EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0617

Nariadenie Rady (ES) č. 617/2009 z  13. júla 2009 , ktorým sa otvára autonómna colná kvóta na dovoz vysokokvalitného hovädzieho mäsa

Ú. v. EÚ L 182, 15.7.2009, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Tento dokument bol uverejnený v osobitnom vydaní (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/617/oj

15.7.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 182/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 617/2009

z 13. júla 2009,

ktorým sa otvára autonómna colná kvóta na dovoz vysokokvalitného hovädzieho mäsa

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 133,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Vzhľadom na záujem Spoločenstva v oblasti rozvoja harmonických obchodných vzťahov s tretími krajinami by sa mali prijať ustanovenia, ako samostatné opatrenia, na otvorenie colnej kvóty Spoločenstva na dovoz 20 000 ton vysokokvalitného čerstvého, chladeného alebo mrazeného hovädzieho mäsa.

(2)

V súlade s článkom 144 nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a v spojení s článkom 4 uvedeného nariadenia, sa colné kvóty na výrobky patriace do tohto nariadenia otvárajú a Komisia ich spravuje podľa podrobných pravidiel v súlade s postupom uvedeným v článku 195 ods. 2 uvedeného nariadenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Otvára sa ročná colná kvóta Spoločenstva s poradovým číslom 09.4449 na dovoz 20 000 ton, vyjadrená v hmotnosti výrobkov, na vysokokvalitné čerstvé, chladené alebo mrazené hovädzie mäso patriace pod kódy KN 0201, 0202, 0206 10 95 a 0206 29 91.

2.   Dovozné clo na kvótu uvedenú v odseku 1 je 0 %.

3.   Kvótový rok plynie od 1. júla do 30. júna.

Článok 2

Colnú kvótu uvedenú v článku 1 spravuje Komisia v súlade s článkom 144 a článkom 195 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. augusta 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. júla 2009

Za Radu

predseda

E. ERLANDSSON


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.


Top