EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0220

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 220/2009 z  11. marca 2009 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 999/2001, ktorým sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu

OJ L 87, 31.3.2009, p. 155–156 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 060 P. 106 - 107

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/220/oj

31.3.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 87/155


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 220/2009

z 11. marca 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 999/2001, ktorým sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 152 ods. 4 písm. b),

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 (3) stanovuje, že určité opatrenia sa majú prijímať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (4).

(2)

Rozhodnutie 1999/468/ES bolo zmenené a doplnené rozhodnutím Rady 2006/512/ES (5), ktorým sa zaviedol regulačný postup s kontrolou pre prijatie opatrení so všeobecnou pôsobnosťou, ktorých cieľom je zmeniť nepodstatné prvky základného nástroja prijatého v súlade s postupom uvedeným v článku 251 zmluvy, okrem iného vypustením niektorých z týchto prvkov alebo doplnením nástroja o nové nepodstatné prvky.

(3)

V súlade s vyhlásením Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (6) týkajúcim sa rozhodnutia 2006/512/ES, aby sa regulačný postup s kontrolou vzťahoval na už účinné akty prijaté podľa postupu uvedeného v článku 251 zmluvy, sa musia tieto akty prispôsobiť v súlade s uplatniteľnými postupmi.

(4)

Pokiaľ ide o nariadenie (ES) č. 999/2001, nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1923/2006 (7) sa zaviedol regulačný postup s kontrolou len pre niektoré vykonávacie opatrenia, ktorých sa týkajú zmeny a doplnenia. Nariadenie (ES) č. 999/2001 by sa preto malo prispôsobiť, pokiaľ ide o ostatné vykonávacie právomoci.

(5)

Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na schvaľovanie rýchlych testov, rozšírenie niektorých ustanovení na iné produkty živočíšneho pôvodu, prijímanie vykonávacích pravidiel vrátane metódy na potvrdenie bovinnej spongiformnej encefalopatie (BSE) u oviec a kôz, zmenu príloh a prijímanie prechodných opatrení. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky nariadenia (ES) č. 999/2001, okrem iného jeho doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

(6)

Po potvrdení výskytu prenosnej spongiformnej encefalopatie (TSE) je vhodné tiež obmedziť možnosť členských štátov uplatňovať iné opatrenia na prípady, v ktorých sa schválenie takýchto opatrení zo strany Komisie zakladá na priaznivom hodnotení rizika, berúc do úvahy najmä kontrolné opatrenia v tomto členskom štáte, ak tieto opatrenia poskytujú rovnakú úroveň ochrany.

(7)

Nariadenie (ES) č. 999/2001 by sa malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 999/2001 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

v článku 5 ods. 3 sa tretí pododsek nahrádza takto:

„Rýchle testy sa na tento účel schvaľujú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 24 ods. 3 a uvádzajú sa v zozname stanovenom v prílohe X kapitole C bode 4.“;

2.

článok 9 ods. 3 sa nahrádza takto:

„3.   Odseky 1 a 2 sa so zreteľom na kritériá stanovené v bode 5 prílohy V nevzťahujú na prežúvavce, ktoré boli podrobené alternatívnemu testu schválenému v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 24 ods. 3 za predpokladu, že tento test je uvedený v prílohe X, pokiaľ sú výsledky testu negatívne.“;

3.

v článku 13 ods. 1 sa tretí pododsek nahrádza takto:

„Odchylne od tohto odseku môže členský štát uplatňovať iné opatrenia poskytujúce rovnakú úroveň ochrany a zakladajúce sa na priaznivom hodnotení rizika podľa článkov 24a a 25, berúc do úvahy najmä kontrolné opatrenia v tomto členskom štáte, pokiaľ tieto opatrenia boli pre tento členský štát schválené v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 24 ods. 2.“;

4.

článok 16 ods. 7 sa nahrádza takto:

„7.   V súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 24 ods. 3 sa môžu ustanovenia odsekov 1 až 6 rozšíriť na iné produkty živočíšneho pôvodu. Pravidlá na vykonávanie tohto článku sa prijímajú v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 24 ods. 2.“;

5.

článok 20 ods. 2 sa nahrádza takto:

„2.   Pokiaľ je potrebné zabezpečiť jednotné uplatňovanie tohto článku, vykonávacie pravidlá sa prijímajú v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 24 ods. 2. Metóda na potvrdenie BSE u oviec a kôz sa prijíma v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 24 ods. 3.“;

6.

v článku 23 sa prvý odsek nahrádza takto:

„Po konzultácii s príslušným vedeckým výborom o akýchkoľvek otázkach, ktoré by mohli mať vplyv na verejné zdravie, sa prílohy menia alebo dopĺňajú a vhodné prechodné opatrenia sa prijímajú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 24 ods. 3.“;

7.

článok 23a sa mení a dopĺňa takto:

a)

písmeno a) sa nahrádza takto:

„a)

schválenie rýchlych testov uvedené v článku 5 ods. 3 treťom pododseku, článku 6 ods. 1, článku 8 ods. 2 a článku 9 ods. 3;“

b)

dopĺňajú sa tieto písmená:

„k)

rozšírenie ustanovení článku 16 ods. 1 až 6 na ostatné produkty živočíšneho pôvodu;

l)

prijatie metódy na potvrdenie BSE u oviec a kôz uvedenej v článku 20 ods. 2;

m)

zmeny alebo doplnenia príloh a prijatie akýchkoľvek vhodných prechodných opatrení uvedených v článku 23.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 11. marca 2009

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

A. VONDRA


(1)  Ú. v. EÚ C 211, 19.8.2008, s. 47.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 23. septembra 2008 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady zo 16. februára 2009.

(3)  Ú. v. ES L 147, 31.5.2001, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

(5)  Ú. v. EÚ L 200, 22.7.2006, s. 11.

(6)  Ú. v. EÚ C 255, 21.10.2006, s. 1.

(7)  Ú. v. EÚ L 404, 30.12.2006, s. 1.


Top