EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008O0021

Usmernenie Európskej centrálnej banky z  11. decembra 2008 , ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2006/16 o právnom rámci pre účtovníctvo a finančné výkazníctvo v Európskom systéme centrálnych bánk (ECB/2008/21)

OJ L 36, 5.2.2009, p. 46–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/12/2010; Nepriamo zrušil 32010O0020

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2009/100/oj

5.2.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 36/46


USMERNENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 11. decembra 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2006/16 o právnom rámci pre účtovníctvo a finančné výkazníctvo v Európskom systéme centrálnych bánk

(ECB/2008/21)

(2009/100/ES)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (ďalej len „štatút ESCB“), a najmä na jeho články 12.1, 14.3 a 26.4,

so zreteľom na príspevok Generálnej rady Európskej centrálnej banky (ďalej len „ECB“) podľa článku 47.2 druhej a tretej zarážky štatútu ESCB,

keďže:

(1)

Usmernenie ECB/2006/16 z 10. novembra 2006 o právnom rámci pre účtovníctvo a finančné výkazníctvo v Európskom systéme centrálnych bánk (1) je potrebné zmeniť a doplniť s cieľom zohľadniť strategické rozhodnutia a vývoj na trhu.

(2)

Eurosystém prehodnotil svoju politiku zverejňovania informácií o transakciách s cennými papiermi, aby ešte viac posilnil princíp transparentnosti vo vzťahu k finančným výkazom. V rámci tejto revidovanej politiky by mali byť cenné papiere, ktoré boli predtým zatriedené ako finančné fixné aktíva, preklasifikované z položky súvahy označenej ako „ostatné finančné aktíva“ do zodpovedajúcej položky s názvom „aktívum“, a to v závislosti od pôvodu emitenta, denominácie meny a podľa toho, či sú cenné papiere držané až do splatnosti. Navyše, všetky finančné nástroje, ktoré sú súčasťou označeného portfólia, by mali byť zahrnuté do položky „ostatné finančné aktíva“.

(3)

Rozhodnutie ECB/2006/16 neobsahuje osobitné pravidlá o účtovaní forwardových úrokových swapov, devízových futures a kapitálových futures. Takéto nástroje sa na finančných trhoch používajú v čoraz väčšej miere a môžu byť zaujímavé z pohľadu správy devízových rezerv ECB. Zatiaľ čo forwardové úrokové swapy by mali byť účtované rovnako ako „štandardné“ („plain vanilla“) úrokové swapy, devízové futures a kapitálové futures by mali byť účtované rovnako ako úrokové futures.

(4)

Súčasné pravidlá o kapitálových nástrojoch je potrebné zmeniť a doplniť s cieľom zohľadniť možnosť zaoberať sa obchodovateľnými kapitálovými nástrojmi ako súčasťou správy devízových rezerv ECB,

PRIJALA TOTO USMERNENIE:

Článok 1

Zmeny a doplnenia

Usmernenie ECB/2006/16 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 5 ods. 2 sa nahrádza takto:

„2.   Transakcie s cennými papiermi vrátane kapitálových nástrojov v cudzej mene možno naďalej zaznamenávať podľa prístupu splatnosti/zúčtovania. Súvisiaci naakumulovaný úrok sa vrátane prémií alebo diskontov odo dňa zúčtovania spotu zaznamenáva denne.“

2.

Článok 7 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Preceňovanie zlata, nástrojov v cudzej mene, cenných papierov iných ako tie, ktoré sú klasifikované ako cenné papiere držané až do splatnosti a neobchodovateľné cenné papiere, ako aj finančných nástrojov sa tak v súvahe, ako aj v podsúvahe vykonáva štvrťročne strednými trhovými kurzami a cenami. To nebráni tomu, aby na interné účely vykazujúce subjekty preceňovali svoje portfóliá častejšie pod podmienkou, že počas štvrťroka vykazujú položky vo svojich súvahách iba v transakčnej hodnote.“

b)

Dopĺňa sa tento odsek 5:

„5.   Cenné papiere, ktoré sú klasifikované ako cenné papiere držané až do splatnosti a neobchodovateľné cenné papiere, sa oceňujú pri amortizačných nákladoch a podliehajú testu na znehodnotenie.“

3.

Článok 8 ods. 5 sa nahrádza takto:

„5.   Reverzné obchody vrátane pôžičiek cenných papierov, ktoré boli uzavreté v rámci automatického programu požičiavania cenných papierov, sa v súvahe zaznamenávajú len vtedy, ak sa kolaterál poskytuje vo forme hotovosti na účte príslušnej NCB alebo ECB.“

4.

Článok 9 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Tento článok sa vzťahuje na obchodovateľné kapitálové nástroje, t. j. kapitálové cenné papiere alebo podielové fondy, či už sú transakcie vykonávané priamo vykazujúcim subjektom alebo prostredníctvom ním povereného subjektu, okrem činností vykonávaných pre dôchodkové fondy, podielových účastí, investícií do dcérskych spoločností, alebo významných podielov.“

b)

Odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Kapitálové nástroje v cudzej mene uvedené pod položkou ‚ostatné aktíva‘ netvoria súčasť celkovej pozície v príslušnej mene, ale sa vykazujú oddelene v rámci osobitnej držby cudzej meny. Výpočet súvisiacich ziskov a strát z precenenia cudzej meny sa môže vykonávať buď metódou čistej priemernej obstarávacej ceny alebo metódou priemernej obstarávacej ceny.“

c)

Odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Preceňovanie kapitálových portfólií sa vykonáva v súlade s článkom 7 ods. 2 Preceňovanie sa uskutočňuje pre jednotlivé položky oddelene. Pre podielové fondy sa preceňovanie vykonáva na čistom základe a nie pre jednotlivé akcie oddelene. Medzi jednotlivými kapitálovými cennými papiermi ani medzi jednotlivými podielovými fondmi nedochádza k započítaniu.“

d)

Dopĺňajú sa tieto odseky 4 až 8:

„4.   Transakcie sa v súvahe účtujú na základe transakčnej ceny.

5.   Maklérska provízia sa môže zaznamenávať buď ako transakčný náklad, ktorý sa zahŕňa do nákladov aktíva, alebo ako náklad vo výkaze ziskov a strát.

6.   Nároky na dividendu sa zahŕňajú do obstarávacej ceny kapitálového nástroja. Pokiaľ nedošlo k jej výplate, je možné nárok na dividendu od rozhodného dňa stanovenia jej výšky považovať za samostatnú položku.

7.   Prírastky na dividendách sa ku koncu obdobia nezaúčtovávajú, pretože sú už zahrnuté v trhovej cene kapitálových nástrojov, s výnimkou akcií, pri ktorých už malo dôjsť k výplate.

8.   Prednostné práva na upísanie akcií sa pri ich vydaní považujú za samostatné aktíva. Obstarávacia cena sa vypočíta na základe existujúcej priemernej ceny starých akcií, nadobúdacej ceny nových akcií a na základe podielu medzi existujúcimi a novými akciami. Základom pre ocenenie prednostného práva na upisovanie akcií môže byť alternatívne aj jeho trhová cena, priemerná cena starých akcií a trhovej cene akcií pred vydaním prednostného práva na upisovanie akcií.“

5.

Článok 16 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Nadpis sa nahrádza takto:

„Článok 16

Futures“

b)

Odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Futures sa zaúčtujú na podsúvahových účtoch ku dňu uzatvorenia obchodu.“

6.

Článok 17 ods. 3 sa nahrádza takto:

„3.   Úrokový swap sa individuálne preceňuje a ak je to potrebné, prepočítava sa na eurá podľa menového spotového kurzu. Odporúča sa, aby nerealizované straty, ktoré sa ku koncu roka účtujú do výkazov ziskov a strát, amortizovali v nasledujúcich rokoch, aby sa v prípade forwardových úrokových swapov začala amortizácia počítať odo dňa splatnosti transakcie a aby bola lineárna. Nerealizované zisky z preceňovania sa pripisujú v prospech účtu precenenia.“

7.

Prílohy II, IV a IX k usmerneniu ECB/2006/16 sa menia a dopĺňajú v súlade s prílohou k tomuto usmerneniu.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Toto usmernenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2008.

Článok 3

Adresáti

Toto usmernenie sa vzťahuje na všetky centrálne banky Eurosystému.

Vo Frankfurte nad Mohanom 11. decembra 2008

Za Radu guvernérov ECB

prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Ú. v. EÚ L 348, 11.12.2006, s. 1.


PRÍLOHA

Prílohy II, IV a IX k usmerneniu ECB/2006/16 sa menia a dopĺňajú takto:

1.

Príloha II sa mení a dopĺňa takto:

a)

Vkladá sa nasledujúci pojem:

„Označené portfólio: označené investície vedené na strane aktív súvahy ako finančné prostriedky v rámci protipoložky, ktoré sa skladajú z cenných papierov, kapitálových nástrojov, termínovaných vkladov a bežných účtov, podielových účastí a/alebo investícií do dcérskych spoločností. Označené portfólio zodpovedá identifikovateľnej položke na strane pasív súvahy bez ohľadu na to, či existuje akékoľvek právne alebo iné obmedzenie.“

b)

Pojem „fixné finančné aktívum“ sa vypúšťa.

c)

Vkladá sa nasledujúci pojem:

„Cenné papiere držané až do splatnosti: cenné papiere s pevnými alebo predvídateľnými platbami a s pevne určenou splatnosťou, ktoré má NCB v úmysle držať do ich splatnosti.“

2.

Tabuľka v prílohe IV s názvom „Aktíva“ sa nahrádza takto:

„AKTÍVA

Súvahová položka (1)

Zatriedenie obsahu súvahových položiek

Zásada oceňovania

Rozsah pôsobnosti (2)

Aktíva

1

1

Zlato a pohľadávky v zlate

Fyzické zlato, t. j. tehličky, mince, platne, zrnká na sklade alebo ‚na ceste‘. Nefyzické zlato, ako zostatky na netermínovaných účtoch zlata (nepriradené účty), termínované vklady a pohľadávky na prijatie zlata vyplývajúce z týchto transakcií: i) navýšenie (‚upgrading‘) alebo zníženie (‚downgrading‘) transakcie a ii) umiestnenie zlata alebo swapy rýdzosti zlata (‚purity swaps‘), ak je rozdiel medzi vydaním a prijatím viac ako jeden pracovný deň

Trhová hodnota

Povinné

2

2

Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene

Pohľadávky v cudzej mene voči zmluvným stranám, ktoré nie sú rezidentmi eurozóny vrátane medzinárodných a nadnárodných inštitúcií a centrálnych bánk mimo eurozóny

 

 

2.1

2.1

Pohľadávky voči Medzinárodnému menovému fondu (MMF)

a)

Práva čerpania v rámci rezervnej tranže (v čistom vyjadrení)

Národná kvóta znížená o zostatky v eurách k dispozícii pre MMF. Účet číslo 2 MMF (eurový účet pre administratívne výdavky) by sa mohol zahrnúť pod túto položku alebo pod položku ‚Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách‘

a)

Práva čerpania v rámci rezervnej tranže (v čistom vyjadrení)

Nominálna hodnota, prepočítanie podľa devízového trhového kurzu

Povinné

b)

Zvláštne práva čerpania

Stavy zvláštnych práv čerpania (v hrubom vyjadrení)

b)

Zvláštne práva čerpania

Nominálna hodnota, prepočítanie podľa devízového trhového kurzu

Povinné

c)

Ostatné pohľadávky

Všeobecné mechanizmy prijímania pôžičiek, úvery podľa osobitných mechanizmov prijímania úverov, vklady v rámci Programu na zníženie chudoby a možnosť rastu

c)

Ostatné pohľadávky

Nominálna hodnota, prepočítanie podľa devízového trhového kurzu

Povinné

2.2

2.2

Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva

a)

Zostatky v bankách mimo eurozóny iné ako tie, ktoré sú klasifikované v položke aktív ‚Ostatné finančné aktíva‘

Bežné účty, termínované vklady, jednodňové peniaze, reverzné repo obchody

a)

Zostatky v bankách mimo eurozóny

Nominálna hodnota, prepočítanie podľa devízového trhového kurzu

Povinné

b)

Investície do cenných papierov mimo eurozóny iné ako tie, ktoré sú klasifikované v položke aktív ‚Ostatné finančné aktíva‘

Zmenky a dlhopisy, dlžobné úpisy, dlhopisy s nulovým kupónom, cenné papiere peňažného trhu, kapitálové nástroje držané ako súčasť devízových rezerv, všetky vydané rezidentmi mimo eurozóny

b)i)

Obchodovateľné cenné papiere iné ako tie, ktoré sú držané až do splatnosti

Trhová cena a devízový trhový kurz

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú

Povinné

b)ii)

Obchodovateľné cenné papiere klasifikované ako tie, ktoré sú držané až do splatnosti

Obstarávacia cena, ktorá podlieha testu na znehodnotenie a devízový trhový kurz

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú

Povinné

b)iii)

Neobchodovateľné cenné papiere

Obstarávacia cena, ktorá podlieha testu na znehodnotenie a devízový trhový kurz

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú

Povinné

b)iv)

Obchodovateľné kapitálové nástroje

Trhová cena a devízový trhový kurz

Povinné

c)

Zahraničné úvery (vklady) mimo eurozóny iné ako tie, ktoré sú zatriedené v položke aktív ‚Ostatné finančné aktíva‘

c)

Zahraničné úvery

Vklady v nominálnej hodnote prepočítané podľa devízového trhového kurzu

Povinné

d)

Ostatné zahraničné aktíva

Bankovky a mince mimo eurozóny

d)

Ostatné zahraničné aktíva

Nominálna hodnota, prepočítanie podľa devízového trhového kurzu

Povinné

3

3

Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene

a)

Investície do cenných papierov v rámci eurozóny iné ako tie, ktoré sú klasifikované v položke aktív ‚Ostatné finančné aktíva‘

Zmenky a dlhopisy, dlžobné úpisy, dlhopisy s nulovým kupónom, cenné papiere peňažného trhu, kapitálové nástroje držané ako súčasť devízových rezerv, všetky vydané rezidentmi eurozóny

a)i)

Obchodovateľné cenné papiere iné ako tie, ktoré sú držané až do splatnosti

Trhová cena a devízový trhový kurz

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú

Povinné

a)ii)

Obchodovateľné cenné papiere klasifikované ako tie, ktoré sú držané až do splatnosti

Obstarávacia cena, ktorá podlieha testu na znehodnotenie a devízový trhový kurz

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú

Povinné

a)iii)

Neobchodovateľné cenné papiere

Obstarávacia cena, ktorá podlieha testu na znehodnotenie a devízový trhový kurz

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú

Povinné

a)iv)

Obchodovateľné kapitálové nástroje

Trhová cena a devízový trhový kurz

Povinné

b)

Ostatné pohľadávky rezidentov eurozóny iné ako tie, ktoré sú klasifikované v položke aktív ‚Ostatné finančné aktíva‘

Úvery, vklady, reverzné repo obchody, ostatné úvery

b)

Ostatné pohľadávky

Vklady a ostatné úvery v nominálnej hodnote prepočítané podľa devízového trhového kurzu

Povinné

4

4

Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách

 

 

 

4.1

4.1

Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery

a)

Zostatky v bankách mimo eurozóny iné ako tie, ktoré sú klasifikované v položke aktív ‚Ostatné finančné aktíva‘

Bežné účty, termínované vklady, jednodňové peniaze. Reverzné repo obchody v súvislosti so správou cenných papierov v eurách

a)

Zostatky v bankách mimo eurozóny

Nominálna hodnota

Povinné

b)

Investície do cenných papierov mimo eurozóny iné ako tie, ktoré sú klasifikované v položke aktív ‚Ostatné finančné aktíva‘

Kapitálové nástroje, zmenky a dlhopisy, dlžobné úpisy, dlhopisy s nulovým kupónom, cenné papiere peňažného trhu, všetky emitované nerezidentmi eurozóny

b)i)

Obchodovateľné cenné papiere iné ako tie, ktoré sú držané až do splatnosti

Trhová cena

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú

Povinné

b)ii)

Obchodovateľné cenné papiere klasifikované ako cenné papiere držané až do splatnosti

Obstarávacia cena, ktorá podlieha testu na znehodnotenie

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú

Povinné

b)iii)

Neobchodovateľné cenné papiere

Obstarávacia cena, ktorá podlieha testu na znehodnotenie

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú

Povinné

b)iv)

Obchodovateľné kapitálové nástroje

Trhová cena

Povinné

c)

Úvery mimo eurozóny iné ako tie, ktoré sú klasifikované v položke aktív ‚Ostatné finančné aktíva‘

c)

Úvery mimo eurozóny

Vklady pri nominálnej hodnote

Povinné

d)

Cenné papiere vydané subjektmi mimo eurozóny iné ako tie, ktoré sú klasifikované v položke aktív ‚Ostatné finančné aktíva‘

Cenné papiere vydané nadnárodnými alebo medzinárodnými organizáciami, napr. Európskou investičnou bankou, bez ohľadu na ich geografické umiestnenie

d)i)

Obchodovateľné cenné papiere iné ako tie, ktoré sú držané až do splatnosti

Trhová cena

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú

Povinné

d)ii)

Obchodovateľné cenné papiere klasifikované ako cenné papiere držané až do splatnosti

Obstarávacia cena, ktorá podlieha testu na znehodnotenie

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú

Povinné

d)iii)

Neobchodovateľné cenné papiere

Obstarávacia cena, ktorá podlieha testu na znehodnotenie

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú

Povinné

4.2

4.2

Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II

Poskytovanie úverov podľa podmienok ERM II

Nominálna hodnota

Povinné

5

5

Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách

Položky 5.1 až 5.5: transakcie podľa príslušných nástrojov menovej politiky, ktoré sú uvedené v prílohe I k usmerneniu ECB/2000/7 z 31. augusta 2000 o nástrojoch a postupoch menovej politiky Eurosystému (3)

 

 

5.1

5.1

Hlavné refinančné operácie

Pravidelné reverzné transakcie poskytujúce likviditu s týždennou frekvenciou a s bežnou splatnosťou jeden týždeň

Nominálna hodnota alebo repo obstarávacia cena

Povinné

5.2

5.2

Dlhodobejšie refinančné operácie

Pravidelné reverzné transakcie poskytujúce likviditu s mesačnou frekvenciou a s bežnou splatnosťou tri mesiace

Nominálna hodnota alebo repo obstarávacia cena

Povinné

5.3

5.3

Reverzné dolaďovacie operácie

Reverzné transakcie vykonávané ako ad hoc transakcie na dolaďovacie účely

Nominálna hodnota alebo repo obstarávacia cena

Povinné

5.4

5.4

Štrukturálne reverzné operácie

Reverzné transakcie upravujúce štrukturálnu pozíciu Eurosystému voči finančnému sektoru

Nominálna hodnota alebo repo obstarávacia cena

Povinné

5.5

5.5

Jednodňové refinančné obchody

Jednodňové poskytovanie likvidity za vopred určenú úrokovú mieru oproti akceptovateľným aktívam (automatické operácie)

Nominálna hodnota alebo repo obstarávacia cena

Povinné

5.6

5.6

Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie

Dodatočný úver pre úverové inštitúcie, ktorý vyplýva z nárastov hodnôt podkladových aktív týkajúcich sa iných úverov poskytnutých týmto úverovým inštitúciám

Nominálna hodnota alebo obstarávacia cena

Povinné

6

6

Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách

Bežné účty, termínované vklady, jednodňové peniaze, reverzné repo obchody v súvislosti so správou portfólií cenných papierov pod položkou aktív ‚Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách‘, vrátane transakcií, ktoré vyplývajú z transformácie bývalých devízových rezerv eurozóny a ostatné pohľadávky. Korešpondenčné účty v zahraničných úverových inštitúciách eurozóny. Ostatné pohľadávky a operácie, ktoré nesúvisia s operáciami menovej politiky Eurosystému. Akékoľvek pohľadávky vyplývajúce z operácií menovej politiky, ktoré NCB podnikla skôr, ako vstúpila do Eurosystému

Nominálna hodnota alebo obstarávacia cena

Povinné

7

7

Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách

Cenné papiere iné ako tie, ktoré sú klasifikované v položke aktív ‚Ostatné finančné aktíva‘: kapitálové nástroje, zmenky a dlhopisy, dlžobné úpisy, dlhopisy s nulovým kupónom, cenné papiere peňažného trhu držané priamo vrátane štátnych cenných papierov, ktoré pochádzajú z obdobia pred HMÚ v eurách; dlhové certifikáty ECB kupované na účely dolaďovania

i)

Obchodovateľné cenné papiere iné ako tie, ktoré sú držané až do splatnosti

Trhová cena

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú

Povinné

ii)

Obchodovateľné cenné papiere klasifikované ako tie, ktoré sú držané až do splatnosti

Obstarávacia cena, ktorá podlieha testu na znehodnotenie

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú

Povinné

iii)

Neobchodovateľné cenné papiere

Obstarávacia cena, ktorá podlieha testu na znehodnotenie

Prémie/diskonty sa amortizujú.

Povinné

iv)

Obchodovateľné kapitálové nástroje

Trhová cena

Povinné

8

8

Dlh verejnej správy v eurách

Pohľadávky voči verejnej správe, ktoré pochádzajú z obdobia pred HMÚ (neobchodovateľné cenné papiere, úvery)

Vklady/úvery v nominálnej hodnote, neobchodovateľné cenné papiere podľa obstarávacej ceny

Povinné

9

Pohľadávky v rámci Eurosystému+

 

 

 

9.1

Podiel na základnom imaní ECB+

Iba súvahová položka NCB

Podiel každej NCB na základnom imaní ECB podľa zmluvy a príslušného kľúča na upisovanie základného imania a príspevky podľa článku 49.2 štatútu.

Obstarávacia cena

Povinné

9.2

Pohľadávky z prevodu devízových rezerv+

Iba súvahová položka NCB

Pohľadávky v eurách voči ECB s ohľadom na počiatočné a dodatočné prevody devízových rezerv na základe ustanovení zmluvy

Nominálna hodnota

Povinné

9.3

Pohľadávky týkajúce sa vlastných zmeniek zabezpečujúcich emisiu dlhových certifikátov ECB+

Iba súvahová položka ECB.

Vlastné zmenky vydané národnými centrálnymi bankami na základe vzájomných dohôd v súvislosti s dlhovými certifikátmi ECB

Nominálna hodnota

Povinné

9.4

Čisté pohľadávky súvisiace s prideľovaním eurobankoviek v rámci Eurosystému+ (*)

Pre národné centrálne banky: čisté pohľadávky týkajúce sa použitia kľúča na prideľovanie bankoviek, t. j. vrátane emisie bankoviek zo strany ECB vo vzťahu k zostatkom v rámci Eurosystému, kompenzačná čiastka a jej bilančný účtovný záznam vymedzený v rozhodnutí ECB/2001/16 o alokácii menového príjmu národných centrálnych bánk zúčastnených členských štátov od hospodárskeho roka 2002

Pre ECB: pohľadávky súvisiace s emisiou bankoviek zo strany ECB podľa rozhodnutia ECB/2001/15

Nominálna hodnota

Povinné

9.5

Ostatné pohľadávky v rámci Eurosystému (v čistom vyjadrení)

Čistá pozícia týchto podpoložiek:

 

 

a)

čisté pohľadávky vyplývajúce zo zostatkov na účtoch TARGET2 a korešpondenčných účtoch národných centrálnych bánk, t. j. čistá hodnota pohľadávok a záväzkov – pozri tiež položku ‚Ostatné pasíva v rámci Eurosystému (v čistom vyjadrení)‘

a)

Nominálna hodnota

Povinné

b)

Pohľadávka z dôvodu rozdielu medzi menovým príjmom, ktorý sa má združiť a znova rozdeliť. Vzťahuje sa iba na obdobie medzi zaúčtovávaním menového príjmu v rámci postupov na konci roka a jeho zúčtovaním v posledný pracovný januárový deň každý rok

b)

Nominálna hodnota

Povinné

c)

Ostatné pohľadávky v rámci Eurosystému, ktoré môžu vzniknúť, vrátane predbežného rozdeľovania príjmov ECB z eurobankoviek v prospech NCB*

c)

Nominálna hodnota

Povinné

9

10

Položky súvisiace s vysporiadaním

Zostatky na zúčtovacích účtoch (pohľadávky) vrátane šekov v procese inkasa

Nominálna hodnota

Povinné

9

11

Ostatné aktíva

 

 

 

9

11.1

Mince eurozóny

Euromince, ak NCB nie je zákonným emitentom

Nominálna hodnota

Povinné

9

11.2

Hmotné a nehmotné fixné aktíva

Pozemky a budovy, nábytok a vybavenie, vrátane počítačového vybavenia, programové vybavenie

Obstarávacia cena znížená o odpisy

Sadzby pre odpisy:

počítače a súvisiacie technické/programové vybavenie a motorové vozidlá:

4 roky

zariadenie, vybavenie budov a stroje:

10 rokov

budovy a kapitalizované hlavné výdavky na renováciu:

25 rokov

Kapitalizácia výdavkov: založená na limite (pod 10 000 EUR bez DPH: žiadna kapitalizácia)

Odporúčané

9

11.3

Ostatné finančné aktíva

Podielové účasti a investície do dcérskych spoločností, kapitálové nástroje držané zo strategických/politických dôvodov

Cenné papiere vrátane kapitálových nástrojov a iné finančné nástroje ako aj zostatky vrátane termínovaných vkladov a bežných účtov držaných ako označené portfólio

Reverzné repo obchody s úverovými inštitúciami v súvislosti so správou portfólií cenných papierov pod touto položkou

a)

Obchodovateľné akciové nástroje

Trhová hodnota

Odporúčané

b)

Podielové účasti a nelikvidné akcie a všetky ostatné kapitálové nástroje držané ako trvalé investície

Obstarávacia cena, ktorá podlieha testu na znehodnotenie

Odporúčané

c)

Investície do dcérskych spoločností alebo majetkových účastí s významným vplyvom

Čistá hodnota aktíva

Odporúčané

d)

Obchodovateľné cenné papiere iné ako tie, ktoré sú držané až do splatnosti

Trhová cena

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú

Odporúčané

e)

Obchodovateľné cenné papiere klasifikované ako cenné papiere držané až do splatnosti alebo cenné papiere držané ako trvalé investície

Obstarávacia cena, ktorá podlieha testu na znehodnotenie

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú

Odporúčané

f)

Neobchodovateľné cenné papiere

Obstarávacia cena, ktorá podlieha testu na znehodnotenie

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú

Odporúčané

g)

Zostatky v bankách a úvery

Nominálna hodnota prepočítaná podľa devízového trhového kurzu, ak sú zostatky alebo vklady denominované v cudzej mene

Odporúčané

9

11.4

Preceňovacie rozdiely podsúvahových nástrojov

Výsledky oceňovania devízových forwardov, devízových swapov, úrokových swapov, dohôd o forwardovej úrokovej miere, forwardových transakcií s cennými papiermi, devízových spotových transakcií odo dňa uzatvorenia obchodu do dňa zúčtovania

Čistá pozícia medzi forwardom a spotom podľa devízového trhového kurzu

Povinné

9

11.5

Časové rozlíšenie a náklady budúcich období

Príjem, ktorý nie je splatný vo vykazovanom období, avšak je možné ho k nemu pripísať. Náklady budúcich období a platený naakumulovaný úrok (t. j. naakumulovaný úrok kúpený s cenným papierom)

Nominálna hodnota, devízy prepočítané podľa trhového kurzu

Povinné

9

11.6

Ostatné

Preddavky, úvery, ostatné menšie položky. Účty precenenia prechodných položiek (iba súvahová položka počas roka: nerealizované straty pri preceňovacích dňoch počas roka, ktoré nie sú pokryté príslušnými účtami precenenia pod položkou pasív ‚Účty precenenia‘). Pôžičky na základe správcovstva. Investície, ktoré sa týkajú vkladov klientov v zlate. Mince denominované v národných menových jednotkách eurozóny. Bežné výdavky (čistá akumulovaná strata), strata z predchádzajúceho roka pred rozdelením. Čisté aktíva z dôchodkov

Nominálna hodnota alebo obstarávacia cena

Odporúčané

Predbežné účty precenenia/

Preceňovací rozdiel medzi priemernou obstarávacou cenou a trhovou hodnotou, devízy prepočítané podľa trhového kurzu

Preceňovací

Účty precenenia prechodných položiek: povinné

Investície týkajúce sa vkladov klientov v zlate

Trhová hodnota

Investície týkajúce sa vkladov klientov v zlate: povinné

12

Strata za rok

 

Nominálna hodnota

Povinné

3.

V prílohe IX prvom stĺpci tabuľky podnadpise 2.3 sa slová „Tvorba a použitie rezerv na kurzové a cenové riziká“ nahrádzajú slovami „Tvorba a použitie rezerv na krytie kurzového a úrokového rizika a rizika spojeného s cenou zlata“.


(1)  Číslovanie v prvom stĺpci sa vzťahuje na formáty súvahy uvedené v prílohách V, VI a VII (týždenné finančné výkazy a konsolidovaná účtovná závierka Eurosystému). Číslovanie v druhom stĺpci sa vzťahuje na formát súvahy uvedený v prílohe VIII (účtovná závierka centrálnej banky). Položky označené ‚+‘ sú konsolidované v týždenných finančných výkazoch Eurosystému.

(2)  Štruktúra a pravidlá oceňovania uvedené v tejto prílohe sa považujú za povinné pre účty ECB a pre hmotné aktíva a pasíva na účtoch NCB vedené na účely Eurosystému, t. j. materiál na prevádzkovanie Eurosystému.

(3)  Ú. v. ES L 310, 11.12.2000, s. 1.“


Top