EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2009_323_R_0012_01

Rozhodnutie Rady 2009/916/SZBP z  23. októbra 2009 o podpise a o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Seychelskou republikou o štatúte ozbrojených síl pod vedením Európskej únie v Seychelskej republike v rámci vojenskej operácie Európskej únie Atalanta
Dohoda medzi Európskou úniou a Seychelskou republikou o štatúte ozbrojených síl pod vedením Európskej únie v Seychelskej republike v rámci vojenskej operácie Európskej únie Atalanta

OJ L 323, 10.12.2009, p. 12–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.12.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 323/12


ROZHODNUTIE RADY 2009/916/SZBP

z 23. októbra 2009

o podpise a o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Seychelskou republikou o štatúte ozbrojených síl pod vedením Európskej únie v Seychelskej republike v rámci vojenskej operácie Európskej únie Atalanta

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 24,

so zreteľom na odporúčanie predsedníctva,

keďže:

(1)

Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov (BR OSN) 15. mája 2008 prijala rezolúciu 1814 (2008), v ktorej štáty a regionálne organizácie vyzýva, aby podnikli kroky na ochranu plavidiel, ktoré prepravujú a dodávajú humanitárnu pomoc pre Somálsko a vykonávajú činnosti schválené Organizáciou Spojených národov.

(2)

BR OSN 2. júna 2008 prijala rezolúciu 1816 (2008), v ktorej sa štáty spolupracujúce s dočasnou federálnou vládou Somálska na obdobie šiestich mesiacov odo dňa prijatia tejto rezolúcie oprávňujú vstúpiť do pobrežných vôd Somálska a využiť všetky potrebné prostriedky s cieľom zabrániť pirátskym činom a ozbrojeným lúpežiam na mori, a to v súlade s príslušným medzinárodným právom. Platnosť týchto ustanovení sa v rezolúcii BR OSN 1846 (2008) prijatej 2. decembra 2008 obnovila o ďalšie obdobie 12 mesiacov.

(3)

Rada 10. novembra 2008 prijala jednotnú akciu 2008/851/SZBP o vojenskej operácii Európskej únie na podporu odradzovania od pirátskych činov a ozbrojených lúpeží pri somálskom pobreží, prevencie pred nimi a ich potláčania (1) (operácia „Atalanta“).

(4)

V článku 11 jednotnej akcie 2008/851/SZBP sa ustanovuje, že postavenie ozbrojených síl pod vedením EÚ, ktoré sú nasadené alebo prítomné na pevninskom území tretích štátov alebo operujú v pobrežných vodách tretích štátov alebo v ich vnútorných vodách, a ich personálu sa dohodne v súlade s postupom stanoveným v článku 24 zmluvy.

(5)

Predsedníctvo, ktorému pomáha generálny tajomník/vysoký predstaviteľ, na základe poverenia udeleného Radou 18. septembra 2007 v súlade s článkom 24 zmluvy dojednalo Dohodu medzi Európskou úniou a Seychelskou republikou o štatúte ozbrojených síl pod vedením EÚ v Seychelskej republike.

(6)

Dohoda by sa mala schváliť,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Týmto sa v mene Únie schvaľuje Dohoda medzi Európskou úniou a Seychelskou republikou o štatúte ozbrojených síl pod vedením Európskej únie v Seychelskej republike v rámci vojenskej operácie Európskej únie Atalanta.

Text dohody je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu(-y) splnomocnenú(-é) podpísať dohodu s cieľom zaviazať Európsku úniu.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Luxemburgu 23. októbra 2009

Za Radu

predseda

T. BILLSTRÖM


(1)  Ú. v. EÚ L 301, 12.11.2008, s. 33.


PREKLAD

DOHODA

medzi Európskou úniou a Seychelskou republikou o štatúte ozbrojených síl pod vedením Európskej únie v Seychelskej republike v rámci vojenskej operácie Európskej únie Atalanta

EURÓPSKA ÚNIA (EÚ)

na jednej strane a

SEYCHELSKÁ REPUBLIKA, ďalej len „hostiteľský štát“,

na strane druhej,

spolu ďalej len „strany“,

BERÚC DO ÚVAHY:

rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (BR OSN) 1814 (2008), 1838 (2008), 1846 (2008) a 1851 (2008),

listy Seychelskej republiky z 2. apríla 2009 a 21. augusta 2009, v ktorých žiada o prítomnosť námorných síl EÚ na svojom území,

jednotnú akciu Rady Európskej únie 2008/851/SZBP z 10. novembra 2008 o vojenskej operácii Európskej únie na podporu odradzovania od pirátskych činov a ozbrojených lúpeží pri somálskom pobreží, prevencie pred nimi a ich potláčania,

že táto dohoda neovplyvní práva a povinnosti strán podľa medzinárodných dohôd a iných nástrojov, ktorými sa zriaďujú medzinárodné súdy a tribunály, vrátane štatútu Medzinárodného trestného súdu,

SA DOHODLI TAKTO:

Článok 1

Rozsah pôsobnosti a vymedzenie pojmov

1.   Táto dohoda sa vzťahuje na ozbrojené sily pod vedením Európskej únie a ich personál.

2.   Táto dohoda sa uplatňuje len na území hostiteľského štátu vrátane jeho teritoriálnych vôd a vzdušného priestoru.

3.   Na účely tejto dohody:

a)

„ozbrojené sily pod vedením Európskej únie (EUNAVFOR)“ sú vojenský hlavný štáb EÚ a národné kontingenty, ktoré prispievajú k operácii EÚ „Atalanta“, ich plavidlá, lietadlá, vybavenie a dopravné prostriedky;

b)

„operácia“ je príprava, zriadenie, výkon a podpora vojenskej misie na základe mandátu udeleného v rezolúciách BR OSN 1814 (2008), 1838 (2008), 1846 (2008), 1851 (2008), ako aj vo všetkých neskorších príslušných rezolúciách Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov, Dohovoru OSN o morskom práve a pozývacích listov Seychelskej republiky z 2. apríla 2009 a 21. augusta 2009;

c)

„veliteľ operácie“ je veliteľ operácie;

d)

„veliteľ ozbrojených síl EÚ“ je veliteľ na mieste operácie;

e)

„vojenský hlavný štáb EÚ“ je vojenský hlavný štáb podliehajúci vojenským veliteľom EÚ, ktorí vykonávajú vojenské velenie alebo kontrolu operácie, a jeho zložky bez ohľadu na ich sídlo;

f)

„národné kontingenty“ sú jednotky, plavidlá, lietadlá a zložky – vrátane jednotiek vyčlenených na ochranu plavidiel na palube obchodných lodí – patriace členským štátom Európskej únie a tretím štátom, ktoré sa zúčastňujú na operácii;

g)

„personál EUNAVFOR-u“ je civilný a vojenský personál pridelený EUNAVFOR-u, ako aj personál nasadený na účely prípravy operácie, personál sprevádzajúci osoby zatknuté EUNAVFOR-om a personál vykonávajúci misiu pre vysielajúci štát alebo inštitúciu EÚ v rámci operácie nachádzajúci sa na území hostiteľského štátu, pokiaľ nie je v tejto dohode ustanovené inak, s výnimkou personálu zamestnaného miestne a personálu zamestnaného medzinárodnými obchodnými zmluvnými dodávateľmi;

h)

„personál zamestnaný miestne“ je personál pozostávajúci zo štátnych príslušníkov alebo osôb s trvalým bydliskom v hostiteľskom štáte;

i)

„zariadenia“ sú všetky priestory, ubytovanie a pozemok potrebný pre EUNAVFOR a jeho personál;

j)

„vysielajúci štát“ je štát poskytujúci EUNAVFOR-u národný kontingent vrátane členských štátov Európskej únie a tretích štátov zúčastňujúcich sa operácie;

k)

„vody“ sú vnútorné vody, súostrovné vody a pobrežné more hostiteľského štátu, ako aj vzdušný priestor nad týmito vodami;

l)

„úradná korešpondencia“ je všetka korešpondencia týkajúca sa operácie a jej funkcií.

Článok 2

Všeobecné ustanovenia

1.   EUNAVFOR a personál EUNAVFOR-u dodržiava zákony a predpisy hostiteľského štátu a zdrží sa konania alebo činnosti, ktorá sa nezlučuje s cieľmi operácie.

2.   EUNAVFOR pravidelne informuje vládu hostiteľského štátu o počte členov svojho personálu, ktorý je prítomný na území hostiteľského štátu, ako aj o totožnosti plavidiel, lietadiel a jednotiek operujúcich vo vodách hostiteľského štátu alebo plávajúcich do jeho prístavov.

Článok 3

Identifikácia

1.   Personál EUNAVFOR-u prítomný na pevninskom území hostiteľského štátu musí mať neustále pri sebe pas alebo vojenský preukaz totožnosti.

2.   Vozidlá, lietadlá, plavidlá a iné dopravné prostriedky EUNAVFOR-u sa označia identifikačným označením EUNAVFOR-u a/alebo jeho poznávacími značkami, s ktorými sú príslušné orgány hostiteľského štátu vopred oboznámené.

3.   EUNAVFOR má právo na vyvesenie vlajky Európskej únie a označenia, ako napr. vojenské insígnie, hodnosti a oficiálne znaky, na svojich zariadeniach, vozidlách a iných dopravných prostriedkoch. Uniformy personálu EUNAVFOR-u sú zreteľne označené znakom EUNAVFOR-u. Národné vlajky alebo insígnie národných kontingentov tvoriacich súčasť operácie môžu byť vyvesené na zariadeniach EUNAVFOR-u alebo umiestnené na vozidlách a iných dopravných prostriedkoch a uniformách EUNAVFOR-u na základe rozhodnutia veliteľa ozbrojených síl EÚ.

Článok 4

Prekračovanie hraníc a pohyb na území hostiteľského štátu

1.   S výnimkou posádok plavidiel a lietadiel EUNAVFOR-u vstupuje personál EUNAVFOR-u na územie hostiteľského štátu výhradne po predložení dokladov ustanovených v článku 3 ods. 1. Pri vstupe na územie hostiteľského štátu, pri výstupe z tohto územia alebo na tomto území personál nepodlieha predpisom o cestovných pasoch a vízach, kontrolám súvisiacim s prisťahovaleckými postupmi a colným kontrolám.

2.   Personál EUNAVFOR-u nepodlieha právnym predpisom hostiteľského štátu, ktoré upravujú registráciu a kontrolu cudzincov, nepovažuje sa však za oprávnený na získanie trvalého pobytu alebo bydliska na území hostiteľského štátu.

3.   Personál EUNAVFOR-u po vstupe na letisko alebo do prístavu hostiteľského štátu dodržiava zákony a iné predpisy hostiteľského štátu týkajúce sa verejného zdravia a životného prostredia. Na tento účel možno uzatvoriť vykonávacie dojednanie podľa článku 18.

4.   Hostiteľskému štátu sa na informatívne účely poskytuje všeobecný zoznam zdrojov EUNAVFOR-u vstupujúcich na jeho územie. Tieto zdroje sú označené identifikačným označením EUNAVFOR-u. Majetok a dopravné prostriedky EUNAVFOR-u, ktoré vstupujú na územie hostiteľského štátu, prechádzajú ním alebo z neho vystupujú na účely podpory operácie, sú oslobodené od všetkých požiadaviek na predkladanie inventárnych súpisov alebo iných colných dokladov a od všetkých kontrol.

5.   Členovia personálu EUNAVFOR-u môžu, dodržiavajúc zákony a predpisy hostiteľského štátu, viesť motorové vozidlá, riadiť plavidlá a lietadlá na území hostiteľského štátu pod podmienkou, že majú platný príslušný národný, medzinárodný alebo vojenský vodičský preukaz, oprávnenie na riadenie lodí alebo lietadiel.

6.   Na účely operácie hostiteľský štát zaručí EUNAVFOR-u a jeho personálu slobodu pohybu a slobodu cestovania po svojom území vrátane svojich vôd a svojho vzdušného priestoru. Sloboda pohybu vo vodách hostiteľského štátu zahŕňa zastavovanie a kotvenie za akýchkoľvek okolností.

7.   Na účely operácie môže EUNAVFOR vykonávať na území hostiteľského štátu vrátane jeho pobrežného mora a vzdušného priestoru spúšťanie, pristávanie alebo nalodenie akéhokoľvek lietadla alebo vojenského výstroja podliehajúc povoleniu orgánu hostiteľského štátu zodpovedného za leteckú bezpečnosť.

8.   Na účely operácie sa nevyžaduje, aby sa v pobrežnom mori hostiteľského štátu ponorky EUNAVFOR-u plavili na hladine a aby vztyčovali svoju vlajku.

Na účely operácie môže EUNAVFOR a dopravné prostriedky, ktoré si prenajíma, používať verejné komunikácie, mosty, trajekty, letiská a prístavy bez cla, mýt, poplatkov, daní a podobných nákladov. EUNAVFOR nie je oslobodený od primeraných poplatkov za služby, o ktoré požiada a ktoré dostane, za podmienok, ktoré sa vzťahujú na služby poskytované ozbrojeným silám hostiteľského štátu.

Článok 5

Výsady a imunity EUNAVFOR-u, ktoré zaručuje hostiteľský štát

1.   Zariadenia EUNAVFOR-u a jeho plavidlá a lietadlá sú nedotknuteľné. Zástupcovia hostiteľského štátu nesmú na palubu plavidiel alebo lietadiel vstúpiť bez súhlasu veliteľa ozbrojených síl EÚ.

2.   Zariadenia EUNAVFOR-u, ich vybavenie a ostatné predmety v nich, ako aj dopravné prostriedky nemôžu byť predmetom prehliadky, zabavenia, zadržania alebo exekúcie.

3.   EUNAVFOR, jeho majetok a zdroje, ktoré má k dispozícii, bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú alebo kto je ich držiteľom, požívajú imunitu voči každej forme súdneho konania.

4.   Archív a dokumenty EUNAVFOR-u sú neustále nedotknuteľné bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú.

5.   Úradná korešpondencia EUNAVFOR-u je nedotknuteľná.

6.   Pokiaľ ide o kupovaný alebo dovážaný tovar, poskytované služby a zariadenia využívané EUNAVFOR-om na účely operácie, EUNAVFOR, ako aj jeho poskytovatelia služieb alebo zmluvní dodávatelia, sú oslobodení od všetkých vnútroštátnych, regionálnych alebo obecných odvodov, daní a podobných poplatkov. EUNAVFOR nie je oslobodený od odvodov, daní alebo poplatkov, ktoré predstavujú platby za vyžiadané a poskytnuté služby.

7.   Hostiteľský štát povolí vstup a výstup tovaru pre operáciu a oslobodí ho od uplatňovania všetkých ciel, poplatkov, mýta, daní a podobných nákladov okrem poplatkov za skladovanie, dopravu a iné vyžiadané a poskytnuté služby.

Článok 6

Výsady a imunity personálu EUNAVFOR-u, ktoré zaručuje hostiteľský štát

1.   Personál EUNAVFOR-u nepodlieha nijakej forme zatknutia alebo zadržania.

2.   Dokumenty, korešpondencia a majetok personálu EUNAVFOR-u požívajú nedotknuteľnosť s výhradou opatrení na exekúciu, ktoré sú povolené podľa odseku 6.

3.   Personál EUNAVFOR-u požíva imunitu voči trestnej právomoci hostiteľského štátu za všetkých okolností.

Vysielajúci štát alebo dotknutá inštitúcia EÚ sa môže imunity personálu EUNAVFOR-u voči trestnej právomoci podľa okolností vzdať. Takéto vzdanie sa musí uskutočniť písomne.

4.   Personál EUNAVFOR-u požíva imunitu voči občianskej a správnej právomoci hostiteľského štátu, pokiaľ ide o vyslovené alebo napísané slová, ako aj o všetky činy vykonané pri výkone služobných funkcií. Ak sa proti personálu EUNAVFOR-u začne akékoľvek občianske konanie pred súdom hostiteľského štátu, ihneď bude o tom oboznámený veliteľ ozbrojených síl EÚ a príslušný orgán vysielajúceho štátu alebo inštitúcia EÚ. Pred začatím konania pred súdom veliteľ ozbrojených síl EÚ a príslušný orgán vysielajúceho štátu alebo inštitúcia EÚ súdu poskytnú svedectvo o tom, či člen personálu EUFNAVOR-u daný čin spáchal pri výkone služobných funkcií.

Ak bol čin spáchaný pri výkone služobných funkcií, konanie sa nezačne a uplatnia sa ustanovenia článku 15. Ak čin nebol spáchaný pri výkone služobných funkcií, môže konanie pokračovať. Potvrdenie veliteľa ozbrojených síl EÚ a príslušného orgánu vysielajúceho štátu alebo inštitúcie EÚ je záväzné pre súdnu právomoc hostiteľského štátu, ktorý ho nemôže napadnúť.

Začatie konania zo strany člena personálu EUNAVFOR-u bráni uplatneniu imunity voči súdnej právomoci v súvislosti s akýmkoľvek protinárokom, ktorý je priamo spojený s hlavným nárokom.

5.   Člena personálu EUNAVFOR-u nie je možné nútiť poskytnúť svedeckú výpoveď. EUNAVFOR a vysielajúci štát sa však bude usilovať o predloženie výpovedí svedkov alebo miestoprísažných vyhlásení zo strany personálu EUNAVFOR-u zapojeného do akejkoľvek udalosti, v súvislosti s ktorou sa odovzdali osoby v rámci dohody medzi Európskou úniou a hostiteľským štátom o podmienkach odovzdávania osôb podozrievaných z pirátstva a lúpeže a ich majetku EUNAVFOR-om hostiteľskému štátu.

6.   Vo vzťahu k členovi personálu EUNAVFOR-u nemožno prijať opatrenia na exekúciu okrem prípadu, keď sa proti nemu začne občianske konanie, ktoré sa nevzťahuje na jeho služobné funkcie. Majetok personálu EUNAVFOR-u, ktorý potvrdí veliteľ ozbrojených síl EÚ a ktorý je potrebný na plnenie služobných funkcií, je oslobodený od zabavenia na účely splnenia povinnosti uloženej rozsudkom, rozhodnutím alebo rozkazom. V občianskych konaniach personál EUNAVFOR-u nepodlieha obmedzeniam osobnej slobody alebo iným obmedzujúcim opatreniam.

7.   Imunita personálu EUNAVFOR-u voči súdnej právomoci hostiteľského štátu ho neoslobodzuje od súdnej právomoci príslušného vysielajúceho štátu.

8.   Personál EUNAVFOR-u je v súvislosti so službami poskytovanými EUNAVFOR-u oslobodený od ustanovení o sociálnom zabezpečení, ktoré môžu platiť v hostiteľskom štáte.

9.   Personál EUNAVFOR-u je v hostiteľskom štáte oslobodený od akejkoľvek formy zdaňovania mzdy a požitkov, ktoré mu vypláca EUNAVFOR alebo vysielajúci štát, ako aj od zdaňovania akéhokoľvek príjmu, ktorý dostane mimo hostiteľského štátu.

Hostiteľský štát povolí v súlade s takými zákonmi a predpismi, aké môže prijať, vstup tovaru pre osobné použitie personálu EUNAVFOR-u a udelí výnimku z uplatňovania všetkých ciel, daní a súvisiacich poplatkov okrem poplatkov za skladovanie, dopravu a podobné služby.

Osobná batožina členov personálu EUNAVFOR-u je oslobodená od kontroly, ak neexistujú závažné dôvody predpokladať, že obsahuje tovar, ktorý nie je pre ich osobnú potrebu, alebo tovar, ktorého dovoz alebo vývoz zakazuje zákon alebo ktorý podlieha kontrole podľa pravidiel o karanténe hostiteľského štátu. Takáto kontrola sa uskutoční iba za prítomnosti dotknutého člena personálu EUNAVFOR-u alebo splnomocneného zástupcu EUNAVFOR-u.

Článok 7

Personál zamestnaný miestne

Miestny personál požíva výsady a imunity iba v rozsahu, ktorý povoľuje hostiteľský štát. Hostiteľský štát však vykonáva svoju súdnu právomoc nad týmto personálom tak, aby pritom nevhodne nezasahoval do výkonu funkcií operácie.

Článok 8

Trestná právomoc

Príslušné orgány vysielajúceho štátu majú na území hostiteľského štátu právo na výkon všetkej trestnej právomoci a disciplinárnej právomoci, ktorú im udeľuje právo vysielajúceho štátu, voči všetkým členom personálu EUNAVFOR-u podliehajúcim príslušnému právu vysielajúceho štátu. Hostiteľský štát sa vždy, keď je to možné, usiluje o uľahčenie výkonu právomoci príslušnými orgánmi vysielajúceho štátu.

Článok 9

Uniforma a zbrane

1.   Nosenie uniforiem podlieha pravidlám, ktoré vydáva veliteľ ozbrojených síl EÚ.

2.   Na mori môže vojenský personál EUNAVFOR-u a príslušníci polície sprevádzajúci osoby zatknuté EUNAVFOR-om nosiť zbrane a strelivo výhradne na účely operácie a za podmienky, že ich na to oprávňujú rozkazy.

3.   Na pevninskom území Seychel môže personál EUNAVFOR-u nosiť zbrane za podmienky, že ich na to oprávňujú rozkazy, vo svojich objektoch a pri tranzite medzi takýmito objektmi alebo svojimi loďami a lietadlami a keď sprevádzajú zadržané osoby podozrivé z pirátstva. Pri akejkoľvek inej príležitosti možno zbrane nosiť len s predchádzajúcim súhlasom podľa seychelského zákona o zbraniach a strelive.

Článok 10

Podpora hostiteľského štátu a uzatváranie zmlúv

1.   Hostiteľský štát súhlasí s poskytnutím pomoci EUNAVFOR-u pri hľadaní vhodných zariadení, ak o to bude požiadaný.

2.   Hostiteľský štát v rozsahu svojich prostriedkov a spôsobilostí bezplatne poskytne zariadenia, ktoré vlastní, ak sa o ne požiada na účely výkonu administratívnych a operačných činností EUNAVFOR-u s výnimkou poplatkov za služby a palivo.

3.   Hostiteľský štát v rozsahu svojich prostriedkov a spôsobilostí pomáha pri príprave, zriaďovaní, vykonávaní a podpore operácie. Pomoc a podpora hostiteľského štátu pri operácii sa poskytuje za rovnakých podmienok ako pomoc a podpora poskytovaná ozbrojeným silám hostiteľského štátu.

4.   Právo uplatniteľné na zmluvy uzavreté EUNAVFOR-om v hostiteľskom štáte sa určí v danej zmluve.

5.   Zmluva môže stanoviť, že konanie na urovnanie sporov uvedené v článku 15 ods. 3 a 4 sa uplatňuje na spory, ktoré vznikli z uplatňovania zmluvy.

6.   Hostiteľský štát uľahčuje vykonávanie zmlúv, ktoré EUNAVFOR s obchodnými subjektmi uzavrel na účely operácie.

Článok 11

Zmena zariadení

1.   EUNAVFOR, dodržiavajúc zákony a predpisy hostiteľského štátu, je oprávnený stavať alebo upravovať zariadenia na účely svojich operačných potrieb.

2.   Na tieto stavby, zmeny alebo úpravy nežiada hostiteľský štát od EUNAVFOR-u kompenzáciu.

Článok 12

Úmrtie člena personálu EUNAVFOR-u

1.   Veliteľ ozbrojených síl EÚ má právo prijať a vykonať vhodné opatrenia pre repatriáciu zosnulého člena personálu EUNAVFOR-u, ako aj jeho osobného majetku.

2.   Pitva zosnulého člena EUNAVFOR-u sa môže uskutočniť len so súhlasom štátu štátnej príslušnosti zosnulej osoby a za prítomnosti zástupcu EUNAVFOR-u a/alebo štátu štátnej príslušnosti zosnulej osoby.

3.   V záujme rýchlej repatriácie zosnulého člena personálu EUNAVFOR-u hostiteľský štát a EUNAVFOR spolupracujú v maximálne možnej miere.

Článok 13

Bezpečnosť EUNAVFOR-u a vojenská polícia

1.   Hostiteľský štát prijme všetky potrebné opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany EUNAVFOR-u a jeho personálu.

2.   Veliteľ ozbrojených síl EÚ môže na účely udržania poriadku v zariadeniach EUNAVFOR-u zriadiť jednotku vojenskej polície.

3.   Jednotka vojenskej polície môže tiež po porade a v spolupráci s vojenskou políciou alebo políciou hostiteľského štátu konať mimo týchto zariadení, aby medzi členmi personálu EUNAVFOR-u zabezpečila udržanie poriadku a disciplíny.

4.   Personál EUNAVFOR-u, ktorý sprevádza osoby zatknuté EUNAVFOR-om, pričom prechádza cez územie hostiteľského štátu, môže voči týmto osobám uplatniť nevyhnutné obmedzujúce opatrenia.

Článok 14

Komunikácia

1.   EUNAVFOR môže inštalovať a prevádzkovať vysielacie a prijímacie rádiové stanice, ako aj satelitné systémy. Spolupracuje s príslušnými orgánmi hostiteľského štátu s cieľom vyhnúť sa konfliktom pri používaní vhodných frekvencií. Hostiteľský štát zaručí bezplatný prístup k frekvenčnému spektru v súlade s jeho zákonmi a predpismi.

2.   Na účely operácie EUNAVFOR požíva právo neobmedzenej komunikácie prostredníctvom rádia (vrátane satelitného, mobilného a prenosného rádia), telefónu, telegrafu, faxu a ostatných prostriedkov, ako aj právo inštalovať zariadenia potrebné na udržiavanie takejto komunikácie v rámci zariadení EUNAVFOR-u a medzi nimi vrátane kladenia káblov a pozemného vedenia.

3.   V rámci vlastných zariadení môže EUNAVFOR vykonať úpravy potrebné na prenos pošty adresovanej do a z EUNAVFOR-u a/alebo členom alebo od členov personálu EUNAVFOR-u.

Článok 15

Nároky v prípade úmrtia, zranenia, škody alebo straty

1.   EUNAVFOR a personál EUNAVFOR-u nenesie zodpovednosť za škody alebo straty civilného alebo štátneho majetku spôsobené činnosťou EUNAVFOR-u pri výkone oficiálnych funkcií alebo činnosťami v súvislosti s občianskymi nepokojmi alebo s ochranou EUNAVFOR-u.

2.   Pokiaľ ide o nároky vznesené právnickými alebo fyzickými osobami z hostiteľského štátu, s cieľom dosiahnuť priateľské urovnanie sa tieto nároky na náhradu škody alebo straty civilného alebo štátneho majetku, na ktoré sa nevzťahuje odsek 1, ako aj nároky v prípade úmrtia alebo zranenia osôb a nároky na náhradu škody alebo straty majetku EUNAVFOR-u postúpia EUNAVFOR-u prostredníctvom príslušných orgánov hostiteľského štátu alebo príslušným orgánom hostiteľského štátu, pokiaľ ide o nároky, ktoré vzniesol EUNAVFOR.

3.   V prípade, že nemožno dosiahnuť priateľské urovnanie, sa nárok podá na komisiu pre nároky pozostávajúcu v rovnakej miere zo zástupcov EUNAVFOR-u a zástupcov hostiteľského štátu. Urovnanie nárokov sa dosiahne spoločnou dohodou.

4.   Ak nemožno dosiahnuť urovnanie nárokov v rámci komisie pre nároky, spor:

a)

o nároky do 40 000 EUR vrátane sa urovná diplomatickou cestou medzi hostiteľským štátom a zástupcami EÚ;

b)

o nároky prekračujúce sumu uvedenú v písmene a) sa podá na rozhodcovský súd, ktorého rozhodnutie je záväzné.

5.   Rozhodcovský súd pozostáva z troch rozhodcov, jedného rozhodcu menuje hostiteľský štát, jedného rozhodcu menuje EUNAVFOR a tretieho rozhodcu menujú spoločne hostiteľský štát a EUNAVFOR. Ak jedna zo strán nevymenuje rozhodcu do dvoch mesiacov alebo ak sa nedosiahne dohoda medzi hostiteľským štátom a EUNAVFOR-om pri vymenovaní tretieho rozhodcu, daného rozhodcu vymenuje predseda Súdneho dvora Európskych spoločenstiev.

Medzi veliteľom operácie/ozbrojených síl EÚ a správnymi orgánmi hostiteľského štátu sa uzavrie administratívne dojednanie s cieľom určiť pôsobnosť Komisie pre nároky a rozhodcovského súdu, postup uplatniteľný v rámci týchto orgánov a podmienky, za ktorých sa majú nároky uplatniť.

Článok 16

Spojenie a spory

1.   Všetky otázky, ktoré vzniknú v spojení s uplatňovaním tejto dohody, riešia spoločne zástupcovia EUNAVFOR-u a príslušné orgány hostiteľského štátu.

2.   Ak nedôjde k urovnaniu, spory týkajúce sa výkladu alebo uplatňovania tejto dohody sa urovnajú medzi zástupcami EÚ a hostiteľským štátom výlučne diplomatickou cestou.

Článok 17

Ostatné ustanovenia

1.   Ak táto dohoda odkazuje na výsady, imunity a práva EUNAVFOR-u a jeho personálu, vláda hostiteľského štátu je zodpovedná za vykonávanie a dodržiavanie takýchto imunít, výsad a práv zo strany príslušných miestnych orgánov hostiteľského štátu.

2.   Nič v tejto dohode nemá za cieľ odchýliť sa od práv, ani sa nevykladá ako odchýlka od práv, ktorých sa môže dovolať členský štát EÚ alebo iný štát podieľajúci sa na EUNAVFOR-e podľa iných dohôd.

Článok 18

Vykonávacie dojednania

Na účely uplatňovania tejto dohody sa môžu operačné, správne a technické otázky upraviť osobitnými dojednaniami, ktoré sa uzavrú medzi veliteľom operácie/ozbrojených síl EÚ a správnymi orgánmi hostiteľského štátu.

Článok 19

Nadobudnutie platnosti a ukončenie

1.   Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu a zostáva v platnosti do dňa odchodu poslednej zložky EUNAVFOR-u a posledného člena personálu EUNAVFOR-u, ako to oznámi EUNAVFOR. Každá zmluvná strana môže ukončiť túto dohodu skôr písomným vypovedaním so šesťmesačnou lehotou.

2.   Bez ohľadu na odsek 1 sa ustanovenia obsiahnuté v článku 4 ods. 8, článku 5 ods. 1 až 3, článku 5 ods. 6 a 7, článku 6 ods. 1, 3, 4, 6, 8 až 10, článku 10 ods. 2, článku 11, článku 13 ods. 1 a 2 a článku 15 považujú za uplatňované odo dňa rozmiestnenia prvých členov personálu EUNAVFOR-u, ak tento deň predchádza dňu nadobudnutia platnosti tejto dohody.

3.   Túto dohodu možno zmeniť a doplniť písomnou dohodou strán.

4.   Ukončením tejto dohody nie sú dotknuté práva alebo povinnosti vyplývajúce z vykonávania tejto dohody pred jej ukončením.

Vo Victorii, Seychely, desiateho novembra dvetisícdeväť v dvoch vyhotoveniach v anglickom jazyku.

Za Európsku úniu

Za Seychelskú republiku


Top