EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D1358

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1358/2008/ES zo 16. decembra 2008 , ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 1904/2006/ES, ktorým sa na obdobie rokov 2007 – 2013 ustanovuje program Európa pre občanov na podporu aktívneho európskeho občianstva

OJ L 350, 30.12.2008, p. 58–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 016 P. 226 - 227

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; Zrušil 32014R0390

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/1358/oj

30.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 350/58


ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY č. 1358/2008/ES

zo 16. decembra 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 1904/2006/ES, ktorým sa na obdobie rokov 2007 – 2013 ustanovuje program Európa pre občanov na podporu aktívneho európskeho občianstva

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej články 151 a 308,

so zreteľom na návrh Komisie,

po porade s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom,

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (1),

keďže:

(1)

Rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 1904/2006/ES z 12. decembra 2006 (2) sa ustanovil program Európa pre občanov na obdobie rokov 2007 až 2013.

(2)

V článku 8 ods. 3 rozhodnutia č. 1904/2006/ES sa stanovuje, že opatrenia potrebné na vykonávanie programu, iné ako tie, ktoré sú uvedené v odseku 2, sa majú prijať v súlade s postupom uvedeným v článku 9 ods. 3 uvedeného rozhodnutia, konkrétne v súlade s poradným postupom ustanoveným v rozhodnutí Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (3).

(3)

Toto znenie rozhodnutia č. 1904/2006/ES má predovšetkým za následok, že rozhodnutia o výbere iné ako tie, ktoré sú uvedené v článku 8 ods. 2 uvedeného rozhodnutia, podliehajú poradnému postupu a právu kontroly Európskeho parlamentu.

(4)

Tieto rozhodnutia o výbere sa však týkajú najmä malých grantov a nevyžadujú si prijatie politicky citlivých rozhodnutí.

(5)

V rámci týchto procedurálnych požiadaviek sa v procese udeľovania grantov uchádzačom pridáva dodatočná lehota dvoch až troch mesiacov. Spôsobuje to početné oneskorenia, ktoré pociťujú príjemcovia príspevkov, neúmernú záťaž, pokiaľ ide o spravovanie programu, a neprispieva to k rozvíjaniu pridanej hodnoty vzhľadom na povahu udelených grantov.

(6)

S cieľom umožniť rýchlejšie a účinnejšie vykonávanie rozhodnutí o výbere je nevyhnutné nahradiť poradný postup povinnosťou Komisie bezodkladne informovať Európsky parlament a členské štáty o všetkých opatreniach prijatých na vykonávanie rozhodnutia č. 1904/2006/ES bez pomoci výboru,

ROZHODLI TAKTO:

Článok 1

Rozhodnutie č. 1904/2006/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

článok 8 ods. 3 sa nahrádza takto:

„3.   Komisia informuje výbor uvedený v článku 9 a Európsky parlament o všetkých ďalších rozhodnutiach o výbere, ktoré prijala na vykonávanie tohto rozhodnutia, a to do dvoch pracovných dní od prijatia príslušných rozhodnutí. Tieto informácie zahŕňajú opis a analýzu prijatých žiadostí, opis hodnotiaceho a výberového konania a zoznamy projektov navrhnutých na financovanie, ako aj projektov, ktorých financovanie bolo zamietnuté.“;

2.

článok 9 ods. 3 sa vypúšťa.

Článok 2

Komisia podá Európskemu parlamentu a Rade správu o vplyve tohto rozhodnutia do 30. júna 2010.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Štrasburgu 16. decembra 2008

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

B. LE MAIRE


(1)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 2. septembra 2008 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 20. novembra 2008.

(2)  Ú. v. EÚ L 378, 27.12.2006, s. 32.

(3)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.


Top