie priestory, z ktorých intervenčné stredisko pozostáva. Táto minimálna skladovacia kapacita by sa však nemala uplatňovať v prípade, keď zo skladovacieho priestoru existuje ľahký prístup k riečnemu, morskému alebo železničnému spojeniu.

(10)

V záujme zjednodušenia riadenia a kontroly by mala platiť všeobecná zásada, že účasť na režime verejnej intervencie by mala byť umožnená jedine tým hospodárskym subjektom, ktoré majú sídlo v niektorom členskom štáte a sú v ňom zaregistrované na účely DPH.

(11)

Pokiaľ hospodárske subjekty, ktoré by sa mohli zúčastniť na tomto režime, nemajú v niektorých členských štátoch identifikačné číslo pre DPH, na účely nákupu obilnín a ryže by sa mala účasť na režime verejnej intervencie umožniť aj takým hospodárskym subjektom, ktoré sú zaregistrované v registri poľnohospodárskych podnikov.

(12)

Keďže jednotlivé výrobky, na ktoré sa vzťahujú intervenčné opatrenia, sa líšia z hľadiska produkcie alebo obdobia zberu a požiadaviek na ich skladovanie, mali by sa pre ne ustanoviť osobitné podmienky.

(13)

S cieľom zabezpečiť účinnú kontrolu výroby v odvetví hovädzieho a teľacieho mäsa, najmä podmienok týkajúcich sa vykosťovania a skladovacích priestorov, by hospodárske subjekty, ktoré sú oprávnené zúčastniť sa na režime verejnej intervencie prostredníctvom verejnej súťaže, mali splniť dodatočné podmienky.

(14)

Do intervencie by sa nemali prijímať obilniny ani nelúpaná ryža, ktorých kvalita neumožňuje, aby sa neskôr primerane použili alebo skladovali. V tejto súvislosti by sa preto mali vymedziť metódy, ktoré sú potrebné na stanovenie kvality obilnín a ryže.

(15)

Platobné agentúry alebo intervenčné agentúry môžu identifikovať riziká spojené s prekročením maximálnych povolených prahov kontaminujúcich látok na základe informácií prijatých od ponúkajúcich alebo uchádzačov vo verejnej súťaži a na základe vlastných kritérií analýzy. S cieľom obmedziť finančné náklady je preto odôvodnené požadovať analýzy, za ktoré zodpovedajú agentúry pred prevzatím výrobkov a ktoré sa zakladajú len na analýze rizika, ktoré umožnia zaručiť kvalitu výrobkov pri ich vstupe do intervenčného režimu.

(16)

Pokiaľ ide o výrobky z odvetvia hovädzieho a teľacieho mäsa, na základe podmienok oprávnenosti musí byť možné vylúčiť také výrobky, ktoré nie sú reprezentatívne pre národnú produkciu členského štátu a nevyhovujú v súčasnosti platným zdravotným a veterinárnym podmienkam, a tiež také, ktoré prekračujú hmotnosť požadovanú na trhu.

(17)

Maslo oprávnené na verejnú intervenciu by malo spĺňať požiadavky ustanovené v nariadení (ES) č. 1234/2007, ako aj podmienky kvality a obchodnej úpravy, ktoré sa ešte budú musieť vymedziť. Mali by sa tiež špecifikovať metódy analýzy a podrobné pravidlá upravujúce kontrolu kvality masla a sušeného odtučneného mlieka, a ak si to vyžiada situácia, mali by sa vypracovať ustanovenia na kontrolu rádioaktivity v masle a sušenom odtučnenom mlieku, ktorej maximálne hodnoty sa budú musieť v náležitých prípadoch ustanoviť v právnych predpisoch Spoločenstva. Členské štáty by však mali mať možnosť povoliť systém samokontroly podliehajúci určitým podmienkam.

(18)

V záujme zabezpečenia hladkého fungovania intervenčného režimu v prípade masla a sušeného odtučneného mlieka je potrebné, aby sa špecifikovali podmienky týkajúce sa schvaľovania výrobných podnikov a overovania ich dodržiavania. V záujme zabezpečenia účinnosti režimu by sa mali ustanoviť opatrenia, ktoré sa prijmú v prípade nedodržiavania týchto podmienok. Keďže maslo a sušené odtučnené mlieko môže nakupovať príslušný orgán iného členského štátu, ako je štát, na ktorého území boli vyrobené, príslušný orgán, ktorý uskutočňuje nákup, by mal byť v takýchto prípadoch schopný overiť skutočnosť, či sa dodržali podmienky týkajúce sa kvality a obchodnej úpravy.

(19)

V záujme správneho riadenia režimu je nutné, aby sa tak pri nákupe, ako aj pri predaji stanovilo minimálne množstvo, pod ktoré intervenčná agentúra ponuku alebo súťažnú ponuku nemôže prijať. Pokiaľ však podmienky a postupy veľkoobchodníkov alebo environmentálne pravidlá platné v členskom štáte opodstatňujú uplatňovanie minimálnych množstiev, ktoré sú vyššie ako stanovené množstvá, príslušný členský štát by mal mať možnosť požadovať takéto vyššie minimálne množstvá pri nákupe za pevne stanovené ceny.

(20)

Ponuky a súťažné ponuky by mali obsahovať všetky informácie potrebné na ich posúdenie a mala by sa zabezpečiť komunikácia medzi členskými štátmi a Komisiou.

(21)

S cieľom dodržať 3 000 000-tonové obmedzenie v prípade pšenice obyčajnej, 30 000-tonové obmedzenie v prípade masla a 109 000-tonové obmedzenie v prípade sušeného odtučneného mlieka by bolo vhodné, aby sa ustanovilo obdobie reflexie, počas ktorého sa ešte pred prijatím rozhodnutia o ponukách môžu prijať osobitné opatrenia uplatňované najmä na nevybavené ponuky. Tieto opatrenia môžu pozostávať z ukončenia intervencie, uplatnenia koeficientu zníženia alebo zamietnutia nevybavených ponúk. Vyžadujú si rýchle konanie a Komisia by mala mať možnosť bezodkladne prijať všetky nevyhnutné opatrenia.

(22)

Na základe ponúk prijatých v rámci verejnej súťaže sa môže stanoviť maximálna výška ceny. Na trhu však môže dôjsť k situáciám, keď hospodárske alebo iné skutočnosti zapríčinia, že bude potrebné zamietnuť všetky prijaté súťažné ponuky.

(23)

Tak v prípade intervencie za pevne stanovenú cenu, ako aj v prípade verejnej súťaže na účely verejnej intervencie je nutné požadovať zábezpeku, aby sa zaručilo, že ponuky alebo súťažné ponuky budú seriózne a že opatrenie dosiahne želaný účinok na trhu. Z tohto dôvodu by sa mali prijať ustanovenia na uvoľnenie a prepadnutie zábezpeky zloženej v súlade s nariadením Komisie (EHS) č. 2220/85 z 22. júla 1985, ktorým sa stanovujú spoločné podrobné pravidlá na uplatňovanie systému záruk pre poľnohospodárske výrobky (4).

(24)

S cieľom zabezpečiť jasné a účinné fungovanie režimu verejnej intervencie je nutné, aby sa ustanovili všeobecné pravidlá týkajúce sa dodávania výrobkov do skladovacieho priestoru určeného intervenčnou agentúrou. V prípade obilnín a ryže, ako aj mliečnych výrobkov by sa mali všeobecné pravidlá navyše doplniť osobitnými pravidlami vzhľadom na osobitosť jednotlivých odvetví.

(25)

S cieľom vhodného riadenia zásob v skladoch by sa mali špecifikovať povinnosti členských štátov, pokiaľ ide o maximálnu vzdialenosť od skladovacieho priestoru a náklady, ktoré sa budú musieť hradiť v prípade presiahnutia tejto vzdialenosti. Keďže charakter jednotlivých výrobkov sa líši, bude opodstatnené, ak sa pre obilniny a ryžu stanovia iné maximálne vzdialenosti ako pre mliečne výrobky.

(26)

S cieľom zavedenia spoločných pravidiel by bolo vhodné ustanoviť, že kontroly výrobkov počas ich skladovania sa musia vykonávať v súlade s článkom 2 nariadenia (ES) č. 884/2006.

(27)

S cieľom zosúladiť pravidlá platné v rôznych odvetviach by sa malo ustanoviť, že po dodaní výrobkov do skladovacích priestorov by prevzatie týchto výrobkov intervenčnými agentúrami malo byť podmienené výsledkami príslušných skúšok a analýz, na základe ktorých sa zistí, či spĺňajú požiadavky platné pre nákup. Na základe týchto kontrol a analýz by mal byť vydaný záznam o prevzatí, ale nie neskôr ako šesťdesiat dní po konečnom termíne stanovenom pre dodávku. Pokiaľ výrobky nespĺňajú platné požiadavky, ponúkajúci alebo uchádzač vo verejnej súťaži by si mal výrobky vziať späť a mal by hradiť všetky náklady spojené s podmienečným prevzatím za obdobie, počas ktorého sa výrobky skladovali v intervenčných skladovacích priestoroch.

(28)

Pokiaľ ide o obilniny a ryžu, výrobky ponúkané do intervencie by mali byť v momente predkladania ponuky alebo súťažnej ponuky skutočne v držbe ponúkajúceho alebo uchádzača vo verejnej súťaži, aby sa predišlo akýmkoľvek špekuláciám spojeným s veľmi vysokou volatilitou cien v odvetviach obilnín a ryže. Mala by to byť jedna z primárnych požiadaviek na účasť v režime verejnej intervencie. Intervenčným agentúram by sa mala poskytnúť uspokojivá záruka, že ponúkané množstvá sa skutočne nachádzajú v skladovacom priestore uvedenom v ponuke alebo v súťažnej ponuke. V tejto súvislosti by sa od ponúkajúcich alebo uchádzačov vo verejnej súťaži malo požadovať, aby spolu s ponukou alebo súťažnou ponukou predložili aj vyhlásenie v tomto zmysle.

(29)

V záujme zaručenia jednoduchého a účinného riadenia intervencie je nutné ustanoviť, že dávka obilnín ponúknutá do intervencie by mala byť homogénna a dávka ryže by mala pozostávať z rovnakej odrody.

(30)

Pokiaľ ide o obilniny a ryžu, bolo by vhodné ustanoviť, že do intervencie nie sú prijateľné také výrobky, ktoré sa následne nedajú použiť alebo neumožňujú vhodné skladovanie. Na uvedený účel je nutné vymedziť metódy na stanovenie kvality obilnín a ryže.

(31)

V článku 18 ods. 2 a v článku 18 ods. 4 písm. a) nariadenia (ES) č. 1234/2007 zmeneného a doplneného nariadením (ES) č. 72/2009 sa ustanovuje, že intervenčnú cenu za obilniny stanovuje Komisia prostredníctvom verejnej súťaže bez toho, aby boli dotknuté zvýšenia alebo zníženia ceny z dôvodu kvality. Bolo by vhodné upozorniť na cenové rozdiely obilnín vyplývajúce z hlavných kvalitatívnych kritérií.

(32)

V článku 18 ods. 4 písm. b) nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa ustanovuje, že intervenčná cena sa stanovuje pre ryžu štandardnej kvality a že ak sa kvalita ryže ponúknutej do intervencie líši od štandardnej kvality, intervenčná cena sa upravuje na základe koeficientov zníženia alebo zvýšenia. Uplatňovanie týchto koeficientov by malo odrážať cenové rozdiely na trhu s ryžou v závislosti od kvality. Bolo by vhodné, aby sa na tento účel zobrali do úvahy hlavné charakteristiky ryže, ktoré umožňujú objektívne posúdenie kvality.

(33)

Odbyt výrobkov nakúpených intervenčnými agentúrami podľa článku 10 nariadenia (ES) č. 1234/2007 je nutné vykonávať tak, aby sa predišlo narušeniu trhu a aby sa zabezpečil rovnaký prístup k výrobkom a rovnaké zaobchádzanie s kupujúcimi. To sa môže dosiahnuť vďaka verejnej súťaži.

(34)

Intervenčné agentúry, ktoré majú v držbe zásoby na predaj, by mali sformulovať a uverejniť výzvy na predkladanie súťažných ponúk s cieľom poskytnúť nevyhnutné informácie o vlastnostiach výrobkov a o mieste ich skladovania. Malo by sa preto ustanoviť, že medzi dátumom takéhoto uverejnenia a prvým konečným termínom na predkladanie súťažných ponúk by mala uplynúť primeraná lehota.

(35)

Riadne hospodárenie s intervenčnými zásobami si vyžaduje, aby sa výrobky opätovne predali ihneď po tom, ako sa nájdu odbytiská. V snahe zabezpečiť rovnaký prístup k výrobkom určeným na predaj by sa všetkým zainteresovaným stranám mala poskytnúť možnosť preskúmať na vlastné náklady vzorky výrobkov ponúkaných na predaj.

(36)

V prípade obilnín alebo ryže by sa súťažné ponuky mali predkladať pre stanovenú kvalitu, aby sa tak umožnilo porovnanie týchto súťažných ponúk. Malo by sa prijať ustanovenie, ktoré umožní prispôsobiť predajnú cenu v prípadoch, keď obilniny a ryža nemajú túto požadovanú kvalitu.

(37)

S cieľom zabezpečiť účinné fungovanie režimu verejnej intervencie je nutné, aby sa ustanovili všeobecné pravidlá týkajúce sa vyskladňovania výrobkov. V prípade masla a sušeného odtučneného mlieka treba všeobecné pravidlá doplniť osobitnými pravidlami, aby sa zohľadnila osobitná povaha týchto výrobkov.

(38)

Verejné súťaže môžu riadne prebehnúť iba vtedy, ak uchádzači vo verejnej súťaži predložia seriózne súťažné ponuky. Tento cieľ sa dá dosiahnuť takým spôsobom, že sa bude vyžadovať zloženie zábezpeky, ktorá bude uvoľnená po úhrade predajnej ceny v stanovenej lehote.

(39)

Intervenčné agentúry by mali oznámiť Komisii prijateľné súťažné ponuky. Na základe týchto súťažných ponúk a na základe trhovej situácie v Spoločenstve by sa mala Komisia rozhodnúť, či stanoví, alebo nestanoví minimálnu predajnú cenu. Na základe tohto rozhodnutia intervenčné agentúry prijmú alebo zamietnu súťažné ponuky na kúpu výrobkov ponúkaných na predaj.

(40)

S cieľom uľahčiť predaj malých množstiev, ktoré zostali v skladovacích priestoroch v členskom štáte, a s cieľom zabezpečiť správne riadenie systému by bolo vhodné, aby intervenčná agentúra mala právomoc vyhlásiť na vlastnú zodpovednosť verejnú súťaž na ďalší predaj výrobkov, pričom uplatní podobné pravidlá, ako sú pravidlá stanovené pre verejné súťaže vyhlásené Spoločenstvom, aby sa zabezpečil rovnaký prístup pre všetky zúčastnené strany. Z rovnakých dôvodov by intervenčné agentúry mali mať právomoc ponúknuť na priamy predaj také množstvá, ktoré po vizuálnej prehliadke vykonanej v rámci ročnej inventarizácie alebo počas kontroly po prevzatí do intervencie sa už nemôžu opätovne prebaliť alebo sú znehodnotené.

(41)

V snahe o účinné riadenie systému je nutné ustanoviť, že členské štáty sú povinné pravidelne informovať Komisiu o situácii v skladoch a o uskladňovaných a vyskladňovaných výrobkoch. Príslušné orgány členských štátov by mali tieto informácie odovzdávať Komisii elektronicky prostredníctvom formulára, ktorý im sprístupní Komisia.

(42)

Toto nariadenie zahŕňa určité ustanovenia spojené s intervenčnými opatreniami stanovenými v nariadení Komisie (ES) č. 562/2005 z 5. apríla 2005, ktorým sa ustanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o výmeny oznamov medzi členskými štátmi a Komisiou v sektore mlieka a mliečnych výrobkov (5). Uvedené nariadenie by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(43)

Keďže cieľom tohto nariadenia je zosúladiť ustanovenia uplatniteľné na výrobky, na ktoré sa vzťahuje verejná intervencia, mali by sa ním nahradiť ustanovenia obsiahnuté v nariadení Komisie (EHS) č. 75/91 z 11. januára 1991, ktorým sa stanovujú postupy a podmienky nakladania s nelúpanou ryžou v držbe intervenčných agentúr (6), v nariadení Komisie (ES) č. 214/2001 z 12. januára 2001 ustanovujúcom podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999 o intervencii na trhu s odtučneným práškovým mliekom (7), v nariadení Komisie (ES) č. 1669/2006 z 8. novembra 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1254/1999 o nákupe hovädzieho mäsa (8), v nariadení Komisie (ES) č. 105/2008 z 5. februára 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o intervenciu na trhu s maslom (9), v nariadení Komisie (ES) č. 687/2008 z 18. júla 2008, ktoré stanovuje postupy na preberanie obilnín platobnými agentúrami a intervenčnými agentúrami a stanovuje metódy analýzy na určenie akosti obilnín (10), v nariadení Komisie (ES) č. 127/2009 z 12. februára 2009, ktorým sa ustanovuje postup a podmienky na predaj obilnín v držbe platobných alebo intervenčných agentúr (11), a v nariadení Komisie (ES) č. 670/2009 z 24. júla 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o verejnú intervenciu na základe verejnej súťaže na nákup pšenice tvrdej alebo nelúpanej ryže, a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 428/2008 a (ES) č. 687/2008 (12). Uvedené nariadenia by sa preto mali zrušiť.

(44)

Riadiaci výbor pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov nepredložil svoje stanovisko v lehote určenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

HLAVA I

SPOLOČNÉ PRAVIDLÁ A PODMIENKY TÝKAJÚCE SA VEREJNEJ INTERVENCIE

KAPITOLA I

Rozsah pôsobnosti, vymedzenie pojmov a schvaľovanie intervenčných stredísk a skladovacích priestorov

Článok 1

Rozsah pôsobnosti a vymedzenie pojmov

1.   Týmto nariadením sa ustanovujú spoločné podrobné pravidlá týkajúce sa nákupu výrobkov do intervencie a predaja výrobkov z intervencie v prípade výrobkov uvedených v článku 10 ods. 1 písm. a), b), d), e) a f) nariadenia (ES) č. 1234/2007.

Toto nariadenie sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté osobitné ustanovenia uvedené v nariadeniach Komisie, ktorými sa vyhlasujú verejné súťaže na nákup výrobkov, alebo v nariadeniach Komisie o predaji výrobkov z intervencie.

2.   Na účely tohto nariadenia sa pod pojmom „intervenčná agentúra“ rozumie platobná agentúra alebo agentúra poverená platobnou agentúrou v súlade s článkom 2 ods. 1 nariadenia (ES) č. 884/2006.

Článok 2

Určenie a schválenie intervenčných stredísk a skladovacích priestorov

1.   Za intervenčné strediská a skladovacie priestory, kde sa nakúpené výrobky skladujú, zodpovedajú intervenčné agentúry v súlade s týmto nariadením a nariadením (ES) č. 884/2006, najmä pokiaľ ide o zodpovednosť a kontroly ustanovené v článku 2 uvedeného nariadenia.

2.   Intervenčné strediská, ktoré Komisia určí pre obilniny a ryžu podľa článku 41 nariadenia (ES) č. 1234/2007, podliehajú predchádzajúcemu schváleniu intervenčnými agentúrami. Intervenčné stredisko môže pozostávať z jedného alebo viacerých skladovacích priestorov nachádzajúcich sa v regióne členského štátu.

3.   Skladovacie priestory intervenčného strediska podliehajú schváleniu intervenčnými agentúrami. Intervenčné agentúry zabezpečia, aby intervenčné strediská alebo skladovacie priestory spĺňali aspoň podmienky stanovené v článku 3.

4.   Údaje o intervenčných strediskách a ich skladovacích priestoroch sa aktualizujú a sprístupňujú členským štátom a verejnosti v súlade s článkom 55 tohto nariadenia.

Článok 3

Požiadavky na intervenčné strediská a skladovacie priestory

1.   Pokiaľ ide o obilniny a ryžu:

a)

každé intervenčné stredisko disponuje minimálnou skladovacou kapacitou:

i)

20 000 ton pre obilniny spolu za všetky skladovacie priestory;

ii)

10 000 ton pre ryžu spolu za všetky skladovacie priestory;

b)

každý skladovací priestor:

i)

disponuje minimálnou skladovacou kapacitou 5 000 ton, pokiaľ ide o nákupy počas intervenčného obdobia začínajúceho sa od roku 2012/2013;

ii)

je vybudovaný alebo vhodný na účely skladovania a uchovávania obilnín a ryže v dobrom stave, ako sa ustanovuje v odseku 3;

iii)

disponuje potrebným technickým vybavením na prevzatie obilnín a ryže;

iv)

je schopný vyskladniť také množstvá, aby mohol dodržať lehoty na vyskladnenie ustanovené v článku 51 ods. 2.

Na účely tohto odseku sa pod „minimálnou skladovacou kapacitou“ intervenčného strediska rozumie minimálna kapacita, ktorá nemusí byť dostupná neustále, ale ktorú možno ľahko dosiahnuť počas obdobia, v ktorom prebieha nákup. Minimálna skladovacia kapacita platí pre všetky nakupované obilniny a odrody ryže.

Pokiaľ je zo skladovacieho priestoru ľahký prístup k riečnemu, morskému alebo železničnému spojeniu, minimálna skladovacia kapacita stanovená v prvom pododseku písm. b) bode i) sa neuplatňuje.

2.   Pokiaľ ide o maslo alebo sušené odtučnené mlieko, každý skladovací priestor disponuje minimálnou skladovacou kapacitou 400 ton. Požiadavka minimálnej skladovacej kapacity sa neuplatňuje v prípade, keď je zo skladovacieho priestoru ľahký prístup k riečnemu, morskému alebo železničnému spojeniu.

3.   Pokiaľ ide o sušené odtučnené mlieko, maslo, obilniny a ryžu, skladovacie priestory musia:

a)

byť suché, dobre udržiavané a bez škodcov;

b)

byť bez vonkajších zápachov;

c)

umožňovať dobré vetranie s výnimkou chladiarenských skladov.

4.   Pokiaľ ide o maslo, intervenčné agentúry stanovia technické normy, a to najmä teplotu skladovania, ktorá musí byť –15 oC alebo nižšia, a prijmú všetky ďalšie opatrenia nevyhnutné na zabezpečenie riadneho uchovávania masla.

5.   Pokiaľ ide o výrobky z odvetvia hovädzieho a teľacieho mäsa, ďalej len „hovädzie mäso“, členské štáty vyberú skladovacie priestory tak, aby zabezpečili účinnosť intervenčných opatrení. Zariadenia v týchto skladovacích priestoroch umožňujú:

a)

príjem nevykosteného mäsa;

b)

mrazenie všetkého mäsa určeného na uskladnenie bez ďalšieho spracovania;

c)

skladovanie takéhoto mäsa v technicky uspokojivých podmienkach, a to minimálne počas 3 mesiacov.

Pre nevykostené mäso určené na vykosťovanie sa môžu vybrať len tie skladovacie priestory, ktorých rozrábkarne a chladiarenské prevádzky nie sú napojené na bitúnky a/alebo na úspešného uchádzača vo verejnej súťaži a ktoré sú prevádzkované, riadené a personálne obsadené nezávisle od bitúnkov a/alebo úspešného uchádzača vo verejnej súťaži. Ak sa však vyskytnú praktické ťažkosti pri plnení týchto požiadaviek v rámci spracovateľského reťazca, členské štáty sa môžu odchýliť od týchto požiadaviek, ale len pod podmienkou, že sprísnia kontroly v momente príjmu v súlade s prílohou III časťou III bodom 5.

S výnimkou zvláštnych odchýlok ustanovených v súlade s postupom uvedeným v článku 195 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007 chladiarenské sklady nachádzajúce sa v členskom štáte, do ktorého právomoci patrí intervenčná agentúra, musia byť schopné uskladniť všetko vykostené hovädzie mäso dodané intervenčnou agentúrou aspoň počas troch mesiacov v technicky uspokojivých podmienkach.

KAPITOLA II

Prístup do verejnej intervencie

Článok 4

Oprávnenosť hospodárskych subjektov

1.   Každý hospodársky subjekt, ktorý má sídlo v Spoločenstve a je v ňom aj zaregistrovaný na účely DPH, môže predložiť ponuku alebo súťažnú ponuku v rámci režimu verejnej intervencie.

Ak hospodársky subjekt nie je zaregistrovaný na účely DPH, pri nákupe obilnín a ryže postačí aj registrácia v registri poľnohospodárskych podnikov.

2.   Pokiaľ ide o nákup hovädzieho mäsa, súťažné ponuky môžu predložiť len tieto hospodárske subjekty:

a)

bitúnky pre hovädzí dobytok, ktoré sú registrované alebo schválené v súlade s článkom 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 (13) s akoukoľvek právnou formou, ako aj

b)

obchodníci s hospodárskymi zvieratami alebo mäsom, ktorí v týchto bitúnkoch vykonali usmrtenie zvierat na vlastný účet.

3.   Pokiaľ ide o maslo a sušené odtučnené mlieko, schválené podniky uvedené v článku 10 ods. 1 písm. e) a f) nariadenia (ES) č. 1243/2007 sú oprávnené len vtedy, keď spĺňajú podmienky uvedené v prílohe IV časti III a v prílohe V časti III.

Článok 5

Postup pri predkladaní ponúk alebo súťažných ponúk

1.   Na predkladanie ponúk alebo súťažných ponúk v súlade s týmto nariadením sa používa postup, ktorý hospodárskym subjektom sprístupnil príslušný členský štát.

2.   Intervenčné agentúry môžu vyžadovať, aby elektronické ponuky alebo súťažné ponuky dopĺňal zdokonalený elektronický podpis v zmysle článku 2 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/93/ES (14) alebo elektronický podpis, ktorý poskytuje rovnaké záruky, pokiaľ ide o funkcie pripisované podpisu, s uplatnením rovnakých pravidiel a podmienok, ako sú tie, ktoré uplatňuje Komisia v súlade s ustanoveniami o elektronických a digitalizovaných dokumentoch stanovených rozhodnutím 2004/563/ES, Euratom (15) 5 a jeho vykonávacími predpismi.

HLAVA II

POSTUPY PRI NÁKUPE

Článok 6

Typy postupov pri nákupe

1.   Nákup výrobkov uvedených v článku 10 ods. 1 písm. a), b), d), e) a f) nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa vykonáva buď prostredníctvom nákupu za pevne stanovenú cenu, alebo na základe verejnej súťaže v súlade s článkami 12, 13 a 18 uvedeného nariadenia.

2.   Ponuky alebo súťažné ponuky na pšenicu obyčajnú, maslo a sušené odtučnené mlieko sa môžu predkladať v súlade s ustanoveniami tejto hlavy počas intervenčných období stanovených v článku 11 nariadenia (ES) č. 1234/2007.

KAPITOLA I

Všeobecné pravidlá

Oddiel I

Spoločné podmienky nákupu

Článok 7

Oprávnenosť výrobkov

1.   Výrobky sú oprávnené na verejnú intervenciu, ak spĺňajú požiadavky stanovené v nariadení (ES) č. 1234/2007 a okrem toho sú bezchybné a majú primeranú a vyhovujúcu predajnú kvalitu.

Tieto výrobky musia spĺňať najmä požiadavky stanovené v tomto nariadení:

v prílohe I častiach I, II a III v prípade obilnín,

v prílohe II častiach I a III v prípade ryže,

v prílohe III častiach I, III, V a VI v prípade hovädzieho mäsa,

v prílohe IV častiach I a IV článku 28 a v prípade masla,

v prílohe V častiach I, IV a V článku 28 a v prípade sušeného odtučneného mlieka.

2.   Aby sa stanovilo, či sú výrobky oprávnené, vykonajú sa testy v súlade s postupmi uvedenými:

v prílohe I častiach IV až VIII a časti XII v prípade obilnín,

v prílohe II časti VI v prípade ryže,

v prílohe III časti III v prípade hovädzieho mäsa,

v prílohe IV časti IV v prípade masla,

v prílohe V časti IV v prípade sušeného odtučneného mlieka.

Článok 8

Minimálne množstvá ponúkaných výrobkov

1.   Minimálne množstvo, ktoré je predmetom ponuky alebo súťažnej ponuky pri intervenčnom nákupe, predstavuje:

a)

pri pšenici obyčajnej, jačmeni, kukurici a ciroku 80 ton;

b)

pri tvrdej pšenici 10 ton;

c)

pri ryži 20 ton;

d)

pri hovädzom mäse 10 ton;

e)

pri masle 20 ton;

f)

pri sušenom odtučnenom mlieku 20 ton.

2.   V prípade nákupu výrobkov za pevne stanovenú cenu členský štát môže požadovať vyššie minimálne množstvá, ako sú množstvá stanovené v odseku 1, ak je to opodstatnené veľkoobchodnými podmienkami a zvyklosťami alebo environmentálnymi pravidlami platnými v členskom štáte.

Článok 9

Zábezpeka

Pri predkladaní ponuky alebo súťažnej ponuky na nákup sa zloží nasledujúca zábezpeka v prospech intervenčnej agentúry, ktorej sa ponuka alebo súťažná ponuka predkladá, v súlade s nariadením (ES) č. 2220/85:

a)

za obilniny 20 EUR/t;

b)

za nelúpanú ryžu 30 EUR/t;

c)

za hovädzie mäso 300 EUR/t;

d)

za maslo 50 EUR/t;

e)

za sušené odtučnené mlieko 50 EUR/t.

Článok 10

Podmienky predkladania a prijateľnosti ponúk a súťažných ponúk

1.   Ponuka alebo súťažná ponuka je pre intervenčnú agentúru prijateľná, ak je predložená v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov členského štátu, v ktorom sa ponuka alebo súťažná ponuka predkladá, a obsahuje:

a)

formulár, ktorý sprístupnili členské štáty a ktorý obsahuje minimálne tieto informácie:

i)

názov/meno ponúkajúceho alebo uchádzača vo verejnej súťaži, jeho adresu a jeho identifikačné číslo pre DPH v členskom štáte, v ktorom vykonáva svoju hlavnú činnosť, alebo ak toto číslo nemá, potom registračné číslo jeho poľnohospodárskeho podniku;

ii)

ponúkaný výrobok, v prípade obilnín a ryže aj príslušný číselný znak KN a v prípade ryže aj označenie typu a odrody;

iii)

s výnimkou hovädzieho mäsa miesto skladovania výrobku v momente predkladania ponuky alebo súťažnej ponuky;

iv)

v prípade obilnín a ryže schválený skladovací priestor intervenčného strediska, v súvislosti s ktorým sa predložila ponuka alebo súťažná ponuka s najnižšími nákladmi, berúc do úvahy článok 29; tento skladovací priestor nesmie byť skladovacím priestorom, v ktorom je umiestnený výrobok v momente predkladania ponuky alebo súťažnej ponuky;

v)

v prípade obilnín a ryže rok zberu úrody a oblasť alebo oblasti produkcie v Spoločenstve;

vi)

v prípade masla a sušeného odtučneného mlieka dátum produkcie;

vii)

množstvo, ktoré je predmetom ponuky alebo súťažnej ponuky v rámci limitov uvedených v článku 8;

viii)

v prípade obilnín a ryže hlavné charakteristiky ponúkaného výrobku;

ix)

v prípade masla a sušeného odtučneného mlieka názov a číslo schválenia podnikov;

b)

nasledujúce pripojené dokumenty:

i)

dôkaz o tom, že ponúkajúci alebo uchádzač vo verejnej súťaži zložil zábezpeku uvedenú v článku 9;

ii)

v prípade obilnín a ryže vyhlásenie ponúkajúceho alebo uchádzača vo verejnej súťaži, že ponúkané množstvo je skutočne prítomné v skladovacom priestore vymedzenom v písmene a) bode iii) tohto odseku;

iii)

v prípade obilnín a ryže vyhlásenie ponúkajúceho alebo uchádzača vo verejnej súťaži, že výrobky majú pôvod v Spoločenstve a že ponuka alebo súťažná ponuka sa vzťahuje na homogénnu dávku, ktorá v prípade ryže musí obsahovať nelúpanú ryžu rovnakej odrody, a

iv)

v prípade obilnín a ryže vyhlásenie o tom, či sa vykonalo alebo nevykonalo akékoľvek ošetrenie po zbere, názov použitého produktu a to, či sa použil v súlade s podmienkami použitia a či je schválený podľa smernice Rady 91/414/EHS (16).

2.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1 písm. a) bod iv) tohto článku, ponúkajúci alebo uchádzač vo verejnej súťaži môže požiadať na formulári uvedenom v odseku 1 písm. a) uvedeného článku, aby sa výrobok prevzal v tom skladovacom priestore, kde sa nachádza v momente predkladania ponuky alebo súťažnej ponuky pod podmienkou, že tento skladovací priestor spĺňa požiadavky stanovené v článku 3, a pokiaľ ide o obilniny a ryžu, že bol schválený v súlade s článkom 2 ods. 3.

3.   Ak lehota na predkladanie ponúk alebo súťažných ponúk pripadne na deň pracovného pokoja, ponuky alebo súťažné ponuky sa predložia najneskôr v posledný pracovný deň pred dňom pracovného pokoja.

4.   Pri ponukách alebo súťažných ponukách predložených v sobotu, nedeľu alebo v dňoch pracovného pokoja sa za deň prijatia intervenčnou agentúrou považuje prvý pracovný deň nasledujúci po dni, keď boli predložené.

5.   Ponuky alebo súťažné ponuky nemožno po ich predložení zmeniť ani stiahnuť.

6.   Intervenčná agentúra zaregistruje prijateľné ponuky alebo súťažné ponuky v deň ich prijatia a rovnako aj príslušné množstvá.

7.   Práva a povinnosti vyplývajúce z prijatia ponuky alebo súťažnej ponuky sú neprenosné.

Článok 11

Overovanie ponúk alebo súťažných ponúk intervenčnou agentúrou

1.   Intervenčné agentúry overujú na základe podmienok požadovaných v článku 10 ods. 1, či sú ponuky alebo súťažné ponuky prijateľné.

Ak ponuka alebo súťažná ponuka nie je prijateľná, intervenčná agentúra to oznámi príslušnému hospodárskemu subjektu do troch pracovných dní. V prípade ponúk platí, že ak hospodársky subjekt nedostane takéto oznámenie, jeho ponuka sa považuje za prijateľnú.

2.   Po tom, čo intervenčná agentúra overila prijateľnosť ponúk alebo súťažných ponúk, môže sa vykonať kontrola súladu dokumentov uvedených v článku 10 ods. 1 písm. b) bodoch ii), iii) a iv), v prípade potreby aj s pomocou intervenčnej agentúry, ktorá je zodpovedná za skladovací priestor určený ponúkajúcim alebo uchádzačom vo verejnej súťaži, v súlade s článkom 32 ods. 3.

Oddiel II

Osobitné podmienky nákupu za pevne stanovené ceny

Článok 12

Nákup výrobkov za pevne stanovené ceny

1.   Nákup pšenice obyčajnej, masla a sušeného odtučneného mlieka za pevne stanovenú cenu, ako sa uvádza v článku 18 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007, sa vykonáva v súlade s ustanoveniami oddielu I a tohto oddielu.

2.   Ponuky sa môžu predkladať intervenčnej agentúre od začiatku období ustanovených v článku 11 nariadenia (ES) č. 1234/2007.

Článok 13

Oznámenia adresované Komisii

1.   Intervenčné agentúry oznámia Komisii množstvá pšenice obyčajnej, masla a sušeného odtučneného mlieka, ktoré boli predchádzajúci týždeň predmetom ponuky, ako aj príslušné informácie.

2.   Oznámenia sa posielajú:

a)

za maslo a sušené odtučnené mlieko každý pondelok najneskôr do 14.00 hodiny (bruselského času);

b)

za pšenicu obyčajnú každú stredu najneskôr do 12.00 hodiny (bruselského času) ako súčasť oznámenia uvedeného v článku 56 ods. 1.

3.   Ak sa ponúkané množstvá v prípade pšenice obyčajnej, masla a sušeného odtučneného mlieka blížia k limitom stanoveným v článku 13 ods. 1 písm. a), c) alebo d) alebo v článku 18 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1234/2007, Komisia oznámi členským štátom, od akého dátumu majú oznamovať Komisii množstvá uvedené v odseku 1 tohto článku každý pracovný deň do 14.00 hodiny (bruselského času), pokiaľ ide o množstvá pšenice obyčajnej, masla a sušeného odtučneného mlieka ponúknuté na intervenciu v predchádzajúci pracovný deň.

4.   Oznámenia neobsahujú údaje uvedené v článku 10 ods. 1 písm. a) bode i) a v článku 10 ods. 1 písm. a) bode ix).

5.   Oznámenia sa predkladajú v súlade s článkom 58.

Článok 14

Opatrenia na dodržiavanie intervenčných maximálnych hodnôt

1.   S cieľom dodržať limity uvedené v článku 13 ods. 1 písm. a), c) a d) a článku 18 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1234/2007 Komisia rozhodne bez pomoci výboru uvedeného v článku 195 ods. 1 uvedeného nariadenia:

a)

o ukončení intervenčného nákupu za pevne stanovenú cenu;

b)

pokiaľ by prijatie celého množstva ponúkaného v určitý deň viedlo k prekročeniu maximálneho množstva, o stanovení koeficientu pridelenia, ktorý sa uplatní na celkové množstvo v ponukách prijatých v ten deň od každého ponúkajúceho a oznámených Komisii;

c)

prípadne o zamietnutí nevybavených ponúk, ktoré boli predložené intervenčnej agentúre členských štátov.

Komisia prijme rozhodnutie do dvoch pracovných dní od oznámenia uvedeného v článku 13 ods. 1 a do piatich pracovných dní od oznámenia uvedeného v článku 13 ods. 3.

2.   Pokiaľ ide o pšenicu obyčajnú, maslo a sušené odtučnené mlieko, ponúkajúci, na ktorého sa uplatňuje koeficient pridelenia uvedený v odseku 1 písm. b), môže stiahnuť svoju ponuku do piatich pracovných dní od dátumu nadobudnutia účinnosti nariadenia stanovujúceho koeficient pridelenia.

Oddiel III

Osobitné podmienky nákupu prostredníctvom verejnej súťaže

Článok 15

Nákup výrobkov prostredníctvom verejnej súťaže

Nákup výrobkov uvedených v článku 18 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa vykonáva v súlade s ustanoveniami oddielu I a tohto oddielu.

Článok 16

Verejná súťaž

1.   Verejná súťaž na nákup výrobkov sa vyhlasuje v súlade s postupom uvedeným v článku 195 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007 prostredníctvom nariadenia ďalej označovaného ako „nariadenie, ktorým sa vyhlasuje verejná súťaž“.

2.   Komisia vyhlási bez pomoci výboru uvedeného v článku 195 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007:

a)

verejnú súťaž na nákup pšenice obyčajnej na množstvá presahujúce maximálne ponúkané množstvo 3 miliónov ton;

b)

verejnú súťaž na nákup hovädzieho mäsa podľa kategórie a členského štátu alebo jeho regiónu na základe posledných dvoch zaznamenaných týždenných trhových cien v súlade s článkom 12 ods. 1 písm. c) a článkom 18 ods. 3 písm. b) nariadenia (ES) č. 1234/2007.

3.   Nariadenie, ktorým sa vyhlasuje verejná súťaž, obsahuje najmä tieto informácie:

a)

výrobky s ich príslušnými číselnými znakmi KN, v prípade obilnín a ryže aj s uvedením typu a odrody;

b)

príslušné obdobie (obdobie verejnej súťaže) a prípadne aj jednotlivé čiastkové obdobia, počas ktorých možno súťažné ponuky predkladať.

4.   V súlade s článkom 18 ods. 2 druhým pododsekom nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa za osobitných okolností môže vyhlásiť obmedzená verejná súťaž v súlade s postupom uvedeným v článku 195 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007. V takomto prípade sa nariadenie vzťahuje na konkrétny členský štát alebo región členského štátu, ktorého sa verejná súťaž týka.

5.   V prípade ryže sa verejná súťaž môže obmedziť na jeden alebo viacero typov ryže, ako sú vymedzené v časti I bode I.2 prílohy III k nariadeniu (ES) č. 1234/2007 („guľatozrnná ryža“, „strednozrnná ryža“, „dlhozrnná ryža A“ alebo „dlhozrnná ryža B“).

6.   Na účely článku 12 ods. 1 písm. c) a článku 18 ods. 3 písm. b) nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa uplatňujú tieto pravidlá:

a)

priemerná trhová cena oprávnenej kategórie v členskom štáte alebo jeho regióne zohľadňuje ceny za akostné triedy U, R a O vyjadrené referenčnou akostnou triedou R3 s použitím prepočtových koeficientov uvedených v časti II prílohy III k tomuto nariadeniu v príslušnom členskom štáte alebo jeho regióne;

b)

priemerné trhové ceny sa zaznamenávajú v súlade s podmienkami a vzhľadom na akostné triedy stanovené v nariadení Komisie (ES) č. 1249/2008 (17);

c)

priemerná trhová cena oprávnenej kategórie v členskom štáte alebo jeho regióne je priemerom trhových cien za všetky akostné triedy uvedené v písmene b), vážené podielom, ktorý každá z nich predstavuje na celkovom objeme usmrtení v danom členskom štáte alebo jeho regióne.

Spojené kráľovstvo pozostáva z nasledujúcich dvoch intervenčných regiónov:

región I: Veľká Británia,

región II: Severné Írsko.

7.   Na účely odsekov 2 a 6 tohto článku príslušný orgán členského štátu oznámi Komisii priemerné trhové ceny v súlade s článkom 17 nariadenia (ES) č. 1249/2008 a článkom 58 tohto nariadenia.

Článok 17

Predkladanie a prijateľnosť súťažných ponúk

1.   Popri všeobecných podmienkach stanovených v článku 10 je súťažná ponuka prijateľná, ak uvádza navrhovanú cenu v eurách za mernú jednotku, zaokrúhlenú maximálne na dve desatinné miesta, bez DPH.

Pokiaľ ide o obilniny a ryžu, navrhovaná cena za tonu výrobkov je cena zodpovedajúca obilninám minimálnej kvality alebo ryži štandardnej kvality dodaným do skladovacieho priestoru, ktorý určil uchádzač vo verejnej súťaži, pred ich vyložením.

Pokiaľ ide o sušené odtučnené mlieko a maslo, navrhovaná cena je cena na 100 kg výrobku dodaného k vykladacej rampe skladovacieho priestoru, ktorý určí intervenčná agentúra v súlade s článkom 25 a s článkom 30 ods. 1.

Pokiaľ ide o hovädzie mäso, v súťažných ponukách sa uvádza cena v súlade s článkom 16 ods. 5 písm. a) a článkom 19 ods. 2 druhým pododsekom, vyjadrená na 100 kg výrobku referenčnej akostnej triedy R3.

2.   Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 20 ods. 1 tohto nariadenia, cena obilnín, ryže, hovädzieho mäsa a sušeného odtučneného mlieka ponúkaná v rámci verejnej súťaže sa rovná prinajmenšom referenčnej cene stanovenej v článku 8 nariadenia (ES) č. 1234/2007 alebo v prípade masla 90 % referenčnej ceny uvedenej v článku 18 ods. 3 uvedeného nariadenia.

Článok 18

Oznamovanie súťažných ponúk Komisii

1.   Intervenčné agentúry oznámia Komisii všetky prijateľné súťažné ponuky v lehotách stanovených v nariadení, ktorým sa vyhlasuje verejná súťaž, s uvedením príslušných informácií.

2.   Oznámenia neobsahujú údaje uvedené v článku 10 ods. 1 písm. a) bode i) a v článku 10 ods. 1 písm. a) bode ix).

3.   Intervenčné agentúry oznámia Komisii aj nulový počet súťažných ponúk v lehotách uvedených v odseku 1.

4.   Oznámenia sa predkladajú v súlade s článkom 58.

Článok 19

Rozhodnutia na základe súťažných ponúk

1.   Na základe súťažných ponúk oznámených podľa článku 18 Komisia stanoví v súlade s postupom uvedeným v článku 195 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007 maximálnu nákupnú cenu alebo sa rozhodne nestanoviť maximálnu nákupnú cenu.

2.   Pokiaľ ide o hovädzie mäso:

a)

maximálna nákupná cena pre referenčnú akostnú triedu R3 sa stanoví pre jednotlivé kategórie;

b)

pre jednotlivé členské štáty alebo ich regióny sa môže stanoviť odlišná nákupná cena, aby sa zohľadnili priemerné trhové ceny zaznamenané v súlade s článkom 12 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 1234/2007.

Keď sa preberajú výrobky inej akosti, ako je referenčná akostná trieda R3, potom sa cena, ktorá sa má vyplatiť úspešným uchádzačom vo verejnej súťaži, upravuje koeficientom pre nakúpenú akosť, ktorý je stanovený v prílohe III časti II.

3.   Rozhodnutia o verejnej intervencii uvedené v odsekoch 1 a 2 sa uverejnia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 20

Jednotlivé rozhodnutia o súťažných ponukách

1.   Ak sa stanovila maximálna nákupná cena podľa článku 19 ods. 1, intervenčné agentúry prijmú súťažné ponuky, ktoré sú rovnaké alebo nižšie ako maximálna suma. Všetky ostatné súťažné ponuky sa zamietnu.

2.   Ak sa nestanoví žiadna maximálna nákupná cena, všetky súťažné ponuky sa zamietnu.

Intervenčné agentúry neprijmú súťažné ponuky, ktoré neboli oznámené v súlade s článkom 18.

3.   Intervenčné agentúry prijmú rozhodnutia uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku po uverejnení rozhodnutia Komisie o verejnej intervencii uvedeného v článku 19 ods. 3 a oznámia uchádzačom výsledok ich účasti vo verejnej súťaži do troch pracovných dní od dátumu nadobudnutia účinnosti.

Článok 21

Osobitné kritériá v odvetví hovädzieho mäsa

1.   Pokiaľ ide o hovädzie mäso, do úvahy sa neberú súťažné ponuky, ktoré ponúkajú vyššiu cenu, ako je priemerná trhová cena zaznamenaná pre danú kategóriu v príslušnom členskom štáte alebo v jeho regióne, prepočítaná na referenčnú akostnú triedu R3 s použitím koeficientov stanovených v prílohe III časti II plus 10 EUR na 100 kg hmotnosti jatočného tela.

2.   Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia odseku 1, sa súťažné ponuky zamietajú vtedy, keď je ponúkaná cena vyššia ako maximálna nákupná cena uvedená v článku 19 ods. 2 prvom pododseku na príslušné čiastkové obdobie verejnej súťaže.

3.   Keď je nákupná cena, ktorá sa pridelila uchádzačovi vo verejnej súťaži, vyššia ako priemerná trhová cena uvedená v odseku 1, potom sa táto pridelená nákupná cena prispôsobuje tak, že sa vynásobí koeficientom získaným použitím vzorca A uvedeného v prílohe III časti VII. Tento koeficient však nesmie:

a)

byť väčší ako 1;

b)

viesť k tomu, že sa pridelená cena zníži o viac, ako je rozdiel medzi touto cenou a priemernou trhovou cenou.

Pokiaľ by členský štát mal k dispozícii spoľahlivé údaje a vhodné prostriedky na overenie, môže sa rozhodnúť vypočítať koeficient pre každého uchádzača vo verejnej súťaži s použitím vzorca B uvedeného v prílohe III časti VII.

Článok 22

Obmedzenia týkajúce sa nákupu hovädzieho mäsa

Keď je intervenčným agentúram členských štátov ponúknuté väčšie množstvo hovädzieho mäsa, ako sú schopné okamžite prijať, môžu nákup obmedziť na množstvo, ktoré môžu prevziať na svojom území alebo v jednom zo svojich intervenčných regiónov, ako sa uvádza v článku 16 ods. 5 druhom pododseku.

V prípade takéhoto obmedzenia členské štáty zabezpečia všetkým príslušným stranám rovnaký prístup.

KAPITOLA II

Primárne požiadavky a uvoľnenie alebo prepadnutie zábezpeky

Článok 23

Primárne požiadavky

Nasledujúce požiadavky tvoria primárne požiadavky v zmysle článku 20 nariadenia (EHS) č. 2220/85:

a)

dodržanie ponuky alebo súťažnej ponuky;

b)

dodanie výrobkov do skladovacieho priestoru, ktorý určia intervenčné agentúry, v lehote stanovenej v objednávke na dodávku v súlade s článkom 25;

c)

dodržanie požiadaviek uvedených v článku 7;

d)

pokiaľ ide o obilniny a ryžu, prítomnosť výrobkov v skladovacom priestore určenom v čase predloženia ponuky alebo súťažnej ponuky.

Článok 24

Uvoľnenie a prepadnutie zábezpeky

1.   Zábezpeka uvedená v článku 9 sa uvoľňuje, hneď ako ponúkajúci alebo uchádzač vo verejnej súťaži dodá celé množstvo uvedené v objednávke na dodávku v súlade s článkom 25 v lehote v nej stanovenej a hneď ako sa preukáže súlad s požiadavkami uvedenými v článku 7.

2.   Ak výrobky nespĺňajú požiadavky uvedené v článku 7, neprijmú sa a zábezpeka zložená v súvislosti s neprijatým množstvom prepadne.

3.   Ak ponúkajúci alebo uchádzač vo verejnej súťaži, okrem prípadov vyššej moci, nedodá výrobky v lehote stanovenej v objednávke na dodávku, zábezpeka prepadá úmerne k nedodaným množstvám a nákup týchto nedodaných množstiev sa ruší.

4.   Ak ponuky alebo súťažné ponuky nie sú prijateľné alebo neboli prijaté, zábezpeky sa uvoľnia.

5.   Ak v prípade obilnín a ryže nebol poskytnutý intervenčnej agentúre dostatočný dôkaz, že ponúkané množstvá sú k dispozícii v skladovacom priestore, ako sa uvádza v článku 10 ods. 1 písm. b) bode ii), zábezpeka prepadá.

Na účely prvého pododseku intervenčná agentúra skontroluje množstvá, ktoré sa nachádzajú v skladovacích priestoroch, pričom uplatňuje mutatis mutandis pravidlá a podmienky stanovené v nariadení (ES) č. 884/2006, pokiaľ ide o kontrolu fyzickej prítomnosti výrobkov skladovaných v rámci operácií verejného skladovania, a najmä pravidlá a podmienky, ktoré sú ustanovené v časti III bode B prílohy I k uvedenému nariadeniu. Tieto kontroly sa týkajú najmenej 5 % súťažných ponúk a 5 % ponúknutých množstiev a sú založené na analýze rizík.

6.   Pokiaľ ide o obilniny a ryžu, ak je skutočne dodané a prijaté množstvo menšie ako pridelené množstvo, zábezpeka sa uvoľní v plnej výške, ak rozdiel nie je vyšší ako 5 %.

7.   Pokiaľ ide o hovädzie mäso, ak je skutočne dodané a prijaté množstvo menšie ako pridelené množstvo, zábezpeka:

a)

sa uvoľní v plnej výške, ak rozdiel nie je väčší ako 5 % alebo 175 kg;

b)

okrem prípadov vyššej moci:

i)

čiastočne prepadne, a to úmerne k nedodanému alebo neprijatému množstvu, pokiaľ rozdiel nepresiahne 15 %;

ii)

úplne prepadne v ostatných prípadoch, a to v zmysle článku 29 nariadenia (EHS) č. 2220/85.

8.   Zábezpeka sa uvoľní v prípade uplatňovania článku 14 ods. 2.

KAPITOLA III

Spoločné pravidlá týkajúce sa dodávok

Oddiel I

Dodávky

Článok 25

Dodávky a objednávky na dodávku

Po kontrole prijateľnosti ponúk v zmysle článku 11 ods. 1 a po oznámení podľa článku 20 ods. 3 intervenčná agentúra vydá objednávku na dodávku bez toho, aby tým boli dotknuté opatrenia prijaté v súlade s článkom 14 ods. 1 a 19 ods. 1. Objednávka na dodávku je označená dátumom a číslom a uvádza sa v nej:

a)

množstvo, ktoré sa má dodať;

b)

konečný termín dodávky výrobkov;

c)

skladovací priestor, do ktorého sa majú výrobky dodať;

d)

cena, za ktorú sa ponuka alebo súťažná ponuka prijala.

Objednávky na dodávku sa nevystavujú na množstvá, ktoré neboli oznámené Komisii v súlade s článkom 13 ods. 1 a článkom 18 ods. 1.

Článok 26

Osobitné ustanovenia týkajúce sa dodávky obilnín a ryže

1.   Ak nemožno dodať obilniny alebo ryžu do skladovacieho priestoru intervenčného strediska, ktoré určil ponúkajúci alebo uchádzač vo verejnej súťaži podľa článku 10 ods. 1 písm. a) bodu iv), intervenčná agentúra určí iný skladovací priestor toho istého intervenčného strediska alebo skladovací priestor iného schváleného intervenčného strediska, do ktorého sa musí uskutočniť dodávka za najnižších nákladov.

2.   Dodávka do skladovacieho priestoru sa uskutoční najneskôr do konca tretieho mesiaca odo dňa vydania objednávky na dodávku podľa článku 25 a v každom prípade najneskôr do 30. júna v prípade obilnín a do 31. augusta v prípade ryže.

V prípadoch uvedených v článku 35 ods. 2 sa však dodávka uskutoční najneskôr do 31. augusta v prípade obilnín a do 31. októbra v prípade ryže.

3.   Dodané množstvo sa odváži v prítomnosti ponúkajúceho alebo uchádzača vo verejnej súťaži a zástupcu intervenčnej agentúry, ktorý je nezávislý od ponúkajúceho alebo uchádzača vo verejnej súťaži.

Zástupcom intervenčnej agentúry však môže byť aj skladovateľ. V uvedenom prípade samotná intervenčná agentúra do 30 dní odo dňa podmienečného prevzatia uvedeného v článku 31 ods. 1 vykoná preskúmanie, ktoré bude zahŕňať minimálne volumetrickú skúšku; rozdiel medzi množstvom stanoveným vážením a množstvom, ktoré sa odhadne podľa volumetrickej metódy, nesmie presiahnuť 5 %.

Ak sa prípustná odchýlka nepresiahne, skladovateľ znáša všetky náklady, ktoré sa vzťahujú na akýkoľvek rozdiel zistený pri poslednej kontrole hmotnosti v porovnaní s hmotnosťou uvedenou v evidencii, keď sa obilniny alebo ryža preberali.

Ak sa prípustná odchýlka presiahne, obilniny alebo ryža sa okamžite odvážia. Náklady na váženie znáša skladovateľ, ak je zistená hmotnosť nižšia ako zaevidovaná hmotnosť, alebo ich znáša členský štát, ak je táto hmotnosť vyššia.

Článok 27

Osobitné ustanovenia týkajúce sa dodávky hovädzieho mäsa

1.   Náklady na vyskladanie znáša úspešný uchádzač vo verejnej súťaži.

2.   Úspešní uchádzači vo verejnej súťaži dodajú výrobky najneskôr do 17 dní od prvého pracovného dňa nasledujúceho po uverejnení nariadenia, ktorým sa stanovuje maximálna nákupná cena.

V závislosti od pridelených množstiev sa však intervenčná agentúra môže rozhodnúť, že toto obdobie predĺži o jeden týždeň. Dodávky sa môžu rozdeliť do viacerých zásielok.

3.   Osobitné požiadavky týkajúce sa dodávky hovädzieho mäsa sú stanovené v prílohe III časti III.

Článok 28

Osobitné ustanovenia týkajúce sa dodávky masla a sušeného odtučneného mlieka

1.   Maslo sa balí a dodáva v blokoch s čistou hmotnosťou najmenej 25 kilogramov, pričom sú splnené podmienky stanovené v prílohe IV časti IV. Maslo sa balí do nových pevných materiálov takým spôsobom, aby sa zabezpečila jeho ochrana počas prepravy, uskladnenia, skladovania a vyskladňovania. Na obale sa uvádzajú aspoň tieto údaje, v prípade potreby v podobe kódu:

a)

číslo schválenia, ktorým sa identifikuje výrobný závod a členský štát výroby;

b)

dátum výroby;

c)

dátum uskladnenia;

d)

výrobné číslo šarže a číslo obalu; číslo obalu možno nahradiť číslom palety vyznačeným na palete;

e)

slová „sladká smotana“, pokiaľ má vodná fáza masla príslušné pH.

Členské štáty môžu zrušiť povinnosť uvádzať dátum uskladnenia na obale pod podmienkou, že vedúci skladu sa zaviaže, že bude viesť evidenciu, do ktorej sa budú v deň uskladnenia zaznamenávať údaje uvedené v prvom pododseku.

2.   Sušené odtučnené mlieko sa balí do vriec s čistou hmotnosťou 25 kg, ktoré spĺňajú požiadavky stanovené v prílohe V častiach II a III a na ktorých sú uvedené nasledujúce údaje, v prípade potreby v podobe kódu:

a)

číslo schválenia, ktorým sa identifikuje výrobný závod a členský štát výroby;

b)

dátum alebo prípadne týždeň výroby;

c)

číslo výrobnej šarže;

d)

označenie „sprejové sušené odtučnené mlieko“.

3.   Úspešný ponúkajúci alebo uchádzač vo verejnej súťaži dodá maslo alebo sušené odtučnené mlieko k vykladacej rampe skladovacieho priestoru do 28 dní odo dňa vydania objednávky na dodávku. Dodávku možno uskutočniť v niekoľkých zásielkach.

Sušené odtučnené mlieko a maslo sa dodajú na paletách vhodných na dlhodobé skladovanie, za ktoré sa vrátia rovnocenné palety.

Akékoľvek náklady, ktoré vzniknú pri vykladaní masla alebo sušeného odtučneného mlieka na vykladacej rampe skladovacieho priestoru, znáša úspešný ponúkajúci alebo uchádzač vo verejnej súťaži.

Oddiel II

Náklady na dopravu

Článok 29

Náklady na dopravu obilnín a ryže

1.   Náklady na dopravu obilnín alebo ryže do skladovacieho priestoru, ktorý určí ponúkajúci alebo uchádzač vo verejnej súťaži ako sklad za najnižšie náklady v súlade s článkom 10 ods. 1 písm. a) bodom iv), znáša ponúkajúci alebo uchádzač vo verejnej súťaži, ak vzdialenosť nie je väčšia ako 100 km. Pokiaľ sa vzdialenosť prekročí, náklady na dopravu nad 100 km znáša intervenčná agentúra.

2.   Ak intervenčná agentúra v súlade s článkom 26 ods. 1 zmení skladovací priestor, ktorý určil ponúkajúci alebo uchádzač vo verejnej súťaži, dodatočné náklady na dopravu do maximálnej vzdialenosti 20 km znáša intervenčná agentúra. Náklady na dopravu nad 100 km naďalej úplne znáša intervenčná agentúra. Tento odsek sa neuplatňuje v prípade uplatňovania článku 31 ods. 2.

3.   Náklady, ktoré znáša intervenčná agentúra a ktoré sú uvedené v odsekoch 1 a 2, Komisia preplatí na nepaušálnom základe v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 884/2006.

4.   Náklady na dopravu vyplývajúce z nahradenia výrobkov podľa článku 35 ods. 2 znáša výlučne ponúkajúci alebo uchádzač vo verejnej súťaži.

Článok 30

Náklady na dopravu masla a sušeného odtučneného mlieka

1.   Intervenčná agentúra si vyberie skladovací priestor nachádzajúci sa najbližšie k miestu, kde sa maslo alebo sušené odtučnené mlieko skladuje.

Intervenčná agentúra však môže vybrať iný skladovací priestor nachádzajúci sa vo vzdialenosti do 350 km pod podmienkou, že výberom tohto skladovacieho priestoru nevzniknú dodatočné náklady na skladovanie.

Intervenčná agentúra môže vybrať aj skladovací priestor nachádzajúci sa vo väčšej vzdialenosti, akou je maximálna vzdialenosť, ak sú výsledné výdavky vrátane nákladov na skladovanie a dopravu nižšie. V takom prípade intervenčná agentúra okamžite oznámi svoj výber Komisii.

2.   Ak sa intervenčná agentúra nakupujúca maslo alebo sušené odtučnené mlieko nachádza v inom členskom štáte, ako je členský štát, na ktorého území sa ponúkané maslo alebo sušené odtučnené mlieko skladuje, pri výpočte maximálnej vzdialenosti uvedenej v odseku 1 sa nezohľadňuje vzdialenosť medzi skladovacím priestorom ponúkajúceho alebo uchádzača vo verejnej súťaži a hranicou členského štátu príslušného nakupujúceho orgánu.

3.   Ak sa presiahne maximálna vzdialenosť uvedená v odseku 1, dodatočné náklady na dopravu znáša intervenčná agentúra, pričom sadzba za tonu a kilometer je 0,05 EUR za sušené odtučnené mlieko a 0,065 EUR za maslo. Intervenčná agentúra znáša dodatočné náklady iba v prípade, ak teplota masla nepresahuje 6 oC pri dodaní masla do chladiarenského skladu.

KAPITOLA IV

Prevzatie, vstupné kontroly a odber vzoriek

Článok 31

Podmienečné prevzatie

1.   Dátumom podmienečného prevzatia:

a)

je v prípade obilnín, ryže, masla a sušeného odtučneného mlieka deň, keď sa celé množstvo uskladnilo v určenom skladovacom priestore, ale nie skôr ako deň nasledujúci po dni vyhotovenia objednávky na dodávku;

b)

je v prípade každej zásielky hovädzieho mäsa podľa článku 27 deň dodania na vstupné miesto váženia rozrábkarne intervenčného skladovacieho priestoru.

2.   Intervenčná agentúra môže rozhodnúť, že prevzatie obilnín, ryže, masla alebo sušeného odtučneného mlieka sa môže uskutočniť v skladovacom priestore, v ktorom sa výrobky nachádzajú v momente predkladania ponuky alebo súťažnej ponuky, pod podmienkou, že skladovací priestor spĺňa požiadavky stanovené v článku 3 a že v prípade obilnín a ryže bol skladovací priestor schválený v súlade s článkom 2 ods. 3. V tomto prípade sa podmienečné prevzatie uskutoční v deň nasledujúci po vydaní objednávky na dodávku.

3.   Výrobky prevezme intervenčná agentúra alebo jej zástupca, ktorým je osoba nezávislá od ponúkajúceho alebo uchádzača vo verejnej súťaži.

Článok 32

Kontrolné opatrenia

1.   Bez toho, aby boli dotknuté kontroly požadované podľa tohto nariadenia pri preberaní výrobkov, kontroly v intervenčných skladoch sa vykonávajú za podmienok stanovených v článku 2 nariadenia (ES) č. 884/2006.

2.   Pokiaľ ide o obilniny, ak sa majú stanovené kontroly vykonať na základe analýzy rizika podľa časti I tretieho odseku prílohy I k tomuto nariadeniu, za finančné následky vyplývajúce z nedodržania maximálne povolených úrovní kontaminujúcich látok zodpovedajú členské štáty podľa pravidiel stanovených v článku 2 nariadenia (ES) č. 884/2006.

V prípade ochratoxínu A a aflatoxínu je však finančná zodpovednosť na ťarchu rozpočtu Spoločenstva, ak príslušný členský štát predloží Komisii dostatočný dôkaz o tom, že normy pri vstupe boli splnené a že sa dodržali normálne podmienky skladovania, ako aj ostatné povinnosti skladovateľa.

3.   Pokiaľ ide o obilniny a ryžu, ak sa skladovací priestor určený v súlade s článkom 10 ods. 1 písm. a) bodom iii) nachádza v inom členskom štáte ako v tom, v ktorom sa predložila ponuka alebo súťažná ponuka, a ak sa intervenčná agentúra, ktorá dostala ponuku alebo súťažnú ponuku, rozhodne skontrolovať na mieste skutočnú prítomnosť výrobkov, táto intervenčná agentúra zašle žiadosť o kontrolu spolu s kópiou ponuky alebo súťažnej ponuky intervenčnej agentúre zodpovednej za tento skladovací priestor. Kontrola na mieste sa vykoná v lehote, ktorú stanoví intervenčná agentúra, ktorá dostala ponuku alebo súťažnú ponuku.

4.   Ustanovenia týkajúce sa kontrol, uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu, sa môžu zmeniť a doplniť podľa postupu uvedeného v článku 195 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007, konkrétne v prípadoch, keď je situácia na trhu vážne narušená kontaminujúcimi látkami alebo ak si úroveň rádioaktívnej kontaminácie výrobkov vyžaduje osobitnú kontrolu.

5.   Uchádzač vo verejnej súťaži alebo ponúkajúci znáša náklady spojené s vykonaním ďalej uvedených testov v prípade obilnín v súlade s metodológiou uvedenou v prílohe I časti XII:

i)

stanovenie obsahu tanínu v ciroku;

ii)

test aktivity amylázy (Hagbergov test);

iii)

stanovenie obsahu proteínov v tvrdej pšenici a pšenici obyčajnej;

iv)

Zelenyho test;

v)

test spracovateľnosti strojom;

vi)

analýzy kontaminujúcich látok.

6.   V prípade sporu týkajúceho sa výsledkov náklady na opätovné vykonanie nevyhnutných kontrol znáša uchádzač vo verejnej súťaži alebo ponúkajúci iba v tom prípade, že spor prehrá.

Článok 33

Osobitné ustanovenia týkajúce sa prevzatia obilnín a ryže v skladovacom priestore skladovateľa

1.   Ak sa prevzatie obilnín alebo ryže uskutoční v skladovacom priestore, v ktorom sa výrobky skladujú v momente predloženia ponuky alebo súťažnej ponuky, prevzaté množstvo sa stanoví na základe skladovej evidencie, ktorá musí spĺňať odborné normy, ktoré umožňujú zabezpečiť súlad s právnymi predpismi Spoločenstva, najmä súlad s prílohou II k nariadeniu (ES) č. 884/2006, a pod podmienkou, že:

a)

v skladovej evidencii sú uvedené tieto údaje:

i)

hmotnosť zaznamenaná pri vážení, ktoré sa vykonalo maximálne 10 mesiacov pred prevzatím;

ii)

fyzikálne kvalitatívne charakteristiky v momente váženia, a najmä obsah vlhkosti;

iii)

prípadne údaj o transsiláži a vykonaných ošetreniach;

b)

skladovateľ vyhlási, že ponúkaná dávka vo všetkých aspektoch zodpovedá údajom uvedeným v skladovej evidencii;

c)

kvalitatívne charakteristiky zistené v momente váženia sú rovnaké ako charakteristiky reprezentatívnej vzorky vyhotovenej zo vzoriek odobratých intervenčnou agentúrou alebo jej zástupcami v pomere jedna vzorka na každých 60 ton.

2.   Ak sa uplatňuje odsek 1, hmotnosťou, ktorá sa má zaznamenať v súlade s článkom 5 nariadenia (ES) č. 884/2006, je hmotnosť zaznamenaná v skladovej evidencii, ktorá sa prípadne upraví tak, aby sa zohľadnil rozdiel medzi vlhkosťou a/alebo obsahom rôznych nečistôt (Schwarzbesatz) zistených v momente váženia a hodnotami, ktoré sa zistili na základe reprezentatívnej vzorky. Rozdiel medzi percentom rôznych nečistôt sa môže zohľadniť iba na účely zníženia hmotnosti zaznamenanej v skladovej evidencii.

Intervenčná agentúra vykoná do 45 dní od prevzatia ďalšiu volumetrickú skúšku. Rozdiel medzi množstvom stanoveným na základe váženia a množstvom odhadnutým na základe volumetrickej metódy nesmie presiahnuť 5 %.

Ak sa prípustná odchýlka nepresiahne, všetky náklady súvisiace s akýmkoľvek rozdielom, ktorý sa zistí pri neskoršej kontrole hmotnosti v porovnaní s hmotnosťou zaevidovanou pri prevzatí, znáša skladovateľ.

Ak sa prípustná odchýlka presiahne, obilniny alebo ryža sa okamžite odvážia. Náklady na váženie znáša skladovateľ, pokiaľ je zistená hmotnosť nižšia ako hmotnosť uvedená v evidencii, alebo ich znáša Európsky poľnohospodársky záručný fond, pokiaľ je táto hmotnosť vyššia, pričom sa zohľadnia prípustné odchýlky ustanovené v odseku 1 prílohy XI k nariadeniu (ES) č. 884/2006.

Článok 34

Záznam o prevzatí

1.   Záznam o prevzatí vydáva intervenčná agentúra po tom, ako kontroly a analýzy preukázali, že sa požiadavky stanovené v článku 7 splnili, a to najneskôr do 60 dní od konečného termínu na dodanie výrobkov podľa článku 25 písm. b). V zázname o prevzatí sa uvádza:

a)

dátum kontroly množstva a minimálnych kvalitatívnych charakteristík;

b)

dodaná hmotnosť výrobkov a v prípade ryže aj odroda;

c)

počet vzoriek odobraných na vytvorenie reprezentatívnej vzorky obilnín a ryže;

d)

charakteristiky výrobkov, ktoré vyplynuli z analýz;

e)

subjekt zodpovedný za analýzy a výsledky;

f)

dátum podmienečného prevzatia podľa článku 31 ods. 1;

g)

pokiaľ ide o obilniny a ryžu, prípadne aj množstvá, ktoré sa neprevzali. V tomto prípade sa to musí oznámiť ponúkajúcemu alebo uchádzačovi vo verejnej súťaži.

2.   Záznam o prevzatí je označený dátumom a zasiela sa ponúkajúcemu alebo uchádzačovi vo verejnej súťaži a skladovateľovi.

Tento záznam sa však môže zaregistrovať v účtovnom systéme intervenčnej agentúry a môže sa zaslať elektronicky.

Článok 35

Povinnosti ponúkajúceho alebo uchádzača vo verejnej súťaži

1.   Pokiaľ kontroly preukážu, že výrobky nespĺňajú požiadavky stanovené v článku 7, potom ponúkajúci alebo uchádzač vo verejnej súťaži:

a)

na vlastné náklady vezme príslušné výrobky späť;

b)

zaplatí súvisiace náklady, ktoré vznikli od dátumu uskladnenia výrobkov až po ich vyskladnenie.

Náklady, ktoré ponúkajúci alebo uchádzač vo verejnej súťaži zaplatí, sa stanovia na základe štandardnej výšky nákladov na uskladnenie, vyskladnenie a skladovanie podľa článku 4 ods. 1 nariadenia (ES) č. 884/2006.

2.   V prípade, že analýzy a kontroly neumožňujú, aby sa ponúkané obilniny alebo ryža prijali do intervencie, ponúkajúci alebo uchádzač vo verejnej súťaži môže nahradiť množstvo, ktoré nespĺňa požiadavky. V takomto prípade intervenčná agentúra môže zmeniť dátum dodávky bez toho, aby tým bol dotknutý konečný termín na dodávku stanovený v článku 26 ods. 2.

Článok 36

Osobitné podmienky týkajúce sa hovädzieho mäsa – požiadavky na vykosťovanie

Intervenčná agentúra nechá vykostiť všetko nakúpené hovädzie mäso v súlade s prílohou III časťou IV.

KAPITOLA V

Intervenčná cena, nákupná cena a platby

Článok 37

Nákupná cena hovädzieho mäsa

Nákupná cena hovädzieho mäsa je frankocena na vstupnom mieste váženia rozrábkarne skladovacieho priestoru.

Článok 38

Intervenčné ceny a nákupné ceny obilnín a ryže

1.   Pokiaľ ide o odvetvie obilnín, na účely článku 13 ods. 3, článku 18 ods. 1 a článku 18 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007 je intervenčnou cenou, ktorá sa zohľadní pri určovaní pevne stanovenej nákupnej ceny, referenčná cena stanovená v článku 8 ods. 1 písm. a) uvedeného nariadenia.

2.   V prípade obilnín a ryže sa cena vypláca takto:

a)

v prípade pevne stanovenej ceny sa ponúkajúcemu vyplatí cena uvedená v odseku 1;

b)

v prípade verejnej súťaže sa úspešnému uchádzačovi vyplatí cena vypočítaná intervenčnou agentúrou na základe ponúkanej ceny.

V oboch prípadoch sa cena upraví tak, aby zohľadňovala kvalitu výrobkov v súlade s prílohou I časťami IX, X a XI v prípade obilnín a v súlade s prílohou II časťami II a III v prípade nelúpanej ryže.

3.   Pokiaľ ide o obilniny a ryžu, ak v súlade s článkom 31 ods. 2 intervenčná agentúra prevezme a skladuje výrobky v skladovacom priestore, kde sa nachádzali v momente predloženia ponuky alebo súťažnej ponuky, nákupná cena sa zníži. Toto zníženie sa skladá z:

a)

nákladov na dopravu medzi skutočným miestom prevzatia, ktoré určila intervenčná agentúra, a skladovacím priestorom uvedeným v článku 10 ods. 1 písm. a) bodom iv), do ktorého sa mali výrobky dodať za najnižších nákladov, a

b)

nákladov na vyskladnenie z intervenčného skladovacieho priestoru.

Náklady uvedené v prvom pododseku písm. a) a b) sa posudzujú na základe skutočne zaznamenaných sadzieb v príslušných členských štátoch.

Článok 39

Platby

1.   Platby za množstvá prevzaté v súlade s článkom 34 sa vykonajú najneskôr do 65. dňa po dátume podmienečného prevzatia uvedeného v článku 31.

2.   Platí sa len za skutočne dodané a prijaté množstvá. Ak je však skutočne dodané a prijaté množstvo väčšie ako pridelené množstvo, platí sa len za pridelené množstvo.

HLAVA III

PREDAJ VÝROBKOV Z INTERVENCIE

KAPITOLA I

Verejná súťaž

Článok 40

Vyhlásenie verejnej súťaže

1.   Výrobky, ktoré boli prevzaté a sú k dispozícii na predaj, sa predávajú prostredníctvom verejnej súťaže.

2.   Verejná súťaž sa vyhlasuje v súlade s postupom uvedeným v článku 195 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007 prostredníctvom nariadenia (ďalej iba „nariadenie, ktorým sa vyhlasuje predaj“).

Prvý konečný termín na predkladanie súťažných ponúk nesmie byť stanovený skôr ako 6 dní po uverejnení nariadenia, ktorým sa vyhlasuje predaj.

3.   Verejná súťaž sa môže vyhlásiť na ďalší predaj výrobkov skladovaných v jednom alebo vo viacerých regiónoch Spoločenstva alebo členského štátu.

4.   Nariadenie, ktorým sa vyhlasuje predaj, obsahuje najmä tieto informácie:

a)

výrobky, na ktoré sa vzťahuje verejná súťaž, v prípade obilnín a ryže aj príslušný číselný znak KN, v prípade ryže aj označenie typu a odrody a v prípade hovädzieho mäsa aj príslušný opis;

b)

príslušné obdobie („obdobie verejnej súťaže“) a rôzne čiastkové obdobia, počas ktorých možno súťažné ponuky predkladať.

Nariadenie by malo okrem toho obsahovať tieto informácie:

a)

celkové množstvo, na ktoré sa vzťahuje verejná súťaž;

b)

prípadne aj ustanovenia týkajúce sa nákladov na dopravu obilnín a ryže.

5.   Verejná súťaž sa môže obmedziť na osobitné použitie a/alebo miesto určenia, najmä v prípade spracúvania obilnín na etylalkohol (bioetanol) na výrobu palív v Spoločenstve.

Článok 41

Oznámenie o výzve na predkladanie súťažných ponúk a opatrenia týkajúce sa tejto výzvy

1.   Každá intervenčná agentúra, ktorá má intervenčné zásoby na predaj, sformuluje oznámenie o výzve na predkladanie súťažných ponúk a uverejní ho najneskôr štyri dni pred prvým dátumom na predkladanie súťažných ponúk.

2.   V oznámení sa uvádza najmä:

a)

názov a adresa intervenčnej agentúry, ktorá vydáva oznámenie o verejnej súťaži;

b)

odkaz na nariadenie, ktorým sa vyhlasuje predaj;

c)

konečný termín na predkladanie súťažných ponúk v súvislosti s každou jednou čiastkovou výzvou na predkladanie súťažných ponúk;

d)

skladovacie priestory, názvy a adresy skladovateľov, dostupné množstvá a:

i)

v prípade obilnín a ryže rozdelenie na predajné dávky, ktoré sú stanovené takým spôsobom, aby sa zabezpečil rovnaký prístup všetkým uchádzačom vo verejnej súťaži, a kvalita každej predajnej dávky;

ii)

v prípade hovädzieho mäsa dátum, ku ktorému sa hovädzie mäso nakúpilo, s rozdelením podľa výrobku a chladiarenského skladu;

e)

fáza dodania podľa článku 42 ods. 1 písm. e) a prípadne aj druh balenia;

f)

zariadenia v skladovacom priestore na nakladanie na dopravné prostriedky;

g)

v prípade verejnej súťaže na vývoz obilnín a ryže prístav alebo miesto výstupu, ktoré možno dosiahnuť za najnižších nákladov a ktoré je vybavené náležitými technickými zariadeniami na vývoz výrobkov, ktoré sú predmetom verejnej súťaže;

h)

v prípade masla sa v oznámení o výzve na predkladanie súťažných ponúk uvedie prípadne aj druh masla podľa článku 28 ods. 1 písm. e), v súvislosti s ktorým sa súťažná ponuka predkladá.

3.   Intervenčná agentúra zabezpečí primeranú propagáciu oznámenia o výzve na predkladanie súťažných ponúk najmä jeho vyvesením vo svojom sídle a jeho uverejnením na svojej internetovej stránke alebo na internetovej stránke príslušného ministerstva.

4.   Intervenčná agentúra prijme potrebné opatrenia umožňujúce zainteresovaným stranám, aby:

a)

skontrolovali a s výnimkou hovädzieho mäsa aj odobrali a preskúmali na vlastné náklady vzorky výrobku ponúkaného na predaj ešte predtým, ako predložia súťažnú ponuku;

b)

konzultovali výsledky analýz uvedených v prílohe I časti XII, prílohe II časti VI, prílohe IV časti V a prílohe V časti VI.

5.   Na účely odseku 2 písm. g) sa prístavy Rijeka a Split môžu považovať za miesta výstupu.

Článok 42

Predkladanie a prijateľnosť súťažných ponúk

1.   Súťažná ponuka je prijateľná, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

obsahuje odkaz na nariadenie, ktorým sa vyhlasuje predaj, a dátum skončenia daného čiastkového obdobia na predkladanie súťažných ponúk;

b)

obsahuje identifikačné údaje uchádzača vo verejnej súťaži: názov, adresu a identifikačné číslo pre DPH;

c)

uvádza výrobky, prípadne aj s príslušnými číselnými znakmi KN v prípade obilnín a ryže a s príslušným opisom v prípade hovädzieho mäsa;

d)

uvádza množstvo, na ktoré sa predkladá súťažná ponuka, a v prípade obilnín a ryže aj predajnú dávku;

e)

uvádza cenu v eurách ponúkanú za jednotku, zaokrúhlenú maximálne na dve desatinné miesta, bez DPH, za výrobok naložený na dopravný prostriedok v prípade obilnín a ryže alebo za výrobok dodaný na vykladaciu rampu skladu v prípade ostatných výrobkov;

f)

týka sa prinajmenšom minimálneho množstva uvedeného v článku 43 ods. 2 v prípade hovädzieho mäsa, masla a sušeného odtučneného mlieka;

g)

uvádza skladovací priestor, v ktorom je výrobok uskladnený, a v prípade mliečnych výrobkov prípadný náhradný skladovací priestor;

h)

poskytuje dôkaz, že úspešný uchádzač vo verejnej súťaži zložil zábezpeku uvedenú v článku 44;

i)

neobsahuje žiadne dodatočné podmienky kladené uchádzačom vo verejnej súťaži okrem tých, ktoré sú stanovené v tomto nariadení a v nariadení, ktorým sa vyhlasuje predaj;

j)

je predložená v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov členského štátu, v ktorom sa súťažná ponuka predkladá.

2.   Pokiaľ ide o obilniny a ryžu, ponúkaná cena sa vzťahuje na minimálnu alebo štandardnú kvalitu vymedzenú v časti II prílohy I k tomuto nariadeniu a v oddiele A prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 1234/2007.

V prípade verejnej súťaže na vývoz výrobkov z obilnín uvedených v časti II prílohy II k nariadeniu (ES) č. 376/2008 súťažné ponuky sú prijateľné iba vtedy, keď sú doložené žiadosťou o vývozné povolenie.

Môže sa ustanoviť, že súťažné ponuky predložené v súlade s článkom 47 nariadenia (ES) č. 376/2008 (18) nie sú prijateľné.

Odchylne od článku 22 ods. 1 nariadenia (ES) č. 376/2008 sa vývozné povolenia vydané podľa tohto nariadenia považujú na účely stanovenia dĺžky ich platnosti za povolenia vydané v konečný deň na predkladanie súťažných ponúk.

3.   Pokiaľ ide o hovädzie mäsa, maslo a sušené odtučnené mlieko, ponúkaná cena sa uplatňuje na čistú hmotnosť. V prípade hovädzieho mäsa sa za čistú hmotnosť považuje rozdiel medzi hrubou hmotnosťou zistenou na vykladacej rampe chladiarenského skladu a priemernou hmotnosťou balenia stanovenou pred použitím.

Pokiaľ ide o maslo, súťažné ponuky obsahujú v prípade potreby aj údaj o druhu masla podľa článku 41 ods. 2 písm. h), v súvislosti s ktorým sa súťažná ponuka predkladá.

4.   Súťažné ponuky predložené v sobotu, nedeľu alebo v deň pracovného pokoja sa považujú za súťažné ponuky prijaté príslušným orgánom v prvý pracovný deň nasledujúci po dni ich predloženia.

5.   Ak lehota na predkladanie súťažných ponúk pripadne na deň pracovného pokoja, súťažné ponuky sa predkladajú najneskôr v posledný pracovný deň pred dňom pracovného pokoja.

6.   Súťažné ponuky sa po predložení už nedajú stiahnuť ani zmeniť.

Článok 43

Množstvo na jednu súťažnú ponuku

1.   V prípade obilnín a ryže sa súťažná ponuka predkladá na celkové množstvo predajnej dávky, ako sa uvádza vo výzve na predkladanie súťažných ponúk.

2.   Súťažná ponuka sa predkladá na minimálne množstvo:

a)

2 tony v prípade hovädzieho mäsa;

b)

10 ton v prípade masla alebo sušeného odtučneného mlieka.

Ak je množstvo, ktoré je dostupné v skladovacom priestore, menšie ako minimálne množstvo, dostupné množstvo tvorí toto minimálne množstvo.

Článok 44

Zábezpeky

Pri predkladaní súťažnej ponuky na predaj výrobkov sa v súlade s nariadením (ES) č. 2220/85 skladá nasledujúca zábezpeka v prospech intervenčnej agentúry, ktorej sa súťažná ponuka predkladá:

a)

za ryžu a obilniny 10 EUR/t;

b)

za hovädzie mäso, maslo a sušené odtučnené mlieko 60 EUR/t.

Článok 45

Oznamovanie súťažných ponúk Komisii

1.   Intervenčné agentúry oznámia Komisii všetky prijateľné súťažné ponuky, a to v lehote stanovenej v nariadení, ktorým sa vyhlasuje predaj.

2.   Oznámenia neobsahujú údaje uvedené v článku 42 ods. 1 písm. b).

3.   Intervenčné agentúry oznámia Komisii aj nulový počet súťažných ponúk v lehote uvedenej v odseku 1.

4.   Oznámenia sa predkladajú v súlade s článkom 58.

Článok 46

Rozhodnutie na základe súťažných ponúk

1.   Na základe súťažných ponúk oznámených v súlade s článkom 45 ods. 1 Komisia stanoví v súlade s postupom uvedeným v článku 195 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007 minimálnu predajnú cenu alebo sa rozhodne nestanoviť minimálnu predajnú cenu.

Pokiaľ ide o maslo a sušené odtučnené mlieko, minimálna predajná cena sa môže meniť v závislosti od toho, kde sa výrobky ponúkané na predaj nachádzajú.

2.   Rozhodnutia uvedené v odseku 1 sa uverejňujú v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 47

Jednotlivé rozhodnutia o súťažných ponukách

1.   Ak nebola stanovená žiadna minimálna predajná cena, zamietnu sa všetky súťažné ponuky.

2.   Ak sa stanovila minimálna predajná cena, intervenčné agentúry zamietnu všetky súťažné ponuky, ktoré sú nižšie ako minimálna predajná cena.

Intervenčné agentúry neprijmú súťažné ponuky, ktoré neboli oznámené, ako sa ustanovuje v článku 45.

3.   Intervenčné agentúry prijmú rozhodnutie uvedené v odsekoch 1 a 2 po uverejnení rozhodnutia Komisie uvedeného v článku 46 ods. 2. Uchádzačom oznámia výsledok ich účasti vo verejnej súťaži do troch pracovných dní od nadobudnutia účinnosti rozhodnutia Komisie. Úspešným uchádzačom vo verejnej súťaži oznámia prijaté množstvá a cenu, ktorá sa má zaplatiť a ktorá sa v prípade obilnín a ryže zvýši alebo zníži podľa prílohy I častí IX, X a XI a prílohy II časti II a časti III bodu 2, ak sa kvalita výrobku odlišuje od minimálnej alebo štandardnej kvality.

4.   Pokiaľ sa v prípade vývozu obilnín žiadosť o vývozné povolenie predložená úspešným uchádzačom vo verejnej súťaži v súlade s článkom 42 ods. 2 zakladá na článku 47 nariadenia (ES) č. 376/2008, intervenčná agentúra zruší predaj v súvislosti s tými množstvami, na ktoré nebolo vydané povolenie v súlade s uvedeným článkom.

5.   Práva a povinnosti úspešného uchádzača vo verejnej súťaži sa nedajú preniesť.

Článok 48

Osobitné pravidlá týkajúce sa prideľovania mliečnych výrobkov a hovädzieho mäsa

1.   Pokiaľ ide o maslo a sušené odtučnené mlieko, úspešným uchádzačom vo verejnej súťaži je ten uchádzač, ktorý ponúkne najvyššiu cenu. Ak sa nepridelí celé množstvo, ktoré je k dispozícii, zvyšok sa pridelí ostatným uchádzačom vo verejnej súťaži na základe ponúkaných cien, pričom sa začne od najvyššej ceny.

2.   Ak sa v dôsledku výberu súťažnej ponuky zadali zákazky na také množstvá, ktoré prevyšujú množstvo dostupné v konkrétnom skladovacom priestore, príslušnému uchádzačovi vo verejnej súťaži sa pridelí iba dostupné množstvo. Intervenčná agentúra však môže určiť ďalšie skladovacie priestory, aby sprístupnila množstvo uvádzané v súťažnej ponuke, pokiaľ s tým uchádzač súhlasí.

3.   Ak sa v dôsledku výberu dvoch alebo viacerých súťažných ponúk obsahujúcich rovnakú cenu za výrobok v konkrétnom skladovacom priestore zadali zákazky na také množstvá, ktoré prevyšujú dostupné množstvo, zákazka sa zadá rozdelením dostupného množstva úmerne k požadovaným množstvám. Ak by však takéto rozdelenie viedlo k zadaniu zákazky na množstvá menšie než množstvo uvedené v článku 43 ods. 2, zákazka sa zadáva na základe žrebovania.

4.   Ak sa po prijatí všetkých úspešných súťažných ponúk nachádza v skladovacom priestore množstvo menšie ako množstvo uvedené v článku 43 ods. 2, intervenčná agentúra ponúkne toto zvyšné množstvo úspešným uchádzačom vo verejnej súťaži, pričom sa začína od toho, ktorý ponúkol najvyššiu cenu. Úspešnému uchádzačovi vo verejnej súťaži sa ponúkne možnosť kúpiť zvyšné množstvo za minimálnu predajnú cenu.

5.   Intervenčná agentúra prideľuje maslo alebo sušené odtučnené mlieko na základe dátumu uskladnenia týchto výrobkov v sklade, pričom sa začne od najstaršieho výrobku z celého množstva, ktoré je k dispozícii v sklade určenom uchádzačom vo verejnej súťaži, alebo prípadne od najstaršieho výrobku z množstva sladkej alebo kyslej smotany, ktoré je k dispozícii v chladiarenskom sklade určenom uchádzačom vo verejnej súťaži.

6.   Príslušné intervenčné agentúry predajú najprv to hovädzie mäso, ktoré bolo v sklade najdlhšie.

Článok 49

Platby

Úspešní uchádzači vo verejnej súťaži ešte pred vyskladnením výrobkov a v lehote, ktorá sa uvádza v článku 51 ods. 2, vyplatia intervenčnej agentúre sumu, ktorá zodpovedá ich súťažnej ponuke za každé odobraté množstvo, ako to stanovila a oznámila intervenčná agentúra v súlade s článkom 47 ods. 3.

Článok 50

Predaj členskými štátmi

1.   Členský štát, v ktorom sa nevyhlási verejná súťaž v súlade s článkom 40, môže sám vyhlásiť verejnú súťaž na predaj, ak je celkové množstvo, ktoré zostalo v jeho skladoch, menšie ako:

a)

v prípade každej obilniny 5 000 ton;

b)

v prípade ryže 1 000 ton;

c)

v prípade hovädzieho mäsa, masla alebo sušeného odtučneného mlieka 100 ton.

2.   V prípade vyhlásenia verejnej súťaže samotným členským štátom v súlade s odsekom 1 sa uplatňuje táto hlava s výnimkou článku 40 ods. 2, článku 41 ods. 2 písm. b), článku 42 ods. 1 písm. a) a f), článkov 43 a 45, článku 46 ods. 2 a hlavy IV. Článok 46 ods. 1 sa uplatňuje mutatis mutandis odchylne od rozhodnutia členského štátu.

3.   Členské štáty môžu sprístupniť na priamy predaj výrobky, ktoré sa po vizuálnej prehliadke vykonanej intervenčnými agentúrami v rámci ročnej inventarizácie alebo počas kontroly už nemôžu opätovne prebaliť alebo sú znehodnotené podľa článku 5 ods. 1 písm. d) a f) nariadenia (ES) č. 884/2006.

Tento odsek sa uplatňuje na množstvá stanovené v odseku 1 tohto článku.

4.   Intervenčné agentúry zabezpečia rovnaký prístup pre všetky zúčastnené strany.

KAPITOLA II

Vyskladnenie

Článok 51

Príkaz na odber

1.   Po zaplatení sumy uvedenej v článku 49 intervenčná agentúra vydá príkaz na odber, v ktorom je uvedené:

a)

množstvo, za ktoré bola zaplatená zodpovedajúca suma;

b)

skladovací priestor, v ktorom sa príslušný výrobok skladuje;

c)

konečný termín na odber výrobku.

2.   Úspešný uchádzač vo verejnej súťaži odoberie výrobok, ktorý mu bol pridelený, do 30 dní po oznámení uvedenom v článku 47 ods. 3.

3.   Intervenčná agentúra môže na žiadosť úspešného uchádzača vo verejnej súťaži umožniť dlhšiu lehotu na odber výrobku zo skladu. Okrem prípadov vyššej moci však platí, že ak sa výrobok neodoberie v lehote uvedenej v odseku 2, náklady na skladovanie znáša úspešný uchádzač vo verejnej súťaži, a to odo dňa nasledujúceho po konečnom termíne na odber výrobku. Okrem toho riziká spojené so skladovaním znáša úspešný uchádzač.

Článok 52

Odber masla a sušeného odtučneného mlieka

1.   V čase odberu zo skladovacieho priestoru intervenčná agentúra sprístupní maslo a sušené odtučnené mlieko na paletách na nakladacej rampe skladovacieho priestoru.

2.   Kupujúci pri odbere výrobkov zo skladovacieho priestoru vráti intervenčnej agentúre palety rovnocennej kvality.

3.   Náklady na nakladanie a akékoľvek náklady na skladanie z paliet znáša kupujúci masla alebo sušeného odtučneného mlieka. Tieto náklady určia členské štáty na základe paušálnej sadzby a oznámia ich na žiadosť zainteresovaným stranám.

KAPITOLA III

Primárne požiadavky a uvoľnenie alebo prepadnutie zábezpeky

Článok 53

Primárne požiadavky

Dodržiavanie súťažných ponúk po uplynutí lehoty uvedenej v článku 40 ods. 4 písm. b) a úhrada sumy v súlade s článkom 49 sú primárne požiadavky v zmysle článku 20 nariadenia (EHS) č. 2220/85.

Článok 54

Uvoľnenie a prepadnutie zábezpeky

1.   V prípade neúspešných uchádzačov vo verejnej súťaži sa zábezpeka stanovená v článku 44 uvoľní okamžite po rozhodnutí uvedenom v článku 46 ods. 2 a článku 50 ods. 2.

2.   V prípade úspešných uchádzačov vo verejnej súťaži sa uvoľní zábezpeka v súvislosti s množstvom, za ktoré bola vyplatená predajná cena v súlade s článkom 49.

3.   Okrem prípadov vyššej moci platí, že zábezpeka za množstvo, za ktoré sa neuskutočnila platba v súlade s článkom 49, prepadá a predaj uvedeného nevyplateného množstva sa ruší.

HLAVA IV

USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA OZNÁMENÍ

Článok 55

Intervenčné agentúry a strediská v odvetví obilnín a ryže

1.   Pokiaľ ide o obilniny a ryžu, členské štáty oznámia Komisii:

a)

schválené intervenčné agentúry;

b)

schválené intervenčné strediská;

c)

schválené skladovacie priestory intervenčných stredísk a

d)

minimálne množstvo požadované pri nákupe výrobkov za pevne stanovenú cenu, ak sa líši od množstiev stanovených v článku 8 ods. 1.

2.   Oznámenia sa predkladajú v súlade s článkom 58.

3.   Zoznam intervenčných agentúr, zoznam intervenčných stredísk a ich skladovacích priestorov a ich aktualizácia sa sprístupnia členským štátom a verejnosti všetkými vhodnými spôsobmi prostredníctvom informačných systémov zavedených Komisiou vrátane uverejnenia na internete.

Článok 56

Týždenné oznámenia týkajúce sa obilnín a ryže

1.   Od otvorenia intervencie až do momentu ukončenia nákupu príslušné členské štáty v prípade každej obilniny uvedenej v článku 10 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1234/2007, ako aj v prípade ryže oznámia Komisii každú stredu najneskôr do 12.00 hod. (bruselského času) nasledujúce informácie za predchádzajúci týždeň:

a)

množstvo pšenice obyčajnej ponúkané podľa článku 13;

b)

prijaté množstvo podľa článku 20 ods. 1;

c)

množstvo, na ktoré sa vzťahuje článok 24 ods. 5;

e)

množstvo, ktoré je predmetom podmienečného prevzatia v súlade s článkom 31 ods. 1 písm. a).

2.   V prípade obilnín uvedených v článku 10 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1234/2007, ako aj v prípade ryže príslušné členské štáty oznámia Komisii každú stredu najneskôr do 12.00 hod. (bruselského času) nasledujúce údaje o stave zásob za predchádzajúci týždeň:

a)

množstvo skladované na začiatku hospodárskeho roku;

b)

súhrnné množstvo prevzaté od začiatku hospodárskeho roku;

c)

súhrnné množstvo, ktoré bolo vyskladnené zo skladovacieho priestoru od začiatku hospodárskeho roku, rozdelené podľa typu použitia alebo miesta určenia, a stratené súhrnné množstvo;

d)

vyčlenené (zmluvne viazané) súhrnné množstvo, rozdelené podľa typu použitia alebo miesta určenia;

e)

množstvo, ktoré je predmetom ponúk na konci týždenného obdobia, za ktoré sa oznámenie podáva.

3.   V prípade každej obilniny a každej kvality obilnín považovanej za vhodnú pre trh Spoločenstva členské štáty oznámia Komisii každú stredu najneskôr do 12.00 hod. (bruselského času) reprezentatívne trhové ceny za predchádzajúci týždeň, vyjadrené v národnej mene za tonu. Tieto ceny sa vypočítajú pravidelne, nezávisle a transparentne a vyjadrujú najmä kvalitatívne vlastnosti, miesto kótovania každého výrobku a v prípade obilnín štádium uvedenia na trh.

4.   V prípade každej odrody ryže považovanej za vhodnú pre trh Spoločenstva členské štáty oznámia Komisii každú stredu najneskôr do 12.00 hod. (bruselského času) reprezentatívne trhové ceny za predchádzajúci týždeň, vyjadrené v národnej mene za tonu. Tieto ceny sa vypočítajú pravidelne, nezávisle a transparentne a vyjadrujú najmä štádium spracovania, miesto kótovania každého výrobku a štádium uvedenia na trh.

5.   Oznámenia sa predkladajú v súlade s článkom 58.

Článok 57

Mesačné oznámenia

1.   Intervenčné agentúry, ktoré disponujú intervenčnými zásobami, oznámia Komisii najneskôr do 15. dňa každého mesiaca nasledujúce informácie za predchádzajúci mesiac:

a)

pokiaľ ide o obilniny, vážený priemer výsledkov objemovej hmotnosti, obsah vlhkosti, podiel poškodených zŕn a obsah bielkovín, ktoré sa zaznamenali v šaržách každej obilniny prevzatých na regionálnych úrovniach vymedzených v prílohe III k nariadeniu Rady (EHS) č. 837/90 (19);

b)

pokiaľ ide o maslo a sušené odtučnené mlieko:

i)

množstvo každého výrobku na sklade na konci príslušného mesiaca a množstvo, ktoré sa počas mesiaca uskladnilo a vyskladnilo;

ii)

rozdelenie množstva každého výrobku vyskladneného zo skladovacieho priestoru za príslušný mesiac v súlade s nariadeniami, ktoré sa na ne vzťahujú;

iii)

rozdelenie podľa veku množstva na sklade na konci príslušného mesiaca;

c)

pokiaľ ide o hovädzie mäso:

i)

množstvo každého výrobku na sklade na konci príslušného mesiaca a množstvo, ktoré sa počas mesiaca uskladnilo a vyskladnilo;

ii)

rozdelenie množstva každého výrobku vyskladneného zo skladovacieho priestoru za príslušný mesiac v súlade s nariadeniami, ktoré sa na ne vzťahujú;

iii)

množstvo každého vykosteného výrobku, na ktoré sa v príslušnom mesiaci uzavrela predajná zmluva;

iv)

množstvo každého vykosteného výrobku, ktoré je predmetom zrušených objednávok a podobných dokladov vydaných v príslušnom mesiaci;

v)

množstvo každého vykosteného výrobku získané z nakúpeného nevykosteného hovädzieho mäsa v priebehu príslušného mesiaca;

vi)

neviazané zásoby a fyzické zásoby každého vykosteného výrobku na konci príslušného mesiaca s podrobnosťami o dĺžke skladovania neviazaných zásob.

d)

v prípade všetkých výrobkov vyhlásenie verejnej súťaže, pridelené množstvá a minimálne predajné ceny stanovené v prípade uplatnenia článku 50.

2.   Na účely odseku 1písm. b):

a)

pod pojmom „množstvo vstupujúce do skladu“ sa rozumie množstvo, ktoré sa fyzicky umiestni do skladu a ktoré prevzala alebo neprevzala intervenčná agentúra;

b)

pod pojmom „množstvo vystupujúce zo skladu“ sa rozumie množstvo, ktoré sa vyskladnilo zo skladu, alebo prevzaté množstvo v prípade, že ho prevzal kupujúci pred jeho vyskladnením.

3.   Na účely odseku 1 písm. c):

a)

pod pojmom „neviazané zásoby“ sa rozumejú zásoby, na ktoré sa zatiaľ neuzavrela predajná zmluva;

b)

pod pojmom „fyzické zásoby“ sa rozumejú neviazané zásoby plus zásoby, na ktoré sa uzavreli predajné zmluvy, ale zatiaľ sa neprevzali.

4.   Pri predkladaní oznámení podľa toho článku intervenčné agentúry oznámia Komisii aj nulový počet ponúk.

5.   Oznámenia sa predkladajú v súlade s článkom 58.

Článok 58

Postup týkajúci sa oznamovacej povinnosti

1.   Ak sa odkazuje na tento článok, členské štáty informujú Komisiu elektronicky s použitím formulára, ktorý im sprístupní Komisia.

2.   Forma a obsah oznámení sa vymedzia na základe vzorov alebo postupov, ktoré príslušným orgánom sprístupní Komisia. Tieto vzory a postupy sa upravia a aktualizujú po informovaní Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov uvedeného v článku 195 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 a prípadne príslušných zodpovedných orgánov.

3.   Za oznámenia zodpovedajú príslušné orgány poverené členskými štátmi.

HLAVA V

ZMENY A DOPLNENIA, ZRUŠUJÚCE A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 59

Zmeny a doplnenia nariadenia (ES) č. 562/2005

Kapitola 1 nariadenia (ES) č. 562/2005 sa vypúšťa.

Článok 60

Zrušenie

Týmto sa zrušujú tieto nariadenia:

a)

nariadenie (ES) č. 1669/2006 s účinnosťou od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia;

b)

nariadenia (ES) č. 214/2001 a (ES) č. 105/2008 s účinnosťou od 1. marca 2010;

c)

nariadenia (ES) č. 687/2008, (ES) č. 127/2009 a (ES) č. 670/2009 s účinnosťou od 1. júla 2010, pokiaľ ide o obilniny;

d)

nariadenia (ES) č. 75/1991 a (ES) č. 670/2009 s účinnosťou od 1. septembra 2010, pokiaľ ide o ryžu.

Zrušené nariadenia sa naďalej uplatňujú na ponuky alebo súťažné ponuky predložené podľa týchto nariadení. Na skladovanie a odbyt výrobkov sa však uplatňuje toto nariadenie.

Článok 61

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa však:

a)

od 1. marca 2010, pokiaľ ide o maslo a sušené odtučnené mlieko;

b)

od 1. júla 2010, pokiaľ ide o obilniny, a

c)

od 1. septembra 2010, pokiaľ ide o ryžu.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. decembra 2009

Za Komisiu

José Manuel BARROSO

predseda


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 30, 31.1.2009, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 171, 23.6.2006, s. 35.

(4)  Ú. v. ES L 205, 3.8.1985, s. 5.

(5)  Ú. v. EÚ L 95, 14.4.2005, s. 11.

(6)  Ú. v. ES L 9, 12.1.1991, s. 15.

(7)  Ú. v. ES L 37, 7.2.2001, s. 100.

(8)  Ú. v. EÚ L 312, 11.11.2006, s. 6.

(9)  Ú. v. EÚ L 32, 6.2.2008, s. 3.

(10)  Ú. v. EÚ L 192, 19.7.2008, s. 20.

(11)  Ú. v. EÚ L 42, 13.2.2009, s. 3.

(12)  Ú. v. EÚ L 194, 25.7.2009, s. 22.

(13)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55.

(14)  Ú. v. ES L 13, 19.1.2000, s. 12.

(15)  Ú. v. EÚ L 251, 27.7.2004, s. 9.

(16)  Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1.

(17)  Ú. v. EÚ L 337, 16.12.2008, s. 3.

(18)  Ú. v. EÚ L 114, 26.4.2008, s. 3.

(19)  Ú. v. ES L 88, 3.4.1990, s. 1.


PRÍLOHA I

OBILNINY

ČASŤ I

Kritériá oprávnenosti pre obilniny

Pokiaľ ide o obilniny, ide najmä o tieto požiadavky podľa článku 7 ods. 1:

a)

obilniny majú typickú farbu príslušnej obilniny;

b)

obilniny nemajú neobvyklý pach a nie sú napadnuté živými škodcami (vrátane roztočov) v akomkoľvek stupni ich vývoja;

c)

obilniny spĺňajú minimálne kvalitatívne požiadavky stanovené v časti II tejto prílohy a

d)

úrovne kontaminujúcich látok vrátane rádioaktivity nepresahuje maximálne povolenú úroveň stanovenú v právnych predpisoch Spoločenstva.

Maximálne povolená úroveň kontaminujúcich látok, ktorá sa nesmie presiahnuť, je takáto:

a)

v prípade pšenice obyčajnej a tvrdej pšenice platia úrovne stanovené nariadením Rady (EHS) č. 315/93 (1) vrátane požiadaviek na úroveň furasium-toxínov, ktorá je pre pšenicu obyčajnú a tvrdú pšenicu stanovená v bodoch 2.4 až 2.7 prílohy k nariadeniu Komisie (ES) č. 1881/2006 (2);

b)

v prípade jačmeňa, kukurice a ciroku platia úrovne stanovené v smernici 2002/32/ES.

Členské štáty skontrolujú úroveň kontaminujúcich látok vrátane rádioaktivity na základe analýzy rizika, pričom zohľadnia najmä informácie poskytnuté ponúkajúcim alebo uchádzačom vo verejnej súťaži a jeho záväzky týkajúce sa dodržiavania požadovaných noriem, najmä v porovnaní s výsledkami analýz.

Okrem toho v prípadoch, keď analýzy preukážu, že pri šarži pšenice obyčajnej je Zelenyho index medzi 22 a 30, aby sa táto pšenica považovala za bezchybnú pšenicu v dobrej obchodovateľnej kvalite, cesto, ktoré sa z nej získa, sa nesmie lepiť a musí sa dať spracovať strojom.

ČASŤ II

Minimálne kvalitatívne požiadavky uvedené v časti I

 

Tvrdá pšenica

Pšenica obyčajná

Jačmeň

Kukurica

Cirok

A.

Maximálny obsah vlhkosti

14,5 %

14,5 %

14,5 %

13,5 %

13,5 %

B.

Maximálne percento materiálu, ktorý nie je základným zrnom nezmenenej kvality:

12 %

12 %

12 %

12 %

12 %

1.

Zlomky zrna

6 %

5 %

5 %

5 %

5 %

2.

Nečistoty pozostávajúce zo zŕn (okrem uvedených v bode 3)

5 %

7 %

12 %

5 %

5 %

z toho:

 

 

 

 

 

a)

scvrknuté zrná

b)

iné obilniny

3 %

5 %

c)

zrná poškodené škodcami

d)

zrná so zmenenou farbou klíčka

e)

zrná prehriate počas sušenia

0,50 %

0,50 %

3 %

0,50 %

0,50 %

3.

Škvrnité zrná a/alebo zrná napadnuté fuzariózou, z toho:

5 %

zrná napadnuté fuzariózou

1,5 %

4.

Naklíčené zrná

4 %

4 %

6 %

6 %

6 %

5.

Rôzne nečistoty (Schwarzbesatz), z toho:

3 %

3 %

3 %

3 %

3 %

a)

cudzie semená, z toho:

škodlivé

0,10 %

0,10 %

0,10 %

0,10 %

0,10 %

ostatné

b)

poškodené zrná, z toho:

 

 

 

 

 

zrná poškodené spontánnym zahriatím alebo nadmerným zahriatím počas sušenia

0,05 %

0,05 %

ostatné

c)

cudzie látky

d)

plevy

e)

námeľ

0,05 %

0,05 %

f)

skazené zrná

g)

mŕtvy hmyz a jeho časti

C.

Maximálne percento zŕn, ktoré čiastočne alebo úplne stratili svoj sklovitý vzhľad (múčnaté)

27 %

D.

Maximálny obsah tanínu (3)

1 %

E.

Minimálna objemová hmotnosť (kg/hl)

78

73

62

F.

Minimálny obsah bielkovín (3)

11,5 %

10,5 %

G.

Minimálny čas poklesu v sekundách (Hagbergovo číslo)

220

220

H.

Minimálna hodnota Zelenyho indexu (ml)

22

„—“

Neuplatňujú sa žiadne osobitné ustanovenia.

Na účely tohto nariadenia sa materiál, ktorý nie je základným zrnom s nezmenenou kvalitou, bude definovať v časti III tejto prílohy.

Zrná základných obilnín a ostatných obilnín, ktoré sú poškodené, napadnuté námeľom alebo skazené, sa klasifikujú ako „rôzne nečistoty“, aj keď majú chyby, ktoré patria k iným kategóriám.

ČASŤ III

1.   DEFINÍCIA MATERIÁLU NEPATRIACEHO K ZÁKLADNÝM OBILNINÁM S NEZMENENOU KVALITOU

1.1.   Zlomky zrna

Všetky zrná, ktorých endosperm je čiastočne nepokrytý, sa považujú za zlomkové zrná. Zrná poškodené mlátením a zrná, z ktorých bol odstránený klíček, tiež patria do tejto skupiny.

Pri kukurici znamenajú „zlomky zrna“ kúsky zrna alebo zŕn, ktoré prešli sitom s kruhovým otvorom s priemerom 4,5 mm.

Pri ciroku znamenajú „zlomky zrna“ kúsky zrna alebo zŕn, ktoré prešli sitom s kruhovým otvorom s priemerom 1,8 mm.

1.2.   Nečistoty zrna

a)   Scvrknuté zrná

Za scvrknuté zrná sa považujú zrná, ktoré po eliminácii všetkých ostatných látok uvedených v tejto prílohe prejdú sitami cez otvory týchto rozmerov: pšenica obyčajná 2,0 mm, tvrdá pšenica 1,9 mm, jačmeň 2,2 mm.

Napriek tejto definícii však:

pri jačmeni z Estónska, Lotyšska, Fínska a Švédska s objemovou hmotnosťou aspoň 64 kg/hl ponúkanom do intervencie v týchto členských štátoch alebo

pri jačmeni s obsahom vlhkosti 12,5 % a menej budú „scvrknuté zrná“ označovať zrná, ktoré po eliminácii všetkých ostatných látok uvedených v tejto prílohe prejdú sitami s otvormi 2,0 mm.

Okrem toho k tejto skupine patria zrná poškodené mrazom a nezrelé (zelené) zrná.

b)   Iné obilniny

Všetky zrná, ktoré nepatria k druhom obilnín, z ktorých sa odoberá vzorka.

c)   Zrná poškodené škodcami

Zrná, ktoré boli nahlodané. Zrná napadnuté hmyzom patria tiež do tejto skupiny.

d)   Zrná so zmenenou farbou klíčku, škvrnité zrná, zrná napadnuté fuzariózou

Zrná, v ktorých klíček má zmenenú farbu, sú tie, ktorých obal je sfarbený do hneda až hnedočierna a klíček je normálny a neklíči. Pri pšenici obyčajnej sa nebude prihliadať na zrná, ktorých klíčky majú zmenenú farbu až do 8 %.

Pri tvrdej pšenici:

zrná, ktoré vykazujú hnedé až hnedočierne sfarbenie na akomkoľvek inom mieste než na samom klíčku, sa budú považovať za škvrnité zrná,

zrná napadnuté fuzariózou sú zrná, ktorých perikarp je zamorený hubou Fusarium mycelium; takéto zrná vyzerajú mierne scvrknuté, zvrásnené a majú ružové alebo biele rozptýlené fľaky s nejasnými obrysmi.

e)

Zrná prehriate počas sušenia sú tie, ktoré vykazujú vonkajšie znaky spálenia, ale ktoré nie sú poškodenými zrnami.

1.3.   Naklíčené zrná

Naklíčené zrná sú tie, v ktorých je jasne viditeľný korienok alebo plumula voľným okom. Ale keď sa posudzuje obsah klíčiaceho zrna, do úvahy je tiež potrebné vziať celkový vzhľad vzorky. Pri niektorých druhoch obilnín je klíček vyčnievajúci, napr. pri pšenici obyčajnej sa obal klíčku rozštiepi, keď sa zatrasie určitým množstvom obilnín. Tieto zrná sa podobajú klíčiacim zrnám, ale nesmú sa priradiť do tejto skupiny. Klíčiace zrná sú iba tie, ktorých klíček prešiel zreteľne viditeľnými zmenami, ktoré uľahčujú odlíšenie klíčiaceho zrna od normálneho zrna.

1.4.   Rôzne nečistoty (Schwarzbesatz)

a)   Cudzie semená

„Cudzie semená“ sú semená rastlín, kultúrnych alebo nekultúrnych, nepatriace medzi obilniny. Medzi ne patria semená nevhodné na spracovanie, semená, ktoré možno používať pre dobytok a škodlivé semená.

Názov „škodlivé semená“ označuje semená, ktoré sú toxické pre ľudí a zvieratá, semená komplikujúce alebo obmedzujúce čistenie a mletie obilnín a semená ovplyvňujúce kvalitu výrobkov spracúvaných z obilnín.

b)   Poškodené zrná

„Poškodené zrná“ sú zrná, ktoré sa považujú za nevyhovujúce na ľudskú spotrebu, a pokiaľ ide o kŕmne obilniny, zrná nevyhovujúce ako krmivo pre dobytok, a to pre hnilobu, pleseň alebo bakteriálne alebo iné príčiny.

Medzi poškodené zrná tiež patria zrná poškodené spontánnym zahriatím alebo nadmerným zahriatím počas sušenia. Tieto „zahriate“ alebo „začiernené“ zrná sú úplne zrelé zrná, ktorých obal je sfarbený do sivohneda až čierna, pričom prierez jadra je sfarbený do žltosiva až hnedočierna.

Zrná napadnuté plodomorom pšeničným sa považujú za poškodené zrná iba vtedy, ak viac ako jedna polovica povrchu zrna je sfarbená do siva až čierna následkom sekundárneho kryptogamického napadnutia. Keď sfarbenie pokrýva menej ako polovicu povrchu zrna, musia sa zrná zatriediť k zrnám poškodeným škodcami.

c)   Cudzie látky

Všetky látky vo vzorke obilnín zachytené sitom s otvormi 3,5 mm (s výnimkou zŕn ostatných obilnín a hlavne veľkých zŕn základnej obilniny) a tie, ktoré prešli sitom s otvormi 1,0 mm, sa považujú za cudziu látku. Zahrnuté sú tiež kamene, piesok, časti slamy a ostatné nečistoty vo vzorke, ktoré prešli sitom s otvormi 3,5 mm a zachytilo ich sito s otvormi 1,0 mm.

Táto definícia sa nevzťahuje na kukuricu. Pri kukurici sa bude považovať za cudziu látku vo vzorke každá látka, ktorá prešla sitom s otvormi 1 mm, okrem tej, ktorá bola uvedená v prvom odseku.

d)

Plevy (pri kukurici: časti kukuričného klasu)

e)

Námeľ

f)

Skazené zrná

g)

Mŕtvy hmyz a jeho časti

1.5.

Živí škodcovia

1.6.   Strakaté zrná, ktoré stratili svoj sklovitý vzhľad (múčnaté alebo strakaté)

Múčnaté zrná tvrdej pšenice sú zrná, ktorých jadro nemožno považovať za celkom sklovité.

2.   ZVLÁŠTNE FAKTORY, KTORÉ JE POTREBNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY PRI KAŽDOM TYPE OBILNINY PRI DEFINOVANÍ NEČISTÔT

2.1.   Tvrdá pšenica

Nečistoty zŕn znamenajú scvrknuté zrná, zrná iných obilnín, zrná poškodené škodcami, zrná, v ktorých má klíček zmenenú farbu, škvrnité zrná zo zŕn, ktoré sú postihnuté fuzariózou, a zrná prehriate počas sušenia.

Rôzne nečistoty znamenajú cudzie semená, poškodené zrná, cudzie látky, plevy, námeľ, hnijúce zrná, mŕtvy hmyz a jeho časti.

2.2.   Pšenica obyčajná

Nečistoty zŕn znamenajú scvrknuté zrná, zrná iných obilnín, zrná poškodené škodcami, zrná, v ktorých má klíček zmenenú farbu, a zrná prehriate počas sušenia.

Rôzne nečistoty znamenajú cudzie semená, poškodené zrná, cudzie látky, plevy, námeľom poškodené zrná, mŕtvy hmyz a jeho časti.

2.3.   Jačmeň

Nečistoty zŕn znamenajú scvrknuté zrná, zrná iných obilnín, zrná poškodené škodcami a zrná prehriate počas sušenia.

Rôzne nečistoty znamenajú cudzie semená, poškodené zrná, cudzie látky, plevy, mŕtvy hmyz a časti hmyzu.

2.4.   Kukurica

Nečistoty zŕn znamenajú zrná iných obilnín, zrná poškodené škodcami a zrná prehriate počas sušenia.

Pri kukurici sa každá látka vo vzorke, ktorá prejde cez sito s otvormi 1,0 mm, bude považovať za cudziu látku.

Všetky cudzie semená, poškodené zrná, cudzie látky, plevy, mŕtvy hmyz a jeho časti sa budú považovať za rôzne nečistoty.

2.5.   Cirok

Nečistoty zŕn znamenajú zrná iných obilnín, zrná poškodené škodcami a zrná prehriate počas sušenia.

Rôzne nečistoty znamenajú cudzie semená, poškodené zrná, cudzie látky, plevy, mŕtvy hmyz a časti hmyzu.

ČASŤ IV

Metódy používané na stanovenie kvality obilnín ponúknutých do intervencie

Na stanovenie kvality obilnín ponúknutých do intervencie sa používajú tieto metódy:

a)

štandardná metóda na určenie iného materiálu ako základné zrno s nezmenenou kvalitou je metóda stanovená v časti V tejto prílohy;

b)

štandardná metóda na stanovenie obsahu vlhkosti je metóda stanovená v časti VI tejto prílohy. Ale členské štáty môžu tiež používať iné metódy založené na princípe uvedenom v prílohe V, metódu ISO 712:1998 alebo metódu založenú na technológii infračervených lúčov. V prípade sporu sa budú akceptovať iba výsledky metódy uvedenej v časti V tejto prílohy;

c)

štandardnou metódou na stanovenie obsahu tanínu v ciroku je metóda ISO 9648:1988;

d)

štandardnou metódou na stanovenie nelepivosti cesta získaného z pšenice obyčajnej a jeho spracovateľnosti strojom je metóda uvedená v časti VII tejto prílohy;

e)

štandardnou metódou na stanovenie obsahu bielkovín pšenice obyčajnej je metóda, ktorá je uznaná Medzinárodným združením chémie obilnín (ICC – International Association for Cereal Chemistry), ktorého normy sú stanovené pod názvom č. 105/2: „metóda stanovenia obsahu bielkovín v obilninách a výrobkoch z obilnín“.

Členské štáty však môžu použiť akúkoľvek inú metódu. V takomto prípade musia poskytnúť Komisii dôkaz o tom, že ICC uznalo, že daná metóda poskytuje ekvivalentné výsledky;

f)

metóda stanovenia Zelenyho indexu pšenice obyčajnej je v súlade s ISO 5529:1992;

g)

metóda stanovenia Hagbergovho čísla poklesu (test aktivity amylázy) je v súlade s ISO 3093:2004;

h)

štandardnou metódou na stanovenie miery straty sklovitého vzhľadu tvrdej pšenice je metóda uvedená v časti VIII tejto prílohy;

i)

štandardnou metódou na určenie objemovej hmotnosti je metóda ISO 7971/2:1995;

j)

referenčnými metódami odberu vzoriek a metódami analýzy na stanovenie úrovne mykotoxínov sú metódy uvedené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1881/2006 a určené v prílohách I a II k nariadeniu Komisie (ES) č. 401/2006 (4).

ČASŤ V

Štandardná metóda stanovenia iného materiálu ako základného zrna s nezmenenou kvalitou

1.

Pri pšenici obyčajnej, tvrdej pšenici a jačmeni prechádza priemerná vzorka s hmotnosťou 250 g cez dve sitá – jedno so štrbinovými otvormi s priemerom 3,5 mm a druhé so štrbinovými otvormi s priemerom 1,0 mm –, a to po pol minúte cez každé sito.

Aby sa zabezpečilo konštantné preosievanie, odporúča sa použiť mechanické sito, napr. vibrujúci stôl s pripevnenými sitami.

Materiál, ktorý sito so štrbinovými otvormi s 3,5 mm priemerom zachytí a ktorý prejde cez sito so štrbinovými otvormi s priemerom 1,0 mm, sa musí spolu odvážiť a musí sa považovať za cudziu látku. V prípade, že materiál zachytený sitom so štrbinovými otvormi s priemerom 3,5 mm obsahuje častice zo skupiny „iné obilniny“ alebo zvlášť veľké zrná základných obilnín, vrátia sa tieto častice alebo zrná do preosiatej vzorky. Počas preosievania sa musí v site so štrbinovými otvormi s priemerom 1,0 mm vykonávať podrobná kontrola kvôli živým škodcom.

Z preosiatej vzorky sa pomocou separátora odoberie vzorka s hmotnosťou 50 až 100 g. Táto čiastková vzorka sa musí odvážiť.

Čiastková vzorka by sa potom mala roztrúsiť na stôl pomocou pinzety alebo rohovej stierky a zlomky zŕn nepatriace k obilninám, klíčiace zrná, zrná poškodené škodcami, zrná poškodené mrazom, zrná, v ktorých má klíček zmenenú farbu, škvrnité zrná, cudzie semená, námele, poškodené zrná, skazené zrná, plevy a živí škodcovia a mŕtvy hmyz sa musia odstrániť.

V prípade, že čiastková vzorka obsahuje zrná, ktoré sú ešte v plevách, ručne sa vyšúpu a plevy, ktoré sa takto získajú, sa budú považovať za kúsky pliev. Kamene, piesok a časti slamy sa budú považovať za cudziu látku.

Čiastková vzorka sa bude preosievať pol minúty v site so štrbinovými otvormi s priemerom 2,0 mm pri pšenici obyčajnej, 1,9 mm pri tvrdej pšenici, 2,2 mm pri jačmeni. Zrná, ktoré prejdú sitom, sa budú považovať za scvrknuté zrná. Zrná poškodené mrazom a nezrelé zelené zrná patria k skupine „scvrknuté zrná“.

2.

Vzorka s priemernou hmotnosťou 500 g v prípade kukurice a 250 g v prípade ciroku sa trasie pol minúty v site, ktoré má štrbinové otvory s priemerom 1,0 mm. Skontrolujte prítomnosť živých škodcov a mŕtveho hmyzu.

Pomocou pinzety alebo rohovej stierky odstráňte z materiálu zachyteného sitom so štrbinovými otvormi 1,0 mm kamene, piesok, časti slamy a ostatné cudzie látky.

Cudziu látku takto extrahovanú pridajte k materiálu, ktorý prešiel sitom so štrbinovými otvormi 1,0 mm, a spolu ich odvážte.

Pomocou separátora pripravte čiastkovú vzorku s hmotnosťou 100 až 200 g v prípade kukurice alebo 25 až 50 g v prípade ciroku zo vzorky, ktorá prešla cez sito. Odvážte túto čiastkovú vzorku. Roztrúste ju v tenkej vrstve po stole. Použite pinzetu alebo rohovú stierku a vyberte kúsky iných obilnín, zrná poškodené škodcami, zrná poškodené mrazom, klíčiace zrná, cudzie semená, cudzie zrná, plevy, živých škodcov a mŕtvy hmyz.

Potom presypte túto čiastkovú vzorku sitom s okrúhlymi otvormi s priemerom 4,5 mm v prípade kukurice a 1,8 mm v prípade ciroku. Materiál, ktorý prejde cez toto sito, sa bude považovať za zlomky zŕn.

3.

Skupiny materiálu, ktoré nepatria medzi základné obilniny s nezmenenou kvalitou, stanovené metódami uvedenými v bodoch 1 a 2, sa musia veľmi pozorne odvážiť so zaokrúhlením na najbližšiu 0,01 g a rozložiť podľa percenta v priemernej vzorke. Čiastočky uvedené v správe o analýze budú zaokrúhlené na najbližšiu 0,1 %. Skontrolujte prítomnosť živých škodcov.

Vo všeobecnosti sa musia vykonať dve analýzy za každú vzorku. Nesmú sa líšiť o viac než 10 % vo vzťahu k celku uvedeného materiálu.

4.

Prístroje, ktoré je potrebné použiť na operácie uvedené v bodoch 1, 2 a 3, sú tieto:

a)

separátor vzoriek, napr. kužeľovitý alebo ryhovaný prístroj;

b)

presné alebo analytické váhy;

c)

sitá so štrbinovými otvormi 1,0 mm, 1,8 mm, 1,9 mm, 2,0 mm, 2,2 mm a 3,5 mm a sitá s okrúhlymi otvormi s priemerom 1,8 mm a 4,5 mm. Sitá môžu byť pripojené k vibrujúcemu stolu.

ČASŤ VI

Štandardná metóda zisťovania obsahu vlhkosti

1.   Princíp

Výrobok sa suší pri teplote 130 oC až 133 oC pri normálnom atmosférickom tlaku, pričom časový interval sušenia je primeraný veľkosti častíc.

2.   Rozsah

Táto metóda sušenia sa vzťahuje na obilniny, ktoré sa drvia na čiastočky, z ktorých prinajmenšom 50 % prejde sitom s 0,5 mm otvormi a na site s 1,0 mm okrúhlymi otvormi nezostane viac než 10 % zvyšku. Tiež sa vzťahuje na múku.

3.   Prístroj

Presné závažie

Drvič vyrobený z materiálu, ktorý neabsorbuje vlhkosť, dá sa ľahko čistiť, umožňuje, aby sa drvenie vykonávalo rýchlo a rovnomerne bez prehriatia, obmedzuje kontakt s vonkajším vzduchom na minimum a spĺňa požiadavky uvedené v bode 2 (napr. pripojiteľný valcový mlynček).

Nádoba vyrobená z nehrdzavejúceho kovu alebo skla, doplnená o dostatočne priliehavé veko; s pracovným povrchom, ktorý umožňuje rozloženie testovacej vzorky tak, aby bolo 0,3 g na cm2.

Elektricky ohrievaná izotermická ohrievacia komora nastavená na teplotu 130 oC až 133 oC (5) s primeraným vetraním (6).

Desikátor s kovovou alebo porcelánovou doskou (hrubá, dierovaná), obsahujúci akýkoľvek vhodný desikant.

4.   Postup

Sušenie

Navážte s presnosťou na 1 mg množstvo o trochu viac ako 5 g rozdrvených malozrnných obilnín alebo 8 g rozdrvenej kukurice vo vopred zváženej nádobe. Umiestnite nádobu do ohrievacej komory ohriatej na teplotu 130 oC až 133 oC. Toto by sa malo vykonať čo najrýchlejšie, aby sa zabránilo príliš veľkému poklesu teploty. Ponechajte malozrnné obilniny sušiť dve hodiny a kukuricu štyri hodiny po tom, čo sa ohrievacia komora opäť zahreje na teplotu 130 oC až 133 oC. Vyberte nádobu z ohrievacej komory, rýchlo odstráňte veko, nechajte ochladiť 30 až 45 minút v desikátore a odvážte (s presnosťou na 1 mg).

5.   Metóda výpočtu a vzorce

E

=

počiatočná hmotnosť testovacej vzorky v gramoch

M

=

hmotnosť testovacej vzorky po príprave v gramoch

M’

=

hmotnosť testovacej vzorky po rozdrvení v gramoch

m

=

hmotnosť vysušenej testovacej vzorky v gramoch.

Obsah vlhkosti ako percentuálny podiel z hmotnosti výrobku sa rovná:

bez predchádzajúcej prípravy (E - m) × 100/E,

s predchádzajúcou prípravou ((M’ - m)M/M’ + E - M) × 100/E = 100 (1 - Mm/EM’).

Testy je potrebné vykonať aspoň dvojmo.

6.   Opakovanie

Rozdiel medzi hodnotami získanými z dvoch určovaní vykonaných simultánne alebo v rýchlom slede za sebou rovnakým analytikom nesmie presahovať 0,15 g vlhkosti na 100 g vzorky. Ak to tak bude, zisťovania sa zopakujú.

ČASŤ VII

Metóda stanovenia nelepivosti cesta získaného z pšenice obyčajnej a jeho spracovateľnosti strojom

1.   Názov

Metóda testovacieho pečenia z pšeničnej múky.

2.   Rozsah

Metóda sa vzťahuje na múku pokusne namletú z pšenice na výrobu kvaseného chleba.

3.   Princíp

Cesto sa robí z múky, vody, droždia, soli a sacharózy v zvláštnom miešači. Po rozdelení a zaoblení sa kúsky dávajú na 30 minút odpočívať; vyformujú sa, položia sa na plechy na pečenie a pečú sa po záverečnom teste s pevne stanoveným trvaním. Zaznamenávajú sa vlastnosti pri spracovaní cesta. Bochníky sa posudzujú podľa objemu a výšky.

4.   Prísady

4.1.   Droždie

Aktívne sušené droždie typu Saccharomyces cerevisiae DHW-Hamburg-Wansbeck alebo produkt, ktorý má rovnaké charakteristiky.

4.2.

Voda z vodovodu

4.3.   Roztok cukru, soli a kyseliny askorbovej

Rozpusťte 30 ±0,5 g chloridu sodného (obchodná akosť), 30 ±0,5 g sacharózy (obchodná akosť) a 0,040 ±0,001 g kyseliny askorbovej v 800 ± 5 g vody. Denne pripravujte čerstvé.

4.4.   Cukrový roztok

Rozpusťte 5 ±0,1 g sacharózy (obchodná akosť) v 95 ± 1 g vody. Pripravujte denne čerstvé.

4.5.   Múka s enzýmovým aktívnym sladom

Obchodná akosť.

5.   Zariadenie a prístroje

5.1.   Miestnosť na pečenie

Regulovaná tak, aby sa udržala teplota 22 oC až 25 oC.

5.2.   Chladnička

Na udržanie teploty 4 oC ± 2 oC.

5.3.   Váhy

Maximálne zaťaženie 2 kg, presnosť 2 g.

5.4.   Váhy

Maximálne zaťaženie 0,5 kg, presnosť 0,1 g.

5.5.   Analytické váhy

Presnosť 0,1 × 10-3 g.

5.6.   Miešač

Stephan UMTA 10 s miešacím ramenom „Detmold“ (výrobca je firma Stephan Soehne GmbH) alebo podobné zariadenie, ktoré má rovnaké charakteristiky.

5.7.   Overovacia skrinka

Regulovaná tak, aby udržala teplotu 30 oC ± 1 oC.

5.8.   Otvorené plastové boxy

Vyrobené z polymetylmetakrylátu (plexisklo, Perspex). Vnútorné rozmery sú 25 × 25 × 15 cm výška, s hrúbkou steny 0,5 ±0,05 cm.

5.9.   Štvorhranné plastové tabule

Vyrobené z polymetylmetakrylátu (plexisklo, Perspex). Rozmery sú aspoň 30 × 30 cm, hrúbka 0,5 ±0,05 cm.

5.10.   Formovač

Brabenderov guľový homogenizátor (Brabender OHG) alebo podobné zariadenie majúce rovnaké charakteristiky.

6.   Odber vzoriek

Podľa ICC normy č. 101.

7.   Postup

7.1.   Určenie absorpcie vody

Určite absorpciu vody podľa ICC normy č. 115/1.

7.2.   Určenie prísady sladovej múky

Určite „číslo poklesu“ múky podľa ISO 3093-1982. Ak je „číslo poklesu“ vyššie ako 250, určite prísadu sladovej múky, ktorú je potrebné pridať, aby sa toto číslo dostalo do rozpätia 200 až 250 pomocou sérií miešaní múky so stále vzrastajúcim množstvom sladovej múky (bod 4.5). Ak je „číslo poklesu“ nižšie ako 250, nie je potrebná sladová múka.

7.3.   Reaktivácia aktívneho sušeného droždia

Upravte teplotu cukrového roztoku (4.4) na 35 oC ± 1 oC. Vlejte jednu časť podľa hmotnosti aktívneho sušeného droždia do štyroch častí podľa hmotnosti tohto ohriateho cukrového roztoku. Nemiešajte. Ak je potrebné, rozvírte.

Nechajte postáť 10 ± 1 min., potom pomiešajte, až kým sa nevytvorí homogénna suspenzia. Túto suspenziu použite do 10 minút.

7.4.   Vytemperovanie teploty múky a tekutého cesta

Teplota múky a vody sa musí vytemperovať tak, aby sa dosiahla teplota cesta 27 oC ± 1 oC po ich zmiešaní.

7.5.   Zloženie cesta

Odvážte s presnosťou na 2 g, 10 y/3 g múky na základe existujúcej vlhkosti (zodpovedá to 1 kg múky pri 14 % vlhkosti), kde „y“ je množstvo múky použité vo farinografickom teste (pozri ICC normu č. 115/1).

Odvážte s presnosťou na 0,2 g množstvo sladovej múky potrebné na dosiahnutie „čísla poklesu“ v rozpätí 200 až 250 (bod 7.2).

Odvážte 430 ± 5 g roztoku cukru, soli a kyseliny askorbovej (bod 4.3) a pridajte vodu do celkovej hmotnosti (x - 9) 10 y/3 g (pozri bod 10.2), v ktorej „x“ znamená množstvo vody použitej vo farinografickom teste (pozri ICC normu č. 115/1). Táto celková hmotnosť (zvyčajne medzi 450 a 650 g) sa musí dosiahnuť s presnosťou na 1,5 g.

Odvážte 90 ± 1 g drožďovej suspenzie (bod 7.3).

Zapíšte celkovú hmotnosť cesta (P), ktorá je súčtom hmotností múky, roztoku cukru, soli a kyseliny askorbovej plus vody, drožďovej suspenzie a sladovej múky.

7.6.   Miešanie

Predtým než začnete, ohrejte miešač na teplotu 27 oC ± 1 oC s použitím dostatočného množstva vytemperovanej vody.

Vložte tekuté súčasti cesta do miešača a pridajte múku a nakoniec sladovú múku.

Spustite miešač (rýchlosť 1, 1 400 obrátok/min.) a nechajte bežať 60 sekúnd. O dvadsať sekúnd po spustení miešača otočte škrabkou pripevnenou na veko miešacej misy o dve obrátky.

Zmerajte teplotu cesta. Ak je mimo rozsahu 26 oC až 28 oC, vyhoďte cesto a namiešajte nové po úprave teplôt jeho súčastí.

Opíšte vlastnosti cesta pomocou jedného z nasledujúcich výrazov:

nelepivé a spracovateľné strojom alebo

lepivé a nespracovateľné strojom.

Aby sa cesto dalo považovať za „nelepivé“ a „spracovateľné strojom“, je potrebné, aby na konci miešania tvorilo súdržnú masu, ktorá sa nelepí na kraje misy a vreteno miešača. Cesto by sa malo dať zobrať do ruky a vybrať takto z miešacej misy jedným pohybom bez zreteľnej straty materiálu.

7.7.   Rozdeľovanie a zaobľovanie

Odvážte s presnosťou na 2 g tri kusy cesta podľa tohto vzorca:

p

=

0,25 P, kde:

p

=

hmotnosť odváženého kusu cesta,

P

=

celková hmotnosť cesta.

Okamžite vytvarujte okrúhle kusy cesta počas 15 sekúnd vo formovači (bod 5.10) a dajte ich na 30 ± 2 minúty na štvorhranné plastové tabule (bod 5.9) zakryté obrátenými plastovými boxmi (5.8) do overovacej skrinky (bod 5.7).

Nepoprašujte múkou.

7.8.   Formovanie

Dajte kusy cesta na plastových tabuliach zakryté obrátenými boxmi do formovača (bod 5.10) a znovu vytvarujte do okrúhleho tvaru počas 15 sekúnd. Kryt z cesta odstráňte až bezprostredne pred tvarovaním do okrúhleho tvaru. Zaznamenajte opäť vlastnosti cesta pomocou jedného z nasledujúcich výrazov:

nelepivé a spracovateľné strojom alebo

lepivé a nespracovateľné strojom.

Aby sa cesto považovalo za „nelepivé a spracovateľné strojom“, malo by sa len čiastočne lepiť alebo by sa vôbec nemalo lepiť na boky komory, tak aby mohlo voľne rotovať a vytvárať pravidelnú guľu počas činnosti stroja. Na konci operácie by sa cesto nemalo prilepiť na boky tvarovacej komory, keď sa veko komory zdvihne.

8.   Správa z testu

Správa z testu by mala uvádzať:

vlastnosti spracovania cesta na konci miešania a pri tvarovaní,

„číslo poklesu“ múky bez pridania sladovej múky,

akékoľvek pozorované anomálie.

Ďalej by mala obsahovať:

použitú metódu,

–všetky podrobnosti, ktoré sa vyžadujú na identifikáciu vzorky.

9.   Všeobecné poznámky

9.1.

Vzorec výpočtu množstva kvapaliny do cesta je založený na týchto úvahách:

Pridanie x ml vody do ekvivalentu 300 g múky pri 14 % vlhkosti tvorí požadovanú konzistenciu. Tak ako v teste pečenia sa používa 1 kg múky (na báze 14 % vlhkosti), keďže x je založené na 300 g múky, pre test pečenia je potrebné toto množstvo vody v gramoch: x delené tromi a vynásobené 10, takže 10 x/3 g.

430 g roztoku cukru, soli a kyseliny askorbovej obsahuje 15 g soli a 15 g cukru. Týchto 430 g roztoku je obsiahnutých v tekutine do cesta. Takže aby bolo možné pridať 10 x/3 g vody do cesta, musí sa pridať (10 x/3 + 30) g tekutiny do cesta zloženej zo 430 g roztoku cukru, soli a kyseliny askorbovej a ďalšia voda.

Hoci časť vody pridanej s drožďovou suspenziou absorbuje droždie, táto suspenzia obsahuje tiež „voľnú“ vodu. Voľne sa predpokladá, že 90 g drožďovej suspenzie obsahuje 60 g „voľnej“ vody. Množstvo tekutiny do cesta sa musí upraviť na týchto 60 g „voľnej“ vody v drožďovej suspenzii, takže nakoniec je potrebné pridať 10 x/3 plus 30 mínus 60 g. To sa dá usporiadať takto: (10 x/3 + 30) - 60 = 10 x/3 - 30 = (x/3 - 3) 10 = (x - 9) 10/3; je to vzorec uvedený v odseku 7.5. Ak sa napr. zistilo, že prídavok vody x vo farinografickom teste bol 165 ml, táto hodnota sa musí nahradiť v tomto vzorci, takže k 430 g roztoku cukru, soli a kyseliny askorbovej sa musí pridať voda na celkovú hmotnosť:

(165 - 9) 10/3 = 156 × 10/3 = 520 g.

9.2.

Metóda nie je priamo uplatniteľná na pšenicu. Postup, ktorý je potrebné dodržať na charakterizovanie vlastností pečenia pšenice, je takýto:

Očistite pšenicu a stanovte obsah vlhkosti v očistenej pšenici. Ak je obsah vlhkosti v rozpätí 15,0 % až 16,0 %, pšenicu netemperujte. Ak je obsah vlhkosti mimo tohto rozpätia, upravte obsah vlhkosti na 15,5 ±0,5 % najmenej tri hodiny pred mletím.

Zomeľte pšenicu na múku pomocou Buehlerovho laboratórneho mlynčeka MLU 202 alebo mlynčeka Brabender Quadrumat Senior, alebo podobného zariadenia, ktoré má rovnaké charakteristiky.

Vyberte si postup mletia, ktorý poskytne múku minimálne so  72-percentnou extrakciou s obsahom popola 0,50 % až 0,60 % na báze sušiny.

Stanovte obsah popola v múke podľa prílohy II k nariadeniu Komisie (ES) č. 1501/95 a obsah vlhkosti podľa tohto nariadenia. Vypočítajte stupeň extrakcie

podľa tejto rovnice:

E = (((100 - f) F)/(100 - w) W) × 100 %,

kde:

E

=

stupeň extrakcie

f

=

vlhkosť múky

w

=

obsah vlhkosti v pšenici

F

=

hmotnosť vyprodukovanej múky s obsahom vlhkosti f

W

=

hmotnosť zomletej pšenice s obsahom vlhkosti w.

Poznámka

:

Informácie týkajúce sa súčastí a zariadenia, ktoré je potrebné použiť, boli uverejnené v dokumente T 77/300 z 31. marca 1977 z ústavu Instituut voor Graan, Meel en Brood, TNO – Postbus 15, Wageningen, HOLANDSKO.

ČASŤ VIII

Určenie stupňa straty sklovitého vzhľadu

1.   Princíp

Iba časť vzorky sa použije na stanovenie percenta zŕn, ktoré úplne alebo čiastočne stratili svoj sklovitý vzhľad. Zrná sa režú pomocou rezača zŕn Pohl alebo ekvivalentným nástrojom.

2.   Zariadenie a prístroje

rezač zŕn Pohl alebo ekvivalentný nástroj,

pinzeta, skalpel,

podnos alebo misa.

3.   Postup

a)

Určenie sa vykoná na vzorke 100 g po oddelení akéhokoľvek materiálu, ktorý nepatrí medzi základné obilniny s nezmenenou kvalitou.

b)

Roztrúste vzorku na podnose a dobre ju zhomogenizujte.

c)

Vložte tabuľu do rezača zŕn a roztrúste zrná na mriežke. Silne poklepte, aby ste zaistili, že na každom otvore je iba jedno zrno. Spustite pohyblivú časť, ktorá udrží zrná na svojich miestach, a potom ich režte.

d)

Pripravte dostatočné množstvo tabúľ, aby ste zabezpečili, že minimálne 600 zŕn sa prereže.

e)

Spočítajte zrná, ktoré čiastočne alebo úplne stratili svoj sklovitý vzhľad (múčnaté).

f)

Vypočítajte percento zŕn, ktoré čiastočne alebo úplne stratili svoj sklovitý vzhľad (múčnaté).

4.   Vyjadrenie výsledkov

I

=

hmotnosť látky v gramoch, ktorá nepatrí k základným obilninám s nezmenenou kvalitou.

M

=

percento očistených testovaných zŕn, ktoré úplne alebo čiastočne stratili svoj sklovitý vzhľad (múčnaté).

5.   Výsledok

Percento zŕn, ktoré úplne alebo čiastočne stratili svoj sklovitý vzhľad (múčnaté) v testovacej dávke je:

[M × (100 - I)]/100 = …

ČASŤ IX

Cenové zvýšenia a zníženia

Tabuľka I

Cenové zvýšenia podľa obsahu vlhkosti

Kukurica a cirok

Iné obilniny ako kukurica a cirok

Obsah vlhkosti

( %)

Cenové zvýšeni

(EUR/t)

Obsah vlhkosti

( %)

Cenové zvýšenie

(EUR/t)

13,4

0,1

13,3

0,2

13,2

0,3

13,1

0,4

13,0

0,5

12,9

0,6

12,8

0,7

12,7

0,8

12,6

0,9

12,5

1,0

12,4

0,1

12,4

1,1

12,3

0,2

12,3

1,2

12,2

0,3

12,2

1,3

12,1

0,4

12,1

1,4

12,0

0,5

12,0

1,5

11,9

0,6

11,9

1,6

11,8

0,7

11,8

1,7

11,7

0,8

11,7

1,8

11,6

0,9

11,6

1,9

11,5

1,0

11,5

2,0

11,4

1,1

11,4

2,1

11,3

1,2

11,3

2,2

11,2

1,3

11,2

2,3

11,1

1,4

11,1

2,4

11,0

1,5

11,0

2,5

10,9

1,6

10,9

2,6

10,8

1,7

10,8

2,7

10,7

1,8

10,7

2,8

10,6

1,9

10,6

2,9

10,5

2,0

10,5

3,0

10,4

2,1

10,4

3,1

10,3

2,2

10,3

3,2

10,2

2,3

10,2

3,3

10,1

2,4

10,1

3,4

10,0

2,5

10,0

3,5


Tabuľka II

Cenové zníženia podľa obsahu vlhkosti

Kukurica a cirok

Iné obilniny ako kukurica a cirok

Obsah vlhkosti

( %)

Cenové zníženie

(EUR/t)

Obsah vlhkosti

( %)

Cenové zníženie

(EUR/t)

13,5

1,0

14,5

1,0

13,4

0,8

14,4

0,8

13,3

0,6

14,3

0,6

13,2

0,4

14,2

0,4

13,1

0,2

14,1

0,2


Tabuľka III

Cenové zníženia podľa objemovej hmotnosti

Obilnina

Objemová hmotnosť v

kg/hl

Cenové zníženie

(EUR/t)

pšenica obyčajná

menej ako 76 až 75

0,5

 

menej ako 75 až 74

1,0

 

menej ako 74 až 73

1,5

jačmeň

menej ako 64 až 62

1,0


Tabuľka IV

Cenové zníženia podľa obsahu bielkovín

Obsah proteínov (7)

(N × 5,7)

Cenové zníženie

(EUR/t)

menej ako 11,5 až 11,0

2,5

menej ako 11,0 až 10,5

5

ČASŤ X

Praktická metóda na určovanie znížení, ktorú je potrebné uplatniť na cenu ciroku intervenčnou agentúrou

1.   Základné údaje

P

=

percento tanínu v surovine

0,4 %

=

percento tanínu, nad ktoré je potrebné uplatniť zníženie, 11 % (8) = zníženie zodpovedajúce 1 % tanínu v sušine.

2.   Výpočet zníženia

Zníženie vyjadrené v eurách, ktoré sa uplatní na referenčnú cenu, sa vypočíta v súlade s nasledujúcim vzorcom:

11 (P - 0,40)

Image

Image

ČASŤ XI

Výpočet cenových zvýšení a znížení

Zvýšenia a zníženia cien ustanovené v článku 38 sú vyjadrené v eurách na tonu a uplatňujú sa na intervenčnú cenu obilnín ponúkaných na intervenciu tak, že sa táto intervenčná cena vynásobí sumou percenta zvýšenia a zníženia, ktoré sa určia takto:

a)

ak je obsah vlhkosti obilnín ponúkaných do intervencie nižší ako 13 % v prípade kukurice a ciroku a nižší ako 14 % v prípade ostatných obilnín, treba uplatniť zvýšenia uvedené v tabuľke I časti IX tejto prílohy. Ak je obsah vlhkosti uvedených obilnín ponúkaných do intervencie vyšší ako 13 % v prípade kukurice a ciroku a vyšší ako 14 % v prípade ostatných obilnín, uplatňujú sa zníženia uvedené v tabuľke II časti IX tejto prílohy;

b)

ak sa objemová hmotnosť obilnín ponúkaných do intervencie odchyľuje od pomeru hmotnosť/objem o 76 kg/hl v prípade pšenice obyčajnej a o 64 kg/hl v prípade jačmeňa, uplatňujú sa zníženia uvedené v tabuľke III časti IX tejto prílohy;

c)

tam, kde percento poškodených zŕn presahuje 3 % pri tvrdej pšenici, pšenici obyčajnej a jačmeni a 4 % pri kukurici a ciroku, uplatňuje sa zníženie o 0,05 EUR za každú ďalšiu desatinu percenta;

d)

tam, kde percento nečistôt zŕn presahuje 2 % pri tvrdej pšenici, 4 % pri kukurici a ciroku a 5 % pri pšenici obyčajnej a jačmeni, uplatňuje sa zníženie o 0,05 EUR za každú ďalšiu desatinu percenta;

e)

tam, kde percento naklíčených zŕn presiahne 2,5 %, uplatňuje sa zníženie o 0,05 EUR za každú ďalšiu desatinu percenta;

f)

tam, kde percento rôznych nečistôt (Schwartzbesatz) presiahne 0,5 % pri tvrdej pšenici a 1 % pri pšenici obyčajnej, jačmeni, kukurici a ciroku, uplatňuje sa zníženie o 0,1 EUR za každú ďalšiu desatinu percenta;

g)

tam, kde percento strakatých zŕn v tvrdej pšenici presiahne 20 %, uplatňuje sa zníženie o 0,2 EUR za každú ďalšiu desatinu percenta alebo jej zlomok;

h)

tam, kde je obsah bielkovín v pšenici obyčajnej nižší než 11,5 %, uplatňujú sa také zníženia, aké sú uvedené v tabuľke IV časti IX tejto prílohy;

i)

tam, kde je obsah tanínu v ciroku ponúkanom do intervencie vyšší než 0,4 % v sušine, zníženie, ktoré sa uplatní, sa vypočíta v súlade s metódou stanovenou v časti X tejto prílohy.

ČASŤ XII

Odber vzoriek a analýzy obilnín

1.

Kvalitatívne charakteristiky v prípade každej jednej dávky obilnín sa stanovia na základe reprezentatívnej vzorky ponúkanej dávky, ktorá bude pozostávať zo vzoriek, ktoré sa odoberú z každej dodávky aspoň za každých 60 ton.

2.

Intervenčná agentúra vykoná na vlastnú zodpovednosť analýzu vzoriek odobratých do 20 pracovných dní od dátumu, keď sa reprezentatívne vzorky odobrali.

3.

Referenčné metódy použité na stanovenie kvality obilnín na intervenciu sú ustanovené v častiach IV, V, VI a VII tejto prílohy.

4.

Výsledky analýz sa oznámia uchádzačovi vo verejnej súťaži alebo ponúkajúcemu prostredníctvom záznamu o prevzatí uvedeného v článku 34.

5.

V prípade sporu intervenčná agentúra znovu vykoná nevyhnutné kontroly predmetných obilnín.


(1)  Ú. v. ES L 37, 13.2.1993, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 364, 20.12.2006, s. 5.

(3)  Ako percento sušiny.

(4)  Ú. v. EÚ L 70, 9.3.2006, s. 12.

(5)  Teplota vzduchu vnútri ohrievacej komory.

(6)  Jej ohrievacia kapacita by mala byť taká, aby keď sa vopred nastaví na teplotu 130 oC a 133 oC, bolo možné túto teplotu opäť dosiahnuť za menej ako 45 minút po tom, čo sa do komory umiestni maximálny počet testovacích vzoriek pre simultánne sušenie. Vetranie by malo byť také, že keď sa budú obilniny, ktoré majú malé zrná (pšenica obyčajná, tvrdá pšenica, jačmeň a cirok), sušiť dve hodiny a kukurica štyri hodiny, výsledky zo všetkých testovacích vzoriek semoliny alebo prípadne kukurice sa môžu líšiť o menej než 0,15 % od výsledkov získaných po sušení malozrnných obilnín po troch hodinách a kukurice po piatich hodinách.

(7)  Ako percento sušiny.

(8)  Zrážka, ktorú je potrebné uplatniť na cenu ciroku na báze obsahu tanínu v 1 000 g sušiny:

a)

hydinou stráviteľná energia 1 000 g sušiny ciroku s teoretickým obsahom tanínu 0 %: 3 917 kilokalórií;

b)

zníženie hydinou stráviteľnej energie 1 000 g sušiny ciroku na každú ďalšiu desatinu percenta tanínu: 419 kilokalórií;

c)

rozdiel vyjadrený v desatinných miestach percenta medzi maximálnym obsahom tanínu stanoveným pre cirok akceptovaný pre intervenciu a obsahom tanínu stanoveným pre štandardnú kvalitu: 1,0 - 0,30 = 0,70;

d)

rozdiel vyjadrený ako percento medzi hydinou stráviteľnou energiou ciroku obsahujúceho 1,0 % tanínu a hydinou stráviteľnou energiou ciroku s rovnakým obsahom tanínu ako v štandardnej kvalite (0,30 %);

e)

zrážka zodpovedajúca 1 % obsahu tanínu v sušine, väčšia ako 0,30 %.


PRÍLOHA II

RYŽA

ČASŤ I

Kritériá oprávnenosti pre nelúpanú ryžu

Pokiaľ ide o nelúpanú ryžu, ide najmä o tieto požiadavky podľa článku 7 ods. 1:

a)

nelúpaná ryža nezapácha a neobsahuje živý hmyz;

b)

jej obsah vlhkosti nepresahuje 14,5 %;

c)

jej výnos z bielenia nie je nižší o viac ako päť percentuálnych bodov v porovnaní so základnými výnosmi, ktoré sú uvedené v časti III tejto prílohy;

d)

percento rôznych nečistôt, percento zŕn ryže iných odrôd a percento zŕn, ktoré nemajú štandardnú kvalitu, tak ako je to uvedené v prílohe IV k nariadeniu (ES) č. 1234/2007, nepresahujú maximálne percentá ustanovené v časti IV tejto prílohy, podľa typu ryže;

e)

má takú mieru rádioaktivity, ktorá nepresahuje maximálne povolené hladiny stanovené právnymi predpismi Spoločenstva.

Na účely tohto nariadenia sa pod pojmom „rôzne nečistoty“ rozumejú cudzie čiastočky, iné ako ryža.

ČASŤ II

Cenové zvýšenia a zníženia

1.

Cenové zvýšenia a zníženia ustanovené v článku 38 sú vyjadrené v eurách na tonu a uplatňujú sa na intervenčnú cenu nelúpanej ryže ponúkanej na intervenciu tak, že sa táto intervenčná cena vynásobí sumou percenta zvýšenia a zníženia, ktoré sa určia takto:

a)

keď miera vlhkosti nelúpanej ryže presahuje 13 %, percento zníženia intervenčnej ceny sa rovná rozdielu medzi percentom obsahu vlhkosti nelúpanej ryže ponúkanej na intervenciu, ktoré sa odmeria s presnosťou na jedno desatinné miesto, a 13 %;

b)

keď sa výnos z bielenia ryže líši od základného výnosu z bielenia pre príslušnú odrodu, ktorý je stanovený v časti III bode 1 tejto prílohy, uplatňujú sa zvýšenia a zníženia, ktoré sú uvedené v časti III bode 2 tejto prílohy pre každú odrodu ryže;

c)

keď kazy zŕn nelúpanej ryže presahujú povolené tolerancie pre štandardnú kvalitu nelúpanej ryže, percento zníženia z intervenčnej ceny, ktoré sa má uplatniť, je stanovené v časti V tejto prílohy podľa druhu ryže;

d)

keď percento rôznych nečistôt nelúpanej ryže presahuje 0,1 %, táto ryža sa do intervencie nakúpi so znížením intervenčnej ceny o 0,02 % za každú ďalšiu odchýlku o 0,01 %;

e)

ak sa dávka nelúpanej ryže ponúka na intervenciu pre stanovenú odrodu a ak obsahuje percento zŕn ryže iných odrôd vyššie ako 3 %, táto dávka sa kúpi so znížením intervenčnej ceny o 0,1 % za každú ďalšiu odchýlku o 0,1 %.

2.

Zvýšenia a zníženia uvedené v bode 1 sa určia na základe váženého priemeru výsledkov analýz reprezentatívnych vzoriek vymedzených v časti VI tejto prílohy.

ČASŤ III

Kritériá na výnos z bielenia

1.   Základný výnos z bielenia

Názov odrody

Výnos v celých zrnách

Celkový výnos

Argo, Selenio, Couachi

66

73

Alpe, Arco, Balilla, Balilla Sollana, Bomba, Elio, Flipper, Lido, Sara, Thainato, Thaiperla, Veta, Guadiamar

65

73

Ispaniki A, Makedonia

64

73

Bravo, Europa, Loto, Riva, Rosa Marchetti, Savio, Veneria

63

72

Ariete, Bahia, Carola, Cigalon, Cripto, Drago, Eolo, Gladio, Graldo, Koral, Mercurio, Niva, Onda, Padano, Panda, Ribe, S. Andrea, Saturno, Senia, Smeraldo, Dion, Zeus

62

72

Strymonas

62

71

Baldo, Redi, Roma, Tebre, Volano

61

72

Thaibonnet, Puntal

60

72

Evropi

60

70

Arborio, Rea

58

72

 

58

70

Carnaroli, Elba, Vialone Nano

57

72

Axios

57

67

Roxani

57

66

Nepomenované odrody

64

72

2.   Zvýšenia a zníženia týkajúce sa výnosu z bielenia ryže

Výnos bielenej nelúpanej ryže v celých zrnách

Zvýšenia a zníženia na jednotku výnosu

Vyšší ako základný výnos

zvýšenie o 0,75 %

Nižší ako základný výnos

zníženie o 1 %

Celkový výnos bielenej nelúpanej ryže

zvýšenia a zníženia na jednotku výnosu

Vyšší ako základný výnos

zvýšenie o 0,60 %

Nižší ako základný výnos

zníženie o 0,80 %

ČASŤ IV

Maximálne percentá

Kazy zŕn

Guľatozrnná ryža číselný znak

KN 1006 10 92

Strednozrnná a dlhozrnná ryža A číselné znaky

KN 1006 10 94 a 1006 10 96

Dlhozrnná ryža číselný znak

KN 1006 10 98

Kriedové zrná

6

4

4

Zrná s červeným prúžkom

10

5

5

Škvrnité a strakaté zrná

4

2,75

2,75

Jantárové zrná

1

0,50

0,50

Žlté zrná

0,175

0,175

0,175

Rôzne nečistoty

1

1

1

Zrná ryže iných odrôd

5

5

5

ČASŤ V

Zníženia súvisiace s kazmi zŕn ryže

 

Percento zŕn s kazmi, pri ktorom sa uplatní zníženie intervenčnej ceny

Percento zníženia (1) uplatniteľné na ďalšiu odchýlku v porovnaní so spodnou hranicou

Kazy zŕn

Guľatozrnná ryža číselný znak

KN 1006 10 92

Strednozrnná a dlhozrnná ryža A číselné znaky

KN 1006 10 94 a 1006 10 96

Dlhozrnná ryža číselný znak

KN 1006 10 98

Kriedové zrná

od 2 % do 6 %

od 2 % do 4 %

od 1,5 % do 4 %

1 % za každú ďalšiu odchýlku o 0,5 %

Zrná s červeným prúžkom

od 1 % do 10 %

od 1 % do 5 %

od 1 % do 5 %

1 % za každú ďalšiu odchýlku o 1 %

Škvrnité a strakaté zrná

od 0,50 % do 4 %

od 0,50 % do 2,75 %

od 0,50 % do 2,75 %

0,8 % za každú ďalšiu odchýlku o 0,25 %

Jantárové zrná

od 0,05 % do 1 %

od 0,05 % do 0,50 %

od 0,05 % do 0,50 %

1,25 % za každú ďalšiu odchýlku o 0,25 %

Žlté zrná

od 0,02 % do 0,175 %

od 0,02 % do 0,175 %

od 0,02 % do 0,175 %

6 % za každú ďalšiu odchýlku o 0,125 %

ČASŤ VI

Metóda odberu vzoriek a analýzy nelúpanej ryže

1.

S cieľom preveriť požadované kvalitatívne požiadavky ustanovené v časti I tejto prílohy intervenčná agentúra odoberá vzorky za prítomnosti ponúkajúceho alebo uchádzača vo verejnej súťaži alebo jeho náležite povereného zástupcu.

Zostavia sa tri reprezentatívne vzorky s minimálnou jednotkovou hmotnosťou jeden kilogram. Sú určené pre:

a)

ponúkajúceho alebo uchádzača vo verejnej súťaži;

b)

sklad, kde sa ryža preberá;

c)

intervenčnú agentúru.

Na účel zostavenia reprezentatívnych vzoriek sa počet odberov, ktoré treba uskutočniť, získa vydelením množstva ponúkanej dávky desiatimi tonami. Pri každom odbere sa odoberie rovnaká hmotnosť. Reprezentatívne vzorky sú zložené zo súčtu odberov vydeleného tromi.

Požadované kvalitatívne požiadavky sa overia na základe reprezentatívnej vzorky určenej pre sklad, kde sa ryža prevezme.

2.

Pre každú čiastočnú dodávku (nákladné auto, loď, vagón) sa zostavia reprezentatívne vzorky za podmienok stanovených v bode 1.

Kontrola každej čiastočnej dodávky sa môže pred vstupom do intervenčného skladu obmedziť len na preverenie obsahu vlhkosti, miery nečistôt a neprítomnosti živého hmyzu. Ak sa na základe konečného výsledku overenia neskôr zistí, že čiastočná dodávka nie je v súlade s požiadavkami minimálnej kvality, príslušné množstvo sa zamietne. Celá dávka sa musí stiahnuť. Náklady na túto činnosť znáša žiadateľ. Ak je intervenčná agentúra v členskom štáte schopná overiť všetky požiadavky minimálnej kvality pri každej čiastočnej dodávke pred jej vstupom do skladu, musí odmietnuť prevzatie čiastočnej dodávky, ktorá nie je v súlade s týmito požiadavkami.

3.

Kontrola miery rádioaktívnej kontaminácie ryže sa vykonáva len vtedy, ak si to situácia vyžaduje, a počas nevyhnutného obdobia.

4.

Výsledky analýz sa oznámia ponúkajúcemu alebo uchádzačovi vo verejnej súťaži prostredníctvom záznamu o prevzatí uvedenom v článku 34.

5.

V prípade sporu intervenčná agentúra znovu vykoná nevyhnutné kontroly predmetných produktov, pričom súvisiace náklady znáša strana, ktorá prehrá.

Novú analýzu uskutoční laboratórium, ktoré schváli intervenčná agentúra, na základe novej reprezentatívnej vzorky pozostávajúcej z rovnakých častí pochádzajúcich z reprezentatívnych vzoriek, ktoré si ponúkajúci alebo uchádzač vo verejnej súťaži a intervenčná agentúra uchovali. V prípade čiastočných dodávok ponúkanej dávky sa výsledok získa ako vážený priemer výsledkov analýz nových reprezentatívnych vzoriek z každej čiastočnej dodávky.


(1)  Každá odchýlka sa počíta od druhého desatinného miesta percenta zŕn s kazmi.


PRÍLOHA III

HOVÄDZIE MÄSO

ČASŤ I

Kritériá oprávnenosti pre hovädzie mäso

1.

Nakupovať sa môžu výrobky uvedené v časti V tejto prílohy, ktoré patria do nasledujúcich kategórií vymedzených v bode II prílohy V(A) k nariadeniu Rady (ES) č. 1234/2007:

a)

mäso mladých nevykastrovaných samcov najviac dva roky starých (kategória A);

b)

mäso vykastrovaných samcov (kategória C).

2.

Nakupovať sa môžu iba celé jatočné telá alebo jatočné polovičky, ktoré:

a)

dostali zdravotnú známku uvedenú v oddiele I kapitole III prílohy I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 (1);

b)

nevykazujú žiadne znaky, z ktorých sa dá vyvodiť, že sú nevhodné na skladovanie alebo použitie;

c)

nepochádzajú z núdzovo usmrtených zvierat;

d)

pochádzajú zo Spoločenstva v zmysle článku 39 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 (2);

e)

pochádzajú zo zvierat chovaných v súlade s platnými veterinárnymi požiadavkami;

f)

miera ich rádioaktivity neprekračuje maximálne hodnoty povolené predpismi Spoločenstva;

g)

pochádzajú zo zvierat, ktorých hmotnosť jatočného tela nepresiahla 340 kg.

Kontrola úrovne rádioaktivity sa vykonáva iba vtedy, keď si to situácia vyžaduje, a iba na obmedzený čas.

3.

Jatočné telá a jatočné polovičky sa môžu nakupovať len vtedy, keď:

a)

v súlade s časťou V tejto prílohy k tomuto nariadeniu boli pred dodávkou na účet zainteresovanej strany naporciované na jatočné štvrtky. Všetky časti jatočného tela sa musia prehliadnuť s cieľom posúdiť, či vyhovujú požiadavkám bodu 2 uvedenej časti. V prípade, že nevyhovujú ktorejkoľvek z týchto požiadaviek, odmietajú sa; keď sa jatočná štvrtka odmietne z dôvodu, že nevyhovela takýmto podmienkam, a osobitne v prípade, že sa jej neuspokojivý stav pri dodávke nedá v priebehu prijímacieho postupu zlepšiť, potom sa odmietne aj druhá jatočná štvrtka pochádzajúca z rovnakej jatočnej polovičky;

b)

boli oklasifikované podľa stupnice Spoločenstva uvedenej v nariadení v článku 42 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1234/2007. Intervenčné agentúry sú povinné odmietnuť akékoľvek produkty, ktoré sa po vykonaní podrobnej prehliadky všetkých častí jatočného tela nedajú podľa tejto stupnice zaradiť;

c)

boli identifikované, a to tak označením kategórie, akostnej triedy a stupňa pokrytia tukom, ako aj identifikačným číslom alebo číslom usmrtenia. Značky kategórie, akostnej triedy a stupeň pokrytia tukom musia byť zreteľne čitateľné a vykonané podľa postupu schváleného príslušnými štátnymi orgánmi nejedovatou, stálou a nezmazateľnou farbou. Pritom číslice a písmená musia byť aspoň 2 cm vysoké. Značenie sa umiestňuje na strednú sviečkovicu na úrovni štvrtého bedrového stavca a približne 10 až 30 cm od zrezaného kraja hrudnej kosti. Identifikačné alebo bitúnkové číslo sa vyznačuje v strede vnútornej strany každej jatočnej štvrtky, a to intervenčnou agentúrou, povolenou nezmazateľnou pečiatkou alebo značkou;

d)

boli označené etiketou v súlade so systémom zavedeným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 (3).

ČASŤ II

Prepočtové koeficienty

Kvality

Koeficient

U2

1,058

U3

1,044

U4

1,015

R2

1,015

R3

1,000

R4

0,971

O2

0,956

O3

0,942

O4

0,914

ČASŤ III

Podmienky a kontroly prevzatia

1.

Produkty sa dodávajú v zásielkach v množstve 10 až 20 ton. Takéto množstvo môže byť však menšie ako 10 ton len v tom prípade, keď je to konečné vyrovnanie pôvodnej ponuky alebo ak sa pôvodná ponuka krátila na množstvo pod 10 ton.

Intervenčná agentúra musí overiť, či dodané produkty, ktoré boli prijaté a prevzaté, vyhovujú požiadavkám stanoveným týmto nariadením. Splnenie požiadaviek stanovených v časti I bode 2 písm. e) tejto prílohy a osobitne neprítomnosť látok zakázaných článkom 3 a článkom 4 ods. 1 smernice Rady 96/22/ES (4) sa overuje rozborom vzorky, ktorej spôsob odberu a veľkosť stanovujú príslušné veterinárne právne predpisy.

2.

V prípade nevykonania predbežnej prehliadky pred naložením na nakladacej rampe bitúnku a pred prepravou do strediska intervenčného nákupu sa jatočné polovičky musia identifikovať nasledujúcim spôsobom:

a)

v prípade, že sú jednoducho len označené, označenie musí zodpovedať ustanoveniu časti I bodu 3 písm. c) a musí byť vyplnený doklad uvádzajúci identifikačné číslo a číslo usmrtenia, ako aj dátum usmrtenia príslušného jatočného tela;

b)

v prípade, že sú dodatočne označené etiketou, etikety musia spĺňať požiadavky článku 6 ods. 4, 5 a 6 nariadenia (EHS) č. 1249/2008.

V prípade delenia jatočných polovičiek na jatočné štvrtky sa ich delenie vykonáva v súlade s časťou VI tejto prílohy. Aby sa prevzatie vykonalo vo forme jatočného tela alebo jatočnej polovičky, prevezmú sa jatočné polovičky spolu. V prípade, že sa jatočné telá nedelia na jatočné štvrtky pred prepravou do strediska intervenčného nákupu, delia sa v súlade s časťou VI tejto prílohy pri ich dovoze.

V mieste príjmu sa každá jatočná štvrtka označuje etiketou spĺňajúcou ustanovenia článku 6 ods. 4, 5 a 6 nariadenia (ES) č. 1249/2008. Na etikete je uvedená hmotnosť jatočnej štvrtky a číslo hospodárskej zmluvy. Etikety sa pripevňujú priamo na šľachy nožín prednej a zadnej jatočnej štvrte, prípadne na krčnú šľachu prednej jatočnej štvrtky alebo na slabinu zadnej jatočnej štvrtky, a to bez použitia kovových alebo plastových spojovacích prvkov.

Prijímací postup pozostáva z kontroly príjmu, triedenia, hmotnosti a označenia každej dodanej jatočnej štvrtky. Musí sa taktiež skontrolovať teplota jednej zadnej jatočnej štvrtky každého jatočného tela. Nemôžu sa najmä prijímať jatočné telá presahujúce svojou hmotnosťou hodnotu maximálnej hmotnosti stanovenú v časti I bode 2 písm. g) tejto prílohy.

3.

Pred naložením na nakladacej rampe bitúnku možno vykonať predbežnú prehliadku pozostávajúcu z váženia, zatriedenia, registrácie a merania teploty jatočných polovičiek. Nemôžu sa najmä prijímať jatočné telá presahujúce svojou hmotnosťou hodnotu maximálnej hmotnosti stanovenú v časti I ods. 2 písm. g) tejto prílohy. Zamietnuté produkty sa ako také musia označiť a na vykonanie predbežnej alebo prijímacej prehliadky sa už predkladať nesmú.

V rámci takýchto prehliadok sa prehliadajú zásielky do hmotnosti 20 ton jatočných polovičiek podľa toho, ako stanoví intervenčná agentúra. Ak sú však súčasťou ponuky aj štvrtky, intervenčná agentúra môže dovoliť aj zásielku, ktorej hmotnosť presahuje 20 ton jatočných polovičiek. Ak sa z ktorejkoľvek zásielky odmietne viac než 20 % celkového počtu jatočných polovičiek, v súlade s bodom 6 sa odmietne celá zásielka.

Jatočné polovičky sa pred svojou prepravou do strediska intervenčného nákupu porciujú na jatočné štvrtky podľa časti VI tejto prílohy. Každá jatočná štvrtka sa v zmysle požiadaviek článku 6 ods. 4, 5 a 6 nariadenia (EHS) č. 1249/2008 systematicky odváži a označí etiketou. Na etikete je uvedená hmotnosť jatočnej štvrtky a číslo hospodárskej zmluvy. Etikety sa pripevňujú priamo na šľachy nožín prednej a zadnej jatočnej štvrtky, prípadne na krčnú šľachu prednej jatočnej štvrtky alebo na slabinu zadnej jatočnej štvrtky, a to bez použitia kovových alebo plastových spojovacích prvkov.

Pri príjme sa jatočné štvrtky z každého jatočného tela zoskupujú podľa svojho jatočného tela alebo jatočnej polovičky.

Ku každej zásielke musí byť až do bodu príjmu priložený zoznam, v ktorom sú uvedené podrobnosti o jatočných polovičkách alebo štvrtkách vrátane počtu predložených, ako aj prijatých alebo odmietnutých jatočných polovičiek alebo štvrtiek. Tento zoznam sa odovzdáva prijímajúcemu úradníkovi.

Dopravný prostriedok sa pred opustením bitúnku zaplombuje. Číslo plomby sa uvedie vo veterinárnom osvedčení alebo v kontrolnom zázname.

Prijímací postup zahŕňa kontrolu registrácie, zatriedenia, hmotnosti, etikiet a teploty dodaných jatočných štvrtiek.

4.

Predbežnú kontrolu a príjem produktov ponúknutých na intervencie vykonáva úradník intervenčnej agentúry alebo ním poverená osoba, ktorá je kvalifikovaným odborníkom na klasifikáciu, nie je do klasifikácie v bitúnku žiadnym spôsobom zapojená a je od úspešného uchádzača celkom nezávislá. Takáto nezávislosť sa zabezpečuje prostredníctvom pravidelnej rotácie týchto úradníkov medzi jednotlivými strediskami intervenčného nákupu.

Pri príjme sa zaznamenáva celková hmotnosť jatočných štvrtiek v každej zásielke a tento záznam sa uchováva v intervenčnej agentúre.

Prijímajúci úradník vyplní doklad, v ktorom sú uvedené všetky podrobnosti o hmotnosti a počte predložených a buď prijatých, alebo odmietnutých produktov.

5.

Požiadavky na identifikáciu, dodávky a kontroly prijímaného nevykosteného mäsa určeného na vykostenie v strediskách intervenčného nákupu, ktoré nespĺňa podmienky stanovené v článku 3 ods. 5 druhom pododseku, sú nasledujúce:

a)

predné a zadné jatočné štvrtky určené na vykostenie musia byť pri príjme, ako je to uvedené v odseku 1, tak na vnútornej, ako aj na vonkajšej strane označené písmenami „INT“, a to podľa rovnakých pravidiel, ako sú pravidlá stanovené v časti I bode 3 písm. c) tejto prílohy na označenie rovnakej kategórie a čísla usmrtenia a na rovnakých miestach, kde sa takéto označenie robí; tieto písmená „INT“ sa však umiestňujú na vnútornej strane každej jatočnej štvrtky, a to na úrovni tretieho alebo štvrtého rebra jatočnej štvrtky prednej a na úrovni siedmeho alebo ôsmeho rebra jatočnej štvrtky zadnej;

b)

mieškový tuk sa neodstraňuje pred prevzatím, ale musí byť odstránený pred vážením;

c)

dodané produkty sa podľa bodu 1 tejto časti usporiadajú do zásielok.

V prípade, že sa nájdu jatočné telá alebo štvrtky označené písmenami „INT“ na inom na mieste, ako je pre ne vyhradené, je členský štát povinný vykonať vyšetrovanie, prijať primerané opatrenia a informovať o tom Komisiu.

6.

Ak počet zamietnutých jatočných polovičiek alebo štvrtiek predstavuje viac ako 20 % predloženej zásielky, odmieta sa celá zásielka a všetky produkty sa označia za neprijaté a nesmú sa predložiť na opätovnú predbežnú prehliadku alebo príjem.

ČASŤ IV

Vykosťovanie

I.   Všeobecné podmienky, ktorými sa riadi vykosťovanie

1.

Vykosťovanie sa smie vykonávať v rozrábkarniach registrovaných alebo schválených podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 853/2004 s jedným alebo viacerými zariadeniami na mrazenie vzduchom.

Na požiadanie členského štátu smie Komisia odsúhlasiť časovo obmedzenú výnimku z povinností uvedených v prvom pododseku. Komisia s cieľom postupného zosúladenia v tejto oblasti berie pri svojom rozhodovaní do úvahy súčasný vývoj v podniku, ako aj požiadavky na vybavenie, zdravotné a kontrolné požiadavky.

2.

Vykostené časti mäsa musia vyhovovať podmienkam stanoveným v nariadení (ES) č. 853/2004 a požiadavkám stanoveným v časti VIII tejto prílohy k tomuto nariadeniu.

3.

S vykosťovaním sa môže začať až po tom, ako sa prevezmú všetky dodávané časti zásielky.

4.

Pri vykosťovaní, porciovaní a balení intervenčného hovädzieho mäsa sa v rozrábkarni nesmie nachádzať mäso iného pôvodu. V čase porciovania hovädzieho mäsa sa však v rozrábkarni môže nachádzať bravčové mäso, a to pod podmienkou, že sa spracúva na oddelenej spracovateľskej linke.

5.

Všetky vykosťovacie operácie sa vykonávajú medzi 7.00 hod. rannou a 6.00 hod. večernou; nevykosťuje sa v sobotu, nedeľu a v dňoch pracovného pokoja. Tento pracovný čas možno predĺžiť najviac o dve hodiny, a to pod podmienkou prítomnosti inšpekčných orgánov.

Ak sa vykosťovanie nedá ukončiť v deň príjmu dodávky, inšpekčné orgány zapečatia chladiace miestnosti, kde sa produkty skladujú, a tieto pečate môžu rozlomiť len tie isté inšpekčné orgány po opätovnom začatí vykosťovania.

II.   Hospodárske zmluvy a zadávacie podmienky

1.

Vykosťovanie sa vykonáva na základe hospodárskej zmluvy podľa podmienok stanovených intervenčnými agentúrami v súlade s ich zadávacími podmienkami.

2.

Zadávacie podmienky intervenčných agentúr stanovujú požiadavky na rozrábkarne, požadované technologické zariadenie a ostatné vybavenie a zabezpečujú súlad s pravidlami Spoločenstva na porciovanie mäsa.

Osobitne sa v nich stanovujú podrobné podmienky vykosťovania, podrobne sa stanovuje postup prípravy, porciovania, balenia, mrazenia a uchovávania častí jatočných tiel s cieľom ich prevzatia intervenčnou agentúrou.

III.   Monitorovanie vykosťovania

1.

Intervenčné agentúry zabezpečujú vykonávanie nepretržitého fyzického monitorovania všetkých vykosťovacích operácií.

Výkonom takéhoto monitorovania možno poveriť orgány, ktoré sú úplne nezávislé od príslušných obchodníkov, bitúnkov a skladov. V takýchto prípadoch sú intervenčné agentúry povinné zabezpečiť, aby ich úradníci vykonávali neohlásené prehliadky vykosťovania tak, aby sa skontrolovala každá dodávka. Počas takýchto prehliadok sa vykonávajú náhodné kontroly kartónov s dielmi jatočných tiel, a to pred a po zmrazení, pričom sa použité množstvá porovnávajú s množstvami vyrobenými na jednej strane a s kosťami, tukom a odrezkami na strane druhej. Takýmito kontrolami sa musí skontrolovať aspoň 5 % kartónov naplnených počas dňa, a pokiaľ je dostatok kartónov, najmenej 5 kartónoch na jeden jatočný diel.

2.

Predné a zadné jatočné štvrtky sa musia vykosťovať oddelene. Za každý deň vykosťovania:

a)

sa porovnáva počet dielov jatočných tiel a počet kartónov;

b)

sa vypĺňa tlačivo, kde sa oddelene od seba uvádzajú výťažnosti pri vykosťovaní predných a zadných jatočných štvrtiek.

IV.   Osobitné podmienky, ktorými sa riadi vykosťovanie

1.

Vnútorná teplota hovädzieho mäsa počas vykosťovania, orezávania a balenia pred zmrazovaním nesmie v žiadnej chvíli prekročiť + 7 oC.

Diely jatočných tiel sa pred zmrazením vzduchom nesmú prepravovať okrem prípadov, keď to umožňuje výnimka podľa oddielu I bodu 1 tejto časti.

2.

Všetky etikety a cudzie predmety sa pred vykosťovaním musia úplne odstrániť.

3.

Všetky kosti, šľachy, chrupavky, nákrčník a chrbtový väz a drsné spojovacie tkanivá sa musia úplne odstrániť. Orezávanie dielov jatočných tiel sa musí obmedziť na odstránenie tuku, chrupaviek, šliach, kĺbových puzdier a iných špecifikovaných odrezkov. Musia sa odstrániť akékoľvek výrazné nervové a lymfatické tkanivá.

4.

Veľké žily a cievy, ako aj znečistené plochy sa musia pozorne odstrániť s čo najmenšími stratami orezávaním.

V.   Balenie dielov jatočných tiel

1.

Diely jatočných tiel sa balia bezprostredne po vykostení takým spôsobom, aby sa v súlade s požiadavkami časti VIII tejto prílohy žiadna časť mäsa nedostala do priameho styku s kartónom.

2.

Polyetylénová fólia používaná na vystielanie kartónov a vrecia z polyetylénu použité na balenie mäsa musia byť najmenej 0,05 mm hrubé vhodné na balenie potravín.

3.

Použité kartóny, palety a klietky musia spĺňať podmienky stanovené v časti IX tejto prílohy.

VI.   Skladovanie dielov jatočných tiel

Intervenčné agentúry sú povinné zabezpečiť, aby sa všetko vykostené hovädzie mäso skladovalo oddelene a bolo ľahko identifikovateľné podľa verejnej súťaže, dielu jatočného tela a mesiaca skladovania.

Získané diely jatočných tiel sa skladujú v chladiarenských skladoch umiestnených na území toho členského štátu, pod ktorého právomoc intervenčná agentúra patrí.

VII.   Náklady na vykosťovanie

Hospodárske zmluvy uvedené v oddiele II tejto časti a platby, ktoré sa podľa neho uskutočňujú, sa vzťahujú na operácie a náklady plynúce z uplatňovania tohto nariadenia, a to najmä:

a)

náklady na akúkoľvek prepravu nevykosteného produktu do rozrábkarne po príjme;

b)

vykosťovanie, orezávanie, balenie a mrazenie vzduchom;

c)

skladovanie, nakladanie a prepravu mrazených častí jatočných tiel a ich príjem intervenčnými agentúrami v chladiarenských skladoch nimi určených;

d)

náklady na materiál, osobitne na balenie;

e)

hodnotu akýchkoľvek kostí, tuku a odrezkov zanechaných intervenčnými agentúrami v rozrábkarni.

VIII.   Lehoty

Vykosťovanie, orezávanie a balenie sa musí ukončiť v priebehu 10 kalendárnych dní po usmrtení. Členské štáty môžu stanoviť kratšie časové lehoty.

Mrazenie vzduchom sa vykonáva ihneď po zabalení, v každom prípade sa začína ešte v ten istý deň. Množstvo vykosteného mäsa nesmie prekročiť dennú kapacitu zariadení na mrazenie vzduchom.

Vnútorná teplota vykosteného mäsa sa počas mrazenia vzduchom v priebehu 36 hodín musí znížiť na alebo pod –7 oC.

IX.   Odmietnutie produktov

1.

Keď sa pri kontrolách uvedených v oddiele III bode 1 tejto časti príde na porušenie ustanovení bodov 1 až 8 tejto časti vykosťovacou prevádzkou v súvislosti s niektorým dielom jatočných tiel, tieto kontroly sa musia rozšíriť na ďalších 5 % kartónov naplnených v príslušný deň. Keď sa príde na ďalšie porušenie, prehliadajú sa náhodne ďalšie vzorky v množstve až do výšky 5 % kartónov pre príslušný jatočný diel. Keď sa pri kontrole štvrtých 5 % kartónov príde na to, že aspoň 50 % z nich nezodpovedá stanoveným požiadavkám, musí sa prehliadnuť celá produkcia tejto časti príslušného dňa. Prehliadanie celodennej produkcie sa nepožaduje v prípade, keď stanovené požiadavky nespĺňa už aspoň 20 % kontrolovaných kartónov.

2.

Keď sa na základe bodu 1 zistí, že stanoveným podmienkam nevyhovuje menej ako 20 % kartónov určitého dielu jatočného tela, odmieta sa celý obsah týchto kartónov a neuskutočňuje sa za ne žiadna platba. Rozrábkareň je povinná zaplatiť intervenčnej agentúre sumu rovnajúcu sa cene vykázanej v časti X tejto prílohy za tie diely jatočných tiel, ktoré sa odmietli.

Ak sa ukáže, že aspoň 20 % kartónov určitého dielu jatočného tela nevyhovuje stanoveným požiadavkám, intervenčná agentúra odmietne celodenné spracúvanie určitého dielu jatočného tela a nevykonáva sa žiadna platba. Rozrábkareň je povinná zaplatiť intervenčnej agentúre sumu rovnajúcu sa cene vykázanej v časti X tejto prílohy za tie diely jatočných tiel, ktoré sa odmietli.

Ak sa zistí, že aspoň 20 % kartónov rôznych dielov jatočných tiel spracovaných počas dňa nespĺňa stanovené požiadavky, intervenčná agentúra odmietne celú výrobu toho dňa a nevykonáva sa žiadna platba. Rozrábkareň je povinná zaplatiť intervenčnej agentúre sumu rovnajúcu sa cene, ktorú má intervenčná agentúra vyplatiť úspešnému uchádzačovi v súlade s článkom 19 ods. 2 a článkami 27, 37 a 39 za pôvodne vykúpené nevykostené produkty, ktoré sa po vykostení odmietli, pričom sa táto cena zvyšuje o 20 %.

V prípade uplatnenia ustanovení tretieho pododseku sa neuplatňujú ustanovenia prvého a druhého pododseku.

3.

Na základe výnimky z bodov 1 a 2 a v prípade, že rozrábkareň v dôsledku nedbanlivosti alebo podvodom nespĺňa ustanovenia oddielov I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a IX tejto časti:

a)

všetky produkty získané vykosťovaním v deň, za ktorý sa uplatňuje ustanovenie o nesplnení stanovených požiadaviek, intervenčná agentúra odmietne a nevykonáva sa za ne žiadna platba;

b)

rozrábkareň je intervenčnej agentúre povinná zaplatiť sumu rovnajúcu sa cene, ktorú táto musí v súlade s článkom 19 ods. 2 a článkami 27, 37 a 39 zaplatiť úspešnému uchádzačovi za pôvodne nakúpené nevykostené produkty, ktoré sa po vykostení odmietli podľa písmena a), pričom sa táto cena zvyšuje o 20 %.

ČASŤ V

Klasifikácia produktov

 

BELGIQUE/BELGIË

Carcasses, demi-carcasses: Hele dieren, halve dieren:

Catégorie A, classe U2/

Categorie A, klasse U2

Catégorie A, classe U3/

Categorie A, klasse U3

Catégorie A, classe R2/

Categorie A, klasse R2

Catégorie A, classe R3/

Categorie A, klasse R3

 

БЪЛГАРИЯ

Tрупове, половинки трупове:

категория А, клас R2

категория А, клас R3

 

ČESKÁ REPUBLIKA

Jatečně upravená těla, půlky jatečně upravených těl:

Kategorie A, třída R2

Kategorie A, třída R3

 

DANMARK

Hele og halve kroppe:

Kategori A, klasse R2

Kategori A, klasse R3

 

DEUTSCHLAND

Ganze oder halbe Tierkörper:

Kategorie A, Klasse U2

Kategorie A, Klasse U3

Kategorie A, Klasse R2

Kategorie A, Klasse R3

 

EESTI

Rümbad, poolrümbad:

Kategooria A, klass R2

Kategooria A, klass R3

 

EIRE/IRELAND

Carcases, half-carcases:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

Category C, class O3

 

ΕΛΛΑΔΑ

Ολόκληρα ή μισά σφάγια:

Κατηγορία A, κλάση R2

Κατηγορία A, κλάση R3

 

ESPAÑA

Canales o semicanales:

Categoría A, clase U2

Categoría A, clase U3

Categoría A, clase R2

Categoría A, clase R3

 

FRANCE

Carcasses, demi-carcasses:

Catégorie A, classe U2

Catégorie A, classe U3

Catégorie A, classe R2/

Catégorie A, classe R3/

Catégorie C, classe U2

Catégorie C, classe U3

Catégorie C, classe U4

Catégorie C, classe R3

Catégorie C, classe R4

Catégorie C, classe O3

 

ITALIA

Carcasse e mezzene:

Categoria A, classe U2

Categoria A, classe U3

Categoria A, classe R2

Categoria A, classe R3

 

ΚΥΠΡΟΣ

Ολόκληρα ή μισά σφάγια:

Κατηγορία A, κλάση R2

 

LATVIJA

Liemeņi, pusliemeņi:

A kategorija, R2 klase

A kategorija, R3 klase

 

LIETUVA

Skerdenos ir skerdenų pusės:

A kategorija, R2 klasė

A kategorija, R3 klasė

 

LUXEMBOURG

Carcasses, demi-carcasses:

Catégorie A, classe U2

Catégorie A, classe U3

Catégorie A, classe R2

Catégorie A, classe R3

 

MAGYARORSZÁG

Hasított test vagy hasított féltest:

A kategória, R2 osztály

A kategória, R3 osztály

 

MALTA

Karkassi u nofs karkassi:

Kategorija A, klassi R3

 

NEDERLAND

Hele dieren, halve dieren:

Categorie A, klasse R2

Categorie A, klasse R3

 

ÖSTERREICH

Ganze oder halbe Tierkörper:

Kategorie A, Klasse U2

Kategorie A, Klasse U3

Kategorie A, Klasse R2

Kategorie A, Klasse R3

 

POLSKA

Tusze, półtusze:

Kategoria A, klasa R2

Kategoria A, klasa R3

 

PORTUGAL

Carcaças ou meias-carcaças

Categoria A, classe U2

Categoria A, classe U3

Categoria A, classe R2

Categoria A, classe R3

 

ROMÂNIA

Carcase, jumătăți de carcase

categoria A, clasa R2

categoria A, clasa R3

 

SLOVENIJA

Trupi, polovice trupov:

Kategorija A, razred R2

Kategorija A, razred R3

 

SLOVENSKO

Jatočné telá, jatočné polovičky:

kategória A, akostná trieda R2

kategória A, akostná trieda R3

 

SUOMI/FINLAND

Ruhot, puoliruhot/Slaktkroppar, halva slaktkroppar:

Kategoria A, luokka R2/Kategori A, klass R2

Kategoria A, luokka R3/Kategori A, klass R3

 

SVERIGE

Slaktkroppar, halva slaktkroppar:

Kategori A, klass R2

Kategori A, klass R3

 

UNITED KINGDOM

I.

Great Britain

 

Carcases, half-carcases:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

II.

Northern Ireland

 

Carcases, half-carcases:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

Category C, class O3

ČASŤ VI

Ustanovenia týkajúce sa jatočných tiel, polovičiek a štvrtiek

1.

Jatočné telá a jatočné polovičky, čerstvé alebo chladené (číselný znak KN 0201), zvierat usmrtených pred najviac šiestimi a najmenej dvoma dňami.

2.

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)

jatočné telo: celé telo zabitého zvieraťa zavesené na mäsiarskom háku za šľachu predkolenia, odkrvené, vypitvané a stiahnuté z kože, dodané:

bez hlavy a bez nôh; hlava je oddelená od jatočného tela pod prvým krčným stavcom a nohy sú oddelené v zápästno-záprstných alebo v zápätno-podpätných kĺboch,

bez vnútorných orgánov obsiahnutých v hrudnej a brušnej dutine, bez obličiek, obličkového a brušného tuku,

bez pohlavných orgánov a s nimi spojených svalov,

bez blanitej a mäsitej časti bránice,

bez chvosta a prvých chvostových stavcov,

bez miechy,

bez mieškového tuku a priľahlého slabinového tuku,

bez bielej čiary brušného svalu,

bez tuku na vnútornej strane vrchného šálu,

bez krčnej cievy s prirasteným tukom, pričom krk je odrezaný podľa veterinárnych požiadaviek, a to bez odstránenia krčného svalu,

vrstva tuku na hrudi nesmie byť hrubšia ako 1 cm;

b)

jatočná polovička: produkt získaný symetrickým rozdelením jatočného tela podľa písmena a) stredom krčných, chrbtových, bedrových a krížových stavcov a stredom hrudnej kosti a sedaco-lonovej spony. Počas spracovania jatočného tela sa nesmú chrbtové a bedrové stavce výraznejšie posunúť; s nimi spojené svaly a šľachy nesmú vykazovať nijaké vážne poškodenie pílou ani nožom;

c)

jatočné štvrtky predné:

vyrezané z jatočného tela po jeho vychladnutí,

priamym rezom s piatimi rebrami;

d)

jatočné štvrtky zadné:

vyrezané z jatočného tela po jeho vychladnutí,

priamy rez s ôsmimi rebrami.

3.

Produkty špecifikované v bodoch 1 a 2 musia pochádzať z dobre odkrvených jatočných tiel, zvieratá musia byť dokonale stiahnuté z kože, na povrchu jatočných tiel nesmú byť žiadne odlupeniny ani krvné podliatiny, pomliaždeniny; povrchový tuk nesmie vo výraznejšej miere byť ani natrhnutý, ani odlúpnutý; pohrudnica nesmie byť poškodená okrem prípadu, keď si to vyžaduje zavesenie na hák. Jatočné telá nesmú byť žiadnym spôsobom znečistené, osobitne výkalmi alebo výrazným krvácaním.

4.

Produkty špecifikované v bode 2 písm. c) a d) musia pochádzať z jatočných tiel alebo polovičiek spĺňajúcich požiadavky bodu 2 písm. a) a b).

5.

Produkty špecifikované v bodoch 1 a 2 sa po usmrtení musia chladiť aspoň 48 hodín, tak aby ich vnútorná teplota na konci tohto obdobia chladenia nepresiahla + 7 oC. Táto teplota sa musí udržiavať až do ich prevzatia v stredisku.

ČASŤ VII

Koeficienty uvádzané v článku 21 ods. 3

Kategória A

Koeficient n = (a/b)

kde:

a

=

priemerná hodnota priemerných trhových cien zaznamenaných v príslušnom členskom štáte alebo jeho regióne počas dvoch alebo troch týždňov po rozhodnutí o verejnej súťaži;

b

=

priemerná trhová cena v príslušnom členskom štáte alebo jeho regióne, ako je to uvedené v článku 21 ods. 1, uplatnená na príslušnú verejnú súťaž.

Kategória B

Koeficient n’ = (a’/b’)

kde:

a’

=

priemerná hodnota nákupných cien, ktoré uchádzač zaplatí za zvieratá rovnakej akosti a kategórie ako tie, ktoré sa zobrali do úvahy na výpočet priemernej trhovej ceny počas dvoch alebo troch týždňov po prijatí rozhodnutia o verejnej súťaži;

b’

=

priemerná hodnota trhových cien, ktoré uchádzač zaplatí za zvieratá, ktoré sa zobrali do úvahy na výpočet priemernej trhovej ceny počas dvoch týždňov, použitá na stanovenie priemernej trhovej ceny uplatnenej pri príslušnej verejnej súťaži.

ČASŤ VIII

Pravidlá vykosťovania intervenčného mäsa

1.   DIELY ZADNEJ JATOČNEJ ŠTVRTKY

1.1.   Opis jednotlivých dielov jatočného tela

1.1.1.   Intervenčná zadná glejovka (glejovka) (kód INT 11)

Porciovanie a vykosťovanie: oddeľuje sa rezom cez kolenný kĺb, vrchný a spodný šál sa oddeľujú, pričom rez sleduje prirodzenú tkanivovú spojku, pätný sval ostáva pripojený k zadnej glejovke. Holenná kosť a predpätie sa odstraňujú.

Orezávanie: končeky šliach sa orezávajú až po mäso.

Balenie: tieto diely jatočných tiel sa pred ukladaním do polyetylénovou fóliou vystlaných kartónov jednotlivo zabalia do polyetylénovej fólie.

1.1.2.   Intervenčné stehno (INT 12)

Porciovanie a vykosťovanie: rezom až po stehennú kosť a pozdĺž nej sa oddeľuje od vrchného šálu a pokračovaním rezu smerom dole v smere prirodzenej tkanivovej spojky sa oddeľuje od spodného šálu. Vrchná časť sa necháva prirodzene pripojená.

Orezávanie: odstraňuje sa kolenná kosť, kĺbové puzdro a šľacha. Hrúbka vrstvy vonkajšieho tuku nesmie v žiadnom bode presiahnuť 1 cm.

Balenie: tieto diely jatočných tiel sa pred ukladaním do polyetylénovou fóliou vystlaných kartónov jednotlivo zabalia do polyetylénovej fólie.

1.1.3.   Intervenčný vrchný šál (kód INT 13)

Porciovanie a vykosťovanie: oddeľuje sa od spodného šálu a glejovky rezom pozdĺž prirodzenej tkanivovej spojky a oddeľuje sa od stehnovej kosti. Odstraňuje sa bedrová kosť.

Orezávanie: odstraňuje sa základ penisu, priľahlá chrupavka a miešková (povrchová slabinová) žľaza. Odstráni sa chrupavka a spojovacie tkanivá spojené s panvovou kosťou. Hrúbka vrstvy vonkajšieho tuku nesmie v žiadnom bode presiahnuť 1 cm.

Balenie: tieto diely sa pred ukladaním do polyetylénovou fóliou vystlaných kartónov jednotlivo zabalia do polyetylénovej fólie.

1.1.4.   Intervenčný spodný šál (kód INT 14)

Porciovanie a vykosťovanie: rezom pozdĺž prirodzenej tkanivovej spojky sa oddelí od vrchného a glejovky šálu. Odstráni sa stehenná kosť.

Orezávanie: odstránia sa hrubé chrupavky priľahlé ku kĺbom, podkolenná miazgová uzlina, priľahlý tuk a šľacha. Hrúbka vrstvy vonkajšieho tuku nesmie v žiadnom bode presiahnuť 1 cm.

Balenie: tieto diely jatočných tiel sa pred ukladaním do polyetylénovou fóliou vystlaných kartónov jednotlivo zabalia do polyetylénovej fólie.

1.1.5.   Intervenčná roštenka (kód INT 15)

Porciovanie: roštenka sa po celej dĺžke oddelí uvoľnením vrchnej časti od bedrovej kosti a pokračovaním pozdĺž roštenky zo strany stavcov, čím sa oddelí od chrbtoviny.

Orezávanie: odstráni sa žľaza a tuk. Väzivový obal svalu a svalový úponok sa ponechávajú nedotknuté a úplne k nej pripojené. Porciovaniu, orezávaniu a baleniu tohto cenného dielu treba venovať zvýšenú pozornosť.

Balenie: roštenka sa po celej dĺžke pozorne zabalí, jednotlivé kusy sa kladú vedľa seba striedavo svojimi tenkými a hrubými koncami, vnútornou stranou smerom hore a neprehýbajú sa.

Tieto diely jatočných tiel sa pred ukladaním do polyetylénovou fóliou vystlaných kartónov jednotlivo zabalia do polyetylénovej fólie.

1.1.6.   Intervenčná špička (kód INT 16)

Porciovanie a vykosťovanie: rezom začínajúcim sa asi 5 cm od zadného okraja piateho krížneho stavca a prechádzajúcim asi 5 cm od vonkajšieho okraja bedrovej kosti sa oddelí od spodného šálu a vrchného šálu, pričom treba dávať pozor, aby sa vrchný šál neprerezal.

Medzi posledným bedrovým a prvým krížovým stavcom sa oddelí od chrbtoviny, vyhnúc sa vonkajšiemu okraju panvovej kosti. Kosti a chrupavky sa odstránia.

Orezávanie: odstráni sa tukový váčok na vnútornom povrchu chrbtového svalu. Hrúbka vonkajšej vrstvy tuku nesmie v žiadnom bode presiahnuť 1 cm. Porciovaniu, orezávaniu a baleniu tohto cenného dielu treba venovať zvýšenú pozornosť.

Balenie: tieto diely sa pred ukladaním do polyetylénovou fóliou vystlaných kartónov jednotlivo zabalia do polyetylénovej fólie.

1.1.7.   Intervenčná sviečkovica (kód INT 17)

Porciovanie a vykosťovanie: rovným rezom medzi posledným bedrovým a prvým krížovým stavcom sa oddelí od špičky. Rovným rezom medzi 10. a 11. rebrom sa oddelí od boku (s piatimi rebrami). Úplne sa oddelia stavce. Zrezávaním sa oddelia rebrá a stavcové výbežky.

Orezávanie: po vykostení sa odstránia akékoľvek chrupavky. Šľacha sa musí odstrániť. Hrúbka vonkajšej vrstvy tuku nesmie v žiadnom bode presiahnuť 1 cm. Porciovaniu, orezávaniu a baleniu tohto cenného dielu jatočného tela treba venovať zvýšenú pozornosť.

Balenie: tieto diely jatočných tiel sa pred ukladaním do polyetylénovou fóliou vystlaných kartónov jednotlivo zabalia do polyetylénovej fólie.

1.1.8.   Intervenčný hrubý bok (kód INT 18)

Porciovanie a vykosťovanie: celé rebro sa od rovno zrezanej zadnej štvrtky s ôsmimi rebrami oddelí rezom začínajúcim sa v bode, kde bolo zvraštené, pričom rez sleduje tkanivovú spojku smerom dole okolo povrchu zadných svalov až po bod ležiaci vodorovne na úrovni posledných bedrových stavcov.

V reze sa pokračuje smerom dole rovno pozdĺž roštenky, krížom od 13. po 6. rebro pozdĺž čiary rovnobežnej s chrbticou, takže celý rez smerom dole nie je viac ako 5 cm vzdialený od okraja chrbtového svalu.

Zrezávaním sa odstránia všetky kosti. Celý bok musí ostať v jednom kuse.

Orezávanie: odstránia sa hrubozrnné spojovacie tkanivá pokrývajúce bránicový sval (husičku), nechávajúc bránicový sval nedotknutý. Tuk sa odrezáva tak, aby celkový podiel viditeľného (vonkajšieho aj vklineného) nepresiahol 30 %.

Balenie: celý bok sa pred balením môže jedenkrát preložiť. Nesmie sa ani prerezať, ani zavinúť. Po zabalení musia byť vnútorná časť a bránicový sval (husička) zreteľne viditeľné. Pre zabezpečenie úplného zabalenia dielov sa kartóny pred naplnením musia vystlať polyetylénovou fóliou.

1.1.9.   Intervenčný bok (s piatimi rebrami) (kód INT 19)

Porciovanie a vykosťovanie: tento diel jatočného tela sa od sviečkovej oddeľuje rovným rezom medzi 11. a 10. rebrom a musí zahŕňať 6. až 10. rebro vrátane. V tenkej vrstve spolu s kosťami sa odstráni medzirebrové svalstvo a pohrudnica. Odstráni sa chrbtica a chrupavky vrátane končekov lopatky.

Orezávanie: odstráni sa šijový väz. Hrúbka vonkajšej vrstvy tuku nesmie v žiadnom bode presiahnuť 1 cm. Vrchná časť musí ostať pripojená.

Balenie: tieto diely jatočných tiel sa pred ukladaním do polyetylénovou fóliou vystlaných kartónov jednotlivo zabalia do polyetylénovej fólie.

2.   JATOČNÉ ŠTVRTKY PREDNÉ

2.1.   Opis jednotlivých dielov jatočného tela

2.1.1.   Intervenčná predná glejovka (kód INT 21)

Porciovanie a vykosťovanie: oddeľuje sa rezom okolo kĺbu spájajúceho vretennú kosť (radius) a ramennú kosť (humerus). Vretenná kosť sa odstráni.

Orezávanie: končeky šliach sa orezávajú až po mäso.

Balenie: tieto diely sa pred ukladaním do polyetylénovou fóliou vystlaných kartónov jednotlivo zabalia do polyetylénovej fólie.

Predné glejovky sa nesmú baliť spolu s glejovkami zadnými.

2.1.2.   Intervenčné guľaté plece (kód INT 22)

Porciovanie a vykosťovanie: plece sa od prednej štvrtky oddeľuje rezom sledujúcim prirodzenú tkanivovú spojku okolo okraja pleca a chrupavky na okraji lopatky, pokračujúcu okolo tkanivovej spojky, tak že sa plece vybralo zo svojho prirodzeného puzdra. Odstráni sa lopatka. Lopatkový sval sa ukladá pod lopatkou, ale ponecháva sa pripojený, tak aby sa dala kosť ľahko vybrať. Odstráni sa ramenná kosť.

Orezávanie: odstraňujú sa chrupavky, šľachy a kĺbové puzdrá. Tuk sa odrezáva tak, aby celkový podiel viditeľného (vonkajšieho aj vklineného) nepresiahol 10 %.

Balenie: tieto diely jatočných tiel sa pred ukladaním do polyetylénovou fóliou vystlaných kartónov jednotlivo zabalia do polyetylénovej fólie.

2.1.3.   Intervenčná hruď (kód INT 23)

Porciovanie a vykosťovanie: od prednej štvrtky sa oddeľuje rovným rezom kolmo na stred prvého rebra. Zrezávaním sa odstráni medzirebrové svalstvo a pohrudnica spolu s rebrami, hrudnou kosťou a chrupavkami. Okrajová časť sa ponecháva pripojená k hrudi. Tuk pod ňou a pod hrudnou kosťou sa musí odstrániť.

Orezávanie: tuk sa odrezáva tak, aby celkový podiel viditeľného (vonkajšieho aj vklineného) nepresiahol 30 %.

Balenie: tieto diely jatočných tiel sa pred ukladaním do polyetylénovou fóliou vystlaných kartónov jednotlivo zabalia do polyetylénovej fólie, tak aby sa dosiahlo ich úplné zabalenie.

2.1.4.   Intervenčná predná štvrtka (kód INT 24)

Porciovanie a vykosťovanie: diel, ktorý ostáva po oddelení hrude, pleca a prednej glejovky, sa klasifikuje ako predná štvrtka.

Rebrá sa odstraňujú zrezávaním. Krčné kosti sa musia úplne odstrániť.

Svalový úponok sa musí nechať pripojený k tomuto dielu.

Orezávanie: šľachy, kĺbové puzdrá a chrupky sa odstraňujú. Tuk sa odrezáva tak, aby celkový podiel viditeľného (vonkajšieho aj vklineného) nepresiahol 10 %.

Balenie: tieto diely jatočných tiel sa pred ukladaním do polyetylénovou fóliou vystlaných kartónov jednotlivo zabalia do polyetylénovej fólie.

3.   VÁKUOVÉ BALENIE NIEKTORÝCH JEDNOTLIVÝCH DIELOV JATOČNÉHO TELA

Členské štáty sa môžu rozhodnúť, že povolia vákuové balenie namiesto jednotlivého balenia podľa bodu 1 v prípade dielov jatočného tela s kódmi INT 12, 13, 14, 15, 16, 17 a 19.

ČASŤ IX

Ustanovenia uplatniteľné na kartóny, palety a klietky

I.   Kartóny

1.

Kartóny musia zodpovedať obchodným normám a musia byť dostatočne pevné, aby odolali pri stohovaní na paletách.

2.

Na použitých kartónoch nesmie byť viditeľný názov bitúnku ani rozrábkarne, z ktorých produkt pochádza.

3.

Kartóny sa po naplnení musia jednotlivo odvážiť, kartóny s vopred pevne stanovenou hmotnosťou sa nepovoľujú.

4.

Čistá hmotnosť dielov v kartóne nesmie presiahnuť 30 kg.

5.

Do rovnakého kartónu možno uložiť len diely jatočných tiel, ktoré sú rovnako identifikované svojím úplným označením alebo kódom Spoločenstva a ktoré pochádzajú z tej istej akostnej triedy zvierat; kartóny za žiadnych okolností nesmú obsahovať akékoľvek kúsky tuku alebo iných odrezkov.

6.

Na kartónoch musia byť nasledujúce pečate:

nálepky intervenčnej agentúry na oboch koncoch,

nálepky úradnej veterinárnej inšpekcie v strednej časti čelnej a zadnej steny, ale v prípade škatúľ pozostávajúcich len z jedného bloku iba na čelnej strane.

Na takýchto nálepkách musí byť uvedené sériové číslo a musia byť upevnené takým spôsobom, aby sa po otvorení kartónu zničili.

7.

Na nálepkách intervenčnej agentúry musí byť uvedené číslo hospodárskej zmluvy, druh a počet dielov jatočných tiel, čistá hmotnosť a dátum balenia; nálepky musia mať rozmery najmenej 20 × 20 cm. Na nálepkách veterinárnej inšpekcie musí byť uvedené číslo schválenia rozrábkarne.

8.

Sériové číslo uvedené v bode 6 sa musí uviesť v súvislosti s každou hospodárskou zmluvou a musí sa umožniť porovnanie počtu použitých kartónov s počtom vydaných nálepiek.

9.

Kartóny musia byť previazané štyrmi pásmi, dvoma po dĺžke a dvoma po šírke, pričom musia byť vzdialené najmenej 10 cm od každého okraja.

10.

Nálepky, ktoré sa počas inšpekcie roztrhli, sa musia zameniť sériovo očíslovanými nálepkami, dvomia na každý kartón, ktoré intervenčná agentúra vydala kompetentnému orgánu.

II.   Palety a klietky

1.

Kartóny z rozdielnych verejných súťaží a obsahujúce odlišné diely jatočných tiel sa musia skladovať na rôznych paletách, a to podľa verejných súťaží alebo podľa mesiaca alebo podľa dielu jatočného tela. Takéto palety musia byť identifikované nálepkami, na ktorých je uvedené číslo verejnej súťaže, typ jatočného dielu, čistá hmotnosť produktu, hrubá hmotnosť a počet kartónov na jeden typ jatočného dielu.

2.

Rozmiestnenie klietok a paliet musí byť uvedené v skladovom pláne.

ČASŤ X

Jednotlivé ceny za odmietnuté intervenčné diely jatočných tiel na účely časti IV oddielu IX bodu 2 prvého a druhého podbodu tejto prílohy

(EUR/tona)

Intervenčná roštenka

22 000

Intervenčná sviečkovica

14 000

Intervenčný vrchný šál, intervenčná špička

10 000

Intervenčný spodný šál, intervenčné stehno, intervenčný bok (s piatimi rebrami)

8 000

Intervenčné guľaté plece, intervenčná predná štvrtka

6 000

Intervenčná hruď, intervenčná zadná glejovka, intervenčná predná glejovka

5 000

Intervenčný hrubý bok

4 000

ČASŤ XI

Kontroly produktov

1.

Intervenčná agentúra je povinná zabezpečiť, že mäso, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, sa uskladňuje a skladuje tak, aby bolo ľahko dostupné a v súlade s ustanoveniami časti IV oddielu VI prvého odseku tohto nariadenia.

2.

Skladovacia teplota nesmie byť vyššia ako –17 oC.

3.

Členský štát je povinný prijať všetky opatrenia, ktoré sú nevyhnutné na uspokojivé uchovanie skladovaných produktov, čo sa týka ich akosti a množstva, a ihneď vymeniť poškodené obaly. Je povinný príslušné riziká poistiť, a to buď zmluvným záväzkom skladovateľov, alebo celkovým poistením intervenčnej agentúry. Členské štáty môžu takisto vystupovať ako vlastní poisťovatelia.

4.

Príslušné orgány počas skladovania vykonávajú pravidelné kontroly na reprezentatívnych množstvách produktov získaných verejnou súťažou a uskladnených v priebehu mesiaca.

V priebehu takýchto kontrol sa akékoľvek produkty, o ktorých sa zistí, že nevyhovujú požiadavkám stanoveným týmto nariadením, musia odmietnuť a ako také označiť. Bez toho, aby boli dotknuté práva udeliť pokutu, príslušný orgán požiada v prípade potreby náhradu škody od zodpovednej strany.

Kontrolóri nesmú prijímať žiadne pokyny od oddelenia, ktoré vykonáva nákupy mäsa.

5.

Príslušné orgány sú povinné prijať nevyhnutné opatrenia týkajúce sa vysledovateľnosti a skladovania produktov s cieľom umožniť, aby neskoršie vyskladňovanie skladovaných produktov a ich odbyt prebehli čo možno najefektívnejším spôsobom, berúc pri tom do úvahy prípadné veterinárne požiadavky týkajúce sa zdravotného stavu príslušných zvierat.


(1)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 206.

(2)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993. s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 204, 11.8.2000, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 125, 23.5.1996, s. 3.


PRÍLOHA IV

MASLO

ČASŤ I

Kritériá oprávnenosti pre maslo

1.

Intervenčná agentúra nakupuje iba maslo, ktoré spĺňa požiadavky ustanovené v článku 10 ods. 1 prvom pododseku písm. e) nariadenia (ES) č. 1234/2007, v bodoch 3, 4, 5 a 6 tejto časti a v článku 28 ods. 1 tohto nariadenia.

2.

Kritériá na schválenie podnikov uvedených v článku 10 ods. 1 písm. e) nariadenia (ES) č. 1234/2007 sú uvedené v časti III tejto prílohy.

3.

Intervenčné agentúry kontrolujú kvalitu masla použitím metód opísaných v časti IV tejto prílohy a na základe vzoriek odoberaných v súlade s pravidlami stanovenými v časti V tejto prílohy. Členské štáty však môžu na základe písomného súhlasu Komisie zaviesť systém samokontroly pod vlastným dohľadom v súvislosti s niektorými kvalitatívnymi požiadavkami a v prípade určitých schválených podnikov.

4.

Úroveň rádioaktivity v masle nesmie prekročiť maximálne povolené úrovne v zmysle pravidiel Spoločenstva.

Úroveň rádioaktívnej kontaminácie masla sa monitoruje iba v prípadoch, keď si to vyžaduje situácia, a počas požadovaného obdobia.

5.

Maslo musí byť vyrobené v priebehu 31 dní predchádzajúcich dňu, ku ktorému príslušný orgán prijal ponuku na predaj za pevne stanovenú cenu, alebo v prípade verejnej súťaže v priebehu 31 dní predchádzajúcich dňu, ku ktorému uplynula čiastková lehota na predkladanie ponúk.

6.

Ak sa maslo ponúka na intervenciu v členskom štáte, ktorý nie je štátom výroby, pri nákupe sa musí predložiť osvedčenie, ktoré poskytuje príslušný orgán členského štátu výroby.

Osvedčenie sa predkladá príslušnému orgánu vykupujúceho členského štátu, a to najneskôr do 35 dní odo dňa prijatia ponuky alebo od skončenia čiastkovej lehoty na predkladanie ponúk, pričom musí obsahovať údaje uvedené v článku 28 ods. 1 písm. a), b) a d) tohto nariadenia, ako aj potvrdenie, že maslo bolo vyrobené priamo a výhradne z pasterizovanej smotany v zmysle článku 6 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007 v schválenom podniku v rámci Spoločenstva.

7.

Ak členský štát výroby vykonal kontroly uvedené v bode 3 tejto časti, v osvedčení sa musia uviesť aj výsledky týchto kontrol a potvrdenie o tom, že príslušným výrobkom je maslo, ktoré spĺňa požiadavky uvedené v článku 10 ods. 1 písm. e) nariadenia (ES) č. 1234/2007. V takomto prípade musí byť obal uvedený v časti VI bode 6 tejto prílohy zapečatený pomocou očíslovanej etikety vydanej príslušným orgánom členského štátu výroby. Osvedčenie obsahuje číslo etikety.

ČASŤ II

Prevzatie a prvotné kontroly masla

1.

Maslo sa uskladňuje počas skúšobnej lehoty skladovania. Táto lehota sa stanovuje na 30 dní odo dňa prevzatia.

2.

Intervenčné agentúry musia požadovať, aby sa maslo uskladnilo a skladovalo na paletách a takým spôsobom, ktorý umožňuje ľahkú identifikáciu a ľahkú dostupnosť jednotlivých dávok.

ČASŤ III

Kritériá na schválenie podnikov uvedených v článku 10 ods. 1 písm. e) a f) nariadenia (ES) č. 1234/2007 (spoločná časť pre maslo a sušené odtučnené mlieko)

1.

Podniky uvedené v článku 10 ods. 1 písm. e) a f) nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa schvália, iba ak:

a)

sú schválené v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 853/2004 a majú vhodné technické zariadenie;

b)

sa zaviažu trvale viesť záznamy formou, ktorú stanovil príslušný orgán každého členského štátu. V záznamoch sa uvádza dodávateľ a pôvod surovín, v prípade masla množstvá získaného masla a v prípade sušeného mlieka množstvá získaného sušeného odtučneného mlieka, cmaru a srvátky, dátum balenia, označovania a expedície každej výrobnej šarže určenej na verejnú intervenciu;

c)

súhlasia s tým, že sa nimi vyrobené maslo a sušené odtučnené mlieko, ktoré sa majú ponúknuť na intervenciu, podrobia osobitnej úradnej inšpekcii;

d)

sa zaviažu informovať príslušný orgán najmenej dva pracovné dni vopred o svojom zámere vyrábať maslo a sušené odtučnené mlieko určené na verejnú intervenciu; členské štáty však môžu stanoviť kratšiu časovú lehotu.

2.

S cieľom zabezpečiť dosiahnutie súladu s týmto nariadením príslušné orgány vykonávajú neohlásené kontroly na mieste na základe programu výroby intervenčného masla a sušeného odtučneného mlieka príslušných podnikov.

Vykonajú aspoň:

a)

jednu kontrolu za 28 dní výroby určenej na intervenciu a aspoň jednu kontrolu každý rok zameranú na preskúmanie záznamov uvedených v bode 1 písm. b);

b)

jednu kontrolu každý rok s cieľom preveriť súlad s ostatnými podmienkami schvaľovania uvedenými v bode 1.

3.

Schválenie sa môže zrušiť vtedy, ak sa nebudú dodržiavať predbežné podmienky uvedené v bode 1 písm. a). Po uplynutí lehoty najmenej 6 mesiacov a po dôkladnej kontrole možno na žiadosť príslušného podniku opätovné schválenie.

Ak sa s výnimkou prípadov vyššej moci preukáže, že niektorý podnik nesplnil jeden zo svojich záväzkov uvedených v bode 1 písm. b), c) a d), schválenie sa pozastaví na obdobie 1 až 12 mesiacov, a to v závislosti od závažnosti priestupku.

Členský štát sa môže rozhodnúť nepozastaviť schválenie v tom prípade, ak sa preukáže, že priestupok nebol spáchaný úmyselne, alebo v dôsledku závažnej nedbanlivosti a má iba malý význam v súvislosti s účinnosťou kontrol uvedených v bode 2.

4.

O kontrolách vykonávaných podľa bodov 2 a 3 sa vypracuje správa, v ktorej sa uvádza:

a)

dátum kontroly;

b)

trvanie kontroly;

c)

vykonané činnosti.

Správu musí podpísať zodpovedný kontrolór.

ČASŤ IV

Požiadavky na zloženie, kvalitatívne vlastnosti a analytické metódy

Maslo je tuhá emulzia prevažne typu voda v oleji s týmito charakteristikami zloženia a kvality:

Parametre

Vlastnosti obsahu a kvality

Tuk

minimálne 82 %

Voda

maximálne 16 %

Beztuková sušina

maximálne 2 %

Voľné mastné kyseliny

maximálne 1,2 mmol/100 g tuku

Hodnota peroxidu

maximálne 0,3 milimolov kyslíka/1 000 g tuku

Koliformné organizmy

nezistiteľné v 1 g

Nemliečne tuky

nezistiteľné analýzou triglyceridov

Zmyslové charakteristiky

najmenej štyri z piatich bodov za vzhľad, chuť a konzistenciu

Disperzia vo vode

najmenej štyri body

Uplatňovať sa budú referenčné metódy uvedené v nariadení (ES) č. 213/2001 (Ú. v. ES L 37, 7.2.2001, s. 1) a (ES) č. 273/2008 (Ú. v. EÚ L 88, 29.3.2008, s. 1).

ČASŤ V

Odber vzorky na účely chemickej a mikrobiologickej analýzy a zmyslového hodnotenia

1.   Chemická a mikrobiologická analýza

Množstvo masla

(kg)

Minimálny počet vzoriek

(> 100 g)

≤ 1 000

2

> 1 000 ≤ 5 000

3

> 5 000 ≤ 10 000

4

> 10 000 ≤ 15 000

5

> 15 000 ≤ 20 000

6

> 20 000 ≤ 25 000

7

> 25 000

7 + 1 na 25 000 kg alebo ich časť

Odber vzorky na mikrobiologickú analýzu sa musí vykonať asepticky.

Po dôkladnom premiešaní možno na účely analýzy skombinovať do jednej vzorky až päť vzoriek po 100 gramoch.

Vzorky sa musia odobrať náhodne z rôznych častí ponúkaného množstva pred časom alebo v čase uskladnenia v chladiarenskom sklade určenom príslušným orgánom.

Príprava kompozitnej vzorky masla (chemická analýza):

a)

s použitím čistej, suchej skúšobnej sondy na maslo alebo podobného vhodného nástroja sa odoberie z jadra masla najmenej 30 g a uloží do nádoby na vzorku. Kompozitná vzorka sa potom musí zapečatiť a postúpiť do laboratória na analýzu;

b)

v laboratóriu sa kompozitná vzorka musí zahriať v pôvodnej neotvorenej nádobe na 30 oC a treba s ňou často triasť, až kým nevznikne homogénna kvapalinová emulzia neobsahujúca nezmäknuté kusy. Nádoba by sa mala naplniť do polovice alebo až do dvoch tretín.

Dve vzorky ročne od každého výrobcu ponúkajúceho maslo na intervenciu sa musia analyzovať na nemliečny tuk a jedna vzorka na stopové prvky.

2.   Zmyslové hodnotenie

Množstvo masla

(kg)

Minimálny počet vzoriek

1 000 ≤ 5 000

2

> 5 000 ≤ 25 000

3

> 25 000

3 + 1 na 25 000 kg alebo ich časť

Vzorky sa musia odobrať náhodne z rôznych častí ponúkaného množstva medzi 30. a 45. dňom po podmienečnom prevzatí masla a musia sa roztriediť.

Každá vzorka sa musí vyhodnocovať individuálne v súlade s prílohou IV k nariadeniu (ES) č. 278/2008. Opakovaný výber vzorky a opakované vyhodnocovanie nie je dovolené.

3.   Pokyny, ktorými sa treba riadiť v prípade, že vzorky vykazujú nedostatky

a)

chemická a mikrobiologická analýza:

ak sa analyzujú individuálne vzorky, je povolené, aby jedna vzorka z 5 až 10 vzoriek vykazovala jeden nedostatok alebo aby dve vzorky z 11 až 15 vzoriek vykazovali každá jeden nedostatok. Ak vzorka vykazuje nedostatok, musia sa odobrať dve nové vzorky z každej strany vzorky vykazujúcej nedostatok a musia sa skontrolovať na príslušný parameter. Ak žiadna vzorka nevyhovuje špecifikácii, množstvo masla sa medzi dvoma pôvodnými vzorkami na každej strane vzorky vykazujúcej nedostatok musí vylúčiť z ponúkaného množstva.

Množstvo, ktoré sa má vylúčiť, ak vzorka vykazuje nedostatok:

Image

ak sa analyzujú kompozitné vzorky a ak sa zistí, že vykazujú nedostatky, pokiaľ ide o niektorý parameter, množstvo reprezentované príslušnou kompozitnou vzorkou sa musí z ponúkaného množstva vylúčiť. Množstvo reprezentované jednou kompozitnou vzorkou sa môže stanoviť rozdelením ponúkaného množstva ešte predtým, ako sa z každej jeho časti odoberú náhodné vzorky;

b)

zmyslové hodnotenie:

ak vzorka nespĺňa parametre pri zmyslovom hodnotení, množstvo masla medzi dvoma susednými vzorkami na každej strane vzorky nespĺňajúcej parametre sa musí z ponúkaného množstva vylúčiť;

c)

ak vzorky vykazujú zmyslový nedostatok a chemický alebo mikrobiologický nedostatok, musí sa vylúčiť celé množstvo.


PRÍLOHA V

SUŠENÉ ODTUČNENÉ MLIEKO

ČASŤ I

Kritériá oprávnenosti pre sušené odtučnené mlieko

1.

Intervenčná agentúra nakupuje iba sušené odtučnené mlieko, ktoré spĺňa požiadavky ustanovené v článku 10 ods. 1 písm. f) nariadenia (ES) č. 1234/2007 a v bodoch 2 až 5 tejto prílohy a v článku 28 ods. 2.

2.

Kritériá na schválenia podnikov uvedených v článku 10 ods. 1 písm. e) nariadenia (ES) č. 1234/2007 sú uvedené v časti III prílohy IV.

3.

Intervenčné agentúry kontrolujú kvalitu sušeného odtučneného mlieka, pričom použijú analytické metódy ustanovené v časti IV tejto prílohy na základe vzoriek odobratých v súlade s pravidlami ustanovenými v časti VI tejto prílohy. Kontroly musia potvrdiť, že s výnimkou povolených surovín používaných na úpravu obsahu bielkovín podľa odseku 4 písm. b) prílohy I k smernici Rady 2001/114/ES (1) sušené odtučnené mlieko neobsahuje iné výrobky, najmä cmar alebo srvátku, ako sú vymedzené v časti IV tejto prílohy.

Úprava obsahu bielkovín, ak sa vykonáva, sa uskutočňuje v kvapalnej fáze. Suroviny použité na úpravu obsahu bielkovín musia pochádzať zo Spoločenstva.

Ak však Komisia súhlasí, členské štáty môžu zaviesť systém samokontroly pod ich vlastným dohľadom v prípade určitých kvalitatívnych požiadaviek a určitých schválených podnikov.

4.

Hladiny rádioaktivity v sušenom odtučnenom mlieku nesmú prevýšiť maximálne povolené hladiny tam, kde je to vhodné, podľa pravidiel Spoločenstva. Hladina rádioaktívnej kontaminácie výrobku sa sleduje, ak si to vyžaduje situácia, a iba počas potrebného času.

5.

Sušené odtučnené mlieko sa muselo vyrobiť počas 31 dní predchádzajúcich dňu, ku ktorému intervenčná agentúra prijala ponuku na predaj za pevne stanovenú cenu, alebo v prípade verejnej súťaže počas 31 dní predchádzajúcich dňu, ku ktorému uplynula čiastková lehota na predkladanie ponúk. Ak sa odtučnené práškové mlieko skladuje v silách obsahujúcich produkciu za niekoľko dní, muselo sa vyrobiť počas troch týždňov predchádzajúcich týždňu, v ktorom bola prijatá ponuka na predaj za pevne stanovenú cenu, alebo v prípade verejnej súťaže počas štyroch týždňov predchádzajúcich dňu, ku ktorému uplynula čiastková lehota na predkladanie ponúk.

6.

Ak sa sušené odtučnené mlieko ponúka na intervenciu v inom členskom štáte než v tom, kde bolo vyrobené, je nákup podmienený predložením osvedčenia, ktoré poskytne príslušná agentúra členského štátu výroby, a to najneskôr do 35 dní odo dňa prijatia ponuky alebo odo dňa, ku ktorému sa uzatvára verejná súťaž.

Osvedčenie musí obsahovať informácie uvedené v článku 28 ods. 2 písm. a), b) a c) a potvrdenie, že sušené odtučnené mlieko sa vyrobilo z odtučneného mlieka v schválenom podniku Spoločenstva a že úprava obsahu bielkovín, ak sa vykonáva, sa uskutočnila v kvapalnej fáze, ako sa ustanovuje v článku 10 ods. 1 písm. f) nariadenia (ES) č. 1234/2007.

V prípade, že členský štát výroby uskutočnil kontroly uvedené v bode 2, musí osvedčenie obsahovať aj výsledky takýchto kontrol a potvrdiť, že príslušný výrobok je sušené odtučnené mlieko v zmysle článku 10 ods. 1 písm. f) nariadenia (ES) č. 1234/2007. V takom prípade sa vrecia uvedené v článku 28 zapečatia očíslovaným štítkom, ktorý vydá intervenčná agentúra členského štátu výroby. Číslo sa zapíše do osvedčenia uvedeného v prvom podbodu tohto bodu.

ČASŤ II

Prevzatie a prvotné kontroly sušeného odtučneného mlieka

Intervenčné agentúry požadujú, aby sa sušené odtučnené mlieko uskladnilo a skladovalo na paletách takým spôsobom, ktorý umožňuje ľahkú identifikáciu a ľahkú dostupnosť jednotlivých dávok.

ČASŤ III

Kritériá na schválenie podnikov uvedených v článku 10 ods. 1 písm. e) a f) nariadenia (ES) č. 1234/2007

Uplatňuje sa časť III prílohy IV k tomuto nariadeniu.

ČASŤ IV

Požiadavky na zloženie, kvalitatívne vlastnosti a analytické metódy

Parametre

Vlastnosti obsahu a kvality

Obsah bielkovín

minimálne 34,0 % beztukovej sušiny

Obsah tuku

maximálne 1,00 %

Obsah vody

maximálne 3,5 %

Titratovateľná kyslosť v ml decinormálneho roztoku hydroxidu sodného

maximálne 19,5 ml

Obsah laktátu

maximálne 150 mg/100 g

Prídavné látky

žiadne

Test fosfatázy

negatívny, t. j. nepresahujúci 350 mU fosfatázovej aktivity na liter obnoveného mlieka

Index rozpustnosti

maximálne 0,5 ml (24 oC)

Index zhorených častíc

maximálne 15,0 mg, t. j. minimálne disk B

Obsah mikroorganizmov

maximálne 40 000 na gram

Nález koliforiem

negatívny v 0,1 g

Nález cmaru (2)

negatívny (3)

Nález syridlovej srvátky (4)

žiadny

Nález kyslej srvátky (5)

žiadny

Chuť a zápach

čisté

Vzhľad

bielej alebo svetložltej farby, bez nečistôt a farebných častíc

Antimikrobiálne látky

negatívne (6)

Uplatňovať sa budú referenčné metódy uvedené v nariadení Komisie (ES) č. 273/2008 (Ú. v. EÚ L 88, 29.3.2008, s. 1).

ČASŤ V

Balenie

1.

Sušené odtučnené mlieko sa balí do nových, čistých, suchých a neporušených vriec s čistou hmotnosťou 25 kg.

2.

Vrecia musia mať aspoň tri vrstvy, ktoré spolu zodpovedajú aspoň v priemere TEA 420 J/m2.

Druhá vrstva musí byť pokrytá vrstvou polyetylénu aspoň 15 g/m2.

Vnútri papierových vrstiev sa na spodok zataví polyetylénové vrecko aspoň 0,08 mm hrubé.

3.

Vrecia musia zodpovedať norme EN 770.

4.

Prášok sa pri plnení musí dobre zlisovať. Za žiadnych okolností nesmie uvoľnený prášok preniknúť medzi jednotlivé vrstvy.

ČASŤ VI

Odber vzoriek a analýzy sušeného odtučneného mlieka ponúkaného na intervenciu

1.

Vzorky sa odoberú v súlade s postupom ustanoveným v Medzinárodnej norme ISO 707. Členské štáty však môžu použiť inú metódu odoberania vzoriek za predpokladu, že je v súlade so zásadami vyššie uvedenej normy.

2.

Počet balíkov, ktoré sa vyberú na kontroly vzoriek:

a)

ponuky obsahujúce do 800 kusov 25-kilových vriec: aspoň osem;

b)

ponuky obsahujúce viac ako 800 kusov 25-kilových vriec: aspoň osem plus jeden na každých ďalších 800 vriec alebo ich podiel.

3.

Hmotnosť vzorky: z každého balíka sa musí odobrať aspoň 200 g vzorky.

4.

Zoskupovanie vzoriek: nesmie sa kombinovať viac ako deväť vzoriek v celkovej vzorke.

5.

Analýzy vzoriek: každá celková vzorka sa musí podrobiť analýze, aby sa overila kvalita vlastností ustanovených v časti III tejto prílohy.

6.

V prípade, že vzorky preukážu nedostatky:

a)

ak zložená vzorka preukáže nedostatok vzhľadom na jeden parameter, zamietne sa množstvo, z ktorého vzorka pochádza;

b)

ak zložená vzorka preukáže nedostatok vzhľadom na viac ako jeden parameter, zamietne sa množstvo, z ktorého vzorka pochádza, a odoberú sa vzorky zo zostávajúcich množstiev z tej istej prevádzky; analýza takýchto vzoriek je rozhodujúca. V takom prípade:

sa počet vzoriek ustanovený v bode 2 zdvojnásobí,

ak zložená vzorka preukáže nedostatok vzhľadom na jeden alebo viac parametrov, zamietne sa množstvo, z ktorého vzorka pochádza.


(1)  Ú. v. ES L 15, 17.1.2002, s. 19.

(2)  „Cmar“ znamená vedľajší produkt pri výrobe masla získaný miešaním smotany a oddelením pevného tuku.

(3)  Neprítomnosť cmaru sa môže stanovovať buď inšpekciou prevádzky priamo na mieste bez predchádzajúceho ohlásenia aspoň raz za týždeň, alebo laboratórnym rozborom konečného výrobku, pokiaľ sa ukáže maximálne 69,31 mg FEDP na 100 g.

(4)  „Srvátka“ znamená vedľajší produkt pri výrobe syra alebo kazeínu získaný pôsobením kyselín, syridla a/alebo chemicko-fyzikálnych procesov.

(5)  „Srvátka“ znamená vedľajší produkt pri výrobe syra alebo kazeínu získaný pôsobením kyselín, syridla a/alebo chemicko-fyzikálnych procesov. Použitú metódu schvaľuje intervenčná agentúra.

(6)  Surové mlieko použité na výrobu sušeného odstredeného mlieka musí spĺňať požiadavky uvedené v oddiele IX prílohy III k nariadeniu (ES) č. 853/2004.


Zoznam príloh

PRÍLOHA I

OBILNINY

Časť I

Kritériá oprávnenosti pre obilniny

Časť II

Minimálne kvalitatívne požiadavky uvedené v časti I

Časť III

Definícia materiálu nepatriaceho k základným obilninám s nezmenenou kvalitou

Časť IV

Metódy používané na stanovenie kvality obilnín ponúknutých do intervencie

Časť V

Štandardná metóda stanovenia iného materiálu ako základného zrna s nezmenenou kvalitou

Časť VI

Štandardná metóda zisťovania obsahu vlhkosti

Časť VII

Metóda stanovenia nelepivosti cesta získaného z pšenice obyčajnej a jeho spracovateľnosti strojom

Časť VIII

Určenie stupňa straty sklovitého vzhľadu

Časť IX

Cenové zvýšenia a zníženia

Časť X

Praktická metóda na určovanie znížení, ktorú je potrebné uplatniť na cenu ciroku intervenčnou agentúrou

Časť XI

Výpočet cenových zvýšení a znížení

Časť XII

Odber vzoriek a analýzy obilnín

PRÍLOHA II

RYŽA

Časť I

Kritériá oprávnenosti pre nelúpanú ryžu

Časť II

Cenové zvýšenia a zníženia

Časť III

Kritériá výnosu z bielenia

Časť IV

Maximálne percentá

Časť V

Zníženia súvisiace s kazmi zŕn ryže

Časť VI

Metóda odberu vzoriek a analýzy nelúpanej ryže

PRÍLOHA III

HOVÄDZIE MÄSO

Časť I

Kritériá oprávnenosti pre hovädzie mäso

Časť II

Prepočtové koeficienty

Časť III

Podmienky a kontroly prevzatia

Časť IV

Vykosťovanie

Časť V

Klasifikácia produktov

Časť VI

Ustanovenia týkajúce sa jatočných tiel, polovičiek a štvrtiek

Časť VII

Koeficienty uvádzané v článku 21 ods. 3

Časť VIII

Pravidlá vykosťovania intervenčného mäsa

Časť IX

Ustanovenia uplatniteľné na kartóny, palety a klietky

Časť X

Jednotlivé ceny za odmietnuté intervenčné diely jatočných tiel na účely uplatnenia časti IV oddielu IX bodu 2 prvého a druhého pododseku tejto prílohy

Časť XI

Kontroly produktov

PRÍLOHA IV

MASLO

Časť I

Kritériá oprávnenosti pre maslo

Časť II

Prevzatie a prvotné kontroly masla

Časť III

Kritériá na schválenie podnikov uvedených v článku 10 ods. 1 písm. e) a f) nariadenia (ES) č. 1234/2007 (spoločná časť pre maslo a sušené odtučnené mlieko)

Časť IV

Požiadavky na zloženie, kvalitatívne vlastnosti a analytické metódy

Časť V

Odber vzorky na účely chemickej a mikrobiologickej analýzy a zmyslového hodnotenia

PRÍLOHA V

SUŠENÉ ODTUČNENÉ MLIEKO

Časť I

Kritériá oprávnenosti pre sušené odtučnené mlieko

Časť II

Prevzatie a prvotné kontroly sušeného odtučneného mlieka

Časť III

Kritériá na schválenie podnikov uvedených v článku 10 ods. 1 písm. e) a f) nariadenia (ES) č. 1234/2007

Časť IV

Požiadavky na zloženie, kvalitatívne vlastnosti a analytické metódy

Časť V

Balenie

Časť VI

Odber vzoriek a analýzy odtučneného práškového mlieka ponúkaného na intervenciu

Top