EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1143

Nariadenie Komisie (ES) č. 1143/2008 z  13. novembra 2008 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

OJ L 308, 19.11.2008, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 015 P. 291 - 292

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1143/oj

19.11.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 308/13


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1143/2008

z 13. novembra 2008

o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 1 písm. a),

keďže:

(1)

S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie kombinovanej nomenklatúry, ktorá tvorí prílohu k nariadeniu (EHS) č. 2658/87, je potrebné prijať opatrenia týkajúce sa zatriedenia tovaru uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu.

(2)

V nariadení (EHS) č. 2658/87 sa ustanovili všeobecné pravidlá interpretácie kombinovanej nomenklatúry. Tieto pravidlá sa takisto uplatňujú na akúkoľvek inú nomenklatúru, ktorá sa na kombinovanej nomenklatúre celkovo alebo čiastočne zakladá, alebo ktorá k nej pridáva akékoľvek ďalšie rozdelenie a ktorá je ustanovená v osobitných ustanoveniach Spoločenstva s ohľadom na uplatňovanie colných a iných opatrení vzťahujúcich sa na obchod s tovarom.

(3)

Podľa uvedených všeobecných pravidiel tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe by sa mal zatriediť pod číselný znak KN uvedený v stĺpci 2 na základe dôvodov uvedených v stĺpci 3 danej tabuľky.

(4)

Je potrebné zabezpečiť, aby sa držiteľ záväznej informácie o nomenklatúrnom zatriedení, ktorú vydali colné orgány členských štátov s ohľadom na zatriedenie tovaru podľa kombinovanej nomenklatúry, ale ktorá nie je v súlade s týmto nariadením, mohol na túto aj naďalej odvolávať v období troch mesiacov podľa článku 12 ods. 6 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (2).

(5)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe sa zatriedi v rámci kombinovanej nomenklatúry podľa číselného znaku KN uvedeného v stĺpci 2 tejto tabuľky.

Článok 2

Na záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení vydané colnými orgánmi členských štátov, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, je možné odvolávať sa aj naďalej počas troch mesiacov podľa článku 12 ods. 6 nariadenia (EHS) č. 2913/92.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. novembra 2008

Za Komisiu

László KOVÁCS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1.


PRÍLOHA

Opis tovaru

Zatriedenie

(číselný znak KN)

Odôvodnenie

(1)

(2)

(3)

Súprava určená na maloobchodný predaj pozostávajúca z:

prístroja v tvare cigarety s elektronickými súčiastkami,

dvoch náplní,

dvoch nabíjateľných lítiových batérií a

nabíjačky batérie.

Prístroj pozostáva z plášťa z nehrdzavejúcej ocele s mikroelektrickým obvodom, vysoko citlivého snímača, komory na batérie a komory na umiestnenie náplne.

Každá náplň sa skladá z inhalátoru a ampulky. Ampulka obsahuje nikotín, zmes aromatických látok pre cigarety a bežné potravinové prísady. Inhalátor aj ampulka sú na jedno použitie.

Keď je elektrický obvod aktivovaný inhaláciou, začne sa rozprašovanie nikotínového roztoku a tvorí sa rozprašovaný „dym“, ktorý má fajčiar vdýchnuť.

8543 70 90

Zatriedenie je určené všeobecnými pravidlami č. 1, 3 b) a 6 na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry a znením číselných znakov KN 8543, 8543 70 a 8543 70 90.

Súčiastkou, ktorá určuje charakter súpravy, je elektronické zariadenie, pretože je to práve elektronický obvod, ktorý spúšťa rozprašovanie nikotínového roztoku a tvorbu rozprašovaného „dymu“, ktorý má fajčiar vdýchnuť.

Zatriedenie do položky 8424 je vylúčené, nakoľko prístroj nie je mechanickým prístrojom na striekanie, rozstrekovanie alebo rozprašovanie kvapalín.

Elektronický prístroj sa považuje za elektrický prístroj, ktorý má individuálnu funkciu, inde v kapitole 85 nešpecifikovaný ani nezahrnutý.

Na základe všeobecného pravidla 3 b) sa teda súprava zatrieďuje do položky 8543 (pozri tiež vysvetlivky harmonizovaného systému k položke 8543, tretí odsek).


Top