EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0956

Nariadenie Komisie (ES) č. 956/2008 z 29. septembra 2008 , ktorým sa mení a dopĺňa príloha IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, ktorým sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií (Text s významom pre EHP)

OJ L 260, 30.9.2008, p. 8–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 033 P. 294 - 297

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/956/oj

30.9.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 260/8


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 956/2008

z 29. septembra 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, ktorým sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 z 22. mája 2001, ktorým sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 3 druhú zarážku, článok 23 prvý odsek a článok 23a písm. d),

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 999/2001 sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie prenosných spongiformných encefalopatií (PSE) u zvierat. Nariadenie sa vzťahuje na produkciu a umiestňovanie živých zvierat a produktov živočíšneho pôvodu na trh a v určitých osobitných prípadoch na ich vývoz.

(2)

V článku 7 ods. 1 nariadenia (ES) č. 999/2001 sa ustanovuje zákaz skrmovania živočíšnej bielkoviny prežúvavcom. V článku 7 ods. 3 uvedeného nariadenia sa však stanovuje výnimka z tohto zákazu, ktorá sa za určitých okolností vzťahuje na skrmovanie bielkovín získaných z rýb mladým prežúvavcom. Tieto podmienky zahŕňajú vedecké posúdenie výživových potrieb mladých prežúvavcov a posúdenie aspektov týkajúcich sa kontroly tejto výnimky.

(3)

V časti II prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 999/2001 sa ustanovujú výnimky zo zákazu stanoveného v článku 7 ods. 1 uvedeného nariadenia a špecifické podmienky uplatňovania týchto výnimiek.

(4)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín prijal 24. januára 2007 stanovisko k posúdeniu zdravotných rizík pri skrmovaní rybej múčky prežúvavcom, pokiaľ ide o riziko PSE. V tomto stanovisku dospel k záveru, že bez ohľadu na to, či sa ryby kŕmia priamo, alebo amplifikáciou infekčnosti, je riziko PSE u rýb zanedbateľné. Úrad EFSA takisto zistil, že ak v prípade rybej múčky existuje riziko PSE, vyplýva zo skrmovania potravy pre cicavcov týmito rybami alebo je spôsobené kontamináciou rybej múčky mäsokostnou múčkou.

(5)

Generálne riaditeľstvo pre zdravie a ochranu spotrebiteľa vypracovalo 19. marca 2008 v spolupráci s mnohými vedeckými odborníkmi správu. V správe dospeli k záveru, že rybia múčka je zdrojom veľmi ľahko stráviteľných bielkovín, ktorých stupeň stráviteľnosti je síce nižší ako v prípade mlieka, no vyšší ako v prípade väčšiny bielkovín rastlinného pôvodu, a ktoré majú v porovnaní so zdrojmi rastlinných bielkovín v súčasnosti využívaných ako náhrada mlieka dobrý profil aminokyselín, a že skrmovanie rybej múčky mladým prežúvavcom by sa mohlo povoliť.

(6)

S ohľadom na podmienku týkajúcu sa posúdenia niektorých aspektov kontroly podľa článku 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 999/2001 je potenciálne riziko skrmovania rybej múčky mladým prežúvavcom vyvážené prísnymi predpismi, ktoré sa zaviedli a uplatňujú sa na produkciu rybej múčky, a kontrolami každej zásielky dovezenej rybej múčky predtým, ako sa dostane do voľného obehu v Spoločenstve.

(7)

Okrem toho by sa takéto použitie malo obmedziť na produkciu náhrad mlieka, ktoré sa distribuujú v sušenej forme a podávajú rozpustené v danom množstve tekutiny a sú určené na skrmovanie mladým prežúvavcom ako doplnok alebo náhrada postkolostrálneho mlieka pred ukončením odstavenia, čím sa zabezpečí, že používanie rybej múčky bude povolené len v prípade mladých prežúvavcov. Takisto by sa mali zaviesť prísne pravidlá implementácie, pokiaľ ide o produkciu, balenie, označovanie a prepravu náhrad mlieka určených pre tieto zvieratá, ktoré obsahujú rybiu múčku.

(8)

V záujme zrozumiteľnosti a konzistencie by sa mali stanoviť rovnaké pravidlá pre označovanie dokumentu sprevádzajúceho krmivo s obsahom rybej múčky určené pre druhy iné ako prežúvavce.

(9)

V bode E.1 časti III prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 999/2001 sa ustanovuje, že vývoz spracovaných živočíšnych bielkovín získaných z prežúvavcov a výrobkov s obsahom takýchto živočíšnych bielkovín do tretích krajín sa zakazuje.

(10)

Použitie týchto bielkovín na výrobu potravy pre spoločenské zvieratá je však v súčasnosti v rámci Spoločenstva povolené. V záujme konzistentnosti právnych predpisov Spoločenstva je vhodné povoliť vývoz spracovanej potravy pre spoločenské zvieratá do tretích krajín vrátane konzervovanej potravy pre spoločenské zvieratá, ktorá obsahuje spracované živočíšne bielkoviny získané z prežúvavcov.

(11)

Nariadenie (ES) č. 999/2001 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(12)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha IV k nariadeniu (ES) č. 999/2001 sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. septembra 2008

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 147, 31.5.2001, s. 1.


PRÍLOHA

Príloha IV k nariadeniu (ES) č. 999/2001 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Časť II sa mení a dopĺňa takto:

a)

V bode A sa dopĺňa toto písmeno e):

„e)

skrmovanie rybej múčky neodstaveným prežúvavcom z farmových chovov v súlade s podmienkami stanovenými v bode BA.“

b)

Bod B sa mení a dopĺňa takto:

i)

písmeno d) sa nahrádza týmto textom:

„d)

obchodný doklad sprevádzajúci zásielky s krmivami, ktoré obsahujú rybiu múčku, a všetky balenia s obsahom takýchto zásielok sa musia viditeľne označiť slovami ‚obsahuje rybiu múčku – nesmie sa podávať prežúvavcom‘.“;

ii)

dopĺňa sa tento bod BA:

BA.   Na použitie rybej múčky uvedenej v bode A písm. e) a krmív s obsahom rybej múčky sa na skrmovanie neodstaveným prežúvavcom z farmových chovov uplatňujú tieto podmienky:

a)

rybia múčka sa vyrába v spracovateľských závodoch, ktoré sa špecializujú výlučne na produkciu výrobkov z rýb;

b)

každá zásielka dovezenej rybej múčky sa pred uvoľnením do voľného obehu v Spoločenstve mikroskopicky analyzuje v súlade so smernicou 2003/126/ES;

c)

použitie rybej múčky pre mladé prežúvavce z farmových chovov sa povolí len na účely produkcie náhrad mlieka, ktoré sa distribuujú v sušenej forme a podávajú rozpustené v danom množstve tekutiny a sú určené na skrmovanie mladým neodstaveným prežúvavcom ako doplnok alebo náhrada postkolostrálneho mlieka pred ukončením odstavenia;

d)

náhrady mlieka s obsahom rybej múčky určené pre mladé prežúvavce z farmových chovov sa vyrábajú v prevádzkach, ktoré nevyrábajú iné krmivo pre prežúvavce a ktoré sú na tento účel schválené príslušným orgánom.

Odchylne od písmena d) môže príslušný orgán povoliť výrobu krmív pre prežúvavce v zariadeniach, ktoré takisto vyrábajú náhrady mlieka s obsahom rybej múčky určené pre mladé prežúvavce z farmových chovov za týchto podmienok:

i)

iné krmivá vo veľkom množstve a balené krmivá určené pre prežúvavce sa držia počas skladovania, prepravy a balenia v zariadeniach fyzicky oddelených od zariadení pre rybiu múčku vo veľkom množstve a náhrady mlieka s obsahom rybej múčky vo veľkom množstve;

ii)

iné krmivá určené pre prežúvavce sa vyrábajú v zariadeniach fyzicky oddelených od zariadení, kde sa vyrábajú náhrady mlieka s obsahom rybej múčky;

iii)

záznamy o nákupe a používaní rybej múčky a o predaji náhrad mlieka obsahujúcich rybiu múčku sú príslušnému orgánu k dispozícii minimálne päť rokov a

iv)

na krmivách určených pre prežúvavce sa pravidelne vykonávajú rutinné testy, aby sa zabezpečilo, že v nich nie sú prítomné zakázané bielkoviny vrátane rybej múčky. Ich výsledky sú príslušnému orgánu k dispozícii minimálne päť rokov;

e)

obchodný doklad sprevádzajúci náhrady mlieka s obsahom rybej múčky určené pre mladé prežúvavce z farmových chovov a všetky balenia s obsahom takýchto zásielok sa musia viditeľne označiť slovami ‚obsahuje rybiu múčku – musí sa podávať len neodstaveným prežúvavcom‘;

f)

náhrady mlieka vo veľkom množstve s obsahom rybej múčky určené pre mladé prežúvavce z farmových chovov sa prepravujú vozidlami, ktoré v tom istom čase neprepravujú iné krmivá pre prežúvavce. Ak sa vozidlo následne použije na prepravu iných krmív určených pre prežúvavce, musí sa najskôr dôkladne vyčistiť v súlade s postupom schváleným príslušným orgánom, aby sa zabránilo krížovej kontaminácii;

g)

na farmách s chovom prežúvavcov sa zavedú miestne opatrenia na prevenciu skrmovania náhrad mlieka s obsahom rybej múčky iným prežúvavcom ako prežúvavcom, na ktoré sa vzťahuje výnimka bodu A písm. e) časti II prílohy IV. Príslušný orgán vypracuje zoznam fariem, na ktorých sa používajú náhrady mlieka s obsahom rybej múčky pomocou systému predbežnej notifikácie z tejto farmy alebo iného systému, ktorým sa zabezpečí dodržiavanie tohto ustanovenia.“

2.

V časti III sa bod E.1 nahrádza týmto textom:

E.1.   Vývoz spracovaných živočíšnych bielkovín získaných z prežúvavcov a výrobkov s obsahom takýchto živočíšnych bielkovín do tretích krajín sa zakazuje. Tento zákaz sa však nevzťahuje na spracovanú potravu pre spoločenské zvieratá vrátane konzervovanej potravy pre spoločenské zvieratá s obsahom živočíšnych bielkovín získaných z prežúvavcov, ktorá prešla ošetrením a ktorá je označená v súlade s nariadením (ES) č. 1774/2002.“


Top