EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0957

Nariadenie Komisie (ES) č. 957/2008 z  29. septembra 2008 , ktorým sa na kvótové obdobie 2008/2009 ustanovuje odchýlka od nariadenia (ES) č. 616/2007, ktorým sa otvárajú colné kvóty Spoločenstva v odvetví hydinového mäsa s pôvodom v Brazílii, Thajsku a iných tretích krajinách a stanovuje sa správa týchto colných kvót

OJ L 260, 30.9.2008, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 040 P. 233 - 233

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/11/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/957/oj

30.9.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 260/12


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 957/2008

z 29. septembra 2008,

ktorým sa na kvótové obdobie 2008/2009 ustanovuje odchýlka od nariadenia (ES) č. 616/2007, ktorým sa otvárajú colné kvóty Spoločenstva v odvetví hydinového mäsa s pôvodom v Brazílii, Thajsku a iných tretích krajinách a stanovuje sa správa týchto colných kvót

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä jeho článok 144 ods. 1 a článok 148 v spojení s jeho článkom 4,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2007/360/ES z 29. mája 2007 o uzatvorení dohôd vo forme schválenej zápisnice medzi Európskym spoločenstvom a Brazílskou federatívnou republikou a medzi Európskym spoločenstvom a Thajským kráľovstvom podľa článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (2) z roku 1994 (GATT 1994) týkajúcich sa úpravy koncesií v prípade hydinového mäsa, a najmä na jeho článok 2,

keďže:

(1)

Brazília uverejnila 5. augusta 2008 smernicu (3) týkajúcu sa spôsobu udeľovania osvedčení o pôvode od 1. októbra 2008.

(2)

Vzhľadom na neistotu týkajúcu sa podmienok vydávania osvedčení o pôvode pre výrobky s pôvodom v Brazílii by sa v tejto fáze mala, pokiaľ ide o dovoz z tejto krajiny, posunúť lehota na predkladanie žiadostí pre čiastkové dovozné obdobie od 1. januára do 31. marca 2009, ktorá je v súlade s článkom 5 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 616/2007 (4) stanovená na prvých sedem dní mesiaca október 2008.

(3)

Pokiaľ ide o výrobky s týmto pôvodom, mala by sa teda na kvótové obdobie 2008/2009 ustanoviť odchýlka od ustanovení článku 5 ods. 1 nariadenia (ES) č. 616/2007.

(4)

So zreteľom na to, že lehota na predkladanie žiadostí pre ďalšie čiastkové kvótové obdobie sa mala začať 1. októbra 2008, je nevyhnutné, aby sa toto nariadenie začalo uplatňovať od uvedeného dátumu.

(5)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Odchylne od článku 5 ods. 1 nariadenia (ES) č. 616/2007 sa pre čiastkové obdobie, ktoré sa začína 1. januára 2009, môžu žiadosti o osvedčenia pre výrobky patriace do skupín 1, 4 a 7 predkladať len počas prvých siedmych dní mesiaca november 2008.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. októbra 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. septembra 2008

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 138, 30.5.2007, s. 10.

(3)  Portaria no 16, de 1o Agosto de 2008, Diario Oficial da Uniao, 5.8.2008.

(4)  Ú. v. EÚ L 142, 5.6.2007, s. 3.


Top