EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1214

Nariadenie Komisie (ES) č. 1214/2008 z  5. decembra 2008 , ktorým sa stanovujú koeficienty uplatniteľné na obilniny vyvážané vo forme írskej whisky na obdobie 2008/2009

OJ L 328, 6.12.2008, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2009; Zrušil 32010R0081

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1214/oj

6.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 328/18


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1214/2008

z 5. decembra 2008,

ktorým sa stanovujú koeficienty uplatniteľné na obilniny vyvážané vo forme írskej whisky na obdobie 2008/2009

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 162 ods. 3,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1670/2006 z 10. novembra 2006 stanovujúce určité podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1784/2003 vzhľadom na stanovenie a poskytovanie upravených náhrad, pokiaľ ide o obilie vyvážané vo forme určitých liehovín (2), a najmä na jeho článok 5,

keďže:

(1)

Článkom 4 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1670/2006 sa ustanovuje, že množstvá obilnín, na ktoré sa poskytuje náhrada, sú množstvá, ktoré sú dané pod kontrolu a destilované, upravené koeficientom, ktorý sa na každý rok stanovuje pre každý dotknutý členský štát. Vzhľadom na zmeny, ktoré nastali v týchto množstvách počas rokov, ktoré zodpovedajú priemernému obdobiu dozrievania tohto alkoholického nápoja, tento koeficient vyjadruje pomer medzi vyvezenými celkovými množstvami a celkovými množstvami príslušného alkoholického nápoja uvedenými na trh.

(2)

Na základe informácií, ktoré Írsko poskytlo za obdobie od 1. januára do 31. decembra 2007, bol priemerný čas dozrievania v roku 2007 v prípade írskej whisky päť rokov.

(3)

Mali by preto stanoviť koeficienty na obdobie od 1. októbra 2008 do 30. septembra 2009.

(4)

Článok 10 protokolu 3 k dohode o Európskom hospodárskom priestore vylučuje poskytnutie náhrad za vývoz do Lichtenštajnska, na Island a do Nórska. Okrem toho Komisia uzavrela s určitými tretími krajinami dohody, ktoré zahŕňajú zrušenie vývozných náhrad. Preto by sa v súlade s článkom 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1670/2006 mal tento fakt brať do úvahy pri výpočte koeficientov na obdobie roka 2008/2009,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na obdobie od 1. októbra 2008 do 30. septembra 2009 sa koeficienty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 1670/2006 uplatniteľné na obilniny, ktoré sa v Írsku používajú na výrobu írskej whisky, stanovujú v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. októbra 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 5. decembra 2008

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 312, 11.11.2006, s. 33.


PRÍLOHA

Koeficienty uplatniteľné v Írsku

Obdobie uplatňovania

Uplatniteľný koeficient

na jačmeň používaný na výrobu írskej whisky, kategória B (1)

pre obilniny používané na výrobu írskej whisky, kategória A

Od 1. októbra 2008 do 30. septembra 2009

0,086

0,150


(1)  Vrátane jačmeňa spracovaného na slad.


Top