EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1340

Nariadenie Rady (ES) č. 1340/2008 z  8. decembra 2008 o obchode s určitými výrobkami z ocele medzi Európskym spoločenstvom a Kazašskou republikou

OJ L 348, 24.12.2008, p. 1–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 082 P. 43 - 60

No longer in force, Date of end of validity: 30/11/2015: This act has been changed. Current consolidated version: 20/02/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1340/oj

24.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 348/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 1340/2008

z 8. decembra 2008

o obchode s určitými výrobkami z ocele medzi Európskym spoločenstvom a Kazašskou republikou

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 133,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

V článku 17 ods. 1 Dohody o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi a Kazašskou republikou (1) sa stanovuje, že obchod s určitými výrobkami z ocele má byť predmetom osobitnej dohody o množstvových opatreniach.

(2)

Platnosť bilaterálnej dohody medzi Európskym spoločenstvom a vládou Kazašskej republiky o obchode s určitými výrobkami z ocele (2), ktorá bola uzatvorená 19. júla 2005, uplynula 31. decembra 2006. Od roku 2007 a 2008 sa obchod s určitými výrobkami z ocele medzi Európskym spoločenstvom a Kazachstanom riadil samostatnými opatreniami stanovenými v nariadení Rady (ES) č. 1870/2006 (3) a nariadení Rady (ES) č. 1531/2007 (4).

(3)

Kým sa nepodpíše a nenadobudne platnosť nová dohoda alebo Kazachstan nepristúpi k Svetovej obchodnej organizácii (WTO), mali by sa stanoviť množstvové obmedzenia platné od roku 2009.

(4)

Vzhľadom na to, že podmienky, ktoré viedli k stanoveniu množstvových obmedzení na rok 2007 a 2008, ostávajú z veľkej časti v platnosti, je vhodné stanoviť množstvové obmedzenia na rok 2009 na rovnakej úrovni ako v roku 2007 a 2008.

(5)

Je potrebné zabezpečiť taký spôsob spravovania tohto režimu v rámci Spoločenstva, ktorý uľahčí implementáciu novej dohody tým, že sa v čo najväčšej možnej miere budú predvídať podobné ustanovenia.

(6)

Je potrebné zabezpečiť, aby sa kontroloval pôvod daných výrobkov a aby sa na tento účel stanovili vhodné metódy administratívnej spolupráce.

(7)

Výrobky umiestnené do bezcolného pásma alebo dovážané na základe dohôd, ktorými sa riadia colné sklady, dočasný dovoz alebo režim aktívneho zošľachťovacieho styku (systém pozastavenia), by sa nemali započítať do obmedzení stanovených pre príslušné výrobky.

(8)

Účinné uplatňovanie tohto nariadenia si vyžaduje zavedenie požiadavky na dovoznú licenciu Spoločenstva na vstup daných výrobkov do voľného obehu v Spoločenstve.

(9)

S cieľom zabezpečiť, aby tieto množstvové obmedzenia neboli prekročené, je potrebné stanoviť postup riadenia, na základe ktorého príslušné orgány členských štátov nebudú vydávať dovozné licencie pred získaním potvrdenia zo strany Komisie, že príslušné množstvá zostanú k dispozícii v rámci daného množstvového obmedzenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Toto nariadenie sa uplatňuje na dovoz výrobkov z ocele uvedených v prílohe I s pôvodom v Kazašskej republike do Spoločenstva.

2.   Výrobky z ocele sa zaradia do skupín výrobkov uvedených v prílohe I.

3.   Zaradenie výrobkov uvedených v prílohe I sa zakladá na kombinovanej nomenklatúre (KN) ustanovenej v nariadení Rady (EHS) č. 2658/87 (5).

4.   Pôvod výrobkov uvedených v odseku 1 sa určuje podľa pravidiel platných v Spoločenstve.

Článok 2

1.   Na dovoz výrobkov z ocele s pôvodom v Kazašskej republike uvedených v prílohe I do Spoločenstva sa vzťahujú množstvové obmedzenia ustanovené v prílohe V. Uvoľnenie výrobkov s pôvodom v Kazašskej republike uvedených v prílohe I do voľného obehu v Spoločenstve podlieha predloženiu osvedčenia o pôvode stanoveného v prílohe II a dovoznej licencie vydanej orgánmi členských štátov v súlade s článkom 4.

2.   S cieľom zabezpečiť, aby množstvá, na ktoré sa vydávajú dovozné licencie, nikdy neprekročili celkové množstvové obmedzenia pre každú skupinu výrobkov, príslušné orgány uvedené v prílohe IV vydajú dovozné licencie len na základe potvrdenia Komisie, že sú v rámci množstvových obmedzení vo vzťahu ku krajine dodávateľa ešte k dispozícii množstvá pre príslušnú skupinu výrobkov z ocele, na ktoré dovozca alebo dovozcovia týmto príslušným orgánom predložili žiadosti.

3.   Povolený dovoz sa započítava do príslušných množstvových obmedzení uvedených v prílohe V. Zásielka výrobkov sa považuje za uskutočnenú v deň, keď bola naložená na vývozný dopravný prostriedok.

Článok 3

1.   Množstvové obmedzenia uvedené v prílohe V sa neuplatňujú na výrobky umiestnené v bezcolnom pásme alebo sklade ani dovážané na základe dohôd, ktorými sa riadia colné sklady, dočasný dovoz alebo režim aktívneho zošľachťovacieho styku (systém pozastavenia).

2.   Pokiaľ sú výrobky uvedené v odseku 1 následne uvoľnené do voľného obehu buď v nezmenenom stave, alebo po opracovaní alebo spracovaní, uplatňuje sa článok 2 ods. 2 a takto uvoľnené výrobky sa započítavajú do príslušného množstvového obmedzenia uvedeného v prílohe V.

Článok 4

1.   Na účely uplatňovania článku 2 ods. 2 príslušné orgány uvedené v prílohe IV oznámia Komisii pred vydaním dovoznej licencie množstvá požadované v žiadostiach o dovozné licencie, doložené originálmi vývozných licencií, ktoré dostali. Komisia obratom oznámi, či je (sú) požadované množstvo(-á) k dispozícii na dovoz, a to v chronologickom poradí, v akom prijala oznámenia od členských štátov (systém „prvé prijaté, prvé vybavené“).

2.   Žiadosti uvedené v oznámeniach Komisii sú platné, ak je v nich v súvislosti s každým prípadom jasne uvedená vyvážajúca krajina, príslušný kód výrobku, množstvá, ktoré sa majú doviezť, číslo vývoznej licencie, kvótový rok a členský štát, v ktorom sú výrobky určené na uvoľnenie do voľného obehu.

3.   Ak to je možné, Komisia týmto orgánom potvrdí úplné množstvo uvedené v žiadostiach pre každú kategóriu výrobkov.

4.   Príslušné orgány informujú Komisiu o všetkých nevyužitých množstvách počas trvania platnosti dovoznej licencie, hneď ako sa o nich dozvedia. Takéto nevyužité množstvá sa automaticky prevedú do zostávajúcich množstiev celkového množstvového obmedzenia Spoločenstva pre každú skupinu výrobkov.

5.   Oznámenia uvedené v odsekoch 1 až 4 sa oznamujú elektronicky v rámci integrovanej siete zriadenej na tento účel, pokiaľ nie je z naliehavých technických príčin nevyhnutné dočasne použiť iné komunikačné prostriedky.

6.   Dovozné licencie alebo rovnocenné doklady sa vydajú v súlade s článkami 12 až 16.

7.   Príslušné orgány členských štátov oznamujú Komisii akékoľvek zrušenie dovozných licencií alebo rovnocenných dokumentov, ktoré už boli vydané, v prípadoch, keď príslušné vývozné licencie boli odobraté alebo zrušené príslušnými orgánmi Kazašskej republiky. Ak však Komisia alebo príslušné orgány členského štátu boli informované príslušnými orgánmi Kazašskej republiky o odobratí alebo zrušení vývoznej licencie po tom, ako boli príslušné výrobky dovezené do Spoločenstva, príslušné množstvá sa započítavajú do množstvového obmedzenia uvedeného v prílohe V.

Článok 5

1.   Ak má Komisia informácie o preložení, presmerovaní alebo inom spôsobe dovozu do Spoločenstva výrobkov uvedených v prílohe I s pôvodom v Kazašskej republike obídením množstvových obmedzení stanovených v článku 2 a o nevyhnutnosti vykonať potrebné zmeny, požiada o začatie konzultácií s cieľom dosiahnuť dohodu o uskutočnení potrebných zmien zodpovedajúcich množstvových obmedzení.

2.   Do ukončenia konzultácií uvedených v odseku 1 môže Komisia požiadať Kazašskú republiku o prijatie potrebných preventívnych krokov, ktoré zabezpečia uskutočnenie zmien množstvových obmedzení, ktoré sa v rámci týchto konzultácií dohodnú.

3.   Ak Spoločenstvo a Kazašská republika nedospejú k uspokojivému riešeniu a ak Komisia zistí, že existuje jasný dôkaz o obchádzaní, odpočíta z množstvových obmedzení rovnocenný objem výrobkov s pôvodom v Kazašskej republike.

Článok 6

1.   Vývozná licencia, ktorú vydajú príslušné orgány Kazašskej republiky, sa vyžaduje pri každej zásielke výrobkov z ocele, na ktoré sa vzťahujú množstvové obmedzenia ustanovené v prílohe V, do úrovne uvedených obmedzení.

2.   Na účely vydania dovoznej licencie ustanovenej v článku 12 musí dovozca predložiť originál vývoznej licencie.

Článok 7

1.   Vývozná licencia pre množstvové obmedzenia musí zodpovedať vzoru, ktorý sa ustanovuje v prílohe II, a musí sa v nej inter alia potvrdzovať, že množstvo príslušného tovaru sa odpočítalo z množstvového obmedzenia určeného pre príslušnú skupinu výrobkov.

2.   Každá vývozná licencia pokrýva len jednu zo skupín výrobkov uvedených v prílohe I.

Článok 8

Vývoz sa odpočíta z príslušných množstvových obmedzení uvedených v prílohe V a odošle sa v zmysle článku 2 ods. 3.

Článok 9

1.   Vývozná licencia uvedená v článku 6 môže obsahovať dodatočné riadne označené kópie. Vývozná licencia a jej kópie, ako aj osvedčenie pôvodu a jeho kópie, sa vydávajú v angličtine.

2.   Ak sú dokumenty uvedené v odseku 1 vyplnené ručne, zápisy sa musia vykonať atramentom a paličkovým písmom.

3.   Vývozné licencie alebo rovnocenné doklady musia mať rozmer 210 × 297 mm a musia byť vyhotovené na bielom glejenom kancelárskom papieri, ktorý neobsahuje drevovinu a váži najmenej 25 g/m2. Pozadie každej časti musí obsahovať tlačenú gilošovanú vzorku umožňujúcu zistenie falšovania mechanickými alebo chemickými prostriedkami voľným okom.

4.   Na účely dovozu v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia uznajú príslušné orgány v Spoločenstve za platný iba originál.

5.   Každá vývozná licencia alebo rovnocenný doklad musí mať štandardizované sériové číslo, tlačené aj netlačené, podľa ktorého ju (ho) možno identifikovať.

6.   Toto sériové číslo sa skladá z týchto prvkov:

dve písmená určujúce vývoznú krajinu v tejto podobe:

KZ

=

Kazašská republika,

dve písmená označujúce členský štát miesta určenia v tejto podobe:

BE

=

Belgicko,

BG

=

Bulharsko,

CZ

=

Česká republika,

DK

=

Dánsko,

DE

=

Nemecko,

EE

=

Estónsko,

IE

=

Írsko,

GR

=

Grécko,

ES

=

Španielsko,

FR

=

Francúzsko,

IT

=

Taliansko,

CY

=

Cyprus,

LV

=

Lotyšsko,

LT

=

Litva,

LU

=

Luxembursko,

HU

=

Maďarsko,

MT

=

Malta,

NL

=

Holandsko,

AT

=

Rakúsko,

PL

=

Poľsko,

PT

=

Portugalsko,

RO

=

Rumunsko,

SI

=

Slovinsko,

SK

=

Slovensko,

FI

=

Fínsko,

SE

=

Švédsko,

GB

=

Spojené kráľovstvo,

jednociferné číslo označujúce kvótový rok, zodpovedajúce poslednej číslici príslušného roku, napr. 9 pre rok 2009,

dvojciferné číslo označujúce vydávajúci úrad vo vyvážajúcej krajine,

päťciferné číslo, počnúc od 00 001 do 99 999, priradené konkrétnemu členskému štátu určenia.

Článok 10

Vývozná licencia sa môže vydať po zaslaní výrobkov, ktorých sa týka. V takýchto prípadoch musí obsahovať označenie „vydaná retrospektívne“.

Článok 11

V prípade krádeže, straty alebo zničenia vývoznej licencie môže vývozca požiadať príslušný orgán, ktorý doklad vydal, o vyhotovenie duplikátu na základe vývozných dokladov, ktoré vlastní.

Takto vydaný duplikát licencie musí obsahovať označenie „duplikát“. Dátum duplikátu sa musí zhodovať s dátumom originálu licencie.

Článok 12

1.   Ak podľa článku 4 Komisia potvrdí, že požadované množstvo je v rámci príslušného množstvového obmedzenia dostupné, príslušné orgány členského štátu vydajú dovoznú licenciu najneskôr do piatich pracovných dní od predloženia originálu príslušnej vývoznej licencie dovozcom. Toto predloženie sa musí uskutočniť najneskôr do 31. marca roka nasledujúceho po roku, v ktorom sa zaslal tovar, na ktorý sa licencia vzťahuje. Dovozné licencie vydajú príslušné orgány ktoréhokoľvek členského štátu bez ohľadu na to, ktorý členský štát je uvedený na vývoznej licencii, ak v súlade s článkom 4 Komisia potvrdí, že požadované množstvo je v rámci príslušného množstvového obmedzenia k dispozícii.

2.   Dovozné licencie platia štyri mesiace od dátumu vydania. Príslušné orgány členského štátu na základe riadne odôvodnenej žiadosti dovozcu môžu predĺžiť dobu platnosti o ďalšie obdobie nie dlhšie ako štyri mesiace.

3.   Dovozné licencie sa vyhotovia na tlačive stanovenom v prílohe III a platia na celom colnom území Spoločenstva.

4.   Deklarácia alebo žiadosť, ktorú dovozca podá na získanie dovoznej licencie, musí obsahovať:

a)

úplný názov a adresu vývozcu;

b)

úplný názov a adresu dovozcu;

c)

presný opis tovaru a kód, resp. kódy TARIC;

d)

krajinu pôvodu tovaru;

e)

krajinu, z ktorej sa tovar zasiela;

f)

príslušnú skupinu výrobkov a množstvo príslušných výrobkov;

g)

čistú hmotnosť podľa kapitoly TARIC;

h)

CIF hodnotu výrobkov na hraniciach Spoločenstva podľa kapitoly TARIC;

i)

vyjadrenie, či príslušné výrobky sú druhotriedne alebo neštandardnej kvality;

j)

v prípade potreby dátumy platby a dodania a kópiu konosamentu a kúpnopredajnej zmluvy;

k)

dátum a číslo vývoznej licencie;

l)

interný kód používaný na administratívne účely;

m)

dátum a podpis dovozcu.

5.   Dovozcovia nie sú povinní doviezť úplné množstvo uvedené v dovoznej licencii v jednej zásielke.

Článok 13

Platnosť dovozných licencií vydaných orgánmi členských štátov je viazaná na platnosť vývozných licencií a na množstvá uvedené vo vývozných licenciách vydaných príslušnými orgánmi Kazašskej republiky, na základe ktorých sa vydali dovozné licencie.

Článok 14

Dovozné licencie alebo rovnocenné doklady vydávajú príslušné orgány členských štátov podľa článku 2 ods. 2 a bez diskriminácie ktoréhokoľvek dovozcu v Spoločenstve bez ohľadu na to, kde sa jeho sídlo v Spoločenstve nachádza, bez toho, aby bolo dotknuté dodržiavanie ostatných podmienok vyžadovaných podľa platných predpisov.

Článok 15

1.   Ak Komisia zistí, že celkové množstvá uvedené vo vývozných licenciách vydaných Kazašskou republikou pre konkrétnu skupinu výrobkov prevyšujú množstvové obmedzenie stanovené pre túto skupinu výrobkov, Komisia ihneď informuje príslušné orgány v členských štátoch, ktoré dovozné licencie vydávajú, aby zastavili ich ďalšie vydávanie. V tomto prípade Komisia bezodkladne začne konzultácie.

2.   Príslušné orgány členského štátu odmietnu vydať dovoznú licenciu pre výrobky s pôvodom v Kazašskej republike, na ktoré sa nevzťahuje vývozná licencia vydaná v súlade s článkami 6 až 11.

Článok 16

1.   Tlačivá používané príslušnými orgánmi členských štátov na vydávanie dovozných licencií uvedených v článku 12 musia zodpovedať vzoru dovoznej licencie stanovenému v prílohe III.

2.   Tlačivá dovoznej licencie a jej výpisy sa vydávajú dvojmo, jeden výtlačok s označením „Kópia vlastníka“ a s číslom 1 je potrebné vydať žiadateľovi a druhý s označením „Kópia pre vydávajúci orgán“ a s číslom 2 si ponecháva orgán, ktorý licenciu vydal. Príslušné orgány môžu na administratívne účely pridať ďalšie kópie formulára 2.

3.   Tlačivá musia byť vytlačené na bielom papieri bez drevoviny s úpravou na písanie a musia vážiť od 55 do 65 g/m2. Tlačivá majú formát 210 × 297 mm; odstup riadkov je 4,24 mm (jedna šestina palca); toto rozloženie formulárov sa musí presne dodržať. Obe strany kópie č. 1, ktorá predstavuje samotnú licenciu, musia mať okrem toho vytlačený na pozadí červený gilošovaný vzor, aby bolo možné zistiť mechanické alebo chemické falšovanie.

4.   Za vytlačenie týchto formulárov zodpovedajú členské štáty. Formuláre sa môžu vytlačiť aj v tlačiarňach, ktoré určí ten členský štát, v ktorom sú zriadené. V takomto prípade sa na každom formulári musí uviesť odkaz na to, že tlačiareň určil členský štát. Každý formulár musí obsahovať názov a adresu tlačiarne alebo znak umožňujúci jej identifikáciu.

5.   Príslušné orgány členského štátu priradia v čase vydania dovozným licenciách alebo výpisom číslo vydania. Číslo dovoznej licencie treba oznámiť Komisii elektronickou formou v rámci integrovanej siete zriadenej podľa článku 4.

6.   Licencie a výpisy sa vyplňujú v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov členského štátu vydania.

7.   V rámčeku č. 10 príslušné orgány uvádzajú príslušnú skupinu výrobku z ocele.

8.   Označenia vydávajúcich agentúr a orgánov sa majú aplikovať použitím pečiatky. Reliéfna tlač kombinovaná s písmenami alebo číslicami získanými perforáciou alebo potlač na licencii však môže byť nahradená pečiatkou vydávajúceho orgánu. Vydávajúce orgány použijú pri zázname prideleného množstva akúkoľvek metódu zabraňujúcu falšovaniu, ktorá znemožní vložiť čísla alebo odkazy.

9.   Na rube kópie číslo 1 a kópie číslo 2 sa vytvorí kolónka, do ktorej môžu vpisovať množstvo buď colné orgány pri ukončení colných formalít, alebo príslušné správne orgány pri vydávaní výpisu. V prípade, že miesto na licencii alebo výpise, vyhradené pre dlžné čiastky, nepostačuje, príslušné orgány môžu pripojiť jednu alebo viac doplňujúcich strán, na ktorých sa nachádzajú rámčeky zodpovedajúce tým, ktoré sa nachádzajú na rube kópie č. 1 a kópie č. 2 licencie alebo výpisu. Vydávajúce orgány umiestňujú svoju pečiatku tak, aby sa jedna polovica nachádzala na licencii alebo jej výpise a druhá polovica na doplňujúcej strane. V prípade, že sa pridá viac než jedna strana, je potrebné opečiatkovať strany podobným spôsobom, a teda umiestniť pečiatku cez každú stranu a stranu, ktorá jej predchádza.

10.   Vydané dovozné licencie, výpisy, zápisy a poznámky vykonané orgánmi jedného členského štátu majú mať rovnakú právnu účinnosť v každom z ostatných členských štátov ako vydané dokumenty a vykonané zápisy a poznámky uskutočnené orgánmi týchto členských štátov.

11.   Príslušné orgány daných členských štátov môžu v prípade nutnosti požiadať o preklad obsahu licencií alebo výpisov do úradného jazyka alebo jedného z úradných jazykov toho členského štátu.

Článok 17

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie. Uplatňuje sa od 1. januára 2009. V prípade, že Kazachstan pristúpi k WTO, platnosť tohto nariadenia skončí dňom jeho pristúpenia (6).

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. decembra 2008

Za Radu

predseda

B. KOUCHNER


(1)  Ú. v. ES L 196, 28.7.1999, s. 3.

(2)  Ú. v. EÚ L 232, 8.9.2005, s. 64.

(3)  Ú. v. EÚ L 360, 19.12.2006, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 337, 21.12.2007, s. 2.

(5)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1.

(6)  Deň skončenia platnosti uverejní Európska komisia v Úradnom vestníku Európskej únie.


PRÍLOHA I

SA PLOCHÉ VALCOVANÉ VÝROBKY

SA1. Zvitky

 

7208100000

 

7208250000

 

7208260000

 

7208270000

 

7208360000

 

7208370010

 

7208370090

 

7208380010

 

7208380090

 

7208390010

 

7208390090

 

7211140010

 

7211190010

 

7219110000

 

7219121000

 

7219129000

 

7219131000

 

7219139000

 

7219141000

 

7219149000

 

7225301000

 

7225303010

 

7225309000

 

7225401510

 

7225502010

SA2. Hrubý plech

 

7208400010

 

7208512000

 

7208519100

 

7208519800

 

7208529100

 

7208521000

 

7208529900

 

7208531000

 

7211130000

SA3. Iné ploché valcované výrobky

 

7208400090

 

7208539000

 

7208540000

 

7208908010

 

7209150000

 

7209161000

 

7209169000

 

7209171000

 

7209179000

 

7209181000

 

7209189100

 

7209189900

 

7209250000

 

7209261000

 

7209269000

 

7209271000

 

7209279000

 

7209281000

 

7209289000

 

7209908010

 

7210110010

 

7210122010

 

7210128010

 

7210200010

 

7210300010

 

7210410010

 

7210490010

 

7210500010

 

7210610010

 

7210690010

 

7210701010

 

7210708010

 

7210903010

 

7210904010

 

7210908091

 

7211140090

 

7211190090

 

7211232010

 

7211233010

 

7211233091

 

7211238010

 

7211238091

 

7211290010

 

7211908010

 

7212101000

 

7212109011

 

7212200011

 

7212300011

 

7212402010

 

7212402091

 

7212408011

 

7212502011

 

7212503011

 

7212504011

 

7212506111

 

7212506911

 

7212509013

 

7212600011

 

7212600091

 

7219211000

 

7219219000

 

7219221000

 

7219229000

 

7219230000

 

7219240000

 

7219310000

 

7219321000

 

7219329000

 

7219331000

 

7219339000

 

7219341000

 

7219349000

 

7219351000

 

7219359000

 

7225401290

 

7225409000


PRÍLOHA II

Image

Image

Image

Image


PRÍLOHA III

Image

Image

Image

Image


PRÍLOHA IV

СПИСЪК НА КОМПЕТЕНТНИТЕ НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИ

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ

LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN

PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES

ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI

VALSTU KOMPETENTO IESTĀŽU SARAKSTS

ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS

AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA

LISTA TAL-AWTORITAJIET NAZZJONALI KOMPETENTI

LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES

WYKAZ WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH

LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES

LISTA AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE COMPETENTE

ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV

SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV

LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

 

BELGIQUE/BELGIË

Service public fédéral de l'économie, des PME, des classes moyennes et de l'énergie

Direction générale du potentiel économique

Service des licences

Rue de Louvain 44

B-1000 Bruxelles

Fax (32-2) 277 50 63

Federale Overheidsdienst Economie, KMO,

Middenstand & Energie

Algemene Directie Economisch Potentieel

Dienst Vergunningen

Leuvenseweg 44

B-1000 Brussel

Fax (32-2) 277 50 63

 

DANMARK

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Fax: (45) 35 46 60 01

 

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle,

(BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn 1

Fax: (49) 6196 90 88 00

 

БЪЛГАРИЯ

Министерство на икономиката и енергетиката

дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол“

ул. „Славянска“ № 8

1052 София

Факс: (359-2) 981 50 41

Fax (359-2) 980 47 10

 

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

CZ-110 15 Praha 1

Fax: (420) 224 21 21 33

 

FRANCE

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des entreprises

Sous-direction des biens de consommation

Bureau textile-importations

Le Bervil

12, rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

Fax (33) 153 44 91 81

 

ITALIA

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per la Politica Commerciale

DIV. III

Viale America, 341

I-00144 Roma

Tel. (39) 06 59 64 24 71/59 64 22 79

Fax (39) 06 59 93 22 35/59 93 26 36

E-mail: polcom3@mincomes.it

 

EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

EE-15072 Tallinn

Faks: +372 631 3660

 

IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment

Import/Export Licensing, Block C

Earlsfort Centre

Hatch Street

IE-Dublin 2

Fax: +353-1-631 25 62

 

ΕΛΛΑΣ

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών,

Εμπορικής Άμυνας

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Φαξ (30-210) 328 60 94

 

ESPAÑA

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Secretaría General de Comercio Exterior

Subdirección General de Comercio Exterior de Productos Industriales

Paseo de la Castellana 162

E-28046 Madrid

Fax: +34-91 349 38 31

 

ΚΥΠΡΟΣ

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

Οδός Ανδρέα Αραούζου Αρ. 6

CY-1421 Λευκωσία

Φαξ (357) 22 37 51 20

 

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

Fakss: +371-728 08 82

 

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Prekybos departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Faks. +370-5-26 23 974

 

LUXEMBOURG

Ministère de l’économie et du commerce extérieur

Office des licences

BP 113

L-2011 Luxembourg

Fax (352) 46 61 38

 

MAGYARORSZÁG

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

HU-1024 Budapest

Fax: (36-1) 336 73 02

 

MALTA

Diviżjoni għall-Kummerċ

Servizzi Kummerċjali

Lascaris

MT-Valletta CMR02

Fax: (356) 25 69 02 99

 

NEDERLAND

Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer

Postbus 30003, Engelse Kamp 2

NL-9700 RD Groningen

Fax (31-50) 523 23 41

 

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Außenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1

A-1011 Wien

Fax: (43-1) 7 11 00/83 86

 

ROMÂNIA

Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale

Direcția Generală Politici Comerciale

Str. Ion Câmpineanu, nr. 16

București, sector 1

Cod poștal 010036

Tel. (40-21) 315 00 81

Fax (40-21) 315 04 54

e-mail: clc@dce.gov.ro

 

SLOVENIJA

Ministrstvo za finance

Carinska uprava Republike Slovenije

Carinski urad Jesenice

Spodnji plavž 6C

SI-4270 Jesenice

Faks (386-4) 297 44 72

 

SLOVENSKO

Odbor obchodnej politiky

Ministerstvo hospodárstva

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Slovenská republika

Fax: (421-2) 48 54 31 16

 

SUOMI/FINLAND

Tullihallitus

PL 512

FI-00101 Helsinki

Faksi +358-20-492 28 52

Tullstyrelsen

PB 512

FI-00101 Helsingfors

Fax +358-20-492 28 52

 

POLSKA

Ministerstwo Gospodarki

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

Polska

Fax: (48-22) 693 40 21/693 40 22

 

PORTUGAL

Ministério das Finanças e da Administração Pública

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos

Especiais sobre o Consumo

Rua da Alfândega, n.o 5, r/c

P-1149-006 Lisboa

Fax: (+351) 218 81 39 90

 

SVERIGE

Kommerskollegium

Box 6803

S-113 86 Stockholm

Fax (46-8) 30 67 59

 

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House — West Precinct

Billingham

UK-TS23 2NF

Fax (44-1642) 36 42 69


PRÍLOHA V

MNOŽSTVOVÉ OBMEDZENIA

Výrobky

V tonách ročne

SA. Ploché valcované výrobky

SA1. Zvitky

87 125

SA2. Hrubý plech

0

SA3. Ostatné ploché výrobky

117 875


Top