EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0979

Nariadenie Komisie (ES) č. 979/2009 z  20. októbra 2009 , ktorým sa ustanovuje prideľovací koeficient na vydávanie dovozných povolení na výrobky z cukru v rámci určitých colných kvót, na ktoré sa podali žiadosti od 1. októbra do 7. októbra 2009 , a ktorým sa pozastavuje podávanie žiadostí o tieto povolenia

OJ L 275, 21.10.2009, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/979/oj

21.10.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 275/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 979/2009

z 20. októbra 2009,

ktorým sa ustanovuje prideľovací koeficient na vydávanie dovozných povolení na výrobky z cukru v rámci určitých colných kvót, na ktoré sa podali žiadosti od 1. októbra do 7. októbra 2009, a ktorým sa pozastavuje podávanie žiadostí o tieto povolenia

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií (2), a najmä na jeho článok 7 ods. 2,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 891/2009 z 25. septembra 2009, ktorým sa otvárajú colné kvóty a zabezpečuje ich správa v odvetví cukru (3), a najmä na jeho článok 5 ods. 2,

keďže:

(1)

Množstvá uvedené v žiadostiach o dovozné povolenia, ktoré sa príslušným orgánom predložili od 1. októbra do 7. októbra 2009 v súlade s nariadením (ES) č. 891/2009 sú vyššie, ako je dostupné množstvo pre poradové číslo 09.4320.

(2)

Za týchto okolností by sa mal v súlade s nariadením (ES) č. 1301/2006 ustanoviť prideľovací koeficient na povolenia vydávané v súvislosti s poradovým číslom 09.4320. Podávanie ďalších žiadostí o povolenia na uvedené poradové číslo by sa v súlade s nariadením (ES) č. 891/2009 malo pozastaviť do konca hospodárskeho roka,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Na množstvá, na ktoré sa od 1. októbra do 7. októbra 2009 podali žiadosti o dovozné povolenia podľa nariadenia (ES) č. 891/2009, sa uplatnia prideľovacie koeficienty ustanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

2.   Podávanie ďalších žiadostí o povolenia, ktoré sa týkajú poradových čísel uvedených v prílohe, sa pozastavuje do konca hospodárskeho roka 2009/10.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. októbra 2009

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  Ú. v. EÚ L 254, 26.9.2009, s. 82.


PRÍLOHA

Koncesie CXL pre cukor

Hospodársky rok 2009/10

Žiadosti podané od 1.10.2009 do 7.10.2009

Poradové číslo

Krajina

Prideľovací koeficient

(%)

Ďalšie žiadosti

09.4317

Austrália

 

09.4318

Brazília

 

09.4319

Kuba

 

09.4320

ktorákoľvek tretia krajina

10,3842

pozastavené

09.4321

India

 (1)

 

„—“

Neuplatňuje sa: Komisii nebola predložená žiadna žiadosť o povolenie.


Cukor z Balkánu

Hospodársky rok 2009/10

Žiadosti podané od 1.10.2009 do 7.10.2009

Poradové číslo

Krajina

Prideľovací koeficient

(%)

Ďalšie žiadosti

09.4324

Albánsko

 

09.4325

Bosna a Hercegovina

 (2)

 

09.4326

Srbsko, Čierna Hora a Kosovo (3)

 (2)

 

09.4327

Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko

 

09.4328

Chorvátsko

 (2)

 

„—“

Neuplatňuje sa: Komisii nebola predložená žiadna žiadosť o povolenie.


Mimoriadne dovezený cukor a cukor dovezený na priemyselné spracovanie

Hospodársky rok 2009/10

Žiadosti podané od 1.10.2009 do 7.10.2009

Poradové číslo

Druh

Prideľovací koeficient

(%)

Ďalšie žiadosti

09.4380

Mimoriadne dovezený

 

09.4390

Dovezený na priemyselné spracovanie

 (4)

 

„—“

Neuplatňuje sa: Komisii nebola predložená žiadna žiadosť o povolenie.


(1)  Neuplatňuje sa: žiadosti neprekračujú dostupné množstvá a vyhovie sa im v plnej miere.

(2)  Neuplatňuje sa: žiadosti neprekračujú dostupné množstvá a vyhovie sa im v plnej miere.

(3)  Kosovo podľa rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie spojených národov 1244/1999.

(4)  Neuplatňuje sa: žiadosti neprekračujú dostupné množstvá a vyhovie sa im v plnej miere.


Top