EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0381

Nariadenie Komisie (ES) č. 381/2009 z  8. mája 2009 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 2092/2004 určujúce podrobné pravidlá pre žiadosti o dovoznú colnú kvótu na vykostené sušené hovädzie mäso pôvodom zo Švajčiarska

OJ L 116, 9.5.2009, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 18/02/2013; Zrušil 32013R0082

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/381/oj

9.5.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 116/16


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 381/2009

z 8. mája 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 2092/2004 určujúce podrobné pravidlá pre žiadosti o dovoznú colnú kvótu na vykostené sušené hovädzie mäso pôvodom zo Švajčiarska

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä jeho článok 144 ods. 1 v spojení s jeho článkom 4,

keďže:

(1)

V súlade s nariadením Komisie (ES) č. 2092/2004 (2) sa certifikáty pravosti, ktoré potvrdzujú, že výrobky majú pôvod v Švajčiarsku, musia vydať predtým, ako sa určité výrobky dovezú. Názov orgánu vydávajúceho tieto certifikáty je uvedený v prílohe III k uvedenému nariadeniu. V článku 4 ods. 2 uvedeného nariadenia sa ustanovuje, že príloha III sa môže upraviť v prípade, ak sa vymenuje nový vydávajúci orgán.

(2)

Švajčiarsko oznámilo Komisii, že vymenovalo nový orgán, ktorý bude oprávnený vydávať certifikáty pravosti.

(3)

Nariadenie (ES) č. 2092/2004 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(4)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha III k nariadeniu (ES) č. 2092/2004 sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. mája 2009

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 362, 9.12.2004, s. 4.


PRÍLOHA

„PRÍLOHA III

Zoznam orgánov vo vyvážajúcich krajinách, splnomocnených na vydávanie certifikátov pravosti

ŠVAJČIARSKO

Office fédéral de l'agriculture/Bundesamt für Landwirtschaft/Ufficio federale dell'agricoltura.“


Top