EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0114

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/114/ES zo 16. septembra 2009 , ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 87/372/EHS o vyhradení kmitočtových pásiem na koordinované zavedenie verejných celoeurópskych bunkových digitálnych pozemných mobilných komunikácií v Spoločenstve (Text s významom pre EHP)

OJ L 274, 20.10.2009, p. 25–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 034 P. 169 - 171

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/114/oj

20.10.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 274/25


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2009/114/ES

zo 16. septembra 2009,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 87/372/EHS o vyhradení kmitočtových pásiem na koordinované zavedenie verejných celoeurópskych bunkových digitálnych pozemných mobilných komunikácií v Spoločenstve

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 95,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Smernicou Rady 87/372/EHS (3) doplnenou odporúčaním Rady z 25. júna 1987 o koordinovanom zavádzaní verejných celoeurópskych pozemných digitálnych mobilných bunkových komunikácií v Spoločenstve (4) a uznesením Rady zo 14. decembra 1990 o konečnej etape koordinovaného zavedenia celoeurópskych verejných pozemných digitálnych mobilných bunkových komunikácií v Spoločenstve (GSM) (5) bola uznaná potreba v záujme hospodárskeho rozvoja Spoločenstva v plnej miere využívať zdroje, ktoré ponúkajú moderné telekomunikačné siete, najmä mobilné rádiové siete. Bola uznaná jedinečná príležitosť na vytvorenie skutočne celoeurópskych mobilných komunikácií, ktorú ponúka prechod na druhú generáciu digitálnych bunkových mobilných komunikačných systémov.

(2)

Frekvenčné pásma 890-915 MHz a 935-960 MHz boli vyhradené pre verejné celoeurópske služby digitálnych bunkových mobilných komunikačných systémov, aby boli poskytované v každom členskom štáte podľa spoločných špecifikácií, známych ako GSM. Následne sa pre prevádzkovanie GSM sprístupnilo takzvané rozšírené pásmo (880-890 MHz a 925-935 MHz) a tieto frekvenčné pásma sú spolu známe ako pásmo 900 MHz.

(3)

Od roku 1987 boli vyvinuté nové digitálne rádiové technológie schopné poskytovať inovačné celoeurópske elektronické komunikácie, ktoré môžu existovať spolu s GSM v pásme 900 MHz v technologicky neutrálnejšom regulačnom kontexte než predtým. Pásmo 900 MHz má dobré charakteristiky šírenia signálu, pokrýva väčšie vzdialenosti než vyššie frekvenčné pásma a umožňuje rozšíriť moderné hlasové, dátové a multimediálne služby do menej zaľudnených a vidieckych oblastí.

(4)

Aby sa prispelo k cieľom vnútorného trhu a oznámenia Komisie z 1. júna 2005 nazvaného „Iniciatíva i2010 – Európska informačná spoločnosť pre rast a zamestnanosť“ pri zachovaní dostupnosti GSM pre používateľov v celej Európe a aby sa maximalizovala hospodárska súťaž ponúknutím širokého výberu služieb a technológií používateľom, malo by byť používanie pásma 900 MHz k dispozícii pre iné technológie na poskytovanie ďalších kompatibilných a zdokonalených celoeurópskych služieb, ktoré by mohli existovať spolu s GSM.

(5)

Používanie pásma 900 MHz v budúcnosti a predovšetkým otázka, ako dlho bude ešte GSM referenčnou technológiou pre technickú koexistenciu v tomto pásme, je pre vnútorný trh otázkou strategického významu. Táto otázka by sa mala skúmať spolu s ostatnými otázkami politiky Spoločenstva v oblasti bezdrôtového prístupu v budúcich programoch politiky rádiového spektra, ktoré sa majú prijať v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES zo 7. marca 2002 o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby (rámcová smernica) (6). V týchto programoch sa stanoví politické zameranie a ciele pre strategické plánovanie používania rádiového spektra v úzkej spolupráci so Skupinou pre politiku rádiového frekvenčného spektra (Radio Spectrum Policy Group - RSPG) založenou rozhodnutím Komisie 2002/622/ES (7).

(6)

Liberalizácia využívania pásma 900 MHz by mohla viesť k narušeniu hospodárskej súťaže, najmä keď niektorým mobilným operátorom nebolo pridelené spektrum v pásme 900 MHz, mohli by byť znevýhodnení z hľadiska nákladov a efektívnosti v porovnaní s operátormi, ktorí budú môcť poskytovať v tomto pásme služby 3. generácie (3G). Na základe regulačného rámca o elektronických komunikáciách, a najmä smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/20/ES zo 7. marca 2002 o povolení na elektronické komunikačné sieťové systémy a služby (smernica o povolení) (8), členské štáty môžu zmeniť a doplniť a/alebo preskúmať práva na využívanie frekvenčného spektra, a tak mať v prípade potreby nástroje na riešenie možných narušení hospodárskej súťaže.

(7)

Do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice by členské štáty mali transponovať smernicu 87/372/EHS v znení zmien a doplnení. Zatiaľ čo tento krok si sám osebe nevyžaduje, aby členské štáty upravili existujúce práva používania alebo iniciovali postup povoľovania, členské štáty musia dodržiavať požiadavky smernice 2002/20/ES, len čo sa pásmo 900 MHz sprístupní v súlade s touto smernicou. Pritom by mali predovšetkým preskúmať, či by vykonávanie tejto smernice mohlo narušiť hospodársku súťaž na príslušných trhoch s mobilnými komunikáciami. Ak by dospeli k záveru, že by mohlo dôjsť k narušeniu, mali by zvážiť, či je objektívne odôvodnené a primerané zmeniť práva na využívanie tým operátorom, ktorým boli udelené práva na využívanie frekvencie 900 MHz, a ak je to primerané, preskúmať tieto práva na využívanie a prerozdeliť ich tak, aby sa vyriešili tieto narušenia hospodárskej súťaže. Každému rozhodnutiu v tomto smere by mala predchádzať verejná konzultácia.

(8)

Akékoľvek spektrum sprístupnené podľa tejto smernice by sa malo prideliť transparentným spôsobom a tak, aby sa zamedzilo narušeniu hospodárskej súťaže na príslušných trhoch.

(9)

Aby mohli iné systémy existovať v tom istom pásme spolu so systémami GSM, malo by sa zabrániť škodlivému rušeniu aplikovaním technických podmienok platných pre využitie iných technológií, ako je technológia GSM využívajúca pásmo 900 MHz.

(10)

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 676/2002/ES zo 7. marca 2002 o regulačnom rámci pre politiku rádiového frekvenčného spektra v Európskom spoločenstve (rozhodnutie o rádiovom frekvenčnom spektre) (9) umožňuje Komisii prijímať technické vykonávacie opatrenia na zabezpečenie harmonizovaných podmienok pre dostupnosť a efektívne využívanie rádiového spektra.

(11)

Na základe požiadavky Komisie vydala Európska konferencia poštových a telekomunikačných správ (ďalej len „CEPT“) technické správy, v ktorých sa preukázalo, že systémy UMTS (univerzálny mobilný telekomunikačný systém) môžu existovať spolu so systémami GSM v pásme 900 MHz. Pásmo 900 MHz by malo byť preto otvorené pre systém UMTS ako systém, ktorý môže existovať spolu so systémami GSM, ako aj pre iné systémy, hneď ako bude možné preukázať, že môžu existovať spolu so systémami GSM podľa postupu uvedeného v rozhodnutí o rádiovom frekvenčnom spektre pre prijímanie harmonizovaných podmienok pre dostupnosť a efektívne využívanie rádiového spektra. Ak sa členský štát rozhodne udeliť práva na využívanie systémov využívajúcich špecifikáciu UMTS 900, uplatňovanie rozhodnutia o rádiovom frekvenčnom spektre a ustanovenia smernice 2002/21/ES zabezpečia, aby tieto systémy boli chránené pred škodlivým rušením od ostatných systémov v prevádzke.

(12)

Medzi používateľmi pásiem, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, a pre existujúcich používateľov v susedných pásmach by mala byť zabezpečená primeraná ochrana. Do úvahy by sa mali vziať aj budúce systémy pre letecké komunikácie v pásme nad 960 MHz, ktoré pomáhajú splniť ciele politiky Spoločenstva v tomto odvetví. V tejto súvislosti poskytla CEPT technické poradenstvo.

(13)

Mala by sa zvýšiť pružnosť správy frekvenčného spektra a zlepšiť prístup k frekvenčnému spektru, aby sa prispelo k cieľom vnútorného trhu s elektronickými komunikáciami. Preto by sa na poskytovanie ďalších celoeurópskych služieb malo otvoriť pásmo 900 MHz aj pre iné systémy, hneď ako možno preukázať, že tieto systémy môžu existovať spolu so systémami GSM.

(14)

Aby sa umožnilo nasadzovanie nových digitálnych technológií v pásme 900 MHz v koexistencii so systémami GSM, mala by sa zmeniť a doplniť smernica 87/372/EHS a exkluzívne vyhradenie tohto pásma pre GSM by sa malo odstrániť,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Zmeny a doplnenia smernice 87/372/EHS

Smernica 87/372/EHS sa mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 1 sa nahrádza takto:

„Článok 1

1.   Členské štáty sprístupnia frekvenčné pásma 880 – 915 MHz a 925 – 960 MHz (ďalej len ‚pásmo 900 MHz‘) pre systémy GSM a UMTS, ako aj pre iné pozemné systémy schopné poskytovať služby elektronických komunikácií, ktoré môžu existovať spolu so systémami GSM, v súlade s technickými vykonávacími opatreniami prijatými podľa rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 676/2002/ES zo 7. marca 2002 o regulačnom rámci pre politiku rádiového frekvenčného spektra v Európskom spoločenstve (rozhodnutie o rádiovom frekvenčnom spektre) (10).

2.   Členské štáty pri vykonávaní tejto smernice preskúmajú, či existujúce pridelenie pásma 900 MHz konkurenčným mobilným operátorom na ich území môže narušiť hospodársku súťaž na príslušných trhoch s mobilnými komunikáciami a, ak je to odôvodnené a primerané, budú riešiť takéto narušenie hospodárskej súťaže v súlade s článkom 14 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/20/ES zo 7. marca 2002 o povolení na elektronické komunikačné sieťové systémy a služby (smernica o povolení) (11).

2.

Článok 2 sa nahrádza takto:

„Článok 2

Na účely tejto smernice sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)

‚systém GSM‘ znamená sieť elektronických komunikácií, ktorá spĺňa normy GSM vydané Európskym inštitútom pre telekomunikačné normy (ETSI), najmä normy EN 301502 a EN 301511;

b)

‚systém UMTS‘ znamená sieť elektronických komunikácií, ktorá spĺňa normy UMTS vydané ETSI, najmä normy EN 301 908-1, EN 301 908-2, EN 301 908-3 a EN 301 908-11.“

3.

Článok 3 sa nahrádza takto:

„Článok 3

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 9. mája 2010. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto opatrení a tabuľku zhody medzi týmito opatreniami a touto smernicou.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.“

4.

Článok 4 sa vypúšťa.

Článok 2

Účinnosť

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 3

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 16. septembra 2009

Za Európsky parlament

predseda

J. BUZEK

Za Radu

predsedníčka

C. MALMSTRÖM


(1)  Stanovisko z 25. februára 2009 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu zo 6. mája 2009 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 27. júla 2009.

(3)  Ú. v. ES L 196, 17.7.1987, s. 85.

(4)  Ú. v. ES L 196, 17.7.1987, s. 81.

(5)  Ú. v. ES C 329, 31.12.1990, s. 25.

(6)  Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 33.

(7)  Ú. v. ES L 198, 27.7.2002, s. 49.

(8)  Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 21.

(9)  Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 1.

(10)  Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 1.

(11)  Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 21.“


Top