EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0219

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009 z  11. marca 2009 o prispôsobení určitých nástrojov, na ktoré sa vzťahuje postup uvedený v článku 251 zmluvy, rozhodnutiu Rady 1999/468/ES, pokiaľ ide o regulačný postup s kontrolou – Prispôsobenie právnych aktov regulačnému postupu s kontrolou – druhá časť

OJ L 87, 31.3.2009, p. 109–154 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 004 P. 212 - 257

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/07/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/219/oj

31.3.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 87/109


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 219/2009

z 11. marca 2009

o prispôsobení určitých nástrojov, na ktoré sa vzťahuje postup uvedený v článku 251 zmluvy, rozhodnutiu Rady 1999/468/ES, pokiaľ ide o regulačný postup s kontrolou

Prispôsobenie právnych aktov regulačnému postupu s kontrolou – druhá časť

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 37, článok 44 ods. 1, článok 71, článok 80 ods. 2, článok 95, článok 152 ods. 4 písm. b), článok 175 ods. 1 a články 179 a 285,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky (2),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (3),

keďže:

(1)

Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (4), bolo zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES (5), ktorým sa zaviedol regulačný postup s kontrolou na prijatie opatrení, ktoré majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky základného nástroja prijatého v súlade s postupom uvedeným v článku 251 zmluvy, okrem iného vypustením niektorých z uvedených prvkov alebo doplnením tohto nástroja o nové nepodstatné prvky.

(2)

V súlade s vyhlásením Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (6) týkajúcim sa rozhodnutia 2006/512/ES, aby bol regulačný postup s kontrolou uplatniteľný na nástroje, ktoré sú už účinné a ktoré boli prijaté v súlade s postupom uvedeným v článku 251 zmluvy, musia byť tieto nástroje upravené v súlade s uplatniteľnými postupmi.

(3)

Keďže zmeny a doplnenia vykonané v nástrojoch sú čisto technickej povahy a týkajú sa len postupu vo výbore, v prípade smerníc nevyžadujú transpozíciu zo strany členských štátov,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nástroje, ktoré sa uvádzajú v prílohe, sa prispôsobujú v súlade s uvedenou prílohou rozhodnutiu 1999/468/ES zmenenému a doplnenému rozhodnutím 2006/512/ES.

Článok 2

Odkazy na ustanovenia nástrojov uvedené v prílohe sa považujú za odkazy na uvedené ustanovenia, ako sú upravené týmto nariadením.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 11. marca 2009

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

A. VONDRA


(1)  Ú. v. EÚ C 224, 30.8.2008, s. 35.

(2)  Ú. v. EÚ C 117, 14.5.2008, s. 1.

(3)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 23. septembra 2008 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady zo 16. februára 2009.

(4)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

(5)  Ú. v. EÚ L 200, 22.7.2006, s. 11.

(6)  Ú. v. EÚ C 255, 21.10.2006, s. 1.


PRÍLOHA

1.   HUMANITÁRNA POMOC

Nariadenie Rady (ES) č. 1257/96 z 20. júna 1996 o humanitárnej pomoci  (1)

Pokiaľ ide o nariadenie (ES) č. 1257/96, Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na prijatie vykonávacích opatrení k tomuto nariadeniu. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky nariadenia (ES) č. 1257/96 jeho doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Nariadenie (ES) č. 1257/96 sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

v článku 13 sa štvrtý odsek nahrádza takto:

„Rozhodnutia pokračovať v operáciách, prijaté formou núdzového postupu, Komisia prijme v súlade s riadiacim postupom uvedeným v článku 17 ods. 2 a v rámci limitov stanovených v článku 15 ods. 2 druhej zarážke.“;

2.

článok 15 sa nahrádza takto:

„Článok 15

1.   Komisia prijme vykonávacie opatrenia k tomuto nariadeniu. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 17 ods. 4.

2.   Komisia, konajúc v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 17 ods. 3:

rozhodne o financovaní ochranných operácií humanitárnej pomoci uvedených v článku 2 písm. c) Spoločenstvom,

rozhodne o priamej akcii Komisie alebo o finančnej akcii špecializovaných agentúr členských štátov.

3.   Komisia, konajúc v súlade s riadiacim postupom uvedeným v článku 17 ods. 2:

schváli celkové plány, ktoré majú za cieľ zabezpečiť uskutočnenie akcií v príslušnej krajine alebo regióne, kde rozsah a zložitosť humanitárnej krízy dosahuje také rozmery, že táto kríza bude pravdepodobne pokračovať, ako aj rozpočty na tieto plány. V tomto kontexte Komisia a členské štáty preskúmajú priority, ktoré treba stanoviť pri realizácii týchto celkových plánov,

rozhodne o projektoch, ktorých hodnota prekračuje 2 milióny ECU bez toho, aby bol dotknutý článok 13.“;

3.

článok 17 sa nahrádza takto:

„Článok 17

1.   Komisii pomáha výbor.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Lehota ustanovená v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES je jeden mesiac.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je jeden mesiac.

4.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“

2.   PODNIKANIE

2.1.   Smernica Rady 75/324/EHS z 20. mája 1975 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa aerosólových rozprašovačov  (2)

Pokiaľ ide o smernicu 75/324/EHS, Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na prijatie nevyhnutných technických úprav tejto smernice a požadovaných zmien a doplnení na prispôsobenie prílohy technickému pokroku. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky smernice 75/324/EHS, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Smernica 75/324/EHS sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

článok 5 sa nahrádza takto:

„Článok 5

Komisia prijme požadované zmeny a doplnenia na prispôsobenie prílohy k tejto smernici technickému pokroku. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 7 ods. 2.“;

2.

článok 7 sa mení a dopĺňa takto:

a)

odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“;

b)

odsek 3 sa vypúšťa;

3.

článok 10 ods. 3 sa nahrádza takto:

„3.   Komisia môže prijať nevyhnutné technické úpravy tejto smernice. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 7 ods. 2. V takomto prípade členský štát, ktorý prijal ochranné opatrenie, môže ponechať tieto opatrenia v platnosti do doby, keď úpravy nadobudnú účinnosť.“

2.2.   Smernica Rady 93/15/EHS z 5. apríla 1993 o zosúladení ustanovení týkajúcich sa uvádzania výbušnín na trh a ich kontroly pre civilné použitie  (3)

Pokiaľ ide o smernicu 93/15/EHS, Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na prispôsobenie smernice so zreteľom na prípadné budúce zmeny a doplnenia odporúčaní Organizácie Spojených národov a na stanovenie podmienok pre uplatňovanie článku 14 druhého odseku. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky smernice 93/15/EHS jej doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Smernica 93/15/EHS sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

článok 13 sa nahrádza takto:

„Článok 13

1.   Komisii pomáha výbor.

2.   Výbor skúma všetky záležitosti týkajúce sa uplatňovania tejto smernice.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

4.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

5.   Komisia v súlade s riadiacim postupom uvedeným v odseku 3 prijme vykonávacie opatrenia, predovšetkým so zreteľom na prípadné budúce zmeny a doplnenia odporúčaní Organizácie Spojených národov.“;

2.

druhý odsek článku 14 sa nahrádza takto:

„Členské štáty overia, či títo podnikatelia majú taký systém sledovania výbušnín, aby bolo kedykoľvek možné určiť ich držiteľa. Komisia môže prijať opatrenia ustanovujúce podmienky pre uplatňovanie tohto odseku. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 13 ods. 4.“

2.3.   Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/14/ES z 8. mája 2000 týkajúca sa aproximácie právnych predpisov členských štátov vzhľadom na emisiu hluku v prostredí pochádzajúcu zo zariadení používaných vo voľnom priestranstve  (4)

Pokiaľ ide o smernicu 2000/14/ES, Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na prijatie vykonávacích opatrení na prispôsobenie prílohy III technickému pokroku. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky smernice 2000/14/ES, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Smernica 2000/14/ES sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

článok 18 sa mení a dopĺňa takto:

a)

odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“;

b)

odsek 3 sa vypúšťa;

2.

vkladá sa tento článok:

„Článok 18a

Komisia prijme vykonávacie opatrenia na prispôsobenie prílohy III technickému pokroku, pokiaľ tieto nebudú mať žiadny priamy vplyv na nameranú hladinu akustického výkonu zariadení uvedených v článku 12, najmä vložením odkazov na príslušné európske normy.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 18 ods. 2.“;

3.

v článku 19 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

pomáha Komisii pri prispôsobovaní prílohy III technickému pokroku“.

2.4.   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 z 13. októbra 2003 o hnojivách  (5)

Pokiaľ ide o nariadenie (ES) č. 2003/2003, Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na prispôsobenie jeho príloh technickému pokroku, na prispôsobenie metód merania, odberu vzoriek a analýzy, na prijatie predpisov týkajúcich sa kontrolných opatrení a zahrnutie nových druhov hnojív vyrábaných v ES. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky nariadenia (ES) č. 2003/2003, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Nariadenie (ES) č. 2003/2003 sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

článok 29 ods. 4 sa nahrádza takto:

„4.   Komisia upraví a zmodernizuje metódy merania, odberu vzoriek a analýzy a pokiaľ je to možné, použije európske normy. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 32 ods. 3. Rovnaký postup platí aj pre prijatie vykonávacích predpisov potrebných na určenie kontrolných opatrení stanovených v tomto článku a v článkoch 8, 26 a 27. Tieto pravidlá majú riešiť najmä otázku frekvencie opakovania testov, ako aj opatrenia zamerané na zabezpečenie toho, že hnojivo uvedené na trh je totožné s testovaným hnojivom.“;

2.

článok 31 sa mení a dopĺňa takto:

a)

odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Komisia prispôsobí prílohu I s cieľom zahrnúť nové druhy hnojív.“;

b)

odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Komisia prispôsobí prílohy s cieľom zohľadniť technický pokrok.“;

c)

dopĺňa sa tento odsek:

„4.   Opatrenia uvedené v odsekoch 1 a 3, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 32 ods. 3.“;

3.

článok 32 sa nahrádza takto:

„Článok 32

Postup výboru

1.   Komisii pomáha výbor.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“

2.5.   Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/9/ES z 11. februára 2004 o inšpekcii a overovaní správnej laboratórnej praxe (SLP) (kodifikované znenie)  (6)

Pokiaľ ide o smernicu 2004/9/ES, Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na prispôsobenie prílohy I technickému pokroku a na zmenu formulácie v článku 2 ods. 2. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky smernice 2004/9/ES, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Smernica 2004/9/ES sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

článok 6 ods. 3 sa nahrádza takto:

„3.   Ak Komisia zváži, že sú nevyhnutné zmeny a doplnenia tejto smernice s cieľom vyriešiť záležitosti uvedené v odseku 1, prijme tieto zmeny a doplnenia.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 7 ods. 3.“;

2.

článok 7 sa nahrádza takto:

„Článok 7

1.   Komisii pomáha výbor zriadený na základe článku 29 ods. 1 smernice Rady 67/548/EHS (7), ďalej len ‚výbor‘.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

3.

článok 8 ods. 2 sa nahrádza takto:

„2.   Komisia prijme vykonávacie opatrenia, ktorými:

a)

upraví formuláciu uvedenú v článku 2 ods. 2;

b)

prispôsobí prílohu I s cieľom zohľadniť technický pokrok.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 7 ods. 3.“

2.6.   Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/10/ES z 11. februára 2004 o zosúlaďovaní zákonov, predpisov a správnych opatrení uplatňovaných na zásady správnej laboratórnej praxe a overovanie ich uplatňovania pri testoch chemických látok (kodifikované znenie)  (8)

Pokiaľ ide o smernicu 2004/10/ES, Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na prispôsobenie prílohy I technickému pokroku. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky smernice 2004/10/ES, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Smernica 2004/10/ES sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

vkladá sa tento článok:

„Článok 3a

Komisia môže prispôsobiť prílohu I technickému pokroku so zreteľom na zásady SLP.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 4 ods. 2.“;

2.

článok 4 sa nahrádza takto:

„Článok 4

1.   Komisii pomáha výbor zriadený na základe článku 29 ods. 1 smernice Rady 67/548/EHS (9).

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

3.

v článku 5 ods. 2 sa tretí pododsek nahrádza takto:

„Komisia môže prijať vykonávacie opatrenia na uskutočnenie nevyhnutných technických úprav tejto smernice.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 4 ods. 2.

V prípade uvedenom v treťom pododseku členský štát, ktorý prijal bezpečnostné opatrenia, si ich môže ponechať, až kým tieto úpravy nenadobudnú účinnosť.“

2.7.   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 z 11. februára 2004 o prekurzoroch drog  (10)

Pokiaľ ide o nariadenie (ES) č. 273/2004, Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená prijať predpisy na vykonávanie tohto nariadenia. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky nariadenia (ES) č. 273/2004, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Nariadenie (ES) č. 273/2004 sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

článok 14 sa mení a dopĺňa takto:

a)

úvodná veta sa nahrádza takto:

„Ak je to potrebné, Komisia prijme vykonávacie opatrenia na:“;

b)

dopĺňajú sa tieto odseky:

„Opatrenia uvedené v prvom odseku písm. a) až e) zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 15 ods. 3.

Opatrenia uvedené v prvom odseku písm. f) sa prijmú v súlade s riadiacim postupom uvedeným v článku 15 ods. 2.“;

2.

článok 15 sa nahrádza takto:

„Článok 15

Postup výboru

1.   Komisii pomáha výbor zriadený článkom 30 nariadenia Rady (ES) č. 111/2005 (11).

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Lehota ustanovená v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

2.8.   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 z 31. marca 2004 o detergentoch  (12)

Pokiaľ ide o nariadenie (ES) č. 648/2004, Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na prispôsobenie jeho príloh a prijatie všetkých potrebných zmien alebo doplnení potrebných pre uplatnenie ustanovení uvedeného nariadenia na detergenty na báze rozpúšťadla podľa potreby. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky nariadenia (ES) č. 648/2004, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Nariadenie (ES) č. 648/2004 sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

odôvodnenie 27 sa vypúšťa;

2.

článok 12 sa nahrádza takto:

„Článok 12

Postup výboru

1.   Komisii pomáha výbor.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“;

3.

článok 13 sa nahrádza takto:

„Článok 13

Prispôsobenie príloh

1.   Komisia prijme prípadné zmeny a doplnenia potrebné na prispôsobenie príloh a, pokiaľ je to možné, použije európske normy.

2.   Komisia prijme prípadné zmeny alebo doplnenia potrebné pre uplatnenie ustanovení tohto nariadenia na detergenty na báze rozpúšťadla.

3.   Opatrenia uvedené v odsekoch 1 a 2 zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 12 ods. 3.“;

4.

v prílohe VII bode A sa šiesty odsek nahrádza takto:

„Ak SCCNFP neskôr vytvorí pre aromatické alergény jednotlivé obmedzenia koncentrácie na základe rizika, Komisia navrhne prijatie týchto obmedzení namiesto uvedeného 0,01 % limitu. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 12 ods. 3.“

2.9.   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 z 31. marca 2004, ktorým sa stanovujú postupy Spoločenstva pri povoľovaní liekov na humánne použitie a na veterinárne použitie a pri vykonávaní dozoru nad týmito liekmi a ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre lieky  (13)

Pokiaľ ide o nariadenie (ES) č. 726/2004, Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na prispôsobenie niektorých jeho ustanovení a príloh, na prijatie nových ustanovení a na stanovenie špecifických podmienok uplatňovania. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky nariadenia (ES) č. 726/2004, okrem iného jeho doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Nariadenie (ES) č. 726/2004 sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

článok 3 ods. 4 nahrádza takto:

„4.   Po konzultácii s príslušným výborom agentúry môže Komisia prispôsobiť prílohu technickému a vedeckému pokroku a môže prijať všetky potrebné zmeny a doplnenia bez toho, aby sa rozšírila pôsobnosť centralizovaného postupu.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 87 ods. 2a.“;

2.

v článku 14 ods. 7 sa tretí pododsek nahrádza takto:

„Komisia prijme nariadenie ustanovujúce podmienky pre udelenie takéhoto povolenia. Toto opatrenie zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia sa prijme v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 87 ods. 2a.“;

3.

článok 16 ods. 4 sa nahrádza takto:

„4.   Po konzultácii s agentúrou Komisia prijme potrebné ustanovenia pre skúšky zmenených liekov na účely povolení na uvedenie na trh prostredníctvom nariadenia. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 87 ods. 2a.“;

4.

článok 24 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v odseku 2 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„Držiteľ povolenia na uvedenie na trh pre liek na humánne použitie zabezpečí, aby všetky podozrenia na závažné neočakávané nežiaduce reakcie a akékoľvek podozrenie prenosu ktoréhokoľvek infekčného agensa vyskytujúceho sa na území tretej krajiny prostredníctvom lieku boli bezodkladne oznámené členským štátom a agentúre, a to najneskôr do 15 dní po prijatí týchto informácií. Komisia prijme opatrenia na hlásenie podozrení neočakávaných nežiaducich reakcií, ktoré nie sú závažného charakteru, či už sa vyskytli v Spoločenstve, alebo v tretej krajine. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 87 ods. 2a.“;

b)

odsek 4 sa nahrádza takto:

„4.   Komisia môže stanoviť opatrenia, ktorými sa mení a dopĺňa odsek 3 na základe skúseností získaných jeho vykonávaním. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 87 ods. 2a.“;

5.

článok 29 sa nahrádza takto:

„Článok 29

Komisia môže prijať všetky zmeny a doplnenia, ktoré môžu byť potrebné na aktualizáciu ustanovení tejto kapitoly s cieľom zohľadniť vedecko-technický pokrok. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 87 ods. 2a.“;

6.

článok 41 ods. 6 sa nahrádza takto:

„6.   Po konzultácii s agentúrou Komisia prijme potrebné ustanovenia pre skúšky zmenených liekov na účely povolení na uvedenie na trh formou nariadenia. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 87 ods. 2a.“;

7.

článok 49 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v odseku 2 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„Držiteľ povolenia na uvedenie na trh pre liek na veterinárne použitie zabezpečí, aby všetky podozrenia na závažné neočakávané nežiaduce reakcie a nežiaduce reakcie ľudí a akékoľvek podozrenie prenosu akéhokoľvek infekčného agensa prostredníctvom lieku vyskytujúceho sa na území tretej krajiny boli bezodkladne oznámené členským štátom a agentúre, a to najneskôr do 15 dní od prijatia týchto informácií. Komisia prijme opatrenia na hlásenie podozrení neočakávaných nežiaducich reakcií, ktoré nie sú závažného charakteru, či už sa vyskytli v Spoločenstve, alebo v tretej krajine. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 87 ods. 2a.“;

b)

odsek 4 sa nahrádza takto:

„4.   Komisia môže stanoviť opatrenia, ktorými sa mení a dopĺňa odsek 3 na základe skúseností získaných jeho vykonávaním. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 87 ods. 2a.“;

8.

článok 54 sa nahrádza takto:

„Článok 54

Komisia môže prijať akékoľvek zmeny a doplnenia, ktoré môžu byť potrebné na aktualizáciu ustanovení tejto kapitoly, s cieľom zohľadniť vedecko-technický pokrok. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 87 ods. 2a.“;

9.

článok 70 ods. 2 sa nahrádza takto:

„2.   Komisia však prijme opatrenia vymedzujúce okolnosti, za ktorých malé a stredné podniky môžu platiť znížené poplatky, odložiť úhradu poplatku alebo dostať administratívnu pomoc. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 87 ods. 2a.“;

10.

v článku 84 ods. 3 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„Na žiadosť agentúry môže Komisia uložiť finančné pokuty držiteľom povolení na uvedenie na trh udelených podľa tohto nariadenia, ak nedodržia určité povinnosti stanovené v súvislosti s týmito povoleniami. Maximálne sumy, ako aj podmienky a spôsoby vyberania týchto pokút určí Komisia. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 87 ods. 2a.“;

11.

článok 87 sa mení a dopĺňa takto:

a)

vkladá sa tento odsek:

„2a.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“;

b)

odsek 4 sa vypúšťa.

3.   ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

3.1.   Smernica Rady 82/883/EHS z 3. decembra 1982 o postupoch pre dozor a monitorovanie životného prostredia zasiahnutého odpadom z výroby oxidu titaničitého  (14)

Pokiaľ ide o smernicu 82/883/EHS, Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na prispôsobenie obsahu príloh, konkrétne parametrov uvedených v stĺpci „nepovinné“ a referenčných metód merania, vedeckému a technickému pokroku. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky smernice 82/883/EHS, musia sa prijať prijaté v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Smernica 82/883/EHS sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

článok 9 sa nahrádza takto:

„Článok 9

Komisia prijme zmeny a doplnenia potrebné na prispôsobenie obsahu príloh, konkrétne parametrov uvedených v stĺpci ‚nepovinné‘ a referenčných metód merania vedecko-technickému pokroku.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 11 ods. 2.“;

2.

článok 11 sa nahrádza takto:

„Článok 11

1.   Komisii pomáha výbor.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“

3.2.   Smernica Rady 86/278/EHS z 12. júna 1986 o ochrane životného prostredia a najmä pôdy pri použití splaškových kalov v poľnohospodárstve  (15)

Pokiaľ ide o smernicu 86/278/EHS, Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na prispôsobenie ustanovení príloh technickému a vedeckému pokroku. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky smernice 86/278/EHS, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Smernica 86/278/EHS sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

článok 13 sa nahrádza takto:

„Článok 13

Komisia prispôsobí technickému a vedeckému pokroku ustanovenia príloh k tejto smernici, okrem parametrov a hodnôt uvedených v prílohách I A, I B a I C, akýchkoľvek faktorov, ktoré môžu ovplyvniť posudzovanie hodnôt a parametrov pre analýzy uvedené v prílohách II A a II B.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 15 ods. 2.“;

2.

článok 15 sa nahrádza takto:

„Článok 15

1.   Komisii pomáha výbor.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“

3.3.   Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov  (16)

Pokiaľ ide o smernicu 94/62/ES, Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená preskúmať a v prípade potreby zmeniť ilustračné príklady definície obalov a určiť podmienky, za ktorých sa hladina koncentrácie ťažkých kovov prítomná v obaloch alebo obalových komponentoch nevzťahuje na niektoré materiály a uzatvorené reťazce výrobkov, druhy obalov, na ktoré sa nevzťahuje hladina koncentrácie, a technické opatrenia nevyhnutné na odstránenie ťažkostí, ktoré sa vyskytli pri uplatňovaní ustanovení tejto smernice. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky smernice 94/62/ES, okrem iného jej doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Smernica 94/62/ES sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

v článku 3 ods. 1 sa štvrtý pododsek nahrádza takto:

„Komisia v prípade potreby preskúma a podľa potreby zmení ilustračné príklady definície obalov uvedené v prílohe I. Prednostne sa riešia tieto položky: obaly na CD a videá, kvetináče, rúrky a valce, okolo ktorých je ovinutý pružný materiál, podkladový papier zo samolepiek a baliaci papier. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 21 ods. 3.“;

2.

článok 11 ods. 3 sa nahrádza takto:

„3.   Komisia určí podmienky, za ktorých sa hladiny koncentrácie uvedené v odseku 1 nevzťahujú na recyklované materiály a reťazce výrobkov, ktoré sa vyrábajú v uzatvorenom a kontrolovanom okruhu, ako aj druhy obalov, na ktoré sa vzťahuje výnimka z požiadavky uvedenej v odseku 1 tretej zarážke.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 21 ods. 3.“;

3.

článok 12 ods. 3 sa nahrádza takto:

„3.   Na účely harmonizácie charakteristík a uvádzania predkladaných údajov a aby údaje členských štátov boli kompatibilné, členské štáty poskytnú dostupné údaje Komisii vo formátoch, ktoré Komisia schváli na základe prílohy III v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 21 ods. 2.“;

4.

článok 19 sa nahrádza takto:

„Článok 19

Prispôsobenie vedecko-technickému pokroku

1.   Zmeny a doplnenia potrebné na prispôsobenie identifikačného systému (uvedeného v článku 8 ods. 2 a v článku 10 druhom odseku poslednej zarážke) a formátov databázového systému (uvedeného v článku 12 ods. 3 a v prílohe III) vedecko-technickému pokroku sa prijmú v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 21 ods. 2.

2.   Komisia prijme zmeny a doplnenia nevyhnutné na prispôsobenie ilustračných príkladov definície obalov (uvedených v prílohe I) vedecko-technickému pokroku. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 21 ods. 3.“;

5.

článok 20 ods. 1 sa nahrádza takto:

„1.   Komisia určí technické opatrenia potrebné na riešenie akýchkoľvek ťažkostí, ktoré sa objavia pri uplatňovaní ustanovení tejto smernice, najmä pokiaľ ide o inertné obalové materiály uvedené na trh Spoločenstva vo veľmi malých množstvách (t. j. približne 0,1 % hmotnosti), primárne obaly pre zdravotnícke pomôcky a farmaceutické výrobky, malé obaly a luxusné obaly. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 21 ods. 3.“;

6.

článok 21 ods. 3 sa nahrádza takto:

„3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“

3.4.   Smernica Rady 1999/32/ES z 26. apríla 1999 o znížení obsahu síry v niektorých kvapalných palivách  (17)

Pokiaľ ide o smernicu 1999/32/ES, Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na stanovenie kritérií na používanie technológií znižovania emisií loďami všetkých vlajok v uzavretých prístavoch, prístavištiach a ústiach riek Spoločenstva a na prijatie potrebných zmien a doplnení na uskutočnenie technických úprav niektorých ustanovení so zreteľom na vedecko-technický pokrok. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky smernice 1999/32/ES, okrem iného jej doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Smernica 1999/32/ES sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

článok 4c ods. 3 sa nahrádza takto:

„3.   Komisia stanoví kritériá na používanie technológií znižovania emisií loďami všetkých vlajok v uzavretých prístavoch, prístavištiach a ústiach riek Spoločenstva. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 9 ods. 2. Komisia oznámi tieto kritériá IMO.“;

2.

článok 7 ods. 4 sa nahrádza takto:

„4.   Prípadné zmeny a doplnenia potrebné na uskutočnenie technických úprav článku 2 bodov 1, 2, 3, 3a, 3b a 4 alebo článku 6 ods. 2 so zreteľom na vedecko-technický pokrok prijíma Komisia. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 9 ods. 2. Tieto úpravy nesmú spôsobiť žiadne priame zmeny rozsahu pôsobnosti tejto smernice, ani maximálnych hodnôt obsahu síry v palivách uvedených v tejto smernici.“;

3.

článok 9 sa nahrádza takto:

„Článok 9

Postup výboru

1.   Komisii pomáha výbor.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“

3.5.   Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/81/ES z 23. októbra 2001 o národných emisných stropoch pre určité látky znečisťujúce ovzdušie  (18)

Pokiaľ ide o smernicu 2001/81/ES, Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na aktualizovanie metodík, ktoré sa majú používať podľa prílohy III. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky tejto smernice, okrem iného jej doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Smernica 2001/81/ES sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

článok 7 ods. 4 sa nahrádza takto:

„4.   Každú aktualizáciu metodík, ktoré sa majú používať v zmysle prílohy III, schvaľuje Komisia. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice, okrem iného aj jej doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 13 ods. 3.“;

2.

článok 13 ods. 3 sa nahrádza takto:

„3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“

3.6.   Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve  (19)

Pokiaľ ide o smernicu 2003/87/ES, Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na prijatie opatrení potrebných na uplatnenie článku 11b ods. 5, na prijatie usmernení pre monitorovanie emisií a podávanie správ o emisiách, na prijatie nariadenia o normalizovaných a zabezpečených systémoch registrov vrátane ustanovení na používanie a identifikáciu certifikovaných znížení emisií (CZE) a jednotiek zníženia emisií (JZE) v systéme Spoločenstva a o monitorovaní úrovne takéhoto používania, na zmenu a doplnenie prílohy III, ako sa uvádza v článku 22, na schválenie zaradenia aktivít a skleníkových plynov neuvedených v prílohe I, na prípravu všetkých potrebných ustanovení týkajúcich sa vzájomného uznávania kvót zakotvených v dohodách s tretími krajinami, ako aj na prijatie štandardizovaných alebo uznávaných metód na monitorovanie emisií ostatných skleníkových plynov. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky smernice 2003/87/ES, okrem iného jej doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Smernica 2003/87/ES sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

v článku 11b sa odsek 7 nahrádza takto:

„7.   Komisia prijme vykonávacie opatrenia k odsekom 3 a 4, najmä na zamedzenie dvojitého započítania, v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 23 ods. 2. Komisia prijme vykonávacie opatrenia k odseku 5 tohto článku, pokiaľ hostiteľská strana spĺňa všetky požiadavky spôsobilosti pre projektové činnosti JI. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 23 ods. 3.“;

2.

v článku 14 ods. 1 sa prvá veta nahrádza takto:

„Komisia prijme usmernenia pre monitorovanie emisií a podávanie správ o emisiách skleníkových plynov, ktoré sú špecifikované v súvislosti s činnosťami uvedenými v prílohe I a ktoré sú týmito činnosťami spôsobené. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 23 ods. 3.“;

3.

článok 19 ods. 3 sa nahrádza takto:

„3.   Na vykonávanie tejto smernice prijme Komisia nariadenie o normalizovaných a zabezpečených systémoch registrov vo forme normalizovaných elektronických databáz, ktoré obsahujú bežné prvky dát na vyhľadávanie vydania, držania, prenosu a zrušenia kvót tak, aby sa umožnil prístup verejnosti a zachovanie dôvernosti a aby sa zabezpečilo, že sa neuskutočnia žiadne prenosy v rozpore so záväzkami vyplývajúcimi z Kjótskeho protokolu. Toto nariadenie bude obsahovať aj ustanovenia týkajúce sa používania CZE a JZE v systéme Spoločenstva a monitorovanie úrovne takéhoto používania. Toto opatrenie zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijme v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 23 ods. 3.“;

4.

článok 22 sa nahrádza takto:

„Článok 22

Zmeny a doplnenia prílohy III

Komisia môže na základe správ uvedených v článku 21 a skúseností získaných uplatňovaním tejto smernice zmeniť a doplniť prílohu III na obdobie rokov 2008 až 2012, s výnimkou kritérií 1, 5 a 7. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 23 ods. 3.“;

5.

článok 23 ods. 3 sa nahrádza takto:

„3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“;

6.

článok 24 sa mení a dopĺňa takto:

a)

odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Berúc do úvahy všetky relevantné kritériá, najmä účinky na vnútorný trh, možné narušenia hospodárskej súťaže, environmentálnu integritu systému a spoľahlivosti plánovaného systému monitorovania a podávania správ, členské štáty môžu od roku 2008 uplatniť obchodovanie s emisnými kvótami podľa tejto smernice na:

a)

zariadenia neuvedené v prílohe I, pokiaľ zahrnutie takýchto zariadení schválila Komisia v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 23 ods. 2, a

b)

činnosti a skleníkové plyny neuvedené v prílohe I, pokiaľ zaradenie takýchto činností a skleníkových plynov schválila Komisia. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 23 ods. 3.

Od roku 2005 môžu členské štáty na základe tých istých podmienok uplatňovať obchodovanie s emisnými kvótami na zariadenia vykonávajúce činnosti uvedené v prílohe I pod kapacitnými limitmi uvedenými v tejto prílohe.“;

b)

odsek 3 nahrádza takto:

„3.   Komisia môže z vlastnej iniciatívy prijať alebo na požiadanie členského štátu prijme usmernenia pre monitorovanie a podávanie správ o emisiách z činností a zariadení a o emisiách skleníkových plynov, ktoré nie sú uvedené v prílohe I, ak monitorovanie a podávanie správ o týchto emisiách možno uskutočniť s dostatočnou presnosťou.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 23 ods. 3.“;

7.

článok 25 ods. 2 sa nahrádza takto:

„2.   Ak bola uzavretá dohoda podľa odseku 1, Komisia prijme potrebné ustanovenia týkajúce sa vzájomného uznávania kvót v zmysle tejto dohody. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 23 ods. 3.“;

8.

v prílohe IV sa odsek pod nadpisom „Monitorovanie emisií iných skleníkových plynov“ nahrádza takto:

„Použijú sa normatívne alebo schválené metódy, vytvorené Komisiou v spolupráci so všetkými zainteresovanými stranami. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 23 ods. 3.“

3.7.   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 z 29. apríla 2004 o perzistentných organických znečisťujúcich látkach  (20)

Pokiaľ ide o nariadenie (ES) č. 850/2004, Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na stanovenie niektorých limitov koncentrácie v prílohách, na zmenu a doplnenie príloh, pokiaľ je určitá látka uvedená v dohovore alebo protokole, na modifikovanie zaradených položiek a na prispôsobenie prílohy vedecko-technickému pokroku. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky nariadenia (ES) č. 850/2004, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Nariadenie (ES) č. 850/2004 sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

článok 7 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v odseku 4 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

odpad obsahujúci akúkoľvek látku uvedenú v prílohe IV alebo ňou kontaminovaný sa môže zneškodniť alebo zhodnotiť iným spôsobom v súlade s príslušnými právnymi predpismi Spoločenstva za predpokladu, že obsah vymenovaných látok v odpade je pod úrovňou koncentračných limitov, ktoré sa majú určiť v prílohe IV. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 17 ods. 3. Dovtedy, kým sa stanovia takéto koncentračné limity podľa tohto postupu, môže príslušný orgán členského štátu prijať alebo uplatniť koncentračné limity alebo špecifické technické požiadavky vzhľadom na zneškodnenie alebo zhodnotenie odpadu podľa tohto bodu.“;

b)

v odseku 5 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„Koncentračné limity v časti 2 prílohy V na účely odseku 4 písm. b) tohto článku stanoví Komisia. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 17 ods. 3.“;

2.

článok 14 sa nahrádza takto:

„Článok 14

Zmeny a doplnenia príloh

1.   Ak je určitá látka uvedená v dohovore alebo protokole, Komisia v prípade potreby primerane zmení a doplní prílohy I, II a III.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 16 ods. 3.

2.   Ak je určitá látka uvedená v dohovore alebo protokole, Komisia v prípade potreby primerane zmení a doplní prílohu IV.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 17 ods. 3.

3.   Komisia prijme modifikácie zaradených položiek v prílohách I, II a III vrátane ich prispôsobenia vedecko-technickému pokroku.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 16 ods. 3.

4.   Komisia prijme modifikácie zaradených položiek v prílohe IV a úpravy prílohy V vrátane ich prispôsobenia vedecko-technickému pokroku.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 17 ods. 3.“;

3.

článok 16 ods. 3 sa nahrádza takto:

„3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“;

4.

článok 17 ods. 3 sa nahrádza takto:

„3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“

3.8.   Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/107/ES z 15. decembra 2004, ktorá sa týka arzénu, kadmia, ortuti, niklu a polycyklických aromatických uhľovodíkov v okolitom ovzduší  (21)

Pokiaľ ide o smernicu 2004/107/ES, Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na prispôsobenie určitých ustanovení a príloh vedecko-technickému pokroku. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky smernice 2004/107/ES, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Smernica 2004/107/ES sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

článok 4 sa mení a dopĺňa takto:

a)

odsek 9 sa nahrádza takto:

„9.   Bez ohľadu na úrovne koncentrácie sa na každých 100 000 km2 zriadi jedno pozaďové vzorkovacie miesto na indikatívne meranie arzénu, kadmia, niklu, celkovej plynnej ortuti, benzo(a)pyrénu a iných polycyklických aromatických uhľovodíkov uvedených v odseku 8 v okolitom ovzduší a na celkovú depozíciu arzénu, kadmia, ortuti, niklu, benzo(a)pyrénu a iných polycyklických aromatických uhľovodíkov uvedených v odseku 8. Každý členský štát zriadi aspoň jednu meraciu stanicu. Členské štáty však môžu, po dohode a v súlade s usmerneniami vypracovanými podľa regulačného postupu uvedeného v článku 6 ods. 2, zriadiť jednu alebo niekoľko spoločných meracích staníc, ktoré pokryjú susediace zóny v priľahlých členských štátoch, aby sa dosiahlo potrebné priestorové rozlíšenie. Odporúča sa tiež meranie časticovej a plynnej dvojmocnej ortuti. V prípade potreby sa monitorovanie koordinuje s programom pre monitorovaciu stratégiu a meranie Európskeho monitorovania a merania znečisťujúcich látok (EMEP). Vzorkovacie miesta pre tieto znečisťujúce látky sa vyberú takým spôsobom, aby sa dali identifikovať geografické variácie a dlhodobé trendy. Uplatňujú sa oddiely I, II a III prílohy III.“;

b)

odsek 15 sa nahrádza takto:

„15.   Prípadné zmeny a doplnenia potrebné na prispôsobenie ustanovení tohto článku a oddielu II prílohy II a príloh III, IV a V vedecko-technickému pokroku prijíma Komisia. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 6 ods. 3. Tieto úpravy nesmú spôsobiť žiadne priame alebo nepriame zmeny cieľových hodnôt.“;

2.

článok 5 ods. 4 sa nahrádza takto:

„4.   Komisia v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 6 ods. 2 prijme všetky podrobné úpravy týkajúce sa zasielania informácií, ktoré sa majú poskytovať podľa odseku 1 tohto článku.“;

3.

článok 6 ods. 3 sa nahrádza takto:

„3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“;

4.

v prílohe V sa bod V nahrádza takto:

„V.   Referenčné techniky modelovania kvality ovzdušia

Referenčné techniky modelovania sa v súčasnosti nedajú určiť. Komisia môže vykonať zmeny a doplnenia na prispôsobenie tohto bodu vedecko-technickému pokroku. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 6 ods. 3.“

3.9.   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu  (22)

Pokiaľ ide o nariadenie (ES) č. 1013/2006, Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na zmenu a doplnenie príloh v zmysle článku 58 nariadenia (ES) č. 1013/2006 a na prijatie určitých dodatočných opatrení v zmysle článku 59 nariadenia (ES) č. 1013/2006. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky nariadenia (ES) č. 1013/2006, okrem iného jeho doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1996/468/ES.

Nariadenie (ES) č. 1013/2006 sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

v článku 11 ods. 3 sa tretí pododsek nahrádza takto:

„Ak sa nenájde uspokojivé riešenie, ktorýkoľvek členský štát môže túto vec predložiť Komisii. O spornej veci sa potom rozhodne v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 59a ods. 2.“;

2.

článok 58 sa nahrádza takto:

„Článok 58

Zmena a doplnenie príloh

1.   Komisia môže zmeniť a doplniť prílohy s cieľom zohľadniť vedecko-technický pokrok. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 59 ods. 3. Okrem toho:

a)

zmenia a doplnia sa prílohy I, II, III, IIIA, IV a V, aby sa zohľadnili zmeny dohodnuté v rámci Bazilejského dohovoru a rozhodnutia OECD;

b)

do prílohy IIIB, IV alebo V možno dočasne pridať nezaradené odpady, kým sa prijme rozhodnutie o ich zaradení do príslušných príloh k Bazilejskému dohovoru alebo k rozhodnutiu OECD;

c)

v prípadoch uvedených v článku 3 ods. 2 možno na základe predloženia požiadavky členského štátu uvažovať o dočasnom zahrnutí zmesi dvoch alebo viacerých odpadov uvedených v prílohe III do prílohy IIIA, kým sa prijme rozhodnutie o ich zaradení do príslušných príloh k Bazilejskému dohovoru alebo k rozhodnutiu OECD. Príloha IIIA môže obsahovať ustanovenie, že jedna alebo viac takýchto položiek sa neuplatní pri vývoze do krajín, na ktoré sa nevzťahuje rozhodnutie OECD;

d)

určia sa výnimočné prípady uvedené v článku 3 ods. 3 a v prípade potreby sa tento odpad pridá do príloh IVA a V a vypustí sa z prílohy III;

e)

príloha V sa zmení a doplní tak, aby odrážala dohodnuté zmeny zoznamu nebezpečných odpadov prijaté podľa článku 1 ods. 4 smernice 91/689/EHS;

f)

príloha VIII sa zmení a doplní tak, aby odrážala príslušné medzinárodné dohovory a dohody.

2.   Pri zmene a doplnení prílohy IX sa v plnom rozsahu zúčastňuje výbor ustanovený smernicou Rady 91/692/EHS z 23. decembra 1991, ktorá štandardizuje a racionalizuje správy o vykonávaní určitých smerníc, ktoré súvisia so životným prostredím (23).

3.

článok 59 sa nahrádza takto:

„Článok 59

Dodatočné opatrenia

1.   Komisia v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 59a ods. 2 môže prijať tieto dodatočné opatrenia súvisiace s vykonávaním tohto nariadenia:

a)

usmernenia na uplatňovanie článku 12 ods. 1 písm. g);

b)

usmernenia na uplatňovanie článku 15, pokiaľ ide o identifikáciu a sledovanie odpadu, ktorý pri predbežnej činnosti zhodnotenia alebo zneškodnenia prechádza podstatnými zmenami;

c)

usmernenia na spoluprácu príslušných orgánov v súvislosti s nezákonnou prepravou uvedenou v článku 24;

d)

technické a organizačné požiadavky pre praktické zavádzanie elektronickej výmeny údajov pri predkladaní dokladov a informácií podľa článku 26 ods. 4;

e)

ďalšie usmernenia týkajúce sa používania jazykov v zmysle článku 27;

f)

ďalšie objasnenie procedurálnych požiadaviek hlavy II, pokiaľ ide o jej uplatňovanie na vývoz odpadu zo Spoločenstva, dovoz odpadu do Spoločenstva a tranzit odpadu cez Spoločenstvo;

g)

ďalšie odporúčania týkajúce sa nedefinovaných právnych pojmov.

2.   Komisia prijme vykonávacie opatrenia, a to:

a)

metódu výpočtu finančnej zábezpeky alebo rovnocenného poistenia, ako je ustanovené v článku 6;

b)

ďalšie podmienky a požiadavky v súvislosti s vopred odsúhlasenými zariadeniami na zhodnocovanie odpadu, ako je uvedené v článku 14.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 59a ods. 3.“;

4.

vkladá sa tento článok:

„Článok 59a

Postup výboru

1.   Komisii pomáha výbor zriadený článkom 18 ods. 1 smernice 2006/12/ES.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“;

5.

článok 63 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v odseku 2 sa tretí pododsek nahrádza takto:

„Okrem odpadového skla, odpadového papiera a odpadových pneumatík možno túto lehotu predĺžiť najviac do 31. decembra 2012 v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 59a ods. 2.“;

b)

v odseku 4 sa tretí pododsek nahrádza takto:

„Toto obdobie môže byť predĺžené najviac do 31. decembra 2012 v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 59a ods. 2.“;

c)

odsek 5 sa mení a dopĺňa takto:

i)

tretí pododsek sa nahrádza takto:

„Toto obdobie môže byť predĺžené najviac do 31. decembra 2015 v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 59a ods. 2.“;

ii)

piaty pododsek sa nahrádza takto:

„Toto obdobie môže byť predĺžené najviac do 31. decembra 2015 v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 59a ods. 2.“

4.   EUROSTAT

4.1.   Nariadenie Rady (EHS) č. 3924/91 z 19. decembra 1991 o zavedení štatistických zisťovaní týkajúcich sa priemyselnej výroby Spoločenstva  (24)

Pokiaľ ide o nariadenie (EHS) č. 3924/91, Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na aktualizovanie zoznamu výrobkov, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie. Mala by byť taktiež splnomocnená na prijatie podrobných pravidiel, pokiaľ ide o reprezentatívnosť a periodicitu niektorých výrobkov a na stanovenie úprav týkajúcich sa obsahu zisťovaní a vykonávacích opatrení vrátane opatrení na prispôsobenie zberu údajov a spracovania výsledkov technickému pokroku. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky nariadenia (EHS) č. 3924/91, okrem iného jeho doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Nariadenie (EHS) č. 3924/91 sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

článok 2 ods. 6 nahrádza takto:

„6.   Zoznam Prodcom a informácie aktuálne zbierané pre každé záhlavie a aktualizuje Komisia. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia, okrem iného aj jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 10 ods. 3.“;

2.

článok 3 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v odseku 2 sa slová „v súlade s postupom, uvedeným v článku 10“ nahrádzajú slovami „v súlade s riadiacim postupom uvedeným v článku 10 ods. 2“;

b)

odsek 5 sa nahrádza takto:

„5.   Komisia podľa potreby prijme podrobné pravidlá na uplatňovanie odseku 3 vrátane opatrení na prispôsobenie technickému pokroku. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia, okrem iného aj jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 10 ods. 3.“;

3.

článok 4 sa nahrádza takto:

„Článok 4

Periodicita zisťovania

Zisťovanie bude zahrňovať ročné obdobie jedného kalendárneho roka.

Pre niektoré záhlavia v zozname Prodcom však Komisia môže rozhodnúť, že sa majú vykonať mesačné alebo štvrťročné zisťovania. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia, okrem iného aj jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 10 ods. 3.“;

4.

článok 5 ods. 1 nahrádza takto:

„1.   Požadované informácie budú zbierať členské štáty s použitím dotazníkov, obsah ktorých bude v súlade s pravidlami určenými Komisiou. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia, okrem iného aj jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 10 ods. 3.“;

5.

článok 6 sa nahrádza takto:

„Článok 6

Spracovanie výsledkov

Členské štáty spracujú vyplnené dotazníky uvedené v článku 5 ods. 1 alebo informácie z iných zdrojov uvedené v článku 5 ods. 3 v súlade s podrobnými pravidlami prijatými Komisiou. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 10 ods. 3.“;

6.

v článku 7 ods. 2 sa slová „v súlade s postupom uvedeným v článku 10“ nahrádzajú slovami „v súlade s riadiacim postupom uvedeným v článku 10 ods. 2“.;

7.

článok 9 sa vypúšťa;

8.

článok 10 sa nahrádza takto:

„Článok 10

Postup výboru

1.   Komisii pomáha Výbor pre štatistický program zriadený rozhodnutím Rady 89/382/EHS, Euratom (25).

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Lehota ustanovená v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

4.2.   Smernica Rady 96/16/ES z 19. marca 1996 o štatistických zisťovaniach o mlieku a mliečnych výrobkoch  (26)

Pokiaľ ide o smernicu 96/16/ES, Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na prijatie definícií týkajúcich sa poľnohospodárskych fariem, v ktorých členské štáty vykonávajú zisťovania produkcie mlieka a jeho využitia, na prijatie zoznamu mliečnych výrobkov, na ktoré sa zisťovania vzťahujú, a na stanovenie štandardných definícií používaných pri oznamovaní výsledkov, ktoré sa majú zasielať Komisii. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť smernicu 96/16/ES jej doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Smernica 96/16/ES sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

v článku 1 sa bod 2 nahrádza takto:

„2.   vykonávajú ročné zisťovania produkcie mlieka a jeho využitia na poľnohospodárskych farmách, ako sú definované Komisiou. Opatrenia týkajúce sa definície poľnohospodárskych fariem, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 7 ods. 3.“;

2.

v článku 3 sa odseky 2 a 3 nahrádzajú takto:

„2.   Zoznam mliečnych výrobkov, na ktoré sa zisťovania vzťahujú, prijíma Komisia. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 7 ods. 3.

3.   Štandardné definície používané pri oznamovaní výsledkov stanovuje Komisia. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 7 ods. 3.“;

3.

v článku 5 ods. 2 a v článku 6 ods. 1 sa slová „v súlade s postupom, ktorý ustanovuje článok 7“, nahrádzajú slovami „v súlade regulačným postupom uvedeným v článku 7 ods. 2“;

4.

článok 7 sa nahrádza takto:

„Článok 7

1.   Komisii pomáha Stály výbor pre poľnohospodársku štatistiku zriadený rozhodnutím 72/279/EHS.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“

4.3.   Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/109/ES z 19. decembra 2001 týkajúca sa štatistických zisťovaní vykonávaných členskými štátmi s cieľom stanovenia produkčného potenciálu sadov určitých druhov ovocných stromov  (27)

Pokiaľ ide smernicu 2001/109/ES, Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na zmenu a doplnenie zoznamu druhov ovocných stromov a tabuľky obsahujúcej druhy, ktoré sú predmetom zisťovania v jednotlivých členských štátoch, na prijatie pravidiel uplatňovania niektorých článkov a na stanovenie hraníc produkčných oblastí prijatých pre členské štáty. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky smernice 2001/109/ES, okrem iného jej doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Smernica 2001/109/ES sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

v článku 1 ods. 2 sa tretí pododsek nahrádza takto:

„Komisia môže zmeniť a doplniť zoznam uvedených druhov a uvedenú tabuľku. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 8 ods. 2.“;

2.

článok 2 ods. 2 sa nahrádza takto:

„2.   Detailné pravidlá uskutočňovania zisťovaní, ktoré prinášajú relevantné výsledky, prijíma Komisia. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 8 ods. 2.“;

3.

článok 3 ods. 4 sa nahrádza takto:

„4.   Pravidlá náhodného odberu vzoriek prijíma Komisia. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 8 ods. 2.“;

4.

článok 4 ods. 2 sa nahrádza takto:

„2.   Výsledky uvedené v odseku 1 sa poskytujú za každú produkčnú oblasť. Hranice produkčných oblastí prijaté pre členské štáty určí Komisia. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 8 ods. 2.“;

5.

článok 8 sa nahrádza takto:

„Článok 8

1.   Komisii pomáha Stály výbor pre poľnohospodársku štatistiku zriadený rozhodnutím Rady 72/279/EHS (28).

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 5a ods. 5 písm. a) a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

4.4.   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 91/2003 zo 16. decembra 2002 o štatistike železničnej dopravy  (29)

Pokiaľ ide o nariadenie (ES) č. 91/2003, Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na úpravu definícií, ako aj na prijatie doplňujúcich ustanovení, na úpravu obsahu príloh a na špecifikáciu informácií, ktoré sa poskytujú pre správy o kvalite a porovnateľnosti výsledkov. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky nariadenia (ES) č. 91/2003, okrem iného jeho doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Nariadenie (ES) č. 91/2003 sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

článok 3 ods. 2 sa nahrádza takto:

„2.   Komisia môže upraviť definície uvedené v odseku 1 a prijať doplňujúce definície potrebné na zabezpečenie harmonizácie. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia, okrem iného aj jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 11 ods. 3.“;

2.

článok 4 sa mení a dopĺňa takto:

a)

odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   V prílohách B a D sa vymedzujú požiadavky pre zjednodušené vykazovanie, ktoré môžu členské štáty použiť ako alternatívu k požiadavkám bežného podrobného vykazovania uvedeným v prílohách A a C za podniky, ktorých celkový prepravný výkon v preprave tovaru alebo cestujúcich je menší než 500 miliónov tonokilometrov alebo 200 miliónov osobokilometrov. Komisia môže uvedené prahové hodnoty upraviť. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 11 ods. 3.“;

b)

odsek 5 sa nahrádza takto:

„5.   Komisia môže upraviť obsah príloh. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 11 ods. 3.“;

3.

článok 10 sa nahrádza takto:

„Článok 10

Vykonávacie opatrenia

1.   Opatrenia na prenos údajov Eurostatu sa prijímajú v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 11 ods. 2.

2.   Komisia prijíma tieto vykonávacie opatrenia:

a)

úprava prahových hodnôt pre zjednodušené vykazovanie (článok 4);

b)

úprava definícií a prijatie doplňujúcich definícií (článok 3 ods. 2);

c)

úprava obsahu príloh (článok 4);

d)

špecifikácia informácii, ktoré sa poskytujú pre správy o kvalite a porovnateľnosti výsledkov (článok 8 ods. 2).

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia, okrem iného aj jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 11 ods. 3.“;

4.

článok 11 sa nahrádza takto:

„Článok 11

Postup výboru

1.   Komisii pomáha Výbor pre štatistické programy zriadený rozhodnutím 89/382/EHS, Euratom.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 5a ods. 5 písm. a) a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“;

5.

v bode 5 prílohy H sa slová „v súlade s postupom článku 11 ods. 2“ nahrádzajú slovami „v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 11 ods. 3“.

4.5.   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 437/2003 z 27. februára 2003 o štatistických výkazoch týkajúcich sa prepravy cestujúcich, nákladu a pošty v leteckej doprave  (30)

Pokiaľ ide o nariadenie (ES) č. 437/2003, Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na stanovenie noriem presnosti, spresnenie dátových súborov a prijatie určitých vykonávacích opatrení. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky nariadenia (ES) č. 437/2003, okrem iného jeho doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Nariadenie (ES) č. 437/2003 sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

článok 5 sa nahrádza takto:

„Článok 5

Presnosť štatistík

Zber údajov sa zakladá na úplných výkazoch, pokiaľ Komisia nestanoví iné normy presnosti. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 11 ods. 3.“;

2.

článok 7 ods. 2 sa nahrádza takto:

„2.   Výsledky sa odovzdávajú podľa dátových súborov uvedených v prílohe I. Dátové súbory stanovuje Komisia. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 11 ods. 3.

Prostriedky používané na odovzdávanie určuje Komisia v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 11 ods. 2.“;

3.

článok 10 sa nahrádza takto:

„Článok 10

Vykonávacie opatrenia

1.   V súlade s regulačným postupom stanoveným v článku 11 ods. 2 sa prijímajú tieto vykonávacie opatrenia:

zoznam letísk Spoločenstva podľa článku 3 ods. 2,

opis kódov údajov a prostriedkov, ktoré sa majú použiť na odovzdávanie výsledkov Komisii (článok 7),

šírenie štatistických výsledkov (článok 8).

2.   Komisia prijíma tieto vykonávacie opatrenia:

úprava špecifikácií uvedených v prílohách k tomuto nariadeniu,

úprava charakteristík zberu údajov (článok 3),

presnosť štatistík (článok 5),

opis dátových súborov (článok 7).

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 11 ods. 3.“;

4.

článok 11 sa nahrádza takto:

„Článok 11

Postup výboru

1.   Komisii pomáha Výbor pre štatistické programy zriadený rozhodnutím 89/382/EHS, Euratom.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 5a ods. 5 písm. a) a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“

4.6.   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 48/2004 z 5. decembra 2003 o tvorbe ročnej štatistiky Spoločenstva o oceliarskom priemysle pre referenčné roky 2003 – 2009  (31)

Pokiaľ ide o nariadenie (ES) č. 48/2004, Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na aktualizovanie zoznamu charakteristík, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky nariadenia (ES) č. 48/2004, okrem iného jeho doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Nariadenie (ES) č. 48/2004 sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

článok 7 sa nahrádza takto:

„Článok 7

Vykonávacie opatrenia

1.   Opatrenia na vykonávanie tohto nariadenia týkajúce sa formátov prenosu a prvého obdobia prenosu sa prijmú v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 8 ods. 2.

2.   Opatrenia na vykonávanie tohto nariadenia týkajúce sa aktualizácie zoznamu charakteristík zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia, okrem iného aj jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 8 ods. 3 za predpokladu, že pre členské štáty nevznikne žiadna významná dodatočná záťaž.“;

2.

článok 8 ods. 3 nahrádza takto:

„3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“

5.   VNÚTORNÝ TRH

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/25/ES z 21. apríla 2004 o ponukách na prevzatie  (32)

Pokiaľ ide o smernicu 2004/25/ES, Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená prijať pravidlá na uplatňovanie článku 6 ods. 3 na obsah ponukového dokumentu. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky smernice 2004/25/ES, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Smernicou 2004/25/ES sa stanovilo časové obmedzenie týkajúce sa vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu. Európsky parlament, Rada a Komisia vo vyhlásení týkajúcom sa rozhodnutia 2006/512/ES, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 1999/468/ES, uviedli, že rozhodnutie 2006/512/ES prináša horizontálne a uspokojivé riešenie, ktoré je v súlade so želaním Európskeho parlamentu kontrolovať implementáciu aktov prijatých v rámci postupu spolurozhodovania a že v dôsledku toho by mali byť vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu bez časového obmedzenia. Po zavedení regulačného postupu s kontrolou by sa v smernici 2004/25/ES malo zrušiť ustanovenie o časovom obmedzení.

Smernica 2004/25/ES sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

článok 6 ods. 4 sa nahrádza takto:

„4.   Komisia môže prijať pravidlá na úpravu zoznamu uvedeného v odseku 3. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 18 ods. 2.“;

2.

článok 18 sa mení a dopĺňa takto:

a)

odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“;

b)

odsek 3 sa vypúšťa.

6.   ZDRAVIE A OCHRANA SPOTREBITEĽA

6.1.   Smernica Rady 79/373/EHS z 2. apríla 1979 o obchodovaní s kŕmnymi zmesami  (33)

Pokiaľ ide o smernicu 79/373/EHS, Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na prijatie výnimiek z predpisov týkajúcich sa balenia kŕmnych zmesí a na zmenu a doplnenie prílohy. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky smernice 79/373/EHS, okrem iného jej doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Smernica 79/373/EHS sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

článok 4 ods. 2 sa nahrádza takto:

„2.   Komisia prijíma výnimky zo zásady uvedenej v odseku 1, ktoré sa musia povoliť na úrovni Spoločenstva. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice, okrem iného aj jej doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 13 ods. 3 za predpokladu, že je zabezpečená identifikácia a kvalita kŕmnych zmesí.“;

2.

článok 10 sa nahrádza takto:

„Článok 10

S ohľadom na vývoj vedeckých a technických poznatkov Komisia:

a)

stanoví kategórie, ktoré budú zoskupovať viacero kŕmnych surovín;

b)

stanoví metódy výpočtu energetickej hodnoty kŕmnych zmesí;

c)

prijíma potrebné zmeny a doplnenia prílohy.

Všetky uvedené opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice, okrem iného aj jej doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 13 ods. 3.“;

3.

článok 13 ods. 3 sa nahrádza takto:

„3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“

6.2.   Smernica Rady 82/471/EHS z 30. júna 1982 o určitých výrobkoch používaných na výživu zvierat  (34)

Pokiaľ ide o smernicu 82/471/EHS, Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na prijatie zmien a doplnení a na vymedzenie kritérií potrebných na definovanie produktov uvedených v tejto smernici. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky smernice 82/471/EHS jej doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES. Z dôvodu naliehavosti je na prijatie zmien a doplnení smernice potrebné uplatniť postup pre naliehavé prípady ustanovený v článku 5a ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES.

Smernica 82/471/EHS sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

článok 6 sa mení a dopĺňa takto:

a)

odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Zmeny a doplnenia prílohy, ktoré sa majú vykonať s ohľadom na vedecký a technický vývoj, prijíma Komisia. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 13 ods. 3. V prípade produktov uvedených v oddieloch 1.1 a 1.2 prílohy sa Komisia poradí s Vedeckým výborom pre výživu zvierat a Vedeckým výborom pre potraviny.

V prípade produktov uvedených v článku 4 ods. 1 získavaných z kvasiniek druhu ‚Candida‘ a kultivovaných na n-alkánoch však Komisia prijme rozhodnutie do dvoch rokov od oznámenia tejto smernice a po porade s Vedeckým výborom pre výživu zvierat a Vedeckým výborom pre potraviny.“;

b)

odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Kritériá umožňujúce definovať produkty uvedené v tejto smernici, najmä kritériá zloženia a čistoty a fyzikálno-chemických a biologických vlastností, môže stanoviť Komisia s ohľadom na vedecké a technické poznatky. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s postupom pre naliehavé prípady uvedeným v článku 13 ods. 3.“;

2.

v článku 7 ods. 2 druhom pododseku sa slová „s postupom ustanoveným v článku 13“ nahrádzajú slovami „s regulačným postupom uvedeným v článku 13 ods. 2“;

3.

článok 8 ods. 3 sa nahrádza takto:

„3.   Ak Komisia dospeje k záveru, že zmeny a doplnenia tejto smernice sú potrebné na zmiernenie ťažkostí uvedených v odseku 1 a na zabezpečenie zdravia ľudí alebo zvierat, takéto opatrenia prijme. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijmú v súlade s postupom pre naliehavé prípady uvedeným v článku 13 ods. 4. Členský štát, ktorý prijal ochranné opatrenia, ich môže v takomto prípade ponechať v platnosti dovtedy, kým uvedené zmeny a doplnenia nenadobudnú účinnosť.“;

4.

článok 13 sa mení a dopĺňa takto:

a)

odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“;

b)

dopĺňa sa tento odsek:

„4.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1, 2, 4 a 6 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“;

5.

článok 14 sa vypúšťa.

6.3.   Smernica Rady 96/25/ES z 29. apríla 1996 o obehu a používaní kŕmnych surovín  (35)

Pokiaľ ide o smernicu 96/25/ES, Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na vypracovanie a zmenu a doplnenie zoznamu látok, ktorých uvedenie do obehu alebo používanie na účely výživy zvierat je obmedzené alebo zakázané, a na zmenu a doplnenie prílohy s ohľadom na vývoj vedeckých a technických poznatkov. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky smernice 96/25/ES, okrem iného jej doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Ak sa zo závažných naliehavých dôvodov nemôžu dodržať obvyklé lehoty pre regulačný postup s kontrolou, Komisia by mala mať možnosť uplatniť na zmenu a doplnenie zoznamu látok, ktorých uvedenie do obehu alebo používanie na účely výživy zvierat je obmedzené alebo zakázané, postup pre naliehavé prípady ustanovený v článku 5a ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES.

Z dôvodu efektívnosti by sa na prijatie zmien a doplnení prílohy, ktoré sa majú vykonať s ohľadom na vývoj vedeckých a technických poznatkov, mali obvyklé lehoty pre regulačný postup s kontrolou skrátiť.

Smernica 96/25/ES sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

v článku 5 ods. 1 písm. g) sa druhá zarážka nahrádza takto:

„—

opatrení Spoločenstva uvedených na zozname, ktorý zostaví Komisia. Toto opatrenie zamerané na zmenu nepodstatných prvkov prvky tejto smernice jej doplnením sa prijme v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 13 ods. 3.“;

2.

článok 11 sa nahrádza takto:

„Článok 11

1.   Podľa regulačného postupu uvedeného v článku 13 ods. 2 sa môže prijať číselný systém kódovania pre vymenované kŕmne suroviny, založený na slovníku, v ktorom sa uvádza pôvod, časť použitého výrobku/vedľajšieho výrobku, spracovanie, zrelosť/kvalita kŕmnych surovín, ktorý umožní identifikáciu krmiva na medzinárodnej úrovni – predovšetkým podľa názvu a opisu.

2.   Komisia stanoví zoznam látok, ktorých uvedenie do obehu alebo používanie na účely výživy zvierat je obmedzené alebo zakázané, aby sa zabezpečil súlad s článkom 3. Toto opatrenie zamerané na zmenu a doplnenie nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijme v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 13 ods. 3.

3.   Komisia mení a dopĺňa zoznam uvedený v odseku 2 s ohľadom na vývoj vedeckých a technických poznatkov. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 13 ods. 3. Komisia môže zo závažných naliehavých dôvodov uplatniť na prijatie týchto opatrení postup pre naliehavé prípady uvedený v článku 13 ods. 5.

4.   Komisia prijíma zmeny a doplnenia prílohy, ktoré sa majú vykonať s ohľadom na vývoj vedeckých a technických poznatkov. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 13 ods. 4.“;

3.

článok 13 sa mení a dopĺňa takto:

a)

odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“;

b)

dopĺňajú sa tieto odseky:

„4.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 5a ods. 5 písm. b) a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Lehoty ustanovené v článku 5a ods. 3 písm. c), článku 5a ods. 4 písm. b) a článku 5a ods. 4 písm. e) rozhodnutia 1999/468/ES sú dva mesiace, jeden mesiac a dva mesiace v uvedenom poradí.

5.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1, 2, 4 a 6 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“

6.4.   Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/32/ES zo 7. mája 2002 o nežiaducich látkach v krmivách pre zvieratá  (36)

Pokiaľ ide o smernicu 2002/32/ES, Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na zmenu a doplnenie príloh I a II a na ich úpravu s ohľadom na vývoj vedeckých a technických poznatkov a na vymedzenie doplnkových kritérií pre detoxikačné postupy. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky smernice 2002/32/ES, okrem iného jej doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Ak sa zo závažných naliehavých dôvodov nemôžu dodržať obvyklé lehoty pre regulačný postup s kontrolou, Komisia by mala mať možnosť uplatniť na úpravu príloh I a II s ohľadom na vývoj vedeckých a technických poznatkov postup pre naliehavé prípady ustanovený v článku 5a ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES.

Smernica 2002/32/ES sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

v článku 7 ods. 2 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„2.   Bezodkladne sa prijme rozhodnutie o tom, či je potrebné prílohy I a II zmeniť a doplniť. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijmú v súlade s postupom pre naliehavé prípady uvedeným v článku 11 ods. 4.“;

2.

v článku 8 sa odseky 1 a 2 nahrádzajú takto:

„1.   Komisia upravuje prílohy I a II s ohľadom na vývoj vedeckých a technických poznatkov. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 11 ods. 3. Komisia môže zo závažných naliehavých dôvodov uplatniť na prijatie týchto zmien a doplnení postup pre naliehavé prípady uvedený v článku 11 ods. 4.

2.   Komisia tiež:

v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 11 ods. 2 pravidelne prijíma konsolidované verzie príloh I a II zahŕňajúce úpravy vykonané podľa odseku 1,

môže vymedziť kritéria prípustnosti pre detoxikačné postupy ako doplnok ku kritériám stanoveným pre produkty určené na výživu zvierat, ktoré sa uvedeným postupom podrobili; tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 11 ods. 3.“;

3.

článok 11 sa nahrádza takto:

„Článok 11

1.   Komisii pomáha Stály výbor pre krmivá zriadený na základe článku 1 rozhodnutia Rady 70/372/EHS (37).

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

4.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1, 2, 4 a 6 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

4.

článok 12 sa vypúšťa.

6.5.   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 z 26. mája 2003 o veterinárnych požiadavkách uplatniteľných na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat  (38)

Pokiaľ ide o nariadenie (ES) č. 998/2003, Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na zmenu a doplnenie zoznamu druhov zvierat uvedeného v časti C prílohy I a zoznamov krajín a území uvedených v častiach B a C prílohy II na vypracovanie špecifických požiadaviek v súvislosti s inými chorobami než besnota, pokiaľ ide o členské štáty a územia uvedené v oddiele 2 časti B prílohy II, na prijatie podmienok uplatniteľných na premiestňovanie zvierat druhov uvedených v časti C prílohy I z tretích krajín a na prijatie požiadaviek technického charakteru, pokiaľ ide o premiestňovanie zvierat druhov uvedených v častiach A a B prílohy I. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky tohto nariadenia, okrem iného jeho doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Z dôvodu efektívnosti by sa na prijatie zoznamu určitých tretích krajín mali obvyklé lehoty pre regulačný postup s kontrolou skrátiť.

Nariadenie (ES) č. 998/2003 sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

článok 7 sa nahrádza takto:

„Článok 7

Premiestňovanie medzi členskými štátmi alebo z územia uvedeného v oddiele 2 časti B prílohy II zvierat druhov uvedených v časti C prílohy I nebude podliehať žiadnej požiadavke v súvislosti s besnotou. Komisia v prípade potreby vypracuje špecifické požiadavky vrátane možného obmedzenia počtu zvierat v súvislosti s inými chorobami. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 24 ods. 4. V súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 24 ods. 2 možno vypracovať vzorové osvedčenie, ktoré bude sprevádzať tieto zvieratá.“;

2.

článok 9 sa nahrádza takto:

„Článok 9

Podmienky uplatniteľné na premiestňovanie zvierat druhov uvedených v časti C prílohy I z tretích krajín prijme Komisia. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 24 ods. 4. Vzorové osvedčenie, ktoré musí sprevádzať tieto zvieratá, sa stanoví v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 24 ods. 2.“;

3.

článok 10 sa týmto mení a dopĺňa takto:

a)

úvodná veta sa nahrádza takto:

„Zoznam tretích krajín uvedený v časti C prílohy II vypracuje Komisia. Aby tretia krajina mohla byť zahrnutá do tohto zoznamu, musí najprv preukázať svoj štatút, pokiaľ ide o besnotu, a že:“;

b)

dopĺňa sa tento pododsek:

„Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 24 ods. 5.“;

4.

v článku 17 sa prvý odsek nahrádza takto:

„Pre premiestňovanie zvierat druhov uvedených v častiach A a B prílohy I môže Komisia prijať požiadavky technického charakteru okrem tých, ktoré ustanovuje toto nariadenie. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 24 ods. 4.“;

5.

článok 19 sa nahrádza takto:

„Článok 19

Komisia môže zmeniť a doplniť časť C prílohy I a časti B a C prílohy II tak, aby sa zohľadnil vývoj situácie v Spoločenstve alebo v tretích krajinách, pokiaľ ide o choroby postihujúce druhy zvierat, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, najmä besnotu, a v prípade potreby obmedziť na účely tohto nariadenia počet zvierat, ktoré môžu byť premiestňované. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 24 ods. 4.“;

6.

článok 21 sa nahrádza takto:

„Článok 21

Komisia môže prijať akékoľvek prechodné opatrenia, ktoré uľahčia prechod zo súčasného režimu k režimu ustanovenému týmto nariadením. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 24 ods. 4.“;

7.

článok 24 sa mení a dopĺňa takto:

a)

odsek 4 sa nahrádza takto:

„4.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“;

b)

dopĺňa sa tento odsek:

„5.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až ods. 4, článok 5 písm. b) a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Lehoty uvedené v článku 5a ods. 3 písm. c) a v článku 5a ods. 4 písm. b) a e) rozhodnutia 1999/468/ES sú dva mesiace, jeden mesiac a dva mesiace v uvedenom poradí.“

6.6.   Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/99/ES zo 17. novembra 2003 o monitoringu zoonóz a pôvodcoch zoonóz  (39)

Pokiaľ ide o smernicu 2003/99/ES, Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na stanovenie koordinovaných programov na monitorovanie zoonóz a pôvodcov zoonóz. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky smernice 2003/99/ES, okrem iného jej doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Z dôvodu naliehavosti je na prijatie zmien a doplnení prílohy I smernice 2003/99/ES potrebné uplatniť postup pre naliehavé prípady ustanovený v článku 5a ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES s cieľom pridať zoonózy a pôvodcov zoonóz k zoznamom, ktoré sú v nej uvedené, alebo ich z nich vypustiť.

Smernica 2003/99/ES sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

v článku 4 sa odsek 4 mení a dopĺňa takto:

a)

úvodná veta sa nahrádza takto:

„Komisia môže zmeniť a doplniť prílohu I s cieľom pridať zoonózy alebo pôvodcov zoonóz do zoznamov, ktoré sú v nej uvedené, alebo ich z nich vypustiť, najmä so zreteľom na tieto kritériá:“;

b)

dopĺňa sa tento pododsek:

„Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijmú v súlade s postupom pre naliehavé prípady uvedeným v článku 12 ods. 4.“;

2.

článok 5 ods. 1 nahrádza takto:

„1.   Ak údaje zhromaždené na základe bežného monitorovania podľa článku 4 nie sú dostačujúce, Komisia môže, najmä ak vznikla osobitná potreba, stanoviť koordinované monitorovacie programy pre jednu alebo viacero zoonóz a/alebo pôvodcov zoonóz na posúdenie rizika alebo na určenie základných hodnôt týkajúcich sa zoonóz alebo pôvodcov zoonóz na úrovni členských štátov alebo na úrovni Spoločenstva. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 12 ods. 3.“;

3.

článok 11 sa nahrádza takto:

„Článok 11

Zmeny a doplnenia príloh a prechodné alebo vykonávacie opatrenia

Komisia môže zmeniť a doplniť prílohy II, III a IV. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 12 ods. 3.

Prechodné opatrenia všeobecného charakteru zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice, okrem iného jej doplnením o nové nepodstatné prvky, najmä ďalšie špecifikácie požiadaviek stanovených v tejto smernici, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 12 ods. 3.

Ďalšie vykonávacie alebo prechodné opatrenia sa môžu prijať v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 12 ods. 2.“;

4.

článok 12 sa mení a dopĺňa takto:

a)

odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“;

b)

dopĺňa sa tento odsek:

„4.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1, 2, 4 a 6 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“

6.7.   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín  (40)

Pokiaľ ide o nariadenie (ES) č. 852/2004, Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na prijatie ustanovení týkajúcich sa osobitných hygienických opatrení, na schvaľovanie prevádzkarní a na udeľovanie výnimiek z príloh I a II za určitých podmienok. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky nariadenia (ES) č. 852/2004, okrem iného jeho doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Nariadenie (ES) č. 852/2004 sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

článok 4 ods. 4 sa nahrádza takto:

„4.   Komisia prijíma kritériá, požiadavky a ciele uvedené v odseku 3, ako aj súvisiace metódy odberu vzoriek a analýzy. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 14 ods. 3.“;

2.

v článku 6 ods. 3 sa písmeno c) nahrádza takto:

„c)

na základe rozhodnutia prijatého Komisiou. Toto opatrenie zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia sa prijme v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 14 ods. 3.“;

3.

článok 12 sa nahrádza takto:

„Článok 12

Prechodné opatrenia všeobecného charakteru zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia, okrem iného jeho doplnením o nové nepodstatné prvky, najmä ďalšie špecifikácie požiadaviek stanovených v tomto nariadení, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 14 ods. 3.

Ďalšie vykonávacie alebo prechodné opatrenia sa môžu prijať v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 14 ods. 2.“;

4.

článok 13 sa mení a dopĺňa takto:

a)

odsek 1 sa mení a dopĺňa takto:

i)

úvodná veta sa nahrádza takto:

„Komisia môže upraviť alebo aktualizovať prílohy I a II s ohľadom na:“;

ii)

dopĺňa sa tento pododsek:

„Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia, okrem iného aj jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 14 ods. 3.“;

b)

odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   S ohľadom na príslušné rizikové faktory môže Komisia udeliť výnimky z príloh I a II, najmä s cieľom uľahčiť malým podnikom vykonávanie článku 5, ak tieto výnimky nemajú vplyv na dosiahnutie cieľov tohto nariadenia. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 14 ods. 3.“;

5.

článok 14 ods. 3 sa nahrádza takto:

„3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“

6.8.   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu  (41)

Pokiaľ ide o nariadenie (ES) č. 853/2004, Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na prijatie ustanovení týkajúcich sa všeobecných povinností prevádzkovateľov potravinárskych podnikov a osobitných záruk pre uvádzanie potravín na trh vo Švédsku a Fínsku a na udeľovanie výnimiek z príloh za určitých podmienok. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky nariadenia (ES) č. 853/2004, okrem iného jeho doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Nariadenie (ES) č. 853/2004 sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

v článku 3 ods. 2 sa prvá veta nahrádza takto:

„Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov nesmú na odstránenie povrchovej kontaminácie produktov živočíšneho pôvodu používať žiadne látky iné, ako je pitná voda alebo, ak to nariadenie (ES) č. 852/2004 alebo toto nariadenie povoľuje, čistá voda, ak použitie takejto látky nebolo schválené Komisiou. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 12 ods. 3.“;

2.

článok 8 ods. 3 sa nahrádza takto:

„3.

a)

Komisia môže aktualizovať požiadavky uvedené v odsekoch 1 a 2, a to najmä s cieľom zohľadniť zmeny kontrolných programov členských štátov alebo prijatie mikrobiologických kritérií podľa nariadenia (ES) č. 852/2004. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia, okrem iného aj jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 12 ods. 3.

b)

V súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 12 ods. 2 je možné predpisy ustanovené v odseku 2 tohto článku, ktoré sa vzťahujú na potraviny uvedené v odseku 1 tohto článku, celkovo alebo čiastočne rozšíriť na ktorýkoľvek členský štát alebo ktorýkoľvek región členského štátu, ktorý má kontrolný program, pokiaľ ide o príslušné potraviny živočíšneho pôvodu, uznaný za rovnocenný s tým, ktorý bol schválený pre Švédsko a Fínsko.“;

3.

článok 9 sa nahrádza takto:

„Článok 9

Prechodné opatrenia všeobecného charakteru zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia, okrem iného jeho doplnením o nové nepodstatné prvky, najmä ďalšie špecifikácie požiadaviek stanovených v tomto nariadení, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 12 ods. 3.

Ďalšie vykonávacie alebo prechodné opatrenia sa môžu prijať v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 12 ods. 2.“;

4.

článok 10 sa týmto mení a dopĺňa takto:

a)

odsek 1 sa mení a dopĺňa takto:

i)

úvodné slová sa nahrádzajú takto:

„Komisia môže prispôsobiť alebo aktualizovať prílohy II a III s ohľadom na:“;

ii)

dopĺňa sa tento pododsek:

„Opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia, okrem iného aj jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 12 ods. 3.“;

b)

odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Komisia môže udeliť výnimky z príloh II a III, ak tieto výnimky neovplyvnia dosiahnutie cieľov tohto nariadenia. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 12 ods. 3.“;

5.

v článku 11 sa úvodné slová nahrádzajú takto:

„Bez toho, aby bolo dotknuté všeobecné uplatňovanie článku 9 a článku 10 ods. 1, sa môžu prijať vykonávacie opatrenia v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 12 ods. 2 a prijať zmeny prílohy II alebo III ako opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia, v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 12 ods. 3 na:“;

6.

článok 12 ods. 3 sa nahrádza takto:

„3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“

6.9.   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu  (42)

Pokiaľ ide o nariadenie (ES) č. 854/2004, Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na zmenu a doplnenie alebo prispôsobenie jeho príloh a na prijatie prechodných opatrení, najmä ďalších špecifikácií požiadaviek stanovených v ustanoveniach uvedeného nariadenia. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky nariadenia (ES) č. 854/2004, okrem iného jeho doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Nariadenie (ES) č. 854/2004 sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

článok 16 sa nahrádza takto:

„Článok 16

Prechodné opatrenia všeobecného charakteru zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia, okrem iného jeho doplnením o nové nepodstatné prvky, najmä ďalšie špecifikácie požiadaviek stanovených v ustanoveniach tohto nariadenia, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 19 ods. 3.

Ďalšie vykonávacie alebo prechodné opatrenia sa môžu prijať v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 19 ods. 2.“;

2.

v článku 17 sa odseky 1 a 2 nahrádzajú takto:

„1.   Komisia môže zmeniť alebo doplniť prílohy I, II, III, IV, V a VI s cieľom zohľadniť vedecký a technický pokrok. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia, okrem iného aj jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 19 ods. 3.

2.   Komisia môže prijať výnimky z príloh I, II, III, IV, V a VI, ak tieto výnimky neovplyvnia dosiahnutie cieľov tohto nariadenia. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 19 ods. 3.“;

3.

v článku 18 sa úvodné slová nahrádzajú takto:

„Bez toho, aby bolo dotknuté všeobecné uplatňovanie článku 16 a článku 17 ods. 1, sa môžu prijať vykonávacie opatrenia v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 19 ods. 2 a prijať zmeny príloh I, II, III, IV, V alebo VI, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia, v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 19 ods. 3, ktorými sa určia:“;

4.

článok 19 ods. 3 sa nahrádza takto:

„3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“

6.10.   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 z 12. januára 2005, ktorým sa stanovujú požiadavky na hygienu krmív  (43)

Pokiaľ ide o nariadenie (ES) č. 183/2005, Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na vymedzenie mikrobiologických kritérií a osobitných cieľov, ktoré musia krmivárske podnikateľské subjekty dodržiavať, na prijatie opatrení týkajúcich sa schvaľovania prevádzok, na zmenu a doplnenie príloh I, II a III a na udelenie výnimiek z uvedených príloh. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky nariadenia (ES) č. 183/2005, okrem iného jeho doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Nariadenie (ES) č. 183/2005 sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

v článku 5 ods. 3 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Kritériá a ciele uvedené v písmenách a) a b) vymedzí Komisia. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 31 ods. 3.“;

2.

v článku 10 sa bod 3 nahrádza takto:

„3.   schválenie sa vyžaduje na základe nariadenia prijatého Komisiou. Toto opatrenie zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijme v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 31 ods. 3.“;

3.

článok 27 sa nahrádza takto:

„Článok 27

Zmeny a doplnenia príloh I, II a III

Prílohy I, II a III sa môžu zmeniť a doplniť, aby sa zohľadnili tieto aspekty:

a)

vývoj kódexov správnych postupov;

b)

skúsenosti získané z vykonávania systémov založených na HACCP podľa článku 6;

c)

technologický rozvoj;

d)

vedecké poradenstvo, najmä nové hodnotenia rizík;

e)

stanovenie cieľov v oblasti bezpečnosti krmív

a

f)

vývoj požiadaviek týkajúcich sa osobitných činností.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 31 ods. 3.“;

4.

článok 28 sa nahrádza takto:

„Článok 28

Výnimky z príloh I, II a III

Komisia môže z konkrétnych dôvodov udeliť výnimky z príloh I, II a III, ak tieto výnimky neovplyvnia dosiahnutie cieľov tohto nariadenia. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 31 ods. 3.“;

5.

článok 31 ods. 3 sa nahrádza takto:

„3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“

7.   ENERGETIKA A DOPRAVA

7.1.   Nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 z 20. decembra 1985 o záznamovom zariadení v cestnej doprave  (44)

Pokiaľ ide o nariadenie (EHS) č. 3821/85, Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na vykonanie zmien a doplnení potrebných na prispôsobenie príloh technickému pokroku. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky nariadenia (EHS) č. 3821/85, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Nariadenie (EHS) č. 3821/85 sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

v článku 5 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Zabezpečenie systému musí spĺňať technické požiadavky stanovené v prílohe I B. Komisia zabezpečí, aby sa v uvedenej prílohe stanovilo, že záznamovému zariadeniu nesmie byť udelené ES typové schválenie komponentu, kým celý systém (samotné záznamové zariadenie, karta vodiča a elektrické spojenie s prevodovkou) nepreukázal svoju schopnosť odolávať pokusom o manipuláciu alebo falšovanie údajov týkajúcich sa doby jazdy. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 18 ods. 2. Testy potrebné na tento účel vykonajú odborníci oboznámení s najnovšími technikami manipulácie alebo falšovania.“;

2.

článok 17 ods. 1 sa nahrádza takto:

„1.   Zmeny a doplnenia potrebné na prispôsobenie príloh technickému pokroku a zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 18 ods. 2.“;

3.

článok 18 sa nahrádza takto:

„Článok 18

1.   Komisii pomáha výbor.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“

7.2.   Smernica Rady 97/70/ES z 11. decembra 1997, ktorou sa ustanovuje harmonizovaný bezpečnostný režim pre rybárske plavidlá dĺžky 24 a viac metrov  (45)

Pokiaľ ide o smernicu 97/70/ES, Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na prijatie ustanovení týkajúcich sa na jednej strane harmonizovaného výkladu niektorých ustanovení prílohy k protokolu z Torremolinos a na druhej strane vykonávania tejto smernice. Komisia by tiež mala byť splnomocnená na zmenu a doplnenie niektorých ustanovení smernice a jej príloh s cieľom uplatniť na účely tejto smernice zmeny a doplnenia protokolu z Torremolinos, ktoré nadobudli platnosť po prijatí tejto smernice. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky smernice 97/70/ES, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Smernica 97/70/ES sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

v článku 4 ods. 4 písm. b) sa slová „v súlade s postupom stanoveným v článku 9“ nahrádzajú slovami „v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 9 ods. 2“;

2.

v článku 8 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„Nasledovné prispôsobenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 9 ods. 3:

a)

môžu byť prijaté a začlenené ustanovenia na:

harmonizovaný výklad ustanovení prílohy k protokolu z Torremolinos, ktoré boli ponechané na uváženie správam jednotlivých zmluvných strán, pokiaľ je to nevyhnutné na ich dôsledné vykonávanie v Spoločenstve,

vykonávanie tejto smernice bez rozšírenia jej rozsahu pôsobnosti;

b)

články 2, 3, 4, 6 a 7 tejto smernice sa môžu prispôsobiť a jej prílohy sa môžu zmeniť a doplniť, aby sa na účely tejto smernice uplatnili následné zmeny protokolu z Torremolinos, ktoré nadobudli platnosť po prijatí tejto smernice.“;

3.

článok 9 sa nahrádza takto:

„Článok 9

Postup výboru

1.   Komisii pomáha Výbor pre bezpečnosť na mori a pre zabránenie znečisťovania z lodí (COSS) zriadený článkom 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002 (46).

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (47), so zreteľom na jeho článok 8.

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je dva mesiace.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

7.3.   Smernica Rady 1999/35/ES z 29. apríla 1999 o systéme povinných kontrol pre bezpečnú prevádzku prevozných lodí ro-ro a osobných vysokorýchlostných plavidiel v pravidelnej preprave  (48)

Pokiaľ ide o smernicu 1999/35/ES, Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na zmenu a doplnenie príloh, definícií, ako aj odkazov na nástroje Spoločenstva a Medzinárodnej námornej organizácii (IMO), aby boli uvedené do súladu s opatreniami Spoločenstva alebo IMO, ktoré nadobudli účinnosť neskôr. Komisia by tiež mala byť splnomocnená na zmenu a doplnenie príloh s cieľom zlepšiť režim ustanovený touto smernicou. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky smernice 1999/35/ES, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Smernica 1999/35/ES sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

v článku 4 ods. 1 písm. d) poslednej vete, v článku 11 ods. 6 a 8 a v článku 13 ods. 3 druhej a poslednej vete sa slová „postupom ustanoveným v článku 16“ nahrádzajú slovami „regulačným postupom uvedeným v článku 16 ods. 2“;

2.

článok 16 sa nahrádza takto:

„Článok 16

Postup výboru

1.   Komisii pomáha Výbor pre bezpečnosť na mori a zabránenie znečisťovania z lodí (COSS) zriadený na základe článku 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002 (49).

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je dva mesiace.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

3.

článok 17 sa nahrádza takto:

„Článok 17

Postup pri zmene a doplnení

Prílohy k tejto smernici, definície, odkazy na nástroje Spoločenstva a odkazy na nástroje OMI sa môžu prispôsobiť v rozsahu potrebnom na ich uvedenie do súladu s opatreniami Spoločenstva alebo IMO, ktoré nadobudli účinnosť, ale bez rozšírenia rozsahu pôsobnosti tejto smernice.

Prílohy k tejto smernici sa tiež môžu prispôsobiť, keď je potrebné zlepšiť režim ustanovený touto smernicou, ale bez rozšírenia jej rozsahu pôsobnosti.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 16 ods. 3.

Zmeny a doplnenia medzinárodných nástrojov uvedených v článku 2 sa môžu vylúčiť z rozsahu pôsobnosti tejto smernice podľa článku 5 nariadenia (ES) č. 2099/2002.“

7.4.   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 417/2002 z 18. februára 2002 o urýchlenom zavedení konštrukčných požiadaviek na dvojitý alebo ekvivalentný trup pre ropné tankery s jednoduchým trupom  (50)

Pokiaľ ide o nariadenie (ES) č. 417/2002, Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na zmenu a doplnenie niektorých odkazov na príslušné pravidlá dohovoru MARPOL 73/78 a na rezolúcie MEPC 111(50) a 94(46), aby sa odkazy uviedli do súladu so zmenami a doplneniami uvedených pravidiel a rezolúcií, ktoré prijala Medzinárodná námorná organizácia (IMO), ak takéto zmeny a doplnenia nerozširujú rozsah pôsobnosti uvedeného nariadenia. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky nariadenia (ES) č. 417/2002, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Nariadenie (ES) č. 417/2002 sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

článok 10 sa nahrádza takto:

„Článok 10

Postup výboru

1.   Komisii pomáha Výbor pre bezpečnosť na mori a zabránenie znečisťovania z lodí (COSS) zriadený na základe článku 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002 (51).

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

2.

v článku 11 sa prvý odsek nahrádza takto:

„Komisia môže zmeniť a doplniť odkazy v tomto nariadení na pravidlá prílohy I k dohovoru MARPOL 73/78, ako aj na rezolúcie MEPC 111(50) a 94(46), zmenené a doplnené rezolúciami MEPC 99(48) a 112(50), aby sa odkazy uviedli do súladu so zmenami a doplneniami uvedených pravidiel a rezolúcií prijatými IMO, ak takéto zmeny a doplnenia nerozširujú rozsah pôsobnosti tohto nariadenia. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 10 ods. 2.“

7.5.   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 782/2003 zo 14. apríla 2003 o zákaze organociničitých zlúčenín na lodiach  (52)

Pokiaľ ide o nariadenie (ES) č. 782/2003, Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na stanovenie harmonizovaného režimu prehliadok a udelenia osvedčenia pre niektoré lode, na prijatie určitých opatrení týkajúcich sa lodí plávajúcich pod vlajkou tretieho štátu, na stanovenie postupov pre štátny prístavný dozor a na zmenu a doplnenie niektorých odkazov a príloh s cieľom zohľadniť vývoj na medzinárodnej úrovni, a to najmä v IMO, alebo s cieľom zvýšiť účinnosť uvedeného nariadenia na základe získaných skúseností. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky nariadenia (ES) č. 782/2003, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Nariadenie (ES) č. 782/2003 sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

článok 6 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v odseku 1 písm. b) sa druhý pododsek nahrádza takto:

„V prípade potreby môže Komisia pre tieto lode stanoviť harmonizovaný režim prehliadok a udelenia osvedčenia. Toto opatrenie zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia sa prijme v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 9 ods. 2.“;

b)

odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Ak dohovor AFS nenadobudne platnosť do 1. januára 2007, Komisia prijme vhodné opatrenia, aby lode plávajúce pod vlajkou tretieho štátu mohli preukázať svoj súlad s článkom 5. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 9 ods. 2.“;

2.

v článku 7 sa druhý odsek nahrádza takto:

„Ak dohovor AFS nenadobudne platnosť do 1. januára 2007, Komisia stanoví vhodné postupy pre tieto kontroly. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 9 ods. 2.“;

3.

článok 8 sa nahrádza takto:

„Článok 8

Na zohľadnenie vývoja na medzinárodnej úrovni, a to najmä v Medzinárodnej námornej organizácii (IMO), alebo na zvýšenie účinnosti tohto nariadenia na základe získaných skúseností môže Komisia zmeniť a doplniť odkazy na dohovor AFS, na osvedčenie AFS, na vyhlásenie AFS a na AFS potvrdenie zhody a príloh k tomuto nariadeniu vrátane príslušných usmernení IMO vo vzťahu k článku 11 dohovoru AFS. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 9 ods. 2.“;

4.

článok 9 sa nahrádza takto:

„Článok 9

Postup výboru

1.   Komisii pomáha Výbor pre bezpečnosť na mori a zabránenie znečisťovania z lodí (COSS) zriadený na základe článku 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002 (53).

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

7.6.   Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/8/ES z 11. februára 2004 o podpore kogenerácie založenej na dopyte po využiteľnom teple na vnútornom trhu s energiou  (54)

Pokiaľ ide o smernicu 2004/8/ES, Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na preskúmanie harmonizovaných referenčných hodnôt účinnosti samostatnej výroby elektriny a tepla, na prispôsobenie prahových hodnôt uvedených v článku 13 technickému pokroku a na vypracovanie podrobných pokynov na vykonávanie a uplatňovanie prílohy II uvedenej smernice vrátane pomeru elektriny k teplu a ich prispôsobenie technickému pokroku. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky smernice 2004/8/ES, okrem iného jej doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Smernica 2004/8/ES sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

článok 4 ods. 2 sa nahrádza takto:

„2.   Komisia preskúma harmonizované referenčné hodnoty účinnosti samostatnej výroby elektriny a tepla uvedené v odseku 1, a to prvýkrát 21. februára 2011 a potom každé štyri roky, s cieľom zohľadniť technologický vývoj a zmeny v rozložení energetických zdrojov. Všetky opatrenia vyplývajúce z tohto preskúmania, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 14 ods. 2.“;

2.

článok 13 sa nahrádza takto:

„Článok 13

Prispôsobenie technickému pokroku

1.   Komisia prispôsobí prahové hodnoty používané pri výpočte množstva elektriny vyrobeného kogeneráciou uvedené v bode a) prílohy II technickému pokroku. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 14 ods. 2.

2.   Komisia prispôsobí prahové hodnoty používané pri výpočte účinnosti kogeneračnej výroby a úspor primárnej energie uvedené v bode a) prílohy III technickému pokroku. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 14 ods. 2.

3.   Komisia prispôsobí usmernenia na určenie pomeru elektriny k teplu uvedené v bode d) prílohy II technickému pokroku. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 14 ods. 2.“;

3.

článok 14 sa nahrádza takto:

„Článok 14

Postup výboru

1.   Komisii pomáha výbor.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“;

4.

v prílohe II sa písmeno e) nahrádza takto:

„e)

Komisia vypracuje podrobné pokyny na vykonávanie a uplatňovanie prílohy II vrátane určenia pomeru elektriny k teplu. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 14 ods. 2.“

7.7.   Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/52/ES z 29. apríla 2004 o interoperabilite elektronických cestných mýtnych systémov v Spoločenstve  (55)

Pokiaľ ide o smernicu 2004/52/ES, Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na úpravu prílohy a na prijatie rozhodnutí týkajúcich sa vymedzenia európskej elektronickej mýtnej služby. Komisia by tiež mala byť splnomocnená na prijatie technických rozhodnutí týkajúcich sa realizácie európskej elektronickej mýtnej služby. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky smernice 2004/52/ES, okrem iného jej doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Smernica 2004/52/ES sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

článok 4 sa mení a dopĺňa takto:

a)

odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   V prípade potreby sa môže príloha z technických dôvodov prispôsobiť. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 5 ods. 2.“;

b)

odseky 4, 5 a 6 sa nahrádzajú takto:

„4.   Komisia prijme rozhodnutia týkajúce sa vymedzenia európskej elektronickej mýtnej služby. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 5 ods. 2. Tieto rozhodnutia sa prijmú len vtedy, keď na základe posúdenia príslušných štúdií existujú všetky predpoklady na to, aby bola interoperabilita funkčná zo všetkých hľadísk vrátane technických, právnych a komerčných podmienok.

5.   Komisia prijme technické rozhodnutia týkajúce sa realizácie európskej elektronickej mýtnej služby. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 5 ods. 2.“;

2.

článok 5 sa nahrádza takto:

„Článok 5

Postup výboru

1.   Komisii pomáha Výbor pre elektronické mýto.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“

7.8.   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 725/2004 z 31. marca 2004 o zvýšení bezpečnosti lodí a prístavných zariadení  (56)

Pokiaľ ide o nariadenie (ES) č. 725/2004, Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na prijatie rozhodnutia, či zmeny a doplnenia príloh, ktoré sa týkajú niektorých osobitných opatrení na zvýšenie námornej bezpečnosti podľa Medzinárodného dohovoru o bezpečnosti ľudského života na mori a Medzinárodného kódexu pre bezpečnosť lodí a prístavných zariadení, ktoré automaticky platia aj pre medzinárodnú dopravu, sa majú vzťahovať aj na lode, ktoré prevádzkujú domáce služby a ich prístavné zariadenia. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky nariadenia (ES) č. 725/2004, okrem iného jeho doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Nariadenie (ES) č. 725/2004 stanovuje bezpečnostné požiadavky a opatrenia a vychádza z medzinárodných aktov, ktoré podliehajú zmenám. Ak sa zo závažných naliehavých dôvodov nemôžu dodržať obvyklé lehoty pre regulačný postup s kontrolou, Komisia by mala mať možnosť uplatniť postup pre naliehavé prípady ustanovený v článku 5a ods. 6 rozhodnutia 1999/486/ES.

Nariadenie (ES) č. 725/2004 sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

článok 10 ods. 2 sa nahrádza takto:

„2.   Komisia rozhodne o integrácii zmien a doplnení k medzinárodným nástrojom uvedeným v článku 2 v súvislosti s loďami prevádzkujúcimi domáce služby a prístavnými zariadeniami, ktoré im slúžia a na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, pokiaľ predstavujú technickú aktualizáciu ustanovení dohovoru SOLAS a kódexu ISPS. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 11 ods. 4; Komisia môže zo závažných naliehavých dôvodov uplatniť postup pre naliehavé prípady uvedený v článku 11 ods. 5. Postup pre kontrolu zhody určený odsekom 5 tohto článku sa v týchto prípadoch neuplatňuje.“;

2.

článok 10 ods. 3 sa nahrádza takto:

„3.   Komisia môže prijať ustanovenia s cieľom stanoviť harmonizované postupy na uplatňovanie záväzných ustanovení kódexu ISPS bez toho, aby rozširovala rozsah pôsobnosti tohto nariadenia. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 11 ods. 4.

Komisia môže zo závažných naliehavých dôvodov uplatniť postup pre naliehavé prípady uvedený v článku 11 ods. 5.“;

3.

článok 11 sa nahrádza takto:

„Článok 11

Postup výboru

1.   Komisii pomáha výbor.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je jeden mesiac.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 6 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Lehota ustanovená v článku 6 písm. b) a c) rozhodnutia 1999/468/ES je jeden mesiac.

4.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

5.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1, 2, 4 a 6 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“

7.9.   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 789/2004 z 21. apríla 2004 o prevode nákladných a osobných lodí medzi registrami v Spoločenstve  (57)

Pokiaľ ide o nariadenie (ES) č. 789/2004, Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na zmenu a doplnenie niektorých definícií, aby sa zohľadnil vývoj na medzinárodnej úrovni, a to najmä v Medzinárodnej námornej organizácii (IMO), a aby sa zvýšila účinnosť nariadenia na základe skúseností a technického pokroku. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky nariadenia (ES) č. 789/2004, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Nariadenie (ES) č. 789/2004 sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

článok 7 sa nahrádza takto:

„Článok 7

Postup výboru

1.   Komisii pomáha Výbor pre bezpečnosť na mori a zabránenie znečisťovania z lodí (COSS) zriadený na základe článku 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002 (58).

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je dva mesiace.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

2.

článok 9 ods. 1 sa nahrádza takto:

„1.   Komisia môže zmeniť a doplniť definície uvedené v článku 2, aby sa zohľadnil vývoj na medzinárodnej úrovni, a to najmä v Medzinárodnej námornej organizácii (IMO), a aby sa zvýšila účinnosť tohto nariadenia na základe skúseností a technického pokroku, ak tieto zmeny a doplnenia nerozširujú rozsah pôsobnosti tohto nariadenia. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 7 ods. 3.“

7.10.   Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/44/ES zo 7. septembra 2005 o harmonizovaných riečnych informačných službách (RIS) na vnútrozemských vodných cestách v Spoločenstve  (59)

Pokiaľ ide o smernicu 2005/44/ES, Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na prispôsobenie príloh technickému pokroku. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky smernice 2005/44/ES, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Smernica 2005/44/ES sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

článok 10 sa nahrádza takto:

„Článok 10

Postup pri zmene a doplnení

Prílohy I a II sa môžu zmeniť a doplniť na základe skúseností získaných pri uplatňovaní tejto smernice a prispôsobiť technickému pokroku. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 11 ods. 4.“;

2.

článok 11 sa nahrádza takto:

„Článok 11

Postup výboru

1.   Komisii pomáha výbor zriadený na základe článku 7 smernice Rady 91/672/EHS zo 16. decembra 1991 o vzájomnom uznávaní kapitánskych osvedčení pre prepravu tovaru a cestujúcich vnútrozemskou vodnou dopravou, vydávaných jednotlivými štátmi (60).

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 3 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

4.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

5.   Komisia pravidelne konzultuje so zástupcami odvetvia.

7.11.   Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/65/ES z 26. októbra 2005 o zvýšení bezpečnosti prístavov  (61)

Pokiaľ ide o smernicu 2005/65/ES, Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na prispôsobenie jej príloh. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky smernice 2005/65/ES, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Smernica 2005/65/ES určuje bezpečnostné požiadavky a opatrenia a vychádza z medzinárodných aktov, ktoré podliehajú zmenám. Ak sa zo závažných naliehavých dôvodov nemôžu dodržať obvyklé lehoty pre regulačný postup s kontrolou, Komisia by mala mať možnosť uplatniť na prispôsobenie jej príloh postup pre naliehavé prípady ustanovený v článku 5a ods. 6 rozhodnutia 1999/486/ES.

Články 14 a 15 smernice 2005/65/ES sa v dôsledku toho nahrádzajú takto:

„Článok 14

Prispôsobenia

Komisia môže prispôsobiť prílohy I až IV bez rozšírenia rozsahu pôsobnosti tejto smernice. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 15 ods. 2.

Komisia môže zo závažných naliehavých dôvodov uplatniť postup pre naliehavé prípady uvedený v článku 15 ods. 3.

Článok 15

Postup výboru

1.   Komisii bude pomáhať výbor zriadený nariadením (ES) č. 725/2004.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1, 2, 4 a 6 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“


(1)  Ú. v. ES L 163, 2.7.1996, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 147, 9.6.1975, s. 40.

(3)  Ú. v. ES L 121, 15.5.1993, s. 20.

(4)  Ú. v. ES L 162, 3.7.2000, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 304, 21.11.2003, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ L 50, 20.2.2004, s. 28.

(7)  Ú. v. ES  196, 16.8.1967, s. 1.“;

(8)  Ú. v. EÚ L 50, 20.2.2004, s. 44.

(9)  Ú. v. ES  196, 16.8.1967, s. 1.“;

(10)  Ú. v. EÚ L 47, 18.2.2004, s. 1.

(11)  Ú. v. EÚ L 22, 26.1.2005, s. 1.“

(12)  Ú. v. EÚ L 104, 8.4.2004, s. 1.

(13)  Ú. v. EÚ L 136, 30.4.2004, s. 1.

(14)  Ú. v. ES L 378, 31.12.1982, s. 1.

(15)  Ú. v. ES L 181, 4.7.1986, s. 6.

(16)  Ú. v. ES L 365, 31.12.1994, s. 10.

(17)  Ú. v. ES L 121, 11.5.1999, s. 13.

(18)  Ú. v. ES L 309, 27.11.2001, s. 22.

(19)  Ú. v. EÚ L 275, 25.10.2003, s. 32.

(20)  Ú. v. EÚ L 229, 29.6.2004, s. 5.

(21)  Ú. v. EÚ L 23, 26.1.2005, s. 3.

(22)  Ú. v. EÚ L 190, 12.7.2006, s. 1.

(23)  Ú. v. ES L 377, 31.12.1991, s. 48.“;

(24)  Ú. v. ES L 374, 31.12.1991, s. 1.

(25)  Ú. v. ES L 181, 28.6.1989, s. 47.“

(26)  Ú. v. ES L 78, 28.3.1996, s. 27.

(27)  Ú. v. ES L 13, 16.1.2002, s. 21.

(28)  Ú. v. ES L 179, 7.8.1972, s. 1.“

(29)  Ú. v. EÚ L 14, 21.1.2003, s. 1.

(30)  Ú. v. EÚ L 66, 11.3.2003, s. 1.

(31)  Ú. v. EÚ L 7, 13.1.2004, s. 1.

(32)  Ú. v. EÚ L 142, 30.4.2004, s. 12.

(33)  Ú. v. ES L 86, 6.4.1979, s. 30

(34)  Ú. v. ES L 213, 21.7.1982, s. 8.

(35)  Ú. v. ES L 125, 23.5.1996, s. 35.

(36)  Ú. v. ES L 140, 30.5.2002, s. 10.

(37)  Ú. v. ES L 170, 3.8.1970, s. 1.“;

(38)  Ú. v. EÚ L 146, 13.6.2003, s. 1.

(39)  Ú. v. EÚ L 325, 12.12.2003, s. 31.

(40)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 1.

(41)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55.

(42)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 206.

(43)  Ú. v. EÚ L 35, 8.2.2005, s. 1.

(44)  Ú. v. ES L 370, 31.12.1985, s. 8.

(45)  Ú. v. ES L 34, 9.2.1998, s. 1.

(46)  Ú. v. ES L 324, 29.11.2002, s. 1.

(47)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.“

(48)  Ú. v. ES L 138, 1.6.1999, s. 1.

(49)  Ú. v. ES L 324, 29.11.2002, s. 1.“;

(50)  Ú. v. ES L 64, 7.3.2002, s. 1.

(51)  Ú. v. ES L 324, 29.11.2002, s. 1.“;

(52)  Ú. v. EÚ L 115, 9.5.2003, s. 1.

(53)  Ú. v. ES L 324, 29.11.2002, s. 1.“

(54)  Ú. v. EÚ L 52, 21.2.2004, s. 50.

(55)  Ú. v. EÚ L 166, 30.4.2004, s. 124.

(56)  Ú. v. EÚ L 129, 29.4.2004, s. 6.

(57)  Ú. v. EÚ L 138, 30.4.2004, s. 19.

(58)  Ú. v. ES L 324, 29.11.2002, s. 1.“;

(59)  Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005, s. 152.

(60)  Ú. v. ES L 373, 31.12.1991, s. 29.“

(61)  Ú. v. EÚ L 310, 25.11.2005, s. 28.


Chronologický index

1.

Smernica Rady 75/324/EHS z 20. mája 1975 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa aerosólových rozprašovačov

2.

Smernica Rady 79/373/EHS z 2. apríla 1979 o obchodovaní s kŕmnymi zmesami

3.

Smernica Rady 82/471/EHS z 30. júna 1982 o určitých výrobkoch používaných na výživu zvierat

4.

Smernica Rady 82/883/EHS z 3. decembra 1982 o postupoch pre dozor a monitorovanie životného prostredia zasiahnutého odpadom z výroby oxidu titaničitého

5.

Nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 z 20. decembra 1985 o záznamovom zariadení v cestnej doprave

6.

Smernica Rady 86/278/EHS z 12. júna 1986 o ochrane životného prostredia a najmä pôdy pri používaní splaškových kalov v poľnohospodárstve

7.

Nariadenie Rady (EHS) č. 3924/91 z 19. decembra 1991 o zavedení štatistických zisťovaní týkajúcich sa priemyselnej výroby Spoločenstva

8.

Smernica Rady 93/15/EHS z 5. apríla 1993 o zosúladení ustanovení týkajúcich sa uvádzania výbušnín na trh a ich kontrole pre civilné použitie

9.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov

10.

Smernica Rady 96/16/ES z 19. marca 1996 o štatistických zisťovaniach o mlieku a mliečnych výrobkoch

11.

Smernica Rady 96/25/ES z 29. apríla 1996 o obehu kŕmnych surovín

12.

Nariadenie Rady (ES) č. 1257/96 z 20. júna 1996 o humanitárnej pomoci

13.

Smernica Rady 97/70/ES z 11. decembra 1997, ktorou sa ustanovuje harmonizovaný bezpečnostný režim pre rybárske plavidlá dĺžky 24 a viac metrov

14.

Smernica Rady 1999/32/ES z 26. apríla 1999 o znížení obsahu síry v niektorých kvapalných palivách

15.

Smernica Rady 1999/35/ES z 29. apríla 1999 o systéme povinných kontrol pre bezpečnú prevádzku prevozných lodí ro-ro a osobných vysokorýchlostných plavidiel v pravidelnej preprave

16.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/14/ES z 8. mája 2000 o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzhľadom na emisiu hluku v prostredí pochádzajúcu zo zariadení používaných vo voľnom priestranstve

17.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/81/ES z 23. októbra 2001 o národných emisných stropoch pre určité látky znečisťujúce ovzdušie

18.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/109/ES z 19. decembra 2001 týkajúca sa štatistických zisťovaní vykonávaných členskými štátmi s cieľom stanovenia produkčného potenciálu sadov určitých druhov ovocných stromov

19.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 417/2002 z 18. februára 2002 o urýchlenom zavedení konštrukčných požiadaviek na dvojitý alebo ekvivalentný trup pre ropné tankery s jednoduchým trupom

20.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/32/ES zo 7. mája 2002 o nežiaducich látkach v krmivách pre zvieratá

21.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 91/2003 zo 16. decembra 2002 o štatistike železničnej dopravy

22.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 437/2003 z 27. februára 2003 o štatistických výkazoch týkajúcich sa prepravy cestujúcich, nákladu a pošty v leteckej doprave

23.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 782/2003 zo 14. apríla 2003 o zákaze organociničitých zlúčenín na lodiach

24.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 z 26. mája 2003 o veterinárnych požiadavkách uplatniteľných na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat

25.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 z 13. októbra 2003 o hnojivách

26.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve

27.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/99/ES zo 17. novembra 2003 o monitoringu zoonóz a pôvodcoch zoonóz

28.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 48/2004 z 5. decembra 2003 o tvorbe ročnej štatistiky Spoločenstva o oceliarskom priemysle pre referenčné roky 2003 – 2009

29.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 z 11. februára 2004 o prekurzoroch drog

30.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/9/ES z 11. februára 2004 o inšpekcii a overovaní správnej laboratórnej praxe (SLP) (kodifikované znenie)

31.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/10/ES z 11. februára 2004 o zosúlaďovaní zákonov, predpisov a správnych opatrení uplatňovaných na zásady správnej laboratórnej praxe a overovanie ich uplatňovania pri testoch chemických látok (kodifikované znenie)

32.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/8/ES z 11. februára 2004 o podpore kogenerácie založenej na dopyte po využiteľnom teple na vnútornom trhu s energiou

33.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 z 31. marca 2004 o detergentoch

34.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 z 31. marca 2004, ktorým sa stanovujú postupy Spoločenstva pri povoľovaní liekov na humánne použitie a na veterinárne použitie a pri vykonávaní dozoru nad týmito liekmi a ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre lieky

35.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 725/2004 z 31. marca 2004 o zvýšení bezpečnosti lodí a prístavných zariadení

36.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 789/2004 z 21. apríla 2004 o prevode nákladných a osobných lodí medzi registrami v Spoločenstve

37.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/25/ES z 21. apríla 2004 o ponukách na prevzatie

38.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 z 29. apríla 2004 o perzistentných organických znečisťujúcich látkach

39.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín

40.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu

41.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu

42.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/52/ES z 29. apríla 2004 o interoperabilite elektronických cestných mýtnych systémov v Spoločenstve

43.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/107/ES z 15. decembra 2004, ktorá sa týka arzénu, kadmia, ortuti, niklu a polycyklických aromatických uhľovodíkov v okolitom ovzduší

44.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 z 12. januára 2005, ktorým sa stanovujú požiadavky na hygienu krmív

45.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/44/ES zo 7. septembra 2005 o harmonizovaných riečnych informačných službách (RIS) na vnútrozemských vodných cestách v Spoločenstve

46.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/65/ES z 26. októbra 2005 o zvýšení bezpečnosti prístavov

47.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu


Top