EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0453

2009/453/ES: Rozhodnutie Komisie z  11. júna 2009 , ktorým sa ukončuje antidumpingové konanie týkajúce sa dovozu sodíka s pôvodom v Spojených štátoch amerických

OJ L 149, 12.6.2009, p. 76–77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 131 P. 215 - 216

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/453/oj

12.6.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 149/76


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 11. júna 2009,

ktorým sa ukončuje antidumpingové konanie týkajúce sa dovozu sodíka s pôvodom v Spojených štátoch amerických

(2009/453/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 384/96 z 22. decembra 1995 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (ďalej len „základné nariadenie“) (1), a najmä na jeho článok 9,

po porade s poradným výborom,

keďže:

1.   POSTUP

1.1.   Začatie konania

(1)

Komisia 23. júla 2008 oznámením uverejneným v Úradnom vestníku Európskej únie  (2) (ďalej len „oznámenie o začatí konania“) oznámila začatie antidumpingového konania týkajúceho sa dovozu voľne loženého sodíka s pôvodom v Spojených štátoch amerických (ďalej len „USA“) do Spoločenstva, zvyčajne zaradeného pod kód KN ex 2805 11 00 (ďalej len „príslušný výrobok“).

(2)

Toto konanie sa začalo na základe podnetu, ktorý 10. júna 2008 predložil jediný výrobca zo Spoločenstva spoločnosť Métaux Spéciaux (MSSA SAS) (ďalej len „navrhovateľ“).

(3)

Dňa 23. júla 2008 Komisia začala antisubvenčné prešetrovanie týkajúce sa dovozu rovnakého výrobku s pôvodom v USA (3). Toto prešetrovanie bolo ukončené rozhodnutím Komisie 2009/452/ES (4).

1.2.   Zúčastnené strany a overovacie návštevy

(4)

Komisia oficiálne informovala navrhovateľa, jediného známeho vývozcu/výrobcu v USA, dovozcov a používateľov, o ktorých je známe, že sa ich konanie týka, a zástupcov USA o začatí konania. Zainteresované strany dostali príležitosť, aby sa písomne vyjadrili a požiadali o vypočutie v rámci lehoty stanovenej v oznámení o začatí konania.

(5)

Komisia zaslala dotazníky všetkým stranám, o ktorých je známe, že konanie sa ich týka, a boli jej doručené odpovede od zástupcov USA, od jediného vyvážajúceho výrobcu v USA (ďalej len „spolupracujúci vyvážajúci výrobca“), od navrhovateľa a od troch používateľov v Spoločenstve.

(6)

Komisia si vyžiadala a overila všetky informácie, ktoré považovala za potrebné na stanovenie dumpingu, z neho vyplývajúcej ujmy a záujmu Spoločenstva, a vykonala overenia v priestoroch týchto spoločností:

 

výrobca zo Spoločenstva:

Métaux Spéciaux (MSSA SAS), Saint-Marcel, Francúzsko,

 

vyvážajúci výrobca v USA:

E.I. DuPont De Nemours and Company, Wilmington, Delaware,

 

prepojený obchodník vo Švajčiarsku:

DuPont De Nemours International S.A., Ženeva,

 

používatelia zo Spoločenstva:

Rohm and Haas Europe Sàrl, Morges, Švajčiarsko,

Evonik Degussa GmbH, Frankfurt, Nemecko.

1.3.   Obdobie prešetrovania a posudzované obdobie

(7)

Prešetrovanie dumpingu a ujmy sa týkalo obdobia od 1. júla 2007 do 30. júna 2008 (ďalej len „obdobie prešetrovania“ alebo „OP“). Preskúmanie trendov relevantných z hľadiska posúdenia ujmy sa týkalo obdobia od 1. januára 2005 do konca obdobia prešetrovania (ďalej len „posudzované obdobie“).

2.   STIAHNUTIE PODNETU A UKONČENIE KONANIA

(8)

Navrhovateľ listom z 1. apríla 2009 určeným Komisii oficiálne stiahol svoj podnet. Stiahnutie podnetu zdôvodnil zmenenými okolnosťami.

(9)

V súlade s článkom 9 ods. 1 základného nariadenia je možné ukončiť konanie, ak bol podnet stiahnutý a ak by takéto ukončenie nebolo v rozpore so záujmom Spoločenstva.

(10)

Komisia usúdila, že súčasné konanie by sa malo ukončiť, keďže prešetrovaním nevyšli najavo žiadne okolnosti, ktoré by poukázali na to, že takéto ukončenie by nebolo v záujme Spoločenstva. Zainteresované strany boli náležite informované a mali možnosť predložiť pripomienky. Neboli však predložené žiadne pripomienky, ktoré by naznačovali, že ukončenie tohto konania by bolo v rozpore so záujmom Spoločenstva.

(11)

Komisia preto dospela k záveru, že antidumpingové konanie týkajúce sa dovozu voľne loženého sodíka s pôvodom v USA do Spoločenstva by sa malo ukončiť bez uloženia antidumpingových opatrení,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článok

Týmto sa ukončuje antidumpingové konanie týkajúce sa dovozu voľne loženého sodíka s pôvodom v Spojených štátoch amerických, zaradeného pod kód KN ex 2805 11 00.

V Bruseli 11. júna 2009

Za Komisiu

Catherine ASHTON

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 56, 6.3.1996, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 186, 23.7.2008, s. 32.

(3)  Ú. v. EÚ C 186, 23.7.2008, s. 35.

(4)  Pozri stranu 74 tohto úradného vestníka.


Top