EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0013

Nariadenie Rady (ES) č. 13/2009 z  18. decembra 2008 , ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a (ES) č. 1234/2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) s cieľom vytvoriť program podpory konzumácie ovocia v školách

Ú. v. EÚ L 5, 9.1.2009, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Tento dokument bol uverejnený v osobitnom vydaní (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/13/oj

9.1.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 5/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 13/2009

z 18. decembra 2008,

ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a (ES) č. 1234/2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) s cieľom vytvoriť program podpory konzumácie ovocia v školách

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej články 36 a 37,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Nariadenie Rady (ES) č. 1182/2007 (2), ktorým sa ustanovujú osobitné pravidlá pre sektor ovocia a zeleniny, stanovilo rozsiahlu reformu uvedeného sektora s cieľom podporovať konkurencieschopnosť a trhovú orientáciu sektoru a zladiť ho so zvyškom reformovanej spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP). Jedným z hlavných cieľov reformovaného systému je zvrátiť klesajúcu konzumáciu ovocia a zeleniny.

(2)

Je žiaduce riešiť problém nízkej konzumácie ovocia a zeleniny u detí tým, že sa bude trvalo zvyšovať pomer ovocia a zeleniny v strave detí v štádiu, keď sa vytvárajú ich stravovacie návyky. Poskytovanie podpory Spoločenstva v rámci programu podpory konzumácie ovocia v školách s cieľom zabezpečiť výrobky z ovocia, zeleniny a banánov pre deti vo vzdelávacích zariadeniach, by malo priviesť mladých konzumentov k obľube ovocia a zeleniny a tak zvýšiť budúcu konzumáciu. Program podpory konzumácie ovocia v školách by tak splnil ciele SPP aj pokiaľ ide o podporu príjmov v poľnohospodárstve, stabilizáciu trhov a dostupnosť súčasných aj budúcich zásob.

(3)

Podľa článku 35 písm. b) zmluvy možno v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky prijať spoločné opatrenia, ako napríklad program podpory konzumácie ovocia v školách, s cieľom propagovať konzumáciu určitých výrobkov.

(4)

Okrem toho článok 152 ods. 1 zmluvy stanovuje, že pri stanovení a uskutočňovaní všetkých politík a činností Spoločenstva sa zabezpečí vysoká úroveň ochrany ľudského zdravia. Jasný prínos programu podpory konzumácie ovocia v školách pre zdravie je aspektom, ktorý by sa mal stať súčasťou vykonávania SPP.

(5)

Preto by sa mala zabezpečiť podpora Spoločenstva s cieľom spolufinancovať dodávky určitých zdravých výrobkov z ovocia a zeleniny a výrobkov zo spracovaného ovocia, zeleniny a banánov pre deti vo vzdelávacích zariadeniach, a takisto spolufinancovať určité súvisiace náklady v oblasti logistiky, distribúcie, vybavenia, komunikácie, monitorovania a vyhodnocovania.

(6)

Programom podpory konzumácie ovocia v školách zriadeným Spoločenstvom by nemali byť dotknuté žiadne vnútroštátne programy podpory konzumácie ovocia v školách, ktoré rešpektujú právo Spoločenstva, aby sa nenarušil prínos takýchto programov. Program by mal rešpektovať rozmanitosť vzdelávacích systémov členských štátov. Vzdelávacie zariadenia, ktoré čerpajú výhody z programu podpory konzumácie ovocia v školách, by preto mohli zahŕňať škôlky, iné predškolské zariadenia, základné a stredné školy.

(7)

Členské štáty, ktoré sa chcú zúčastniť na programe podpory konzumácie ovocia v školách by mali mať možnosť udeliť okrem podpory Spoločenstva aj vnútroštátnu podporu na dodávku zdravých výrobkov a na určité súvisiace náklady. Na to, aby bol program efektívny, je potrebné prijať sprievodné opatrenia, na financovanie ktorých by mohli členské štáty poskytnúť vnútroštátnu podporu. Vzhľadom na rozpočtové obmedzenia by členské štáty mali byť schopné nahradiť svoj finančný príspevok pre program podpory konzumácie ovocia v školách príspevkami zo súkromného sektora.

(8)

Členské štáty, ktoré chcú využívať program, by mali najprv vypracovať vnútroštátnu alebo regionálnu stratégiu, aby zabezpečili riadne vykonávanie programu podpory konzumácie ovocia v školách.

(9)

Program by sa nemal týkať nezdravých výrobkov, ktoré obsahujú napríklad vysoké percento tuku alebo pridaného cukru. Komisia by preto mala vytvoriť zoznam výrobkov alebo zložiek potravín, ktoré by sa mali vylúčiť z programu podpory konzumácie ovocia v školách. Inak by sa nemalo zbytočne zasahovať do slobodného rozhodovania členských štátov o výbere výrobkov. Členské štáty tak môžu pri výbere oprávnených výrobkov vychádzať z objektívnych kritérií, ako sú sezónnosť, dostupnosť výrobkov alebo environmentálne otázky. V tejto súvislosti sa členské štáty môžu rozhodnúť dať prednosť výrobkom pochádzajúcim zo Spoločenstva. Členské štáty by pri koncipovaní svojich stratégií mali z dôvodu prehľadnosti vytvoriť zoznam vhodných výrobkov v rámci programu.

(10)

V záujme dobrého administratívneho a rozpočtového hospodárenia by členské štáty zúčastňujúce sa programu mali žiadať o podporu Spoločenstva každý rok. Po žiadosti členských štátov by Komisia mala rozhodnúť o definitívnej sume pridelených prostriedkov v rámci dostupných rozpočtových prostriedkov.

(11)

Podpora Spoločenstva by sa mala prideľovať každému členskému štátu na základe objektívnych kritérií, ktoré vychádzajú z podielu detí v základnej cieľovej skupine šesť- až desaťročných detí v danom štáte. Výber tejto vekovej skupiny vyplýva z rozpočtových dôvodov, ale aj zo skutočnosti, že stravovacie návyky sa tvoria v mladom veku. Obmedzená demografická veľkosť členského štátu by mu však nemala brániť vo vykonávaní nákladovo efektívneho programu. Preto by mal každý zúčastnený členský štát získať podporu Spoločenstva v stanovenej minimálnej výške.

(12)

S cieľom zabezpečiť dobré rozpočtové hospodárenie by sa mal ustanoviť pevný strop podpory Spoločenstva a maximálna miera spolufinancovania a finančný príspevok Spoločenstva na program by sa mal pridať do zoznamu opatrení, ktoré sú oprávnené na financovanie prostredníctvom EPZF, ako sa uvádza v nariadení Rady (ES) č. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (3).

(13)

Vzhľadom na ich sociálne, štrukturálne a hospodárske ťažkosti je vhodné, aby sa vyššia miera spolufinancovania poskytla oprávneným regiónom v rámci cieľa Konvergencia v súlade s nariadením Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde (4), ako aj najvzdialenejším regiónom Spoločenstva uvedeným v článku 299 ods. 2 Zmluvy.

(14)

Podpora Spoločenstva by sa nemala používať ako náhrada za financovanie akýchkoľvek existujúcich vnútroštátnych programov podpory konzumácie ovocia alebo iných programov, v rámci ktorých sa do škôl dodáva ovocie, aby sa zachovala celková efektívnosť programu podpory konzumácie ovocia v školách. Mali by sa však zachovať dosiahnuté výsledky členských štátov pri zavádzaní vnútroštátneho programu podpory konzumácie ovocia v školách. Napriek tomu by však mala byť dostupná podpora Spoločenstva, ak členský štát chce rozšíriť alebo zefektívniť už zavedený program, ktorý by mal inak nárok na podporu za predpokladu, ak sa dodržia maximálne hodnoty spolufinancovania pokiaľ ide o pomer podpory Spoločenstva k celkovému vnútroštátnemu financovaniu. V takom prípade by mal členský štát vo svojej stratégii uviesť, ako chce rozšíriť alebo zefektívniť svoj program.

(15)

Program by sa mal uplatňovať od školského roku 2009/2010, aby sa poskytol dostatočne dlhý čas na jeho bezproblémové zavedenie. Správa o implementácii programu by sa mala predložiť po troch rokoch.

(16)

Spoločenstvo by malo mať možnosť na zefektívnenie programu financovať informačné, monitorovacie a vyhodnocovacie opatrenia, ktorých cieľom je zvyšovať povedomie verejnosti o programe, a opatrenia na prepojenie programov súvisiace s programom podpory konzumácie ovocia v školách a jeho cieľmi. Týmto by nemali byť dotknuté práva Spoločenstva spolufinancovať nevyhnutné sprievodné opatrenia na zvyšovanie povedomia o priaznivom vplyve konzumácie ovocia a zeleniny na zdravie podľa nariadenia Rady (ES) č. 3/2008 (5).

(17)

Komisia by mala vypracovať podrobné pravidlá uplatňovania programu podpory konzumácie ovocia v školách vrátane pravidiel pre rozdeľovanie podpory medzi členské štáty, finančné a rozpočtové hospodárenie, vnútroštátne stratégie, súvisiace náklady, sprievodné opatrenia a informačné, monitorovacie a hodnotiace opatrenia a opatrenia na prepojenie programov.

(18)

Ustanovenia nariadenia (ES) č. 1182/2007 sa začlenili do nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 (6) nariadením Rady (ES) č. 361/2008 (7) s účinnosťou od 1. júla 2008.

(19)

Nariadenia (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 1234/2007 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 1290/2005

V článku 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1290/2005 sa dopĺňa toto písmeno:

„f)

finančný príspevok Spoločenstva na program podpory konzumácie ovocia v školách uvedený v článku 103ga ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 (8).

Článok 2

Zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 1234/2007

Nariadenie (ES) č. 1234/2007 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

V časti II hlave I kapitole IV oddiele IVa:

a)

za článok 103g sa vkladá nasledujúci pododdiel:

„Pododdiel IIa

Program podpory konzumácie ovocia v školách

Článok 103ga

Podpora na dodávky výrobkov z ovocia, zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a banánov deťom

1.   Na základe podmienok, ktoré stanoví Komisia, sa od školského roku 2009/2010 udelí podpora Spoločenstva na:

a)

dodávky výrobkov z ovocia a zeleniny, zo spracovaného ovocia, zeleniny a banánov pre deti vo vzdelávacích zariadeniach vrátane škôlok, iných predškolských zariadení, základných a stredných škôl a

b)

určité súvisiace náklady v oblasti logistiky a distribúcie, vybavenia, komunikácie, monitorovania a vyhodnocovania.

2.   Členské štáty, ktoré majú záujem zapojiť sa do programu na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni, vypracujú najprv stratégiu jeho vykonávania, ktorá obsahuje predovšetkým rozpočet pre program vrátane príspevkov zo Spoločenstva a vnútroštátnych príspevkov, dĺžku jeho trvania, cieľovú skupinu, oprávnené výrobky a zapojenie príslušných zainteresovaných strán. Takisto ustanovia sprievodné opatrenia, ktoré sú potrebné na to, aby bol program účinný.

3.   Pri koncipovaní svojich stratégií členské štáty vypracujú zoznam výrobkov z ovocia a zeleniny, zo spracovaného ovocia, zeleniny a banánov, ktoré budú oprávnené v rámci ich programu. Tento zoznam však nebude obsahovať výrobky vylúčené opatrením, ktoré Komisia prijme podľa článku 103h písm. f). Pri výbere svojich výrobkov vychádzajú z objektívnych kritérií, medzi ktoré môže patriť sezónnosť, dostupnosť výrobkov alebo environmentálne otázky. V tejto súvislosti členské štáty môžu dať prednosť výrobkom pochádzajúcim zo Spoločenstva.

4.   Podpora Spoločenstva uvedená v odseku 1 nesmie:

a)

presiahnuť 90 miliónov EUR za školský rok, ani

b)

presiahnuť 50 % nákladov na dodávky a súvisiace náklady uvedené v odseku 1, alebo 75 % takýchto nákladov v oblastiach oprávnených v rámci cieľa Konvergencia v súlade s článkom 5 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde (9), a v najvzdialenejších regiónoch Spoločenstva uvedených v článku 299 ods. 2 zmluvy, ani

c)

pokrývať iné náklady, ako sú náklady na dodávky a súvisiace náklady uvedené v odseku 1.

5.   Podpora Spoločenstva uvedená v odseku 1 sa pridelí každému členskému štátu na základe objektívnych kritérií, ktoré vychádzajú z podielu šesť až desaťročných detí v danom štáte. Každý členský štát zúčastňujúci sa programu však získa podporu Spoločenstva aspoň vo výške 175 000 EUR. Členské štáty zúčastňujúce sa programu žiadajú o podporu Spoločenstva na základe svojej stratégie každý rok. Po žiadosti členských štátov Komisia rozhodne o definitívnej sume pridelených prostriedkov v rámci dostupných rozpočtových prostriedkov.

6.   Podpora Spoločenstva uvedená v odseku 1 sa nepoužije ako náhrada za financovanie akýchkoľvek existujúcich vnútroštátnych programov podpory konzumácie ovocia v školách alebo iných programov, v rámci ktorých sa do škôl dodáva ovocie. Ak však už členský štát zaviedol program, ktorý by mal nárok na podporu Spoločenstva podľa tohto článku a chce ho rozšíriť alebo zefektívniť, aj pokiaľ ide o cieľovú skupinu programu, dĺžku jeho trvania alebo oprávnené výrobky, podpora Spoločenstva sa môže poskytnúť, ak sa dodržia maximálne hodnoty uvedené v odseku 4 písm. b), pokiaľ ide o pomer podpory Spoločenstva k celkovému vnútroštátnemu príspevku. V takom prípade členský štát vo svojej stratégii uvedie, ako chce rozšíriť alebo zefektívniť svoj program.

7.   Okrem podpory Spoločenstva môžu členské štáty udeliť aj vnútroštátnu podporu na dodávky výrobkov a na súvisiace náklady uvedené v odseku 1. Tieto náklady je možné pokryť z príspevkov súkromného sektora. Členské štáty takisto smú udeliť vnútroštátnu podporu na financovanie sprievodných opatrení uvedených v odseku 2.

8.   Programom podpory konzumácie ovocia v školách zriadeným Spoločenstvom nesmú byť dotknuté žiadne samostatné vnútroštátne programy podpory konzumácie ovocia v školách, ktoré sú zlučiteľné s právom Spoločenstva.

9.   Spoločenstvo môže takisto financovať podľa článku 5 nariadenia (ES) č. 1290/2005 informačné, monitorovacie a vyhodnocovacie opatrenia, súvisiace s programom podpory konzumácie ovocia v školách vrátane zvyšovania povedomia verejnosti o programe a súvisiace opatrenia na prepojenie programov.

b)

Pred článok 103h sa vkladá tento nadpis:

c)

V článku 103h sa dopĺňa toto písmeno:

„f)

ustanovenia o programe podpory konzumácie ovocia v školách uvedenom v článku 103ga vrátane zoznamu príslušných výrobkov alebo zložiek potravín, ktoré by sa mali vylúčiť z programu podpory konzumácie ovocia v školách, definitívneho rozdelenia podpory medzi členské štáty, finančného a rozpočtového hospodárenia, súvisiacich nákladov, stratégie členských štátov, sprievodných opatrení a informačných, monitorovacích a hodnotiacich opatrení a opatrení na prepojenie programov.“

2.

V článku 180 sa pred slová „článku 182“ vkladá „článku 103ga a“.

3.

Do článku 184 sa dopĺňa tento bod:

„5.

do 31. augusta 2012 Európskemu parlamentu a Rade o uplatňovaní programu podpory konzumácie ovocia v školách ustanoveného v článku 103ga, pokiaľ to bude potrebné spolu s vhodnými návrhmi. Táto správa najmä objasní, v akom rozsahu tento program podporil zavedenie dobre fungujúcich programov podpory konzumácie ovocia v školách v členských štátoch, a vplyv tohto programu na zlepšenie stravovacích návykov detí.“

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. decembra 2008

Za Radu

predseda

M. BARNIER


(1)  Stanovisko z 18. novembra 2008 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. EÚ L 273, 17.10.2007, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 25.

(5)  Nariadenie Rady (ES) č. 3/2008 zo 17. decembra 2007 o informačných a propagačných akciách na podporu poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách (Ú. v. EÚ L 3, 5.1.2008, s. 1).

(6)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(7)  Ú. v. EÚ L 121, 7.5.2008, s. 1.

(8)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.“

(9)  Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 25.“


Top