EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0022(01)

2009/98/ES: Rozhodnutie Európskej centrálnej banky z  11. decembra 2008 , ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2006/17 o ročnej účtovnej závierke Európskej centrálnej banky (ECB/2008/22)

OJ L 36, 5.2.2009, p. 22–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/12/2010; Nepriamo zrušil 32010D0021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/98(1)/oj

5.2.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 36/22


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 11. decembra 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2006/17 o ročnej účtovnej závierke Európskej centrálnej banky

(ECB/2008/22)

(2009/98/ES)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho článok 26.2,

keďže:

(1)

Rozhodnutie ECB/2006/17 z 10. novembra 2006 o ročnej účtovnej závierke Európskej centrálnej banky (1) je potrebné zmeniť a doplniť s cieľom zohľadniť strategické rozhodnutia a vývoj na trhu.

(2)

Európska centrálna banka (ďalej len „ECB“) prehodnotila svoju politiku zverejňovania informácií o transakciách s cennými papiermi, aby ešte viac posilnila princíp transparentnosti vo vzťahu k ročnej účtovnej závierke ECB. V rámci tejto revidovanej politiky by mali byť cenné papiere, ktoré boli predtým zatriedené ako finančné fixné aktíva, preklasifikované z položky súvahy označenej ako „ostatné finančné aktíva“ do zodpovedajúcej položky s názvom „aktívum“, a to v závislosti od pôvodu emitenta, denominácie meny a podľa toho, či sú cenné papiere držané až do splatnosti. Navyše, všetky finančné nástroje, ktoré sú súčasťou označeného portfólia, by mali byť zahrnuté do položky „ostatné finančné aktíva“.

(3)

Rozhodnutie ECB/2006/17 neobsahuje osobitné pravidlá o účtovaní forwardových úrokových swapov, devízových futures a kapitálových futures. Takéto nástroje sa na finančných trhoch používajú v čoraz väčšej miere a môžu byť zaujímavé z pohľadu správy devízových rezerv ECB. Zatiaľ čo forwardové úrokové swapy by mali byť účtované rovnako ako „štandardné“ („plain vanilla“) úrokové swapy, devízové futures a kapitálové futures by mali byť účtované rovnako ako úrokové futures,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Zmeny a doplnenia

Rozhodnutie ECB/2006/17 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 8 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Preceňovanie zlata, nástrojov v cudzej mene, cenných papierov iných ako tie, ktoré sú klasifikované ako cenné papiere držané až do splatnosti a neobchodovateľné cenné papiere, ako aj finančných nástrojov sa tak v súvahe, ako aj v podsúvahe, vykonáva strednými trhovými kurzami a cenami ku koncu roka.“

b)

Dopĺňa sa tento odsek 4:

„4.   Cenné papiere, ktoré sú klasifikované ako cenné papiere držané až do splatnosti a neobchodovateľné cenné papiere, sa oceňujú pri amortizačných nákladoch a podliehajú testu na znehodnotenie.“

2.

Článok 10 sa nahrádza takto:

„Článok 10

Obchodovateľné kapitálové nástroje

Obchodovateľné kapitálové nástroje sa účtujú v súlade s článkom 9 usmernenia ECB/2006/16.“

3.

Článok 16 sa nahrádza takto:

„Článok 16

Futures

Futures sa účtujú v súlade s článkom 16 usmernenia ECB/2006/16.“

4.

V článku 17 sa dopĺňa táto veta:

„V prípade forwardových úrokových swapov sa amortizácia začína od dátumu splatnosti transakcie.“

5.

Prílohy I a III k rozhodnutiu ECB/2006/17 sa menia a dopĺňajú v súlade s prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Záverečné ustanovenie

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 31. decembra 2008.

Vo Frankfurte nad Mohanom 11. decembra 2008

Prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Ú. v. EÚ L 348, 11.12.2006, s. 38.


PRÍLOHA

Prílohy I a III k rozhodnutiu ECB/2006/17 sa menia a dopĺňajú takto:

1.

Tabuľka v prílohe I s názvom „Aktíva“ sa nahrádza takto:

„AKTÍVA

Súvahová položka

Zatriedenie obsahu súvahových položiek

Zásada oceňovania

Aktíva

1

Zlato a pohľadávky v zlate

Fyzické zlato, t. j. tehličky, mince, platničky, zrnká na sklade alebo ‚na ceste‘. Nefyzické zlato, ako zostatky na netermínovaných účtoch zlata (nepriradené účty), termínované vklady a pohľadávky na prijatie zlata vyplývajúce z týchto transakcií: navýšenie (‚upgrading‘) alebo zníženie (‚downgrading‘) transakcie a umiestnenie zlata alebo swapy rýdzosti zlata (‚purity swaps‘), ak je rozdiel medzi vydaním a prijatím viac ako jeden pracovný deň

Trhová hodnota

2

Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene

Pohľadávky v cudzej mene voči zmluvným stranám, ktoré nie sú rezidentmi eurozóny vrátane medzinárodných a nadnárodných inštitúcií a centrálnych bánk mimo eurozóny

 

2.1

Pohľadávky voči Medzinárodnému menovému fondu (MMF)

a)

Práva čerpania v rámci rezervnej tranže (v čistom vyjadrení)

Národná kvóta znížená o zostatky v eurách k dispozícii pre MMF. Účet číslo 2 MMF (eurový účet pre administratívne výdavky) by sa mohol zahrnúť pod túto položku alebo pod položku ‚Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách‘

a)

Práva čerpania v rámci rezervnej tranže (v čistom vyjadrení)

Nominálna hodnota, prepočítanie podľa devízového trhového kurzu

b)

Zvláštne práva čerpania

Stavy zvláštnych práv čerpania (v hrubom vyjadrení)

b)

Zvláštne práva čerpania

Nominálna hodnota, prepočítanie podľa devízového trhového kurzu

c)

Ostatné pohľadávky

Všeobecné mechanizmy prijímania pôžičiek, úvery podľa osobitných mechanizmov prijímania úverov, vklady v rámci Programu na zníženie chudoby a možnosť rastu

c)

Ostatné pohľadávky

Nominálna hodnota, prepočítanie podľa devízového trhového kurzu

2.2

Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva

a)

Zostatky v bankách mimo eurozóny iné ako tie, ktoré sú zatriedené pod položkou aktív ‚Ostatné finančné aktíva‘

Bežné účty, termínované vklady, jednodňové peniaze, reverzné repo obchody

a)

Zostatky v bankách mimo eurozóny

Nominálna hodnota, prepočítanie podľa devízového trhového kurzu

b)

Investície do cenných papierov mimo eurozóny iné ako tie, ktoré sú zatriedené pod položkou aktív ‚Ostatné finančné aktíva‘

Zmenky a dlhopisy, dlžobné úpisy, dlhopisy s nulovým kupónom, cenné papiere peňažného trhu, kapitálové nástroje držané ako súčasť devízových rezerv, všetky vydané rezidentmi mimo eurozóny

b) i)

Obchodovateľné cenné papiere iné ako tie, ktoré sú držané až do splatnosti

Trhová cena a devízový trhový kurz

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú

b) ii)

Obchodovateľné cenné papiere klasifikované ako cenné papiere držané až do splatnosti

Obstarávacia cena, ktorá podlieha testu na znehodnotenie a devízový trhový kurz

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú

b) iii)

Neobchodovateľné cenné papiere

Obstarávacia cena, ktorá podlieha testu na znehodnotenie a devízový trhový kurz

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú

b) iv)

Obchodovateľné kapitálové nástroje

Trhová cena a devízový trhový kurz

c)

Zahraničné úvery (vklady) v prospech nerezidentov eurozóny iné ako tie, ktoré sú zatriedené v položke aktív ‚Ostatné finančné aktíva‘

c)

Zahraničné pôžičky

Vklady v nominálnej hodnote prepočítané podľa devízového trhového kurzu

d)

Ostatné zahraničné aktíva

Bankovky a mince mimo eurozóny

d)

Ostatné zahraničné aktíva

Nominálna hodnota, prepočítanie podľa devízového trhového kurzu

3

Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene

a)

Investície do cenných papierov v rámci eurozóny iné ako tie, ktoré sú klasifikované v položke aktív ‚Ostatné finančné aktíva‘

Zmenky a dlhopisy, dlžobné úpisy, dlhopisy s nulovým kupónom, cenné papiere peňažného trhu, kapitálové nástroje držané ako súčasť devízových rezerv, všetky vydané rezidentmi eurozóny

a) i)

Obchodovateľné cenné papiere iné ako tie, ktoré sú držané až do splatnosti

Trhová cena a devízový trhový kurz

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú

a) ii)

Obchodovateľné cenné papiere klasifikované ako tie, ktoré sú držané až do splatnosti

Obstarávacia cena, ktorá podlieha testu na znehodnotenie a devízový trhový kurz

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú

a) iii)

Neobchodovateľné cenné papiere

Obstarávacia cena, ktorá podlieha testu na znehodnotenie a devízový trhový kurz

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú

a iv)

Obchodovateľné kapitálové nástroje

Trhová cena a devízový trhový kurz

b)

Ostatné pohľadávky rezidentov eurozóny iné ako tie, ktoré sú klasifikované v položke aktív ‚Ostatné finančné aktíva‘

Úvery, vklady, reverzné repo obchody, ostatné úvery

b)

Ostatné pohľadávky

Vklady a ostatné úvery v nominálnej hodnote prepočítané podľa devízového trhového kurzu

4

Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách

 

 

4.1

Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery

a)

Zostatky v bankách mimo eurozóny iné ako tie, ktoré sú klasifikované v položke aktív ‚Ostatné finančné aktíva‘

Bežné účty, termínované vklady, jednodňové peniaze, reverzné repo obchody v súvislosti so správou cenných papierov v eurách

a)

Zostatky v bankách mimo eurozóny

Nominálna hodnota

b)

Investície do cenných papierov mimo eurozóny iné ako tie, ktoré sú klasifikované v položke aktív ‚Ostatné finančné aktíva‘

Kapitálové nástroje, zmenky a dlhopisy, dlžobné úpisy, dlhopisy s nulovým kupónom, cenné papiere peňažného trhu, všetky emitované nerezidentmi eurozóny

b) i)

Obchodovateľné cenné papiere iné ako tie, ktoré sú držané až do splatnosti

Trhová cena

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú

b) ii)

Obchodovateľné cenné papiere klasifikované ako cenné papiere držané až do splatnosti

Obstarávacia cena, ktorá podlieha testu na znehodnotenie

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú

b) iii)

Neobchodovateľné cenné papiere

Obstarávacia cena, ktorá podlieha testu na znehodnotenie

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú

b) iv)

Obchodovateľné kapitálové nástroje

Trhová cena

c)

Úvery v prospech nerezidentov eurozóny iné ako tie, ktoré sú klasifikované v položke aktív ‚Ostatné finančné aktíva‘

c)

Úvery mimo eurozóny

Vklady v nominálnej hodnote

d)

Cenné papiere vydané subjektmi mimo eurozóny iné ako tie, ktoré sú klasifikované v položke aktív ‚Ostatné finančné aktíva‘

Cenné papiere vydané nadnárodnými alebo medzinárodnými organizáciami, napr. Európskou investičnou bankou, bez ohľadu na ich geografické umiestnenie

d) i)

Obchodovateľné cenné papiere iné ako tie, ktoré sú držané až do splatnosti

Trhová cena

Prémie/diskonty sa amortizujú.

d) ii)

Obchodovateľné cenné papiere klasifikované ako cenné papiere držané až do splatnosti

Obstarávacia cena, ktorá podlieha testu na znehodnotenie

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú

d) iii)

Neobchodovateľné cenné papiere

Obstarávacia cena, ktorá podlieha testu na znehodnotenie

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú

4.2

Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II

Poskytovanie úverov podľa podmienok ERM II

Nominálna hodnota

5

Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách

Položky 5.1 až 5.5: transakcie podľa príslušných nástrojov menovej politiky, ktoré sú uvedené v prílohe I k usmerneniu ECB/2000/7 z 31. augusta 2000 o nástrojoch a postupoch menovej politiky Eurosystému (1)

 

5.1

Hlavné refinančné operácie

Pravidelné reverzné transakcie poskytujúce likviditu s týždennou frekvenciou a s bežnou splatnosťou jeden týždeň

Nominálna hodnota alebo repo obstarávacia cena

5.2

Dlhodobejšie refinančné operácie

Pravidelné reverzné transakcie poskytujúce likviditu s mesačnou frekvenciou a s bežnou splatnosťou tri mesiace

Nominálna hodnota alebo repo obstarávacia cena

5.3

Reverzné dolaďovacie operácie

Reverzné transakcie vykonávané ako ad hoc transakcie na dolaďovacie účely

Nominálna hodnota alebo repo obstarávacia cena

5.4

Štrukturálne reverzné operácie

Reverzné transakcie upravujúce štrukturálnu pozíciu Eurosystému voči finančnému sektoru

Nominálna hodnota alebo repo obstarávacia cena

5.5

Jednodňové refinančné obchody

Jednodňové poskytovanie likvidity za vopred určenú úrokovú mieru oproti akceptovateľným aktívam (automatické operácie)

Nominálna hodnota alebo repo obstarávacia cena

5.6

Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie

Dodatočný úver pre úverové inštitúcie, ktorý vyplýva z nárastov hodnôt podkladových aktív týkajúcich sa iných úverov poskytnutých týmto úverovým inštitúciám

Nominálna hodnota alebo obstarávacia cena

6

Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách

Bežné účty, termínované vklady, jednodňové peniaze, reverzné repo obchody v súvislosti so správou portfólií cenných papierov v položke aktív ‚Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách‘ vrátane transakcií, ktoré vyplývajú z transformácie pôvodných devízových rezerv eurozóny a ostatné pohľadávky. Korešpondenčné účty v zahraničných úverových inštitúciách eurozóny. Ostatné pohľadávky a operácie, ktoré nesúvisia s operáciami menovej politiky Eurosystému

Nominálna hodnota alebo obstarávacia cena

7

Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách

Cenné papiere iné ako tie, ktoré sú klasifikované v položke aktív ‚Ostatné finančné aktíva‘: kapitálové nástroje, zmenky a dlhopisy, dlžobné úpisy, dlhopisy s nulovým kupónom, cenné papiere peňažného trhu držané priamo vrátane štátnych cenných papierov, ktoré pochádzajú z obdobia pred HMÚ, v eurách; dlhové certifikáty ECB kupované na účely dolaďovania

i)

Obchodovateľné cenné papiere iné ako tie, ktoré sú držané až do splatnosti

Trhová cena

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú

ii)

Obchodovateľné cenné papiere klasifikované ako tie, ktoré sú držané až do splatnosti

Obstarávacia cena podlieha testu na znehodnotenie

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú

iii)

Neobchodovateľné cenné papiere

Obstarávacia cena, ktorá podlieha testu na znehodnotenie

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú

iv)

Obchodovateľné kapitálové nástroje

Trhová cena

8

Dlh verejnej správy v eurách

Pohľadávky voči verejnej správe, ktoré pochádzajú z obdobia pred HMÚ (neobchodovateľné cenné papiere, úvery)

Vklady/úvery v nominálnej hodnote, neobchodovateľné cenné papiere podľa obstarávacej ceny

9

Pohľadávky v rámci Eurosystému

 

 

9.1

Pohľadávky týkajúce sa vlastných zmeniek zabezpečujúcich emisiu dlhových certifikátov ECB

Iba súvahová položka ECB

Vlastné zmenky vydané národnými centrálnymi bankami na základe vzájomných dohôd v súvislosti s dlhovými certifikátmi ECB

Nominálna hodnota

9.2

Pohľadávky súvisiace s prideľovaním eurobankoviek v rámci Eurosystému

Pohľadávky súvisiace s emisiou bankoviek ECB podľa rozhodnutia ECB/2001/15 zo 6. decembra 2001 o vydaní eurobankoviek (2)

Nominálna hodnota

9.3

Ostatné pohľadávky v rámci Eurosystému (v čistom vyjadrení)

Čistá pozícia týchto podpoložiek:

 

a)

čisté pohľadávky vyplývajúce zo zostatkov na účtoch TARGET2 a korešpondenčných účtoch národných centrálnych bánk, t. j. čistá hodnota pohľadávok a záväzkov – pozri tiež položku pasív ‚Ostatné pasíva v rámci Eurosystému (v čistom vyjadrení)‘

a)

Nominálna hodnota

b)

ostatné pohľadávky v rámci Eurosystému, ktoré môžu vzniknúť, vrátane predbežného rozdeľovania výnosov ECB z emisie peňazí v prospech národných centrálnych bánk

b)

Nominálna hodnota

10

Položky súvisiace s vysporiadaním

Zostatky na zúčtovacích účtoch (pohľadávky) vrátane šekov v procese inkasa

Nominálna hodnota

11

Ostatné aktíva

 

 

11.1

Mince eurozóny

Euromince

Nominálna hodnota

11.2

Hmotné a nehmotné fixné aktíva

Pozemky a budovy, nábytok a vybavenie vrátane počítačového vybavenia, programové vybavenie

Obstarávacia cena znížená o odpisy

Odpisovanie je systematické znižovanie odpisovanej čiastky aktíva počas jeho životnosti. Životnosť je obdobie, počas ktorého sa predpokladá, že fixné aktívum je daným subjektom použiteľné. Životnosť individuálneho významného fixného aktíva môže byť systematicky prehodnocovaná, ak sa očakávania líšia od predchádzajúcich odhadov. Významné aktíva môžu obsahovať zložky s rôznou životnosťou. Životnosť takýchto zložiek by sa mala hodnotiť individuálne.

Obstarávacia cena nehmotných aktív zahŕňa cenu nadobudnutia nehmotných aktív. Iné priame alebo nepriame náklady sa zaúčtujú

Kapitalizácia výdavkov: založená na limite (pod 10 000 EUR bez DPH: žiadna kapitalizácia)

11.3

Ostatné finančné aktíva

Podielové účasti a investície do dcérskych spoločností, kapitálové nástroje držané zo strategických/politických dôvodov

Cenné papiere vrátane kapitálových nástrojov a iné finančné nástroje, ako aj zostatky vrátane termínovaných vkladov a bežných účtov držaných ako označené portfólio

Reverzné repo obchody s úverovými inštitúciami v súvislosti so správou portfólií cenných papierov pod touto položkou

a)

Obchodovateľné akciové nástroje

Trhová hodnota

b)

Podielové účasti a nelikvidné akcie a všetky ostatné kapitálové nástroje držané ako trvalé investície

Obstarávacia cena, ktorá podlieha testu na znehodnotenie

c)

Investície do dcérskych spoločností alebo majetkových účastí s významným vplyvom

Čistá hodnota aktíva

d)

Obchodovateľné cenné papiere iné ako tie, ktoré sú držané až do splatnosti

Trhová cena

Prémie/diskonty sa amortizujú.

e)

Obchodovateľné cenné papiere klasifikované ako cenné papiere držané až do splatnosti alebo cenné papiere držané ako trvalé investície

Obstarávacia cena, ktorá podlieha testu na znehodnotenie

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú

f)

Neobchodovateľné cenné papiere

Obstarávacia cena, ktorá podlieha testu na znehodnotenie

g)

Zostatky v bankách a úvery

Nominálna hodnota prepočítaná podľa devízového trhového kurzu, ak sú zostatky/vklady denominované v cudzej mene

11.4

Preceňovacie rozdiely podsúvahových nástrojov

Výsledky oceňovania devízových forwardov, devízových swapov, úrokových swapov, dohôd o forwardovej úrokovej miere, forwardových transakcií s cennými papiermi, devízových spotových transakcií odo dňa uzatvorenia obchodu do dňa zúčtovania

Čistá pozícia medzi forwardom a spotom podľa devízového trhového kurzu

11.5

Časové rozlíšenie a náklady budúcich období

Príjem, ktorý nie je splatný vo vykazovanom období, avšak je možné ho k nemu pripísať. Náklady budúcich období a platený naakumulovaný úrok (t. j. naakumulovaný úrok kúpený s cenným papierom)

Nominálna hodnota, devízy prepočítané podľa trhového kurzu

11.6

Ostatné

a)

Preddavky, úvery a ostatné menšie položky. Fiduciárne úvery

a)

Nominálna hodnota alebo obstarávacia cena

b)

Investície týkajúce sa vkladov klientov v zlate

b)

Trhová hodnota

c)

Čisté aktíva z dôchodkov

c)

Podľa článku 22 ods. 3

12

Strata za rok

 

Nominálna hodnota

2.

V prílohe III prvom stĺpci tabuľky podnadpise 2.3 sa slová „Tvorba a použitie rezerv na kurzové a cenové riziká“ nahrádzajú slovami „Tvorba a použitie rezerv na krytie kurzového a úrokového rizika a rizika spojeného s cenou zlata“.


(1)  Ú. v. ES L 310, 11.12.2000, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 337, 20.12.2001, s. 52.“


Top