EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0975

Nariadenie Komisie (ES) č. 975/2009 z 19. októbra 2009 , ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2002/72/ES, ktorá sa týka plastových materiálov a výrobkov, ktoré prichádzajú do styku s potravinami (Text s významom pre EHP)

OJ L 274, 20.10.2009, p. 3–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 047 P. 298 - 303

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2011; Zrušil 32011R0010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/975/oj

20.10.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 274/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 975/2009

z 19. októbra 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2002/72/ES, ktorá sa týka plastových materiálov a výrobkov, ktoré prichádzajú do styku s potravinami

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 z 27. októbra 2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami a o zrušení smerníc 80/590/EHS a 89/109/EHS (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 2,

keďže:

(1)

Smernicou Komisie 2002/72/ES zo 6. augusta 2002, ktorá sa týka plastových materiálov a výrobkov, ktoré prichádzajú do styku s potravinami (2) sa ustanovuje zoznam Spoločenstva s monomérmi a inými východiskovými látkami, ktoré sa môžu používať pri výrobe plastových látok a výrobkov z plastových látok. Nedávno Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len ako „úrad“) priaznivo vedecky vyhodnotil ďalšie monoméry a východiskové látky, ktoré by sa preto mali doplniť do existujúceho zoznamu.

(2)

Smernica 2002/72/ES obsahuje aj neúplný zoznam Spoločenstva s prídavnými látkami, ktoré sa môžu použiť na výrobu plastových materiálov a výrobkov. Prednedávnom úrad pozitívne vedecky vyhodnotil ďalšie prídavné látky, ktoré by sa preto mali doplniť do existujúceho zoznamu.

(3)

Smernica 2002/72/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(4)

Podľa článku 4 ods. 1 smernice 2002/72/ES sa zoznam Spoločenstva s prídavnými látkami uvedený v prílohe III k danej smernici stane od 1. januára 2010 definitívnym zoznamom. Následne by sa v názvoch v prílohe II k danej smernici nemalo viac odkazovať na „neúplný“ zoznam prídavných látok.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prílohy II, III, IVa, V a VI k smernici 2002/72/ES sa menia a dopĺňajú v súlade s prílohami I až V k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. októbra 2009

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 338, 13.11.2004, s. 4.

(2)  Ú. v. ES L 220, 15.8.2002, s. 18.


PRÍLOHA I

V oddiele A prílohy II k smernici 2002/72/ES sa do tabuľky vkladajú tieto riadky v číselnom poradí:

Ref. č.

CAS č.

Názov

Obmedzenia a/alebo špecifikácie

(1)

(2)

(3)

(4)

„14627

0000117-21-5

3-chlórftalanhydrid

SML = 0,05 mg/kg vyjadrené ako kyselina 3-chlórftalová

14628

0000118-45-6

4-chlórftalanhydrid

SML = 0,05 mg/kg vyjadrené ako kyselina 4-chlórftalová

14876

0001076-97-7

kyselina cyklohexán-1,4-dikarboxylová

SML = 5 mg/kg

Používať len na výrobu polyesterov

18117

0000079-14-1

kyselina glykolová

Len na nepriamy styk s potravinami za vrstvou polyetyléntereftalálu (PET)

19965

0006915-15-7

kyselina maleínová

Používať len ako komonomér v alifatických polyesteroch maximálne do výšky 1 % na molekulárnej báze

21498

0002530-85-0

3-(trimetoxysilyl)propyl-metakrylát

SML = 0,05 mg/kg

Používať len ako prostriedok na úpravu povrchov neorganických plnidiel“


PRÍLOHA II

Príloha III k smernici 2002/72/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

Slovo „neúplný“ sa vypúšťa z hlavného názvu prílohy III, ako aj z názvov oddielov A a B.

2.

V oddiele A sa vkladajú tieto riadky v číselnom poradí:

Ref. č.

CAS č.

Názov

Obmedzenia a/alebo špecifikácie

(1)

(2)

(3)

(4)

„30607

kyseliny, C2-C24, alifatické, lineárne, monokarboxylové, z prírodných olejov a tukov, lítna soľ

SML(T) = 0,6 mg/kg (vyjadrené ako lítium) (8)

33105

0146340-15-0

alkoholy, C12-14 sekundárne, β-(2-hydroxyetoxy),etoxylované

SML = 5 mg/kg (44)

33535

0152261-33-1

α-alkény(C20-C24) kopolymér s anhydridom kyseliny maleínovej, produkt reakcie so 4-amino-2,2,6,6-tetrametylpiperidínom

Nepoužívať vo výrobkoch, ktoré sú v styku s mastnými potravinami so stanoveným simulantom D.

Nepoužívať v styku s alkoholovými potravinami.

38550

0882073-43-0

bis(4-propylbenzylidén)propylsorbitol

SML = 5 mg/kg (vrátane sumy produktov jeho hydrolýzy)

40155

0124172-53-8

N,N’-bis(2,2,6,6-tetrametylpiperidín-4-yl)-N,N’-diformylhexametyléndiamín

SML = 0,05 mg/kg (1) (44)

49080

0852282-89-4

N-(2,6-diizopropylfenyl)-6-[4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenoxy]-1H-benzo[de]izochinolín-1,3(2H)-dión

SML = 0,05 mg/kg (39)(45)(46)

Používať len v polyetyléntereftalátoch (PET).

60027

hydrogenované homopolyméry a/alebo kopolyméry vyrobené z hex-1-énu a/alebo okt-1-énu a/alebo dec-1-énu a/alebo 1-dodekánu a/alebo 1-tetradekánu (Mh: 440-12 000)

Nepoužívať vo výrobkoch, ktoré sú v styku s mastnými potravinami so stanoveným simulantom D.

V súlade so špecifikáciami ustanovenými v prílohe V.

62215

0007439-89-6

železo

SML = 48 mg/kg

68119

2,2-dimetylpropán-1,3-diol, diestery a monostery s kyselinou benzoovou a kyselinou 2-etylhexánovou

SML = 5 mg/kg

Nepoužívať vo výrobkoch, ktoré sú v styku s mastnými potravinami so stanoveným simulantom D.

72141

0018600-59-4

2,2’-(1,4-fenylén)bis[4H-3,1-benzoxazín-4-ón]

SML = 0,05 mg/kg (vrátane sumy produktov jeho hydrolýzy)

76807

00073018-26-5

polyester kyseliny adipovej s bután-1,3-diolom, propán-1,2-diolom a 2-etylhexán-1-olom

SML = 30 mg/kg

77708

polyetylénglykolové (EO = 1-50) étery lineárnych a rozvetvených primárnych (C8–C22) alkoholov

SML = 1,8 mg/kg

V súlade so špecifikáciami ustanovenými v prílohe V.

80077

0068441-17-8

polyetylénové vosky, oxidické

SML = 60 mg/kg

80350

0124578-12-7

poly(kyselina 12-hydroxystearová)-polyetylénimín kopolymér

Používať len v polyetyléntereftalátoch (PET), polystyrénoch (PS), polystyrénoch odolných voči silným nárazom (HIPS) a polyamidoch (PA) najviac do 0,1 % hmotnostných (w/w).

V súlade so špecifikáciami ustanovenými v prílohe V.

80480

0090751-07-8; 0082451-48-7

poly(6-morfolíno-1,3,5-triazín-2,4-diyl)[(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidyl)-imino]hexametylén[(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidyl)imino)]

SML = 5 mg/kg (47)

V súlade so špecifikáciami ustanovenými v prílohe V.

80510

1010121-89-7

poly(3-nonyl-1,1-dioxo-1-sulfanylpropán-1,3-diyl)-blok-poly(x-oleyl-7-hydroxy-1,5-diiminooktán-1,8-diyl), prevádzková zmes s x = 1 a/alebo 5, neutralizovaná s kyselinou dodecylbenzénsulfónovou

Používať len ako polymerizačnú pomôcku v polyetylénoch (PE), polypropylénoch (PP) a polystyrénoch (PS).

91530

alkylové (C4-C20) alebo cyklohexylové diestery kyseliny sulfojantárovej a soli

SML = 5 mg/kg

91815

monoalkylové (C10-C16) polyetylénglykolové estery kyseliny sulfojantárovej a soli

SML = 2 mg/kg

92200

0006422-86-2

bis(2-etylhexyl) ester kyseliny tereftalovej

SML = 60 mg/kg

92470

0106990-43-6

N,N’,N’’,N’’-tetrakis(4,6-bis(N-butyl-(N-metyl-2,2,6,6-tetrametylpiperidín-4-yl)amino)triazín-2-yl)-4,7-diazadekán-1,10-diamín

SML = 0,05 mg/kg

92475

0203255-81-6

3,3’,5,5’-tetrakis(terc-butyl)-2,2’-dihydroxybifenyl, cyklický ester s kyselinou [3-(3-terc-butyl-4-hydroxy-5-metylfenyl)propyl]oxytrihydrogenfosforovou

SML = 5 mg/kg (vyjadrené ako suma fosfitovej a fosfátovej formy chemickej látky a produktov hydrolýzy)

93450

oxid titaničitý potiahnutý kopolymérom n-oktyltrichlórsilánu a [pentasodnej soli aminotris(metylén-trihydrogénfosoforitej kyseliny)]

V súlade so špecifikáciami ustanovenými v prílohe V.

94000

0000102-71-6

trietanolamín

SML = 0,05 mg/kg (vrátane hydrochloridového aduktu)

94425

0000867-13-0

etyl-(dietoxyfosforyl)-acetát

Používať len v polyetyléntereftalátoch (PET).

94985

propylidíntrimetanol, triestery a diestery zmiešané s kyselinou benzoovou a kyselinou 2-etylhexánovou

SML = 5 mg/kg

Nepoužívať vo výrobkoch, ktoré sú v styku s mastnými potravinami so stanoveným simulantom D.“


PRÍLOHA III

V prílohe IV k smernici 2002/72/ES sa vkladajú tieto riadky v číselnom poradí:

Ref. č.

CAS č.

Názov

„49080

852282-89-4

N-(2,6-diizopropylfenyl)-6-[4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenoxy]-1H-benzo[de]izochinolín-1,3(2H)-dión

72141

0018600-59-4

2,2′-(1,4-fenylén)bis[4H-3,1-benzoxazin-4-ón]

76807

0007308-26-5

polyester kyseliny adipovej s 1,3-butándiolom, 1,2-propándiolom a 2-etyl-1-hexanolom

92475

0203255-81-6

3,3′,5,5′-tetrakis(terc-butyl)-2,2′-dihydroxybifenyl, cyklický ester s kyselinou [3-(3-terc-butyl-4-hydroxy-5-metylfenyl)propyl]oxytrihydrogenfosforovou“


PRÍLOHA IV

Do časti B prílohy V k smernici 2002/72/ES sa vkladajú tieto riadky v číselnom poradí:

Ref. číslo:

Iné špecifikácie

„60027

hydrogenované homopolyméry a/alebo kopolyméry vyrobené z hex-1-énu a/alebo okt-1-énu a/alebo dec-1-énu a/alebo 1-dodekánu a/alebo 1-tetradekánu (Mh: 440-12 000)

Priemerná molekulová hmotnosť nie menej ako 440 Da.

Viskozita pri 100 °C nie menej ako 3,8 cSt (3,8 x 10-6 m2/s).

77708

polyetylénglykolové (EO = 1-50) étery lineárnych a rozvetvených primárnych (C8-C22) alkoholov

Maximálne množstvo rezíduí oxiránu v materiáli alebo výrobku = 1 mg/kg.

80350

poly(kyselina 12-hydroxystearová)-polyetylénimín kopolymér

Pripravovaný reakciou poly(kyseliny 12-hydroxystearovej) s polyetylénimínom.

80480

poly(6-morfolíno-1,3,5-triazín-2,4-diyl)[(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidyl)-imino]hexametylén[(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidyl)imino)]

Priemerná molekulová hmotnosť nie menej ako 2 400 Da.

Obsah rezíduí morfolínu ≤ 30 mg/kg, N,N’-bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidyl)hexán-1,6-diamínu < 15 000 mg/kg a 2,4-dichlór-6-morfolíno-1,3,5-triazínu ≤ 20 mg/kg.

93450

oxid titaničitý potiahnutý kopolymérom n-oktyltrichlórsilánu a [pentasodnej soli kyseliny aminotris(metylén-trihydrogénfosoforitej)]

Obsah polyméru na povrchovú úpravu v poťahovanom oxide titaničitom je nižší ako 1 % hmotnostných (w/w).“


PRÍLOHA V

Príloha VI k smernici 2002/72/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

Poznámka 8 sa nahrádza týmto:

„(8)

SML (T) v tomto špecifickom prípade znamená, že obmedzenie sa neprekročí súčtom migračných úrovní nasledujúcich látok uvedených pod ref. č.: 24886, 62020, 30607, 38000, 42400, 64320, 66350, 67896, 73040, 85760, 85840, 85920 a 95725.“

2.

Vkladajú sa tieto poznámky:

„(44)

Prekročenie SML môžu spôsobiť polyolefíny.

(45)

Prekročenie SML môžu spôsobiť plasty obsahujúce viac ako 0,5 % hmotnostných (w/w) chemickej látky.

(46)

Prekročenie SML môže spôsobiť styk s potravinami s vysokým obsahom alkoholu.

(47)

Prekročenie SML môže spôsobiť nízkohustotný polyetylén (LDPE) obsahujúci viac ako 0,3 % hmotnostných (w/w) chemickej látky pri styku s mastnými potravinami.“


Top