EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0047

Smernica Rady 2009/47/ES z  5. mája 2009 , ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o znížené sadzby dane z pridanej hodnoty

OJ L 116, 9.5.2009, p. 18–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 001 P. 286 - 288

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/47/oj

9.5.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 116/18


SMERNICA RADY 2009/47/ES

z 5. mája 2009,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o znížené sadzby dane z pridanej hodnoty

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 93,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (2),

keďže:

(1)

Na základe smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (3) sa členským štátom povoľuje uplatňovať jednu alebo dve znížené sadzby, ktoré nemôžu byť nižšie ako 5 % a ktoré sú uplatniteľné iba na obmedzený zoznam tovarov a služieb.

(2)

Komisia v oznámení o iných sadzbách DPH, ako sú štandardné sadzby DPH, ktoré v roku 2007 predložila Európskemu parlamentu a Rade, dospela k záveru, že uplatňovanie znížených sadzieb DPH na služby, ktoré sa poskytujú na miestnej úrovni, nepredstavuje žiadne reálne narušenie hladkého fungovania vnútorného trhu a za určitých podmienok môže mať pozitívny vplyv na tvorbu pracovných miest a boj proti neoficiálnej ekonomike. Z tohto dôvodu je vhodné poskytnúť členským štátom možnosť uplatňovať znížené sadzby DPH na služby s vysokým podielom práce, na ktoré sa vzťahujú dočasné ustanovenia uplatniteľné do konca roku 2010, ako aj na reštauračné a stravovacie služby.

(3)

Vzhľadom na skutočnosť, že v súvislosti s dodávaním alkoholických a/alebo nealkoholických nápojov v rámci reštauračných a stravovacích služieb by bolo odôvodniteľné ustanoviť odlišné nakladanie s týmito nápojmi, než je nakladanie stanovené v rámci dodávania potravín, je vhodné explicitne ustanoviť, že členský štát môže zahrnúť dodávanie alkoholických a/alebo nealkoholických nápojov do uplatňovania zníženej sadzby na dodávanie reštauračných a stravovacích služieb uvedených v prílohe III k smernici 2006/112/ES, alebo ho z takéhoto uplatňovania vylúčiť.

(4)

Smernica 2006/112/ES by sa mala ďalej zmeniť a doplniť s cieľom umožniť uplatňovať znížené sadzby alebo výnimku v obmedzenom počte konkrétnych situácií zo sociálnych alebo zdravotných dôvodov a s cieľom ozrejmiť a aktualizovať v súlade s technickým pokrokom odkaz na knihy v prílohe III k uvedenej smernici.

(5)

Obsah určitých ustanovení smernice 2006/112/ES, ktoré sa týkajú existujúcich výnimiek, a zoznam uvedený v prílohe IV sa zahrnú do zoznamu dodaní tovaru a poskytnutí služieb, na ktoré sa znížené sadzby môžu uplatňovať na základe tejto smernice. Z dôvodu zachovania jednoznačnosti by sa tieto ustanovenia a príloha IV k smernici 2006/112/ES mali vypustiť.

(6)

V súlade s bodom 34 Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva (4) sa členské štáty vyzývajú, aby vo vlastnom záujme a v záujme Spoločenstva vypracovali a zverejnili tabuľky, ktoré budú čo najlepšie vyjadrovať vzájomný vzťah medzi touto smernicou a transpozičnými opatreniami.

(7)

Smernica 2006/112/ES by sa preto mala príslušným spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernica 2006/112/ES sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

vkladá sa tento článok:

„Článok 104a

Cyprus môže uplatňovať jednu z dvoch znížených sadzieb ustanovených v článku 98 na dodania skvapalneného ropného plynu (LPG) v tlakových fľašiach.“;

2.

článok 105 sa nahrádza takto:

„Článok 105

1.   Portugalsko môže uplatňovať jednu z dvoch znížených sadzieb ustanovených v článku 98 na mostové mýto v lisabonskej oblasti.

2.   Portugalsko môže na transakcie uskutočňované v autonómnych oblastiach Azory a Madeira a na priamy dovoz do týchto oblastí uplatňovať sadzby, ktoré sú nižšie ako sadzby, ktoré sa uplatňujú na pevnine.“;

3.

v hlave VIII sa vypúšťa kapitola 3;

4.

do článku 111 sa dopĺňa toto písmeno s účinnosťou od 1. januára 2011:

„c)

v Malte na dodanie potravín určených na ľudskú spotrebu a farmaceutických výrobkov.“;

5.

v článku 114 ods. 1 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Členské štáty uvedené v prvom pododseku môžu uplatňovať takúto sadzbu aj na detské odevy a detskú obuv a bývanie.“;

6.

článok 115 sa nahrádza takto:

„Článok 115

Členské štáty, ktoré k 1. januáru 1991 uplatňovali zníženú sadzbu na detské odevy, detskú obuv alebo bývanie, môžu takúto sadzbu naďalej uplatňovať na dodania tohto tovaru a poskytovanie týchto služieb.“;

7.

článok 116 sa vypúšťa;

8.

v článku 117 sa vypúšťa odsek 1;

9.

v článku 125 sa vypúšťa odsek 2;

10.

článok 127 sa vypúšťa s účinnosťou od 1. januára 2011;

11.

v článku 128 sa vypúšťa odsek 2;

12.

v článku 129 sa vypúšťa odsek 1;

13.

príloha III sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tejto smernici;

14.

príloha IV sa vypúšťa.

Článok 2

Členské štáty oznámia Komisii znenie zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 5. mája 2009

Za Radu

predseda

M. KALOUSEK


(1)  Stanovisko z 19. februára 2009 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Stanovisko z 25. februára 2009 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(3)  Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ C 321, 31.12.2003, s. 1.


PRÍLOHA

Príloha III k smernici 2006/112/ES sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

bod 6 sa nahrádza takto:

„6.

dodanie kníh vrátane výpožičiek z knižníc na všetkých fyzických nosičoch (vrátane brožúr, letákov a podobných tlačovín, detských obrázkových knižiek, náčrtníkov alebo omaľovánok, hudobných partitúr tlačených alebo písaných, máp a hydrografických alebo podobných schém), novín a časopisov s výnimkou materiálu, ktorý je výlučne alebo prevažne určený na propagáciu;“

2.

vkladajú sa tieto body:

„10a.

obnova a oprava súkromných obydlí s výnimkou materiálov, ktoré tvoria významnú časť hodnoty poskytnutej služby;

10b.

umývanie okien a upratovanie v súkromných domácnostiach;“

3.

vkladá sa tento bod:

„12a.

reštauračné a stravovacie služby s možnosťou vylúčiť dodávanie (alkoholických a/alebo nealkoholických) nápojov;“

4.

dopĺňajú sa tieto body:

„19.

malé opravy bicyklov, obuvi a koženého tovaru, šatstva a domácich textílií (vrátane zašívania a prešívania);

20.

opatrovateľské služby v domácnosti, ako napríklad pomoc v domácnosti a opatrovanie detí, starších osôb, chorých osôb alebo osôb so zdravotným postihnutím;

21.

kadernícke služby.“


Top