EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0217

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 217/2009 z 11. marca 2009 o predkladaní štatistík o úlovkoch a o rybárskej činnosti členských štátov vykonávajúcich rybolov v severozápadnom Atlantiku (prepracované znenie) (Text s významom pre EHP)

OJ L 87, 31.3.2009, p. 42–69 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 009 P. 160 - 187

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 10/01/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/217/oj

31.3.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 87/42


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 217/2009

z 11. marca 2009

o predkladaní štatistík o úlovkoch a o rybárskej činnosti členských štátov vykonávajúcich rybolov v severozápadnom Atlantiku (prepracované znenie)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 285 ods. 1,

so zreteľom na návrh Komisie,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (1),

keďže:

(1)

Nariadenie Rady (EHS) č. 2018/93 z 30. júna 1993 týkajúce sa predkladania štatistík o úlovkoch a o rybárskej činnosti členských štátov vykonávajúcich rybolov v severozápadnom Atlantiku (2) bolo niekoľkokrát (3) podstatným spôsobom zmenené a doplnené. Pri príležitosti ďalších zmien a doplnení je z dôvodu prehľadnosti vhodné toto nariadenie prepracovať.

(2)

Dohovor o budúcej mnohostrannej spolupráci pri rybolove v severozápadnom Atlantiku schválený nariadením Rady (EHS) č. 3179/78 (4), ktorým sa ustanovuje Organizácia pre rybolov v severozápadnom Atlantiku (NAFO), vyžaduje od Spoločenstva, aby poskytovalo Vedeckej rade NAFO všetky dostupné štatistické a vedecké informácie vyžiadané Vedeckou radou počas výkonu svojej práce.

(3)

Vedecká rada NAFO považuje včasné štatistiky o úlovkoch a rybárskej činnosti za podstatné informácie pre výkon svojej práce pri hodnotení stavu zásob rýb v severozápadnom Atlantiku.

(4)

Niektoré členské štáty požadovali predkladanie údajov vo formulároch alebo prostredníctvom nosičov odlišujúcich sa od tých, ktoré boli stanovené v prílohe V (ekvivalent k dotazníkom Statlant),

(5)

Opatrenia potrebné na vykonávanie tohto nariadenia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (5).

(6)

Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na prispôsobenie zoznamov druhov, štatistických oblastí rybolovu a opisov týchto oblastí, ako aj meraní, kódov a definícií uplatňovaných na činnosti rybolovu, rybársky výstroj, metódu rybolovu a veľkosti plavidiel. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky tohto nariadenia, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou, ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Každý členský štát predkladá Komisii údaje o úlovkoch plavidiel zaregistrovaných alebo plaviacich sa pod vlajkou daného členského štátu loviacich ryby v severozápadnom Atlantiku, pričom náležite prihliada na nariadenie Rady (Euratom, EHS) č. 1588/90 z 11. júna 1990 o prenose dôverných štatistických údajov Štatistickému úradu Európskych spoločenstiev (6).

Údaje o nominálnych úlovkoch zahŕňajú všetky produkty rybolovu, ktoré boli akoukoľvek formou vyložené alebo preložené na mori, ale nezahŕňajú množstvo, ktoré sa po ulovení vypustí späť do mora, spotrebuje na palube, alebo sa použije ako návnada. Produkty akvakultúry sa neuvádzajú. Údaje sa poskytnú ako ekvivalent živej hmotnosti pri vykládke alebo preložení zaokrúhlených na najbližšiu tonu.

Článok 2

1.   Predkladajú sa údaje dvoch druhov:

a)

ročné úlovky v tonách vyjadrené ako ekvivalent živej hmotnosti vykládok za každý druh uvedený v prílohe I v každej zo štatistických oblastí rybolovu severozápadného Atlantiku uvedených v prílohe II a definovaných v prílohe III;

b)

úlovky, ako sú vedené v písmene a) a zodpovedajúca rybárska činnosť v členení podľa kalendárneho mesiaca výlovu, rybárskeho výstroja, veľkosti plavidla a hlavného loveného druhu.

2.   Údaje uvedené v odseku 1 písm. a) sa predkladajú do 31. mája roka nasledujúceho po referenčnom roku, pričom môže ísť o predbežné údaje. Údaje uvedené v odseku 1 písm. b) sa predkladajú do 31. augusta roka nasledujúceho po referenčnom roku, pričom musí ísť o konečné údaje.

Údaje uvedené v odseku 1 písm. a) odovzdané ako predbežné údaje musia byť zreteľne označené ako predbežné.

Pre kombinácie druhov a oblastí rybolovu, pre ktoré neboli počas príslušného referenčného obdobia zaznamenané žiadne úlovky, sa predkladanie nepožaduje.

Ak príslušný členský štát počas predchádzajúceho kalendárneho roka nevykonával v severozápadnom Atlantiku žiaden rybolov, oznámi to Komisii do 31. mája nasledujúceho roka.

3.   Definície a kódy, ktoré sa musia používať pri predkladaní informácií o činnostiach rybolovu, rybárskom výstroji, metóde rybolovu a veľkostiach plavidiel, sú uvedené v prílohe IV.

4.   Komisia môže meniť a dopĺňať zoznamy druhov, štatistických oblastí rybolovu a popisy týchto oblastí, ako aj merania, kódy a definície uplatňované na činnosti rybolovu, rybársky výstroj, metódu rybolovu a veľkosti plavidiel.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 6 ods. 2.

Článok 3

Ak nie je v ustanoveniach prijatých na základe spoločnej politiky rybného hospodárstva inak predpísané, povoľuje sa členským štátom používať na odvodenie údajov o úlovkoch metódu zberu vzoriek pre tie časti rybárskej flotily, pre ktoré by kompletný rozsah údajov vyžadoval použitie nadmerných administratívnych postupov. Podrobné informácie o metódach zberu vzoriek spolu s informáciami o podiele všetkých údajov odvodených týmito metódami musí príslušný členský štát zahrnúť do správy, ktorú predloží podľa článku 7 ods. 1.

Článok 4

Členské štáty splnia svoje záväzky vyplývajúce z článkov 1 a 2 tak, že dodajú údaje vo formáte, ktorý je uvedený v prílohe V.

Členské štáty môžu predkladať údaje vo formáte bližšie opísanom v prílohe VI.

Na základe predchádzajúceho súhlasu Komisie môžu členské štáty predložiť údaje v inom formáte alebo na inom nosiči.

Článok 5

Komisia vždy, keď je to možné, doručí informácie obsiahnuté v správach výkonnému tajomníkovi NAFO do 24 hodín od doručenia správ.

Článok 6

1.   Komisii pomáha Stály výbor pre poľnohospodársku štatistiku ustanoveným rozhodnutím Rady 72/279/EHS (7) (ďalej len „výbor“).

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Článok 7

1.   Členské štáty do 28. júla 1994 predložia Komisii podrobnú správu, v ktorej sa uvedie, ako sa získali údaje o úlovkoch a do akej miery sú tieto údaje reprezentatívne a spoľahlivé. Komisia pripraví súhrn týchto správ na prerokovanie v rámci príslušnej pracovnej skupiny výboru.

2.   Členské štáty oznamujú Komisii všetky zmeny v údajoch poskytnutých podľa odseku 1 do troch mesiacov od zavedenia týchto zmien.

3.   Metodologické správy, dostupnosť a spoľahlivosť údajov uvedených v odseku 1 a ďalšie dôležité otázky súvisiace s uplatňovaním tohto nariadenia sa raz ročne preskúmajú v rámci príslušnej pracovnej skupiny výboru.

Článok 8

1.   Nariadenie (EHS) č. 2018/93 sa zrušuje.

2.   Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe VIII.

Článok 9

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 11. marca 2009

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

A. VONDRA


(1)  Stanovisko Európskeho parlamentu zo 17. júna 2008 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 26. februára 2009.

(2)  Ú. v. EÚ L 186, 28.7.1993, s. 1.

(3)  Pozri prílohu VI.

(4)  Ú. v. ES L 378, 30.12.1978, s. 1.

(5)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

(6)  Ú. v. ES L 151, 15.6.1990, s. 1.

(7)  Ú. v. ES L 179, 7.8.1972, s. 1.


PRÍLOHA I

ZOZNAM DRUHOV, KTORÉ SÚ OZNAMOVANÉ V ŠTATISTIKÁCH OBCHODNÉHO RYBOLOVU V SEVEROZÁPADNOM ATLANTIKU

Členské štáty musia oznamovať jednotlivé úlovky tých druhov, ktoré sú označené hviezdičkou (*). Oznamovanie nominálnych množstiev úlovkov ostatných druhov, pokiaľ ide o identifikáciu jednotlivých druhov, je dobrovoľné. Avšak tam, kde nebudú poskytnuté údaje o jednotlivých druhoch, údaje budú zahrnuté do sumárnych kategórií. Členské štáty môžu poskytnúť údaje o druhoch, ktoré nie sú v zozname za predpokladu, že druhy sú jasne špecifikované.

Poznámka

:

„n. e. i“ je skratka pre: „nie inak identifikované“.

Slovenský názov

3-písmenový identifikátor

Latinský názov

Anglický názov

HLBINNÉ RYBY

Atlantická treska

COD (*)

Gadus morhua

Atlantic cod

 

HAD (*)

Melanogrammus aeglefinus

Haddock

 

RED (*)

Sebastes spp.

Atlantic redfishes n.e.i.

 

HKS (*)

Merluccius bilinearis

Silver hake

 

HKR (*)

Urophycis chuss

Red hake

 

POK (*)

Pollachius virens

Saithe (= pollock)

 

REG (*)

Sebastes marinus

Golden redfish

 

REB (*)

Sebastes mentella

Beaked redfish

 

PLA (*)

Hippoglossoides platessoides

American plaice (L. R. dab)

 

WIT

Glyptocephalus cynoglossus

Witch flounder

 

YEL (*)

Limanda ferruginea

Yellowtail flounder

 

GHL (*)

Reinhardtius hippoglossoides

Greenland halibut

 

HAL (*)

Hippoglossus hippoglossus

Atlantic halibut

 

FLW (*)

Pseudopleuronectes americanus

Winter flounder

 

FLS (*)

Paralichthys dentatus

Summer flounder

 

FLD (*)

Scophthalmus aquosus

Windowpane flounder

Platýzovité ryby, n.e.i.

FLX

Pleuronectiformes

Flatfishes n.e.i.

 

ANG (*)

Lophius americanus

American angler

 

SRA

Prionotus spp.

Atlantic searobins

 

TOM

Microgadus tomcod

Atlantic tomcod

 

ANT

Antimora rostrata

Blue antimora

 

WHB

Micromesistius poutassou

Blue whiting (= poutassou)

 

CUN

Tautogolabrus adspersus

Cunner

 

USK

Brosme brosme

Cusk (= tusk)

 

GRC

Gadus ogac

Greenland cod

 

BLI

Molva dypterygia

Blue ling

 

LIN (*)

Molva molva

Ling

 

LUM (*)

Cyclopterus lumpus

Lumpfish (= lumpsucker)

 

KCF

Menticirrhus saxatilis

Northern kingfish

 

PUF

Sphoeroides maculatus

Northern puffer

 

ELZ

Lycodes spp.

Eelpouts n.e.i.

 

OPT

Zoarces americanus

Ocean pout

 

POC

Boreogadus saida

Polar cod

 

RNG

Coryphaenoides rupestris

Roundnose grenadier

 

RHG

Macrourus berglax

Roughhead grenadier

 

SAN

Ammodytes spp.

Sandeels (= sand lances)

 

SCU

Myaxocephalus spp.

Sculpins n.e.i.

 

SCP

Stenotomus chrysops

Scup

 

TAU

Tautoga onitis

Tautog

 

TIL

Lopholatilus chamaeleonticeps

Tilefish

 

HKW (*)

Urophycis tenuis

White hake

 

CAT (*)

Anarhichas spp.

Wolf-fishes n.e.i.

 

CAA (*)

Anarhichas lupus

Atlantic wolf-fish

 

CAS (*)

Anarhichas minor

Spotted wolf-fish

 

GRO

Osteichthyes

Groundfishes n.e.i.

PELAGICKÉ RYBY

 

HER (*)

Clupea harengus

Atlantic herring

Makrela atlantická

MAC (*)

Scomber scombrus

Atlantic mackerel

 

BUT

Peprilus triacanthus

Atlantic butterfish

 

MHA (*)

Brevoortia tyrannus

Atlantic menhaden

Makrela atlantická

SAU

Scomberesox saurus

Atlantic saury

 

ANB

Anchoa mitchilli

Bay anchovy

Modrá ryba

BLU

Pomatomus saltatrix

Bluefish

 

CVJ

Caranx hippos

Crevalle Jack

Tuniak fregatkový

FRI

Auxis thayard

Frigate tuna

 

KGM

Scomberomorus cavalla

King mackerel

Makrela kráľovská

SSM (*)

Scomberomorus maculatus

Atlantic Spanish mackerel

Atlantický žralok veľký

SAI

Istiophorus albicans

Sailfish

Atlantická plachetka biela

WHM

Tetrapturus albidus

White marlin

Atlantická plachetka modrá

BUM

Makaira nigricans

Blue marlin

Mečúň obyčajný

SWO

Xiphias gladius

Swordfish

Tuniak biely

ALB

Thunnus alalunga

Albacore tuna

Bonito atlantický

BON

Sarda sarda

Atlantic bonito

Atlantický skipjack čierny

LTA

Euthynnus alletteratus

Little tunny

Tuniak veľkooký

BET

Thunnus obesus

Bigeye tuna

Severský tuniak modroplutvý

BFT

Thunnus thynnus

Northern bluefish tuna

Skipjack s pruhovaným bruchom

SKJ

Katsuwonus pelamis

Skipjack tuna

Tuniak žltoplutvý

YFT

Thunnus albacares

Yellowfin tuna

 

TUN

Thunnini

Tunas n.e.i.

 

PEL

Osteichthyes

Pelagic fishes n.e.i.

OSTATNÉ FIN RYBY

 

ALE

Alosa pseudoharengus

Alewife

 

AMX

Seriola spp.

Amberjacks n.e.i.

 

COA

Conger oceanicus

American conger

 

ELA

Anguilla rostrata

American eel

 

SHA

Alosa sapidissima

American shad

 

ARG

Argentina spp.

Argentines n.e.i.

 

CKA

Micropogonias undulatus

Atlantic croaker

 

NFA

Strongylura marina

Atlantic needlefish

 

THA

Opisthonema oglinum

Atlantic thread herring

 

ALC

Alepocephalus bairdii

Baird's slickhead

 

BDM

Pogonias cromis

Black drum

 

BSB

Centropristis striata

Black sea bass

 

BBH

Alosa aestivalis

Blueback herring

 

CAP (*)

Mallotus villosus

Capelin

 

CHR

Salvelinus spp.

Char n.e.i.

 

CBA

Rachycentron canadum

Cobia

 

POM

Trachinotus carolinus

Common (= Florida) pompano

 

SHG

Dorosoma cepedianum

Gizzard shad

 

GRX

Haemulidae

Grunts n.e.i.

 

SHH

Alosa mediocris

Hickory shad

 

LAX

Notoscopelus spp.

Lanternfish

Parmice, n.e.i.

MUL

Mugilidae

Mullets n.e.i.

 

HVF

Peprilus alepidotus

North Atlantic harvestfish

 

PIG

Orthopristis chrysoptera

Pigfish

 

SMR

Osmerus mordax

Rainbow smelt

 

RDM

Sciaenops ocellatus

Red drum

 

RPG

Pagrus pagrus

Red porgy

 

RSC

Trochurus lathami

Rough shad

 

PES

Diplectrum formosum

Sand perch

 

SPH

Archosargus probatocephalus

Sheepshead

 

SPT

Leiostormus xanthurus

Spot croaker

 

SWF

Cynoscion nebulosus

Spotted weakfish

 

STG

Cynoscion regalis

Squeteague

 

STB

Morone saxatilis

Striped bass

 

STU

Acipenseridae

Sturgeons n.e.i.

 

TAR

Megalops atlanticus

Tarpon

 

TRO

Salmo spp.

Trout n.e.i.

 

PEW

Morone americana

White perch

 

ALF

Beryx spp.

Alfonsinos

Žralok špicatý

DGS (*)

Squalus acanthias

Spiny (= picked) dogfish

Žraloky malé, mačkovité, n.e.i.

DGX (*)

Squalidae

Dogfishes n.e.i.

 

POR (*)

Lamna nasus

Porbeagle

Veľké žraloky, n.e.i.

SHX

Squaliformes

Large sharks n.e.i.

Mako krátkoplutvý

SMA

Isurus oxyrinchus

Shortfin mako shark

 

RHT

Rhizoprionodon terraenovae

Atlantic sharpnose shark

 

CFB

Centroscyllium fabricii

Black dogfish

 

GSK

Somniosus microcephalus

Boreal (Greenland) shark

 

BSK

Cetorhinus maximus

Basking shark

 

RJD

Leucoraja erinacea

Little skate

 

RJL

Dipturus laevis

Barndoor skate

 

RJT

Leucoraja ocellata

Winter skate

 

RJR

Amblyraja radiata

Thorny skate

 

RJS

Malacoraja senta

Smooth skate

 

RJQ

Bathyraja spinicauda

Spinytail (spinetail) skate

 

RJG

Amblyraja hyperborea

Arctic skate

Raje, n.e.i.

SKA (*)

Raja spp.

Skates n.e.i.

 

FIN

Osteichthyes

Finfishes n.e.i.

BEZSTAVOVCE

 

SQL (*)

Loligo pealeii

Long-finned squid

 

SQI (*)

Illex illecebrosus

Short-finned squid

Olihne, n.e.i.

SQU (*)

Loliginidae, Ommastrephidae

Squids n.e.i.

 

CLR

Ensis directus

Atlantic razor clam

 

CLH

Mercenaria mercenaria

Hard clam

 

CLQ

Artica islandica

Ocean quahog

 

CLS

Mya arenaria

Soft clam

 

CLB

Spisula solidissima

Surf clam

Mlže, n.e.i.

CLX

Bivalvia

Clams n.e.i.

 

SCB

Argopecten irradians

Bay scallop

 

SCC

Argopecten gibbus

Calico scallop

 

ISC

Chlamys islandica

Icelandic scallop

 

SCA

Placopecten magellanicus

Sea scallop

Lastúrovité, n.e.i.

SCX

Pectinidae

Scallops n.e.i.

 

OYA

Crassostrea virginica

American cupped oyster

 

MUS

Mytilus edulis

Blue mussel

 

WHX

Busycon spp.

Whelks n.e.i.

 

PER

Littorina spp.

Periwinkles n.e.i.

 

MOL

Mollusca

Marine molluscs n.e.i.

 

CRK

Cancer irroratus

Atlantic rock crab

 

CRB

Callinectes sapidus

Blue crab

 

CRG

Carcinus maenas

Green crab

 

CRJ

Cancer borealis

Jonah crab

 

CRQ

Chionoecetes opillio

Queen crab

 

CRR

Geryon quinquedens

Red crab

 

KCT

Lithodes maja

Stone king crab

Morské kraby, n.e.i.

CRA

Brachyura

Marine crabs n.e.i.

 

LBA

Homarus americanus

American lobster

 

PRA (*)

Pandalus borealis

Northern prawn

 

AES

Pandalus montagui

Aesop shrimp

Krevety penaeus, n.e.i.

PEN (*)

Penaeus spp.

Penaeus shrimps n.e.i.

 

PAN (*)

Pandalus spp.

Pink (= pandalid) shrimps

Morské kôrovce (korýše), n.e.i.

CRU

Crustacea

Marine crustaceans n.e.i.

 

URC

Strongylocentrotus spp.

Sea urchin

 

WOR

Polychaeta

Marine worms n.e.i.

 

HSC

Limulus polyphemus

Horseshoe crab

M

INV

Invertebrata

arine invertebrates n.e.i.

MORSKÉ CHALUHY

 

SWB

Phaeophycae

Brown seaweeds

 

SWR

Rhodophycae

Red seaweeds

 

SWX

Algae

Seaweeds n.e.i.

TULENE

 

SEH

Pagophilus groenlandicus

Harp seal

 

SEZ

Cystophora cristata

Hooded seal


PRÍLOHA II

ŠTATISTICKÉ OBLASTI RYBOLOVU SEVEROZÁPADNÉHO ATLANTIKU, ZA KTORÉ SA PREDKLADAJÚ ÚDAJE

Podoblasť 0

 

Časť 0 A

 

Časť 0 B

Podoblasť 1

 

Časť 1 A

 

Časť 1 B

 

Časť 1 C

 

Časť 1 D

 

Časť 1 E

 

Časť 1 F

 

Časť 1 NK (neznáma)

Podoblasť 2

 

Časť 2 G

 

Časť 2 H

 

Časť 2 J

 

Časť 2 NK (neznáma)

Podoblasť 3

 

Časť 3 K

 

Časť 3 L

 

Časť 3 M

 

Časť 3 N

 

Časť 3 O

 

Časť 3 P

 

Podčasť 3 P n

 

Podčasť 3 P s

 

Časť 3 NK (neznáma)

Podoblasť 4

 

Časť 4 R

 

Časť 4 S

 

Časť 4 T

 

Časť 4 V

 

Podčasť 4 V n

 

Podčasť 4 V s

 

Časť 4 W

 

Časť 4 X

 

Časť 4 NK (neznáma)

Podoblasť 5

 

Časť 5 Y

 

Časť 5 Z

 

Podčasť 5 Z e

 

Diel 5 Z c

 

Diel 5 Z u

 

Podčasť 5 Z w

 

Časť 5 NK (neznáma)

Podoblasť 6

 

Časť 6 A

 

Časť 6 B

 

Časť 6 C

 

Časť 6 D

 

Časť 6 E

 

Časť 6 F

 

Časť 6 G

 

Časť 6 H

 

Časť 6 NK (neznáma)

Štatistické oblasti rybolovu severozápadného Atlantiku

Image


PRÍLOHA III

OPIS PODOBLASTÍ A SEKTOROV NAFO POUŽITÝCH PRE ÚČELY RYBÁRSKYCH ŠTATISTÍK A NARIADENÍ V SEVEROZÁPADNOM ATLANTIKU

Vedecké a štatistické podoblasti, sektory a podsektory stanovené článkom XX Dohovoru Severozápadnej atlantickej rybárskej organizácie sú nasledujúce:

Podoblasť 0

Táto časť oblasti Dohovoru je na juhu ohraničená líniou tiahnucou sa na východ od bodu 61o 00′ severnej zemepisnej šírky a 65o 00′ západnej zemepisnej dĺžky k bodu 61o 00′ severnej zemepisnej šírky a 59o 00′ západnej zemepisnej dĺžky, odtiaľ ďalej juhovýchodným smerom pozdĺž loxodormy k bodu 60o 12′ severnej zemepisnej šírky a 57o 13′ západnej zemepisnej dĺžky a ďalej na východe ohraničená skupinou geodetických línií spájajúcich nasledujúce body:

Bod č.

Zemepisná šírka

Zemepisná dĺžka

1

60o12′ 0

57o 13′ 0

2

61o 00′ 0

57o 13′ 1

3

62o 00′ 5

57o 21′ 1

4

62o 02′ 3

57o 21′ 8

5

62o 03′ 5

57o 22′ 2

6

62o 11′ 5

57o 25′ 4

7

62o 47′ 2

57o 41′ 0

8

63o 22′ 8

57o 57′ 4

9

63o 28′ 6

57o 59′ 7

10

63o 35′ 0

58o 02′ 0

11

63o 37′ 2

58o 01′ 2

12

63o 44′ 1

57o 58′ 8

13

63o 50′ 1

57o 57′ 2

14

63o 52′ 6

57o 56′ 6

15

63o 57′ 4

57o 53′ 5

16

64o 04′ 3

57o 49′ 1

17

64o 12′ 2

57o 48′ 2

18

65o 06′ 0

57o 44′ 1

19

65o 08′ 9

57o 43′ 9

20

65o 11′ 6

57o 44′ 4

21

65o 14′ 5

57o 45′ 1

22

65o 18′ 1

57o 45′ 8

23

65o 23′ 3

57o 44′ 9

24

65o 34′ 8

57o 42′ 3

25

65o 37′ 7

57o 41′ 9

26

65o 50′ 9

57o 40′ 7

27

65o 51′ 7

57o 40′ 6

28

65o 57′ 6

57o 40′ 1

29

66o 03′ 5

57o 39′ 6

30

66o 12′ 9

57o 38′ 2

31

66o 18′ 8

57o 37′ 8

32

66o 24′ 6

57o 37′ 8

33

66o 30′ 3

57o 38′ 3

34

66o 36′ 1

57o 39′ 2

35

66o 37′ 9

57o 39′ 6

36

66o 41′ 8

57o 40′ 6

37

66o 49′ 5

57o 43′ 0

38

67o 21′ 6

57o 52′ 7

39

67o 27′ 3

57o 54′ 9

40

67o 28′ 3

57o 55′ 3

41

67o 29′ 1

57o 56′ 1

42

67o 30′ 7

57o 57′ 8

43

67o 35′ 3

58o 02′ 2

44

67o 39′ 7

58o 06′ 2

45

67o 44′ 2

58o 09′ 9

46

67o 56′ 9

58o 19′ 8

47

68o 01′ 8

58o 23′ 3

48

68o 04′ 3

58o 25′ 0

49

68o 06′ 8

58o 26′ 7

50

68o 07′ 5

58o 27′ 2

51

68o 16′ 1

58o 34′ 1

52

68o 21′ 7

58o 39′ 0

53

68o 25′ 3

58o 42′ 4

54

68o 32′ 9

59o 01′ 8

55

68o 34′ 0

59o 04′ 6

56

68o 37′ 9

59o 14′ 3

57

68o 38′ 0

59o 14′ 6

58

68o 56′ 8

60o 02′ 4

59

69o 00′ 8

60o 09′ 0

60

69o 06′ 8

60o 18′ 5

61

69o 10′ 3

60o 23′ 8

62

69o 12′ 8

60o 27′ 5

63

69o 29′ 4

60o 51′ 6

64

69o 49′ 8

60o 58′ 2

65

69o 55′ 3

60o 59′ 6

66

69o 55′ 8

61o 00′ 0

67

70o 01′ 6

61o 04′ 2

68

70o 07′ 5

61o 08′ 1

69

70o 08′ 8

61o 08′ 8

70

70o 13′ 4

61o 10′ 6

71

70o 33′ 1

61o 17′ 4

72

70o 35′ 6

61o 20′ 6

73

70o 48′ 2

61o 37′ 9

74

70o 51′ 8

61o 42′ 7

75

71o 12′ 1

62o 09′ 1

76

71o 18′ 9

62o 17′ 5

77

71o 25′ 9

62o 25′ 5

78

71o 29′ 4

62o 29′ 3

79

71o 31′ 8

62o 32′ 0

80

71o 32′ 9

62o 33′ 5

81

71o 44′ 7

62o 49′ 6

82

71o 47′ 3

62o 53′ 1

83

71o 52′ 9

63o 03′ 9

84

72o 01′ 7

63o 21′ 1

85

72o 06′ 4

63o 30′ 9

86

72o 11′ 0

63o 41′ 0

87

72o 24′ 8

64o 13′ 2

88

72o 30′ 5

64o 26′ 1

89

72o 36′ 3

64o 38′ 8

90

72o 43′ 7

64o 54′ 3

91

72o 45′ 7

64o 58′ 4

92

72o 47′ 7

65o 00′ 9

93

72o 50′ 8

65o 07′ 6

94

73o 18′ 5

66o 08′ 3

95

73o 25′ 9

66o 25′ 3

96

73o 31′ 1

67o 15′ 1

97

73o 36′ 5

68o 05′ 5

98

73o 37′ 9

68o 12′ 3

99

73o 41′ 7

68o 29′ 4

100

73o 46′ 1

68o 48′ 5

101

73o 46′ 7

68o 51′ 1

102

73o 52′ 3

69o 11′ 3

103

73o 57′ 6

69o 31′ 5

104

74o 02′ 2

69o 50′ 3

105

74o 02′ 6

69o 52′ 0

106

74o 06′ 1

70o 06′ 6

107

74o 07′ 5

70o 12′ 5

108

74o 10′ 0

70o 23′ 1

109

74o 12′ 5

70o 33′ 7

110

74o 24′ 0

71o 25′ 7

111

74o 28′ 6

71o 45′ 8

112

74o 44′ 2

72o 53′ 0

113

74o 50′ 6

73o 02′ 8

114

75o 00′ 0

73o 16′ 3

115

75o 05′

73o 30′

a odtiaľ ďalej severným smerom k rovnobežke 78o 10′ severnej zemepisnej šírky; a na západe ohraničená líniou začínajúcou sa na 61o 00′ severnej zemepisnej šírky a 65o 00′ západnej zemepisnej dĺžky a tiahnucou sa v severozápadnom smere pozdĺž loxodormy k pobrežiu Baffinovho ostrova pri lokalite East Bluff (61o 55′ severnej zemepisnej šírky a 66o 20′ západnej zemepisnej dĺžky) a odtiaľ ďalej v severnom smere pozdĺž pobrežie Baffinovho ostrova, Bylotovho ostrova, Devonovho ostrova a ostrova Ellesmere a sledujúc poludník 80o západnej zemepisnej dĺžky vo vodách medzi týmito ostrovmi k 78o 10′ severnej zemepisnej šírky; a zo severu ohraničená rovnobežkou 78o 10′ severnej zemepisnej šírky.

Podoblasť 0 sa skladá z dvoch sektorov

Sektor 0A

Táto časť podoblasti leží severne od rovnobežky 66o 15′ severnej zemepisnej šírky.

Sektor 0B

Táto časť podoblasti leží južne od rovnobežky 66o 15′ severnej zemepisnej šírky.

Podoblasť 1

Táto časť oblasti dohovoru leží východne od podoblasti 0 a severne a východne od loxodormy spojujúcej bod na 60o 12′ severnej zemepisnej šírky a 57o 13′ západnej zemepisnej dĺžky s bodom na 52o 15′ severnej zemepisnej šírky a 42o 00′ západnej zemepisnej dĺžky.

Podoblasť 1 sa skladá zo šiestich sektorov

Sektor 1A

Táto časť podoblasti leží severne od rovnobežky 68o 50′ severnej zemepisnej šírky (Christianshaab).

Sektor 1B

Táto časť podoblasti leží medzi rovnobežkou 66o 15′ severnej zemepisnej šírky (5 morských míľ severne od Umanarsugssuaku) a rovnobežkou 68o 50′ severnej zemepisnej šírky (Christianshaab).

Sektor 1C

Táto časť podoblasti leží medzi rovnobežkou 64o 15′ severnej zemepisnej šírky (4 morské míle severne od Godthaabu) a rovnobežkou 66o 15′ severnej zemepisnej šírky (5 morských míľ severne od Umanarsugssuaku).

Sektor 1D

Táto časť podoblasti leží medzi rovnobežkou 62o 30′ severnej zemepisnej šírky (ľadovec Frederikshaab) a rovnobežkou 64o 15′severnej zemepisnej šírky (4 morské míle severne od Godthaabu).

Sektor 1E

Táto časť podoblasti leží medzi rovnobežkou 60o 45′ severnej zemepisnej šírky (mys Desolation) a rovnobežkou 62o 30′ severnej zemepisnej šírky (ľadovec Frederikshaab).

Sektor 1F

Táto časť podoblasti leží južne od rovnobežky 60o 45′ severnej zemepisnej šírky (mys Desolation).

Podoblasť 2

Táto časť oblasti Dohovoru leží východne od poludníka 64o 30′ západnej zemepisnej dĺžky v oblasti Hudsonovho prielivu, južne od podoblasti 0, južne a západne od podoblasti 1 a severne od rovnobežky 52o 15′ severnej zemepisnej šírky.

Podoblasť 2 sa skladá z troch sektorov

Sektor 2G

Táto časť podoblasti leží severne od rovnobežky 57o 40′ severnej zemepisnej šírky (mys Mugford).

Sektor 2H

Táto časť podoblasti leží medzi rovnobežkou 55o 20′ severnej zemepisnej šírky (Hopedale) a rovnobežkou 57o 40′ severnej zemepisnej šírky (mys Mugford).

Sektor 2J

Táto časť podoblasti leží južne od rovnobežky 55o 20′ severnej zemepisnej šírky (Hopedale).

Podoblasť 3

Táto časť oblasti dohovoru leží južne od rovnobežky 52o 15′ severnej zemepisnej šírky a východne od línie tiahnucej sa na sever od mysu Bauld na severnom pobreží Newfoundlandu k 52o 15′ severnej zemepisnej šírky; na sever k rovnobežke 39o 00′ severnej zemepisnej šírky; a na východ a na sever (pozdĺž) loxodormy začínajúcej na 39o 00′ severnej zemepisnej šírky a 50o 00′ západnej zemepisnej dĺžky a tiahnucej sa v severozápadnom smere prechádzajúc bodom na 43o 30′ severnej zemepisnej šírky a 55o 00′ západnej zemepisnej dĺžky v smere k bodu na 47o 50′ severnej zemepisnej šírky a 60o 00′ západnej zemepisnej dĺžky až pokiaľ nepresekne priamu líniu spájajúcu mys Ray na 47o 37,0′ severnej zemepisnej šírky a 59o 18,0′ západnej zemepisnej dĺžky na pobreží Newfoundlandu so Severným mysom na 47o 02,0′ severnej zemepisnej šírky a 60o 25,0′ západnej zemepisnej dĺžky na myse ostrova Breton; a odtiaľ ďalej severovýchodným smerom pozdĺž už spomenutej línie k mysu Ray na 47o 37,0′ severnej zemepisnej šírky a 59o 18,0′ západnej zemepisnej dĺžky.

Podoblasť 3 sa skladá zo šiestich sektorov.

Sektor 3K

Táto časť podoblasti leží severne od rovnobežky 49o 15′ severnej zemepisnej šírky (mys Freels, Newfoundland).

Sektor 3L

Táto časť podoblasti leží medzi pobrežím Newfoundlandu od Cape Freels k Cape St. Mary a línia je opísaná nasledovne: začínajúca od Cape Freels a odtiaľ ďalej, na východ k poludníku 46o 30′ západnej zemepisnej dĺžky, odtiaľ ďalej na juh k rovnobežke 46o 00′ severnej zemepisnej šírky, odtiaľ ďalej k poludníku 54o 30′ západnej zemepisnej dĺžky, odtiaľ ďalej pozdĺž loxodormy k Cape St. Mary na Newfoundlande.

Sektor 3M

Táto časť podoblasti leží južne od rovnobežky 49o 15′ severnej zemepisnej šírky a východne od poludníka 46o 30′ západnej zemepisnej dĺžky.

Sektor 3N

Táto časť podoblasti leží južne od rovnobežky 46o 00′ severnej zemepisnej šírky a medzi poludníkom 46o 30′ západnej zemepisnej dĺžky a poludníkom 51o 00′ západnej zemepisnej dĺžky.

Sektor 3O

Táto časť podoblasti leží južne od rovnobežky 46o 00′ severnej zemepisnej šírky a medzi poludníkom 51o 00′ západnej zemepisnej dĺžky a poludníkom 54o 30′ západnej zemepisnej dĺžky.

Sektor 3P

Táto časť podoblasti leží južne od pobrežia Newfoundlandu a západne od línie z Cape St. Mary v Newfoundlande k bodu na 46o 00′ severnej zemepisnej šírky a 54o 30′ západnej zemepisnej dĺžky a odtiaľ ďalej na juh až k hranici podoblasti.

Sektor 3P je rozdelený do dvoch podsektorov:

3Pn – severozápadný podsektor – táto časť sektoru 3P leží severozápadne od línie tiahnucej sa od 47o 30,7′ severnej zemepisnej šírky a 57o 43,2′ západnej zemepisnej dĺžky približne juhozápadne k bodu na 46o 50,7′ severnej zemepisnej šírky a 58o 49,0′ západnej zemepisnej dĺžky;

3Ps – juhovýchodný podsektor – táto časť sektoru 3P leží juhovýchodne od línie definovanej pre podsektor 3Pn.

Podoblasť 4

Táto časť oblasti dohovoru leží severne od rovnobežky 39o 00′ západne od podoblasti 3 a východne od nasledovne opísanej línie:

začínajúc od ukončenia medzinárodnej hranice medzi Spojenými štátmi americkými a Kanadou v Grand Manan Channel v bode na 44o 46′ 35,346″ severnej zemepisnej šírky a 66o 54′ 11,253″ západnej zemepisnej dĺžky; odtiaľ ďalej smerom na juh k rovnobežke 43o 50′ severnej zemepisnej šírky; odtiaľ ďalej smerom na západ k poludníku 67o 24′ 27,24″ západnej zemepisnej dĺžky; odtiaľ ďalej pozdĺž geodetickej línie v juhozápadnom smere k bodu na 42o 53′ 14″ severnej zemepisnej šírky a 67o 44′ 35″ západnej zemepisnej šírky; odtiaľ ďalej pozdĺž geodetickej línie v juhozápadnom smere k bodu na 42o 31′ 08″ severnej zemepisnej šírky a 67o 28′ 05″ západnej zemepisnej dĺžky; odtiaľ ďalej pozdĺž geodetickej línie k bodu na 42o 20′ severnej zemepisnej šírky a 67o 18′ 13,15″ západnej zemepisnej dĺžky;

odtiaľ ďalej na východ k bodu na 66o 00′ západnej zemepisnej dĺžky; odtiaľ ďalej pozdĺž loxodormy v juhovýchodnom smere k bodu na 42o 00′severnej zemepisnej šírky a 65o 40′západnej zemepisnej dĺžky a odtiaľ ďalej na juh k rovnobežke 39o 00′ severnej zemepisnej šírky.

Podoblasť 4 sa skladá zo šiestich sektorov

Sektor 4R

Táto časť podoblasti leží medzi pobrežím Newfoundlandu od Cape Bauld po Cape Ray a nasledovne opísanou líniou začínajúcou v Cape Bauld, odtiaľ ďalej na sever k rovnobežke 52o 15′ severnej zemepisnej šírky, odtiaľ ďalej na západ k pobrežiu Labradoru, odtiaľ ďalej pozdĺž pobrežia Labradoru ku koncu hranice medzi Labradorom a Quebecom, odtiaľ ďalej pozdĺž loxodormy v juhozápadnom smere k bodu na 49o 25′ severnej zemepisnej šírky a 60o 00′ západnej zemepisnej dĺžky, odtiaľ ďalej na juh k bodu na 47o 50′ severnej zemepisnej šírky a 60o 00′ západnej zemepisnej dĺžky, odtiaľ ďalej pozdĺž loxodormy v juhovýchodnom smere k bodu, v ktorom hranica podoblasti 3 pretína priamu líniu spájajúcu Cape North, Nova Scotia s Cape Ray v Newfoundlande, odtiaľ ďalej to Cape Ray v Newfoundlande.

Sektor 4S

Táto časť podoblasti leží medzi južným pobrežím Quebecu od konca hranice medzi Labradorom a Quebecom k Pte. des Monts a nasledovne opísanou líniou: začínajúcou v Pte. des Monts, odtiaľ ďalej na východ k bodu na 49o 25′ severnej zemepisnej šírky a 64o 40′ západnej zemepisnej dĺžky, odtiaľ ďalej pozdĺž loxodormy v juhovýchodnom smere k bodu na 47o 50′ severnej zemepisnej šírky a 60o 00′ západnej zemepisnej dĺžky, odtiaľ ďalej na sever k bodu na 49o 25′ severnej zemepisnej šírky a 60o 00′ západnej zemepisnej dĺžky, odtiaľ ďalej v severovýchodnom smere ku koncu hranice medzi Labradorom a Quebecom.

Sektor 4T

Táto časť podoblasti leží medzi pobrežiami Nova Scotie, New Brunswicku a Quebecu od Cape North po Pte. des Monts a nasledovne opísanou líniou: začínajúcou v Pte. des Monts, odtiaľ ďalej na východ k bodu na 49o 25′ severnej zemepisnej šírky a 64o 40′ západnej zemepisnej dĺžky, odtiaľ ďalej pozdĺž loxodormy v juhovýchodnom smere k bodu na 47o 50′ severnej zemepisnej šírky a 60o 00′ západnej zemepisnej dĺžky, odtiaľ ďalej pozdĺž loxodormy v južnom smere ku Cape North, Nova Scotia.

Sektor 4V

Táto časť podoblasti leží medzi pobrežím Nova Scotie medzi Cape North a Fourchu a nasledovne opísanou líniou: začínajúcou vo Fourchu, odtiaľ ďalej pozdĺž loxodormy vo východnom smere k bodu na 45o 40′ severnej zemepisnej šírky a 60o 00′ západnej zemepisnej dĺžky, odtiaľ ďalej na juh pozdĺž poludníka 60o 00′ západnej zemepisnej dĺžky k rovnobežke 44o 10′ severnej zemepisnej šírky, odtiaľ ďalej na východ k poludníku 59o 00′ západnej zemepisnej dĺžky, odtiaľ ďalej na juh k rovnobežke 39o 00′ severnej zemepisnej šírky, odtiaľ ďalej na východ k bodu, v ktorom sa stretávajú hranice medzi podoblasťami 3 a 4 s rovnobežkou 39o 00′ severnej zemepisnej šírky, odtiaľ ďalej pozdĺž hranice medzi podoblasťami 3 a 4 a líniou pokračujúcou v severozápadnom smere k bodu na 47o 50′ severnej zemepisnej šírky a 60o 00′ západnej zemepisnej dĺžky a odtiaľ ďalej pozdĺž loxodormy v južnom smere do Cape North, Nova Scotia.

Sektor 4V je rozdelený do dvoch podsektorov:

4Vn – severný podsektor – táto časť sektora 4V leží severne od rovnobežky 45o 40′ severnej zemepisnej šírky,

4Vs – južný podsektor – táto časť sektora 4V leží južne od rovnobežky 45o 40′ severnej zemepisnej šírky.

Sektor 4W

Táto časť podoblasti leží medzi pobrežím Nova Sotia od Halifaxu po Fourchu a nasledovne opísanou líniou: začínajúcou vo Fourchu, odtiaľ ďalej pozdĺž loxodormy východným smerom k bodu na 45o 40′ severnej zemepisnej šírky a 60o 00′ západnej zemepisnej dĺžky, odtiaľ ďalej na juh pozdĺž poludníka 60o 00′ západnej zemepisnej dĺžky k rovnobežke 44o 10′ severnej zemepisnej šírky, odtiaľ ďalej na východ k poludníku 59o 00′ západnej zemepisnej šírky, odtiaľ ďalej na juh k rovnobežke 39o 00′ severnej zemepisnej šírky, odtiaľ ďalej na západ k poludníku 63o 20′ západnej zemepisnej dĺžky, odtiaľ ďalej na sever k bodu na 44o 20′ severnej zemepisnej šírky na tomto poludníku, odtiaľ ďalej pozdĺž loxodormy severozápadným smerom do Halifaxu, Nova Scotia.

Sektor 4X

Táto časť podoblasti leží medzi západnou hranicou podoblasti 4 a pobrežiami New Brunswicku a Nova Scotia od konca hranice medzi New Brunswickom a Maino po Halifax a a nasledovne opísanou líniou: začínajúcou v Halifaxe, odtiaľ ďalej pozdĺž loxodormy juhovýchodným smerom k bodu na 44o 20′ severnej zemepisnej šírky a 63o 20′ západnej zemepisnej dĺžky, odtiaľ ďalej na juh k rovnobežke 39o 00′ severnej zemepisnej šírky a odtiaľ ďalej na západ k poludníku 65o 40′ západnej zemepisnej dĺžky.

Podoblasť 5

Táto časť oblasti dohovoru leží západne od západnej hranice podoblasti 4, severne od rovnobežky 39o 00′ severnej zemepisnej šírky a východne od poludníka 71o 40′ západnej zemepisnej dĺžky.

Podoblasť 5 sa skladá z dvoch sektorov

Sektor 5Y

Táto časť podoblasti leží medzi pobrežiami Maine, New Hampshire a Massachusetts od hranice medzi Maine a New Brunswickom po 70o 00′ západnej zemepisnej šírky na Cape Cod (približne na 42o severnej zemepisnej šírky) a nasledovne opísanou líniou: začínajúcou v bode na Cape Cod na 70o západnej zemepisnej dĺžky (približne 42o severnej zemepisnej šírky), odtiaľ ďalej na sever k 42o 20′ severnej zemepisnej šírky, odtiaľ ďalej na východ k 67o 18′ 13,15″ západnej zemepisnej dĺžky na hranici podoblastí 4 a 5 a odtiaľ ďalej pozdĺž tejto hranice k hranici medzi Kanadou a Spojenými štátmi.

Sektor 5Z

Táto časť podoblasti leží na juh a na východ od sektora 5Y.

Sektor 5Z je rozdelený do dvoch podsektorov: východný podsektor a západný podsektor definované nasledovne:

5Ze – východný podsektor – táto časť sektora 5Z leží východne od poludníka 70o 00′ západnej zemepisnej dĺžky:

podsektor 5Ze je rozdelený do dvoch jednotiek (1):

5Zu (vody Spojených štátov) je časťou podsektoru 5Ze západne od geodetických línií spájajúcich body s nasledovnými súradnicami:

Severná zemepisná dĺžka

Západná zemepisná šírka

A

44o 11′ 12″

67o 16′ 46″

B

42o 53′ 14″

67o 44′ 35″

C

42o 31′ 08″

67o 28′ 05″

D

40o 27′ 05″

65o 41′ 59″

5Zc (vody Kanady) je časťou podsektoru 5Ze východne od vyššie zmienených geodedických línií,

5Zw – západný podsektor – táto časť sektora 5Z leží západne od poludníka 70o 00′ západnej zemepisnej šírky.

Podoblasť 6

Táto časť oblasti dohovoru ohraničená líniou začínajúcou v bode na pobreží Rhode Island na 71o 40′ západnej zemepisnej šírky, odtiaľ ďalej na juh na 39o 00′ severnej zemepisnej šírky, odtiaľ ďalej na východ na 42o 00′ západnej zemepisnej dĺžky, odtiaľ ďalej na juh k 35o 00′ severnej zemepisnej šírky, odtiaľ ďalej na západ na pobrežie Severnej Ameriky, odtiaľ ďalej severným smerom pozdĺž pobrežia Severnej Ameriky k bodu na Rhode Island na 71o 40′ západnej zemepisnej dĺžky.

Podoblasť 6 sa skladá z ôsmich sektorov

Sektor 6A

Táto časť podoblasti leží severne od rovnobežky 39o 00′ severnej zemepisnej šírky a západne od podoblasti 5.

Sektor 6B

Táto časť podoblasti leží západne od 70o 00′ západnej zemepisnej dĺžky, južne od rovnobežky 39o 00′ severnej zemepisnej šírky a severne a západne od línie prebiehajúcej západným smerom pozdĺž rovnobežky 37o 00′ severnej zemepisnej šírky po 76o 00′ západnej zemepisnej dĺžky a odtiaľ ďalej na juh po Cape Henry, Virgínia.

Sektor 6C

Táto časť podoblasti leží západne od 70o 00′ západnej zemepisnej šírky a južne od sektora 6B.

Sektor 6D

Táto časť podoblasti leží ne východ od sektorov 6B a 6C a západne od 65o 00′ západnej zemepisnej dĺžky.

Sektor 6E

Táto časť podoblasti leží východne od sektoru 6D a západne od 60o 00′ západnej zemepisnej dĺžky.

Sektor 6F

Táto časť podoblasti leží východne od sektora 6E a západne od 55o 00′ západnej zemepisnej dĺžky.

Sektor 6G

Táto časť podoblasti leží východne od sektora 6F a západne od 50o 00′ západnej zemepisnej dĺžky.

Sektor 6H

Táto časť podoblasti leží východne od sektora 6G a západne od 42o 00′ západnej zemepisnej dĺžky.


(1)  Tieto dve jednotky nie sú zaznamenané v šiestej publikácii Dohovoru NAFO (máj 2000). Avšak v súlade s návrhom Vedeckej rady NAFO boli podľa článku XX(2) Dohovoru NAFO schválené Valnou radou NAFO.


PRÍLOHA IV

DEFINÍCIE A KÓDOVANIE, KTORÉ SA MUSIA POUŽÍVAŤ PRI PREDKLADANÍ SPRÁV O ÚLOVKOCH

A.   ZOZNAM KATEGÓRIÍ RYBÁRSKEJ VÝBAVY/RYBÁRSKYCH LODÍ

[z Medzinárodnej štandardnej štatistickej klasifikácie rybárskej výbavy (ISSCFG)]

Kategória

Skratka

Rybárske lode

 

Rybárske lode do plytkých vôd

 

trámové lode

TBB

ľahké lode (nešpecifikované pre spúšťanie sietí zboku alebo zozadu)

OTB

ľahké lode so sieťami spúšťanými zboku

OTB1

ľahké lode so sieťami spúšťanými zozadu

OTB2

veslice s dvoma veslami

PTB

lode na lov kreviet

TBS

lode na lov homárov

TBN

lode do plytkých vôd (nešpecifikované)

TB

Rybárske lode do stredne hlbokých vôd

 

ľahké lode (nešpecifikované pre spúšťanie sietí zboku alebo zozadu)

OTM

ľahké lode so sieťami spúšťanými zboku

OTM1

ľahké lode so sieťami spúšťanými zozadu

OTM2

spojené lode (dve plavidlá)

PTM

lode na lov kreviet

TMS

lode do stredne hlbokých vôd (nešpecifikované)

TM

Dvojlode

OTS

Ľahké dvojlode

OTT

Spojené lode (dve plavidlá) (nešpecifikované)

PT

Ľahké lode (nešpecifikované)

OT

Iné lode (nešpecifikované)

TX

Kruhové vlečné siete

 

Pobrežné siete

SB

Vlečné siete pre člny alebo lode

SV

dánske siete

SDN

škótske siete

SSC

dvojité spojené siete (pre dve plavidlá)

SPR

Kruhové vlečné siete (nešpecifikované)

SX

Nadháňacie siete

 

So zdrhovadlami (vakové siete)

PS

obsluhované z jedného plavidla

PS1

obsluhované z dvoch plavidiel

PS2

Bez zdrhovadiel (lampara)

LA

Zvislé siete a spletené siete pre lov rýb za žiabre

 

Ukotvené zvislé siete

GNS

Unášané zvislé siete

GND

Obopínajúce zvislé siete

GNC

Pevné zvislé siete (pripevnené na koloch)

GNF

Závesné siete

GTR

Kombinované zvislé – závesné siete

GTN

Zvislé siete a spletené siete pre lov rýb za žiabre (nešpecifikované)

GEN

Zvislé siete (nešpecifikované)

GN

Háčiky a rybárske vlasce

 

Pevné dlhé vlasce

LLS

Unášané dlhé vlasce

LLD

Dlhé vlasce (nešpecifikované)

LL

Udice a rybárske prúty (ručne ovládané)

LHP

Udice a rybárske prúty (mechanizované)

LTM

Vlečné rybárske vlasce

LTL

Háčiky a rybárske vlasce (nešpecifikované)

LX

Lapacie siete

 

Stacionárne ovládané lapacie siete

FPN

Vrše

FPO

Obručové siete

FYK

Ploty, ohrady, rybie zábrany

FWR

Zavinovacie siete

FSN

Plošné siete

FAR

Lapacie siete (nešpecifikované)

FIX

Spúšťacie zariadenia

 

Spúšťacie siete

FCN

Spúšťacie zariadenia (nešpecifikované)

FG

Vlečné siete

 

Vlečné siete na člny

DRB

Ručné vlečené siete

DRH

Bodné a rezné nástroje

 

Harpúny

HAR

Vyťahovacie siete

 

Malé vyťahovacie siete

LNP

Vyťahovacie siete do člnov

LNB

Stacionárne umiestnené vyťahovacie siete obsluhované z pobrežia

LNS

Vyťahovacie siete (nešpecifikované)

LN

Rybolovné zberné zariadenia

 

Čerpadlá

HMP

Mechanizované vlečné siete

HMD

Rybolovné zberné zariadenia (nešpecifikované)

HMX

Rôzne zariadenia

MIS

Neznáme zariadenia

NK

B.   DEFINÍCIE VYHODNOCOVANIA RYBÁRSKYCH VÝKONOV PRE JEDNOTLIVÉ KATEGÓRIE LOVNÝCH PROSTRIEDKOV

Kde je to možné, tam by mali byť poskytnuté tri úrovne rybárskych výkonov.

Kategória A

Rybárske prostriedky

Vyhodnotenie výkonov

Definície

Nadháňacie siete (kruhové vlečné siete)

Počet spustení

Počet spustení alebo vrhnutí zariadenia, počas rybolovu. Toto meradlo je vhodné, keď veľkosť kŕdľa a roja rýb súvisí s veľkosťou úlovku, alebo keď sú spustenia realizované náhodne.

Pobrežné siete

Počet spustení

Počet spustení alebo vrhnutí zariadenia, počas rybolovu.

Siete na rybárskych člnoch

Počet hodín rybolovu

Počet spustení alebo vrhnutí zariadenia, odhadnutá je stredná doba trvania spustenia alebo vrhnutia.

Rybárske lode

Počet hodín

Počet hodín, počas ktorých bola rybárska loď na vode (lov v v stredne hlbokých vodách) alebo na hlbočine (lov pri dne) a počas rybolovu.

Vlečná sieť rybárskeho člnu

Počet hodín rybolovu

Počet hodín, počas ktorých bola vlečná sieť počas rybolovu spustená na dne.

Vertikálne siete (nastavené alebo unášané)

Počet jednotiek činnosti

Dĺžka sietí vyjadrená v 100-metrových jednotkách vynásobená počtom nastavení (= skumulovaná celková dĺžka použitých sietí v metroch v danom čase delená 100).

Vertikálne siete (pevné)

Počet jednotiek činnosti

Dĺžka siete vyjadrená v 100-metrových jednotkách vynásobená počtom vytiahnutia siete.

Lapacie siete (otvorené lapacie siete)

Počet jednotiek činnosti

Počet dní rybolovu krát počet záťahových jednotiek.

Otvorené vrše a obručové siete

Počet jednotiek činnosti

Počet vyzdvihnutí krát počet jednotiek (= celkový počet jednotiek ulovených v danom časovom období).

Dlhé laná (nastavené alebo unášané)

V tisíckach háčikov

Počet háčikov použitých počas rybolovu v danom období delené 1 000.

Ručné udice (prút, vlečná udica, záťažová udica atď.)

Počet dní použitia udíc

Celkový počet udíc použitých v danom časovom období.

Harpúny

 

(Oznámenie o činnosti iba na úrovniach B a C)

Kategória B

Počet rybolovných dní: počet dní, počas ktorých sa uskutočnil rybolov. Pre tie techniky rybolovu, pri ktorých je podstatnou časťou rybolovnej činnosti vyhľadávanie, dni, počas ktorých sa uskutočnilo vyhľadávanie, ale nie rybolov, by mali byť zahrnuté do údaju rybolovné dni.

Kategória C

Do počtu dní prítomnosti na mieste činu majú byť okrem dní rybolovu a dní vyhľadávania zahrnuté aj všetky ďalšie dni pobytu lodi na mieste činu.

Percento odhadovaného výkonu (pomerný výkon)

Pretože nemôže byť k dispozícii príslušné vyhodnotenie výkonov pre celkový úlovok, mala by byť udaná odhadnutá percentuálna časť výkonu. Táto je vypočítaná podľa vzorca:

[((celkový úlovok) – (úlovok, pre ktorý bol zaznamenaný výkon)) × 100)]/(celkový úlovok)

C.   KATEGÓRIE LODÍ PODĽA VÝTLAKU

[z medzinárodnej štatistickej klasifikácie noriem pre rybárske lode (ISSCFV)]

Triedy podľa výtlaku (v t)

Kategória podľa hrubého výtlaku v t

Kód

0 – 49,9

02

50 – 149,9

03

150 – 499,9

04

500 – 999,9

05

1 000 – 1 999,9

06

2 000 – 99 999,9

07

neznáme

00

D.   NAJVIAC VYHĽADÁVANÉ DRUHY

Sú to druhy, na ktoré je principiálne zamerané rybárstvo. Nemusí to však korešpondovať s druhmi, ktoré tvoria väčšiu časť úlovku. Druhy by mali byť označované trojpísmenkovým indikátorom (pozri prílohu I).


PRÍLOHA V

FORMÁT NA PREDKLADANIE ÚDAJOV NA MAGNETICKÝCH NOSIČOCH

A.   MAGNETICKÉ NOSIČE

Počítačové pásky

Deväťstopové s hustotou záznamu 1 600 alebo 6 250 BPI a kódovaním EBCDIC alebo ASCII, ak je to možné, s návestím. Ak pásky obsahujú návestie, musia obsahovať aj kód konca súboru.

Pružné disky

Naformátované v systéme MS-DOS; 3,5-palcové disky s kapacitou 720 kB alebo 1,4 MB alebo 5,25-palcové disky s kapacitou 360 kB alebo 1,2 MB.

B.   KÓDOVACÍ FORMÁT

V prípade predkladania údajov podľa článku 2 ods. 1 písm. a)

Čísla bajtov

Položka

Poznámky

1 až 4

krajina (3-písmenový abecedný kód ISO)

napr. FRA = Francúzsko

5 až 6

rok

napr. 90 = 1990

7 až 8

hlavná rybárska oblasť FAO

21 = severozápadný Atlantik

9 až 15

časť

napr. 3 Pn = podčasť NAFO 3 Pn

16 až 18

druh

3-znakový identifikátor

19 až 26

úlovok

tony

V prípade predkladania údajov podľa článku 2 ods. 1 písm. b)

Čísla bajtov

Položka

Poznámky

1 až 4

krajina

3-písmenový abecedný kód ISO, napr. FRA = Francúzsko

5 až 6

rok

napr. 94 = 1994

7 až 8

mesiac

napr. 01 = január

9 až 10

hlavná rybárska oblasť FAO

21 = Severozápadný Atlantik

11 až 18

časť

napr. 3 Pn = podčasť NAFO 3 Pn: alfanumerický údaj

19 až 21

hlavný lovený druh

3-znakový abecedný identifikátor

22 až 26

kategória plavidla/výstroja

kód ISSCFG (napr. OTB2 = vlečné siete s vodiacimi štítmi): alfanumerický údaj

27 až 28

veľkostná trieda plavidla

kód ISSCV (napr. 04 = 150 – 499,9 GT): alfanumerický údaj

29 až 34

priemerný hrubý výtlak

tony: numerický údaj

35 až 43

priemerný výkon motora

kilowatty: numerický údaj

44 až 45

percento odhadovanej intenzity

numerický údaj

46 až 48

jednotka

3-znakový abecedný identifikátor druhu alebo intenzity (napr. COD = treska škvrnitá, A = miera intenzity A)

49 až 56

údaje

úlovok (v metrických tonách) alebo jednotka intenzity

Poznámky

a)

Všetky číselné polia musia byť zarovnané doprava a s vedúcimi medzerami. Všetky alfanumerické polia musia byť zarovnané doľava a s koncovými medzerami.

b)

Úlovok sa zaznamenáva v protihodnote živej váhy vykládky a zaokrúhľuje sa na najbližšiu metrickú tonu.

c)

Množstvá (bajty 49 až 56) menšie než polovica jednotky sa zaznamenávajú ako „– 1“.

d)

Neznáme množstvá (bajty 49 až 56) sa zaznamenávajú ako „– 2“.

e)

Kódy krajín (kódy ISO):

Rakúsko

AUT

Belgicko

BEL

Bulharsko

BGR

Cyprus

CYP

Česká republika

CZE

Nemecko

DEU

Dánsko

DNK

Španielsko

ESP

Estónsko

EST

Fínsko

FIN

Francúzsko

FRA

Spojené kráľovstvo

GBR

Anglicko a Wales

GBRA

Škótsko

GBRB

Severné Írsko

GBRC

Grécko

GRC

Maďarsko

HUN

Írsko

IRL

Island

ISL

Taliansko

ITA

Litva

LTU

Luxembursko

LUX

Lotyšsko

LVA

Malta

MLT

Holandsko

NLD

Nórsko

NOR

Poľsko

POL

Portugalsko

PRT

Rumunsko

ROU

Slovensko

SVK

Slovinsko

SVN

Švédsko

SVE

Turecko

TUR


PRÍLOHA VI

FORMÁT PRE ZASIELANIE ÚDAJOV NA MAGNETICKÝCH NOSIČOCH

A.   KÓDOVACÍ FORMÁT

Pre zasielania podľa článku 2 ods. 1 písm. a)

Údaje by mali byť zasielané ako záznamy s premenlivou dĺžkou s dvojbodkou (:) medzi poľami záznamu. Každý záznam by mal obsahovať nasledovné polia:

Pole

Poznámky

Štát

ISO 3-písmenový kód (napr.: FRA = Francúzsko)

Rok

napr.: 2001 alebo 01

Hlavné rybolovné oblasti podľa FAO

21 = severozápadný Atlantik

Oblasť

napr.: 3 Pn = podoblasť 3 Pn podľa NAFO

Druhy

3-písmenový identifikátor

Úlovok

v tonách

Pre zasielania podľa článku 2 ods. 1 písm. b)

Údaje by mali byť zasielané ako záznamy s premenlivou dĺžkou s dvojbodkou (:) medzi poľami záznamu. Každý záznam by mal obsahovať nasledovné polia:

Pole

Poznámky

Štát

ISO 3-písmenkový kód (napr.: FRA = Francúzsko)

Rok

napr.: pre rok 2001: 0001 alebo 2001

Mesiac

napr.: pre január: 01

Hlavné rybolovné oblasti podľa FAO

21 = severozápadný Atlantik

Oblasť

napr.: 3 Pn = podoblasť 3 Pn podľa NAFO

Najviac vyhľadávané druhy

3-písmenový identifikátor

Kategória plavidla/lovného zariadenia

kód podľa ISSCFV (napr.: 0TB2 = ľahká loď so sieťami spúšťanými zozadu)

Trieda plavidla podľa výtlaku

kód podľa ISSCFV (napr.: 04 = 150 – 499,9 GT)

Priemerný hrubé množstvo

v tonách

Priemerný výkon motora

v kW

Odhadovaná výkonnosť v %

numericky

Jednotka

3-písmenový identifikátor druhov alebo identifikátor výkonnosti (napr.: COD = atlantická treska alebo A = hodnota výkonnosti A)

Údaje

úlovok (v tonách) alebo v jednotkách výkonnosti

a)

Úlovok má byť zaznamenaný v živej hmotnosti zaokrúhlene v tonách v ekvivalente pri vyloďovaní.

b)

Kódy štátov:

Rakúsko

AUT

Belgicko

BEL

Bulharsko

BGR

Cyprus

CYP

Česká republika

CZE

Nemecko

DEU

Dánsko

DNK

Španielsko

ESP

Estónsko

EST

Fínsko

FIN

Francúzsko

FRA

Spojené kráľovstvo

GBR

Anglicko a Wales

GBRA

Škótsko

GBRB

Severné Írsko

GBRC

Grécko

GRC

Maďarsko

HUN

Írsko

IRL

Island

ISL

Taliansko

ITA

Litva

LTU

Luxembursko

LUX

Lotyšsko

LVA

Malta

MLT

Holandsko

NLD

Nórsko

NOR

Poľsko

POL

Portugalsko

PRT

Rumunsko

ROU

Slovensko

SVK

Slovinsko

SVN

Švédsko

SWE

Turecko

TUR

B.   METÓDA PRENOSU ÚDAJOV EURÓPSKEJ KOMISII

Pokiaľ je to možné, údaje by mali byť prenášané v elektronickej podobe (napríklad ako príloha k e-mailom).

Inak bude akceptované aj doručenie súborov na diskete 3,5".


PRÍLOHA VII

Zrušené nariadenie v znení neskorších zmien a doplnení

Nariadenie Rady (EHS) č. 2018/93

(Ú. v. ES L 186, 28.7.1993, s. 1)

 

Príloha I bod X.6 Aktu o pristúpení z roku 1994

(Ú. v. ES C 241, 29.8.1994, s. 189)

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1636/2001

(Ú. v. ES L 222, 17.8.2001, s. 1)

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003

(Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1)

iba článok 3 a bod 44 prílohy III

Príloha II bod 10.9 Aktu o pristúpení z roku 2003

(Ú. v. EÚ L 236, 23.9.2003, s. 571)

 


PRÍLOHA VIII

Tabuľka zhody

Nariadenie (EHS) č. 2018/93

Toto nariadenie

článok 1

článok 1

článok 2

článok 2

článok 3

článok 3

článok 4

článok 4

článok 5

článok 5

článok 6 ods. 1 a 2

článok 6 ods. 1 a 2

článok 6 ods. 3

článok 7 odsek 1

článok 7 odsek 1

článok 7 odsek 2

článok 7 odsek 2

článok 7 odsek 3

článok 7 odsek 4

článok 7 odsek 3

článok 8

článok 8

článok 9

článok 9

príloha I

príloha I

príloha II

príloha II

príloha III

príloha III

príloha IV

príloha IV

príloha V

príloha V

príloha VI

príloha VII

príloha VIII


Top