EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1252

Nariadenie Komisie (ES) č. 1252/2008 z 12. decembra 2008 , ktorým sa ustanovuje výnimka z nariadenia (ES) č. 1251/2008 a pozastavuje dovoz zásielok určitých živočíchov akvakultúry z Malajzie do Spoločenstva (Text s významom pre EHP)

OJ L 337, 16.12.2008, p. 76–77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 052 P. 124 - 125

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1252/oj

16.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 337/76


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1252/2008

z 12. decembra 2008,

ktorým sa ustanovuje výnimka z nariadenia (ES) č. 1251/2008 a pozastavuje dovoz zásielok určitých živočíchov akvakultúry z Malajzie do Spoločenstva

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 2006/88/ES z 24. októbra 2006 o zdravotných požiadavkách na živočíchy a produkty akvakultúry a o prevencii a kontrole niektorých chorôb vodných živočíchov (1), a najmä na jej článok 25 písm. a),

keďže:

(1)

V smernici 2006/88/ES sa ustanovujú zdravotné požiadavky na živočíchy, ktoré sa majú uplatňovať pri uvádzaní živočíchov akvakultúry a výrobkov z nich na trh, pri ich dovoze a preprave v rámci Spoločenstva. V tejto smernici sa ustanovuje, že členské štáty zabezpečia, aby živočíchy akvakultúry a výrobky z nich boli uvedené do Spoločenstva iba z tretích krajín alebo častí tretích krajín, ktoré sú uvedené na zozname vypracovanom v súlade s ustanoveniami tejto smernice.

(2)

V rozhodnutí Komisie 2003/858/ES z 21. novembra 2003 ustanovujúcom veterinárne podmienky a požiadavky na udeľovanie osvedčení na dovozy živých rýb, ich ikier a gamét určených na chovateľské účely a živých rýb pochádzajúcich z akvakultúry a výrobkov z nich určených na ľudskú spotrebu (2) sa uvádza zoznam území, z ktorých je povolený dovoz určitých druhov živých rýb, ich ikier a gamét do Spoločenstva.

(3)

V rozhodnutí Komisie 2006/656/ES z 20. septembra 2006, ktorým sa ustanovujú veterinárne podmienky a požiadavky na udeľovanie osvedčení na dovoz okrasných rýb (3), sa uvádzajú územia, z ktorých je povolený dovoz určitých druhov okrasných rýb do Spoločenstva.

(4)

Výsledky kontroly Spoločenstva v Malajzii odhalili vážne nedostatky v celom výrobnom reťazci živočíchov akvakultúry a okrasných rýb. Tieto nedostatky môžu viesť k šíreniu choroby, a preto predstavujú vážne riziko pre zdravie zvierat v Spoločenstve.

(5)

V dôsledku týchto nedostatkov rozhodnutie Komisie 2008/641/ES, ktorým sa ustanovuje výnimka z rozhodnutí 2003/858/ES a 2006/656/ES a pozastavuje dovoz zásielok určitých živých rýb a určitých živočíchov akvakultúry z Malajzie do Spoločenstva (4), pozastavilo dovoz živých rýb čeľade Cyprinidae, ich ikier a gamét určených na chov, živých rýb čeľade Cyprinidae, ich ikier a gamét určených na doplnenie stavu rýb v rybárskych revíroch, ako aj určitých okrasných rýb tejto čeľade z Malajzie.

(6)

Nariadením Komisie (ES) č. 1251/2008 z 12. decembra 2008, ktorým sa vykonáva smernica Rady 2006/88/ES, pokiaľ ide o podmienky a požiadavky na certifikáciu na uvádzanie živočíchov a produktov akvakultúry na trh a ich dovoz do Spoločenstva a ktorým sa stanovuje zoznam druhov prenášačov (5), sa zrušujú rozhodnutia 2003/858/ES a 2006/656/ES s účinnosťou od 1. januára 2009.

(7)

Príloha III k uvedenému nariadeniu stanovuje zoznam tretích krajín, území, zón a priestor, z ktorých je povolený dovoz živočíchov akvakultúry určených na chov, do rybárskych revírov a otvorených zariadení na okrasné účely a okrasných rýb vnímavých na jednu alebo viac chorôb uvedených v časti II prílohy IV k smernici 2006/88/ES určených do uzavretých zariadení na okrasné účely.

(8)

Malajzia je zahrnutá do tohto zoznamu ako tretia krajina, z ktorej je povolený dovoz do Spoločenstva rýb čeľade Cyprinidae a druhov rýb, ktoré sú vnímavé na epizootický ulcerózny syndróm v súlade s časťou II prílohy IV k smernici 2006/88/ES určených do uzavretých zariadení na okrasné účely. Nariadenie (ES) č. 1251/2008 sa má uplatňovať od 1. januára 2009.

(9)

Okolnosti, ktoré viedli k prijatiu rozhodnutia 2008/641/ES, aj naďalej pretrvávajú. Je preto vhodné, aby sa týmto nariadením ustanovila výnimka z príslušných ustanovení týkajúcich sa Malajzie, ktoré sú ustanovené v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 1251/2008. V záujme zrozumiteľnosti a súdržnosti právnych predpisov Spoločenstva by sa malo rozhodnutie 2008/641/ES zrušiť a nahradiť týmto nariadením.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Odchylne od článku 10 ods. 1 a článku 11 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1251/2008 pozastavia členské štáty dovoz nasledujúcich zásielok rýb čeľade Cyprinidae, ich ikier a gamét z Malajzie na svoje územie:

a)

zásielky živých rýb pochádzajúcich z akvakultúry určených na chov, do rybárskych revírov a otvorených zariadení na okrasné účely, a

b)

v prípade zásielok okrasných rýb určených do uzavretých zariadení na okrasné účely iba druhy Carassius auratus, Ctenopharyngodon idellus, Cyprinus carpio, Hypophthalmichthys molitrix, Aristichthys nobilis, Carassius carassius a Tinca tinca čeľade Cyprinidae.

Článok 2

Všetky výdavky spojené s uplatňovaním tohto nariadenia hradí príjemca alebo jeho obchodný zástupca.

Článok 3

Rozhodnutie 2008/641/ES sa zrušuje s účinnosťou od 1. januára 2009.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. decembra 2008

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 328, 24.11.2006, s. 14.

(2)  Ú. v. EÚ L 324, 11.12.2003, s. 37.

(3)  Ú. v. EÚ L 271, 30.9.2006, s. 71.

(4)  Ú. v. EÚ L 207, 5.8.2008, s. 34.

(5)  Pozri stranu 41 Ú. v. EÚ.


Top