EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0865

2008/865/ES: Rozhodnutie Komisie z 10. novembra 2008 o nezaradení chlorečnanu do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS a odobratí povolení na prípravky na ochranu rastlín obsahujúce túto látku [oznámené pod číslom K(2008) 6587] (Text s významom pre EHP)

OJ L 307, 18.11.2008, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 046 P. 29 - 30

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/865/oj

18.11.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 307/7


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 10. novembra 2008

o nezaradení chlorečnanu do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS a odobratí povolení na prípravky na ochranu rastlín obsahujúce túto látku

[oznámené pod číslom K(2008) 6587]

(Text s významom pre EHP)

(2008/865/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (1), a najmä na jej článok 8 ods. 2 štvrtý pododsek,

keďže:

(1)

V článku 8 ods. 2 smernice 91/414/EHS sa ustanovuje, že členský štát môže počas 12 rokov od oznámenia uvedenej smernice povoliť umiestnenie prípravkov na ochranu rastlín obsahujúcich účinné látky, ktoré nie sú uvedené v prílohe I k uvedenej smernici a ktoré sú už na trhu dva roky od dátumu jej oznámenia, na trh, zatiaľ čo uvedené látky sa postupne preskúmajú v rámci pracovného programu.

(2)

V nariadeniach Komisie (ES) č. 451/2000 (2) a (ES) č. 1490/2002 (3) sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania tretej etapy pracovného programu uvedeného v článku 8 ods. 2 smernice 91/414/EHS a ustanovuje sa zoznam účinných látok, ktoré sa majú posúdiť s cieľom ich možného zaradenia do prílohy I k smernici 91/414/EHS. Tento zoznam zahŕňa chlorečnan.

(3)

Účinky chlorečnanu na ľudské zdravie a životné prostredie sa posúdili v súlade s ustanoveniami nariadení (ES) č. 451/2000 a (ES) č. 1490/2002 na rad použití, ktoré navrhol oznamovateľ. Týmito nariadeniami sa tiež vymenúvajú spravodajské členské štáty, ktoré musia v súlade s článkom 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 451/2000 predložiť príslušné hodnotiace správy a odporúčania Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA). Pokiaľ ide o chlorečnan, spravodajským štátom bolo Francúzsko a všetky príslušné informácie boli predložené 26. júla 2007.

(4)

Komisia preskúmala chlorečnan v súlade s článkom 11a nariadenia (ES) č. 1490/2002. Návrh správy o tejto látke preskúmali členské štáty a Komisia v rámci Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a dokončili ho 11. júla 2008 vo forme revíznej správy Komisie.

(5)

Výbor počas skúmania tejto účinnej látky dospel s ohľadom na pripomienky členských štátov k záveru, že existujú jasné náznaky, podľa ktorých sa dá očakávať, že táto látka má škodlivé účinky na ľudské zdravie, a najmä na jej operátorov, obzvlášť ak sa berie do úvahy neprijateľné vystavenie operátorov vzhľadom na navrhnutú predbežnú AOEL (prijateľnú úroveň vystavenia operátora). Informácie navyše nestačili na stanovenie definitívnej AOEL a na posúdenie presakovania príslušného metabolitu do podzemnej vody. Okrem toho sú v revíznej správe o tejto látke zahrnuté aj iné obavy, ktoré uviedli spravodajské členské štáty vo svojej hodnotiacej správe.

(6)

Komisia vyzvala oznamovateľa, aby predložil svoje pripomienky k výsledkom preskúmania chlorečnanu a aby sa vyjadril k tomu, či má alebo nemá v úmysle túto látku ďalej podporovať. Oznamovateľ predložil svoje pripomienky, ktoré boli dôkladne preskúmané. Napriek argumentom, ktoré prezentoval oznamovateľ, však nebolo možné dané obavy odstrániť a z posúdení vykonaných na základe informácií, ktoré sa predložili, nevyplýva, že za navrhovaných podmienok použitia možno očakávať, že prípravky na ochranu rastlín s obsahom chlorečnanu vo všeobecnosti spĺňajú požiadavky stanovené v článku 5 ods. 1 písm. a) a b) smernice 91/414/EHS.

(7)

Chlorečnan by sa preto nemal zaradiť do prílohy I k smernici 91/414/EHS.

(8)

Mali by sa prijať opatrenia na zabezpečenie odňatia platných povolení na prípravky na ochranu rastlín s obsahom chlorečnanu do stanovenej lehoty a na zabezpečenie toho, že tieto povolenia sa nebudú obnovovať a že sa na takéto výrobky nebudú vydávať nové povolenia.

(9)

Akákoľvek dodatočná lehota, ktorú udelí členský štát na likvidáciu, skladovanie, umiestnenie na trh a použitie existujúcich zásob prípravkov na ochranu rastlín obsahujúcich chlorečnan, by sa mala obmedziť na dvanásť mesiacov, aby sa mohli existujúce zásoby využiť ešte aj v nasledujúcom vegetačnom období. Tým sa zabezpečí, aby prípravky na ochranu rastlín obsahujúce chlorečnan boli dostupné 18 mesiacov po prijatí tohto rozhodnutia.

(10)

Toto rozhodnutie neovplyvňuje predkladanie žiadostí týkajúcich sa chlorečnanu v súlade s ustanoveniami článku 6 ods. 2 smernice 91/414/EHS a nariadenia Komisie (ES) č. 33/2008 zo 17. januára 2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie smernice Rady 91/414/EHS, pokiaľ ide o riadne a skrátené konanie pre posúdenie účinných látok, ktoré boli súčasťou pracovného programu uvedeného v článku 8 ods. 2 uvedenej smernice, ale neboli zaradené do prílohy I (4), s cieľom jeho možného zaradenia do prílohy I.

(11)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Chlorečnan sa nezaraďuje ako účinná látka do prílohy I k smernici 91/414/EHS.

Článok 2

Členské štáty zabezpečia, aby:

a)

boli povolenia pre prípravky na ochranu rastlín obsahujúce chlorečnan odňaté do 10. mája 2009;

b)

odo dňa uverejnenia tohto rozhodnutia neboli udelené ani obnovené žiadne povolenia na prípravky na ochranu rastlín obsahujúce chlorečnan.

Článok 3

Akákoľvek dodatočná lehota poskytnutá členskými štátmi v súlade s ustanoveniami článku 4 ods. 6 smernice 91/414/EHS musí byť čo najkratšia a uplynie najneskôr 10. mája 2010.

Článok 4

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 10. novembra 2008

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 55, 29.2.2000, s. 25.

(3)  Ú. v. ES L 224, 21.8.2002, s. 23.

(4)  Ú. v. EÚ L 15, 18.1.2008, s. 5.


Top