EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0068

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES z 24. septembra 2008 o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru (Text s významom pre EHP)

OJ L 260, 30.9.2008, p. 13–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 007 P. 136 - 182

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/09/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/68/oj

30.9.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 260/13


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2008/68/ES

z 24. septembra 2008

o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 71,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s postupom stanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Preprava nebezpečného tovaru cestnou, železničnou alebo vnútrozemskou vodnou dopravou predstavuje značné riziko nehôd. Preto by sa mali prijať opatrenia zabezpečujúce uskutočňovanie takej prepravy za podmienok najvyššej bezpečnosti.

(2)

Jednotné pravidlá týkajúce sa prepravy nebezpečného tovaru cestnou a železničnou dopravou boli ustanovené smernicou Rady 94/55/ES z 21. novembra 1994 o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzhľadom na prepravu nebezpečného tovaru cestnou dopravou (3) a smernicou Rady 96/49/ES z 23. júla 1996 o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzhľadom na prepravu nebezpečného tovaru železničnou dopravou (4).

(3)

S cieľom ustanoviť spoločný režim vzťahujúci sa na všetky aspekty vnútrozemskej prepravy nebezpečného tovaru by sa smernice 94/55/ES a 96/49/ES mali nahradiť jedinou smernicou, ktorá by tiež ustanovila pravidlá pre vnútrozemskú vodnú dopravu.

(4)

Väčšina členských štátov patrí k zmluvným stranám Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ďalej len „ADR“), Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (ďalej len „RID“) a prípadne Európskej dohody o medzinárodnej nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ďalej len „ADN“).

(5)

ADR, RID a ADN ustanovujú jednotné pravidlá bezpečnej medzinárodnej prepravy nebezpečného tovaru. Také pravidlá by sa mali rozšíriť aj na vnútroštátnu prepravu, aby sa v celom Spoločenstve harmonizovali podmienky, v ktorých sa prepravuje nebezpečný tovar, a aby bolo zabezpečené fungovanie spoločného dopravného trhu.

(6)

Táto smernica sa nevzťahuje na prepravu nebezpečného tovaru za určitých výnimočných okolností spojených s charakterom príslušných vozidiel alebo plavidiel alebo s obmedzeným charakterom uskutočňovanej prepravy.

(7)

Ustanovenia tejto smernice by sa nemali vzťahovať ani na prepravu nebezpečného tovaru, za ktorý nesú priamu a fyzickú zodpovednosť alebo nad ktorou dohliadajú ozbrojené sily. Preprava nebezpečného tovaru, ktorú vykonávajú obchodné zmluvné strany pracujúce pre ozbrojené sily, by však mala patriť do rozsahu pôsobnosti tejto smernice, pokiaľ za ich zmluvné povinnosti priamo a fyzicky nezodpovedajú ozbrojené sily alebo na ne nedohliadajú.

(8)

Členský štát, ktorý nemá železničný systém a v blízkej budúcnosti ho zrejme nebude mať, by mal neprimeranú a zbytočnú povinnosť, ak by musel transponovať a vykonávať ustanovenia tejto smernice, pokiaľ ide o železničnú dopravu. Taký členský štát by mal byť preto oslobodený od povinnosti transponovať a vykonávať túto smernicu, pokiaľ ide o železničnú dopravu, kým nebude mať železničný systém.

(9)

Každý členský štát by si mal zachovať právo vyňať prepravu nebezpečného tovaru vnútrozemskou vodnou dopravou z uplatňovania tejto smernice, ak vnútrozemské vodné cesty na jeho území nie sú spojené vnútrozemskou vodnou cestou s vodnými cestami ostatných členských štátov alebo ak sa na nich neprepravuje žiadny nebezpečný tovar.

(10)

Bez toho, aby bolo dotknuté právo Spoločenstva a ustanovenia prílohy I oddielu I.1 1.9, prílohy II oddielu II.1 1.9 a v prílohe III oddielu III.1 1.9, členské štáty by mali mať možnosť z dôvodov bezpečnosti dopravy zachovávať alebo prijať ustanovenia v oblastiach, na ktoré sa nevzťahuje táto smernica. Tieto ustanovenia by mali byť jednoznačné a špecifické.

(11)

Každý členský štát by si mal zachovať právo na reguláciu alebo zákaz prepravy nebezpečného tovaru na svojom území výlučne z dôvodov iných, než je bezpečnosť, ako napríklad z dôvodov národnej bezpečnosti alebo ochrany životného prostredia.

(12)

Malo by byť povolené použitie dopravných prostriedkov registrovaných v tretej krajine na medzinárodnú prepravu nebezpečného tovaru v rámci území členských štátov s výhradou súladu s príslušnými ustanoveniami ADR, RID alebo ADN a tejto smernice.

(13)

Každý členský štát by mal mať možnosť uplatňovať prísnejšie pravidlá na vnútroštátne dopravné operácie vykonávané dopravnými prostriedkami, ktoré sú registrované alebo uvedené do prevádzky na jeho území.

(14)

Harmonizácia podmienok uplatňujúcich sa na vnútroštátnu prepravu nebezpečného tovaru by nemala brániť v zohľadňovaní špecifických vnútroštátnych pomerov. Táto smernica by preto mala poskytnúť členským štátom možnosť udeľovania určitých odchýlok za určitých presne stanovených podmienok. Také odchýlky by mali byť uvedené v tejto smernici ako „vnútroštátne odchýlky“.

(15)

Členské štáty by mali mať na účely riešenia nezvyčajných a výnimočných situácií právo udeľovať individuálne povolenia umožňujúce prepravu nebezpečného tovaru na ich území, ktorú by inak táto smernica zakazovala.

(16)

So zreteľom na investície, ktoré vyžaduje tento sektor, by sa členským štátom malo povoliť, aby si dočasne zachovali určité špecifické vnútroštátne ustanovenia týkajúce sa požiadaviek na konštrukciu dopravných prostriedkov alebo zariadení a prepravu cez Lamanšský tunel. Členským štátom by sa tiež malo povoliť zachovať a prijímať ustanovenia o železničnej preprave nebezpečného tovaru medzi členskými štátmi a štátmi, ktoré sú zmluvnými stranami Organizácie pre spoluprácu železníc (OSŽD), až kým sa nedosiahne harmonizácia pravidiel uvedených v prílohe II Dohody o medzinárodnej železničnej nákladnej doprave (ďalej len „SMGS“) a ustanovení oddielu II.1 prílohy II k tejto smernici, a teda aj RID. V priebehu desiatich rokov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice by Komisia mala posúdiť dôsledky týchto ustanovení a podľa potreby predložiť vhodné návrhy. Také ustanovenia by mali byť uvedené v tejto smernici ako „dodatočné prechodné ustanovenia“.

(17)

Je nevyhnutné, aby sa prílohy k tejto smernici mohli rýchlo prispôsobiť vedeckému a technickému pokroku, vrátane rozvoja nových technológií pre systém vyhľadávania a sledovania, a najmä, aby sa zohľadnili nové ustanovenia začlenené do ADR, RID a ADN. Zmeny a doplnenia ADR, RID a ADN a zodpovedajúce úpravy príloh by mali nadobudnúť účinnosť súčasne. Komisia by mala členským štátom podľa potreby poskytnúť finančnú podporu na preklad ADR, RID a ADN a ich zmien a doplnení do ich úradných jazykov.

(18)

Opatrenia potrebné na vykonávanie tejto smernice by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa stanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (5).

(19)

Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na prispôsobenie príloh k tejto smernici vedeckému a technickému pokroku. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky tejto smernice okrem iného jej doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

(20)

Komisia by tiež mohla revidovať zoznamy vnútroštátnych výnimiek a rozhodnúť o uplatňovaní a implementácii mimoriadnych opatrení v prípade nehôd alebo mimoriadnych udalostí.

(21)

Z dôvodu efektívnosti by sa na prijatie prispôsobení príloh vedeckému a technickému pokroku mali obvyklé lehoty pre regulačný postup s kontrolou skrátiť.

(22)

Keďže ciele tejto smernice, a to zabezpečenie jednotného uplatňovania harmonizovaných pravidiel bezpečnosti v celom Spoločenstve a vysokej úrovne bezpečnosti vnútroštátnych a medzinárodných dopravných operácií, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, ale z dôvodov rozsahu a dôsledkov tejto smernice ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(23)

Ustanovenia tejto smernice nemajú vplyv na záväzky Spoločenstva a jeho členských štátov v súlade s cieľmi stanovenými na Konferencii OSN o životnom prostredí a rozvoji (UNCED) v júni 1992 v Rio de Janeiro, ktoré sú zamerané na snahu o harmonizáciu systémov klasifikácie nebezpečných látok.

(24)

Ustanovenia tejto smernice nemajú vplyv na právne predpisy Spoločenstva, ktorými sa riadia podmienky bezpečnosti, za ktorých by sa mali prepravovať biologické prostriedky a geneticky modifikované organizmy, regulované podľa smernice Rady 90/219/EHS z 23. apríla 1990 o obmedzenom použití geneticky modifikovaných mikroorganizmov (6), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES z 12. marca 2001 o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia (7) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/54/ES z 18. septembra 2000 o ochrane pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s vystavením biologickým faktorom pri práci (8).

(25)

Ustanovenia tejto smernice nemajú vplyv na uplatňovanie iných ustanovení Spoločenstva v oblasti bezpečnosti a zdravia pri práci a ochrany životného prostredia, a to najmä rámcovej smernice o bezpečnosti a zdraví pri práci – smernice Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci (9) a jej súvisiacich smerníc.

(26)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/87/ES z 12. decembra 2006, ktorou sa stanovujú technické požiadavky na plavidlá vnútrozemskej vodnej dopravy (10), sa stanovuje, že plavidlá, ktoré majú osvedčenie vydané podľa nariadenia na prepravu nebezpečných látok po Rýne (ADNR), môžu prepravovať nebezpečný tovar cez územie Spoločenstva za podmienok uvedených v danom osvedčení. Smernica 2006/87/ES by sa v dôsledku prijatia tejto smernice mala zmeniť a doplniť s cieľom vypustiť toto ustanovenie.

(27)

Členským štátom by sa malo priznať najviac dvojročné prechodné obdobie na uplatňovanie ustanovení tejto smernice na prepravu nebezpečného tovaru vnútrozemskou vodnou dopravou, aby sa im umožnil dostatočný čas na úpravu vnútroštátnych ustanovení, vytvorenie právnych rámcov a zaškolenie personálu. Pre všetky osvedčenia lodí a personálu vydané pred prechodným obdobím stanoveným na účely uplatňovania ustanovení tejto smernice na prepravu nebezpečného tovaru vnútrozemskou vodnou dopravou alebo počas neho by sa malo stanoviť všeobecné prechodné obdobie piatich rokov, pokiaľ nie je v osvedčení uvedené kratšie obdobie platnosti.

(28)

Smernice 94/55/ES a 96/49/ES by sa preto mali zrušiť. V záujme jasnosti a koherencie je preto tiež potrebné zrušiť smernicu Rady 96/35/ES z 3. júna 1996 o vymenovaní a odbornej kvalifikácii bezpečnostných poradcov pre prepravu nebezpečného tovaru cestnou, železničnou a vnútrozemskou vodnou dopravou (11), smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2000/18/ES zo 17. apríla 2000 o minimálnych požiadavkách na skúšky bezpečnostných poradcov pre prepravu nebezpečného tovaru cestnou, železničnou alebo vnútrozemskou vodnou dopravou (12), rozhodnutie Komisie 2005/263/ES zo 4. marca 2005 oprávňujúce členské štáty prijať určité odchýlky v súlade so smernicou 94/55/ES so zreteľom na cestnú prepravu nebezpečného tovaru (13) a rozhodnutie Komisie 2005/180/ES zo 4. marca 2005 oprávňujúce členské štáty prijať určité odchýlky v súlade so smernicou Rady 96/49/ES so zreteľom na železničnú prepravu nebezpečného tovaru (14).

(29)

V súlade s bodom 34 Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva (15) sa členské štáty vyzývajú, aby pre seba a v záujme Spoločenstva vypracovali a zverejnili vlastné tabuľky zhody, ktoré budú čo najlepšie vyjadrovať vzájomný vzťah medzi touto smernicou a opatreniami na jej transpozíciu,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

1.   Táto smernica sa vzťahuje na prepravu nebezpečného tovaru cestnou, železničnou alebo vnútrozemskou vodnou dopravou v členských štátoch alebo medzi členskými štátmi vrátane činností spojených s nakladaním a vykladaním, prechodu z jedného druhu dopravy na iný a zastávok, ktoré si vyžadujú okolnosti dopravy.

Nevzťahuje sa na prepravu nebezpečného tovaru:

a)

vozidlami, vozňami alebo plavidlami, ktoré patria ozbrojeným silám alebo spadajú pod ich zodpovednosť;

b)

námornými plavidlami na morských vodných cestách, ktoré tvoria časť vnútrozemských vodných ciest;

c)

trajektmi, ktoré len prechádzajú cez vnútrozemskú vodnú cestu alebo prístav alebo

d)

vykonávanú v plnom rozsahu v rámci hraníc uzavretej oblasti.

2.   Oddiel II.1 prílohy II sa nevzťahuje na členské štáty, ktoré nemajú železničný systém, a to dovtedy, kým sa takýto systém na ich území nezavedie.

3.   Členské štáty môžu do jedného roku od nadobudnutia účinnosti tejto smernice rozhodnúť o tom, že nebudú uplatňovať prílohu III oddiel III.1 pre jeden z týchto dôvodov:

a)

nemajú žiadne vnútrozemské vodné cesty;

b)

ich vnútrozemské vodné cesty nie sú spojené vnútrozemskou vodnou cestou s vodnými cestami iných členských štátov alebo

c)

po ich vnútrozemských vodných cestách sa neprepravuje nijaký nebezpečný tovar.

Ak členský štát rozhodne o neuplatňovaní ustanovení prílohy III oddielu III.1, oznámi toto rozhodnutie Komisii, ktorá informuje ostatné členské štáty.

4.   Členské štáty môžu ustanoviť osobitné bezpečnostné požiadavky na vnútroštátnu a medzinárodnú prepravu nebezpečného tovaru v rámci svojho územia, pokiaľ ide o:

a)

prepravu nebezpečného tovaru vykonávanú vozidlami, vozňami alebo plavidlami vnútrozemskej vodnej dopravy, na ktorú sa nevzťahuje táto smernica;

b)

používanie predpísaných trás vrátane predpísaných druhov dopravy, a to v odôvodnených prípadoch;

c)

osobitné pravidlá týkajúce sa prepravy nebezpečného tovaru vo vlakoch osobnej prepravy.

Členské štáty informujú Komisiu o týchto ustanoveniach a ich odôvodneniach.

Komisia podľa toho informuje ostatné členské štáty.

5.   Členské štáty môžu regulovať alebo zakázať prepravu nebezpečného tovaru v rámci svojho územia výlučne z iných dôvodov ako z dôvodu bezpečnosti počas prepravy.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto smernice:

1.

„ADR“ je Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí uzavretá v Ženeve 30. septembra 1957, v znení zmien a doplnení;

2.

„RID“ je Poriadok pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru uverejnený ako dodatok C k Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (ďalej len „COTIF“) uzavretého vo Vilniuse 3. júna 1999, v znení zmien a doplnení;

3.

„ADN“ je Európska dohoda o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách uzavretá v Ženeve 26. mája 2000, v znení zmien a doplnení;

4.

„vozidlo“ je každé motorové vozidlo určené na používanie na ceste, s najmenej štyrmi kolesami a maximálnou konštrukčnou rýchlosťou presahujúcou 25 km/h a jeho prípojné vozidlá s výnimkou vozidiel, ktoré sa pohybujú na koľajniciach, mobilných strojov a poľnohospodárskych a lesných traktorov za predpokladu, že sa pri preprave nebezpečného tovaru nepohybujú rýchlosťou presahujúcou 40 km/h;

5.

„vozeň“ je každé železničné vozidlo bez vlastného pohonu, ktoré sa pohybuje na vlastných kolesách po železničných koľajach a používa sa na prepravu tovaru;

6.

„plavidlo“ je každé vnútrozemské alebo námorné plavidlo.

Článok 3

Všeobecné ustanovenia

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 6, sa nebezpečný tovar neprepravuje, pokiaľ je to zakázané v prílohe I oddiele I.1, prílohe II oddiele II.1 alebo prílohe III oddiele III.1.

2.   Bez toho, aby boli dotknuté všeobecné pravidlá prístupu na trh alebo pravidlá všeobecne uplatniteľné na prepravu tovaru, preprava nebezpečného tovaru sa povolí, ak sú splnené podmienky stanovené v prílohe I oddiele I.1, prílohe II oddiele II.1 a prílohe III oddiele III.1.

Článok 4

Tretie krajiny

Preprava nebezpečného tovaru medzi členskými štátmi a tretími krajinami je povolená, pokiaľ je v súlade s požiadavkami ADR, RID alebo ADN, ak nie je v prílohách uvedené inak.

Článok 5

Obmedzenia z dôvodov bezpečnosti dopravy

1.   Členské štáty môžu z dôvodov bezpečnosti dopravy, s výnimkou konštrukčných požiadaviek, uplatňovať prísnejšie ustanovenia týkajúce sa vnútroštátnej prepravy nebezpečného tovaru vozidlami, vozňami a plavidlami vnútrozemskej vodnej dopravy, ktoré sú registrované alebo uvedené do prevádzky na ich území.

2.   Ak členský štát v prípade nehody alebo mimoriadnej udalosti na svojom území usúdi, že platné bezpečnostné ustanovenia sa ukázali ako nedostatočné na to, aby obmedzili nebezpečenstvá spojené s dopravnými operáciami, a ak vznikne naliehavá potreba prijať opatrenia, členský štát v etape plánovania oznámi Komisii opatrenia, ktoré navrhuje prijať.

Komisia, konajúc v súlade s postupom uvedeným v článku 9 ods. 2, rozhodne o tom, či povolí implementáciu príslušných opatrení a o trvaní tohto povolenia.

Článok 6

Odchýlky

1.   Členské štáty môžu pre dopravné operácie vykonávané na ich územiach povoliť používanie iných jazykov, ako sú jazyky uvedené v prílohách.

2.

a)

Za predpokladu, že nie je ohrozená bezpečnosť, členské štáty môžu požiadať o odchýlky od prílohy I oddielu I.1, prílohy II oddielu II.1 a prílohy III oddielu III.1 pri preprave malých množstiev určitého nebezpečného tovaru na ich územiach s výnimkou stredne alebo vysoko rádioaktívnych látok za predpokladu, že podmienky pre takú prepravu nie sú prísnejšie ako podmienky stanovené v týchto prílohách.

b)

Za predpokladu, že nie je ohrozená bezpečnosť, členské štáty môžu tiež požiadať o odchýlky od prílohy I oddielu I.1, prílohy II oddielu II.1 a prílohy III oddielu III.1 pre prepravu nebezpečného tovaru v rámci svojho územia v prípade:

i)

miestnej prepravy na krátke vzdialenosti alebo

ii)

miestnej železničnej prepravy po určitých stanovených trasách, ktoré tvoria súčasť vymedzeného výrobného procesu a sú prísne kontrolované za jasne stanovených podmienok.

Komisia v každom prípade preskúma, či boli splnené podmienky stanovené v písmenách a) a b) a rozhodne v súlade s postupom uvedeným v článku 9 ods. 2, či povolí odchýlku a doplní ju do zoznamu vnútroštátnych odchýlok uvedených v prílohe I oddiele I.3, prílohe II oddiele II.3 alebo prílohe III oddiele III.3.

3.   Odchýlky podľa odseku 2 platia na obdobie nepresahujúce šesť rokov odo dňa povolenia, také obdobie sa uvedie v rozhodnutí o povolení. Pokiaľ ide o existujúce odchýlky uvedené v prílohe I oddiele I.3, prílohe II oddiele II.3 a prílohe III oddiele III.3, za dátum povolenia sa považuje 30. jún 2009. Ak nie je uvedené inak, odchýlky platia na obdobie šiestich rokov.

Odchýlky sa uplatňujú bez diskriminácie.

4.   Ak členský štát požiada o predĺženie povolenia odchýlky, Komisia príslušnú odchýlku preskúma.

Ak sa neprijmú žiadne zmeny a doplnenia prílohy I oddielu I.1, prílohy II oddielu II.1 alebo prílohy III oddielu III.1 ovplyvňujúce predmet odchýlky, Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 9 ods. 2 predĺži povolenie na ďalšie obdobie nepresahujúce šesť rokov odo dňa povolenia, takéto obdobie sa uvedie v rozhodnutí o povolení.

Ak sa prijmú zmeny a doplnenia prílohy I oddielu I.1, prílohy II oddielu II.1 alebo prílohy III oddielu III.1 ovplyvňujúce predmet odchýlky, Komisia, konajúc v súlade s postupom uvedeným v článku 9 ods. 2, môže:

a)

vyhlásiť odchýlku za neplatnú a vypustí ju z príslušnej prílohy;

b)

obmedziť pôsobnosť povolenia a v súlade s tým zmeniť a doplniť príslušnú prílohu;

c)

predĺžiť povolenie na ďalšie obdobie nepresahujúce šesť rokov odo dňa povolenia, toto obdobie sa určí v rozhodnutí o povolení.

5.   Každý členský štát môže výnimočne a za predpokladu, že nie je ohrozená bezpečnosť, vydať na svojom území individuálne povolenia na vykonávanie dopravných operácií s nebezpečným tovarom, ktoré sú touto smernicou zakázané, alebo vykonávať také operácie za podmienok, ktoré sa líšia od podmienok ustanovených v tejto smernici, pod podmienkou, že tieto dopravné operácie sú jasne definované a časovo obmedzené.

Článok 7

Prechodné ustanovenia

1.   Členské štáty môžu na svojich územiach zachovať ustanovenia uvedené v prílohe I oddiele I.2, prílohe II oddiele II.2 a prílohe III oddiele III.2.

Členské štáty, ktoré zachovajú také ustanovenia, o tom informujú Komisiu. Komisia informuje ostatné členské štáty.

2.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 1 ods. 3, sa môžu členské štáty rozhodnúť, že najneskôr do 30. júna 2011 nebudú uplatňovať ustanovenia prílohy III oddielu III.1. V takom prípade príslušný členský štát bude, pokiaľ ide vnútrozemské vodné cesty, naďalej uplatňovať ustanovenia smerníc 96/35/ES a 2000/18/ES platné 30. júna 2009.

Článok 8

Prispôsobenia

1.   Zmeny a doplnenia potrebné na prispôsobenie príloh vedeckému a technickému pokroku vrátane využívania technológií pre systém lokalizácie a sledovania v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, najmä s cieľom zohľadniť zmeny a doplnenia ADR, RID a ADN, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 9 ods. 3.

2.   Komisia podľa potreby poskytne finančnú pomoc členským štátom na preklad ADR, RID a ADN a ich úprav do ich úradných jazykov.

Článok 9

Výbor

1.   Komisii pomáha Výbor pre prepravu nebezpečného tovaru.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4, článok 5a ods. 5 písm. b) a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Lehoty ustanovené v článku 5a ods. 3 písm. c) a článku 5a ods. 4 písm. b) a e) rozhodnutia 1999/468/ES sú jeden mesiac, jeden mesiac a dva mesiace v tom istom poradí, ako sú uvedené.

Článok 10

Transpozícia

1.   Členské štáty najneskôr do 30. júna 2009 uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 11

Zmena a doplnenie

Článok 6 smernice 2006/87/EC sa týmto vypúšťa.

Článok 12

Zrušenia

1.   Smernice 94/55/ES, 96/49/ES, 96/35/ES a 2000/18/ES sa týmto od 30. júna 2009 zrušujú.

Osvedčenia vydané na základe ustanovení zrušených smerníc zostávajú v platnosti do dňa skončenia ich platnosti.

2.   Rozhodnutia 2005/263/ES a 2005/180/ES sa týmto zrušujú.

Článok 13

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 14

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 24. septembra 2008

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

J.-P. JOUYET


(1)  Ú. v. EÚ C 256, 27.10.2007, s. 44.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 5. septembra 2007 (Ú. v. EÚ C 187 E, 24.7.2008, s. 148), spoločná pozícia Rady zo 7. apríla 2008 (Ú. v. EÚ C 117 E, 14.5.2008, s. 1) a pozícia Európskeho parlamentu z 19. júna 2008 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku).

(3)  Ú. v. ES L 319, 12.12.1994, s. 7.

(4)  Ú. v. ES L 235, 17.9.1996, s. 25.

(5)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

(6)  Ú. v. ES L 117, 8.5.1990, s. 1.

(7)  Ú. v. ES L 106, 17.4.2001. s. 1.

(8)  Ú. v. ES L 262, 17.10.2000, s. 21.

(9)  Ú. v. ES L 183, 29.6.1989, s. 1.

(10)  Ú. v. EÚ L 389, 30.12.2006, s. 1.

(11)  Ú. v. ES L 145, 19.6.1996, s. 10.

(12)  Ú. v. ES L 118, 19.5.2000, s. 41.

(13)  Ú. v. EÚ L 85, 2.4.2005, s. 58.

(14)  Ú. v. EÚ L 61, 8.3.2005, s. 41.

(15)  Ú. v. EÚ C 321, 31.12.2003, s. 1.


PRÍLOHA I

CESTNÁ DOPRAVA

I.1.   ADR

Prílohy A a B k ADR, uplatniteľné s účinnosťou od 1. januára 2009, sa rozumejú tak, že výraz „zmluvná strana“ sa podľa potreby nahradí výrazom „členský štát“.

I.2.   Dodatočné prechodné ustanovenia

1.

Členské štáty si môžu zachovať odchýlky prijaté na základe článku 4 smernice 94/55/ES do 31. decembra 2010 alebo dovtedy, kým sa príloha I oddiel I.1. nezmení a nedoplní tak, aby odrážala odporúčania OSN na prepravu nebezpečného tovaru uvedené v danom článku, ak k tomu dôjde skôr.

2.

Každý členský štát môže na svojom území povoliť používanie cisterien a vozidiel vyrobených pred 1. januárom 1997, ktoré nie sú v súlade s touto smernicou, ale ktoré boli vyrobené v súlade s vnútroštátnymi požiadavkami platnými do 31. decembra 1996, za predpokladu, že takéto cisterny a vozidlá sú udržiavané na požadovanej bezpečnostnej úrovni.

Cisterny a vozidlá vyrobené 1. januára 1997 alebo po tomto dátume, ktoré nie sú v súlade s touto smernicou, ale boli vyrobené v súlade s požiadavkami smernice 94/55/ES platnými ku dňu ich výroby, sa môžu naďalej používať vo vnútroštátnej doprave.

3.

Každý členský štát, v ktorom je vonkajšia teplota obvykle nižšia ako – 20 °C, môže na svojom území uložiť prísnejšie normy, pokiaľ ide o prevádzkovú teplotu materiálov používaných na plastové obaly, cisterny a ich vybavenie určené na používanie vo vnútroštátnej cestnej preprave nebezpečného tovaru, kým nebudú do oddielu I.1. prílohy I k tejto smernici začlenené ustanovenia o vhodných odporúčaných teplotách pre dané klimatické pásma.

4.

Každý členský štát môže na svojom území ponechať v platnosti ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov iné, ako sú tie, ktoré sú uvedené v tejto smernici a ktoré sa týkajú odporúčanej teploty pre prepravu skvapalnených plynov alebo zmesí skvapalnených plynov, kým nebudú do európskych noriem začlenené a v oddiele I.1. prílohy I k tejto smernici uvedené ustanovenia týkajúce sa vhodných odporúčaných teplôt pre určené klimatické pásma.

5.

Každý členský štát môže pre dopravné operácie, ktoré vykonávajú vozidlá registrované na jeho území, zachovať ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov platných k 31. decembru 1996 týkajúce sa zobrazenia alebo umiestnenia kódu núdzových opatrení alebo výstražného štítku namiesto identifikačného čísla nebezpečnosti stanoveného v oddiele I.1. prílohy I k tejto smernici.

6.

Členské štáty si môžu ponechať vnútroštátne obmedzenia týkajúce sa prepravy látok obsahujúcich dioxíny a furány platné 31. decembra 1996.

I.3.   Vnútroštátne odchýlky

Odchýlky pre členské štáty na prepravu nebezpečného tovaru v rámci ich územia na základe článku 6 ods. 2 tejto smernice.

Číslovanie odchýlok: RO-a/bi/bii-ČŠ-čč

RO = cestná doprava

a/bi/bii = článok 6 ods. 2 písm. a)/písm. b) bod i)/písm. b) bod ii)

ČŠ = skratka členského štátu

čč = poradové číslo

Na základe článku 6 ods. 2 písm. a) tejto smernice

BE Belgicko

RO–a–BE–1

Predmet: Trieda 1 – Malé množstvá.

Odkaz na oddiel I.1. prílohy I k tejto smernici: 1.1.3.6

Obsah prílohy k smernici: 1.1.3.6 obmedzuje množstvo banských trhavín, ktoré sa môžu prepravovať bežným vozidlom, na 20 kg.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Prevádzkovatelia skladov vzdialených od zásobovacích miest môžu mať povolenie na prepravu najviac 25 kg dynamitu alebo silných trhavín a 300 rozbušiek v bežných motorových vozidlách, v závislosti od podmienok stanovených poskytovateľom trhaviny.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Article 111 de l’arrêté royal 23 septembre 1958 sur les produits explosifs 2000.

Deň skončenia platnosti: 30. jún 2015.

RO–a–BE–2

Predmet: Preprava nevyčistených prázdnych kontajnerov, ktoré obsahovali produkty rôznych tried.

Odkaz na oddiel I.1. prílohy I k tejto smernici: 5.4.1.1.6

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Údaj na dopravnom doklade „nevyčistené prázdne obaly, ktoré obsahovali produkty rôznych tried“.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Dérogation 6-97.

Poznámky: Odchýlka registrovaná Európskou komisiou ako č. 21 (podľa článku 6 ods. 10 smernice 94/55/ES).

Deň skončenia platnosti: 30. jún 2015.

RO–a–BE–3

Predmet: Prijatie RO–a–UK–4.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy:

Deň skončenia platnosti: 30. jún 2015.

DE Nemecko

RO–a–DE–1

Predmet: Zmiešané balenie a spoločná nakládka automobilových súčiastok so zatriedením 1.4G spolu s určitým nebezpečným tovarom (n4).

Odkaz na oddiel I.1. prílohy I k tejto smernici: 4.1.10 a 7.5.2.1

Obsah prílohy k smernici: Ustanovenia týkajúce sa zmiešaného balenia a spoločnej nakládky.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: UN 0431 a UN 0503 sa môžu nakladať spolu s určitým nebezpečným tovarom (produkty súvisiace s výrobou automobilov) v určitých množstvách uvedených vo výnimke. Nesmie sa prekročiť hodnota 1 000 (porovnateľná s 1.1.3.6.4).

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 28.

Poznámky: Je potrebná výnimka, ktorá umožňuje rýchlu dodávku bezpečnostných súčiastok vozidiel v závislosti od miestneho dopytu. Vzhľadom na širokú škálu produktov nie je ich skladovanie v miestnych automobilových dielňach bežné.

Deň skončenia platnosti: 30. jún 2015.

RO–a–DE–2

Predmet: Výnimka z požiadavky prevážať dopravný doklad a vyhlásenie odosielateľa pre určité množstvá nebezpečného tovaru definované v 1.1.3.6 (n1).

Odkaz na oddiel I.1. prílohy I k tejto smernici: 5.4.1.1.1 a 5.4.1.1.6

Obsah prílohy k smernici: Obsah dopravného dokladu.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Pre všetky triedy okrem triedy 7: nie je potrebný žiadny dopravný doklad, ak množstvo prepravovaných tovarov nepresahuje množstvá uvedené v 1.1.3.6.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18.

Poznámky: Informácie na označeniach a nálepkách obalov sa považujú za dostačujúce pre vnútroštátnu prepravu, pretože dopravný doklad nie je vždy vhodný tam, kde ide o miestnu distribúciu.

Odchýlka registrovaná Európskou komisiou ako č. 22 (podľa článku 6 ods. 10 smernice 94/55/ES).

Deň skončenia platnosti: 30. jún 2015.

RO–a–DE–3

Predmet: Preprava etalónov a palivových čerpadiel (prázdne, nevyčistené).

Odkaz na oddiel I.1. prílohy I k tejto smernici: Ustanovenia pre čísla UN 1202, UN 1203 a UN 1223.

Obsah prílohy k smernici: Balenie, označovanie, doklady, prepravné a manipulačné pokyny, pokyny pre posádky vozidiel.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Špecifikácia uplatniteľných predpisov a doplňujúcich ustanovení na uplatňovanie odchýlky; do 1 000 litrov: porovnateľné s prázdnymi nevyčistenými obalmi; nad 1 000 litrov: súlad s určitými predpismi pre cisterny; iba preprava prázdnych a nevyčistených.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 24.

Poznámky: Zoznam č. 7, 38, 38a.

Deň skončenia platnosti: 30. jún 2015.

RO–a–DE–5

Predmet: Povolenie kombinovaných obalov.

Odkaz na oddiel I.1. prílohy I k tejto smernici: 4.1.10.4 MP2

Obsah prílohy k smernici: Zákaz kombinovaných obalov.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: triedy 1.4S, 2, 3 a 6.1; povolenie kombinovaných obalov pre predmety v triede 1.4S (nábojnice do malých zbraní), aerosóly (trieda 2) a materiály na čistenie a ošetrovanie v triedach 3 a 6.1 (čísla UN uvedené v zozname) ako súpravy, ktoré sa majú predávať v kombinovaných obaloch v skupine obalov II a v malých množstvách.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.

Poznámky: Zoznam č. 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g.

Deň skončenia platnosti: 30. jún 2015.

DK Dánsko

RO–a–DK–1

Predmet: Cestná preprava obalov obsahujúcich odpady alebo zvyšky nebezpečných látok zozbieraných z domácností a z určitých podnikov na účely likvidácie.

Odkaz na oddiel I.1. prílohy I k tejto smernici: 2, 4.1.4, 4.1.10, 5.2, 5.4 a 8.2.

Obsah prílohy k smernici:

Princípy triedenia. Ustanovenia o zmiešaných obaloch. Ustanovenia o označovaní a nálepkovaní. Dopravný doklad.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Vnútorné obaly, ktoré obsahujú odpad alebo zvyšky chemikálií zozbierané z domácností a z určitých podnikov, sa môžu baliť spolu v určitých vonkajších obaloch schválených OSN. Obsah žiadneho vnútorného obalu nesmie prekročiť 5 kg alebo 5 litrov. Odchýlky z ustanovení týkajúcich sa triedenia, označovania a nálepkovania, dokumentácie a výcviku.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Bekendtgørelse nr. 729 af 15. august 2001 om vejtransport of farligt gods § 4, stk. 3.

Poznámky: Nie je možné vykonať presné triedenie a uplatňovať všetky ustanovenia ADR, keď sa odpady alebo zvyškové množstvá chemikálií zberajú z domácností a určitých podnikov na účely likvidácie. Odpad sa obvykle nachádza v obaloch, ktoré sa predali v rámci maloobchodného predaja.

Deň skončenia platnosti: 30. jún 2015.

RO–a–DK–2

Predmet: Cestná preprava obalov obsahujúcich výbušné látky a obalov obsahujúcich rozbušky na tom istom vozidle.

Odkaz na oddiel I.1. prílohy I k tejto smernici: 7.5.2.2

Obsah prílohy k smernici: Ustanovenia týkajúce sa zmiešaného balenia.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Pri cestnej preprave nebezpečného tovaru sa musia dodržiavať pravidlá ADR.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Bekendtgørelse nr. 729 af 15. august 2001 om vejtransport of farligt gods § 4, stk. l.

Poznámky: V praxi je potrebné, aby sa výbušné látky mohli nakladať spolu s rozbuškami na tom istom vozidle z miesta ich uskladnenia na miesto ich použitia a naspäť.

Keď sa zmenia a doplnia dánske právne predpisy týkajúce sa prepravy nebezpečného tovaru, dánske orgány povolia takú prepravu za týchto podmienok:

1.

Nebude sa prepravovať viac ako 25 kg výbušných látok zaradených do skupiny D.

2.

Nebude sa prepravovať viac ako 200 ks rozbušiek zaradených do skupiny B.

3.

Rozbušky a výbušné látky sa musia baliť oddelene do obalov schválených OSN v súlade s pravidlami uvedenými v smernici 2000/61/ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 94/55/ES.

4.

Vzdialenosť medzi obalmi, ktoré obsahujú rozbušky, a obalmi, ktoré obsahujú výbušné látky, musí byť aspoň 1 meter. Táto vzdialenosť sa musí dodržať aj po prudkom zabrzdení. Obaly obsahujúce výbušné látky a obaly obsahujúce rozbušky sa musia umiestniť takým spôsobom, ktorý umožňuje ich rýchle odstránenie z vozidla.

5.

Musia sa dodržiavať všetky ostatné pravidlá týkajúce sa cestnej prepravy nebezpečného tovaru.

Deň skončenia platnosti: 30. jún 2015.

FI Fínsko

RO–a–FI–1

Predmet: Preprava nebezpečného tovaru v určitých množstvách v autobusoch a rádioaktívnych materiálov s nízkou aktivitou v malých množstvách na účely zdravotnej starostlivosti a výskumu.

Odkaz na oddiel I.1. prílohy I k tejto smernici: 4.1, 5.4

Obsah prílohy k smernici: Ustanovenia o obaloch, dokumentácia.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Preprava nebezpečného tovaru v určitých množstvách podľa limitu uvedeného v 1.1.3.6 s maximálnou čistou hmotnosťou najviac 200 kg v autobusoch je povolená bez dopravného dokladu a bez splnenia všetkých požiadaviek na balenie. Keď sa prepravujú nízkorádioaktívne materiály s hmotnosťou maximálne 50 kg na účely zdravotnej starostlivosti a výskumu, vozidlo nemusí byť označené a vybavené podľa ADR.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003; 312/2005).

Deň skončenia platnosti: 30. jún 2015.

RO–a–FI–2

Predmet: Opis prázdnych cisterien v dopravnom doklade.

Odkaz na oddiel I.1. prílohy I k tejto smernici: 5.4.1.1.6

Obsah prílohy k smernici: Osobitné ustanovenia pre prázdne nevyčistené obaly, vozidlá, kontajnery, cisterny, batériové vozidlá a viacčlánkové kontajnery na plyn (MEGC).

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: V prípade prázdnych nevyčistených cisternových vozidiel, v ktorých sa prepravovali dve látky alebo viacero látok s číslami UN 1202, UN 1203 a UN 1223 možno opis v dopravných dokladoch doplniť slovami „posledný náklad“ spolu s názvom produktu s najnižším bodom vzplanutia; „Prázdne cisternové vozidlo, 3, posledný náklad: UN 1203 motorový benzín, II“.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).

Deň skončenia platnosti: 30. jún 2015.

RO–a–FI–3

Predmet: Nálepkovanie a označovanie dopravnej jednotky pre výbušniny.

Odkaz na oddiel I.1. prílohy I k tejto smernici: 5.3.2.1.1

Obsah prílohy k smernici: Všeobecné ustanovenia o označovaní oranžovými tabuľami.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Dopravné jednotky prepravujúce (obvykle v dodávkových automobiloch) malé množstvá výbušnín [maximálne 1 000 kg (čistej hmotnosti)] do kameňolomov a na pracoviská môžu byť označené vpredu a vzadu s použitím bezpečnostnej značky vzoru 1.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).

Deň skončenia platnosti: 30. jún 2015.

FR Francúzsko

RO–a–FR–1

Predmet: Preprava prenosného a mobilného zariadenia pre gamarádiografiu (18).

Odkaz na oddiel I.1. prílohy I k tejto smernici: prílohy A a B

Obsah prílohy k smernici:

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Na prepravu zariadení na gamarádiografiu užívateľmi v špeciálnych vozidlách sa vzťahuje výnimka, no podlieha osobitným pravidlám.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route – Article 28.

Deň skončenia platnosti: 30. jún 2015.

RO–a–FR–2

Predmet: Preprava klinického odpadu zahŕňajúceho riziko infekcie, s ktorými sa nakladá ako s anatomickými časťami, na ktoré sa vzťahuje UN 3291, s hmotnosťou nižšou alebo rovnajúcou sa 15 kg.

Odkaz na oddiel I.1. prílohy I k tejto smernici: prílohy A a B

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Výnimka z požiadaviek ADR na prepravu klinického odpadu zahŕňajúceho riziko infekcie, s ktorými sa nakladá ako s anatomickými časťami, na ktoré sa vzťahuje UN 3291, s hmotnosťou nižšou alebo rovnajúcou sa 15 kg.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route – Article 12.

Deň skončenia platnosti: 30. jún 2015.

RO–a–FR–3

Predmet: Preprava nebezpečných látok vo vozidlách verejnej osobnej dopravy (18).

Odkaz na oddiel I.1. prílohy I. k tejto smernici: 8.3.1

Obsah prílohy k smernici: Preprava cestujúcich a nebezpečných látok.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Preprava nebezpečných látok ako príručnej batožiny povolená vo vozidlách verejnej dopravy: uplatňujú sa iba ustanovenia týkajúce sa balenia, označovania a nálepkovania balíkov uvedené v 4.1, 5.2 a 3.4.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route – Article 21.

Poznámky: V príručnej batožine môže byť iba nebezpečný tovar určený na osobnú alebo vlastnú profesnú potrebu. Prenosné nádoby na plyn, povolené pre pacientov s respiračnými problémami, v množstve potrebnom na jednu cestu.

Deň skončenia platnosti: 30. jún 2015.

RO–a–FR–4

Predmet: Preprava malých množstiev nebezpečných materiálov na vlastnú zodpovednosť (18).

Odkaz na oddiel I.1. prílohy I k tejto smernici: 5.4.1

Obsah prílohy k smernici: Povinnosť mať dopravný doklad.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Preprava malých množstiev nebezpečných materiálov, ktoré nepresahujú limity uvedené v 1.1.3.6, na vlastnú zodpovednosť nepodlieha povinnosti mať dopravný doklad stanovený v 5.4.1.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route – Article 23-2.

Deň skončenia platnosti: 30. jún 2015.

IE Írsko

RO–a–IE–1

Predmet: Výnimka z požiadavky 5.4.0 ADR na dopravný doklad na prepravu pesticídov triedy 3 podľa ADR uvedených v bode 2.2.3.3 ako pesticídy FT2 (bod vzplanutia nižší ako 23 °C) a pesticídov triedy ADR 6.1 uvedených v bode 2.2.61.3 ako pesticídy T6, kvapalné (bod vzplanutia najmenej 23 °C), v prípade, že množstvo prepravovaného nebezpečného tovaru nepresahuje množstvá uvedené v bode 1.1.3.6 ADR.

Odkaz na oddiel I.1. prílohy I k tejto smernici: 5.4

Obsah prílohy k smernici: Požiadavka na dopravný doklad.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Dopravný doklad sa nevyžaduje na prepravu pesticídov tried 3 a 6.1 podľa ADR, ak množstvo prepravovaného nebezpečného tovaru nepresahuje množstvá stanovené v bode 1.1.3.6.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Regulation 82(9) of the Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004.

Poznámky: Zbytočná, zaťažujúca požiadavka pre miestnu prepravu a dodávku takých pesticídov.

Deň skončenia platnosti: 30. jún 2015.

RO–a–IE–2

Predmet: Výnimka z niektorých ustanovení ADR o obaloch, označovaní a nálepkovaní pri preprave malých množstiev (nižších, ako sú limity v 1.1.3.6) pyrotechnických výrobkov klasifikačných kódov 1.3G, 1.4G a 1.4S triedy 1 podľa ADR s prekročenou povolenou dobou používania, označených príslušnými identifikačnými číslami látky UN 0092, UN 0093, UN 0403 alebo UN 0404, do najbližších vojenských kasární na účely likvidácie.

Odkaz na oddiel I.1. prílohy I k tejto smernici: 1.1.3.6, 4.1, 5.2 a 6.1

Obsah prílohy k smernici: Likvidácia zastaraných pyrotechnických materiálov.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Ustanovenia ADR o obaloch, označovaní a nálepkovaní v prípade prepravy pyrotechnických výrobkov s prekročenou povolenou dobou používania označených príslušnými číslami UN 0092, UN 0093, UN 0403, UN 0404 do najbližších vojenských kasární sa neuplatňujú za predpokladu, že sú dodržané všeobecné ustanovenia ADR o obaloch a doplňujúce informácie sú obsiahnuté v dopravnom doklade. Uplatňujú sa iba na miestnu prepravu malých množstiev týchto pyrotechnických materiálov s prekročenou povolenou dobou používania do najbližších kasární na účel bezpečnej likvidácie.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Regulation 82(10) of the Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004.

Poznámky: Preprava malých množstiev námorných núdzových svetlíc „s prekročenou povolenou dobou používania“, najmä majiteľmi rekreačných plavidiel a výrobcami lodného príslušenstva, do vojenských kasární na účely bezpečnej likvidácie, spôsobila ťažkosti, obzvlášť v súvislosti s požiadavkami na obaly. Odchýlka platí pre malé množstvá (nižšie, ako sú uvedené v 1.1.3.6) pre miestnu prepravu.

Deň skončenia platnosti: 30. jún 2015.

RO–a–IE–3

Predmet: Výnimka z požiadaviek 6.7 a 6.8 v súvislosti s cestnou prepravou formálne prázdnych nevyčistených skladovacích cisterien (na skladovanie v určených lokalitách) na účely čistenia, opravy, skúšania alebo zošrotovania.

Odkaz na oddiel I.1. prílohy I k tejto smernici: 6.7 a 6.8

Obsah prílohy k smernici: Požiadavky na projektovanie, konštrukciu, kontroly a skúšanie cisterien.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Výnimka z požiadaviek 6.7 a 6.8 ADR pre cestnú prepravu formálne prázdnych nevyčistených skladovacích cisterien (na skladovanie v určených priestoroch) na účely čistenia, opravy, skúšania alebo zošrotovania za predpokladu, že a) z potrubia, ktoré bolo pripojené k cisterne, sa odstránilo čo najviac potrubia; b) na cisterne je namontovaný vhodný poistný tlakový ventil, ktorý zostane počas prepravy prevádzkyschopný, a c) s prihliadnutím na b) všetky otvory v cisterne a vo všetkých k nemu pripojených potrubiach boli utesnené s cieľom zabrániť úniku akéhokoľvek nebezpečného tovaru, pokiaľ to bolo prakticky uskutočniteľné.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Proposed amendment to Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004.

Poznámky: Tieto cisterny sa používajú na uskladnenie látok v určených priestoroch, a nie na prepravu tovaru. Pri preprave do rôznych priestorov na účely čistenia, opráv atď. by mali obsahovať veľmi malé množstvá nebezpečného tovaru. Predtým podľa článku 6 ods. 10 smernice 94/55/ES.

Deň skončenia platnosti: 30. jún 2015.

RO–a–IE–4

Predmet: Výnimka z požiadaviek 5.3, 5.4, 7 a prílohy B k ADR v súvislosti s prepravou plynových tlakových fliaš na dávkovacie činidlá (na nápoje), ak sa prepravujú na tom istom vozidle ako nápoje (pre ktoré sa majú používať).

Odkaz na oddiel I.1. prílohy I k tejto smernici: 5.3, 5.4, 7 a príloha B

Obsah prílohy k smernici: Označovanie vozidiel, dokumentácia, ktorá sa má prepravovať, a ustanovenia týkajúce sa dopravného vybavenia a dopravných operácií.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Výnimka z požiadaviek 5.3, 5.4, 7 a prílohy B k ADR pre tlakové fľaše na plyny používané ako dávkovacie činidlá pre nápoje, ak sa tieto tlakové fľaše na plyny prepravujú na tom istom vozidle ako nápoje (pre ktoré sa majú používať).

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Proposed amendment to Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004.

Poznámky: Hlavná činnosť spočíva v distribúcii obalov nápojov, ktoré nie sú látkami podľa ADR, spolu s malými množstvami malých tlakových fliaš spojených s dávkovaním plynov.

Predtým podľa článku 6 ods. 10 smernice 94/55/ES.

Deň skončenia platnosti: 30. jún 2015.

RO–a–IE–5

Predmet: Výnimka pre vnútroštátnu prepravu v rámci Írska z požiadaviek na konštrukciu a skúšanie nádob a z ustanovení o ich používaní obsiahnutých v 6.2 a 4.1 ADR v prípade fliaš a tlakových sudov na plyny triedy 2, ktoré absolvovali multimodálnu prepravu vrátane prepravy po mori, ak sú i) tieto fľaše a tlakové sudy skonštruované, odskúšané a používané v súlade s Kódexom IMDG, ii) tieto tlakové fľaše a tlakové nádoby sa opätovne nenapĺňajú v Írsku, ale vracajú sa formálne prázdne do krajiny pôvodu multimodálnej prepravy a iii) tieto fľaše a tlakové sudy sa distribuujú lokálne v malých množstvách.

Odkaz na oddiel I.1. prílohy I k tejto smernici: 1.1.4.2, 4.1 a 6.2

Obsah prílohy k smernici: Ustanovenia týkajúce sa multimodálnej prepravy vrátane námornej prepravy, používania fliaš a tlakových sudov na plyny triedy 2 podľa ADR a konštrukcie a skúšania týchto fliaš a tlakových sudov na plyny triedy 2 ADR.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Ustanovenia 4.1 a 6.2 sa neuplatňujú na fľaše a tlakové sudy na plyny triedy 2 za predpokladu, že i) tieto fľaše a tlakové sudy na plyny sú skonštruované a odskúšané v súlade s Kódexom IMDG, ii) tieto fľaše a tlakové sudy na plyny sa používajú v súlade s Kódexom IMDG, iii) tieto fľaše a tlakové sudy na plyny boli prepravené príjemcovi prostredníctvom multimodálnej prepravy, vrátane námornej prepravy, iv) preprava týchto fliaš a tlakových sudov na plyny ku konečnému užívateľovi pozostáva iba z jedinej prepravnej cesty ukončenej v ten istý deň od príjemcu multimodálnej dopravnej operácie uvedeného v iii), v) tieto fľaše a tlakové sudy na plyn sa opätovne nenapĺňajú v danom štáte a vracajú sa nominálne prázdne do krajiny pôvodu multimodálnej dopravnej operácie uvedenej v iii) a vi) tieto fľaše a tlakové sudy sa distribuujú lokálne v danom štáte v malých množstvách.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Proposed amendment to Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004.

Poznámky: Plyny obsiahnuté v týchto fľašiach a tlakových sudoch spĺňajú špecifikácie požadované konečnými používateľmi, čo má za následok potrebu dovážať ich z oblastí, na ktoré sa nevzťahuje ADR. Vyžaduje sa, aby tieto formálne prázdne fľaše a tlakové sudy boli po použití vrátené do krajiny pôvodu na účely opakovaného naplnenia zvlášť špecifikovanými plynmi – nemajú sa opakovane plniť v Írsku alebo dokonca v ktorejkoľvek časti oblasti, na ktorú sa nevzťahuje ADR. Hoci nie sú v súlade s ADR, sú v súlade s kódom IMDG a sú akceptované s ohľadom na tento kód. Multimodálna preprava začínajúca sa mimo oblasti, na ktorú sa vzťahuje ADR, má byť ukončená v priestoroch dovozcu, odkiaľ sa tieto fľaše a tlakové sudy majú distribuovať konečnému používateľovi miestne v rámci Írska v malých množstvách. Táto preprava v rámci Írska by mala patriť pod článok 6 ods. 9 zmenenej a doplnenej smernice 94/55/ES.

Deň skončenia platnosti: 30. jún 2015.

LT Litva

RO–a–LT–1

Predmet: Prijatie RO–a–UK–6.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 „Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje“ (Uznesenie vlády č. 337 o cestnej preprave nebezpečného tovaru v Litovskej republike, prijaté 23. marca 2000).

Deň skončenia platnosti: 30. jún 2015.

UK Spojené kráľovstvo

RO–a–UK–1

Predmet: Preprava určitých nízkorádioaktívnych predmetov, ako sú hodiny, hodinky, detektory dymových plynov, číselníky kompasov (E1).

Odkaz na oddiel I.1. prílohy I k tejto smernici: väčšina požiadaviek ADR

Obsah prílohy k smernici: Požiadavky týkajúce sa prepravy materiálu triedy 7.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Úplná výnimka z ustanovení vnútroštátnych predpisov pre určité obchodné výrobky, ktoré obsahujú obmedzené množstvá rádioaktívneho materiálu. (Svietiace zariadenie určené na nosenie pre ľudí; v jednom vozidle alebo železničnom vozni maximálne 500 detektorov dymu na domáce použitie, pričom rádioaktivita každého z nich nesmie presiahnuť 40 kBq; alebo v každom vozidle, alebo železničnom vozni maximálne päť plynom plnených tríciových osvetľovacích zariadení, pričom rádioaktivita každého z nich nesmie presiahnuť 10 GBq).

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002 Regulation 5(4)(d). The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(10).

Poznámky: Táto odchýlka je krátkodobým opatrením, ktoré sa už nebude požadovať, ak sa do ADR začlenia podobné zmeny a doplnenia k predpisom Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (IAEA).

Deň skončenia platnosti: 30. jún 2015.

RO–a–UK–2

Predmet: Výnimka z požiadavky prepravovať dopravný doklad pre určité množstvá nebezpečného tovaru (iného ako tovaru triedy 7) definovaného v 1.1.3.6 (E2).

Odkaz na oddiel I.1. prílohy I k tejto smernici: 1.1.3.6.2 a 1.1.3.6.3

Obsah prílohy k smernici: Výnimky z určitých požiadaviek pre určité množstvá na jednu dopravnú jednotku.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Dopravný doklad sa nevyžaduje pre limitované množstvá okrem prípadov, keď tvoria časť väčšieho nákladu.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(a).

Poznámky: Táto výnimka je prispôsobená vnútroštátnej preprave, kde dopravný doklad nie je v prípade miestnej distribúcie zakaždým vhodný.

Deň skončenia platnosti: 30. jún 2015.

RO–a–UK–3

Predmet: Výnimka z požiadavky, aby boli vozidlá, ktoré prepravujú rádioaktívny materiál s nízkou úrovňou rádioaktivity, vybavené protipožiarnymi zariadeniami (E4).

Odkaz na oddiel I.1. prílohy I k tejto smernici: 8.1.4

Obsah prílohy smernice: Požiadavka, aby boli vozidlá vybavené protipožiarnymi zariadeniami.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Odstraňujú požiadavku prepravovať hasiace prístroje, ak sa prepravujú len obaly, ktoré sú predmetom výnimky (UN 2908, UN 2909, UN 2910 a UN 2911).

Obmedzujú túto požiadavku na prípady, keď sa prepravujú malé počty obalov.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002 Regulation 5(4)(d).

Poznámky: Preprava protipožiarneho zariadenia je v praxi irelevantná, pokiaľ ide o prepravu UN 2908, UN 2909, UN 2910, UN 2911, ktoré sa môžu často prepravovať v malých vozidlách.

Deň skončenia platnosti: 30. jún 2015.

RO–a–UK–4

Predmet: Distribúcia tovaru vo vnútorných obaloch maloobchodníkom alebo užívateľom (okrem tovaru tried 1, 4.2, 6.2 a 7) z miestnych distribučných skladov maloobchodníkom alebo užívateľom a od maloobchodníkov ku konečným užívateľom (N1).

Odkaz na oddiel I.1. prílohy I k tejto smernici: 6.1

Obsah prílohy k smernici: Požiadavky týkajúce sa konštrukcie a skúšania obalov.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Nevyžaduje sa, aby bola obalom pridelená značka RID/ADR alebo UN alebo aby boli inak označené, ak obsahujú tovar uvedený v harmonograme 3.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(4) and Regulation 36 Authorisation Number 13.

Poznámky: Požiadavky ADR sú neprimerané pre záverečné prepravné etapy z distribučného skladu k maloobchodníkovi alebo k užívateľovi alebo od maloobchodníka ku konečnému užívateľovi. Účelom tejto odchýlky je umožniť, aby sa vnútorné nádoby tovaru určeného na maloobchodnú distribúciu mohli prepravovať na záverečnom úseku miestnej distribučnej trasy bez vonkajšieho obalu.

Deň skončenia platnosti: 30. jún 2015.

RO–a–UK–5

Predmet: Povoliť rôzne „maximálne celkové množstvo na jednu dopravnú jednotku“ pre tovar triedy 1 v kategóriách 1 a 2 tabuľky v 1.1.3.6.3 (N10).

Odkaz na oddiel I.1. prílohy I k tejto smernici: 1.1.3.6.3 a 1.1.3.6.4

Obsah prílohy k smernici: Výnimky týkajúce sa množstiev prepravovaných na jednu dopravnú jednotku.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Stanovuje pravidlá týkajúce sa výnimiek pre obmedzené množstvá a zmiešanú nakládku výbušnín.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13 and Schedule 5; reg. 14 and Schedule 4.

Poznámky: Povoliť rôzne množstvové limity pre tovar triedy 1, a to „50“ pre kategóriu 1 a „500“ pre kategóriu 2. Na účel výpočtu zmiešaných nákladov, multiplikačné faktory musia byť „20“ pre prepravnú kategóriu 1 a „2“ pre dopravnú kategóriu 2.

Predtým odchýlka podľa článku 6 ods. 10 smernice 94/55/ES.

Deň skončenia platnosti: 30. jún 2015.

RO–a–UK–6

Predmet: Zvýšenie maximálnej čistej hmotnosti výbušných predmetov je prípustné vo vozidlách EX/II (N13).

Odkaz na oddiel I.1. prílohy I k tejto smernici: 7.5.5.2

Obsah prílohy k smernici: Obmedzenia množstva prepravovaných výbušných látok a predmetov.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Obmedzenia množstva prepravovaných výbušných látok a predmetov.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13, Schedule 3.

Poznámky: Predpisy Spojeného kráľovstva povoľujú maximálnu čistú hmotnosť 5 000 kg vo vozidlách typu II pre skupiny znášanlivosti 1.1C, 1.1D, 1.1E a 1.1J.

Mnohé výrobky triedy 1.1C, 1.1D, 1.1E a 1.1J premiestňované v Európe sú veľké alebo objemné a presahujú dĺžku približne 2,5 m. Sú to hlavne výbušné výrobky určené na vojenské účely. Obmedzenia týkajúce sa konštrukcie vozidiel EX/III (pri ktorých sa vyžaduje, aby boli uzavretými vozidlami) veľmi sťažujú nakládku a vykládku takých výrobkov. Niektoré výrobky by si vyžadovali špecializované nakladacie a vykladacie zariadenia na oboch koncoch trasy. V praxi takéto zariadenie existuje zriedkakedy. V Spojenom kráľovstve sa používa niekoľko vozidiel EX/III a bolo by mimoriadne zaťažujúce pre priemysel, ak by sa požadovala výroba ďalších špecializovaných vozidiel EX/III na prepravu tohto typu výbušnín.

V Spojenom kráľovstve vojenské výbušniny prepravujú prevažne komerční dopravcovia, a teda nemôžu využívať výnimku pre vojenské vozidlá uvedenú v rámcovej smernici. Na účely prekonania tohto problému Spojené kráľovstvo vždy povolilo prepravu až 5 000 kg takýchto výrobkov vo vozidlách EX/II. Súčasný limit nie je zakaždým dostačujúci, keďže jeden výrobok môže obsahovať viac ako 1 000 kg výbušniny.

Od roku 1950 došlo len ku dvom mimoriadnym udalostiam (obe sa stali v päťdesiatych rokoch) spojeným s detonáciou výbušnín s hmotnosťou presahujúcou 5 000 kg. Tieto udalosti boli spôsobené požiarom pneumatík a horúcim výfukovým systémom, ktoré spôsobili vznietenie opláštenia. K požiarom mohlo dôjsť aj v prípade menšieho nákladu. Nedošlo k žiadnym obetiam na životoch alebo zraneniam.

Existujú empirické dôkazy, z ktorých vyplýva, že je nepravdepodobné, aby došlo k zapáleniu správne zabalených výbušných predmetov v dôsledku nárazu, napríklad v dôsledku zrážky vozidiel. Dôkazy vo vojenských správach a v údajoch o nárazových skúškach rakiet potvrdzujú, že na privodenie zapálenia nábojníc je potrebná nárazová rýchlosť väčšia, ako je nárazová rýchlosť dosiahnutá pri skúške pádom z výšky 12 metrov.

Súčasné bezpečnostné normy by nemali byť ovplyvnené.

Deň skončenia platnosti: 30. jún 2015.

RO–a–UK–7

Predmet: Výnimka z požiadaviek na dozor, pokiaľ ide o malé množstvá určitého tovaru triedy 1 (N12).

Odkaz na oddiel I.1. prílohy I k tejto smernici: 8.4 a 8.5 S1(6)

Obsah prílohy k smernici: Požiadavky týkajúce sa dozoru v prípade vozidiel prepravujúcich určité množstvá nebezpečného tovaru.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Stanovujú požiadavky na zatriedenie pre bezpečné parkovanie a dozor, nevyžadujú však, aby bol zakaždým vykonávaný dozor nad určitými nákladmi triedy 1 tak, ako to vyžaduje kapitola 8.5 S1(6) ADR.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 24.

Poznámky: Požiadavky na dozor podľa ADR nie sú vo vnútroštátnom kontexte vždy realizovateľné.

Deň skončenia platnosti: 30. jún 2015.

RO–a–UK–8

Predmet: Zmiernenie obmedzení prepravy spoločných nákladov výbušnín a výbušnín s ostatným nebezpečným tovarom vo vozňoch, vozidlách a kontajneroch (N4/5/6).

Odkaz na oddiel I.1. prílohy I k tejto smernici: 7.5.2.1 a 7.5.2.2

Obsah prílohy k smernici: Obmedzenia pre určité druhy zmiešanej nakládky.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Vnútroštátne právne predpisy nie sú natoľko obmedzujúce, pokiaľ ide o zmiešanú nakládku výbušnín, za predpokladu, že takáto preprava sa dá uskutočniť bez rizika.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 18.

Poznámky: Spojené kráľovstvo chce povoliť určité zmeny pravidiel týkajúcich sa spoločnej prepravy výbušnín s inými výbušninami a výbušnín s iným nebezpečným tovarom. Každá zmena bude obsahovať obmedzenie množstva jednej alebo viacerých zložiek nákladu a bude povolená iba za predpokladu, že „sa prijali všetky reálne uskutočniteľné opatrenia s cieľom zamedziť tomu, aby sa výbušniny dostali do kontaktu s akýmikoľvek takýmto tovarom alebo inak ohrozovali alebo boli ohrozované akýmkoľvek takýmto tovarom“.

Príklady zmien, ktoré môže Spojené kráľovstvo povoliť, sú:

1.

Výbušniny, ktorým boli pri klasifikácii pridelené čísla UN 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360 alebo 0361, môžu byť prepravované v tom istom vozidle s nebezpečným tovarom, ktorému bolo pri klasifikácii pridelené číslo UN 1942. Množstvo UN 1942, ktorého preprava bude povolená, sa obmedzí tak, že sa bude považovať za výbušninu 1.1D.

2.

Výbušniny, ktorým boli pri klasifikácii pridelené čísla UN 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 alebo 0453, môžu byť prepravované v tom istom vozidle s nebezpečným tovarom (okrem horľavých plynov, infekčných látok a jedovatých látok) v dopravnej kategórii 2 alebo nebezpečným tovarom v dopravnej kategórii 3, alebo v akejkoľvek ich kombinácii, za predpokladu, že celková hmotnosť alebo objem nebezpečného tovaru v dopravnej kategórii 2 nepresahuje 500 kg alebo l a že celková čistá hmotnosť takýchto výbušnín nepresahuje 500 kg.

3.

Výbušniny 1.4G sa môžu prepravovať s horľavými kvapalinami a horľavými plynmi v dopravnej kategórii 2 alebo nehorľavými, nejedovatými plynmi v dopravnej kategórii 3, alebo v akejkoľvek ich kombinácii v tom istom vozidle za predpokladu, že celková hmotnosť alebo objem nebezpečného tovaru po ich spočítaní nepresiahne 200 kg alebo l a že celková čistá hmotnosť výbušnín nepresiahne 20 kg;

4.

Výbušné predmety, ktorým boli pri klasifikácii pridelené čísla UN 0106, UN 0107 alebo UN 0257, sa môžu prepravovať s výbušnými predmetmi skupiny znášanlivosti D, E alebo F, pre ktoré sú komponentmi. Celkové množstvo výbušnín čísiel UN 0106, UN 0107 alebo UN 0257 nesmie presiahnuť 20 kg.

Deň skončenia platnosti: 30. jún 2015.

RO–a–UK–9

Predmet: Alternatíva k osadeniu oranžových tabúľ pre malé zásielky rádioaktívneho materiálu v malých vozidlách.

Odkaz na oddiel I.1. prílohy I k tejto smernici: 5.3.2

Obsah prílohy k smernici: Požiadavka osadenia oranžových tabúľ na malých vozidlách prepravujúcich rádioaktívny materiál.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Povoľuje akúkoľvek odchýlku schválenú na základe tohto postupu. Požadovaná odchýlka:

1.

Vozidlá musia byť buď:

a)

označené tabuľou podľa uplatniteľných ustanovení 5.3.2 ADR, alebo

b)

v prípade vozidiel s hmotnosťou nižšou ako 3 500 kg prepravujúcich menej ako desať obalov obsahujúcich neštiepny alebo štiepny vylúčený rádioaktívny materiál a tam, kde súčet prepravných indexov týchto obalov nepresahuje 3, môžu byť alternatívne prepravované pod označením, ktoré je v súlade s požiadavkami uvedenými v odseku 2.

2.

Na účely odseku 1 musí nápis, ktorý musí byť vystavený na vozidle počas prepravy rádioaktívneho materiálu, spĺňať tieto podmienky:

a)

nesmie byť menší ako 12 cm2. Všetky písmená na nápise musia byť čierne, tučne vysádzané a čitateľné. Všetky písmená musia byť taktiež vypuklé alebo vyrazené. Veľké písmená v slove „RÁDIOAKTÍVNY“ nesmú byť menšie ako 12 mm a všetky ostatné veľké písmená nesmú byť menšie ako 5 mm;

b)

musí byť ohňovzdorný do tej miery, že slová na nápise musia zostať čitateľné aj po vystavení účinkom požiaru vzniknutého na vozidle;

c)

musí byť bezpečne umiestnený vo vozidle na takom mieste, na ktorom bude jasne viditeľný pre vodiča, ale nebude mu brániť vo výhľade na cestu a bude vystavený iba vtedy, keď vozidlo prepravuje rádioaktívny materiál;

d)

musí mať odsúhlasenú formu a musí na ňom byť meno, adresa a telefónne číslo pre prípad núdzových situácií.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002 Regulation 5(4)(d).

Poznámky: Výnimka sa vyžaduje pre limitované presuny malých množstiev rádioaktívneho materiálu, hlavne dávok rádioaktívnych materiálov pre jedného pacienta medzi miestnymi nemocničnými zariadeniami, tam, kde sa používajú malé vozidlá, a tam, kde sú limitované možnosti umiestniť čo i len malé oranžové tabule. Skúsenosti potvrdili, že v prípade týchto vozidiel je pripevnenie oranžových tabúľ problematické a je náročné ponechať ich za bezpečných prepravných podmienok. Vozidlá sa označia tabuľami uvádzajúcimi obsah v súlade s 5.3.1.5.2 ADR (a obvykle 5.3.1.7.4), ktoré jasne označujú nebezpečenstvo. Navyše na jasne viditeľnom mieste bude pripevnený ohňovzdorný nápis s uvedením dôležitých tiesňových informácií. V praxi bude k dispozícii viac bezpečnostných informácií ako na základe požiadaviek 5.3.2 ADR.

Deň skončenia platnosti: 30. jún 2015.

Na základe článku 6 ods. 2 písm. b) bodu i) tejto smernice.

BE Belgicko

RO–bi–BE–1

Predmet: Preprava v tesnej blízkosti priemyselných areálov vrátane prepravy na verejných cestách.

Odkaz na oddiel I.1. prílohy I k tejto smernici: prílohy A a B

Obsah prílohy k smernici: Prílohy A a B.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Odchýlky sa týkajú dokumentácie, bezpečnostného značenia, označovania obalov a vodičského oprávnenia.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Dérogations 2-89, 4-97 et 2-2000.

Poznámky: Nebezpečný tovar sa prepravuje medzi areálmi

odchýlka 2-89: prejazd cez verejnú hlavnú cestu (chemické látky v obaloch),

odchýlka 4-97: vzdialenosť 2 km (ingoty surového železa pri teplote 600 °C),

odchýlka 2-2000: vzdialenosť približne 500 m [Intermediate Bulk Container (IBC), PG II, III triedy 3, 5.1, 6.1, 8 a 9].

Deň skončenia platnosti: 30. jún 2015.

RO–bi–BE–2

Predmet: Premiestňovanie zásobníkov neurčených ako prepravné zariadenie.

Odkaz na oddiel I.1. prílohy I k tejto smernici: 1.1.3.2 písm. f)

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Premiestňovanie nominálnych cisterien na účely čistenia/opráv je povolené.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Dérogations 6-82, 2-85.

Poznámky: Odchýlka registrovaná Európskou komisiou ako č. 7 (podľa článku 6 ods. 10 smernice 94/55/ES).

Deň skončenia platnosti: 30. jún 2015.

RO–bi–BE–3

Predmet: Výcvik vodičov.

Miestna preprava UN 1202, UN 1203 a UN 1223 v obaloch a cisternách (v Belgicku, v okruhu 75 km od miesta sídla podniku).

Odkaz na oddiel I.1. prílohy I k tejto smernici: 8.2

Obsah prílohy k smernici:

Štruktúra výcviku:

1.

cvičné obaly;

2.

cvičná cisterna;

3.

osobitný výcvik Cl 1;

4.

osobitný výcvik Cl 7.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Vymedzenie pojmov – osvedčenie – vydanie – duplikáty – platnosť a predĺženie – organizácia kurzov a skúšky – odchýlky – pokuty – záverečné ustanovenia.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Presne sa uvedie v pripravovanom nariadení.

Poznámky: Navrhuje sa poskytnúť vstupný výcvik, po ktorom nasleduje skúška obmedzená na prepravu UN 1202, UN 1203 a UN 1223 v obaloch a cisternách v okruhu 75 km od miesta sídla podniku – dĺžka trvania výcviku musí spĺňať požiadavky ADR –, po 5 rokoch musí vodič absolvovať doplnkový kurz a zložiť skúšku – v osvedčení sa stanoví „vnútroštátna preprava UN 1202, UN 1203 a UN 1223 v súlade s článkom 6 ods. 2 smernice 2008/68/ES“.

Deň skončenia platnosti: 30. jún 2015.

RO–bi–BE–4

Predmet: Preprava nebezpečného tovaru v cisternách na účely likvidácie spaľovaním.

Odkaz na oddiel I.1. prílohy I k tejto smernici: 3.2

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Na základe odchýlky z tabuľky v 3.2 je povolené používať cisternový kontajner s cisternovým kódom L4BH namiesto cisternového kódu L4DH na prepravu kvapaliny reagujúcej s vodou, jedovatej, III, výslovne neuvedenej, za určitých podmienok.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Dérogation 01 – 2002.

Poznámky: Toto nariadenie sa môže používať iba pri preprave nebezpečného tovaru na krátku vzdialenosť.

Deň skončenia platnosti: 30. jún 2015.

RO–bi–BE–5

Predmet: Preprava odpadu do závodov na likvidáciu odpadu.

Odkaz na oddiel I.1. prílohy I k tejto smernici: 5.2, 5.4, 6.1 (staré nariadenie: A5, 2X14, 2X12)

Obsah prílohy k smernici: Triedenie, označovanie a požiadavky týkajúce sa balenia.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Namiesto triedenia odpadov podľa ADR sa odpady priraďujú do rôznych skupín (horľavé rozpúšťadlá, nátery, kyseliny, batérie atď.) s cieľom zabrániť nebezpečným reakciám v rámci jednej skupiny. Požiadavky na konštrukciu sú menej reštriktívne.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route.

Poznámky: Toto nariadenie sa môže využívať na prepravu malých množstiev odpadov do závodov na likvidáciu odpadu.

Deň skončenia platnosti: 30. jún 2015.

RO–bi–BE–6

Predmet: Prijatie RO–bi–SE–5.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy:

Deň skončenia platnosti: 30. jún 2015.

RO–bi–BE–7

Predmet: Prijatie RO–bi–SE–6.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy:

Deň skončenia platnosti: 30. jún 2015.

RO–bi–BE–8

Predmet: Prijatie RO–bi–UK–2.

Východiskový odkaz na vnútroštátne právne predpisy:

Deň skončenia platnosti: 30. jún 2015.

DE Nemecko

RO–bi–DE–1

Predmet: Zrušenie určitých údajov na dopravnom doklade (n2).

Odkaz na oddiel I.1. prílohy I k tejto smernici: 5.4.1.1.1

Obsah prílohy smernice: Obsah dopravného dokladu.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Pre všetky triedy okrem tried 1 (okrem 1.4S), 5.2 a 7:

V dopravnom doklade nie je potrebný žiadny údaj:

a)

pre príjemcu v prípade miestnej distribúcie (okrem úplného vyťaženia dopravného prostriedku a pre prepravu po určitých trasách);

b)

pre množstvo a druhy obalov, ak sa neuplatňuje 1.1.3.6 a ak je vozidlo v súlade so všetkými ustanoveniami prílohy A a B;

c)

pre prázdne nevyčistené cisterny postačuje dopravný doklad o poslednom náklade.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18.

Poznámky: Uplatňovanie všetkých ustanovení nebude pri dotknutom druhu prepravy prakticky možné.

Odchýlka registrovaná Európskou komisiou ako č. 22 (podľa článku 6 ods. 10 smernice 94/55/ES).

Deň skončenia platnosti: 30. jún 2015.

RO–bi–DE–2

Predmet: Preprava voľne ložených PCB-kontaminovaných materiálov triedy 9.

Odkaz na oddiel I.1. prílohy I k tejto smernici: 7.3.1

Obsah prílohy k smernici: Preprava voľne loženého materiálu.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Povolenie na prepravu voľne loženého materiálu vo vymeniteľných nadstavbách vozidiel alebo kontajneroch utesnených tak, aby boli nepriepustné pre kvapaliny alebo prach.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 11.

Poznámky: Výnimka 11 obmedzená do 31. decembra 2004; od roku 2005 rovnaké ustanovenia v ADR a RID.

Pozri tiež mnohostrannú dohodu M137.

Zoznam č. 4*.

Deň skončenia platnosti: 30. jún 2015.

RO–bi–DE–3

Predmet: Preprava zabaleného nebezpečného odpadu.

Odkaz na oddiel I.1. prílohy I k tejto smernici: 1 až 5

Obsah prílohy k smernici: Triedenie, balenie a označovanie.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Triedy 2 až 6.1, 8 a 9: Kombinované balenie a preprava nebezpečného odpadu v obaloch a stredne veľkých nádobách na voľne ložené látky (IBC); odpad musí byť zabalený vo vnútorných obaloch (tak ako bol zhromaždený) a zatriedený do konkrétnych skupín odpadov (zamedzenie nebezpečným reakciám v rámci jednej skupiny odpadov); používanie osobitných písomných pokynov týkajúcich sa skupín odpadov a ako sprievodky; zhromažďovanie domáceho a laboratórneho odpadu atď.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

Poznámky: Zoznam č. 6*.

Deň skončenia platnosti: 30. jún 2015.

DK Dánsko

RO–bi–DK–1

Predmet: UN 1202, UN 1203, UN 1223 a trieda 2 – dopravný doklad sa nevyžaduje.

Odkaz na oddiel I.1. prílohy I k tejto smernici: 5.4.1.

Obsah prílohy k smernici: Dopravný doklad je potrebný.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Pri prepravovaní ropných produktov v triede 3, UN 1202, UN 1203 a UN 1223 a plynov v triede 2 v spojení s distribúciou (tovar sa má dodať dvom alebo viacerým príjemcom a zber vrátených tovarov v podobných situáciách) sa dopravný doklad nevyžaduje za predpokladu, že písomné pokyny popri informáciách požadovaných v ADR obsahujú informácie o čísle UN, názve a triede.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Bekendtgørelse nr. 729 af 15. august 2001 om vejtransport af farligt gods.

Poznámky: Dôvodom existencie uvedenej vnútroštátnej odchýlky je to, že vývoj elektronického zariadenia umožňuje napríklad ropným spoločnostiam používanie takého zariadenia na účely nepretržitého prenosu informácií o zákazníkoch vozidlám. Keďže tieto informácie nie sú k dispozícii na začiatku prepravnej operácie a budú zaslané vozidlu počas prepravy, nie je možné – pred začatím prepravy – vystaviť prepravné doklady. Takéto druhy prepravy sú obmedzené na ohraničené oblasti.

V súčasnosti odchýlka pre Dánsko, pokiaľ ide o podobné ustanovenie podľa článku 6 ods. 10 smernice 94/55/ES.

Deň skončenia platnosti: 30. jún 2015.

EL Grécko

RO–bi–EL–1

Predmet: Odchýlka bezpečnostných požiadaviek pre nesnímateľné cisterny (cisternové vozidlá), registrované pred 31. 12. 2001, na miestnu prepravu malých množstiev niektorých kategórií nebezpečného tovaru.

Odkaz na oddiel I.1. prílohy I k tejto smernici: 1.6.3.6, 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5, 6.8.2.1.17 – 6.8.2.1.22, 6.8.2.1.28, 6.8.2.2, 6.8.2.2.1, 6.8.2.2.2.

Obsah prílohy k smernici: Požiadavky na konštrukciu, vybavenie, typové schválenie, prehliadky a skúšky a označovanie nesnímateľných cisterien (cisternové vozidlá), snímateľných cisterien a cisternových kontajnerov a vymeniteľných cisternových nadstavieb, s plášťami vyrobenými z kovových materiálov, viacčlánkových kontajnerov na plyn (MEGC).

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Prechodné ustanovenie: nesnímateľné cisterny (cisternové vozidlá), snímateľné cisterny a cisternové kontajnery po prvý raz zaregistrované v Grécku v období medzi 1. januárom 1985 a 31. decembrom 2001 sa môžu používať do 31. decembra 2010. Toto prechodné ustanovenie sa týka vozidiel určených na prepravu týchto nebezpečných materiálov (kategórie UN: 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262, 3257). Má sa vzťahovať na malé množstvá alebo miestnu prepravu v prípade vozidiel zaregistrovaných v uvedenom odporúčanom období. Toto prechodné ustanovenie bude účinné pre cisternové vozidlá upravené podľa:

1.

odsekov ADR týkajúcich sa prehliadok a skúšok: 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5, (ADR 1999: 211 151, 211 152, 211 153, 211 154);

2.

minimálna hrúbka plášťa 3 mm pre cisterny s obsahom komôr až do 3 500 litrov a hrúbka aspoň 4 mm v prípade mäkkej ocele pri cisternách s komorami s objemom až do 6 000 litrov, bez ohľadu na druh alebo hrúbku priečinkov;

3.

ak je použitým materiálom hliník alebo iný kov, cisterny musia spĺňať požiadavky na hrúbku a ostatné technické podmienky vyplývajúce z technických výkresov schválených miestnym orgánom krajiny, v ktorej boli predtým zaregistrované. Ak chýbajú technické výkresy, musia cisterny spĺňať požiadavky 6.8.2.1.17 (211 127);

4.

cisterny by mali spĺňať požiadavky okrajových odsekov 211 128, 6.8.2.1.28 (211 129), odseku 6.8.2.2 s pododsekmi 6.8.2.2.1 a 6.8.2.2.2 (211 130, 211 131).

Presnejšie, cisternové vozidlá s hmotnosťou menšou ako 4 t používané len na miestnu prepravu plynového oleja (UN 1202), po prvý raz registrované do 31. decembra 2002, ak je hrúbka ich plášťa menšia ako 3 mm, sa môžu používať, iba ak sú transformované podľa poznámky okrajového odseku 211 127 (5)b4 (6.8.2.1.20).

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Τεχνικές Προδιαγραφές κατασκευής, εξοπλισμού και ελέγχων των δεξαμενών μεταφοράς συγκεκριμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων για σταθερές δεξαμενές (οχήματα-δεξαμενές), αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές που βρίσκονται σε κυκλοφορία [Požiadavky na konštrukciu, vybavenie, prehliadky a skúšky nesnímateľných cisterien (cisternových vozidiel) a snímateľných cisterien v obehu, pre určité kategórie nebezpečného tovaru.]

Dátum skončenia: 30. jún 2015.

RO–bi–EL–2

Predmet: Odchýlka týkajúca sa požiadaviek na konštrukciu základných vozidiel, so zreteľom na vozidlá určené na miestnu prepravu nebezpečného tovaru po prvý raz zaregistrované pred 31. decembrom 2001.

Odkaz na oddiel I.1. prílohy I k tejto smernici: ADR 2001: 9.2, 9.2.3.2, 9.2.3.3

Obsah prílohy k smernici: Požiadavky týkajúce sa konštrukcie základných vozidiel.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Odchýlka sa uplatňuje na vozidlá určené na miestnu prepravu nebezpečného tovaru (kategórie UN 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262 a 3257), ktoré boli po prvý raz zaregistrované pred 31. decembrom 2001.

Uvedené vozidlá musia spĺňať požiadavky 9 (9.2.1 až 9.2.6) prílohy B k smernici 94/55/ES s nasledujúcimi odchýlkami.

Súlad s požiadavkami 9.2.3.2 je nevyhnutný iba v prípade, že výrobca vybavil vozidlo systémom ABS; musí byť vybavené spomaľovacím brzdovým systémom definovaným v 9.2.3.3.1, ktorý však nemusí byť v súlade s 9.2.3.3.2. a 9.2.3.3.3.

Prívod elektrickej energie do tachografu sa musí zabezpečiť cez bezpečnostnú bariéru pripojenú priamo na akumulátor (poznámka 220 514) a elektrické zariadenie mechanizmu na zdvihnutie nápravy podvozku musí byť inštalované tam, kde ho po prvý raz nainštaloval výrobca vozidla, a musí byť chránené vo vhodnej uzavretej skrini (poznámka 220 517).

Konkrétne cisternové vozidlá s maximálnou hmotnosťou najviac 4 tony určené na miestnu prepravu vykurovacieho oleja (UN: 1202) musia byť v súlade s požiadavkami 9.2.2.3, 9.2.2.6, 9.2.4.3 a 9.2.4.5, ale nemusia byť v súlade s ostatnými odsekmi.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Τεχνικές Προδιαγραφές ήδη κυκλοφορούντων οχημάτων που διενεργούν εθνικές μεταφορές ορισμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων (Technické požiadavky na už používané vozidlá určené na miestnu prepravu určitých kategórií nebezpečného tovaru.)

Poznámky: Počet uvedených vozidiel je v porovnaní s celkovým počtom už zaregistrovaných vozidiel malý a navyše sú určené iba na miestnu prepravu. Forma požadovanej odchýlky, veľkosť daného parku vozidiel a druh prepravovaného tovaru nepredstavujú problém z hľadiska bezpečnej cestnej premávky.

Deň skončenia platnosti: 30. jún 2015.

ES Španielsko

RO–bi–ES–1

Predmet: Špeciálne zariadenie na distribuovanie bezvodého amoniaku.

Odkaz na oddiel I.1. prílohy I k tejto smernici: 6.8.2.2.2

Obsah prílohy k smernici: S cieľom zabrániť akejkoľvek strate obsahu v prípade poškodenia vonkajšieho príslušenstva (potrubia, bočné uzatváracie zariadenia) vnútorný uzatvárací ventil a jeho sedlo musia byť chránené pred nebezpečenstvom vyskrutkovania v dôsledku vonkajších pnutí alebo skonštruované tak, aby odolávali takým pnutiam. Plniace a vypúšťacie zariadenia (vrátane prírub alebo závitových zátok) a ochranné uzávery (ak nejaké sú) sa musia dať zabezpečiť proti akémukoľvek neúmyselnému otvoreniu.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Cisterny používané na poľnohospodárske účely na distribúciu a aplikáciu bezvodého amoniaku, ktoré boli uvedené do prevádzky pred 1. januárom 1992, môžu byť vybavené vonkajším bezpečnostným príslušenstvom namiesto vnútorného bezpečnostného vybavenia za predpokladu, že takéto vybavenie poskytuje ochranu minimálne rovnocennú ochrane, ktorú poskytuje stena cisterny.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Real Decreto 551/2006. Anejo 1. Apartado 3.

Poznámky: Typ cisterny vybavený vonkajším bezpečnostným príslušenstvom sa pred 1. januárom 1992 používal výlučne v poľnohospodárstve na aplikovanie bezvodého amoniaku priamo do pôdy. Rôzne cisterny tohto druhu sa ešte vždy používajú aj dnes. Už len zriedkakedy sa prepravujú po ceste naložené, avšak používajú sa výhradne na rozhadzovanie hnoja na veľkých farmách.

Deň skončenia platnosti: 30. jún 2015.

FI Fínsko

RO–bi–FI–1

Predmet: Zmena informácií uvedených v dopravnom doklade pre výbušné látky.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k tejto smernici: 5.4.1.2.1 písm. a)

Obsah prílohy k smernici: Osobitné ustanovenia pre triedu 1.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: V dopravnom doklade je povolené použiť počet rozbušiek (1 000 rozbušiek zodpovedá 1 kg výbušnín) namiesto skutočnej čistej hmotnosti výbušných látok.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).

Poznámky: Tieto informácie sa považujú za dostatočné na účely vnútroštátnej prepravy. Táto odchýlka sa uplatňuje najmä na miestnu prepravu malých množstiev pre odvetvie trhacích prác.

Odchýlka registrovaná Európskou komisiou ako č. 31.

Deň skončenia platnosti: 30. jún 2015.

FR Francúzsko

RO–bi–FR–1

Predmet: Používanie námorného dokladu ako dopravného dokladu pre plavby na krátku vzdialenosť po vyložení plavidla.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k tejto smernici: 5.4.1

Obsah prílohy k smernici: Informácie, ktoré majú byť uvedené v dokumente používanom ako dopravný doklad pre nebezpečný tovar.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Námorný doklad sa používa ako dopravný doklad v okruhu 15 km.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route – Article 23-4.

Deň skončenia platnosti: 30. jún 2015.

RO–bi–FR–2

Predmet: Preprava výrobkov triedy 1 spolu s nebezpečnými materiálmi ostatných tried (91).

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k tejto smernici: 7.5.2.1

Obsah prílohy k smernici: Zákaz spoločne nakladať zásielky s rôznymi bezpečnostnými značkami.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Možnosť spoločnej prepravy jednoduchých alebo montovaných rozbušiek a tovaru nezaradeného do triedy 1 s výhradou určitých podmienok a na vzdialenosti menšie alebo rovnajúce sa 200 km vo Francúzsku.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route – Article 26.

Deň skončenia platnosti: 30. jún 2015.

RO–bi–FR–3

Predmet: Preprava stacionárnych skladovacích nádrží na skvapalnený ropný plyn (18).

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k tejto smernici: prílohy A a B

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Preprava stacionárnych skladovacích nádrží na skvapalnený ropný plyn podlieha špecifickým pravidlám. Uplatniteľné len na krátke vzdialenosti.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route – Article 30.

Deň skončenia platnosti: 30. jún 2015.

RO–bi–FR–4

Predmet: Špecifické podmienky týkajúce sa výcviku vodičov a schvaľovania vozidiel používaných na prepravu pre sektor poľnohospodárstva (krátke vzdialenosti).

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k tejto smernici: 6.8.3.2; 8.2.1 a 8.2.2

Obsah prílohy k smernici: Výbava cisterien a výcvik vodičov.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov:

Osobitné ustanovenia týkajúce sa schvaľovania vozidiel.

Osobitný výcvik vodičov.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route – Article 29-2 – Annex D4.

Deň skončenia platnosti: 30. jún 2015.

IE Írsko

RO–bi–IE–1

Predmet: Výnimka z požiadavky 5.4.1.1.1 uvádzať i) mená a adresy príjemcov, ii) počet a opis obalov a iii) celkové množstvo nebezpečného tovaru v dopravnom doklade v prípade, keď sa ku konečnému užívateľovi prepravuje petrolej, motorová nafta alebo skvapalnený ropný plyn pod príslušnými látkovými identifikačnými číslami UN 1223, UN 1202 a UN 1965.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k tejto smernici: 5.4

Obsah prílohy k smernici: Dokumentácia.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: V prípade, že sa ku konečnému užívateľovi prepravuje petrolej, motorová nafta alebo skvapalnený ropný plyn pod príslušnými látkovými identifikačnými číslami UN 1223, UN 1202 a UN 1965, ako je uvedené v dodatku B.5 prílohy B k ADR, nie je potrebné zahrnúť meno a adresu príjemcu, počet a opis obalov, stredne veľkých kontajnerov na voľne ložený náklad alebo nádob, ani celkové prepravované množstvo na danú dopravnú jednotku.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Regulation 82(2) of the Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004.

Poznámky: V prípade dodávky vykurovacieho oleja pre domácnosti domácim zákazníkom je bežnou praxou „dotankovať“ skladovaciu nádrž zákazníka – preto v čase, keď naplnený cisternový automobil začína svoju cestu, nie je známe skutočné dodané množstvo a taktiež nie je známy počet zákazníkov (pri každej jednej jazde). V prípade dodávky tlakových fliaš so skvapalneným ropným plynom do domácností je bežnou praxou nahrádzať prázdne fľaše plnými – preto na začiatku prepravnej operácie nie je známy počet zákazníkov a ich jednotlivé dodávky.

Deň skončenia platnosti: 30. jún 2015.

RO–bi–IE–2

Predmet: Výnimka, ktorá umožňuje, aby sa ako dopravný doklad požadovaný v 5.4.1.1.1 použil dopravný doklad pre posledný náklad v prípade prepravy prázdnych nevyčistených cisterien.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k tejto smernici: 5.4

Obsah prílohy k smernici: Dokumentácia.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: V prípade prepravy prázdnych nevyčistených cisterien postačuje dopravný doklad posledného nákladu.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Regulation 82(3) of the Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004.

Poznámky: Najmä v prípade dodávky benzínu a (alebo) motorovej nafty do čerpacích staníc pohonných látok sa cisternový automobil vracia priamo do skladu ropných produktov (na opakované naloženie ďalších dodávok) ihneď po dodaní posledného nákladu.

Deň skončenia platnosti: 30. jún 2015.

RO–bi–IE–3

Predmet: Výnimka, ktorá povoľuje nakládku a vykládku nebezpečného tovaru, ku ktorým je priradené osobitné ustanovenie CV1 v 7.5.11 alebo S1 v 8.5 na verejnom mieste bez osobitného povolenia príslušných orgánov.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k tejto smernici: 7.5 a 8.5

Obsah prílohy k smernici: Dodatočné ustanovenia týkajúce sa nakladania, vykladania a manipulácie.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Nakládka a vykládka nebezpečného tovaru na verejnom mieste sú povolené bez osobitného povolenia zo strany príslušného orgánu v rámci odchýlky z požiadaviek 7.5.11 alebo 8.5.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Regulation 82(5) of the Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004.

Poznámky: V prípade vnútroštátnej prepravy v rámci štátu toto ustanovenie predstavuje zaťažujúce bremeno pre príslušné orgány.

Deň skončenia platnosti: 30. jún 2015.

RO–bi–IE–4

Predmet: Výnimka povoľujúca prepravu emulznej výbušnej základnej látky s látkovým identifikačným číslom UN 3375 v cisternách.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k tejto smernici: 4.3

Obsah prílohy k smernici: Použitie cisterien atď.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Preprava emulznej výbušnej základnej látky s látkovým identifikačným číslom UN 3375 v cisternách je povolená.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Regulation 82(6) of the Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004.

Poznámky: Základná látka, aj keď je klasifikovaná ako pevná látka, nie je v práškovej alebo v granulovanej forme.

Deň skončenia platnosti: 30. jún 2015.

RO–bi–IE–5

Predmet: Výnimka zo „zákazu spoločnej nakládky“ odseku 7.5.2.1 pre výrobky skupiny znášanlivosti B a pre látky a výrobky skupiny znášanlivosti D na rovnaké vozidlo s nebezpečným tovarom v cisternách tried 3, 5.1 a 8.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k tejto smernici: 7.5

Obsah prílohy k smernici: Ustanovenia týkajúce sa nakládky, vykládky a manipulácie.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Obaly obsahujúce výrobky skupiny znášanlivosti B triedy 1 ADR a obaly obsahujúce látky a výrobky skupiny znášanlivosti D triedy 1 ADR sa môžu prepravovať na rovnakom vozidle s nebezpečným tovarom tried 3, 5.1 alebo 8 ADR za predpokladu, že a) uvedené obaly triedy 1 ADR sú prepravované v samostatných kontajneroch/komorách schválenej konštrukcie a za podmienok, ktoré vyžaduje príslušný orgán a b) uvedené látky tried 3, 5.1 alebo 8 ADR sa prepravujú v nádobách, ktoré spĺňajú požiadavky príslušného orgánu so zreteľom na ich návrh, konštrukciu, skúšanie, kontrolu, prevádzku a používanie.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Regulation 82(7) of the Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004.

Poznámky: Za podmienok schválených príslušným orgánom povoliť nakládku výrobkov a látok skupín znášanlivosti B a D triedy 1 na to isté vozidlo spolu s nebezpečným tovarom v cisternách tried 3, 5.1 a 8 – to znamená „cisternové vozidlá“.

Deň skončenia platnosti: 30. jún 2015.

RO–bi–IE–6

Predmet: Výnimka z požiadavky uvedenej v 4.3.4.2.2, v ktorej sa vyžaduje, aby pružné plniace a vypúšťacie potrubia, ktoré nie sú trvalo pripojené na plášť cisternového vozidla, boli počas prepravy prázdne.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k tejto smernici: 4.3

Obsah prílohy k smernici: Použitie cisternových vozidiel.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Bubny na ohybné hadice (vrátane pevných potrubí spojených s nimi) pripojené k cisternovým vozidlám, ktoré zabezpečujú maloobchodnú distribúciu ropných produktov s látkovými identifikačnými číslami UN 1202, UN 1223, UN 1011 a UN 1978, nemusia byť počas cestnej prepravy prázdne za predpokladu, že sa prijmú primerané opatrenia na zamedzenie akejkoľvek straty obsahu.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Regulation 82(8) of the Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004.

Poznámky: Ohybné hadice namontované na cisternové vozidlá určené na zásobovanie domácností musia zostať stále plné, a to dokonca aj počas prepravy. Vypúšťací systém je známy ako systém „mokrého potrubia“, čo vyžaduje, aby merač a hadica cisternového vozidla boli označené čiarkou tak, aby bolo zabezpečené, že zákazník dostane správne množstvo produktu.

Deň skončenia platnosti: 30. jún 2015.

RO–bi–IE–7

Predmet: Výnimka z určitých požiadaviek 5.4.0, 5.4.1.1.1 a 7.5.11 ADR na prepravu voľne loženého hnojiva UN 2067 na báze dusičnanu amónneho z prístavov k príjemcom.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k tejto smernici: 5.4.0, 5.4.1.1.1 a 7.5.11

Obsah prílohy k smernici: Požiadavka na samostatný dopravný doklad so správnym celkovým množstvom pre konkrétny náklad, pre každú prepravnú jazdu; a požiadavka, aby bolo vozidlo vyčistené pred a po každej jazde.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Navrhovaná odchýlka, ktorá umožňuje zmeny požiadaviek ADR na dopravnom doklade a pri čistení vozidla; berie do úvahy praktickosť prepravy voľne loženého tovaru z prístavu k príjemcovi.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Proposed amendment to „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004“.

Poznámky: Ustanovenia ADR vyžadujú a) samostatný dopravný doklad s uvedením celkovej hmotnosti nebezpečného tovaru prepravovaného v rámci konkrétneho nákladu a b) osobitné ustanovenie „CV24“ o čistení v prípade každého nákladu prepravovaného medzi prístavom a príjemcom počas vykládky lode na prepravu voľne ložených materiálov. Keďže preprava je miestna a keďže ide o vykládku lode na prepravu voľne ložených materiálov spojenú s viacnásobnou prepravou nákladov (v ten istý deň alebo v po sebe nasledujúcich dňoch) tej istej látky medzi loďou na prepravu voľne ložených materiálov a príjemcom, mal by postačovať jeden dopravný doklad uvádzajúci približnú celkovú hmotnosť každého nákladu a nebolo by potrebné vyžadovať osobitné ustanovenie „CV24“.

Deň skončenia platnosti: 30. jún 2015.

LT Litva

RO–bi–LT–1

Predmet: Prijatie RO–bi–EL–1.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 „Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje“ (Rozhodnutie vlády č. 337 o cestnej preprave nebezpečného tovaru v Litovskej republike prijaté 23. marca 2000).

Deň skončenia platnosti: 30. jún 2015.

RO–bi–LT–2

Predmet: Prijatie RO–bi–EL–2.

Východiskový odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 „Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje“ (Rozhodnutie vlády č. 337 o cestnej preprave nebezpečného tovaru v Litovskej republike prijaté 23. marca 2000).

Deň skončenia platnosti: 30. jún 2015.

NL Holandsko

RO–bi–NL–1

Predmet: Schéma prepravy nebezpečných odpadov z domácností z roku 2002.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k tejto smernici: 1.1.3.6, 3.3, 4.1.4, 4.1.6, 4.1.8, 4.1.10, 5.2.2, 5.4.0, 5.4.1, 5.4.3, 7.5.4, 7.5.7, 8.1.2.1 písm. a) a b), 8.1.5 písm. c), 8.3.6.

Obsah prílohy k smernici:

1.1.3.6: Výnimky v súvislosti s prepravovanými množstvami na jednu dopravnú jednotku.

3.3: Osobitné ustanovenia uplatniteľné na špecifikované látky alebo predmety.

4.1.4: Zoznam s pokynmi na balenie; 4.1.6: Osobitné požiadavky na obaly pre tovar triedy 2.

4.1.8: Osobitné požiadavky na obaly pre infekčné látky; 4.1.10: Osobitné požiadavky na hromadné obaly.

5.2.2: Bezpečnostné značenie prepravných obalov; 5.4.0: Každý tovar prepravovaný podľa schémy ADR musí byť sprevádzaný dokumentáciou predpísanou v tejto kapitole tam, kde je to uplatniteľné, pokiaľ nebola udelená výnimka podľa 1.1.3.1 až 1.1.3.5; 5.4.1: Tranzitný doklad pre nebezpečný tovar spolu so súvisiacimi informáciami; 5.4.3: Písomné pokyny.

7.5.4: Bezpečnostné opatrenia týkajúce sa potravín, iných výrobkov určených na spotrebu a krmív pre zvieratá; 7.5.7: Manipulácia a uloženie.

8.1.2.1: Okrem dokumentácie požadovanej na základe právnych predpisov sa musia na palube dopravnej jednotky nachádzať tieto doklady: a) dopravné doklady uvedené v 5.4.1. a vzťahujúce sa na každý prepravovaný nebezpečný tovar a tam, kde to pripadá do úvahy, osvedčenie o naložení kontajnera tak, ako je stanovené v 5.4.2; b) písomné pokyny, ako je stanovené v 5.4.3, týkajúce sa každého prepravovaného nebezpečného tovaru; 8.1.5: Každá dopravná jednotka prevážajúca nebezpečný tovar musí byť vybavená: c) zariadením potrebným na vykonanie doplňujúcich a osobitných opatrení uvedených v písomných pokynoch uvedených v 5.4.3.

8.3.6: Ponechanie motora v chode počas nakládky a vykládky.

Neuplatňujú sa tieto ustanovenia ADR:

a)

1.1.3.6;

b)

3.3;

c)

4.1.4, 4.1.6, 4.1.8, 4.1.10;

d)

5.2.2, 5.4.0, 5.4.1, 5.4.3;

e)

7.5.4, 7.5.7;

f)

8.1.2.1. písm. a) a b), 8.1.5. písm. c), 8.3.6.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Artikel 3 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Poznámky: Táto schéma bola navrhnutá takým spôsobom, aby umožnila súkromným osobám dávať „malý chemický odpad“ na jediné miesto. Toto sa vzťahuje na zvyškové látky, ako je napríklad odpad z farbiva. Úroveň nebezpečenstva sa dá minimalizovať výberom dopravného prostriedku zahŕňajúceho okrem iného použitie osobitných prepravných prvkov a oznámení „zákaz fajčenia“ jasne viditeľných pre verejnosť.

Vzhľadom na ponúkané limitované množstvá a špecializovaný druh obalov sa týmto článkom vylučuje celý rad oddielov ADR. Doplňujúce pravidlá sú uvedené v tejto schéme na inom mieste.

Deň skončenia platnosti: 30. jún 2015.

RO–bi–NL–2

Predmet: Schéma prepravy nebezpečných odpadov z domácností z roku 2002.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k tejto smernici: 1.1.3.6

Obsah prílohy k smernici: Výnimky v súvislosti s prepravovanými množstvami na jednu dopravnú jednotku.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov:

Osvedčenie obsluhy o odbornej spôsobilosti aj poznámka uvedená v článku 16 ods. 1 písm. b) sa musia nachádzať na palube vozidla. Obsluha vozidla je držiteľom oprávnenia „preprava nebezpečného odpadu“, ktoré vydala CCV (Komisia pre vodičské oprávnenia).

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Artikel 10, onderdeel a, en 16, onderdeel b, van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Poznámky: Vzhľadom na širokú škálu nebezpečného odpadu z domácností musí mať dopravca osvedčenie o odbornej spôsobilosti bez ohľadu na malé množstvá odovzdávaného odpadu. Ďalšou požiadavkou je, aby mal dopravca oprávnenie na prepravu nebezpečného odpadu.

Jedným z dôvodov je zabezpečiť, aby dopravca napríklad nebalil kyseliny spolu so zásadami a aby vedel, ako má správne reagovať v prípade nehôd.

Deň skončenia platnosti: 30. jún 2015.

RO–bi–NL–3

Predmet: Schéma prepravy nebezpečných odpadov z domácností z roku 2002.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k tejto smernici: 1.1.3.6

Obsah prílohy k smernici: Výnimky v súvislosti s prepravovanými množstvami na jednu dopravnú jednotku.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov:

Na palube vozidla sa musia nachádzať: b) písomné pokyny a informácie zostavené v súlade s prílohou k aktu, ktorým sa zriaďuje daná schéma.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Artikel 10b van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Poznámky: Keďže schéma vylučuje výnimku z 1.1.3.6 schémy ADR, aj malé množstvá musia byť sprevádzané písomnými pokynmi. Toto sa považuje za potrebné kvôli širokej škále odovzdávaných nebezpečných odpadov a kvôli skutočnosti, že tí, ktorí odovzdávajú odpad (súkromné osoby), nie sú oboznámení s príslušnou úrovňou nebezpečenstva.

Deň skončenia platnosti: 30. jún 2015.

RO–bi–NL–4

Predmet: Schéma prepravy nebezpečných odpadov z domácností z roku 2002.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k tejto smernici: 6.1

Obsah prílohy k smernici: Ustanovenia o konštrukcii a skúšaní obalov.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov:

1.

Nebezpečný odpad z domácností sa má odovzdávať iba v hermeticky utesnených obaloch, ktoré sú vhodné pre danú látku, a:

a)

v prípade predmetov patriacich do kategórie 6.2: v obale, ktorý zaručí, že nespôsobí úraz pri odovzdávaní;

b)

v prípade nebezpečného odpadu z domácností priemyselného pôvodu: v debne s obsahom najviac 60 litrov, v ktorej sú odpadové látky oddelené podľa kategórie nebezpečenstva (kga-box).

2.

Na vonkajšej strane obalu sa nenachádza nebezpečný odpad z domácností.

3.

Názov látky je uvedený na obale.

4.

Pre každý zber bude prijatá iba jedna debna v zmysle odseku 1 písm. b).

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Artikel 6 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijke afval 2002.

Poznámky: Tento článok vyplýva z článku 3, podľa ktorého sú konkrétne ustanovenia ADR deklarované ako neuplatniteľné. Na základe tejto schémy nie sú potrebné schválené obaly, ako je uvedené v 6.1 ADR. Je to kvôli obmedzeným množstvám príslušných nebezpečných látok. Namiesto toho je v článku 6 uvedený celý rad pravidiel vrátane požiadavky v tom zmysle, aby boli nebezpečné látky dodávané v utesnených nádobách s cieľom zabrániť presakovaniu z obalov.

Deň skončenia platnosti: 30. jún 2015.

RO–bi–NL–5

Predmet: Schéma prepravy nebezpečných odpadov z domácností z roku 2002.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k tejto smernici: 6.1

Obsah prílohy k smernici: Ustanovenia týkajúce sa konštrukcie a skúšania obalov.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov:

Vozidlo má nákladnú časť, ktorá je oddelená od kabíny vodiča pevnou hrubou stenou, alebo priestor pre náklad, ktorý nie je neoddeliteľnou súčasťou vozidla.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Artikel 7, tweede lid, van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Poznámky: Podľa tejto schémy nie je potrebné mať schválený obal uvedený v 6.1 ADR. Je to kvôli obmedzeným množstvám príslušných nebezpečných látok. Preto tento článok obsahuje ďalšiu požiadavku, ktorá má zabrániť úniku jedovatých výparov do kabíny vodiča.

Deň skončenia platnosti: 30. jún 2015.

RO–bi–NL–6

Predmet: Schéma prepravy nebezpečných odpadov z domácností z roku 2002.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k tejto smernici: 6.1

Obsah prílohy k smernici: Ustanovenia týkajúce sa konštrukcie a skúšania obalov.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov:

Nákladný priestor uzatvoreného vozidla je vybavený vývevou v hornej časti, ktorá je trvalo zapnutá, a v dolnej časti sa nachádzajú otvory.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Artikel 8, eerste lid, van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Poznámky: Podľa tejto schémy nie je potrebné mať schválený obal uvedený v 6.1 ADR. Je to kvôli obmedzeným množstvám príslušných nebezpečných látok. Preto tento článok obsahuje ďalšiu požiadavku, ktorá má zabrániť akumulovaniu jedovatých výparov v nákladnom priestore.

Deň skončenia platnosti: 30. jún 2015.

RO–bi–NL–7

Predmet: Schéma prepravy nebezpečných odpadov z domácností z roku 2002.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k tejto smernici: 6.1

Obsah prílohy k smernici: Ustanovenia týkajúce sa konštrukcie a skúšania obalov.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov:

1.

Vozidlo je vybavené jednotkami, ktoré sú počas prepravy:

a)

chránené proti náhodnému premiestneniu a

b)

uzatvorené vekom a chránené proti náhodnému otvoreniu.

2.

Odsek 1 písm. b) nie je uplatniteľný počas prepravy na účely zberu alebo ak je vozidlo na svojich zberných jazdách stacionárne.

3.

Vo vozidle sa musí ponechať dostatočne veľké zóna voľného priestoru, aby bolo možné nebezpečné odpady z domácností triediť a ukladať do rôznych jednotiek.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Artikel 9, eerste, tweede en derde lid, van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Poznámky: Podľa tejto schémy nie je potrebné mať schválený obal uvedený v 6.1 ADR. Je to kvôli obmedzeným množstvám príslušnej nebezpečnej látky. Snahou tohto článku je poskytnúť jednotnú garanciu po celú dobu používania jednotiek na uskladnenie obalov, a tým zabezpečiť vhodný spôsob skladovania pre každú kategóriu nebezpečného tovaru.

Deň skončenia platnosti: 30. jún 2015.

RO–bi–NL–8

Predmet: Schéma prepravy nebezpečných odpadov z domácností z roku 2002.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k tejto smernici: 6.1

Obsah prílohy k smernici: Ustanovenia týkajúce sa konštrukcie a skúšania obalov.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov:

1.

Nebezpečný odpad z domácností sa prepravuje výlučne v základných jednotkách.

2.

Existuje samostatná jednotka určená pre látky a predmety v každej triede.

3.

Pokiaľ ide o látky a predmety triedy 8, existujú samostatné jednotky pre kyseliny, zásady a batérie.

4.

Rozprašovače sa môžu umiestniť do uzatvárateľných lepenkových debien za predpokladu, že tieto debny sa prepravujú v súlade s článkom 9 ods. 1.

5.

Ak sa zbierajú hasiace prístroje triedy 2, tieto môžu byť umiestnené do rovnakej jednotky ako rozprašovače nezabalené v lepenkových debnách.

6.

Odchylne od článku 9 ods. 1 sa na prepravu batérií nevyžaduje žiadny kryt za predpokladu, že budú umiestnené do jednotky takým spôsobom, že všetky otvory batérií budú uzatvorené a budú smerovať nahor.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Artikel 14 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Poznámky: Tento článok vyplýva z článku 3, podľa ktorého sú konkrétne ustanovenia ADR deklarované ako neuplatniteľné. Na základe tejto schémy nie sú potrebné schválené obaly, ako je uvedené v 6.1 ADR. Článok 14 stanovuje požiadavky na jednotky, v ktorých sa dočasne skladuje nebezpečný odpad z domácností.

Deň skončenia platnosti: 30. jún 2015.

RO–bi–NL–9

Predmet: Schéma prepravy nebezpečných odpadov z domácností z roku 2002.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k tejto smernici: 6.1

Obsah prílohy k smernici: Ustanovenia týkajúce sa konštrukcie a skúšania obalov.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov:

1.

Jednotky alebo debny určené na prepravu rozprašovačov sa musia výrazne označovať takto:

a)

pre rozprašovače triedy 2 zhromažďované v lepenkových debnách: slovo „SPUITBUSSEN“ (rozprašovače);

b)

pre hasiace prístroje triedy 2 a rozprašovače: bezpečnostná značka č. 2.2;

c)

pre hasiace prístroje triedy 3 a rozprašovače: bezpečnostná značka č. 3;

d)

pre odpady z náterov triedy 4.1: bezpečnostná značka č. 4.1;

e)

pre škodlivé látky triedy 6.1: bezpečnostná značka č. 6.1;

f)

pre predmety triedy 6.2: bezpečnostná značka č. 6.2;

g)

pre žieravé látky a predmety triedy 8: bezpečnostná značka č. 8; a okrem toho:

h)

pre alkalické látky: slovo „BASEN“ (zásady);

i)

pre kyseliny: slovo „ZUREN“ (kyseliny);

j)

pre batérie: slovo „ACCU’S“ (batérie).

2.

Rovnaké bezpečnostné značky a texty musia byť umiestnené na viditeľnom mieste na uzatvárateľných priestoroch na vozidle, v ktorých sa môžu umiestňovať jednotky.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Artikel 15 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijke afval 2002.

Poznámky: Tento článok vyplýva z článku 3, podľa ktorého sú konkrétne ustanovenia ADR deklarované ako neuplatniteľné. Na základe tejto schémy nie sú potrebné schválené obaly, ako je uvedené v 6.1 ADR. Článok stanovuje požiadavky na označovanie jednotiek, v ktorých sa dočasne skladuje nebezpečný odpad z domácností.

Deň skončenia platnosti: 30. jún 2015.

RO–bi–NL–10

Predmet: Schéma prepravy nebezpečných odpadov z domácností z roku 2002.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k tejto smernici: 7.5.4

Obsah prílohy k smernici: Bezpečnostné opatrenia týkajúce sa potravín, iných výrobkov určených na spotrebu a krmív pre zvieratá.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov:

1.

Preprava potravín pre ľudí a krmív pre zvieratá zároveň s nebezpečnými odpadmi z domácností je zakázaná.

2.

Vozidlo nesmie byť počas zberu v pohybe.

3.

Kým je vozidlo v pohybe alebo sa nachádza v stave pokoja na účely zberu, musí byť rozsvietené žlté blikajúce svetlo.

4.

Počas zberu na stanovenom mieste označenom na tento účel musí byť motor vypnutý a odchylne od odseku 3 blikajúce svetlo môže byť vypnuté.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Artikel 13 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Poznámky: Zákaz v 7.5.4 ADR je na tomto mieste rozšírený, pretože vzhľadom na širokú škálu odovzdávaných látok je prakticky vždy prítomná látka triedy 6.1.

Deň skončenia platnosti: 30. jún 2015.

RO–bi–NL–11

Predmet: Schéma prepravy nebezpečných odpadov z domácností z roku 2002.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k tejto smernici: 7.5.9

Obsah prílohy: Zákaz fajčenia.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Označenia „zákaz fajčiť“ musia byť jasne rozmiestnené po bočných stranách a na zadnej časti vozidla.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Artikel 9, vierde lid, van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Poznámky: Keďže táto schéma sa vzťahuje na odovzdávanie nebezpečných látok súkromnými osobami, v článku 9.4 sa stanovuje, že označenie „zákaz fajčiť“ musí byť zreteľne vystavené.

Deň skončenia platnosti: 30. jún 2015.

RO–bi–NL–12

Predmet: Schéma prepravy nebezpečných odpadov z domácností z roku 2002.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k tejto smernici: 8.1.5

Obsah prílohy k smernici: Zariadenia rôznych druhov.

Každá dopravná jednotka prevážajúca nebezpečný tovar musí byť vybavená:

a)

aspoň jedným zakladacím klinom pre každé vozidlo veľkosti primeranej hmotnosti vozidla a priemeru kolies;

b)

zariadením potrebným na vykonávanie všeobecných opatrení uvedených v bezpečnostných pokynoch v 5.4.3, najmä:

i)

dvoma samostatnými stojatými výstražnými značkami (napríklad reflexnými kužeľmi, núdzovými výstražnými trojuholníkmi alebo blikajúcimi žltými svetlami, ktoré sú nezávislé od elektrickej inštalácie vozidla);

ii)

vysokokvalitnou ochrannou vestou alebo ochranným odevom (napríklad, ako je opísané v európskej norme EN 471) pre každého člena posádky;

iii)

ručnou baterkou (pozri tiež 8.3.4) pre každého člena posádky;

iv)

ochranným dýchacím prístrojom v súlade s dodatočnou požiadavkou S7 (pozri 8.5), ak je takéto dodatočné ustanovenie uplatniteľné v súlade s údajom v stĺpci 19 tabuľky A v 3.2;

c)

zariadením potrebným na vykonávanie dodatočných a osobitných opatrení uvedených v písomných pokynoch v 5.4.3.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Na palube sa musí v dosahu každého člena posádky nachádzať bezpečnostná súprava, ktorá obsahuje:

a)

úplne tesniace ochranné okuliare;

b)

ochrannú kyslíkovú dýchaciu masku;

c)

voči kyselinám odolné, kyselinovzdorné kombinézy alebo zástery;

d)

rukavice zo syntetického kaučuku;

e)

voči kyselinám odolné, kyselinovzdorné čižmy alebo ochrannú obuv; a

f)

fľašu s destilovanou vodou na vyplachovanie očí.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Artikel 11 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Poznámky: Vzhľadom na širokú škálu odovzdávaných nebezpečných látok sa na povinné bezpečnostné a ochranné vybavenie kladú mimoriadne požiadavky nad rámec požiadaviek uvedených v 8.1.5 ADR.

Deň skončenia platnosti: 30. jún 2015.

SE Švédsko

RO–bi–SE–1

Predmet: Preprava nebezpečného odpadu do zariadení na likvidáciu nebezpečného odpadu.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k tejto smernici: 2, 5.2 a 6.1

Obsah prílohy k smernici: Triedenie, označovanie a bezpečnostné značenie a požiadavky na konštrukciu a skúšanie obalov.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Právne predpisy pozostávajú zo zjednodušených kritérií na zatrieďovanie, z menej obmedzujúcich požiadaviek na konštrukciu a skúšanie obalov a zo zmenených požiadaviek na bezpečnostné značenie a označovanie.

Namiesto triedenia nebezpečného odpadu podľa ADR je tento priradený do rôznych skupín odpadov. Každá skupina odpadov obsahuje látky, ktoré môžu byť v súlade s ADR balené spolu (kombinované balenie).

Každý obal musí byť označený namiesto čísla UN kódom príslušnej skupiny odpadov.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Poznámky: Tieto nariadenia sa môžu používať iba na prepravu nebezpečného odpadu z verejných recyklačných stredísk do zariadení na likvidáciu odpadov.

Deň skončenia platnosti: 30. jún 2015.

RO–bi–SE–2

Predmet: Názov a adresa odosielateľa v dopravnom doklade.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k tejto smernici: 5.4.1.1

Obsah prílohy k smernici: Všeobecné informácie požadované v dopravnom doklade.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Vo vnútroštátnych právnych predpisoch sa uvádza, že názov a adresa odosielateľa sa nepožadujú, ak sa prázdne nevyčistené obaly vracajú ako súčasť distribučného systému.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Poznámky: Prázdne nevyčistené obaly, ktoré sa vracajú, vo väčšine prípadov ešte vždy obsahujú malé množstvá nebezpečného tovaru.

Túto odchýlku využívajú najmä priemyselné odvetvia pri vracaní prázdnych nevyčistených nádob na plyn výmenou za plné.

Deň skončenia platnosti: 30. jún 2015.

RO–bi–SE–3

Predmet: Preprava nebezpečného tovaru v tesnej blízkosti priemyselných parkov vrátane prepravy po verejných komunikáciách medzi rôznymi časťami priemyselných parkov.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k tejto smernici: prílohy A a B

Obsah prílohy k smernici: Požiadavky na prepravu nebezpečného tovaru po verejných komunikáciách.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Preprava v tesnej blízkosti priemyselných parkov vrátane prepravy po verejných komunikáciách medzi rôznymi časťami priemyselných parkov. Odchýlky sa týkajú bezpečnostného značenia a označovania obalov, dopravných dokladov, vodičských oprávnení a osvedčenia o schválení v zmysle 9.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Poznámky: Sú situácie, keď sa nebezpečný tovar prepravuje medzi areálmi nachádzajúcimi sa na opačných stranách komunikácie. Táto forma prepravy nepredstavuje prepravu nebezpečného tovaru po súkromnej komunikácii, a musí sa preto uskutočňovať v súlade s príslušnými požiadavkami. Porovnaj taktiež so smernicou 96/49/ES, článok 6 ods. 14.

Deň skončenia platnosti: 30. jún 2015.

RO–bi–SE–4

Predmet: Preprava nebezpečného tovaru, ktorý zadržali orgány.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k tejto smernici: prílohy A a B

Obsah prílohy k smernici: Požiadavky na cestnú prepravu nebezpečného tovaru.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Odchýlky z týchto nariadení možno povoliť vtedy, keď sú motivované dôvodmi ochrany pri práci, rizikami pri vykládke, predkladaním dôkazov atď.

Odchýlky z nariadení sú povolené iba vtedy, ak sú za obvyklých prepravných podmienok uspokojivo splnené bezpečnostné normy.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Poznámky: Tieto odchýlky môžu uplatňovať iba orgány, ktoré zabavujú nebezpečný tovar.

Táto odchýlka je určená na účely miestnej prepravy napríklad tovaru, ktorý zabavila polícia, ako sú výbušniny alebo ukradnutý majetok. Problémom v prípade uvedených druhov tovaru je, že človek si nemôže byť nikdy istý zatriedením. Navyše tovar je často nezabalený, neoznačený alebo neopatrený bezpečnostnou značkou v súlade s ADR. Polícia vykonáva každoročne niekoľko sto takých prepráv. V prípade pašovaného tvrdého alkoholu sa alkohol musí prepravovať z miesta zabavenia do skladovacieho zariadenia s cieľom evidencie a potom do zariadenia na likvidáciu, pričom posledne uvedené zariadenia môžu byť od seba dosť vzdialené. Povolené sú tieto odchýlky: a) nie je potrebné označovať každý obal bezpečnostnou značkou a b) nemusia sa používať schválené obaly. Každá paleta s takýmito obalmi musí byť správne označená bezpečnostnou značkou. Musia sa splniť aj všetky ostatné požiadavky. Každoročne sa vykonáva približne 20 takýchto prepráv.

Deň skončenia platnosti: 30. jún 2015.

RO–bi–SE–5

Predmet: Preprava nebezpečného tovaru v prístavoch a v ich bezprostrednej blízkosti.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k tejto smernici: 8.1.2, 8.1.5, 9.1.2

Obsah prílohy k smernici: Doklady, ktoré sa majú prevážať v dopravnej jednotke; každá dopravná jednotka prevážajúca nebezpečný tovar musí byť vybavená osobitnou výbavou; schválenie vozidiel.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov:

Doklady (okrem vodičského oprávnenia) sa musia prepravovať v prepravnej jednotke.

Prepravná jednotka nemusí byť vybavená osobitnou výbavou špecifikovanou v 8.1.5.

Ťahače nepotrebujú mať osvedčenie o schválení.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Poznámky: Porovnaj so smernicou 96/49/ES, článok 6 ods. 14.

Deň skončenia platnosti: 30. jún 2015.

RO–bi–SE–6

Predmet: Osvedčenie o výcviku inšpektorov podľa ADR.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k tejto smernici: 8.2.1

Obsah prílohy k smernici: Vodiči vozidiel musia absolvovať výcvikové kurzy.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Inšpektori, ktorí vykonávajú ročné technické prehliadky vozidiel, nemusia absolvovať výcvikové kurzy uvedené v 8.2 a nemusia byť ani držiteľmi osvedčení o výcviku podľa ADR.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Poznámky: V niektorých prípadoch môžu vozidlá testované v rámci technickej prehliadky prevážať nebezpečný tovar ako náklad, napríklad nevyčistené prázdne cisterny.

Požiadavky uvedené v 1.3 a 8.2.3 sa naďalej uplatňujú.

Deň skončenia platnosti: 30. jún 2015.

RO–bi–SE–7

Predmet: Miestna distribúcia UN 1202, UN 1203 a UN 1223 v cisternových vozidlách.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k tejto smernici: 5.4.1.1.6, 5.4.1.4.1

Obsah prílohy k smernici: V prípade prázdnych nevyčistených zásobníkov a cisternových kontajnerov musí byť opis v súlade s 5.4.1.1.6. Názov a adresa viacerých príjemcov môžu byť zapísané v iných dokladoch.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: V prípade prázdnych nevyčistených cisterien alebo cisternových kontajnerov opis v dopravnom doklade nemusí byť v súlade s 5.4.1.1.6, ak je množstvo látky v pláne nakládky označené 0. Názov a adresa príjemcov sa nevyžadujú v žiadnom doklade na palube vozidla.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Deň skončenia platnosti: 30. jún 2015.

RO–bi–SE–9

Predmet: Miestna preprava týkajúca sa poľnohospodárskych lokalít alebo stavenísk.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k tejto smernici: 5.4, 6.8 a 9.1.2

Obsah prílohy k smernici: Dopravný doklad; konštrukcia cisterien; osvedčenie o schválení.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Miestna preprava týkajúca sa poľnohospodárskych lokalít alebo stavenísk nemusí spĺňať niektoré nariadenia:

a)

nevyžaduje sa vyhlásenie o nebezpečnom tovare;

b)

staršie cisterny/kontajnery, ktoré neboli skonštruované podľa kapitoly 6.8, ale podľa starších vnútroštátnych právnych predpisov a namontované na vozňoch s posádkou, sa môžu používať naďalej;

c)

staršie cisternové vozidlá, ktoré nespĺňajú požiadavky uvedené v 6.7 alebo 6.8, určené na prepravu látok UN 1268, UN 1999, UN 3256 a UN 3257, so zariadením alebo bez zariadenia na natieranie povrchu vozoviek, sa môžu naďalej používať na miestnu prepravu a v bezprostrednej blízkosti miest, na ktorých sa vykonávajú cestné práce;

d)

osvedčenia o schválení pre vozne s posádkou a cisternové vozidlá so zariadením alebo bez zariadenia na natieranie povrchu vozovky sa nevyžadujú.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Poznámky: Vozeň s posádkou predstavuje pre posádku určitý druh obývacieho prívesu s miestnosťou pre posádku a je vybavený neschválenou cisternou/kontajnerom na motorovú naftu určenú na prevádzku lesných traktorov.

Deň skončenia platnosti: 30. jún 2015.

RO–bi–SE–10

Predmet: Preprava výbušnín v cisternách.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k tejto smernici: 4.1.4

Obsah prílohy k smernici: Výbušniny sa môžu baliť iba do obalov v súlade s 4.1.4.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Príslušný národný orgán schváli vozidlá určené na prepravu výbušnín v cisternách. Preprava v cisternách je prípustná iba v prípade výbušnín uvedených v nariadení alebo na základe osobitného povolenia zo strany príslušného orgánu.

Vozidlo naložené výbušninami v cisternách musí byť označené a opatrené bezpečnostnou značkou v súlade s 5.3.2.1.1, 5.3.1.1.2. a 5.3.1.4. Nebezpečný tovar sa môže nachádzať iba na jednom vozidle dopravnej jednotky.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Príloha S – špecifické nariadenia pre vnútroštátnu prepravu nebezpečného tovaru po ceste vydané v súlade so Zákonom o preprave nebezpečného tovaru a v súlade so švédskym nariadením SÄIFS 1993:4.

Poznámky: Toto sa uplatňuje iba na vnútroštátnu dopravu a hlavne dopravné operácie miestneho charakteru. Dané predpisy platili už pred vstupom Švédska do Európskej únie.

Iba dve spoločnosti vykonávajú prepravu výbušnín v cisternových vozidlách. V blízkej budúcnosti sa očakáva prechod na emulzie.

Stará výnimka č. 84.

Deň skončenia platnosti: 30. jún 2015.

RO–bi–SE–11

Predmet: Vodičské oprávnenie.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k tejto smernici: 8.2

Obsah prílohy k smernici: Požiadavky týkajúce sa výcviku posádky vozidla.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Výcvik vodičov nie je povolený na žiadnom vozidle uvedenom v 8.2.1.1.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Príloha S – špecifické nariadenia pre vnútroštátnu prepravu nebezpečného tovaru po ceste vydané v súlade so Zákonom o preprave nebezpečného tovaru.

Poznámky: Miestna preprava.

Deň skončenia platnosti: 30. jún 2015.

RO–bi–SE–12

Predmet: Preprava zábavnej pyrotechniky UN 0335.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k tejto smernici: príloha B, 7.2.4, V2 (1)

Obsah prílohy k smernici: Ustanovenia pre používanie vozidiel EX/II a EX/III.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Pri preprave zábavnej pyrotechniky UN 0335 sa osobitné ustanovenie V2 (1) v 7.2.4 uplatňuje iba pre čistý obsah výbušnej látky viac ako 3 000 kg (4 000 kg v prípade prívesu) za predpokladu, že zábavná pyrotechnika bola priradená k UN 0335 v súlade s klasifikačnou tabuľkou štandardnej zábavnej pyrotechniky v 2.1.3.5.5 štrnásteho revidovaného vydania odporúčaní OSN na prepravu nebezpečného tovaru.

Také priradenie sa uskutočňuje so súhlasom príslušného orgánu. Overovanie priradenia sa vykonáva na dopravnej jednotke.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Príloha S – špecifické nariadenia pre vnútroštátnu prepravu nebezpečného tovaru po ceste vydané v súlade so Zákonom o preprave nebezpečného tovaru.

Poznámky: Preprava zábavnej pyrotechniky je časovo obmedzená na dve krátke obdobia v roku, a to na prelome roka a na prelome apríla a mája. Prepravu od odosielateľov do terminálov môže uskutočňovať súčasný vozový park vozidiel schválených v súlade s EX bez veľkých problémov. Distribúcia zábavnej pyrotechniky z terminálov do nákupných priestorov a prebytku nazad do terminálov je však obmedzená v dôsledku chýbajúcich vozidiel schválených v súlade s EX. Prepravcovia nemajú záujem investovať do takého schvaľovania, pretože ich výdavky sa im nevrátia späť. Tým sa celá existencia odosielateľov dostáva do ohrozenia, pretože nedokážu dostať svoje výrobky na trh.

Pri využívaní tejto odchýlky sa klasifikácia zábavnej pyrotechniky musí robiť na základe štandardného zoznamu v odporúčaniach OSN s cieľom dosiahnuť čo najaktuálnejšiu klasifikáciu.

Podobný typ výnimky platí pre zábavnú pyrotechniku UN 0336 začlenenú do osobitného ustanovenia 651, 3.3.1 ADR 2005.

Deň skončenia platnosti: 30. jún 2015.

UK Spojené kráľovstvo

RO–bi–UK–1

Predmet: Križovanie verejných komunikácií vozidlami prevážajúcimi nebezpečný tovar (N8).

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k tejto smernici: prílohy A a B

Obsah prílohy k smernici: Požiadavky na prepravu nebezpečného tovaru po verejných komunikáciách.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Neuplatňovanie predpisov o nebezpečnom tovare na prepravu v rámci súkromných areálov oddelených cestou. V prípade triedy 7 sa táto odchýlka neuplatňuje na žiadne ustanovenia Predpisov o rádioaktívnom materiáli (cestná preprava) z roku 2002.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 3 Schedule 2(3)(b); Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 3(3)(b).

Poznámky: Takáto situácia môže ľahko nastať vtedy, ak sa tovar prepravuje medzi súkromnými areálmi nachádzajúcimi sa po oboch stranách cesty. Nepredstavuje to prepravu nebezpečného tovaru po verejnej komunikácii v obvyklom zmysle slova a v takom prípade sa neuplatňuje žiadne z ustanovení predpisov o nebezpečnom tovare.

Deň skončenia platnosti: 30. jún 2015.

RO–bi–UK–2

Predmet: Výnimka zo zákazu pre vodiča alebo pomocného vodiča otvárať obaly s nebezpečným tovarom v rámci miestneho distribučného reťazca z miestneho distribučného skladu k maloobchodníkovi alebo ku konečnému užívateľovi (okrem triedy 7) (N11).

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k tejto smernici: 8.3.3

Obsah prílohy k smernici: Zákaz pre vodiča alebo pomocného vodiča otvárať obaly s nebezpečným tovarom.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Zákaz otvárania obalov je podmienený výhradou „pokiaľ ho na to neoprávnil prevádzkovateľ vozidla“.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 12(3).

Poznámky: Ak sa to berie doslovne, zákaz v takom znení, v akom sa uvádza v prílohe, môže spôsobovať vážne problémy pri maloobchodnej distribúcii.

Deň skončenia platnosti: 30. jún 2015.

RO–bi–UK–3

Predmet: Alternatívne ustanovenia o preprave v prípade drevených sudov obsahujúcich UN 3065 obalovej skupiny III.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k tejto smernici: 1.4, 4.1, 5.2 a 5.3

Obsah prílohy k smernici: Požiadavky na balenie a označovanie bezpečnostnými značkami.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Povoľujú prepravu alkoholických nápojov s viac ako 24 %, ale nepresahujúcich 70 % objemu alkoholu (obalová skupina III) v drevených sudoch neschválených OSN bez výstražných nálepiek, s výhradou prísnejších požiadaviek na nakládku a vozidlo.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7 (13) and (14).

Poznámky: Ide o výrobok s vysokou hodnotou podliehajúci vládnej spotrebnej dani, ktorý sa musí premiestňovať medzi liehovarom a colnými skladmi v krytých zapečatených vozidlách opatrených vládnymi colnými pečaťami. Zmiernenie v súvislosti s balením a označovaním bezpečnostnými značkami sa berie do úvahy v dodatočných požiadavkách s cieľom zaistiť bezpečnosť.

Deň skončenia platnosti: 30. jún 2015.


PRÍLOHA II

ŽELEZNIČNÁ DOPRAVA

II.1.   RID

Príloha k RID, uvedená v prílohe C ku COTIF, s účinnosťou od 1. januára 2009.

II.2.   Dodatočné prechodné ustanovenia

1.

Členské štáty si môžu zachovať odchýlky prijaté na základe článku 4 smernice 96/49/ES do 31. decembra 2010 alebo dovtedy, kým oddiel II.1 prílohy II nebude zmenený a doplnený tak, aby odrážal odporúčania OSN na prepravu nebezpečného tovaru uvedené v tomto článku, ak to nastane skôr.

2.

Každý členský štát môže na svojom území povoliť používanie vozňov a cisternových vozňov s rozchodom 1 520 mm/1 524 mm vyrobených pred 1. júlom 2005, ktoré nie sú v súlade s touto smernicou, ale ktoré boli vyrobené v súlade s prílohou II k SMGS alebo s ustanoveniami vnútroštátnych právnych predpisov členských štátov platných k 30. júnu 2005, za predpokladu, že tieto vozne sú udržiavané na požadovanej bezpečnostnej úrovni.

3.

Každý členský štát môže na svojom území povoliť používanie cisternových vozňov a vozňov vyrobených pred 1. januárom 1997, ktoré nie sú v súlade s touto smernicou, ale ktoré boli vyrobené v súlade s vnútroštátnymi požiadavkami platnými k 31. decembru 1996, za predpokladu, že tieto vozne sú udržiavané na požadovanej bezpečnostnej úrovni.

Cisterny a vozne vyrobené 1. januára 1997 alebo po tomto dátume, ktoré nie sú v súlade s touto smernicou, ale boli vyrobené v súlade s požiadavkami smernice 96/49/ES uplatniteľnej v deň ich výroby, sa môžu naďalej používať vo vnútroštátnej doprave.

4.

Každý členský štát, v ktorom je vonkajšia teplota obvykle nižšia ako – 20 °C, môže na svojom území uložiť prísnejšie normy, pokiaľ ide o prevádzkovú teplotu materiálov používaných na plastové obaly, nádrže a ich vybavenie určené na používanie vo vnútroštátnej železničnej preprave nebezpečného tovaru, pokiaľ nebudú do oddielu II.1 prílohy II k tejto smernici začlenené ustanovenia o vhodných referenčných teplotách pre dané klimatické pásma.

5.

Každý členský štát môže na svojom území ponechať v platnosti ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov iné, ako sú tie, ktoré sú uvedené v tejto smernici a ktoré sa týkajú referenčnej teploty pre prepravu skvapalnených plynov alebo zmesí skvapalnených plynov, pokiaľ nebudú do európskych noriem začlenené a v oddiele II.1 prílohy II k tejto smernici uvedené ustanovenia týkajúce sa vhodných referenčných teplôt pre určené klimatické pásma.

6.

Každý členský štát môže pre prepravné činnosti, ktoré vykonávajú vozne registrované na jeho území, zachovať ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov platných k 31. decembru 1996, ktoré sa týkajú zobrazenia alebo umiestnenia kódu núdzových opatrení alebo výstražného štítku namiesto identifikačného čísla nebezpečnosti stanoveného v oddiele II.1 prílohy II k tejto smernici.

7.

V prípade prepravy cez Lamanšský tunel môže Francúzsko a Spojené kráľovstvo uložiť prísnejšie ustanovenia, ako sú ustanovenia stanovené v tejto smernici.

8.

Členský štát si môže ponechať a vytvárať ustanovenia platné pre železničnú prepravu nebezpečného tovaru z krajín a do krajín, ktoré sú zmluvnými stranami OSŽD na svojom území. Príslušné členské štáty prostredníctvom vhodných opatrení a povinností zaručia zachovanie úrovne bezpečnosti rovnajúcej sa úrovni stanovenej v prílohe II oddiele II.1.

Komisia bude o takýchto ustanoveniach informovaná a následne poskytne informácie ostatným členským štátom.

V priebehu desiatich rokov po nadobudnutí účinnosti tejto smernice Komisia posúdi dosah ustanovení uvedených v tomto odseku. Komisia v prípade potreby spolu so správou predloží príslušné návrhy.

9.

Členské štáty si môžu ponechať vnútroštátne obmedzenia týkajúce sa prepravy látok obsahujúcich dioxíny a furány platné 31. decembra 1996.

II.3.   Vnútroštátne odchýlky

Odchýlky pre členské štáty pre prepravu nebezpečného tovaru v rámci ich územia na základe článku 6 ods. 2 tejto smernice.

Číslovanie odchýlok: RA-a/bi/bii-ČŠ- čč

RA = železnica

a/bi/bii = článok 6 ods. 2 písm. a)/písm. b) bod i)/písm. b) bod ii)

ČŠ = skratka členského štátu

čč = poradové číslo

Na základe článku 6 ods. 2 písm. a) tejto smernice

DE Nemecko

RA–a–DE–2

Predmet: Povolenie kombinovaného obalu.

Odkaz na oddiel II.1 prílohy II k tejto smernici: 4.1.10.4 MP2

Obsah prílohy k smernici: Zákaz kombinovaného obalu.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Trieda 1.4S, 2, 3 a 6.1; povolenie kombinovaného obalu predmetov v triede 1.4S (nábojnice do malých zbraní), aerosóly (trieda 2) a materiálny na čistenie a ošetrovanie v triede 3 a 6.1 (čísla UN uvedené v zozname) ako súbory, ktoré sa majú predávať v kombinovaných obaloch v skupine obalov II a v malých množstvách.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.

Poznámky: Zoznam č. 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g.

Deň skončenia platnosti: 30. jún 2015.

FR Francúzsko

RA–a–FR–1

Predmet: Preprava doporučenej batožiny vo vlakoch osobnej prepravy.

Odkaz na oddiel II.1 prílohy II k tejto smernici: 7.7

Obsah prílohy k smernici: Materiály a predmety RID vyňaté z prepravy ako batožina.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Materiály a predmety RID, ktoré možno prepravovať ako expresné balíky, sa môžu prepravovať ako batožina vo vlakoch osobnej prepravy.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer – Article 18.

Deň skončenia platnosti: 30. jún 2015.

RA–a–FR–2

Predmet: Balíky s nebezpečnými materiálmi, ktoré majú cestujúci pri sebe vo vlakoch.

Odkaz na oddiel II.1 prílohy II k tejto smernici: 7.7

Obsah prílohy k smernici: Materiály a predmety RID vyňaté z prepravy ako príručná batožina.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Preprava balíkov s nebezpečnými materiálmi určenými na osobné alebo odborné použitie cestujúcich ako príručnej batožiny je povolená s výhradou určitých podmienok: uplatňujú sa iba ustanovenia týkajúce sa balenia, označovania a opatrovania balíkov bezpečnostnými značkami, uvedené v 4.1, 5.2 a 3.4.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer – Article 19.

Poznámky: Prenosné nádoby na plyn povolené pacientom s dýchacími problémami v množstve potrebnom na jednu cestu.

Deň skončenia platnosti: 30. jún 2015.

RA–a–FR–3

Predmet: Preprava pre potreby železničného dopravcu.

Odkaz na prílohu oddiel II.1 prílohy II k tejto smernici: 5.4.1

Obsah prílohy k smernici: Informácie o nebezpečných materiáloch, ktoré musia byť uvedené v nákladnom liste.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Preprava množstiev, ktoré nepresahujú obmedzenia stanovené v 1.1.3.6, pre potreby železničného dopravcu nepodlieha povinnosti vyhlásenia o naložení.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer – Article 20.2.

Deň skončenia platnosti: 30. jún 2015.

RA–a–FR–4

Predmet: Výnimka z označovania určitých poštových vozňov.

Odkaz na oddiel II.1 prílohy II k tejto smernici: 5.3.1

Obsah prílohy k smernici: Povinnosť pripevňovať označenia na steny vozňov.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Označené musia byť iba poštové vozne, ktoré prepravujú viac ako 3 tony materiálu v tej istej triede (okrem 1, 6.2 alebo 7).

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer – Article 21.1.

Deň skončenia platnosti: 30. jún 2015.

RA–a–FR–5

Predmet: Výnimka z označovania vozňov prepravujúcich malé kontajnery.

Odkaz na oddiel II.1 prílohy II k tejto smernici: 5.3.1

Obsah prílohy k smernici: Povinnosť pripevňovať označenia na steny vozňov.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Ak sú bezpečnostné značky nalepené na malé kontajnery jasne viditeľné, vozne sa označovať nemusia.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer – Article 21.2.

Deň skončenia platnosti: 30. jún 2015.

RA–a–FR–6

Predmet: Výnimka z označovania vozňov prevážajúcich cestné vozidlá naložené balíkmi.

Odkaz na oddiel II.1 prílohy II k tejto smernici: 5.3.1

Obsah prílohy k smernici: Povinnosť pripevňovať označenia na steny vozňov.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Ak majú cestné vozidlá označenia zodpovedajúce balíkom, ktoré obsahujú, tak sa vozne označovať nemusia.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer – Article 21.3.

Deň skončenia platnosti: 30. jún 2015.

SE Švédsko

RA–a–SE–1

Predmet: Železničný vozeň prepravujúci nebezpečný tovar ako expresný tovar/spešniny nemusí byť označený bezpečnostnými značkami.

Odkaz na oddiel II.1 prílohy II k tejto smernici: 5.3.1

Obsah prílohy k smernici: Železničné vozne prepravujúce nebezpečný tovar musia byť viditeľne označené bezpečnostnými značkami.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Železničný vozeň prepravujúci nebezpečný tovar ako expresný tovar/spešniny nemusí byť označený bezpečnostnými značkami.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Poznámky: V RID platia obmedzenia množstva pre tovar, ktorý sa má nazývať expresný tovar/spešniny. Je to preto otázka malého množstva.

Deň skončenia platnosti: 30. jún 2015.

UK Spojené kráľovstvo

RA–a–UK–1

Predmet: Preprava určitých nízkorizikových rádioaktívnych predmetov, ako sú hodiny, hodinky, detektory dymových plynov, číselníky kompasov.

Odkaz na oddiel II.1 prílohy II k tejto smernici: väčšina požiadaviek RID

Obsah prílohy k smernici: Požiadavky týkajúce sa prepravy materiálu triedy 7.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Úplná výnimka z ustanovení vnútroštátnych predpisov pre určité obchodné výrobky, ktoré obsahujú obmedzené množstvá rádioaktívneho materiálu.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, reg. 2(6) (as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999).

Poznámky: Táto odchýlka je krátkodobým opatrením, ktoré sa už nebude požadovať, ak sa podobné zmeny a doplnenia nariadení IAEA začlenia do RID.

Deň skončenia platnosti: 30. jún 2015.

RA–a–UK–2

Predmet: Zmiernenie obmedzení pri prepravovaní zmiešaných nákladov výbušnín a výbušnín s ostatnými nebezpečnými látkami vo vozňoch, vozidlách a kontajneroch (N4/5/6).

Odkaz na oddiel II.1 prílohy II k tejto smernici: 7.5.2.1 a 7.5.2.2

Obsah prílohy k smernici: Obmedzenia pre určité druhy zmiešaných nákladov.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Vnútroštátne právne predpisy nie sú natoľko obmedzujúce, pokiaľ ide o zmiešaný náklad výbušnín, za predpokladu, že takáto preprava sa dá uskutočniť bez rizika.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, reg. 2(6) (as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999).

Poznámky: Spojené kráľovstvo chce povoliť určité zmeny pravidiel týkajúcich sa zmiešavania výbušnín s inými výbušninami a výbušnín s inými nebezpečnými tovarmi. Každá zmena bude obsahovať obmedzenie množstva jednej alebo viacerých zložiek nákladu a bude povolená iba za predpokladu, že „sa prijali všetky reálne uskutočniteľné opatrenia s cieľom zamedziť tomu, aby sa výbušniny dostali do kontaktu s akýmikoľvek takýmito tovarmi alebo inak ohrozovali alebo boli ohrozované akýmikoľvek takýmito tovarmi“.

Príklady zmien, ktoré môže Spojené kráľovstvo povoliť, sú:

1.

Výbušniny, ktorým boli pri klasifikácii pridelené čísla UN 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360 alebo 0361 môžu byť prepravované v tom istom vozidle s nebezpečným tovarom, ktorému bolo pri klasifikácii pridelené číslo UN 1942. Množstvo UN 1942, ktorého preprava bude povolená, sa obmedzí tak, že sa bude považovať za výbušninu 1.1D.

2.

Výbušniny, ktorým boli pri klasifikácii pridelené čísla UN 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 alebo 0453, môžu byť prepravované v tom istom vozidle s nebezpečným tovarom (okrem horľavých plynov, infekčných látok a toxických látok) v prepravnej kategórii 2 alebo nebezpečným tovarom v prepravnej kategórii 3, alebo v akejkoľvek ich kombinácii za predpokladu, že celková hmotnosť alebo objem nebezpečného tovaru v prepravnej kategórii 2 nepresahuje 500 kg alebo l a že celková netto hmotnosť takýchto výbušnín nepresahuje 500 kg.

3.

Výbušniny 1.4G sa môžu prepravovať s horľavými kvapalinami a horľavými plynmi v prepravnej kategórii 2 alebo nehorľavými, netoxickými plynmi v prepravnej kategórii 3, alebo v akejkoľvek ich kombinácii v tom istom vozidle za predpokladu, že celková hmotnosť alebo objem nebezpečného tovaru po ich spočítaní nepresiahne 200 kg alebo l a že celková čistá hmotnosť výbušnín nepresiahne 20 kg.

4.

Výbušné predmety, ktorým boli pri klasifikácii pridelené čísla UN 0106, UN 0107 alebo UN 0257, sa môžu prepravovať s výbušnými predmetmi skupiny zlučiteľnosti D, E alebo F, pre ktoré sú komponentmi. Celkové množstvo výbušnín čísiel UN 0106, UN 0107 alebo UN 0257 nesmie presiahnuť 20 kg.

Deň skončenia platnosti: 30. jún 2015.

RA–a–UK–3

Predmet: Povoliť rôzne maximálne celkové množstvo na jednu prepravnú jednotku pre tovar triedy 1 v kategóriách 1 a 2 tabuľky v 1.1.3.1.

Odkaz na oddiel II.1 prílohy II k tejto smernici: 1.1.3.1

Obsah prílohy k smernici: Výnimky týkajúce sa charakteru prepravnej operácie.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Stanoviť pravidlá týkajúce sa výnimiek pre obmedzené množstvá a zmiešaný náklad výbušnín.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(b).

Poznámky: Povoliť rôzne množstvové limity a multiplikačné faktory zmiešaných nákladov pre tovar triedy 1, a to „50“ pre kategóriu 1 a „500“ pre kategóriu 2. Na účely výpočtu zmiešaných nákladov multiplikačné faktory musia byť „20“ pre prepravnú kategóriu 1 a „2“ pre prepravnú kategóriu 2.

Deň skončenia platnosti: 30. jún 2015.

RA–a–UK–4

Predmet: Prijatie RA–a–FR–6.

Odkaz na oddiel II.1 prílohy II k tejto smernici: 5.3.1.3.2

Obsah prílohy k smernici: Zmiernenie požiadavky na umiestňovanie štítkov v prípade kontajnerovej prepravy.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Požiadavka na umiestňovanie štítkov sa neuplatňuje v prípadoch, ak sú štítky na vozidle jasne viditeľné.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(12).

Poznámky: Tento predpis bol vždy vnútroštátnym právnym predpisom Spojeného kráľovstva.

Deň skončenia platnosti: 30. jún 2015.

Na základe článku 6 ods. 2 písm. b) bodu i) tejto smernice

DE Nemecko

RA–bi–DE–1

Predmet: Preprava voľne ložených materiálov triedy 9 kontaminovaných PCB.

Odkaz na oddiel II.1 prílohy II k tejto smernici: 7.3.1

Obsah prílohy k smernici: Preprava voľne loženého materiálu.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Povolenie na prepravu voľne loženého materiálu vo vozidlových vymeniteľných skriniach alebo kontajneroch utesnených tak, aby boli nepriepustné pre kvapaliny alebo prach.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 11.

Poznámky: Odchýlka 11 obmedzená do 31. decembra 2004; od roku 2005 rovnaké ustanovenia v ADR a RID.

Pozri tiež mnohostrannú dohodu M137.

Zoznam č. 4*.

Deň skončenia platnosti: 30. jún 2015.

RA–bi–DE–2

Predmet: Preprava baleného nebezpečného tovaru.

Odkaz na oddiel II.1 prílohy II k tejto smernici: 1 až 5

Obsah prílohy k smernici: Triedenie, balenie a označovanie.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Triedy 2 až 6.1, 8 a 9: Kombinované balenie a preprava nebezpečného odpadu v obaloch a nepriepustných veľkých nádobách na voľne ložené látky (IBC); odpad musí byť zabalený vo vnútorných obaloch (tak ako bol zhromaždený) a zatriedený do konkrétnych skupín odpadov (zamedzenie nebezpečným reakciám v rámci jednej skupiny odpadov); používanie osobitných písomných pokynov týkajúcich sa skupín odpadov a ako sprievodky; zber odpadu z domácností a laboratórneho odpadu atď.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

Poznámky: Zoznam č. 6*.

Deň skončenia platnosti: 30. jún 2015.

SE Švédsko

RA–bi–SE–1

Predmet: Preprava nebezpečného odpadu do zariadení na likvidáciu nebezpečného odpadu.

Odkaz na oddiel II.1 prílohy II k tejto smernici: 2, 5.2 a 6.1.

Obsah prílohy k smernici: Triedenie, balenie a označovanie a požiadavky na konštrukciu a skúšanie obalov.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Právne predpisy pozostávajú zo zjednodušených kritérií na zatrieďovanie, z menej obmedzujúcich požiadaviek na konštrukciu a skúšanie obalov a zo zmenených požiadaviek na bezpečnostné značenie a označovanie. Namiesto zatrieďovania nebezpečného odpadu podľa RID sa určujú rôzne skupiny odpadov. Každá skupina odpadov obsahuje látky, ktoré môžu byť v súlade s RID balené spoločne (kombinované balenie). Každý obal musí byť označený namiesto čísla UN kódom príslušnej skupiny odpadov.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Poznámky: Tieto nariadenia sa môžu používať iba na prepravu nebezpečného odpadu z verejných recyklačných stredísk do zariadení na likvidáciu odpadov.

Deň skončenia platnosti: 30. jún 2015.


PRÍLOHA III

VNÚTROZEMSKÁ VODNÁ DOPRAVA

III.1.   ADN

Priložené predpisy k ADN, uplatniteľné s účinnosťou od 1. júla 2009, ako aj článok 3 písm. f), článok 3 písm. h), článok 8 ods. 1, článok 8 ods. 3 ADN sa rozumejú tak, že výraz „zmluvná strana“ sa podľa potreby nahradí výrazom „členský štát“.

III.2.   Dodatočné prechodné ustanovenia

1.

Členské štáty si môžu ponechať obmedzenia týkajúce sa prepravy látok obsahujúcich dioxíny a furány platné 30. júna 2009.

2.

Osvedčenia v súlade s 8.1 oddielu III.1. prílohy III vydané pred prechodným obdobím alebo počas neho v súlade s článkom 7 ods. 2 sú platné do 30. júna 2016, pokiaľ na samotnom osvedčení nie je uvedené kratšie obdobie platnosti.

III.3.   Vnútroštátne odchýlky


Top