EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0222

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 222/2009 z  11. marca 2009 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 638/2004 o štatistike Spoločenstva o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi

OJ L 87, 31.3.2009, p. 160–163 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 022 P. 170 - 173

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; Nepriamo zrušil 32019R2152

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/222/oj

31.3.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 87/160


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 222/2009

z 11. marca 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 638/2004 o štatistike Spoločenstva o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 285 ods. 1,

so zreteľom na návrh Komisie,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (1),

keďže:

(1)

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 (2) sa stanovujú základné ustanovenia o štatistike Spoločenstva o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi.

(2)

V rámci oznámenia Komisie zo 14. novembra 2006 o znížení administratívneho zaťaženia, zjednodušení a stanovení priorít v oblasti štatistiky Spoločenstva bol systém Intrastat na zber štatistických údajov Spoločenstva o obchode s tovarom medzi členskými štátmi identifikovaný ako oblasť, v ktorej je zjednodušenie možné a potrebné.

(3)

Okamžité opatrenia na zníženie spravodajského zaťaženia je možné prijať znížením miery pokrytia údajov zbieraných prostredníctvom Intrastatu. To je možné vykonať zvýšením prahov, pod ktorými sú spravodajské jednotky oslobodené od povinnosti poskytovať údaje v rámci systému Intrastat. V dôsledku týchto opatrení sa zvýši podiel štatistiky založenej na odhadoch národných orgánov.

(4)

V záujme dlhodobej efektívnosti treba uvažovať aj o ďalších opatreniach na výraznejšie zníženie štatistického zaťaženia, pričom by sa však zachovali štatistiky spĺňajúce ukazovatele kvality a v súčasnosti platné štandardy. Tieto opatrenia by mohli zahŕňať ďalšie zníženie povinných minimálnych mier pokrytia celkovej hodnoty odoslaného tovaru a celkovej hodnoty prijatého tovaru, ako aj možné zavedenie systému jednosmerného zisťovania v budúcnosti. Komisia by preto mala podrobnejšie preskúmať prínos, realizovateľnosť a dosah týchto opatrení na kvalitu.

(5)

Členské štáty by mali Komisii (Eurostatu) poskytovať ročné súhrnné údaje o obchode v členení podľa podnikových ukazovateľov. Užívatelia tak získajú nové štatistické informácie o dôležitých ekonomických otázkach a bez toho, aby sa spravodajským jednotkám uložili nové spravodajské povinnosti, bude možné vykonávať nové typy analýzy, ako je napríklad analýza pôsobenia európskych podnikov v kontexte globalizácie. Väzba medzi podnikovou a obchodnou štatistikou by mala vzniknúť zlúčením informácií z registra hospodárskych subjektov v rámci Spoločenstva s informáciami požadovanými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 177/2008 z 20. februára 2008, ktorým sa zriaďuje spoločný rámec pre registre ekonomických subjektov na štatistické účely (3).

(6)

Na Komisiu by sa mali preniesť vykonávacie právomoci na zníženie minimálneho rozsahu pokrytia obchodu. Tieto vykonávacie právomoci by mali zabezpečiť pružnosť z hľadiska prípadných zmien v budúcnosti založených na pravidelnom posudzovaní prahov v úzkej spolupráci s národnými orgánmi tak, aby sa našla optimálna rovnováha medzi spravodajským zaťažením a presnosťou údajov.

(7)

Zníženie minimálneho pokrytia obchodu si vyžiada opatrenia na vyváženie menej úplného zberu údajov, a teda nepriaznivého vplyvu na kvalitu, a najmä na presnosť údajov. Na Komisiu by sa mala preniesť právomoc sprísniť opatrenia členských štátov zamerané na zabezpečenie kvality, a najmä právomoc stanoviť kritériá na odhad údajov o obchode, ktoré sa nezbierajú prostredníctvom Intrastatu.

(8)

V nariadení (ES) č. 638/2004 sa stanovuje, že niektoré opatrenia sa prijímajú v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (4).

(9)

Rozhodnutie 1999/468/ES bolo zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES (5), ktorým sa zaviedol regulačný postup s kontrolou pre prijímanie opatrení so všeobecnou pôsobnosťou, ktorých cieľom je zmeniť nepodstatné prvky základného aktu prijatého podľa postupu uvedeného v článku 251 zmluvy okrem iného vypustením niektorých z týchto prvkov alebo doplnením o nové nepodstatné prvky.

(10)

V súlade s vyhlásením Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (6) týkajúcim sa rozhodnutia 2006/512/ES, aby bol regulačný postup s kontrolou uplatniteľný na už účinné akty prijaté postupom uvedeným v článku 251 zmluvy, musia sa tieto akty prispôsobiť v súlade s uplatniteľnými postupmi.

(11)

Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená prijať rozdielne alebo osobitné pravidlá týkajúce sa špecifických tovarov alebo pohybov; upraviť sledované obdobie tak, aby sa zohľadnila väzba na daň z pridanej hodnoty a colné povinnosti; stanoviť opatrenia na zber týchto informácií národnými orgánmi, a najmä kódy, ktoré sa majú použiť; upraviť minimálne pokrytie Intrastatu podľa technického a hospodárskeho vývoja; stanoviť podmienky, za ktorých môžu členské štáty zjednodušiť informácie, ktoré sa majú poskytnúť o malých jednotlivých transakciách; stanoviť súhrnné údaje, ktoré sa majú zasielať, a kritériá, ktoré musia spĺňať výsledky odhadov; prijať vykonávacie predpisy na zostavovanie štatistiky prepojením údajov o podnikových ukazovateľoch zaznamenávaných podľa nariadenia (ES) č. 177/2008 so štatistikou o odoslaní a prijatí tovaru; a prijať akékoľvek ďalšie opatrenia potrebné na zabezpečenie kvality údajov. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky nariadenia (ES) č. 638/2004, okrem iného jeho doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou, ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

(12)

Nariadenie (ES) č. 638/2004 by sa preto malo zodpovedajúcom spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 638/2004 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 3 sa odsek 4 nahrádza takto:

„4.   Komisia môže prijať rozdielne alebo osobitné pravidlá, ktoré sa vzťahujú na špecifické tovary alebo pohyby. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia, okrem iného aj jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 14 ods. 3.“

2.

V článku 6 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Komisia môže upraviť sledované obdobie tak, aby sa zohľadnila väzba na daň z pridanej hodnoty (DPH) a colné povinnosti. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia, okrem iného aj jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 14 ods. 3.“

3.

V článku 7 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Spravodajskými jednotkami pre systém Intrastat sú:

a)

zdaniteľná osoba definovaná v hlave III smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (7) v členskom štáte odoslania, ktorá:

i)

uzavrela zmluvu, na základe ktorej sa tovar odosiela, s výnimkou prepravných zmlúv, alebo ak tomu tak nie je,

ii)

odosiela alebo zabezpečuje odoslanie tovaru, alebo ak tomu tak nie je,

iii)

má v držbe tovar, ktorý je predmetom odoslania,

alebo jej daňový zástupca v súlade s článkom 204 smernice 2006/112/ES, a

b)

zdaniteľná osoba definovaná v hlave III smernice 2006/112/ES v členskom štáte prijatia, ktorá:

i)

uzavrela zmluvu, na základe ktorej sa tovar dodáva, s výnimkou prepravných zmlúv, alebo ak tomu tak nie je,

ii)

preberá dodávku tovaru alebo zabezpečuje dodávku tovaru, alebo ak tomu tak nie je,

iii)

má v držbe tovar, ktorý je predmetom dodania,

alebo jej daňový zástupca v súlade s článkom 204 smernice 2006/112/ES.

4.

V článku 8 ods. 2 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

najmenej raz mesačne zoznamy zdaniteľných osôb, ktoré priznali, že počas príslušného obdobia dodali tovar do iných členských štátov alebo nadobudli tovar z iných členských štátov. V týchto zoznamoch sa uvádza celková hodnota tovaru priznaná každou zdaniteľnou osobou na daňové účely;“.

5.

V článku 9 sa odsek 1 mení a dopĺňa takto:

a)

písmeno a) prvého pododseku sa nahrádza takto:

„a)

individuálne identifikačné číslo pridelené spravodajskej jednotke v súlade s článkom 214 smernice 2006/112/ES;“

b)

druhý pododsek sa nahrádza takto:

„Definície štatistických údajov uvedených v písmenách e) až h) sú uvedené v prílohe. Komisia podľa potreby stanovuje opatrenia na zber týchto informácií, a najmä kódy, ktoré sa majú použiť. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia, okrem iného aj jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 14 ods. 3.“

6.

Článok 10 sa mení a dopĺňa takto:

a)

odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Prahy, pod ktorými sú strany oslobodené od poskytovania akýchkoľvek informácií pre Intrastat, sa stanovia na úrovni, ktorou sa zabezpečí, že je pokryté minimálne 97 % celkovej hodnoty odoslaní a minimálne 95 % celkovej hodnoty prijatí zdaniteľných osôb príslušného členského štátu.

Komisia upraví tieto miery pokrytia Intrastatu podľa technického a hospodárskeho vývoja, keď ich bude možné znížiť a zachovať pritom štatistiky spĺňajúce ukazovatele kvality a platné štandardy. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 14 ods. 3.“;

b)

v odseku 4 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Podmienky na vymedzenie týchto prahov stanovuje Komisia. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia, okrem iného aj jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 14 ods. 3.“;

c)

odsek 5 sa nahrádza takto:

„5.   Členské štáty môžu za určitých podmienok, ktoré spĺňajú kvalitatívne požiadavky, zjednodušiť informácie, ktoré sa majú poskytnúť o malých jednotlivých transakciách. Podmienky stanovuje Komisia. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia, okrem iného aj jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 14 ods. 3.“

7.

Článok 11 sa nahrádza takto:

„Článok 11

Štatistická dôvernosť

Len ak o to požiada spravodajská jednotka, ktorá poskytla príslušnú informáciu, národné orgány rozhodnú o tom, či štatistické údaje, ktoré umožňujú identifikovať dotknutú jednotku (jednotky), majú byť zverejnené alebo majú byť zmenené takým spôsobom, aby ich zverejnenie neohrozilo štatistickú dôvernosť.“

8.

Článok 12 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v odseku 1 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

40 kalendárnych dní po skončení sledovaného mesiaca pre súhrnné údaje, ktoré stanoví Komisia. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia, okrem iného aj jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 14 ods. 3;“

b)

v odseku 2 sa dopĺňajú tieto vety:

„Výsledky odhadov musia byť v súlade s kritériami, ktoré stanoví Komisia. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia, okrem iného aj jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 14 ods. 3.“;

c)

dopĺňa sa tento odsek:

„4.   Členské štáty zasielajú Komisii (Eurostatu) ročnú štatistiku o obchodovaní v členení podľa podnikových ukazovateľov, konkrétne podľa ekonomickej činnosti, ktorú podnik vykonáva, podľa sekcie alebo dvojmiestnej úrovne spoločnej štatistickej klasifikácie ekonomických činností v Európskom spoločenstve (NACE) ako je ustanovená v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 (8) a podľa veľkostnej triedy na základe počtu zamestnancov.

Táto štatistika sa zostavuje prepojením údajov o podnikových ukazovateľoch zaznamenaných podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 177/2008 z 20. februára 2008, ktorým sa zriaďuje spoločný rámec pre registre ekonomických subjektov na štatistické účely (9), so štatistikou uvedenou v článku 3 tohto nariadenia.

Vykonávacie predpisy na zostavenie tejto štatistiky stanovuje Komisia. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia, okrem iného aj jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 14 ods. 3.

9.

Článok 13 sa nahrádza takto:

„Článok 13

Hodnotenie kvality

1.   Na účely tohto nariadenia sa na zasielané štatistiky vzťahujú tieto kritériá kvality:

a)

‚relevantnosť‘, ktorá predstavuje mieru, v akej štatistika spĺňa súčasné a potenciálne potreby užívateľov;

b)

‚presnosť‘, ktorá predstavuje stupeň zhody odhadov s neznámymi skutočnými hodnotami;

c)

‚aktuálnosť‘, ktorá predstavuje časový odstup medzi určitou udalosťou alebo javom a dostupnosťou informácie, ktorá ich opisuje;

d)

‚dochvíľnosť‘, ktorá predstavuje oneskorenie medzi dátumom zverejnenia údajov a cieľovým dátumom (dátumom, dokedy mali byť údaje dodané);

e)

‚dostupnosť‘ a ‚zrozumiteľnosť‘, ktoré predstavujú podmienky a spôsoby, ktorými môžu užívatelia získať, využívať a interpretovať údaje;

f)

‚porovnateľnosť‘, ktorá predstavuje mieru vplyvu rozdielnosti v uplatnených štatistických koncepciách a v nástrojoch a postupoch merania pri porovnávaní štatistík medzi geografickými oblasťami, odvetviami, alebo v priebehu času;

g)

‚koherencia‘, ktorá predstavuje vhodnosť údajov, do akej sa môžu spoľahlivo spájať rôznymi spôsobmi a na rôzne účely.

2.   Členské štáty každoročne predkladajú Komisii (Eurostatu) správu o kvalite zasielaných štatistík.

3.   Pokiaľ ide o uplatňovanie kritérií kvality stanovených v odseku 1 na štatistiky, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, spôsob zostavovania správ o kvalite a ich štruktúra sa stanovia v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 14 ods. 2.

Komisia (Eurostat) posúdi kvalitu zasielaných štatistík.

4.   Komisia stanoví opatrenia potrebné na zabezpečenie kvality zasielaných údajov podľa kritérií kvality. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia, okrem iného aj jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 14 ods. 3.“

10.

V článku 14 sa odsek 3 nahrádza takto:

„3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až ods. 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES, so zreteľom na jeho článok 8.“

11.

V prílohe sa v bode 3 písmeno a) nahrádza týmto znením:

„a)

daňovým základom, čo je hodnota stanovená na účely zdanenia v súlade so smernicou 2006/112/ES;“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 11. marca 2009

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

A. VONDRA


(1)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 21. októbra 2008 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 19. februára 2009.

(2)  Ú. v. EÚ L 102, 7.4.2004, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 61, 5.3.2008, s. 6.

(4)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

(5)  Ú. v. EÚ L 200, 22.7.2006, s. 11.

(6)  Ú. v. EÚ C 255, 21.10.2006, s. 1.

(7)  Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1.“

(8)  Ú. v. EÚ L 393, 30.12.2006, s. 1.

(9)  Ú. v. EÚ L 61, 5.3.2008, s. 6.“


Top