EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0126

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/126/ES z  21. októbra 2009 o II. stupni rekuperácie benzínových pár pri čerpaní pohonných látok do motorových vozidiel na čerpacích staniciach

OJ L 285, 31.10.2009, p. 36–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 001 P. 267 - 270

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/07/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/126/oj

31.10.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 285/36


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2009/126/ES

z 21. októbra 2009

o II. stupni rekuperácie benzínových pár pri čerpaní pohonných látok do motorových vozidiel na čerpacích staniciach

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 175 ods. 1,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

V rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady č. 1600/2002/ES z 22. júla 2002, ktorým sa ustanovuje šiesty environmentálny akčný program Spoločenstva (3), sa ustanovila potreba znížiť znečistenie ovzdušia na úrovne, ktoré minimalizujú škodlivé vplyvy na ľudské zdravie a životné prostredie.

(2)

Ženevský protokol o obmedzovaní emisií prchavých organických zlúčenín alebo ich prenosov cez hranice štátov stanovuje ciele zníženia emisií prchavých organických zlúčenín (VOC) a Göteborský protokol o znížení acidifikácie, eutrofizácie a prízemného ozónu (4) stanovuje limity emisií pre štyri znečisťujúce látky: oxid siričitý, oxidy dusíka, VOC a amoniak a požaduje, aby sa na zachovanie nízkej úrovne emisií používali čo najlepšie dostupné technológie.

(3)

V smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/50/ES z 21. mája 2008 o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe (5) sa stanovujú ciele v oblasti kvality ovzdušia, pokiaľ ide o prízemný ozón a benzén, a v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2001/81/ES z 23. októbra 2001 o národných emisných stropoch pre určité látky znečisťujúce ovzdušie (6) sa stanovujú vnútroštátne limity emisií pre VOC, ktoré prispievajú k vytváraniu prízemného ozónu. Emisie VOC vrátane benzínových pár v jednom členskom štáte môžu zhoršovať problémy s kvalitou ovzdušia v ostatných členských štátoch.

(4)

Ozón je tiež skleníkový plyn a prispieva k otepľovaniu atmosféry a zmene klímy.

(5)

Cieľom smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/63/ES z 20. decembra 1994 o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín (VOC), ktoré vznikajú pri skladovaní benzínu a jeho distribúcii z distribučných skladov do čerpacích staníc (7) (I. stupeň rekuperácie benzínových pár) je spätné získavanie benzínových pár uvoľnených pri skladovaní a distribúcii benzínu medzi distribučnými skladmi ropy a čerpacími stanicami.

(6)

Benzínové pary sa uvoľňujú aj pri čerpaní pohonných látok do motorových vozidiel na čerpacích staniciach a mali by sa rekuperovať spôsobom, ktorý je v súlade s ustanoveniami smernice 94/63/ES.

(7)

Spoločenstvo vyvinulo a uplatnilo mnohé nástroje na obmedzenie emisií VOC. Sú však potrebné ďalšie kroky na dosiahnutie cieľov v oblasti zdravia a životného prostredia stanovených v šiestom environmentálnom akčnom programe Spoločenstva a v smernici 2001/81/ES.

(8)

So zreteľom na zníženie životného cyklu emisií skleníkových plynov z palív v cestnej doprave smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES z 13. októbra 1998 týkajúca sa kvality benzínu a naftových palív (8) od 1. januára 2011 povolí uvádzať na trh benzín s väčším podielom biopalív ako predtým. To môže viesť k nárastu emisií VOC, keďže členské štáty budú mať možnosť uplatniť obmedzené výnimky z požiadaviek na tlak benzínových pár, ktoré sú súčasťou tejto smernice.

(9)

Existujúce čerpacie stanice sa pravdepodobne budú musieť prispôsobiť existujúcej infraštruktúre a uprednostňuje sa, aby sa zariadenia na rekuperáciu pár inštalovali vtedy, keď sa podrobujú značnej obnove systému čerpania paliva (t. j. výrazné zmeny a obnova infraštruktúry čerpacích staníc, najmä nádrží a potrubí), keďže sa tým výrazne znížia náklady na potrebné úpravy. Väčšie existujúce čerpacie stanice sa však dokážu lepšie prispôsobiť a mali by inštalovať zariadenia na rekuperáciu benzínových pár skôr, keďže výraznejšie prispievajú k vytváraniu emisií. V prípade nových čerpacích staníc sa zariadenia na rekuperáciu benzínových pár môžu zaradiť počas ich navrhovania a výstavby, a preto sa v nich môžu inštalovať zariadenia na rekuperáciu benzínových pár okamžite.

(10)

Palivové nádrže novovyrobených motorových vozidiel neobsahujú benzínové pary. Výnimku je preto vhodné uplatniť na prvé čerpania paliva do týchto vozidiel.

(11)

Napriek tomu, že mnohé členské štáty majú vnútroštátne požiadavky pre systémy II. stupňa rekuperácie benzínových pár, neexistujú žiadne právne predpisy Spoločenstva. Je preto vhodné stanoviť jednotnú minimálnu úroveň rekuperácie benzínových pár, aby sa dosiahla vysoká úroveň prínosu pre životné prostredie a podporilo obchodovanie so zariadeniami na rekuperáciu benzínových pár.

(12)

Mali by sa vykonávať pravidelné skúšky všetkých nainštalovaných zariadení pre II. stupeň rekuperácie benzínových pár, aby sa pomocou zariadení na rekuperáciu benzínových pár zabezpečilo skutočné zníženie emisií. Členské štáty môžu skúškami poveriť jeden alebo viacero z týchto subjektov: úradné kontrolné orgány, samotný prevádzkovateľ alebo tretia strana. V prípade úradnej kontroly by mali členské štáty zohľadniť odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady 2001/331/ES zo 4. apríla 2001, ktorým sa ustanovujú minimálne kritériá environmentálnych kontrol v členských štátoch (9).

(13)

Zariadenia II. stupňa rekuperácie benzínových pár by sa mali pravidelne testovať. Treba podnietiť Európsky výbor pre normalizáciu (CEN), aby vyvinul harmonizovanú metodológiu testovania.

(14)

Členské štáty by mali stanoviť pravidlá týkajúce sa sankcií udeľovaných v prípade porušenia vnútroštátnych ustanovení prijatých podľa tejto smernice a zabezpečiť, aby sa uplatňovali. Uvedené sankcie by mali byť účinné, primerané a odradzujúce, keďže nedodržanie ustanovení tejto smernice môže viesť k poškodeniu ľudského zdravia a životného prostredia.

(15)

V súlade s bodom 34 Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva (10) sa členské štáty vyzývajú, aby pre seba a v záujme Spoločenstva vypracovali a zverejnili svoje vlastné tabuľky, ktoré budú čo najlepšie vyjadrovať vzájomný vzťah medzi touto smernicou a opatreniami na jej transpozíciu.

(16)

Keďže táto smernica bola prijatá podľa článku 175 zmluvy, nebráni členským štátom v tom, aby udržiavali a zavádzali prísnejšie ochranné opatrenia, ktoré sú v súlade so zmluvou. Podľa článku 176 zmluvy musia členské štáty Komisiu upovedomiť o akýchkoľvek opatreniach tohto druhu.

(17)

Opatrenia potrebné na vykonávanie tejto smernice by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa stanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (11).

(18)

Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená prijímať vykonávacie opatrenia týkajúce sa harmonizovaných metód a noriem. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky tejto smernice, okrem iného jej doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

(19)

Keďže cieľ tejto smernice, a to zníženie emisií benzínových pár do ovzdušia, nemožno uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, ale ho možno v dôsledku cezhraničnej povahy znečisťovania ovzdušia lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica nepresahuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Predmet úpravy

Táto smernica stanovuje opatrenia zamerané na zníženie množstva benzínových pár unikajúcich do ovzdušia pri čerpaní pohonných látok do motorových vozidiel na čerpacích staniciach.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto smernice:

1.

„benzín“ znamená benzín vymedzený v článku 2 písm. a) smernice 94/63/ES;

2.

„benzínové pary“ znamenajú akékoľvek plynné zlúčeniny, ktoré sa vyparujú z benzínu;

3.

„čerpacia stanica“ znamená čerpaciu stanicu, ako je vymedzená v článku 2 písm. f) smernice 94/63/ES;

4.

„existujúca čerpacia stanica“ znamená čerpaciu stanicu, ktorá je vybudovaná alebo pre ktorú bolo vydané územné rozhodnutie, stavebné povolenie alebo povolenie na prevádzku pred 1. januárom 2012;

5.

„nová čerpacia stanica“ znamená čerpaciu stanicu, ktorá je vybudovaná alebo pre ktorú bolo vydané územné rozhodnutie, stavebné povolenie alebo povolenie na prevádzku 1. januára 2012 alebo po 1. januári 2012;

6.

„systém II. stupňa rekuperácie benzínových pár“ znamená zariadenie na rekuperáciu benzínových pár uvoľnených z palivovej nádrže motorového vozidla pri čerpaní pohonných látok na čerpacej stanici, ktoré prenáša tieto benzínové pary do skladovacej nádrže alebo späť do výdajného stojana za účelom opätovného predaja;

7.

„účinnosť zachytávania benzínových pár“ znamená množstvo benzínových pár zachytených systémom II. stupňa rekuperácie benzínových pár v porovnaní s množstvom benzínových pár, ktoré by sa inak uvoľnili do ovzdušia pri neexistencii takéhoto systému, a je vyjadrená v percentách;

8.

„pomer pary/benzín“ znamená pomer medzi objemom benzínových pár pri atmosférickom tlaku, ktoré prechádzajú cez systém II. stupňa rekuperácie benzínových pár, a objemom dávkovaného benzínu;

9.

„naložené množstvo“ znamená celkové ročné množstvo benzínu stočeného z mobilných zásobníkov na čerpacej stanici.

Článok 3

Čerpacie stanice

1.   Členské štáty zabezpečia, aby každá nová čerpacia stanica bola vybavená systémom II. stupňa rekuperácie benzínových pár, ak:

a)

jej skutočné alebo plánované naložené množstvo je väčšie ako 500 m3 ročne alebo

b)

jej skutočné alebo plánované naložené množstvo je väčšie ako 100 m3 ročne a nachádza sa na územiach s bytovou zástavbou alebo v priemyselných areáloch.

2.   Členské štáty zabezpečia, aby každá existujúca čerpacia stanica, ktorá prechádza zásadnou rekonštrukciou, bola počas rekonštrukcie vybavená systémom II. stupňa rekuperácie benzínových pár, ak:

a)

jej skutočné alebo plánované naložené množstvo je väčšie ako 500 m3 ročne alebo

b)

jej skutočné alebo plánované naložené množstvo je väčšie ako 100 m3 ročne a nachádza sa na územiach s bytovou zástavbou alebo v priemyselných areáloch.

3.   Členské štáty zabezpečia, aby každá existujúca čerpacia stanica s naloženým množstvom väčším ako 3 000 m3 ročne bola vybavená systémom II. stupňa rekuperácie benzínových pár najneskôr do 31. decembra 2018.

4.   Odseky 1, 2 a 3 sa neuplatňujú na čerpacie stanice využívané výlučne v súvislosti s konštrukciou a dodávaním nových motorových vozidiel.

Článok 4

Minimálna úroveň rekuperácie benzínových pár

1.   Členské štáty zabezpečia, s účinnosťou od dátumu, od ktorého sa stanú systémy II. stupňa rekuperácie benzínových pár povinnými podľa článku 3, aby účinnosť zachytávania benzínových pár týchto systémov bola rovná alebo väčšia ako 85 %, ako potvrdzuje výrobca v súlade s príslušnými európskymi technickými normami alebo špecifikovanými postupmi typového schválenia uvedenými v článku 8 alebo, ak neexistujú žiadne takéto normy alebo postupy, v súlade s akoukoľvek príslušnou vnútroštátnou normou.

2.   S účinnosťou od dátumu, od ktorého sa podľa článku 3 stanú povinnými systémy II. stupňa rekuperácie benzínových pár, v ktorých sa rekuperované benzínové pary prečerpávajú do skladovacej nádrže na čerpacej stanici, je pomer pary/benzín rovný alebo väčší ako 0,95, ale menší ako alebo rovný 1,05.

Článok 5

Pravidelné skúšky a informácie pre spotrebiteľov

1.   Členské štáty zabezpečia, aby sa prevádzková účinnosť zachytávania benzínových pár systémov II. stupňa rekuperácie benzínových pár testovala aspoň raz za rok buď tak, že sa skontroluje, či je pomer pary/benzín pri simulovanom toku benzínu v súlade s článkom 4 ods. 2, alebo akoukoľvek inou vhodnou metódou.

2.   V prípade, že bol nainštalovaný systém automatického monitorovania, členské štáty zabezpečia, aby sa účinnosť zachytávania benzínových pár testovala aspoň raz za tri roky. Každý takýto systém automatického monitorovania automaticky zisťuje nedostatky v správnom fungovaní systému II. stupňa rekuperácie benzínových pár a v samotnom systéme automatického monitorovania, upozorňuje na chyby prevádzkovateľa čerpacej stanice a automaticky zastaví tok benzínu z chybnej nádrže, ak sa chyba neodstráni do siedmich dní.

3.   Ak je na čerpacej stanici nainštalovaný systém II. stupňa rekuperácie benzínových pár, členské štáty zabezpečia, aby sa na výdajnom stojane alebo v jeho blízkosti umiestnil symbol, nálepka alebo iné oznámenie, ktoré informuje spotrebiteľov o tejto skutočnosti.

Článok 6

Pokuty

Členské štáty stanovia pravidlá týkajúce sa pokút za porušenie vnútroštátnych ustanovení prijatých podľa tejto smernice a prijmú všetky nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie ich uplatňovania. Stanovené pokuty musia byť účinné, primerané a odradzujúce. Členské štáty oznámia tieto ustanovenia Komisii do 1. januára 2012 a bezodkladne ju informujú o akejkoľvek ich následnej zmene a doplnení.

Článok 7

Preskúmanie

Komisia do 31. decembra 2014 preskúma vykonávanie tejto smernice, a najmä:

a)

hranicu 100 m3 ročne, ktorá sa uvádza v článku 3 ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. b) tejto smernice a v článku 6 ods. 3 smernice 94/63/ES;

b)

záznam o plnení požiadaviek týkajúcich sa prevádzky systémov II. stupňa rekuperácie benzínových pár a

c)

potrebu automatického monitorovacieho zariadenia.

Výsledky preskúmania oznámi Európskemu parlamentu a Rade a podľa potreby priloží legislatívny návrh.

Článok 8

Technické úpravy

Harmonizované metódy a normy sa môžu prijať na účely článkov 4 a 5. Ak treba zabezpečiť súlad s akoukoľvek príslušnou normou, ktorú vypracoval Európsky výbor pre normalizáciu (CEN), tieto články, s výnimkou účinnosti zachytávania benzínových pár a pomeru pary/benzín stanovených v článku 4, ako aj časových rozmedzí stanovených v článku 5, sa môžu upraviť v závislosti od technického pokroku.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice, okrem iného aj jej doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 9 ods. 2.

Článok 9

Výbor

1.   Komisii pomáha výbor.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Článok 10

Transpozícia

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou pred 1. januárom 2012. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto opatrení.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 11

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 12

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 21. októbra 2009

Za Európsky parlament

predseda

J. BUZEK

Za Radu

predsedníčka

C. MALMSTRÖM


(1)  Stanovisko z 13. mája 2009 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 5. mája 2009 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 24. septembra 2009.

(3)  Ú. v. ES L 242, 10.9.2002, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 179, 17.7.2003, s. 3.

(5)  Ú. v. EÚ L 152, 11.6.2008, s. 1.

(6)  Ú. v. ES L 309, 27.11.2001, s. 22.

(7)  Ú. v. ES L 365, 31.12.1994, s. 24.

(8)  Ú. v. ES L 350, 28.12.1998, s. 58.

(9)  Ú. v. ES L 118, 27.4.2001, s. 41.

(10)  Ú. v. EÚ C 321, 31.12.2003, s. 1.

(11)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.


Top