EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1067

Nariadenie Komisie (ES) č. 1067/2008 z  30. októbra 2008 , ktorým sa otvára a ustanovuje správa colných kvót Spoločenstva pre bežnú pšenicu z tretích krajín, okrem pšenice vysokej kvality, a ktoré stanovuje výnimku z nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 (kodifikované znenie)

OJ L 290, 31.10.2008, p. 3–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 019 P. 274 - 278

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; Zrušil 32020R0760 . Latest consolidated version: 19/06/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1067/oj

31.10.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 290/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1067/2008

z 30. októbra 2008,

ktorým sa otvára a ustanovuje správa colných kvót Spoločenstva pre bežnú pšenicu z tretích krajín, okrem pšenice vysokej kvality, a ktoré stanovuje výnimku z nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007

(kodifikované znenie)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), najmä na jeho článok 144 ods. 1 v spojení s jeho článkom 4,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2006/333/ES z 20. marca 2006 o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými podľa článku XXIV ods. 6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994, ktorá sa týka zmeny úľav v harmonogramoch Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky počas ich pristúpenia k Európskej únii (2), najmä na jeho článok 2,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2007/444/ES z 22. februára 2007 o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom a vládou Kanady o uzavretí rokovaní podľa článku XXIV ods. 6 GATT (3), najmä na jeho článok 2,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 2375/2002 z 27. decembra 2002, ktorým sa otvára a ustanovuje správa colných kvót Spoločenstva pre bežnú pšenicu z tretích krajín, okrem pšenice vysokej kvality, a ktoré stanovuje výnimku z nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 (4), bolo opakovane podstatným spôsobom zmenené a doplnené (5). V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa malo toto nariadenie kodifikovať.

(2)

Po obchodných rokovaniach Spoločenstvo zmenilo podmienky pre dovoz obyčajnej pšenice nízkej a strednej kvality, t. j. obyčajnej pšenice inej ako vysokej kvality definovanej v prílohe I k nariadeniu Komisie (ES) č. 1249/96 z 28. júna 1996 o pravidlách uplatňovania (dovozné clá v sektore obilnín) nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 (6), vytvorením dovoznej kvóty.

(3)

Táto dovozná kvóta sa týka maximálneho ročného množstva 2 989 240 ton, vrátane 572 000 ton pre dovozy s pôvodom v Spojených štátoch a 38 853 ton pre dovozy s pôvodom v Kanade.

(4)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií (7), sa uplatňuje na dovozné povolenia pre obdobia colnej kvóty, ktoré začínajú od 1. januára 2007.

(5)

Ustanovenia nariadenia (ES) č. 1301/2006 sa uplatňujú bez toho, aby boli dotknuté dodatočné podmienky alebo výnimky, ktoré by mohli byť ustanovené v tomto nariadení.

(6)

S cieľom zabezpečiť, aby dovozy obyčajnej pšenice, na ktoré sa vzťahujú tieto colné kvóty, boli usporiadané, a nie špekulatívne, majú podliehať vydávaniu dovozných licencií.

(7)

Na zabezpečenie náležitého riadenia týchto kvót sa majú ustanoviť termíny pre podávanie žiadostí o licencie a majú sa špecifikovať informácie, ktoré majú obsahovať žiadosti a licencie.

(8)

Pri zohľadnení dodacích podmienok sa má ustanoviť výnimka týkajúca sa doby platnosti licencií.

(9)

Na zabezpečenie dobrého riadenia kvót sa má určiť zábezpeka na dovozné licencie na relatívne vysokej úrovni bez ohľadu na článok 12 nariadenia Komisie (ES) č. 1342/2003 z 28. júla 2003, ktorým sa ustanovujú osobitné podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií na obilniny a ryžu (8).

(10)

Má sa vytvoriť rýchla dvojstranná komunikácia medzi Komisiou a členskými štátmi o požadovaných a dovezených množstvách.

(11)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Bez ohľadu na článok 135 a článok 136 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa dovozné clo na obyčajnú pšenicu inej ako vysokej kvality, patriacu pod číselný znak KN 1001 90 99, definovanú v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1249/96 určí v rámci kvóty otvorenej podľa tohto nariadenia.

Článok 135 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa uplatňuje na dovozy výrobkov uvedených v tomto nariadení, ktoré prevyšujú množstvá ustanovené v článku 3.

Článok 2

1.   Týmto sa otvára colná kvóta 2 989 240 ton obyčajnej pšenice, inej ako vysokej kvality, ktorá patrí pod číselný znak 1001 90 99 do 1. januára každý rok.

2.   Clá na dovozy v rámci colnej kvóty sa určia vo výške 12 EUR na tonu.

3.   Nariadenie Komisie (ES) č. 376/2008 (9) a nariadenia (ES) č. 1342/2003 a (ES) č. 1301/2006 sa uplatňujú, pokiaľ nie je stanovené inak v tomto nariadení.

Článok 3

1.   Celková dovozná colná kvóta sa rozdelí na tri podkvóty:

podkvóta I (poradové číslo 09.4123): 572 000 ton pre Spojené štáty,

podkvóta II (poradové číslo 09.4124): 38 853 ton pre Kanadu,

podkvóta III (poradové číslo 09.4125): 2 378 387 ton pre ostatné tretie krajiny.

2.   Ak sa v priebehu roka zistí, že existuje vážny schodok v čerpaní podkvóty I alebo II, Komisia môže so súhlasom príslušnej tretej krajiny prijať dohody o prevedení nevyužitých množstiev na iné podkvóty v súlade s postupom ustanoveným v článku 195 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007.

3.   Podkvóta III sa rozdelí na štyri štvrťročné tranže, ktoré sa vzťahujú na tieto obdobia a množstvá:

a)

tranža 1: od 1. januára do 31. marca – 594 597 ton;

b)

tranža 2: od 1. apríla do 30. júna – 594 597 ton;

c)

tranža 3: od 1. júla do 30. septembra – 594 597 ton;

d)

tranža 4: od 1. októbra do 31. decembra – 594 596 ton.

4.   Ak je množstvo pre niektorú z tranží od 1 do 3 vyčerpané, môže Komisia povoliť skoršie otvorenie nasledujúcej tranže v súlade s postupom ustanoveným v článku 195 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007.

Článok 4

1.   Odchylne od článku 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1301/2006 môže žiadateľ predložiť na jedno poradové číslo každý týždeň len jednu žiadosť o licenciu. Ak zainteresovaná osoba predloží viac ako jednu žiadosť, všetky žiadosti sa zamietnu a zábezpeky zložené pri predkladaní žiadostí prepadnú v prospech príslušného členského štátu.

Žiadosti o dovozné povolenia sa podávajú na príslušnom orgáne členských štátov každý týždeň najneskôr v piatok o 13.00 hod. bruselského času.

2.   V každej žiadosti o licenciu sa uvedie množstvo v kilogramoch bez desatinného čísla, ktoré nemôže prekročiť:

v prípade podkvót I a II celkové množstvo otvorené na daný rok pre príslušnú podkvótu,

v prípade podkvóty III celkové množstvo otvorené pre príslušnú tranžu.

V žiadosti o dovozné povolenie a v samotnom dovoznom povolení sa uvedie iba jedna krajina pôvodu.

3.   Najneskôr v pondelok, ktorý nasleduje po týždni, v ktorom sa podávali žiadosti o licencie, pred 18.00 hod. bruselského času zašlú príslušné orgány elektronickou cestou Komisii oznámenie, v ktorom podľa poradového čísla notifikujú každú žiadosť, pôvod výrobku a požadované množstvo, ako aj oznámenia s poznámkou „žiadne“.

4.   Licencie sa vydajú štvrtý pracovný deň po konečnom termíne na odoslanie oznámenia uvedeného v odseku 3.

V deň vydania dovozných licencií členské štáty Komisii elektronickou cestou oznámia informácie týkajúce sa vydaných licencií podľa článku 11 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1301/2006 a celkové množstvá, na ktoré sa dovozné licencie vydali.

Článok 5

V súlade s článkom 22 ods. 2 nariadenia (ES) č. 376/2008 sa doba platnosti povolenia počíta od skutočného dátumu jeho vydania.

Článok 6

Žiadosť o dovozné povolenie a samotné dovozné povolenie v oddiele 8 obsahujú názov krajiny pôvodu produktu a krížik v kolónke „áno“. Povolenia sú platné výlučne pre výrobky pôvodom z krajiny uvedenej v kolónke 8.

Článok 7

Odlišne od článku 12 písm. a) a b) nariadenia (ES) č. 1342/2003 zábezpeka pre dovozné licencie ustanovená v tomto nariadení je 30 EUR na tonu.

Článok 8

V rámci colnej kvóty je uvoľnenie do voľného obehu Spoločenstva pšenice obyčajnej, inej ako vysokej kvality s pôvodom v tretej krajine, podmienené predložením osvedčenia o pôvode vydaného príslušnými národnými orgánmi príslušnej krajiny, v súlade s článkom 47 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 (10).

Článok 9

Nariadenie (ES) č. 2375/2002 sa zrušuje.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe II.

Článok 10

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. októbra 2008

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 124, 11.5.2006, s. 13.

(3)  Ú. v. EÚ L 169, 29.6.2007, s. 53.

(4)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 88.

(5)  Pozri prílohu I.

(6)  Ú. v. ES L 161, 29.6.1996, s. 125.

(7)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13.

(8)  Ú. v. EÚ L 189, 29.7.2003, s. 12.

(9)  Ú. v. EÚ L 114, 26.4.2008, s. 3.

(10)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1.


PRÍLOHA I

Zrušené nariadenie so zoznamom neskorších zmien a doplnení

Nariadenie Komisie (ES) č. 2375/2002

(Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 88).

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 531/2003

(Ú. v. EÚ L 79, 26.3.2003, s. 3).

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1111/2003

(Ú. v. EÚ L 158, 27.6.2003, s. 21).

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 777/2004

(Ú. v. EÚ L 123, 27.4.2004, s. 50).

Iba článok 12

Nariadenie Komisie (ES) č. 491/2006

(Ú. v. EÚ L 89, 28.3.2006, s. 3).

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 971/2006

(Ú. v. EÚ L 176, 30.6.2006, s. 51).

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2022/2006

(Ú. v. EÚ L 384, 29.12.2006, s. 70).

Iba článok 1

Nariadenie Komisie (ES) č. 932/2007

(Ú. v. EÚ L 204, 4.8.2007, s. 3).

Iba článok 1

Nariadenie Komisie (ES) č. 1456/2007

(Ú. v. EÚ L 325, 11.12.2007, s. 76).

Iba článok 2


PRÍLOHA II

Tabuľka zhody

Nariadenie (ES) č. 2375/2002

Toto nariadenie

články 1, 2 a 3

články 1, 2 a 3

článok 5

článok 4

článok 6

článok 5

článok 9

článok 6

článok 10

článok 7

článok 11

článok 8

článok 9

článok 12 prvý odsek

článok 10

článok 12 druhý odsek

príloha I

príloha II


Top