EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1079

Nariadenie Komisie (ES) č. 1079/2009 z  10. novembra 2009 , ktorým sa stanovuje dátum ukončenia podávania žiadostí o poskytnutie pomoci na súkromné skladovanie bravčového mäsa ustanovenej v nariadení (ES) č. 1278/2008

OJ L 294, 11.11.2009, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 025 P. 247 - 247

No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1079/oj

11.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 294/6


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1079/2009

z 10. novembra 2009,

ktorým sa stanovuje dátum ukončenia podávania žiadostí o poskytnutie pomoci na súkromné skladovanie bravčového mäsa ustanovenej v nariadení (ES) č. 1278/2008

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č.1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 43 písm. a) a d) v spojení s jeho článkom 4,

keďže:

(1)

Súkromné skladovanie sa udeľuje v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1278/2008 zo 17. decembra 2008, ktorým sa prijímajú núdzové podporné opatrenia pre trh s bravčovým mäsom v podobe podpory na súkromné skladovanie v Írsku (2). Pomoc sa poskytla z dôvodu výnimočných okolností, ktoré boli zaznamenané v decembri 2008 v sektore bravčového mäsa v Írsku, keď sa zistili zvýšené úrovne polychlórovaných bifenylov (PCB) v bravčovom mäse s pôvodom v Írsku. Odvtedy sa však táto situácia zmenila a opatrenia už nie je potrebné uplatňovať.

(2)

Poskytovanie pomoci na súkromné skladovanie bravčového mäsa by sa preto malo ukončiť a mal by sa stanoviť dátum ukončenia podávania žiadostí.

(3)

S cieľom vyhnúť sa špekuláciám by sa nariadenie malo začať uplatňovať v deň jeho uverejnenia a dátum ukončenia podávania žiadostí by mal byť deň nasledujúci po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.

(4)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Dátum ukončenia podávania žiadostí o poskytnutie pomoci na súkromné skladovanie bravčového mäsa ustanovenej v nariadení (ES) č. 1278/2008 je 13. november 2009.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. novembra 2009

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 339, 18.12.2008, s. 78.


Top