EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2008_307_R_0015_01

Rozhodnutie Rady 2008/868/SZBP z  13. októbra 2008 o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Ruskou federáciou o účasti Ruskej federácie na vojenskej operácii Európskej únie v Čadskej republike a v Stredoafrickej republike (operácia EUFOR Tchad/RCA)
Dohoda medzi Európskou úniou a Ruskou federáciou o účasti Ruskej federácie na vojenskej operácii Európskej únie v Čadskej republike a Stredoafrickej republike (operácia EUFOR Tchad/RCA)

OJ L 307, 18.11.2008, p. 15–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.11.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 307/15


ROZHODNUTIE RADY 2008/868/SZBP

z 13. októbra 2008

o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Ruskou federáciou o účasti Ruskej federácie na vojenskej operácii Európskej únie v Čadskej republike a v Stredoafrickej republike (operácia EUFOR Tchad/RCA)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 24,

so zreteľom na odporúčanie predsedníctva,

keďže:

(1)

Dňa 15. októbra 2007 Rada prijala jednotnú akciu 2007/677/SZBP o vojenskej operácii Európskej únie v Čadskej republike a Stredoafrickej republike (1) (operácia EUFOR Tchad/RCA).

(2)

Článok 10 ods. 3 uvedenej jednotnej akcie ustanovuje, že podrobnosti o účasti tretích štátov podliehajú dohode v súlade s článkom 24 zmluvy.

(3)

Na základe poverenia Rady z 13. septembra 2004 predsedníctvo, ktorému pomáhal generálny tajomník Rady Európskej únie/vysoký predstaviteľ pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku, prerokovalo Dohodu medzi Európskou úniou a Ruskou federáciou o účasti Ruskej federácie na operácii EUFOR Tchad/RCA (ďalej len „dohoda“).

(4)

Táto dohoda by sa mala schváliť v mene Európskej únie,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Týmto sa v mene Európskej únie schvaľuje Dohoda medzi Európskou úniou a Ruskou federáciou o účasti Ruskej federácie na vojenskej operácii Európskej únie v Čadskej republike a Stredoafrickej republike (operácia EUFOR Tchad/RCA).

Text dohody je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu(-y) splnomocnenú(-é) na podpis dohody s cieľom zaviazať Európsku úniu.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Luxemburgu 13. októbra 2008

Za Radu

predseda

B. KOUCHNER


(1)  Ú. v. EÚ L 279, 23.10.2007, s. 21.


PREKLAD

DOHODA

medzi Európskou úniou a Ruskou federáciou o účasti Ruskej federácie na vojenskej operácii Európskej únie v Čadskej republike a Stredoafrickej republike (operácia EUFOR Tchad/RCA)

EURÓPSKA ÚNIA (EÚ)

na jednej strane a

RUSKÁ FEDERÁCIA

na strane druhej,

ďalej len „strany“,

BERÚC DO ÚVAHY:

rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 1778 (2007) z 25. septembra 2007, ktorou sa EÚ poverila nasadením ozbrojených jednotiek v Čadskej republike a Stredoafrickej republike,

prijatie jednotnej akcie 2007/677/SZBP z 15. októbra 2007 o vojenskej operácii Európskej únie v Čadskej republike a Stredoafrickej republike (operácia EUFOR Tchad/RCA) Radou Európskej únie,

rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru CHAD/1/2008 o prijatí príspevkov tretích štátov na vojenskú operáciu Európskej únie v Čadskej republike a Stredoafrickej republike a rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru CHAD/2/2008 o zriadení Výboru prispievateľov na vojenskú operáciu Európskej únie v Čadskej republike a Stredoafrickej republike, obidve v znení zmien a doplnení rozhodnutia Politického a bezpečnostného výboru CHAD/3/2008 zo 14. mája 2008,

KEĎŽE:

(1)

Generálny tajomník Rady EÚ/vysoký predstaviteľ pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku vyzval listom zo 7. decembra 2007 Ruskú federáciu, aby zvážila možnú účasť na operácii EÚ v Čade a Stredoafrickej republike.

(2)

Ruská federácia prejavila ochotu zvážiť možnú účasť listom z 23. apríla 2008.

(3)

Generálny tajomník Rady EÚ/vysoký predstaviteľ pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku a minister zahraničných vecí Ruskej federácie vydali 29. apríla 2008 spoločné vyhlásenie o vzájomnej spolupráci v operáciách krízového riadenia,

SA DOHODLI TAKTO:

Článok 1

Účasť na operácii

1.   Ruská strana sa zúčastňuje na operácii, ktorú vedie Európska únia v súlade s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN č. 1778 (2007) a v súlade s jednotnou akciou 2007/677/SZBP z 15. októbra 2007 o vojenskej operácii Európskej únie v Čadskej republike a Stredoafrickej republike (operácia EUFOR Tchad/RCA) (ďalej len „operácia EÚ“) a s operačným plánom z 18. januára 2008, tak, že poskytuje vojenský kontingent ozbrojených síl Ruskej federácie (ďalej len „ruský vojenský kontingent“) na účely podpory operácie EÚ prostredníctvom leteckej dopravy s výhradou všetkých podmienok vykonávania stanovených vo vykonávacích dojednaniach uvedených v článku 6 tejto dohody. Letecká doprava sa realizuje prostredníctvom lietadiel ruského vojenského kontingentu na účely ochrany životov a bezpečnosti personálu ozbrojených síl pod vedením Európskej únie (EUFOR) a misie Organizácie Spojených národov v Stredoafrickej republike a v Čade (MINURCAT), prostredníctvom prepravy personálu operácií EUFOR a MINURCAT, prepravy nákladu a pátracích a záchranných akcií v súvislosti s personálom operácií EUFOR a MINURCAT.

2.   Príspevok ruskej strany k operácii EU sa nedotýka autonómie rozhodovania Európskej únie.

3.   Ruská strana zabezpečuje, aby ruský vojenský kontingent vykonával svoje úlohy v súlade s:

jednotnou akciou 2007/677/SZBP uvedenou v odseku 1 tohto článku,

akýmikoľvek vykonávacími dojednaniami, na ktorých sa dohodnú obe strany.

4.   Personál ruského vojenského kontingentu bude uplatňovať pravidlá nasadenia, pokiaľ uvedené pravidlá nie sú v rozpore s ruskými právnymi predpismi. Prípadné upozornenia/obmedzenia pravidiel nasadenia uložené ruskou stranou sa oficiálne špecifikujú pre veliteľa operácie EÚ.

5.   Ruský vojenský kontingent plní svoje úlohy a koná v súlade s cieľmi a mandátom operácie EÚ, ako sa ustanovuje v rezolúcii Bezpečnostnej rady OSN č. 1778 (2007).

6.   Ruská strana môže po konzultáciách strán kedykoľvek zrušiť svoj príspevok, a to buď na žiadosť veliteľa operácie EÚ, alebo rozhodnutím ruskej strany. Ruská strana včas informuje veliteľa operácie EÚ o akejkoľvek zmene svojej účasti na operácii EÚ.

Článok 2

Postavenie ozbrojených síl

1.   Postavenie ruského vojenského kontingentu sa od jeho príchodu do oblasti operácie riadi dohodami o postavení ozbrojených síl, na ktorých sa dohodla Európska únia a Čadská republika, Stredoafrická republika a Kamerunská republika.

2.   Bez toho, aby boli dotknuté dohody o postavení ozbrojených síl uvedené v odseku 1 tohto článku, ruská strana vykonáva právomoc nad ruským vojenským kontingentom.

3.   Zástupca ruskej strany sa zúčastňuje na konaniach o riešení akýchkoľvek nárokov na úhradu škody, ktoré sa týkajú ruského vojenského kontingentu a sú stanovené v dohodách o postavení ozbrojených síl uvedených v odseku 1 tohto článku.

4.   Ruská strana zodpovedá za riešenie akýchkoľvek nárokov na úhradu škody spojených s účasťou ruského vojenského kontingentu na operácii EÚ, ktoré uplatní vojenský personál ruského vojenského kontingentu alebo ktoré sa ho týkajú. Ruská strana je zodpovedná za začatie konania, najmä súdneho alebo disciplinárneho, proti ktorémukoľvek príslušníkovi vojenského personálu ruského vojenského kontingentu v súlade so svojimi zákonmi a právnymi predpismi.

5.   Európska únia sa zaväzuje zabezpečiť, aby členské štáty vydali vyhlásenie o vzdaní sa nárokov na úhradu škody voči Ruskej federácii v súvislosti s účasťou Ruskej federácie na operácii EÚ, a urobia tak pri podpise tejto dohody. Toto vyhlásenie je uvedené v prílohe k tejto dohode.

6.   Ruská strana sa zaväzuje vydať vyhlásenie o vzdaní sa nárokov na úhradu škody voči ktorémukoľvek štátu, ktorý sa zúčastňuje na operácii EÚ, a urobiť tak pri podpise tejto dohody. Toto vyhlásenie je uvedené v prílohe k tejto dohode.

7.   Postavenie personálu vyslaného na veliteľstvo operácie EÚ v Paríži (Francúzsko) sa riadi dojednaniami medzi príslušnými orgánmi Francúzskej republiky a Ruskej federácie.

Článok 3

Utajované skutočnosti

1.   Ruská strana chráni akékoľvek utajované skutočnosti EÚ, ktoré sa jej poskytnú v rámci operácie EÚ, v súlade s požiadavkami na ochranu utajovaných skutočností stanovenými v právnych predpisoch Ruskej federácie. Na tento účel si bezpečnostné klasifikácie strán navzájom zodpovedajú takto:

Ruská federácia

SECRET UE

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

CONFIDENTIEL UE

СЕКРЕТНО

Obmedzujúce označenie Ruskej federácie „ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ“ zodpovedá bezpečnostnej klasifikácii EÚ RESTREINT UE.

2.   Ruská strana prijme všetky náležité opatrenia na zabezpečenie ochrany utajovaných skutočností EÚ, ktoré sa jej poskytnú v rámci operácie EÚ, na rovnakej úrovni, ako je úroveň, ktorú vyžadujú základné zásady a minimálne normy na ochranu utajovaných skutočností EÚ uplatňované v EÚ, pričom ruská strana najmä:

nepoužije utajované skutočnosti, ktoré sa jej poskytnú, na iné účely ako na tie, na ktoré ich EÚ sprístupnila,

nesprístupní takéto skutočnosti tretím stranám bez predchádzajúceho písomného súhlasu EÚ,

zabezpečí, aby sa prístup k utajovaným skutočnostiam, ktoré sa jej poskytnú, povolil iba osobám, ktoré tieto informácie potrebujú na plnenie svojich služobných povinností, a aby v prípade, že utajovaná skutočnosť je klasifikovaná stupňom utajenia CONFIDENTIEL UE alebo vyšším, mali k nej prístup len osoby, ktoré majú bezpečnostnú previerku,

zabezpečí, aby predtým, ako bude umožnený prístup k utajovaným skutočnostiam, boli všetky osoby, ktoré požadujú prístup k takýmto skutočnostiam, oboznámené s požiadavkami ochranných bezpečnostných predpisov vzťahujúcich sa na stupeň utajenia skutočnosti, ktorá im má byť sprístupnená, a aby tieto požiadavky spĺňali,

zabezpečí, aby všetky priestory, budovy, úrady, miestnosti, komunikačné a informačné systémy, v ktorých sa uchovávajú a/alebo spracúvajú utajované skutočnosti a dokumenty, boli chránené pomocou primeraných fyzických bezpečnostných opatrení,

zabezpečí, aby utajované dokumenty, ktoré sa jej sprístupnia, boli pri príjme zaregistrované do osobitného registra,

informuje EÚ o každom prípade skutočného porušenia či podozrenia z porušenia alebo prípade ohrozenia utajovaných skutočností, ktoré jej boli sprístupnené. Ruská strana v takom prípade iniciuje vyšetrovanie a prijme náležité opatrenia, aby sa zabránilo opakovanému porušeniu utajenia.

3.   S prihliadnutím na stupeň utajenia sa utajované skutočnosti zasielajú diplomatickou cestou, zabezpečenými poštovými službami alebo prostredníctvom kuriéra.

4.   Ak EÚ a Ruská federácia uzavreli dohodu o ochrane utajovaných skutočností, tak sa v kontexte operácie EÚ uplatňujú ustanovenia tejto dohody.

Článok 4

Velenie

1.   Ruský vojenský kontingent zostáva v plnom rozsahu pod velením ruskej strany.

2.   Príslušné ruské orgány zveria veliteľovi operácie právomoc prideľovať ruskému vojenskému kontingentu úlohy na splnenie misie, ako sa uvádza v článku 1 ods. 1 tejto dohody, po príchode ruského vojenského kontingentu do oblasti operácie. Pri plánovaní príkazu na leteckú úlohu alebo akéhokoľvek iného rozhodnutia, ktoré bude mať dôsledky pre ruský vojenský kontingent, sa zabezpečí plná koordinácia s vysokými vojenskými zástupcami ruského vojenského kontingentu. Ruská federácia má vo vzťahu k bežnému riadeniu operácie rovnaké práva a povinnosti ako členské štáty EÚ, ktoré sa na operácii zúčastňujú.

3.   Ruská strana vymenuje vysokých vojenských zástupcov, ktorí zastupujú ruský vojenský kontingent v operácii EUFOR na veliteľstve operácie EÚ v Paríži (Francúzsko) aj na veliteľstve ozbrojených síl EÚ v Abéché (Čad). Každý vysoký vojenský zástupca môže mať k dispozícii personál, ktorý mu bude pomáhať. Vysokí vojenskí zástupcovia konzultujú s velením ozbrojených síl EÚ všetky záležitosti, ktoré majú na operáciu EUFOR vplyv. Za každodennú disciplínu v kontingente zodpovedá veliaci dôstojník ruského vojenského kontingentu.

Článok 5

Finančné aspekty

1.   Ruská strana znáša všetky náklady spojené so svojou účasťou na operácii EÚ, pokiaľ tieto náklady nepodliehajú spoločnému financovaniu, ako je stanovené vo vykonávacích dojednaniach uvedených v článku 6 tejto dohody.

2.   Operácia EUFOR Tchad/RCA poskytne logistickú podporu ruskému vojenskému kontingentu na základe náhrady nákladov za podmienok stanovených vo vykonávacích dojednaniach uvedených v článku 6 tejto dohody.

3.   EÚ vyníma ruskú stranu z akýchkoľvek finančných príspevkov na spoločné náklady.

4.   Náhrada škody v prípade úmrtia, úrazu, straty alebo škody spôsobenej fyzickým alebo právnickým osobám zo štátu/štátov, na území ktorého/ktorých operácia EÚ prebieha, sa bude riešiť v súlade s ustanoveniami dohody o postavení ozbrojených síl, ako je uvedené v článku 2 ods. 1 tejto dohody.

5.   Administratívna správa výdavkov stanovená vo vykonávacích nariadeniach uvedených v článku 6 tejto dohody sa zverí mechanizmu EÚ, ktorý spravuje bežné náklady operácie a náklady operácie, ktoré znáša štát.

Článok 6

Vykonávacie dojednania k dohode

Účasť ruskej strany na operácii EÚ sa uskutočňuje v súlade s technickými a administratívnymi modalitami uvedenými vo vykonávacích dojednaniach tejto dohody, ktorú má uzavrieť minister obrany Ruskej federácie a veliteľ operácie EÚ.

Článok 7

Neplnenie záväzkov

Ak si jedna zo zmluvných strán neplní svoje záväzky ustanovené v článkoch 1 až 6 tejto dohody, druhá strana má právo túto dohodu ukončiť výpoveďou s jednomesačnou výpovednou lehotou.

Článok 8

Urovnávanie sporov

1.   Spory medzi zmluvnými stranami týkajúce sa výkladu alebo uplatňovania tejto dohody a jej vykonávacích dojednaní riešia príslušné orgány zmluvných strán na náležitej úrovni alebo diplomatickou cestou.

2.   Akékoľvek finančné nároky alebo spory, ktoré sa nevyriešia v súlade s odsekom 1 tohto článku, sa môžu predložiť zmierovateľovi alebo mediátorovi určenému na základe vzájomnej dohody.

Akékoľvek nároky alebo spory, ktoré sa nepodarí vyriešiť takýmto zmierovacím konaním alebo prostredníctvom mediácie, môže ktorákoľvek zmluvná strana predložiť rozhodcovskému súdu. Každá zmluvná strana vymenuje do rozhodcovského súdu jedného rozhodcu. Dvaja takto vymenovaní rozhodcovia vymenujú tretieho rozhodcu, ktorý bude predsedom. Ak sa jednej zo zmluvných strán nepodarí vymenovať rozhodcu do dvoch mesiacov od prijatia oznámenia druhej strany o predložení sporu rozhodcovskému súdu alebo ak sa dvom rozhodcom do dvoch mesiacov od ich vymenovania nepodarí dosiahnuť dohodu o vymenovaní tretieho rozhodcu, môže ktorákoľvek zmluvná strana požiadať predsedu Medzinárodného súdneho dvora o vymenovanie tretieho rozhodcu. Ak je predseda Medzinárodného súdneho dvora štátnym príslušníkom ktorejkoľvek zo zmluvných strán alebo nie je schopný splniť uvedenú úlohu z akéhokoľvek iného dôvodu, uskutoční potrebné vymenovania ďalší služobne najstarší člen Medzinárodného súdneho dvora, ktorý nie je štátnym príslušníkom ani jednej zo zmluvných strán. Rozhodcovský súd rozhoduje ex aequo et bono. Rozhodcovia nemajú právomoc rozhodovať o odškodnení s funkciou trestu. Rozhodcovia sa dohodnú na postupoch rozhodovania. Sídlo rozhodovania je v Bruseli a jazykom rozhodovania je angličtina. Nález rozhodcovského súdu obsahuje odôvodnenie, na ktorom sa zakladá, a zmluvné strany ho prijímajú ako konečné rozhodnutie sporu. Každá zmluvná strana znáša vlastné náklady a všetky spoločné náklady znášajú rovnomerne obidve zmluvné strany.

Článok 9

Nadobudnutie platnosti

1.   Táto dohoda nadobúda platnosť prvým dňom prvého mesiaca po tom, ako si zmluvné strany navzájom oznámia ukončenie vnútorných postupov potrebných na tento účel.

2.   Táto dohoda sa predbežne vykonáva od dátumu podpisu.

3.   Táto dohoda zostáva v platnosti, kým Ruská federácia prispieva na uvedenú operáciu EÚ. Skončením platnosti tejto dohody nie sú dotknuté práva ani povinnosti vyplývajúce z vykonávania tejto dohody pred skončením jej platnosti.

Vypracované v Bruseli 5. novembra 2008 v dvoch vyhotoveniach v anglickom a ruskom jazyku, pričom obidve znenia sú rovnako autentické.

Za Európsku úniu

Za Ruskú federáciu

PRÍLOHA

VYHLÁSENIA

uvedené v článku 2 ods. 5 a 6 dohody

Vyhlásenie členských štátov EÚ:

„V prípade zranenia alebo smrti svojho personálu alebo škody, alebo straty akéhokoľvek majetku v ich vlastníctve, ktorý sa používa pri operácii EÚ, sa budú členské štáty EÚ, ktoré uplatňujú jednotnú akciu 2007/677/SZBP z 15. októbra 2007 o vojenskej operácii Európskej únie v Čadskej republike a Stredoafrickej republike (operácia EUFOR Tchad/RCA), usilovať v miere, v akej to ich vnútroštátny právny systém dovoľuje, vzdať sa nárokov na náhradu škody voči Ruskej federácii a reagovať na ne, pokiaľ je to možné, ak takéto zranenie, smrť, škoda alebo strata:

boli spôsobené personálom Ruskej federácie pri výkone ich služobných povinností súvisiacich s operáciou EÚ okrem prípadov hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného nesprávneho konania, alebo

vznikli používaním akéhokoľvek majetku vo vlastníctve Ruskej federácie za podmienky, že sa majetok používal v súvislosti s operáciou EÚ, a s výnimkou prípadov hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného nesprávneho konania personálu operácie EÚ z Ruskej federácie, ktorý tento majetok používal.“

Vyhlásenie Ruskej federácie:

„V prípade zranenia alebo smrti svojho personálu alebo škody, alebo straty akéhokoľvek majetku v jej vlastníctve, ktorý sa používa pri operácii EÚ, sa bude Ruská federácia, ktorá prispieva k vojenskej operácii Európskej únie v Čadskej republike a Stredoafrickej republike (operácia EUFOR Tchad/RCA), vedenej v súlade s jednotnou akciou 2007/677/SZBP z 15. októbra 2007, usilovať v miere, v akej to jej vnútroštátny právny systém dovoľuje, vzdať sa podľa možnosti nárokov na náhradu škody voči ktorémukoľvek inému štátu, ktorý sa zúčastňuje na operácii EÚ, ak takéto zranenie, smrť, škoda alebo strata:

boli spôsobené personálom pri výkone ich služobných povinností súvisiacich s operáciou EÚ okrem prípadov hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného nesprávneho konania alebo

vznikli používaním akéhokoľvek majetku vo vlastníctve štátov, ktoré sa zúčastňujú na operácii EÚ, za podmienky, že sa majetok používal v súvislosti s operáciou, a s výnimkou prípadov hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného nesprávneho konania personálu operácie EÚ, ktorý tento majetok používal.“


Top