EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0729

Nariadenie Komisie (ES) č. 729/2009 z  10. augusta 2009 , ktorým sa do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Ciauscolo (CHZO)]

OJ L 207, 11.8.2009, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 007 P. 293 - 294

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/729/oj

11.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 207/8


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 729/2009

z 10. augusta 2009,

ktorým sa do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Ciauscolo (CHZO)]

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 4 prvý pododsek,

keďže:

(1)

Žiadosť Talianska o registráciu názvu „Ciauscolo“ bola v súlade s článkom 6 ods. 2 prvým pododsekom nariadenia (ES) č. 510/2006 uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie  (2).

(2)

Komisii nebola v súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 510/2006 oznámená žiadna námietka, tento názov sa teda musí zapísať do registra,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Názov uvedený v prílohe k tomuto nariadeniu sa zapisuje do registra.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. augusta 2009

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  Ú. v. EÚ C 328, 23.12.2008, s. 38.


PRÍLOHA

Poľnohospodárske výrobky určené na ľudskú spotrebu uvedené v prílohe I k Zmluve o ES:

Trieda 1.2.   Mäsové výrobky (tepelne spracované, solené, údené atď.)

TALIANSKO

Ciauscolo (CHZO)


Top